Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: Nguyên Tạng   

Quyển Thứ 544. Hội thứ tư Phẩm Tùy Hỷ Hồi Hướng thứ 6-2. Hội thứ tư Phẩm Địa Ngục thứ 7

25/04/201313:06(Xem: 16297)
Quyển Thứ 544. Hội thứ tư Phẩm Tùy Hỷ Hồi Hướng thứ 6-2. Hội thứ tư Phẩm Địa Ngục thứ 7

Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa - Tập 22

Quyển Thứ 544
Hội thứ tư Phẩm Tùy Hỷ Hồi Hướng thứ 6-2
Hội thứ tư Phẩm Địa Ngục thứ 7

Hòa Thượng Thích Trí Nghiêm

Nguồn: Hòa Thượng Thích Trí Nghiêm

Bấy giờ, Phật bảo trời Tịnh cư thảy các Thiên chúng rằng: Vả thôi hữu tình mười phương thế giới Tam thiên đại thiên số cát Căng Già đều phát tâm Vô thượng Chánh đẳng giác, giả sử tất cả hữu tình mười phương vô biên thế giới đều phát tâm Vô thượng Chánh đẳng giác. Nếu có tất cả hữu tình mười phương vô biên thế giới, mỗi mỗi ở chỗ các Bồ tát kia đều cầm áo mặc, uống ăn, đồ nằm, thuốc chữa thượng hạng và vô lượng thứ đồ vui hạng tốt, trải lâu đại kiếp số cát Căng già, đem hữu sở đắc mà làm phương tiện, cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen.

Nếu các thiện nam tử thiện nữ nhân thảy Bồ tát thừa đối công đức căn lành các Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác và các đệ tử, phát khởi tùy hỷ hồi hướng không trái ngược, chỗ được công đức rất nhiều hơn trước vô lượng vô số, toán số thí dụ chẳng thể kịp được. Sở dĩ vì sao?

Vì các thiện nam tử Bồ tát thừa đây sở khởi tùy hỷ hồi hướng không trái ngược, đem vô sở đắc mà làm phương tiện, được Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm phương tiện khéo léo nhiếp thọ, nên xứng chơn pháp giới, rất hơn không gì sánh kịp. Các hữu tình kia chỗ được nhóm phước, đem hữu sở đắc làm phương tiện, nên đối sở khởi tùy hỷ hồi hướng đây trăm phần chẳng kịp một, ngàn phần chẳng kịp một, cho đến cực số phần cũng chẳng kịp một.

Chư Thiên phải biết: Vả thôi việc này, giả sử hữu tình mười phương thế giới Tam thiên đại thiên số cát Căng Già đều phát tâm Vô thượng Chánh đẳng giác, đối khắp tất cả Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác quá khứ vị lai hiện tại sở hữu nhóm giới, nhóm định, nhóm huệ, nhóm giải thoát, nhóm giải thoát trí kiến và vô lượng vô biên các Phật pháp, hoặc các đệ tử sở hữu căn lành, hoặc các hữu tình đã nhóm, sẽ nhóm, hiện nhóm căn lành. Tất cả như thế nhóm hợp cân lường đem hữu tướng, hữu sở đắc làm phương tiện, hiện tiền tùy hỷ hồi hướng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề.

Nếu các thiện nam tử Bồ tát thừa phát khởi Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, đối khắp tất cả Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác quá khứ vị lai hiện tại sở hữu nhóm giới, nhóm định, nhóm huệ, nhóm giải thoát, nhóm giải thoát trí kiến và vô lượng vô biên các Phật pháp, hoặc các đệ tử sở hữu căn lành, hoặc các hữu tình đã nhóm, sẽ nhóm, hiện nhóm căn lành. Tất cả như thế nhóm hợp cân lường hiện tiền phát khởi, rất tôn rất thắng, rất thượng rất diệu chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể cân lường, vô thượng vô đẳng tùy hỷ cùng hành các việc phước nghiệp.

Lại đem tùy hỷ cùng hành các việc phước nghiệp như thế cùng các hữu tình bình đẳng chung có, hồi hướng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Sở khởi tùy hỷ hồi hướng như thế, đối trước sở khởi tùy hỷ hồi hướng trăm bội là hơn, ngàn bội là hơn cho đến cực số bội cũng lại là hơn. Sở dĩ vì sao? Vì sở khởi tùy hỷ hồi hướng như thế là vô tướng vô đắc mà làm phương tiện. Kia trước sở khởi tùy hỷ hồi hướng là hữu tướng hữu đắc làm phương tiện vậy.

Bấy giờ, Thiện Hiện bèn thưa Phật rằng: Như Thế Tôn nói. Nếu các thiện nam tử Bồ tát thừa phát tới Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề đối khắp tất cả Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác quá khứ vị lai hiện tại và các đệ tử công đức căn lành. Tất cả như thế nhóm hợp cân lường hiện tiền phát khởi rất tôn rất thắng, rất thượng rất diệu, chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể cân lường, vô thượng vô đẳng tùy hỷ cùng hành các việc phước nghiệp. Lại đem tùy hỷ cùng hành các việc phước nghiệp cùng các hữu tình bình đẳng chung có, hồi hướng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Sở khởi tùy hỷ hồi hướng như thế hơn trước sở khởi tùy hỷ hồi hướng cho đến cực số bội. Bạch Thế Tôn! Ngang đâu nói sở khởi tùy hỷ hồi hướng sau hơn sở khởi tùy hỷ hồi hướng trước cho đến cực số bội?

Phật bảo: Thiện Hiện! Các thiện nam tử Bồ tát thừa này đối pháp ba đời chẳng lấy chẳng bỏ, chẳng trọng chẳng khinh, chẳng hữu sở đắc, chẳng vô sở đắc, không chỗ phân biệt, không phân biệt khác, không chỗ quán thấy, không tùy quán thấy. Quán pháp như thế đều là đã chứa nhóm phân biệt, đạt tất cả pháp không sanh không diệt, không đi không đến, không nhóm không tan, không vào không ra. Trong đây không có pháp đã sẽ hiện sanh, cũng không có pháp đã sẽ hiện diệt. Ta nên như pháp chơn như pháp giới đem vô sở đắc mà làm phương tiện, phát sanh tùy hỷ hồi hướng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề.

Thiện Hiện! Ngang đấy sở khởi tùy hỷ hồi hướng hơn trước sở khởi tưởng hữu sở đắc, kiến hữu sở đắc tùy hỷ hồi hướng, cho đến cực số bội.

Lại nữa, Thiện Hiện! Các thiện nam tử trụ Bồ tát thừa muốn đối quá khứ vị lai hiện tại chư Phật Thế Tôn và các đệ tử bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã Ba la mật đa căn lành tương ưng, phát sanh tùy hỷ hồi hướng không trái ngược nên khởi nghĩ này:

“Như chơn giải thoát, bố thí cũng vậy. Như chơn giải thoát, tịnh giới cũng vậy. Như chơn giải thoát, an nhẫn cũng vậy. Như chơn giải thoát, tinh tiến cũng vậy. Như chơn giải thoát, tĩnh lự cũng vậy. Như chơn giải thoát, bát nhã cũng vậy. Như chơn giải thoát, nhóm giới, nhóm định, nhóm huệ, nhóm giải thoát, nhóm giải thoát trí kiến cũng vậy. Như chơn giải thoát, tùy hỷ cũng vậy. Như chơn giải thoát, tùy hỷ cùng hành các việc phước nghiệp cũng vậy. Như chơn giải thoát, chư Phật Thế Tôn, Độc giác cũng vậy. Như chơn giải thoát, Thanh văn đã vào Niết bàn cũng vậy.

Như chơn giải thoát, quá khứ đã diệt, các pháp cũng vậy. Như chơn giải thoát, vị lai chưa sanh, các pháp cũng vậy. Như chơn giải thoát, hiện tại hiện chuyển, các pháp cũng vậy. Như chơn giải thoát, quá khứ chư Phật đệ tử cũng vậy. Như chơn giải thoát, vị lai chư Phật đệ tử cũng vậy. Như chơn giải thoát, hiện tại mười phương vô lượng vô số vô biên thế giới chư Phật Thế Tôn đệ tử cũng vậy. Như chơn giải thoát, tất cả công đức căn lành cũng vậy. Như tánh các pháp không buộc không mở, không nhiễm không tịnh, không khởi không tận, không sanh không diệt, không lấy không bỏ.

Ta đối công đức căn lành như thế hiện tiền tùy hỷ. Đem căn lành đây cùng các hữu tình bình đẳng chung có, dùng không dời chuyển và không mất hoại, không tướng không đắc mà làm phương tiện, hồi hướng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Tùy hỷ hồi hướng như thế chẳng năng tùy hỷ hồi hướng, không sở tùy hỷ sở hồi hướng vậy. Sở khởi tùy hỷ sở hồi hướng như thế chẳng chuyển chẳng dứt, không sanh diệt vậy”.

Thiện Hiện phải biết: Các thiện nam tử Bồ tát thừa này sở khởi tùy hỷ hồi hướng không trái ngược, hơn trước sở khởi hữu tướng hữu đắc tùy hỷ hồi hướng, cho đến cực số bội. Nếu Bồ tát Ma ha tát trọn nên tùy hỷ hồi hướng như thế mau chứng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề.

Lại nữa, Thiện Hiện! Giả sử hữu tình mười phương thế giới Tam thiên đại thiên số cát Căng Già đều phát tâm Vô thượng Chánh đẳng giác, phát tới Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, phương tiện khéo léo tu hạnh Bồ tát.

Lại có hữu tình mười phương thế giới Tam thiên đại thiên số cát Căng Già đều phát tâm Vô thượng Chánh đẳng giác, phát tới Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Các Bồ tát đây, mỗi mỗi đối chúng các Bồ tát kia đều đem áo mặc uống ăn đồ nằm thuốc chữa thượng diệu và vô lượng thứ đồ vui thượng diệu, trải lâu đại kiếp ngang như cát Căng già, dùng hữu sở đắc mà làm phương tiện cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen.

Nếu Bồ tát Ma ha tát được Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm phương tiện khéo léo nhiếp thọ, nên đối khắp chư Phật Thế Tôn quá khứ vị lai hiện tại sở hữu nhóm giới, nhóm định, nhóm huệ, nhóm giải thoát, nhóm giải thoát trí kiến. Hoặc các Độc giác sở hữu nhóm giới, nhóm định, nhóm huệ, nhóm giải thoát, nhóm giải thoát trí kiến. Hoặc các Thanh văn sở hữu nhóm giới, nhóm định, nhóm huệ, nhóm giải thoát, nhóm giải thoát trí kiến. Hoặc các hữu tình thí giới tu tánh ba việc phước nghiệp. Tất cả như thế nhóm hợp cân lường, hiện tiền phát khởi rất tôn rất thắng, rất thượng rất diệu, chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể cân lường, vô thượng vô đẳng tùy hỷ cùng hành các việc phước nghiệp. Lại đem tùy hỷ cùng hành các việc phước nghiệp như thế cùng các hữu tình bình đẳng chung có, hồi hướng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề.

Thiện Hiện phải biết: Như vậy, Bồ tát tùy hỷ hồi hướng các việc phước nghiệp hơn trước đã nói các chúng Bồ tát đem hữu sở đắc mà làm phương tiện bố thí cùng hành các việc phước nghiệp trăm bội ngàn bội, cho đến cực số bội. Sở dĩ vì sao? Vì các Bồ tát kia bố thí cùng hành các việc phước nghiệp đem hữu sở đắc mà làm phương tiện. Như vậy, Bồ tát tùy hỷ hồi hướng đem vô sở đắc làm phương tiện vậy.

Lại nữa, Thiện Hiện! Vả thôi hữu tình mười phương thế giới Tam thiên đại thiên số cát Căng Già đều phát tâm Vô thượng Chánh đẳng giác, phát tới Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, chúng các Bồ tát đem hữu sở đắc mà làm phương tiện, bố thí cùng hành các việc phước nghiệp. Giả sử hữu tình mười phương thế giới Tam thiên đại thiên số cát Căng Già đều phát tâm Vô thượng Chánh đẳng giác, phát tới Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Các Bồ tát này đều trụ đại kiếp số cát Căng già tu diệu hành thân, tu diệu hành ngữ, tu diệu hành ý, đem hữu sở đắc mà làm phương tiện thọ trì tịnh giới.

Nếu Bồ tát Ma ha tát được Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm phương tiện khéo léo nhiếp thọ, nên đối khắp chư Phật Thế Tôn quá khứ vị lai hiện tại, sở hữu nhóm giới, nhóm định, nhóm huệ, nhóm giải thoát, nhóm giải thoát trí kiến. Hoặc các Độc giác sở hữu nhóm giới, nhóm định, nhóm huệ, nhóm giải thoát, nhóm giải thoát trí kiến. Hoặc các Thanh văn sở hữu nhóm giới, nhóm định, nhóm huệ, nhóm giải thoát, nhóm giải thoát trí kiến. Hoặc các hữu tình thí giới tu tánh ba việc phước nghiệp. Tất cả như thế nhóm hợp cân lường hiện tiền phát khởi rất tôn rất thắng, rất thượng rất diệu, chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể cân lường, vô thượng vô đẳng tùy hỷ cùng hành các việc phước nghiệp. Lại đem tùy hỷ cùng hành các việc phước nghiệp như thế cùng các hữu tình bình đẳng chung có, hồi hướng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề.

Thiện Hiện phải biết: Như vậy, Bồ tát tùy hỷ hồi hướng các việc phước nghiệp hơn trước đã nói các chúng Bồ tát đem hữu sở đắc mà làm phương tiện tịnh giới cùng hành các việc phước nghiệp trăm bội ngàn bội, cho đến cực số bội.

Sở dĩ vì sao? Vì các Bồ tát kia tịnh giới cùng hành các việc phước nghiệp đem hữu sở đắc mà làm phương tiện. Như vậy, Bồ tát tùy hỷ hồi hướng đem vô sở đắc làm phương tiện vậy.

Lại nữa, Thiện Hiện! Vả thôi hữu tình mười phương thế giới Tam thiên đại thiên số cát Căng Già đều phát tâm Vô thượng Chánh đẳng giác, phát tới Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Chúng các Bồ tát đem hữu sở đắc mà làm phương tiện, tịnh giới cùng hành các việc phước nghiệp. Giả sử hữu tình mười phương thế giới Tam thiên đại thiên số cát Căng Già đều phát tâm Vô thượng Chánh đẳng giác, phát tới Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Các Bồ tát này đều trụ đại kiếp số cát Căng già hằng bị hữu tình mười phương thế giới Tam thiên đại thiên số cát Căng Già mắng hủy lấn nhục, dao gậy gia hại, đem hữu sở đắc mà làm phương tiện thọ hành an nhẫn.

Nếu Bồ tát Ma ha tát được Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm phương tiện khéo léo nhiếp thọ nên đối khắp chư Phật Thế Tôn quá khứ vị lai hiện tại, sở hữu nhóm giới, nhóm định, nhóm huệ, nhóm giải thoát, nhóm giải thoát trí kiến. Hoặc các Độc giác sở hữu nhóm giới, nhóm định, nhóm huệ, nhóm giải thoát, nhóm giải thoát trí kiến. Hoặc các Thanh văn sở hữu nhóm giới, nhóm định, nhóm huệ, nhóm giải thoát, nhóm giải thoát trí kiến. Hoặc các hữu tình thí giới tu tánh ba việc phước nghiệp. Tất cả như thế nhóm hợp cân lường hiện tiền phát khởi rất tôn rất thắng, rất thượng rất diệu, chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể cân lường, vô thượng vô đẳng tùy hỷ cùng hành các việc phước nghiệp. Lại đem tùy hỷ cùng hành các việc phước nghiệp như thế cùng các hữu tình bình đẳng chung có, hồi hướng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề.

Thiện Hiện phải biết: Như vậy Bồ tát tùy hỷ hồi hướng các việc phước nghiệp hơn trước đã nói các chúng Bồ tát đem hữu sở đắc mà làm phương tiện an nhẫn cùng hành các việc phước nghiệp trăm bội ngàn bội, cho đến cực số bội.

Sở dĩ vì sao? Vì các Bồ tát kia an nhẫn cùng hành các việc phước nghiệp đem hữu sở đắc mà làm phương tiện. Như vậy, Bồ tát tùy hỷ hồi hướng đem vô sở đắc làm phương tiện vậy.

Lại nữa, Thiện Hiện! Vả thôi hữu tình mười phương thế giới Tam thiên đại thiên số cát Căng Già đều phát tâm Vô thượng Chánh đẳng giác, phát tới Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, chúng các Bồ tát đem hữu sở đắc mà làm phương tiện an nhẫn cùng hành các việc phước nghiệp. Giả sử hữu tình mười phương thế giới Tam thiên đại thiên số cát Căng Già đều phát tâm Vô thượng Chánh đẳng giác, phát tới Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Các Bồ tát này đều trụ đại kiếp số cát Căng già chẳng ngồi chẳng nằm, hằng chẳng ngủ nghỉ, đem hữu sở đắc mà làm phương tiện thọ hành tinh tiến.

Nếu Bồ tát Ma ha tát được Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm phương tiện khéo léo nhiếp thọ nên đối khắp chư Phật Thế Tôn quá khứ vị lai hiện tại sở hữu nhóm giới, nhóm định, nhóm huệ, nhóm giải thoát, nhóm giải thoát trí kiến. Hoặc các Độc giác sở hữu nhóm giới, nhóm định, nhóm huệ, nhóm giải thoát, nhóm giải thoát trí kiến. Hoặc các Thanh văn sở hữu nhóm giới, nhóm định, nhóm huệ, nhóm giải thoát, nhóm giải thoát trí kiến. Hoặc các hữu tình thí giới tu tánh ba việc phước nghiệp. Tất cả như thế nhóm hợp cân lường hiện tiền phát khởi rất tôn rất thắng, rất thượng rất diệu, chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể cân lường, vô thượng vô đẳng tùy hỷ cùng hành các việc phước nghiệp. Lại đem tùy hỷ cùng hành các việc phước nghiệp cùng các hữu tình bình đẳng chung có, hồi hướng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề.

Thiện Hiện phải biết: Như vậy Bồ tát tùy hỷ hồi hướng các việc phước nghiệp hơn trước đã nói các chúng Bồ tát đem hữu sở đắc mà làm phương tiện tinh tiến cùng hành các việc phước nghiệp trăm bội ngàn bội, cho đến cực số bội.

Sở dĩ vì sao? Vì các Bồ tát kia tinh tiến cùng hành các việc phước nghiệp đem hữu sở đắc mà làm phương tiện. Như vậy, Bồ tát tùy hỷ hồi hướng đem vô sở đắc làm phương tiện vậy.

Lại nữa, Thiện Hiện! Vả thôi hữu tình mười phương thế giới Tam thiên đại thiên số cát Căng Già đều phát tâm Vô thượng Chánh đẳng giác, phát tới Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, chúng các Bồ tát đem hữu sở đắc mà làm phương tiện tinh tiến cùng hành các việc phước nghiệp. Giả sử hữu tình mười phương thế giới Tam thiên đại thiên số cát Căng Già đều phát tâm Vô thượng Chánh đẳng giác, phát tới Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Các Bồ tát này đều trụ đại kiếp số cát Căng già lìa các tán động, tâm trụ một duyên, đem hữu sở đắc mà làm phương tiện thọ hành tĩnh lự.

Nếu Bồ tát Ma ha tát được Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm phương tiện khéo léo nhiếp thọ, nên đối khắp chư Phật Thế Tôn quá khứ vị lai hiện tại sở hữu nhóm giới, nhóm định, nhóm huệ, nhóm giải thoát, nhóm giải thoát trí kiến. Hoặc các Độc giác sở hữu nhóm giới, nhóm định, nhóm huệ, nhóm giải thoát, nhóm giải thoát trí kiến. Hoặc các Thanh văn sở hữu nhóm giới, nhóm định, nhóm huệ, nhóm giải thoát, nhóm giải thoát trí kiến. Hoặc các hữu tình thí giới tu tánh ba việc phước nghiệp. Tất cả như thế nhóm hợp cân lường hiện tiền phát khởi rất tôn rất thắng, rất thượng rất diệu, chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể cân lường, vô thượng vô đẳng tùy hỷ cùng hành các việc phước nghiệp. Lại đem tùy hỷ cùng hành các việc phước nghiệp như thế cùng các hữu tình bình đẳng chung có, hồi hướng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề.

Thiện Hiện phải biết: Như vậy Bồ tát tùy hỷ hồi hướng các việc phước nghiệp hơn trước đã nói các chúng Bồ tát đem hữu sở đắc mà làm phương tiện tĩnh lự cùng hành các việc phước nghiệp trăm bội ngàn bội, cho đến cực số bội.

Sở dĩ vì sao? Vì các Bồ tát kia tĩnh lự cùng hành các việc phước nghiệp đem hữu sở đắc mà làm phương tiện. Như vậy Bồ tát tùy hỷ hồi hướng đem vô sở đắc làm phương tiện vậy.

Lại nữa, Thiện Hiện! Vả thôi hữu tình mười phương thế giới Tam thiên đại thiên số cát Căng Già đều phát tâm Vô thượng Chánh đẳng giác, phát tới Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, chúng các Bồ tát đem hữu sở đắc mà làm phương tiện tĩnh lự cùng hành các việc phước nghiệp. Giả sử hữu tình mười phương thế giới Tam thiên đại thiên số cát Căng Già đều phát tâm Vô thượng Chánh đẳng giác, phát tới Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Các Bồ tát này đều trụ đại kiếp số cát Căng già suy nghĩ quán sát tánh tướng các pháp, đem hữu sở đắc mà làm phương tiện thọ hành Bát nhã và các căn lành.

Nếu Bồ tát Ma ha tát được Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm phương tiện khéo léo nhiếp thọ, nên đối khắp chư Phật Thế Tôn quá khứ vị lai hiện tại sở hữu nhóm giới, nhóm định, nhóm huệ, nhóm giải thoát, nhóm giải thoát trí kiến. Hoặc các Độc giác sở hữu nhóm giới, nhóm định, nhóm huệ, nhóm giải thoát, nhóm giải thoát trí kiến. Hoặc các Thanh văn sở hữu nhóm giới, nhóm định, nhóm huệ, nhóm giải thoát, nhóm giải thoát trí kiến. Hoặc các hữu tình thí giới tu tánh ba việc phước nghiệp. Tất cả như thế nhóm hợp cân lường hiện tiền phát khởi rất tôn rất thắng, rất thượng rất diệu, chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể cân lường, vô thượng vô đẳng tùy hỷ cùng hành các việc phước nghiệp. Lại đem tùy hỷ cùng hành các việc phước nghiệp như thế cùng các hữu tình bình đẳng chung có, hồi hướng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề.

Thiện Hiện phải biết: Như vậy Bồ tát tùy hỷ hồi hướng các việc phước nghiệp hơn trước đã nói chúng các Bồ tát đem hữu sở đắc mà làm phương tiện Bát nhã và các căn lành cùng hành các việc phước nghiệp trăm bội ngàn bội, cho đến cực số bội.

Sở dĩ vì sao? Vì các Bồ tát kia Bát nhã và các căn lành cùng hành các việc phước nghiệp đem hữu sở đắc mà làm phương tiện. Như vậy Bồ tát tùy hỷ hồi hướng đem vô sở đắc làm phương tiện vậy.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
100,247,066