Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: Nguyên Tạng   

Quyển Thứ 60: Hội thứ nhất Phẩm Khen Đại thừa thứ 16-5

16/04/201312:43(Xem: 15503)
Quyển Thứ 60: Hội thứ nhất Phẩm Khen Đại thừa thứ 16-5

Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa - Tập 3

Quyển Thứ 60: Hội thứ nhất Phẩm Khen Đại thừa thứ 16-5

Hòa Thượng Thích Trí Nghiêm

Nguồn: Hòa Thượng Thích Trí Nghiêm

Thiện Hiện! Bố thí Ba la mật đa quá khứ, bố thí Ba la mật đa quá khứ không. Bố thí Ba la mật đa vị lai, bố thí Ba la mật đa vị lai không. Bố thí Ba la mật đa hiện tại, bố thí Ba la mật đa hiện tại không. Tịnh giới an nhẫn tinh tiến tĩnh lự bát nhã Ba la mật đa quá khứ, tịnh giới an nhẫn tinh tiến tĩnh lự bát nhã Ba la mật đa quá khứ không. Tịnh giới an nhẫn tinh tiến tĩnh lự bát nhã Ba la mật đa vị lai, tịnh giới an nhẫn tinh tiến tĩnh lự bát nhã Ba la mật đa vị lai không. Tịnh giới an nhẫn tinh tiến tĩnh lự bát nhã Ba la mật đa hiện tại, tịnh giới an nhẫn tinh tiến tĩnh lự bát nhã Ba la mật đa hiện tại không. Sở vì sao? Thiện Hiện! Bố thí Ba la mật đa quá khứ trong không chẳng khá được. Vì cớ sao? Vì bố thí Ba la mật đa quá khứ tức là không. Tánh của không cũng không. Không trong không hãy chẳng khá được, huống chi trong không có bố thí Ba la mật đa quá khứ khá được. Thiện Hiện! Bố thí Ba la mật đa vị lai trong không chẳng khá được. Vì cớ sao? Vì bố thí Ba la mật đa vị lai tức là không. Tánh của không cũng không. Không trong không hãy chẳng khá được, huống chi trong không có bố thí Ba la mật đa vị lai khá được. Thiện Hiện! Bố thí Ba la mật đa hiện tại trong không chẳng khá được. Vì cớ sao? Vì bố thí Ba la mật đa hiện tại tức là không. Tánh của không cũng không. Không trong không hãy chẳng khá được, huống chi trong không có bố thí Ba la mật đa hiện tại khá được. Thiện Hiện! Bố thí Ba la mật đa quá khứ, vị lai, hiện tại trong không chẳng khá được. Vì cớ sao? Vì bố thí Ba la mật đa quá khứ, vị lai, hiện tại tức là không. Tánh của không cũng không. Không trong không hãy chẳng khá được, huống chi trong không có bố thí Ba la mật đa quá khứ, vị lai, hiện tại khá được. Thiện Hiện! Tịnh giới an nhẫn tinh tiến tĩnh lự bát nhã Ba la mật đa quá khứ trong không chẳng khá được. Vì cớ sao? Vì tịnh giới an nhẫn tinh tiến tĩnh lự bát nhã Ba la mật đa quá khứ tức là không. Tánh của không cũng không. Không trong không hãy chẳng khá được, huống chi trong không có tịnh giới an nhẫn tinh tiến tĩnh lự bát nhã Ba la mật đa quá khứ khá được. Thiện Hiện! Tịnh giới an nhẫn tinh tiến tĩnh lự bát nhã Ba la mật đa vị lai trong không chẳng khá được. Vì cớ sao? Vì tịnh giới an nhẫn tinh tiến tĩnh lự bát nhã Ba la mật đa vị lai tức là không. Tánh của không cũng không. Không trong không hãy chẳng khá được, huống chi trong không có tịnh giới an nhẫn tinh tiến tĩnh lự bát nhã Ba la mật đa vị lai khá được. Thiện Hiện! Tịnh giới an nhẫn tinh tiến tĩnh lự bát nhã Ba la mật đa hiện tại trong không chẳng khá được. Vì cớ sao? Vì tịnh giới an nhẫn tinh tiến tĩnh lự bát nhã Ba la mật đa hiện tại tức là không. Tánh của không cũng không. Không trong không hãy chẳng khá được, huống chi trong không có tịnh giới an nhẫn tinh tiến tĩnh lự bát nhã Ba la mật đa hiện tại khá được. Thiện Hiện! Tịnh giới an nhẫn tinh tiến tĩnh lự bát nhã Ba la mật đa quá khứ, vị lai, hiện tại trong không chẳng khá được. Vì cớ sao? Vì tịnh giới an nhẫn tinh tiến tĩnh lự bát nhã Ba la mật đa quá khứ, vị lai, hiện tại tức là không. Tánh của không cũng không. Không trong không hãy chẳng khá được, huống chi trong không có tịnh giới an nhẫn tinh tiến tĩnh lự bát nhã Ba la mật đa quá khứ, vị lai, hiện tại khá được.

Thiện Hiện! Bốn tĩnh lự quá khứ, bốn tĩnh lự quá khứ không. Bốn tĩnh lự vị lai, bốn tĩnh lự vị lai không. Bốn tĩnh lự hiện tại, bốn tĩnh lự hiện tại không. Bốn vô lượng, bốn vô sắc định quá khứ; bốn vô lượng, bốn vô sắc định quá khứ không. Bốn vô lượng, bốn vô sắc định vị lai; bốn vô lượng, bốn vô sắc định vị lai không. Bốn vô lượng, bốn vô sắc định hiện tại; bốn vô lượng, bốn vô sắc định hiện tại không. Sở vì sao? Thiện Hiện! Bốn tĩnh lự quá khứ trong không chẳng khá được. Vì cớ sao? Vì bốn tĩnh lự quá khứ tức là không. Tánh của không cũng không. Không trong không hãy chẳng khá được, huống chi trong không có bốn tĩnh lự quá khứ khá được. Thiện Hiện! Bốn tĩnh lự vị lai trong không chẳng khá được. Vì cớ sao? Vì bốn tĩnh lự vị lai tức là không. Tánh của không cũng không. Không trong không hãy chẳng khá được, huống chi trong không có bốn tĩnh lự vị lai khá được. Thiện Hiện! Bốn tĩnh lự hiện tại trong không chẳng khá được. Vì cớ sao? Vì bốn tĩnh lự hiện tại tức là không. Tánh của không cũng không. Không trong không hãy chẳng khá được, huống chi trong không có bốn tĩnh lự hiện tại khá được. Thiện Hiện! Bốn tĩnh lự quá khứ, vị lai, hiện tại trong không chẳng khá được. Vì cớ sao? Vì bốn tĩnh lự quá khứ, vị lai, hiện tại tức là không. Tánh của không cũng không. Không trong không hãy chẳng khá được, huống chi trong không có bốn tĩnh lự quá khứ, vị lai, hiện tại khá được. Thiện Hiện! Bốn vô lượng, bốn vô sắc định quá khứ trong không chẳng khá được. Vì cớ sao? Vì bốn vô lượng, bốn vô sắc định quá khứ tức là không. Tánh của không cũng không. Không trong không hãy chẳng khá được, huống chi trong không có bốn vô lượng, bốn vô sắc định quá khứ khá được. Thiện Hiện! Bốn vô lượng, bốn vô sắc định vị lai trong không chẳng khá được. Vì cớ sao? Vì bốn vô lượng, bốn vô sắc định vị lai tức là không. Tánh của không cũng không. Không trong không hãy chẳng khá được, huống chi trong không có bốn vô lượng, bốn vô sắc định vị lai khá được. Thiện Hiện! Bốn vô lượng, bốn vô sắc định hiện tại trong không chẳng khá được. Vì cớ sao? Vì bốn vô lượng, bốn vô sắc định hiện tại tức là không. Tánh của không cũng không. Không trong không hãy chẳng khá được, huống chi trong không có bốn vô lượng, bốn vô sắc định hiện tại khá được. Thiện Hiện! Bốn vô lượng, bốn vô sắc định quá khứ, vị lai, hiện tại trong không chẳng khá được. Vì cớ sao? Vì bốn vô lượng, bốn vô sắc định quá khứ, vị lai, hiện tại tức là không. Tánh của không cũng không. Không trong không hãy chẳng khá được, huống chi trong không có bốn vô lượng, bốn vô sắc định quá khứ, vị lai, hiện tại khá được.

Thiện Hiện! Bốn niệm trụ quá khứ, bốn niệm trụ quá khứ không. Bốn niệm trụ vị lai, bốn niệm trụ vị lai không. Bốn niệm trụ hiện tại, bốn niệm trụ hiện tại không. Bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi quá khứ; bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chi quá khứ không. Bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi vị lai; bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chi vị lai không. Bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi hiện tại; bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chi hiện tại không. Sở vì sao? Thiện Hiện! Bốn niệm trụ quá khứ trong không chẳng khá được. Vì cớ sao? Vì bốn niệm trụ quá khứ tức là không. Tánh của không cũng không. Không trong không hãy chẳng khá được, huống chi trong không có bốn niệm trụ quá khứ khá được. Thiện Hiện! Bốn niệm trụ vị lai trong không chẳng khá được. Vì cớ sao? Vì bốn niệm trụ vị lai tức là không. Tánh của không cũng không. Không trong không hãy chẳng khá được, huống chi trong không có bốn niệm trụ vị lai khá được. Thiện Hiện! Bốn niệm trụ hiện tại trong không chẳng khá được. Vì cớ sao? Vì bốn niệm trụ hiện tại tức là không. Tánh của không cũng không. Không trong không hãy chẳng khá được, huống chi trong không có bốn niệm trụ hiện tại khá được. Thiện Hiện! Bốn niệm trụ quá khứ, vị lai, hiện tại trong không chẳng khá được. Vì cớ sao? Vì bốn niệm trụ quá khứ, vị lai, hiện tại tức là không. Tánh của không cũng không. Không trong không hãy chẳng khá được, huống chi trong không có bốn niệm trụ quá khứ, vị lai, hiện tại khá được. Thiện Hiện! Bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi quá khứ trong không chẳng khá được. Vì cớ sao? Vì bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chi quá khứ tức là không. Tánh của không cũng không. Không trong không hãy chẳng khá được, huống chi trong không có bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chi quá khứ khá được. Thiện Hiện! Bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi vị lai trong không chẳng khá được. Vì cớ sao? Vì bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chi vị lai tức là không. Tánh của không cũng không. Không trong không hãy chẳng khá được, huống chi trong không có bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chi vị lai khá được. Thiện Hiện! Bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi hiện tại trong không chẳng khá được. Vì cớ sao? Vì bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chi hiện tại tức là không. Tánh của không cũng không. Không trong không hãy chẳng khá được, huống chi trong không có bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chi hiện tại khá được. Thiện Hiện! Bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi quá khứ, vị lai, hiện tại trong không chẳng khá được. Vì cớ sao? Vì bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chi quá khứ, vị lai, hiện tại tức là không. Tánh của không cũng không. Không trong không hãy chẳng khá được, huống chi trong không có bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chi quá khứ, vị lai, hiện tại khá được.

Thiện Hiện! Không giải thoát môn quá khứ, không giải thoát môn quá khứ không. Không giải thoát môn vị lai, không giải thoát môn vị lai không. Không giải thoát môn hiện tại, không giải thoát môn hiện tại không. Vô tướng, vô nguyện giải thoát môn quá khứ; vô tướng, vô nguyện giải thoát môn quá khứ không. Vô tướng, vô nguyện giải thoát môn vị lai; vô tướng, vô nguyện giải thoát môn vị lai không. Vô tướng, vô nguyện giải thoát môn hiện tại; vô tướng, vô nguyện giải thoát môn hiện tại không. Sở vì sao! Thiện Hiện! Không giải thoát môn quá khứ trong không chẳng khá được. Vì cớ sao? Vì không giải thoát môn quá khứ tức là không. Tánh của không cũng không. Không trong không hãy chẳng khá được, huống chi trong không có không giải thoát môn quá khứ khá được. Thiện Hiện! Không giải thoát môn vị lai trong không chẳng khá được. Vì cớ sao? Vì không giải thoát môn vị lai tức là không. Tánh của không cũng không. Không trong không hãy chẳng khá được, huống chi trong không có không giải thoát môn vị lai khá được. Thiện Hiện! Không giải thoát môn hiện tại trong không chẳng khá được. Vì cớ sao? Vì không giải thoát môn hiện tại tức là không. Tánh của không cũng không. Không trong không hãy chẳng khá được, huống chi trong không có không giải thoát môn hiện tại khá được. Thiện Hiện! Không giải thoát môn quá khứ, vị lai, hiện tại trong không chẳng khá được. Vì cớ sao? Vì không giải thoát môn quá khứ, vị lai, hiện tại tức là không. Tánh của không cũng không. Không trong không hãy chẳng khá được, huống chi trong không có không giải thoát môn quá khứ, vị lai, hiện tại khá được. Thiện Hiện! Vô tướng, vô nguyện giải thoát môn quá khứ trong không chẳng khá được. Vì cớ sao? Vì vô tướng, vô nguyện giải thoát môn quá khứ tức là không. Tánh của không cũng không. Không trong không hãy chẳng khá được, huống chi trong không có vô tướng, vô nguyện giải thoát môn quá khứ khá được. Thiện Hiện! Vô tướng, vô nguyện giải thoát môn vị lai trong không chẳng khá được. Vì cớ sao? Vì vô tướng, vô nguyện giải thoát môn vị lai tức là không. Tánh của không cũng không. Không trong không hãy chẳng khá được, huống chi trong không có vô tướng, vô nguyện giải thoát môn vị lai khá được. Thiện Hiện! Vô tướng, vô nguyện giải thoát môn hiện tại trong không chẳng khá được. Vì cớ sao? Vì vô tướng, vô nguyện giải thoát môn hiện tại tức là không. Tánh của không cũng không. Không trong không hãy chẳng khá được, huống chi trong không có vô tướng, vô nguyện giải thoát môn hiện tại khá được. Thiện Hiện! Vô tướng, vô nguyện giải thoát môn quá khứ, vị lai, hiện tại trong không chẳng khá được. Vì cớ sao? Vì vô tướng, vô nguyện giải thoát môn quá khứ, vị lai, hiện tại tức là không. Tánh của không cũng không. Không trong không hãy chẳng khá được, huống chi trong không có vô tướng, vô nguyện giải thoát môn quá khứ, vị lai, hiện tại khá được.

Thiện Hiện! Năm nhãn quá khứ, năm nhãn quá khứ không. Năm nhãn vị lai, năm nhãn vị lai không. Năm nhãn hiện tại, năm nhãn hiện tại không. Sáu thần thông quá khứ, sáu thần thông quá khứ không. Sáu thần thông vị lai, sáu thần thông vị lai không. Sáu thần thông hiện tại, sáu thần thông hiện tại không. Sở vì sao? Thiện Hiện! Năm nhãn quá khứ trong không chẳng khá được. Vì cớ sao? Vì năm nhãn quá khứ tức là không. Tánh của không cũng không. Không trong không hãy chẳng khá được, huống chi trong không có năm nhãn quá khứ khá được. Thiện Hiện! Năm nhãn vị lai trong không chẳng khá được. Vì cớ sao? Vì năm nhãn vị lai tức là không. Tánh của không cũng không. Không trong không hãy chẳng khá được, huống chi trong không có năm nhãn vị lai khá được. Thiện Hiện! Năm nhãn hiện tại trong không chẳng khá được. Vì cớ sao? Vì năm nhãn hiện tại tức là không. Tánh của không cũng không. Không trong không hãy chẳng khá được, huống chi trong không có năm nhãn hiện tại khá được. Thiện Hiện! Năm nhãn quá khứ, vị lai, hiện tại trong không chẳng khá được. Vì cớ sao? Vì năm nhãn quá khứ, vị lai, hiện tại tức là không. Tánh của không cũng không. Không trong không hãy chẳng khá được, huống chi trong không có năm nhãn quá khứ, vị lai, hiện tại khá được. Thiện Hiện! Sáu thần thông quá khứ trong không chẳng khá được. Vì cớ sao? Vì sáu thần thông quá khứ tức là không. Tánh của không cũng không. Không trong không hãy chẳng khá được, huống chi trong không có sáu thần thông quá khứ khá được. Thiện Hiện! Sáu thần thông vị lai trong không chẳng khá được. Vì cớ sao? Vì sáu thần thông vị lai tức là không. Tánh của không cũng không. Không trong không hãy chẳng khá được, huống chi trong không có sáu thần thông vị lai khá được. Thiện Hiện! Sáu thần thông hiện tại trong không chẳng khá được. Vì cớ sao? Vì sáu thần thông hiện tại tức là không. Tánh của không cũng không. Không trong không hãy chẳng khá được, huống chi trong không có sáu thần thông hiện tại khá được. Thiện Hiện! Sáu thần thông quá khứ, vị lai, hiện tại trong không chẳng khá được. Vì cớ sao? Vì sáu thần thông quá khứ, vị lai, hiện tại tức là không. Tánh của không cũng không. Không trong không hãy chẳng khá được, huống chi trong không có sáu thần thông quá khứ, vị lai, hiện tại khá được.

Thiện Hiện! Phật mười lực quá khứ, Phật mười lực quá khứ không. Phật mười lực vị lai, Phật mười lực vị lai không. Phật mười lực hiện tại, Phật mười lực hiện tại không. Bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng, nhất thiết trí, đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí quá khứ; bốn vô sở úy cho đến nhất thiết tướng trí quá khứ không. Bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng, nhất thiết trí, đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí vị lai; bốn vô sở úy cho đến nhất thiết tướng trí vị lai không. Bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng, nhất thiết trí, đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí hiện tại; bốn vô sở úy cho đến nhất thiết tướng trí hiện tại không. Sở vì sao? Thiện Hiện! Phật mười lực quá khứ trong không chẳng khá được. Vì cớ sao? Vì Phật mười lực quá khứ tức là không. Tánh của không cũng không. Không trong không hãy chẳng khá được, huống chi trong không có Phật mười lực quá khứ khá được. Thiện Hiện! Phật mười lực vị lai trong không chẳng khá được. Vì cớ sao? Vì Phật mười lực vị lai tức là không. Tánh của không cũng không. Không trong không hãy chẳng khá được, huống chi trong không có Phật mười lực vị lai khá được. Thiện Hiện! Phật mười lực hiện tại trong không chẳng khá được. Vì cớ sao? Vì Phật mười lực hiện tại tức là không. Tánh của không cũng không. Không trong không hãy chẳng khá được, huống chi trong không có Phật mười lực hiện tại khá được. Thiện Hiện! Phật mười lực quá khứ, vị lai, hiện tại trong không chẳng khá được. Vì cớ sao? Vì Phật mười lực quá khứ, vị lai, hiện tại tức là không. Tánh của không cũng không. Không trong không hãy chẳng khá được, huống chi trong không có Phật mười lực quá khứ, vị lai, hiện tại khá được. Thiện Hiện! Bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng, nhất thiết trí, đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí quá khứ trong không chẳng khá được. Vì cớ sao? Vì bốn vô sở úy cho đến nhất thiết tướng trí quá khứ tức là không. Tánh của không cũng không. Không trong không hãy chẳng khá được, huống chi trong không có bốn vô sở úy cho đến nhất thiết tướng trí quá khứ khá được. Thiện Hiện! Bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng, nhất thiết trí, đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí vị lai trong không chẳng khá được. Vì cớ sao? Vì bốn vô sở úy cho đến nhất thiết tướng trí vị lai tức là không. Tánh của không cũng không. Không trong không hãy chẳng khá được, huống chi trong không có bốn vô sở úy cho đến nhất thiết tướng trí vị lai khá được. Thiện Hiện! Bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng, nhất thiết trí, đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí hiện tại trong không chẳng khá được. Vì cớ sao? Vì bốn vô sở úy cho đến nhất thiết tướng trí hiện tại tức là không. Tánh của không cũng không. Không trong không hãy chẳng khá được, huống chi trong không có bốn vô sở úy cho đến nhất thiết tướng trí hiện tại khá được. Thiện Hiện! Bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng, nhất thiết trí, đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí quá khứ, vị lai, hiện tại trong không chẳng khá được. Vì cớ sao? Vì bốn vô sở úy cho đến nhất thiết tướng trí quá khứ, vị lai, hiện tại tức là không. Tánh của không cũng không. Không trong không hãy chẳng khá được, huống chi trong không có bốn vô sở úy cho đến nhất thiết tướng trí quá khứ, vị lai, hiện tại khá được.

Thiện Hiện! Dị sanh quá khứ, dị sanh quá khứ không. Dị sanh vị lai, dị sanh vị lai không. Dị sanh hiện tại, dị sanh hiện tại không. Thanh văn, Độc giác, Bồ tát, Như Lai quá khứ; Thanh văn, Độc giác, Bồ tát, Như Lai quá khứ không. Thanh văn, Độc giác, Bồ tát, Như Lai vị lai; Thanh văn, Độc giác, Bồ tát, Như Lai vị lai không. Thanh văn, Độc giác, Bồ tát, Như Lai hiện tại; Thanh văn, Độc giác, Bồ tát, Như Lai hiện tại không. Sở vì sao? Thiện Hiện! Dị sanh quá khứ trong không chẳng khá được. Vì cớ sao? Vì dị sanh quá khứ tức là không. Tánh của không cũng không. Không trong không hãy chẳng khá được, huống chi trong không có dị sanh quá khứ khá được. Thiện Hiện! Dị sanh vị lai trong không chẳng khá được. Vì cớ sao? Vì dị sanh vị lai tức là không. Tánh của không cũng không. Không trong không hãy chẳng khá được, huống chi trong không có dị sanh vị lai khá được. Thiện Hiện! Dị sanh hiện tại trong không chẳng khá được. Vì cớ sao? Vì dị sanh hiện tại tức là không. Tánh của không cũng không. Không trong không hãy chẳng khá được, huống chi trong không có dị sanh hiện tại khá được. Thiện Hiện! Dị sanh quá khứ, vị lai, hiện tại trong không chẳng khá được. Vì cớ sao? Vì dị sanh quá khứ, vị lai, hiện tại tức là không. Tánh của không cũng không. Không trong không hãy chẳng khá được, huống chi trong không có dị sanh quá khứ, vị lai, hiện tại khá được. Vì ngã, hữu tình cho đến tri giả, kiến giả chẳng khá được. Thiện Hiện! Thanh văn, Độc giác, Bồ tát, Như Lai quá khứ trong không chẳng khá được. Vì cớ sao? Vì Thanh văn, Độc giác, Bồ tát, Như Lai quá khứ tức là không. Tánh của không cũng không. Không trong không hãy chẳng khá được, huống chi trong không có Thanh văn, Độc giác, Bồ tát, Như Lai quá khứ khá được. Thiện Hiện! Thanh văn, Độc giác, Bồ tát, Như Lai vị lai trong không chẳng khá được. Vì cớ sao? Vì Thanh văn, Độc giác, Bồ tát, Như Lai vị lai tức là không. Tánh của không cũng không. Không trong không hãy chẳng khá được, huống chi trong không có Thanh văn, Độc giác, Bồ tát, Như Lai vị lai khá được. Thiện Hiện! Thanh văn, Độc giác, Bồ tát, Như Lai hiện tại trong không chẳng khá được. Vì cớ sao? Vì Thanh văn, Độc giác, Bồ tát, Như Lai hiện tại tức là không. Tánh của không cũng không. Không trong không hãy chẳng khá được, huống chi trong không có Thanh văn, Độc giác, Bồ tát, Như Lai hiện tại khá được. Thiện Hiện! Thanh văn, Độc giác, Bồ tát, Như Lai quá khứ, vị lai, hiện tại trong không chẳng khá được. Vì cớ sao? Vì Thanh văn, Độc giác, Bồ tát, Như Lai quá khứ, vị lai, hiện tại tức là không. Tánh của không cũng không. Không trong không hãy chẳng khá được, huống chi trong không có Thanh văn, Độc giác, Bồ tát, Như Lai quá khứ, vị lai, hiện tại khá được. Vì ngã hữu tình cho đến tri giả kiến giả chẳng khá được vậy.

Lại nữa, Thiện Hiện! Sắc thời trước chẳng khá được. Sắc thời sau chẳng khá được. Sắc thời giữa chẳng khá được. Sắc trong ba đời bình đẳng cũng chẳng khá được. Sở vì sao? Thiện Hiện! Sắc quá khứ, vị lai, hiện tại trong bình đẳng đều chẳng khá được. Vì cớ sao? Vì tánh bình đẳng trong bình đẳng hãy chẳng khá được, huống chi trong bình đẳng có sắc quá khứ, vị lai, hiện tại khá được. Thiện Hiện! Thọ tưởng hành thức thời trước chẳng khá được. Thọ tưởng hành thức thời sau chẳng khá được. Thọ tưởng hành thức thời giữa chẳng khá được. Thọ tưởng hành thức trong ba đời bình đẳng cũng chẳng khá được. Sở vì sao? Thiện Hiện! Thọ tưởng hành thức quá khứ, vị lai, hiện tại trong bình đẳng đều chẳng khá được. Vì cớ sao? Vì tánh bình đẳng trong bình đẳng hãy chẳng khá được, huống chi trong bình đẳng có thọ tưởng hành thức quá khứ, vị lai, hiện tại khá được.

Thiện Hiện! Nhãn xứ thời trước chẳng khá được. Nhãn xứ thời sau chẳng khá được. Nhãn xứ thời giữa chẳng khá được. Nhãn xứ trong ba đời bình đẳng cũng chẳng khá được. Sở vì sao? Thiện Hiện! Nhãn xứ quá khứ, vị lai, hiện tại trong bình đẳng đều chẳng khá được. Vì cớ sao? Vì tánh bình đẳng trong bình đẳng hãy chẳng khá được, huống chi trong bình đẳng có nhãn xứ quá khứ, vị lai, hiện tại khá được. Thiện Hiện! Nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ thời trước chẳng khá được. Nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ thời sau chẳng khá được. Nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ thời giữa chẳng khá được. Nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ trong ba đời bình đẳng cũng chẳng khá được. Sở vì sao? Thiện Hiện! Nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ quá khứ, vị lai, hiện tại trong bình đẳng đều chẳng khá được. Vì cớ sao? Vì tánh bình đẳng trong bình đẳng hãy chẳng khá được, huống chi trong bình đẳng có nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ quá khứ, vị lai, hiện tại khá được.

Thiện Hiện! Sắc xứ thời trước chẳng khá được. Sắc xứ thời sau chẳng khá được. Sắc xứ thời giữa chẳng khá được. Sắc xứ trong ba đời bình đẳng cũng chẳng khá được. Sở vì sao? Thiện Hiện! Sắc xứ quá khứ, vị lai, hiện tại trong bình đẳng đều chẳng khá được. Vì cớ sao? Vì tánh bình đẳng trong bình đẳng hãy chẳng khá được, huống chi trong bình đẳng có sắc xứ quá khứ, vị lai, hiện tại khá được. Thiện Hiện! Thanh hương vị xúc pháp xứ thời trước chẳng khá được. Thanh hương vị xúc pháp xứ thời sau chẳng khá được. Thanh hương vị xúc pháp xứ thời giữa chẳng khá được. Thanh hương vị xúc pháp xứ trong ba đời bình đẳng cũng chẳng khá được. Sở vì sao? Thiện Hiện! Thanh hương vị xúc pháp xứ quá khứ, vị lai, hiện tại trong bình đẳng đều chẳng khá được. Vì cớ sao? Vì tánh bình đẳng trong bình đẳng hãy chẳng khá được, huống chi trong bình đẳng có thanh hương vị xúc pháp xứ quá khứ, vị lai, hiện tại khá được.

Thiện Hiện! Nhãn giới thời trước chẳng khá được. Nhãn giới thời sau chẳng khá được. Nhãn giới thời giữa chẳng khá được. Sở vì sao? Thiện Hiện! Nhãn giới quá khứ, vị lai, hiện tại trong bình đẳng đều chẳng khá được. Vì cớ sao? Vì tánh bình đẳng trong bình đẳng hãy chẳng khá được, huống chi trong bình đẳng có nhãn giới quá khứ, vị lai, hiện tại khá được. Thiện Hiện! Sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ thời trước chẳng khá được. Sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ thời sau chẳng khá được. Sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ thời giữa chẳng khá được. Sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ trong ba đời bình đẳng cũng chẳng khá được. Sở vì sao? Thiện Hiện! Sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ quá khứ, vị lai, hiện tại trong bình đẳng đều chẳng khá được. Vì cớ sao? Vì tánh bình đẳng trong bình đẳng hãy chẳng khá được, huống chi trong bình đẳng có sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ quá khứ, vị lai, hiện tại khá được.

Thiện Hiện! Nhĩ giới thời trước chẳng khá được. Nhĩ giới thời sau chẳng khá được. Nhĩ giới thời giữa chẳng khá được. Nhĩ giới trong ba đời bình đẳng cũng chẳng khá được. Sở vì sao? Thiện Hiện! Nhĩ giới quá khứ, vị lai, hiện tại trong bình đẳng đều chẳng khá được. Vì cớ sao? Vì tánh bình đẳng trong bình đẳng hãy chẳng khá được, huống chi trong bình đẳng có nhĩ giới quá khứ, vị lai, hiện tại khá được. Thiện Hiện! Thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ thời trước chẳng khá được. Thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ thời sau chẳng khá được. Thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ thời giữa chẳng khá được. Thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ trong ba đời bình đẳng cũng chẳng khá được. Sở vì sao? Thiện Hiện! Thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ quá khứ, vị lai, hiện tại trong bình đẳng đều chẳng khá được. Vì cớ sao? Vì tánh bình đẳng trong bình đẳng hãy chẳng khá được, huống chi trong bình đẳng có thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ quá khứ, vị lai, hiện tại khá được.

Thiện Hiện! Tỷ giới thời trước chẳng khá được. Tỷ giới thời sau chẳng khá được. Tỷ giới thời giữa chẳng khá được. Tỷ giới trong ba đời bình đẳng cũng chẳng khá được. Sở vì sao? Thiện Hiện! Tỷ giới quá khứ, vị lai, hiện tại trong bình đẳng đều chẳng khá được. Vì cớ sao? Vì tánh bình đẳng trong bình đẳng hãy chẳng khá được, huống chi trong bình đẳng có tỷ giới quá khứ, vị lai, hiện tại khá được. Thiện Hiện! Hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ thời trước chẳng khá được. Hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ thời sau chẳng khá được. Hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ thời giữa chẳng khá được. Hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ trong ba đời bình đẳng cũng chẳng khá được. Sở vì sao? Thiện Hiện! Hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ trong bình đẳng đều chẳng khá được. Vì cớ sao? Vì tánh bình đẳng trong bình đẳng hãy chẳng khá được, huống chi trong bình đẳng có hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ quá khứ, vị lai, hiện tại khá được.

Thiện Hiện! Thiệt giới thời trước chẳng khá được. Thiệt giới thời sau chẳng khá được. Thiệt giới thời giữa chẳng khá được. Thiệt giới trong ba đời bình đẳng cũng chẳng khá được. Sở vì sao? Thiện Hiện! Thiệt giới quá khứ, vị lai, hiện tại trong bình đẳng đều chẳng khá được. Vì cớ sao? Vì tánh bình đẳng trong bình đẳng hãy chẳng khá được, huống chi trong bình đẳng có thiệt giới quá khứ, vị lai, hiện tại khá được. Thiện Hiện! Vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ thời trước chẳng khá được. Vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ thời sau chẳng khá được. Vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ thời giữa chẳng khá được. Vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ trong ba đời bình đẳng cũng chẳng khá được. Sở vì sao? Thiện Hiện! Vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ quá khứ, vị lai, hiện tại trong bình đẳng đều chẳng khá được. Vì cớ sao? Vì tánh bình đẳng trong bình đẳng hãy chẳng khá được, huống chi trong bình đẳng có vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ quá khứ, vị lai, hiện tại khá được.

Thiện Hiện! Thân giới thời trước chẳng khá được. Thân giới thời sau chẳng khá được. Thân giới thời giữa chẳng khá được. Thân giới trong ba đời bình đẳng cũng chẳng khá được. Sở vì sao? Thiện Hiện! Thân giới quá khứ, vị lai, hiện tại trong bình đẳng đều chẳng khá được. Vì cớ sao? Vì tánh bình đẳng trong bình đẳng hãy chẳng khá được, huống chi trong bình đẳng có thân giới quá khứ, vị lai, hiện tại khá được. Thiện Hiện! Xúc giới, thân thức giới và thân xúc, thân xúc làm duyên sanh ra các thọ thời trước chẳng khá được. Xúc giới, thân thức giới và thân xúc, thân xúc làm duyên sanh ra các thọ thời sau chẳng khá được. Xúc giới, thân thức giới và thân xúc, thân xúc làm duyên sanh ra các thọ thời giữa chẳng khá được. Xúc giới, thân thức giới và thân xúc, thân xúc làm duyên sanh ra các thọ trong ba đời bình đẳng cũng chẳng khá được. Sở vì sao? Thiện Hiện! Xúc giới, thân thức giới và thân xúc, thân xúc làm duyên sanh ra các thọ quá khứ, vị lai, hiện tại trong bình đẳng đều chẳng khá được. Vì cớ sao? Vì tánh bình đẳng trong bình đẳng hãy chẳng khá được, huống chi trong bình đẳng có xúc giới, thân thức giới và thân xúc, thân xúc làm duyên sanh ra các thọ quá khứ, vị lai, hiện tại khá được.

Thiện Hiện! Ý giới thời trước chẳng khá được. Ý giới thời sau chẳng khá được. Ý giới thời giữa chẳng khá được. Ý giới trong ba đời bình đẳng cũng chẳng khá được. Sở vì sao? Thiện Hiện! Ý giới quá khứ, vị lai, hiện tại trong bình đẳng đều chẳng khá được. Vì cớ sao? Vì tánh bình đẳng trong bình đẳng hãy chẳng khá được, huống chi trong bình đẳng có ý giới quá khứ, vị lai, hiện tại khá được. Thiện Hiện! Pháp giới, ý thức giới và ý xúc, ý xúc làm duyên sanh ra các thọ thời trước chẳng khá được. Pháp giới, ý thức giới và ý xúc, ý xúc làm duyên sanh ra các thọ thời sau chẳng khá được. Pháp giới, ý thức giới và ý xúc, ý xúc làm duyên sanh ra các thọ thời giữa chẳng khá được. Pháp giới, ý thức giới và ý xúc, ý xúc làm duyên sanh ra các thọ trong ba đời bình đẳng cũng chẳng khá được. Sở vì sao? Thiện Hiện! Pháp giới, ý thức giới và ý xúc, ý xúc làm duyên sanh ra các thọ quá khứ, vị lai, hiện tại trong bình đẳng đều chẳng khá được. Vì cớ sao? Vì tánh bình đẳng trong bình đẳng hãy chẳng khá được, huống chi trong bình đẳng có pháp giới, ý thức giới và ý xúc, ý xúc làm duyên sanh ra các thọ quá khứ, vị lai, hiện tại khá được.

Thiện Hiện! Địa giới thời trước chẳng khá được. Địa giới thời sau chẳng khá được. Địa giới thời giữa chẳng khá được. Địa giới trong ba đời bình đẳng cũng chẳng khá được. Sở vì sao? Thiện Hiện! Địa giới quá khứ, vị lai, hiện tại trong bình đẳng đều chẳng khá được. Vì cớ sao? Vì tánh bình đẳng trong bình đẳng hãy chẳng khá được, huống chi trong bình đẳng có địa giới quá khứ, vị lai, hiện tại khá được. Thiện Hiện! Thủy hỏa phong không thức giới thời trước chẳng khá được. Thủy hỏa phong không thức giới thời sau chẳng khá được. Thủy hỏa phong không thức giới thời giữa chẳng khá được. Thủy hỏa phong không thức giới trong ba đời bình đẳng cũng chẳng khá được. Sở vì sao? Thiện Hiện! Thủy hỏa phong không thức giới quá khứ, vị lai, hiện tại trong bình đẳng đều chẳng khá được. Vì cớ sao? Vì tánh bình đẳng trong bình đẳng hãy chẳng khá được, huống chi trong bình đẳng có thủy hỏa phong không thức giới quá khứ, vị lai, hiện tại khá được.

Thiện Hiện! Vô minh thời trước chẳng khá được. Vô minh thời sau chẳng khá được. Vô minh thời giữa chẳng khá được. Vô minh trong ba đời bình đẳng cũng chẳng khá được. Sở vì sao? Thiện Hiện! Vô minh quá khứ, vị lai, hiện tại trong bình đẳng đều chẳng khá được. Vì cớ sao? Vì tánh bình đẳng trong bình đẳng hãy chẳng khá được, huống chi trong bình đẳng có vô minh quá khứ, vị lai, hiện tại khá được. Thiện Hiện! Hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử sầu thán khổ ưu não thời trước chẳng khá được. Hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử sầu thán khổ ưu não thời sau chẳng khá được. Hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử sầu thán khổ ưu não thời giữa chẳng khá được. Hành cho đến lão tử sầu thán khổ ưu não trong ba đời bình đẳng cũng chẳng khá được. Sở vì sao? Thiện Hiện! Hành cho đến lão tử sầu thán khổ ưu não quá khứ, vị lai, hiện tại trong bình đẳng đều chẳng khá được. Vì cớ sao? Vì tánh bình đẳng trong bình đẳng hãy chẳng khá được, huống chi trong bình đẳng có hành cho đến lão tử sầu thán khổ ưu não quá khứ, vị lai, hiện tại khá được.

Thiện Hiện! Bố thí Ba la mật đa thời trước chẳng khá được. Bố thí Ba la mật đa thời sau chẳng khá được. Bố thí Ba la mật đa thời giữa chẳng khá được. Bố thí Ba la mật đa trong ba đời bình đẳng cũng chẳng khá được. Sở vì sao? Thiện Hiện! Bố thí Ba la mật đa quá khứ, vị lai, hiện tại trong bình đẳng đều chẳng khá được. Vì cớ sao? Vì tánh bình đẳng trong bình đẳng hãy chẳng khá được, huống chi trong bình đẳng có bố thí Ba la mật đa quá khứ, vị lai, hiện tại khá được. Thiện Hiện! Tịnh giới an nhẫn tinh tiến tĩnh lự bát nhã Ba la mật đa thời trước chẳng khá được. Tịnh giới an nhẫn tinh tiến tĩnh lự bát nhã Ba la mật đa thời sau chẳng khá được. Tịnh giới an nhẫn tinh tiến tĩnh lự bát nhã Ba la mật đa thời giữa chẳng khá được. Tịnh giới an nhẫn tinh tiến tĩnh lự bát nhã Ba la mật đa trong ba đời bình đẳng cũng chẳng khá được. Sở vì sao? Thiện Hiện! Tịnh giới an nhẫn tinh tiến tĩnh lự bát nhã Ba la mật đa quá khứ, vị lai, hiện tại trong bình đẳng đều chẳng khá được. Vì cớ sao? Vì tánh bình đẳng trong bình đẳng hãy chẳng khá được, huống chi trong bình đẳng có tịnh giới an nhẫn tinh tiến tĩnh lự bát nhã Ba la mật đa quá khứ, vị lai, hiện tại khá được.

Thiện Hiện! Bốn tĩnh lự thời trước chẳng khá được. Bốn tĩnh lự thời sau chẳng khá được. Bốn tĩnh lự thời giữa chẳng khá được. Bốn tĩnh lự trong ba đời bình đẳng cũng chẳng khá được. Sở vì sao? Thiện Hiện! Bốn tĩnh lự quá khứ, vị lai, hiện tại trong bình đẳng đều chẳng khá được. Vì cớ sao? Vì tánh bình đẳng trong bình đẳng hãy chẳng khá được, huống chi trong bình đẳng có bốn tĩnh lự quá khứ, vị lai, hiện tại khá được. Thiện Hiện! Bốn vô lượng, bốn vô sắc định thời trước chẳng khá được. Bốn vô lượng, bốn vô sắc định thời sau chẳng khá được. Bốn vô lượng, bốn vô sắc định thời giữa chẳng khá được. Bốn vô lượng, bốn vô sắc định trong ba đời bình đẳng cũng chẳng khá được. Sở vì sao? Thiện Hiện! Bốn vô lượng, bốn vô sắc định quá khứ, vị lai, hiện tại trong bình đẳng đều chẳng khá được. Vì cớ sao? Vì tánh bình đẳng trong bình đẳng hãy chẳng khá được, huống chi trong bình đẳng có bốn vô lượng, bốn vô sắc định quá khứ, vị lai, hiện tại khá được.

Thiện Hiện! Bốn niệm trụ thời trước chẳng khá được. Bốn niệm trụ thời sau chẳng khá được. Bốn niệm trụ thời giữa chẳng khá được. Bốn niệm trụ trong ba đời bình đẳng cũng chẳng khá được. Sở vì sao? Thiện Hiện! Bốn niệm trụ quá khứ, vị lai, hiện tại trong bình đẳng đều chẳng khá được. Vì cớ sao? Vì tánh bình đẳng trong bình đẳng hãy chẳng khá được, huống chi trong bình đẳng có bốn niệm trụ quá khứ, vị lai, hiện tại khá được. Thiện Hiện! Bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi thời trước chẳng khá được. Bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chi thời sau chẳng khá được. Bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chi thời giữa chẳng khá được. Bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chi trong ba đời bình đẳng cũng chẳng khá được. Sở vì sao? Thiện Hiện! Bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chi quá khứ, vị lai, hiện tại trong bình đẳng đều chẳng khá được. Vì cớ sao? Vì tánh bình đẳng trong bình đẳng hãy chẳng khá được, huống chi trong bình đẳng có bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chi quá khứ, vị lai, hiện tại khá được.

Thiện Hiện! Không giải thoát môn thời trước chẳng khá được. Không giải thoát môn thời sau chẳng khá được. Không giải thoát môn thời giữa chẳng khá được. Không giải thoát môn trong ba đời bình đẳng cũng chẳng khá được. Sở vì sao? Thiện Hiện! Không giải thoát môn quá khứ, vị lai, hiện tại trong bình đẳng đều chẳng khá được. Vì cớ sao? Vì tánh bình đẳng trong bình đẳng hãy chẳng khá được, huống chi trong bình đẳng có không giải thoát môn quá khứ, vị lai, hiện tại khá được. Thiện Hiện! Vô tướng, vô nguyện giải thoát môn thời trước chẳng khá được. Vô tướng, vô nguyện giải thoát môn thời sau chẳng khá được. Vô tướng, vô nguyện giải thoát môn thời giữa chẳng khá được. Vô tướng, vô nguyện giải thoát môn trong ba đời bình đẳng cũng chẳng khá được. Sở vì sao? Thiện Hiện! Vô tướng, vô nguyện giải thoát môn quá khứ, vị lai, hiện tại trong bình đẳng đều chẳng khá được. Vì cớ sao? Vì tánh bình đẳng trong bình đẳng hãy chẳng khá được, huống chi trong bình đẳng có vô tướng, vô nguyện giải thoát môn quá khứ, vị lai, hiện tại khá được.

Thiện Hiện! Năm nhãn thời trước chẳng khá được. Năm nhãn thời sau chẳng khá được. Năm nhãn thời giữa chẳng khá được. Năm nhãn trong ba đời bình đẳng cũng chẳng khá được. Sở vì sao? Thiện Hiện! Năm nhãn quá khứ, vị lai, hiện tại trong bình đẳng đều chẳng khá được. Vì cớ sao? Vì tánh bình đẳng trong bình đẳng hãy chẳng khá được, huống chi trong bình đẳng có năm nhãn quá khứ, vị lai, hiện tại khá được. Thiện Hiện! Sáu thần thông thời trước chẳng khá được. Sáu thần thông thời sau chẳng khá được. Sáu thần thông thời giữa chẳng khá được. Sáu thần thông trong ba đời bình đẳng cũng chẳng khá được. Sở vì sao? Thiện Hiện! Sáu thần thông quá khứ, vị lai, hiện tại trong bình đẳng đều chẳng khá được. Vì cớ sao? Vì tánh bình đẳng trong bình đẳng hãy chẳng khá được, huống chi trong bình đẳng có sáu thần thông quá khứ, vị lai, hiện tại khá được.

Thiện Hiện! Phật mười lực thời trước chẳng khá được. Phật mười lực thời sau chẳng khá được. Phật mười lực thời giữa chẳng khá được. Phật mười lực trong ba đời bình đẳng cũng chẳng khá được. Sở vì sao? Thiện Hiện! Phật mười lực quá khứ, vị lai, hiện tại trong bình đẳng đều chẳng khá được. Vì cớ sao? Vì tánh bình đẳng trong bình đẳng hãy chẳng khá được, huống chi trong bình đẳng có Phật mười lực quá khứ, vị lai, hiện tại khá được. Thiện Hiện! Bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng, nhất thiết trí, đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí thời trước chẳng khá được. Bốn vô sở úy cho đến nhất thiết tướng trí thời sau chẳng khá được. Bốn vô sở úy cho đến nhất thiết tướng trí thời giữa chẳng khá được. Bốn vô sở úy cho đến nhất thiết tướng trí trong ba đời bình đẳng cũng chẳng khá được. Sở vì sao? Thiện Hiện! Bốn vô sở úy cho đến nhất thiết tướng trí quá khứ, vị lai, hiện tại trong bình đẳng đều chẳng khá được. Vì cớ sao? Vì tánh bình đẳng trong bình đẳng hãy chẳng khá được, huống chi trong bình đẳng có bốn vô sở úy cho đến nhất thiết tướng trí quá khứ, vị lai, hiện tại khá được.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
100,290,669