Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: Nguyên Tạng   

Quyển thứ 481: Hội thứ ba Phẩm Xá Lợi Tử thứ 2-3

18/04/201319:48(Xem: 14601)
Quyển thứ 481: Hội thứ ba Phẩm Xá Lợi Tử thứ 2-3

Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa - Tập 20

Quyển thứ 481: Hội thứ ba Phẩm Xá Lợi Tử thứ 2-3

Hòa Thượng Thích Trí Nghiêm

Nguồn: Hòa Thượng Thích Trí Nghiêm

Lại nữa, Xá Lợi Tử! Nếu Bồ Tát Ma ha tát tu hành Bát nhã Ba la mật đa chẳng khởi nghĩ này: Ta đối pháp giới hoặc mau hiện đẳng giác, hoặc chẳng mau hiện đẳng giác. Vì cớ sao? Xá Lợi Tử! Không có chút pháp năng đối pháp giới hiện đẳng giác vậy.

Xá Lợi Tử! Bồ Tát Ma ha tát này chẳng thấy chút pháp lìa pháp giới ấy, chẳng thấy pháp lìa giới pháp mà có. Chẳng thấy chút pháp tức pháp giới ấy, chẳng thấy pháp giới tức các pháp mà có. Vì cớ sao? Xá Lợi Tử! Vì pháp cùng pháp giới chẳng phải tức ly vậy.

Xá Lợi Tử! Bồ Tát Ma ha tát này chẳng khởi nghĩ này: Pháp giới năng làm nhân duyên các pháp. Chẳng khởi nghĩ này: Các pháp như thế năng chứng pháp giới. Vì cớ sao? Xá Lợi Tử! Bồ Tát Ma ha tát này hãy chẳng thấy có chút pháp, huống nào có pháp năng chứng.

Xá Lợi Tử! Bồ Tát Ma ha tát này chẳng thấy pháp giới tương ưng cùng không, cũng chẳng thấy không tương ưng cùng pháp giới. Chư Phật cũng vậy. Vì cớ sao? Xá Lợi Tử! Không cùng pháp giới chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng, chẳng tức ly vậy.

Xá Lợi Tử! Các Bồ Tát Ma ha tát tu hành Bát nhã Ba la mật đa tương ưng cùng pháp như thế vậy nên nói tương ưng cùng Bát nhã Ba la mật đa.

Lại nữa, Xá Lợi Tử! Các Bồ Tát Ma ha tát tu hành Bát nhã Ba la mật đa chẳng thấy pháp giới tương ưng cùng không, cũng chẳng thấy không tương ưng cùng pháp giới.

Xá Lợi Tử! Bồ Tát Ma ha tát này chẳng thấy sắc tương ưng cùng không, cũng chẳng thấy không tương ưng cùng sắc. Chẳng thấy thọ tưởng hành thức tương ưng cùng không, cũng chẳng thấy không tương ưng cùng thọ tưởng hành thức.

Xá Lợi Tử! Bồ Tát Ma ha tát này chẳng thấy nhãn xứ tương ưng cùng không, cũng chẳng thấy không tương ưng cùng nhãn xứ. Chẳng thấy nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ tương ưng cùng không, cũng chẳng không tương ưng cùng nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ.

Xá Lợi Tử! Bồ Tát Ma ha tát này chẳng thấy sắc xứ tương ưng cùng không, cũng chẳng thấy không tương ưng cùng sắc xứ. Chẳng thấy thanh hương vị xúc pháp xứ tương ưng cùng không, cũng chẳng thấy không tương ưng cùng thanh hương vị xúc pháp xứ.

Xá Lợi Tử! Bồ Tát Ma ha tát này chẳng thấy nhãn giới tương ưng cùng không, cũng chẳng thấy không tương ưng cùng nhãn giới. Chẳng thấy nhĩ tỷ thiệt thân ý giơí tương ưng cùng không , cũng chẳng thấy không tương ưng cùng nhĩ tỷ thiệt thân ý giới.

Xá Lợi Tử! Bồ Tát Ma ha tát này chẳng thấy sắc giới tương ưng cùng không , cũng chẳng thấy không tương ưng cùng sắc giới. Chẳng thấy thanh hương vị xúc pháp giới tương ưng cùng không ,cũng chẳng thấy không tương ưng cùng thanh hương vị xúc pháp giới.

Xá Lợi Tử! Bồ Tát Ma ha tát này chẳng thấy nhãn thức giới tương ưng cùng không, cũng chẳng thấy không tương ưng cùng nhãn giơí. Chẳng thấy nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới tương ưng cùng không, cũng chẳng thấy không tương ưng cùng nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới.

Xá Lợi Tử! Nếu Bồ Tát Ma ha tát tu hành Bát nhã Ba la mật đa năng tương ưng được như thế đấy là đệ nhất tương ưng cùng với không.

Xá Lợi Tử! Bồ Tát Ma ha tát này do tương ưng cùng không như thế nên chẳng đọa Thanh Văn bậc Độc giác thảy, thành thục hữu tình, nghiêm tịnh cõi Phật, mau chứng Vô thượng Chánh đẳng bồ đề.

Xá Lợi Tử! Các Bồ Tát Ma ha tát trong các tương ưng, tương ưng cùng Bát nhã Ba la mật đa rất là đệ nhất, rất tôn rất thắng, rất thượng rất diệu, rất cao rất cực, Vô thượng Vô thượng thượng, vô đẳng vô đẳng đẳng. Vì cớ sao? Xá Lợi Tử! Tương ưng Bát nhã Ba la mật đa như thế, tức là tương ưng không , tức là tương ưng vô tướng, tức là tương ưng vô nguyện vậy.

Xá Lợi Tử! Các Bồ Tát Ma ha tát khi tương ưng cùng Bát nhã Ba la mật đa như thế, phải biết tức là nhận ký Bồ đề, hoặc gần nhận ký.

Xá Lợi Tử! Bồ Tát Ma ha tát này do tương ưng đây năng vì vô lượng vô số hữu tình làm đại nhiêu ích.

Xá Lợi Tử! Bồ Tát Ma ha tát đây chẳng khởi nghĩ này: Ta tương ưng cùng Bát nhã Ba la mật đa. Chẳng khởi nghĩ này: Ta đối Bồ đề đã được nhận ký, hoặc gần nhận ký. Chẳng khởi nghĩ này: Ta năng nghiêm tịnh cõi Phật. Ta năng thành thục hữu tình. Chẳng khởi nghĩ này: Ta sẽ chứng được sở cầu Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, quay xe diệu pháp độ vô lượng chúng. Vì cớ sao? Xá Lợi Tử! Bồ Tát Ma ha tát này chẳng thấy có pháp lìa nơi pháp giới, chẳng thấy pháp giới lìa các pháp mà có. Chẳng thấy có pháp năng hành bát nhã Ba la mật đa. Chẳng thấy có pháp được Phật trao ký. Chẳng thấy có pháp năng được Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Chẳng thấy có pháp năng thành thục hữu tình. Vì cớ sao?

Xá Lợi Tử! Các Bồ Tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, rốt ráo chẳng khởi tưởng hữu tình thảy . Sở vì sao? Các hữu tình thảy rốt ráo chẳng sanh lại cũng chẳng diệt. Kia đã rốt ráo chẳng sanh chẳng diệt, làm sao năng nói được tu hành Bát nhã Ba la mật đa. Như các hữu tình chẳng sanh chẳng diệt, các pháp cũng vậy.

Xá Lợi Tử! Bồ Tát Ma ha tát này chẳng thấy hữu tình các pháp sanh nên tu hành Bát nhã Ba la mật đa. Chẳng thấy hữu tình các pháp diệt nên tu hành Bát nhã Ba la mật đa. Đạt các hữu tình và pháp không, nên tu hành Bát nhã Ba la mật đa. Đạt các hữu tình và pháp phi ngã, nên tu hành Bát nhã Ba la mật đa. Đạt các hữu tình và pháp xa lìa, nên tu hành Bát nhã Ba la mật đa.

Xá Lợi Tử! Các Bồ Tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa tương ưng cùng không rất là đệ nhất, tương ưng cùng Bát nhã Ba la mật đa rất tôn rất thắng, không ai năng kịp được.

Xá Lợi Tử! Các Bồ Tát Ma ha tát tương ưng như thế, năng chánh dẫn pháp đại từ, đại bi, cùng vô lượng vô biên các Phật pháp khác. Do thế lực đây, rốt ráo chẳng khởi tâm xan tham, phạm giới, giận dữ, biếng lười, tán loạn, ác huệ tạp nhiễm.

Bấy giờ, Xá Lợi Tử thưa Phật rằng: Bạch Thế Tôn! Nếu Bồ Tát Ma ha tát tương ưng cùng Bát nhã Ba la mật đa, Bồ Tát Ma ha tát này chết từ chỗ nào sanh đến trong đây? Từ chỗ đây chết sẽ sanh nơi nào?

Phật bảo Tôn giả Xá Lợi Tử rằng: Nếu Bồ Tát Ma ha tát tương ưng cùng Bát nhã Ba la mật đa, Bồ Tát Ma ha tát này hoặc từ các cõi Phật chết đến sanh trong đây, hoặc từ trời Đỗ sử đa chết đến sanh trong đây, hoặc từ trong người chết đến sanh trong đây.

Xá Lợi Tử! Nếu Bồ Tát Ma ha tát tương ưng cùng Bát nhã Ba la mật đa từ các cõi Phật chết đến sanh trong đây ấy, Bồ Tát Ma ha tát này mau tương ưng cùng Bát nhã Ba la mật đa. Do nhân duyên đây, chuyển đời bèn được thâm diệu pháp môn mau hiện tại tiền. Từ đây trở đi hằng tương ưng cùng Bát nhã Ba la mật đa mau chóng. Sanh ở chỗ nào thường gặp chư Phật, cúng dường cung kính tôn trọng ngợi khen, không luống bỏ qua.

Xá Lợi Tử! Nếu Bồ Tát Ma ha tát tương ưng cùng Bát nhã Ba la mật đa từ trời Đỗ sử đa chết đến sanh đây ấy, Bồ Tát Ma ha tát này đối sáu Ba la mật đa thường chẳng quên mất, hằng hiện tại tiền; đối tất cả đà la ni môn, tam ma địa môn cũng thường chẳng quên mất, hằng hiện tại tiền.

Xá Lợi Tử! Nếu Bồ Tát Ma ha tát tương ưng cùng Bát nhã Ba la mật đa chết từ trong người đến sanh đây ấy, Bồ Tát Ma ha tát này trừ được Bất thối chuyển, căn kia mờ chậm chẳng năng chóng tương ưng cùng Bát nhã Ba la mật đa; đối đà la ni môn, tam ma địa môn đều chưa tự tại, chẳng năng hằng hiện tiền.

Xá Lợi Tử! Ngươi lại còn hỏi Nếu Bồ Tát Ma ha tát tương ưng cùng Bát nhã Ba la mật đa, Bồ Tát Ma ha tát này từ đây chết sẽ sanh nơi nào ấy. Xá Lợi Tử! Bồ Tát Ma ha tát này từ đây chết rồi sanh các cõi Phật. Từ một nước Phật đến một nước Phật, tuỳ sanh chỗ nào, thường gặp Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác. Cho đến chứng được sở cầu Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, hằng chẳng lìa Phật.

Lại nữa, Xá Lợi Tử! Có Bồ Tát Ma ha tát không phương tiện khéo léo nên dù năng hiện khởi bốn tĩnh lự, cũng năng tu hành sáu Ba la mật đa. Do được tĩnh lự nên sanh trời Trường thọ. Tùy kia thọ tận đến sanh trong người, gặp gỡ chư Phật cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen, tu hành sáu thứ Ba la mật đa mà căn mờ chậm, chẳng cực sáng lanh.

Lại nữa, Xá Lợi Tử! Có Bồ Tát Ma ha tát dù được tĩnh lự, tu hành Bát nhã Ba la mật đa mà không phương tiện khéo léo, nên mới bỏ tĩnh lự sanh ở cõi Dục. Phải biết Bồ Tát Ma ha tát này căn cũng mờ chậm, chẳng cực sáng lanh.

Lại nữa, Xá Lợi Tử! Có Bồ Tát Ma ha tát dù năng vào bốn tĩnh lự, cũng năng vào bốn vô lượng, cũng năng vào bốn định vô sắc. Cũng năng tu bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi, Như Lai mười lực, bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng, mà có phương tiện khéo léo nên chẳng tùy thế lực tĩnh lự, vô lượng, vô sắc mà sanh. Chỉ sanh thế giới có Phật, thường gặp Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác, chẳng lìa Bát nhã Ba la mật đa, ở trong Hiền kiếp định sẽ làm Phật.

Lại nữa, Xá Lợi Tử! Có Bồ Tát Ma ha tát dù năng khởi bốn tĩnh lự, bốn vô lượng, bốn vô sắc định, mà có phương tiện khéo léo nên chẳng theo thế lực tĩnh lự, vô lượng, vô sắc mà sanh. Lại sanh lại cõi Dục, hoặc đại tộc Sát đế lợi, đại tộc Bà la môn, đại tộc trưởng giả, đại tộc cư sĩ, vì muốn thành thục các hữu tình vậy.

Lại nữa, Xá Lợi Tử! Có Bồ Tát Ma ha tát dù hiện vào bốn tĩnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, mà có phương tiện khéo léo nên chẳng theo thế lực tĩnh lự, vô lượng, vô sắc mà sanh. Lại sanh lại cõi Dục, hoặc trời Bốn đại vương chúng, hoặc trời ba mươi ba, hoặc trời Dạ ma, hoặc trời Đỗ sử đa, hoặc trời Lạc biến hóa, hoặc trời Tha hóa tự tại, vì muốn thành thục các hữu tình vậy. Hoặc vì nghiêm tịnh cõi Phật cho mình nên thường gặp chư Phật, cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen, không luống bỏ qua.

Lại nữa, Xá Lợi Tử! Có Bồ Tát Ma ha tát dù năng hiện vào bốn tĩnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, mà có phương tiện khéo léo nên từ chỗ đây chết, sanh trong Phạm thế làm Đại Phạm vương uy đức tự tại, dạo các cõi Phật, từ một nước Phật đến một nước Phật. Bồ Tát trong ấy, kẻ chưa chứng Vô thượng Chánh đẳng giác khuyên chứng Vô thượng Chánh đẳng giác, kẻ đã chứng Vô thượng Chánh đẳng giác thỉnh quay xe pháp, nhiêu ích tất cả.

Lại nữa, Xá Lợi Tử! Có Bồ Tát Ma ha tát còn buộc một đời tu hành Bát nhã Ba la mật đa, có phương tiện khéo léo nên dù hiện khởi bốn tĩnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, tu bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi, Không tam ma địa, Vô tướng tam ma địa, Vô nguyện tam ma địa, mà chẳng theo thế lực tĩnh lự, vô lượng, vô sắc mà chuyển. Hiện tiền phụng thờ gần gũi cúng dường hiện tại Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác, ở chỗ Phật đây siêng tu phạm hạnh. Từ trong đây chết, sanh trời Đỗ sử đa, theo thọ lượng kia, các căn không khuyết, đủ nhớ chánh biết. Có vô lượng vô số trăm ngàn trăm ức muôn ức chúng chư thiên vây quanh cung kính đến sanh trong đây. Chứng được Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, quay xe diệu pháp độ vô lượng chúng sanh.

Lại nữa, Xá Lợi Tử! Có Bồ Tát Ma ha tát được sáu thần thông, chẳng sanh cõi Dục, chẳng sanh cõi Sắc, chẳng sanh cõi Vô sắc, dạo các cõi Phật cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen chư Phật Thế Tôn, tu hạnh Bồ Tát, cho đến chứng được sở cầu Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề.

Lại nữa, Xá Lợi Tử! Có Bồ Tát Ma ha tát được sáu thần thông, dạo đi tự tại từ một nước Phật đến một nước Phật, trải qua cõi Phật không có danh Thanh Văn, Độc giác thừa, duy có Nhất thừa các chúng Bồ Tát.

Lại nữa, Xá Lợi Tử! Có Bồ Tát Ma ha tát được sáu thần thông, dạo đi tự tại từ một nước Phật đến một nước Phật, trải qua cõi Phật hữu tình thọ lượng chẳng thể đếm biết.

Lại nữa, Xá Lợi Tử! Có Bồ Tát Ma ha tát được sáu thần thông dạo các thế giới, từ một thế giới đến một thế giới. Hoặc có thế giới chẳng nghe danh Phật, danh Pháp, danh Tăng, Bồ Tát Ma ha tát này qua kia ngợi khen công đức Tam-Bảo, khiến nhiêu ích hữu tình rất sanh tịnh tín, do đây đêm dài được nhiêu ích lớn. Bồ Tát Ma ha tát này từ đây mạng chung, sanh cõi có Phật, tu hạnh Bồ Tát, lần lữa chứng được sở cầu Vô thượng Chánh đẳng bồ đề.

Lại nữa, Xá Lợi Tử! Có Bồ Tát Ma ha tát từ sơ phát tâm, được bốn tĩnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc; tu bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi; tu Phật mười lực, bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, mười tám pháp Phật bất cộng. Bồ Tát Ma ha tát này chẳng sanh cõi Dục, chẳng sanh cõi Sắc, chẳng sanh cõi Vô sắc, thường sanh chỗ năng ích hữu tình, lợi ích an vui cho hữu tình đã giáo hóa.

Lại nữa, Xá Lợi Tử! Có Bồ Tát Ma ha tát từ sơ phát tâm năng vào ngôi Bồ Tát chánh quyết định, cho đến năng trụ bậc Bất thối chuyển.

Lại nữa, Xá Lợi Tử! Có Bồ Tát Ma ha tát từ sơ phát tâm, bèn năng lần hồi chứng được Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, quay xe diệu pháp, độ thoát vô lượng vô số hữu tình, khiến được lợi ích an vui thù thắng, đối cõi Vô dư y Bát Niết Bàn mà vào Niết Bàn. Sau vào Niết Bàn, chánh pháp đã thuyết hoặc trụ một kiếp, hoặc một kiếp hơn, nhiêu ích vô lượng vô biên các loại hữu tình.

Lại nữa, Xá Lợi Tử! Có Bồ Tát Ma ha tát từ sơ phát tâm, năng tương ưng cùng Bát nhã Ba la mật đa, cùng vô lượng vô số trăm ngàn trăm ức muôn ức Bồ Tát Ma ha tát vây quanh cung kính, dạo các cõi Phật, cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen chư Phật Thế Tôn, thành thục hữu tình, nghiêm tịnh cõi Phật.

Lại nữa, Xá Lợi Tử! Có Bồ Tát Ma ha tát tu hành Bát nhã Ba la mật đa được bốn tĩnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, năng ở trong ấy tự tại dạo đi.

Nghĩa là trước vào sơ tĩnh lự, từ sơ tĩnh lự khởi vào diệt đẳng chí. Từ diệt đẳng chí khởi vào đệ nhị tĩnh lự. Từ đệ nhị tĩnh lự khởi vào diệt đẳng chí. Từ diệt đẳng chí khởi vào đệ tam tĩnh lự. Từ đệ tam tĩnh lự khởi vào diệt đẳng chí. Từ diệt đẳng chí khởi vào đế tứ tĩnh lự. Từ đệ tứ tĩnh lự khởi vào diệt đẳng chí. Từ diệt đẳng chí khởi vào Không vô biên xứ. Từ Không vô biên xứ khởi vào Thức vô biên xứ. Từ Thức vô biên xứ khởi vào diệt đẳng chí. Từ diệt đẳng chí khởi vào Vô sở hữu xứ. Từ Vô sở hữu xứ khởi vào phi tưởng phi phi tưởng xứ. Từ Phi tưởng phi phi tưởng xứ khởi vào diệt đẳng chí.

Như vậy, Xá Lợi Tử! Bồ Tát Ma ha tát tu hành Bát nhã Ba la mật đa phương tiện khéo léo, đối các đẳng chí thứ lớp vượt khỏi, thuận nghịch qua lại dạo đi tự tại.

Lại nữa, Xá Lợi Tử! Có Bồ Tát Ma ha tát dù đã được bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi. Cũng đã tu Phật mười lực, bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, mười tám pháp Phật bất cộng, mà chẳng lấy quả dựu lưu, hoặc quả Nhất lai, hoặc quả Bất hoàn, hoặc quả A la hán, hoặc Độc giác Bồ đề, hoặc Phật vô lượng Chánh đẳng bồ đề.

Bồ Tát Ma ha tát này tu hành Bát nhã Ba la mật đa có phượng tiện khéo léo, nên khiến các hữu tình tu bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi; được quả Dự lưu, hoặc quả Nhất lai, hoặc quả Bất hoàn, hoặc quả A la hán, hoặc Độc giác bồ đề. Cũng khiến hữu tình tu Phật mười lực, bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, mười tám pháp Phật bất cộng, chứng được Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Xá Lợi Tử! Trí quả Thanh Văn Độc giác đây tức là Nhẫn Bồ Tát Ma ha tát.

Xá Lợi Tử! Bồ Tát Ma ha tát này phải biết đã trụ Bất thối chuyển, an trụ Bát nhã Ba la mật đa mới năng làm được việc này.

Lại nữa, Xá Lợi Tử! Có Bồ Tát Ma ha tát an trụ sáu Ba la mật đa, tịnh cung trời Đỗ sử đa, trong Hiền kiếp đây sẽ được làm Phật, lợi ích an vui vô lượng hữu tình.

Lại nữa, Xá Lợi Tử! Có Bồ Tát Ma ha tát tu hành Bát nhã Ba la mật đa, dù đã được bốn tĩnh lự, bốn vô lượng, bốn vô sắc định. Đã tu bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi. Cũng đã tu Phật mười lực, bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, mười tám pháp Phật bất cộng. Thường xuyên tu học hạnh tới Bồ đề, mà đối bốn đế hiện tướng chưa thông suốt. Phải biết Bồ Tát Ma ha tát này còn buộc một đời, chưa được Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề.

Lại nữa, Xá Lợi Tử! Có Bồ Tát Ma ha tát tu hành sáu thứ Ba la mật đa, dạo các thế giới an lập hữu tình nơi Vô thượng giác, nghiêm tịnh cõi Phật. Phải biết Bồ Tát Ma ha tát này cần trải qua vô lượng vô số đại kiếp mới được Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề.

Lại nữa, Xá Lợi Tử! Có Bồ Tát Ma ha tát trụ sáu thứ Ba la mật đa, thường siêng tinh tiến lợi ích hữu tình, khẩu thường chẳng nói dẫn lời vô nghĩa, thân tâm chẳng khởi rước lấy nghiệp vô nghĩa.

Lại nữa, Xá Lợi Tử! Có Bồ Tát Ma ha tát thường dùng sáu thứ Ba la mật đa mà làm thượng thủ tu hạnh Bồ Tát, thí các hữu tình tất cả đồ vui: cần ăn cho ăn, cần uống cho uống, cần áo mặc cho áo mặc, cần xe cộ cho xe cộ, cần hương hoa cho hương hoa, cần đồ nằm cho đồ nằm, cần nhà cửa cho nhà cửa, cần của lúa cho của lúa, cần ngọc báu cho ngọc báu, cần nghiêm cụ cho nghiêm cụ, cần tôi tớ cho tôi tớ. Tùy cần dùng thảy đều thí cho, khuyên tu các thiện, dạy dứt các ác, đều khiến chứng được Niết Bàn thường vui.

Lại nữa, Xá Lợi Tử! Có Bồ Tát Ma ha tát hóa thân như Phật, vào khắp địa ngục, bàng sanh, quỷ giới, trong thú trời người, theo tiếng tăm loại kia vì thuyết chánh pháp khiến được an vui thù thắng.

Lại nữa, Xá Lợi Tử! Có Bồ Tát Ma ha tát an trụ sáu thứ Ba la mật đa, hóa thân như Phật, qua khắp thế giới chư Phật mười phương Căng già sa thảy, vì các hữu tình tuyên nói Chánh pháp, nghiêm tịnh cõi Phật. Ở chỗ chư Phật lóng nghe Chánh pháp, cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen. Khắp lấy tướng cõi Phật mười phương tối thắng Vô thượng vi diệu thanh tịnh, mà bèn tự khởi cõi Phật nghiêm tịnh tối thắng Vô thượng. Ở yên trong ấy, còn buộc một đời các đại Bồ Tát, khiến mau chứng được sở cầu Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề.

Lại nữa, Xá Lợi Tử! Có Bồ Tát Ma ha tát tu hành sáu thứ Ba la mật đa đủ ba mươi hai tướng Đại trượng phu, tám mươi tùy hảo trang nghiêm nơi thân. Các căn mãnh lợi thanh tịnh Vô thượng. Chúng sanh được thấy không chẳng kính mến, lần hồi hóa đạo, khiến mau chứng được Niết Bàn tam thừa.

Như vậy, Xá Lợi Tử! Các Bồ Tát Ma ha tát nên học thanh tịnh nghiệp thân, ngữ, ý lợi ích an vui tất cả hữu tình.

Lại nữa, Xá Lợi Tử! Có Bồ Tát Ma ha tát tu hành Bát nhã Ba la mật đa, dù được các căn tối thắng mãnh lợi mà chẳng tự cao, khinh dễ người khác.

Lại nữa, Xá Lợi Tử! Có Bồ Tát Ma ha tát từ sơ phát tâm hằng trụ thí giới Ba la mật đa, cho đến chưa được bậc Bất thối chuyển, với tất cả thời chẳng đọa ác thú.

Lại nữa, Xá Lợi Tử! Có Bồ Tát Ma ha tát từ sơ phát tâm cho đến chưa được bậc Bất thối chuyển, trọn chẳng nới bỏ mười thiện nghiệp đạo.

Lại nữa, Xá Lợi Tử! Có Bồ Tát Ma ha tát an trụ thí giới Ba la mật đa, nhiếp nhận quả báo nhiều trăm ngàn vua Chuyển luân. Do đây gặp gỡ vô lượng trăm ngàn chư Phật Thế Tôn, cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen, không luống bỏ qua.

Lại nữa, Xá Lợi Tử! Có Bồ tát Ma ha tát an trụ trong sáu thứ Ba la mật đa, thường vì hữu tình làm pháp soi sáng, hằng chẳng xa lìa ánh sáng Phật pháp. Như vậy lần hồi cho đến chứng được sở cầu Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề.

Xá Lợi Tử! Bồ Tát Ma ha tát này do nhân duyên đây đối các Phật pháp thường năng hiện khởi. Vậy nên, Xá Lợi Tử! Các Bồ Tát Ma ha tát tu hành Bát nhã Ba la mật đa thường chẳng nên khởi hữu tội nghiệp thân, nghiệp ngữ, nghiệp ý.

Khi ấy, Xá Lợi Tử thưa Phật rằng: Bạch Thế Tôn! Vì sao gọi là hữu tội nghiệp thân, nghiệp ngữ, nghiệp ý?

Phật nói: Xá Lợi Tử! Nếu Bồ Tát Ma ha tát khởi nghĩ như vầy: Những gì là thân, ta do thân đây mà khởi thân nghiệp? Những gì là ngữ, ta do ngữ đây mà khởi ngữ nghiệp? Những gì là ý, ta do ý đây mà khởi ý nghiệp? Xá Lợi Tử! Đấy gọi hữu tội nghiệp thân ngữ ý.

Xá Lợi Tử! Các Bồ Tát Ma ha tát tu hành Bát nhã Ba la mật đa, chẳng đắc thân và thân nghiệp, chẳng đắc ngữ và ngữ nghiệp, chẳng đắc ý và ý nghiệp.

Xá Lợi Tử! Nếu Bồ Tát Ma ha tát tu hành Bát nhã Ba la mật đa đắc thân ngữ ý và các nghiệp kia, bèn khởi tâm xan tham, phạm giới, giận dữ, biếng lười, tán loạn, ác huệ.

Xá Lợi Tử! Nếu Bồ Tát Ma ha tát tu hành Bát nhã Ba la mật đa khởi tâm như thế, không có lẽ ấy.

Lại, Xá Lợi Tử! Các Bồ Tát Ma ha tát tu hành Bát nhã Ba la mật đa khởi thân ngữ ý ba thứ thô trọng, cũng không lẽ ấy. Vì cớ sao? Xá Lợi Tử! Các Bồ Tát Ma ha tát tu hành sáu thứ Ba la mật đa, nên năng tịnh thân ngữ ý ba thứ thô trọng.

Khi ấy, Xá Lợi Tử thưa Phật rằng: bạch Thế Tôn! Sao là Bồ Tát Ma ha tát tịnh thân ngữ ý ba thứ thô trọng?

Phật bảo: Xá Lợi Tử! Các Bồ Tát Ma ha tát tu hành Bát nhã Ba la mật đa, chẳng đắc thân và thân thô trọng, chẳng đắc ngữ và ngữ thô trọng, chẳng đắc ý và ý thô trọng. Xá Lợi Tử! Như vậy Bồ Tát Ma ha tát năng tịnh thân ngữ ý ba thứ thô trọng.

Lại, Xá Lợi Tử! Nếu Bồ Tát Ma ha tát từ sơ phát tâm năng thọ trì đủ mười thiện nghiệp đạo, chẳng khởi tác ý Thanh Văn, Độc giác, hằng nhớ độ thoát tất cả hữu tình. Xá Lợi Tử! Bồ Tát Ma ha tát này cũng gọi năng tịnh ba thứ thô trọng.

Lại nữa, Xá Lợi Tử! Có Bồ Tát Ma ha tát tu hành sáu thứ Ba la mật đa tịnh đạo Bồ đề.

Khi ấy Xá lợi tử thưa Phật rằng: Bạch Thế Tôn! Vì sao gọi là Bồ Tát Ma ha tát tịnh đạo bồ đề?

Phật bảo: Xá Lợi Tử! Nếu Bồ Tát Ma ha tát khi tu hạnh Bồ Tát, chẳng đắc thân nghiệp, chẳng đắc ngữ nghiệp, chẳng đắc ý nghiệp. Chẳng đắc bố thí Ba la mật đa, chẳng đắc tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, Bát nhã Ba la mật đa. Chẳng đắc Thanh Văn, chẳng đắc Độc giác, chẳng đắc Bồ Tát, chẳng đắc Như Lai, chẳng đắc tất cả pháp. Xá Lợi Tử! Đấy là Bồ Tát Ma ha tát tịnh đạo Bồ đề.

Xá Lợi Tử! Các Bồ Tát Ma ha tát tu hành sáu thứ Ba la mật đa tới đạo bồ đề không ai ngăn cản được.

Khi ấy, Xá Lợi Tử thưa Phật rằng: Bạch Thế Tôn! Duyên nào Bồ Tát Ma ha tát tu hành sáu thứ Ba la mật đa tới đạo bồ đề không ai ngăn cản được?

Phật nói: Xá Lợi Tử! Các Bồ Tát Ma ha tát tu hành sáu thứ Ba la mật đa chẳng lấy sắc, chẳng lấy thọ tưởng hành thức. Chẳng lấy nhãn xứ sắc xứ. Chẳng lấy nhĩ xứ thanh xứ. Chẳng lấy tỷ xứ hương xứ. Chẳng lấy thiệt xứ vị xứ. Chẳng lấy thân xứ xúc xứ. Chẳng lấy ý xứ pháp xứ.

Chẳng lấy nhãn giới sắc giới nhãn thức giới. Chẳng lấy nhĩ giới thanh giới nhĩ thức giới. Chẳng lấy tỷ giới hương giới tỷ thức giới. Chẳng lấy thiệt giới vị giới thiệt thức giới. Chẳng lấy thân giới xúc giới thân thức giới. Chẳng lấy ý giới pháp giới ý thức giới.

Chẳng lấy địa giới, chẳng lấy thủy hỏa phong không thức giới. Chẳng lấy bốn niệm trụ; chẳng lấy bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi. Chẳng lấy bố thí Ba la mật đa; chẳng lấy tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, Bát nhã ba la mật đa. Chẳng lấy Phật mười lực; chẳng lấy bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, mười tám pháp Phật bất cộng. Chẳng lấy quả Dự lưu; chẳng lấy quả Nhất lai, Bất hoàn, A la hán. Chẳng lấy Độc giác bồ đề, chẳng lấy hạnh Bồ Tát Ma ha tát, chẳng lấy Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề.

Xá Lợi Tử! Do duyên cớ này, các Bồ Tát Ma ha tát tu hành sáu thứ Ba la mật đa tăng trưởng mạnh mẽ tới đạo Bồ đề, không ai ngăn cản được.

Lại nữa, Xá Lợi Tử! Có Bồ Tát Ma ha tát an trụ Bát nhã Ba la mật đa,chóng năng viên mãn Nhất thiết trí trí, thành thắng trí nên đóng bít tất cả cửa tới biển ác thú, thọ thân người trời thường chẳng nghèo hèn, các căn đầy đủ hình mạo nghiêm đẹp, thế gian trời, người đều nên kính mến.

Khi ấy, Xá Lợi Tử thưa Phật rằng: Bạch Thế Tôn! Những gì gọi là Bồ Tát Ma ha tát sở thành thắng trí?

Phật nói: Xá Lợi Tử! Các Bồ Tát Ma ha tát do Thánh trí đây, thấy khắp thế giới chư Phật mười phương Căng già sa thảy tất cả Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác, nghe khắp được tiếng chư Phật thuyết pháp, thấy khắp hội kia tất cả Thanh Văn Bồ Tát Tăng thảy, thấy khắp tướng nghiêm tịnh cõi kia.

Xá Lợi Tử! Các bồ tát Ma ha tát do Thánh trí đây chẳng khởi tưởng thế giới, chẳng khởi tưởng Phật, chẳng khởi tưởng Pháp, chẳng khởi tưởng Thanh Văn Tăng, chẳng khởi tưởng Bồ Tát Tăng, chẳng khởi tưởng Độc giác, chẳng khởi tưởng mình, chẳng khởi tưởng người, chẳng khởi tưởng cõi Phật nghiêm tịnh.

Xá Lợi Tử! Các Bồ Tát Ma ha tát do Thánh trí đây, dù hành bố thí Ba la mật đa mà chẳng đắc bố thí Ba la mật đa; dù hành tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, Bát nhã Ba la mật đa.

Dù tu bốn niệm trụ, mà chẳng đắc bốn niệm trụ; dù tu bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi mà chẳng đắc bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chi.

Dù nhóm Phật mười lực mà chẳng đắc Phật mười lực; dù nhóm bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, mười tám pháp Phật bất cộng mà chẳng đắc bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, mười tám pháp Phật bất cộng.

Xá Lợi Tử! Bồ Tát Ma ha tát này đã thành thắng trí. Các Bồ Tát Ma ha tát do Thánh trí đây chóng năng viên mãn tất cả Phật pháp. Dù năng viên mãn tất cả Phật pháp mà không chấp lấy.

Lại nữa, Xá Lợi Tử! Có Bồ Tát Ma ha tát tu hành sáu thứ Ba la mật đa được tịnh năm nhãn, chỗ gọi nhục nhãn, thiên nhãn, huệ nhãn, pháp nhãn, Phật nhãn.

Khi ấy, Xá Lợi Tử thưa Phật rằng: Bạch Thế Tôn! Sao gọi bồ tát ma ha tát được tịnh nhục nhãn?

Phật bảo: Xá Lợi Tử! Có Bồ Tát Ma ha tát nhục nhãn năng thấy hai trăm cái tám mươi dặm. Có Bồ Tát Ma ha tát nhục nhãn năng thấy ba trăm cho đến ngàn cái tám mươi dặm. Có Bồ Tát Ma ha tát nhục nhãn nhăn thấy ba trăm cho đến ngàn cái tám mươi dặm. Có Bồ Tát Ma ha tát nhục nhãn năng thấy cõi Thiệm bộ châu. Có Bồ Tát Ma ha tát nhục nhãn cho đến năng thấy cõi bốn đại châu. Có Bồ Tát Ma ha tát nhục nhãn năng thấy Tiểu thiên thế giới. Có Bồ Tát Ma ha tát nhục nhãn năng thấy Trung thiên thế giới. Có Bồ Tát Ma ha tát năng thấy Tam thiên đại thiên thế giới. Xá Lợi Tử! Đấy là Bồ Tát Ma ha tát được tịnh nhục nhãn.

Khi ấy, Xá Lợi Tử thưa Phật rằng: bạch Thế Tôn! Sao gọi Bồ Tát Ma ha tát được tịnh thiên nhãn?

Phật bảo: Xá Lợi Tử! Các Bồ Tát Ma ha tát thiên nhãn năng thấy tất cả trời Bốn đại vương chúng, trời Ba mươi hai, trời đỗ sử đa, trời Lạc biến hóa, trời Tha hóa tự tại, thiên nhãn thấy được. Cũng năng thấy tất cả trời Phạm chúng, trời Phạm phụ, trời Phạm hội, trời Đại phạm, thiên nhãn thấy được. Cũng năng thấy tất cả trời Quang, trời Thiểu quang, trời vô lượng quang, trời Quang âm, thiên nhãn thấy được. Cũng năng thấy tất cả Trời Tịnh, trời Thiểu tịnh, trời vô lượng tịnh, Trời Biến tịnh, thiên nhãn thấy được. Cũng năng thấy tất cả Trời Quảng, trời thiểu quảng, trời Vô lượng quảng, Trời Quảng quả, thiên nhãn thấy được. Cũng năng thấy tất cả Trời Vô tưởng, Hữu tưởng, thiên nhãn thấy được. Cũng năng thấy tất cả Trời Vô phiền, trời Vô nhiệt, trời Thiện Hiện, trời Thiện kiến, Trời Sắc cứu cánh thiên nhãn thâý được.

Xá Lợi Tử! Có Bồ Tát thiên nhãn thấy được tất cả trời Bốn đại vương chúng cho đến Trời Sắc cứu cánh, thiên nhãn chẳng thể thấy được.

Xá Lợi Tử! Các Bồ Tát Ma ha tát thiên nhãn năng thấy các loại hữu tình cõi mười phương đều như Căng già sa, chết đây sanh kia như thật biết rõ.

Xá Lợi Tử! Đấy là Bồ Tát Ma ha tát được tịnh thiên nhãn.

Khi ấy Xá Lợi Tử lại thưa Phật rằng: Bạch Thế Tôn! Sao gọi bồ tát Ma ha tát được tịnh huệ nhãn?

Phật bảo: Xá Lợi Tử! Các bồ tát ma ha tát có tịnh huệ nhãn chẳng thấy có pháp hoặc hữu vi hoặc vô vi, hoặc thiện hoặc phi thiện, hoặc hữu tội hoặc vô tội, hoặc hữu lậu, hoặc vô lậu, hoặc hữu nhiễm hoặc vô nhiễm hoặc thế gian hoặc xuất thế gian, hoặc tạp nhiễm hoặc thanh tịnh. Xá Lợi Tử! Bồ Tát Ma ha tát này huệ nhãn chẳng thấy có pháp khá thấy, khá nghe, khá giác, khá biết. Xá Lợi Tử! Đấy là Bồ Tát Ma ha tát được tịnh huệ nhãn.

Khi ấy, Xá Lợi Tử lại thưa Phật rằng: Bạch Thế Tôn! Sao gọi bồ tát ma ha tát được thanh tịnh pháp nhãn?

Phật bảo: Xá Lợi Tử! Pháp nhãn các Bồ Tát Ma ha tát năng như thật biết các thứ bổ đặc già la sai khác.

Nghĩa là như thật biết: Đây tùy tín hành, đây tùy pháp hành, đây vô tướng hành, đây trụ không, đây trụ vô tướng, đây trụ vô nguyện. Đây do ba giải thoát môn khởi năm căn, do năm căn khởi định vô gián, do định vô gián khởi giải thoát tri kiến, do giải thoát trí kiến dứt hẳn ba gút, chỗ gọi tà kiến, giới cấm thủ, nghi. Do dứt đây nên được quả Dự lưu. Tức đây lại do sơ đắc tu đạo, mỏng dục tham sân được quả Nhất lai. Tức đây lại do thượng phẩm tu đạo, hết dục tham sân được quả Bất hoàn. Tức đây lại do thượng phẩm tu đạo, hết năm gút thuận thượng phần, chỗ gọi tham sắc, tham vô sắc, vô minh, mạn, trạo cử. Do hết đây nên được quả A la hán.

Đây do không giải thoát môn khởi năm căn. Do năm căn khởi định vô gián. Do định vô gián khởi giải thoát tri kiến. Do giải thoát tri kiến dứt hẳn ba gút được quả Dự lưu, nói rộng cho đến được quả A la hán.

Đây do vô tướng giải thoát môn khởi năm căn. Do năm căn khởi định vô gián. Do định vô gián khởi giải thoát trí kiến. Do giải thoát trí kiến, dứt hẳn ba gút được quả Dự lưu, nói rộng cho đến được quả A la hán.

Đây do vô nguyện giải thoát môn khởi năm căn. Do năm căn khởi định vô gián. Do định vô gián khởi giải thoát trí kiến. Do giải thoát trí kiến dứt hẳn ba gút được quả Dự lưu, nói rộng cho đến được quả A la hán.

Đây do không vô tướng giải thoát môn, đây do không vô nguyện giải thoát môn, đây do vô tướng vô nguyện giải thoát môn, nói rộng cũng vậy. Xá Lợi Tử! Đấy là Bồ Tát ma ha tát được tịnh pháp nhãn.

Lại Xá Lợi Tử! Các bồ tát ma ha tát pháp nhãn năng như thật biết sở hữu pháp tâp đều là pháp diệt. Do biết đây nên bèn được năm căn. Xá Lợi Tử! Đấy là Bồ Tát Ma ha tát được tịnh pháp nhãn.

Lại nữa, Xá Lợi Tử! Bồ Tát Ma ha tát pháp nhãn năng như thật biết Bồ Tát Ma ha tát này tối sơ phát tâm, tu hành thí giới Ba la mật đa thành tựu tín căn cho đến tinh tiến căn, phương tiện khéo léo nên nghĩ thọ thân tăng trưởng thiện pháp. bồ tát Ma ha tát này hoặc sanh đại tộc Sát đế lợi cho đến hoặc sanh đại tộc Cư sĩ, hoặc sanh trời Bốn đại vương chúng cho đến hoặc sanh trời Tha hóa tự tại, an trụ chỗ kia thành thục hữu tình, thí các hữu tình những thứ đồ vui, nghiêm tịnh cõi Phật, gặp thời Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác, cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen, chẳng đọa Thanh Văn các bậc Độc giác, cho đến Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề quyết chẳng quay lui. Xá Lợi Tử! Đấy là Bồ Tát Ma ha tát được tịnh pháp nhãn.

Lại nữa, Xá Lợi Tử! Các Bồ Tát Ma ha tát pháp nhãn năng như thật biết Bồ Tát Ma ha tát này, đối Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề đã được nhận ký. Bồ Tát Ma ha tát này đối Vô thượng Chánh đẳng bồ đề chưa được nhận ký. Bồ Tát Ma ha tát này đã được Bất thối, Bồ Tát Ma ha tát này chưa được Bất thối.

Bồ Tát Ma ha tát này đã viên mãn thần thông. Bồ Tát Ma ha tát này chưa viên mãn thần thông. Bồ Tát Ma ha tát này năng qua thế giới chư Phật mười phương Căng già sa thảy cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen chư Phật Thế Tôn. bồ tát ma ha tát này chẳng năng qua thế giới chư Phật mười phương Căng già sa thảy cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen chư Phật Thế Tôn.

Bồ tát Ma ha tát này đã được thần thông, Bồ Tát Ma ha tát này chưa được thần thông. Bồ Tát Ma ha tát này đã nghiêm tịnh cõi Phật, Bồ Tát Ma ha tát này chưa nghiêm tịnh cõi Phật. Bồ Tát ma ha tát này đã thành thục hữu tình, Bồ Tát Ma ha tát này chưa thành thục hữu tình.

Bồ Tát Ma ha tát này đã được chư Phật khen ngợi, Bồ Tát Ma ha tát này chưa được chư Phật khen ngợi. Bồ Tát Ma ha tát này đã gần gũi chư Phật, Bồ Tát Ma ha tát này chưa gần gũi chư Phật.

Bồ Tát ma ha tát này thọ mạng vô lượng, Bồ Tát Ma ha tát này thọ mạng hữu lượng. bồ tát Ma ha tát này khi được Bồ đề, Bí sô Tăng vô lượng; Bồ Tát Ma ha tát này khi được Bồ đề Bí sô Tăng hữu lượng. Bồ Tát Ma ha tát này khi được bồ đề có Bồ Tát Tăng, Bồ Tát Ma ha tát này khi được bồ đề không Bồ Tát Tăng.

Bồ Tát Ma ha tát này có khổ hạnh khó hành, Bồ Tát Ma ha tát này không khổ hạnh khó hành. Bồ Tát Ma ha tát này đã trụ thân rốt sau, Bồ Tát Ma ha tát này chưa trụ thân rốt sau.

Bồ tát Ma ha tát này đã ngồi tòa Bồ đề, Bồ Tát Ma ha tát này chưa ngồi tòa Bồ đề. Bồ Tát Ma ha tát này có ma đến phá rối, Bồ Tát ma ha tát này không ma đến phá rối. Xá Lợi Tử! Đấy là Bồ Tát Ma ha tát được tịnh pháp nhãn.

Khi ấy, Xá Lợi Tử lại thưa Phật rằng: Bạch Thế Tôn! Sao gọi Bồ Tát ma ha tát được tịnh Phật nhãn?

Phật bảo: Xá Lợi Tử! Tâm Bồ đề các Bồ Tát Ma ha tát không gián đoạn, vào định Kim cương dụ được Nhất thiết tướng trí, thành Phật mười lực, bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, mười tám pháp Phật bất cộng, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, được tịnh Phật nhãn. Các Bồ Tát Ma ha tát do được nhãn đây không gì chẳng thấy, không gì chẳng nghe, không gì chẳng giác, không gì chẳng biết. Xá Lợi Tử! Đấy là Bồ Tát Ma ha tát được tịnh Phật nhãn.

Xá Lợi Tử! Nếu Bồ Tát Ma ha tát muốn được năm nhãn thanh tịnh như thế, nên học sáu thứ Ba la mật đa. Vì cớ sao? Xá Lợi Tử! Vì sáu thứ Ba la mật đa như thế năng thu nhiếp tất cả pháp lành thù thắng. Chỗ gọi tất cả pháp lành Thanh Văn, pháp lành Độc giác, pháp lành Bồ Tát, pháp lành Như Lai.

Xá Lợi Tử! Nếu có thuyết rằng: bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu năng thu nhiếp tất cả pháp lành thù thắng, đấy là chánh thuyết . Sở vì sao? Vì Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu là mẹ tất cả pháp lành, năng sanh tất cả Ba la mật đa và công đức thù thắng năm nhãn thảy.

Xá Lợi Tử! Nếu Bồ Tát Ma ha tát muốn được năm nhãn thanh tịnh như thế, nên học Bát nhã Ba la mật đa. Xá Lợi Tử! Nếu Bồ Tát Ma ha tát muốn được Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, nên học năm nhãn. Xá Lợi Tử! Nếu Bồ Tát Ma ha tát năng học năm nhãn, quyết được Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
100,210,165