Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: Nguyên Tạng   

Quyển thứ 48: Hội thứ nhất Phẩm Ma Ha Tát thứ 13-2

16/04/201312:01(Xem: 14885)
Quyển thứ 48: Hội thứ nhất Phẩm Ma Ha Tát thứ 13-2

Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa - Tập 2

Quyển thứ 48: Hội thứ nhất Phẩm Ma Ha Tát thứ 13-2

Hòa Thượng Thích Trí Nghiêm

Nguồn: Hòa Thượng Thích Trí Nghiêm

Lại nữa, Xá Lợi Tử! Các Bồ tát Ma ha tát khi tu hành bố thí Ba la mật đa, dùng tâm tương ưng Nhất thiết trí trí mà tu bố thí Ba la mật đa, đem vô sở đắc mà làm phương tiện, cùng tất cả hữu tình đồng chung hồi hướng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, đối với thân mạng thảy đều không lẫn tiếc. Xá Lợi Tử! Như vậy gọi là các Bồ tát Ma ha tát khi tu hành bố thí Ba la mật đa, mặc áo giáp đại công đức bố thí Ba la mật đa.

Lại nữa, Xá Lợi Tử! Các Bồ tát Ma ha tát khi tu hành bố thí Ba la mật đa, dùng tâm tương ưng Nhất thiết trí trí mà tu bố thí Ba la mật đa, đem vô sở đắc mà làm phương tiện, cùng tất cả hữu tình đồng chung hồi hướng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, đối hạnh bố thí chẳng khởi tác ý Thanh văn, Độc giác. Xá Lợi Tử! Như vậy gọi là các Bồ tát Ma ha tát khi tu hành bố thí Ba la mật đa, mặc áo giáp đại công đức tịnh giới Ba la mật đa.

Lại nữa, Xá Lợi Tử! Các Bồ tát Ma ha tát khi tu hành bố thí Ba la mật đa, dùng tâm tương ưng Nhất thiết trí trí mà tu bố thí Ba la mật đa, đem vô sở đắc mà làm phương tiện, cùng tất cả hữu tình đồng chung hồi hướng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, đối pháp bố thí tin chịu vui muốn. Xá Lợi Tử! Như vậy gọi là các Bồ tát Ma ha tát khi tu hành bố thí Ba la mật đa, mặc áo giáp đại công đức an nhẫn Ba la mật đa.

Lại nữa, Xá Lợi Tử! Các Bồ tát Ma ha tát khi tu hành bố thí Ba la mật đa, dùng tâm tương ưng Nhất thiết trí trí mà tu bố thí Ba la mật đa, đem vô sở đắc mà làm phương tiện, cùng tất cả hữu tình đồng chung hồi hướng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, đối hạnh bố thí siêng tu chẳng dứt. Xá Lợi Tử! Như vậy gọi là các Bồ tát Ma ha tát khi tu hành bố thí Ba la mật đa, mặc áo giáp đại công đức tinh tiến Ba la mật đa.

Lại nữa, Xá Lợi Tử! Các Bồ tát Ma ha tát khi tu hành bố thí Ba la mật đa, dùng tâm tương ưng Nhất thiết trí trí mà tu bố thí Ba la mật đa, đem vô sở đắc mà làm phương tiện, cùng tất cả hữu tình đồng chung hồi hướng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, đối hạnh bố thí nhất tâm hồi hướng Nhất thiết trí trí, chẳng xen tác ý Thanh văn, Độc giác. Xá Lợi Tử! Như vậy gọi là các Bồ tát Ma ha tát khi tu hành bố thí Ba la mật đa, mặc áo giáp đại công đức tĩnh lự Ba la mật đa.

Lại nữa, Xá Lợi Tử! Các Bồ tát Ma ha tát khi tu hành bố thí Ba la mật đa, dùng tâm tương ưng Nhất thiết trí trí mà tu bố thí Ba la mật đa, đem vô sở đắc mà làm phương tiện, cùng tất cả hữu tình đồng chung hồi hướng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, đối với pháp bố thí trụ như huyễn, như mộng, như tượng, như vang, như bóng sáng, như không hoa, như thành tầm hương, như tưởng việc biến hóa, chẳng thấy kẻ thí, kẻ thọ, của thí. Xá Lợi Tử! Như vậy gọi là các Bồ tát Ma ha tát khi tu hành bố thí Ba la mật đa, mặc áo giáp đại công đức bát nhã Ba la mật đa.

Xá Lợi Tử! Bố tát Ma ha tát này khi tu hành bố thí Ba la mật đa, mặc đủ sáu thứ áo giáp đại công đức Ba la mật đa. Xá Lợi Tử! Nếu Bồ tát Ma ha tát dùng tâm tương ưng Nhất thiết trí trí, khi tu hành bố thí Ba la mật đa, đối với tướng sáu Ba la mật đa chẳng lấy chẳng chấp, phải biết Bồ tát Ma ha tát này mặc áo giáp đại công đức. Xá Lợi Tử! Như vậy gọi là Bồ tát Ma ha tát vì muốn lợi vui tất cả hữu tình mặc áo giáp đại công đức.

Lại nữa, Xá Lợi Tử! Các Bồ tát Ma ha tát khi tu hành tịnh giới Ba la mật đa, dùng tâm tương ưng Nhất thiết trí trí mà tu tịnh giới Ba la mật đa, đem vô sở đắc mà làm phương tiện, cùng tất cả hữu tình đồng chung hồi hướng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Vì hộ tịnh giới, đối các vật sở hữu đều chẳng luyến đắm. Xá Lợi Tử! Như vậy gọi là các Bồ tát Ma ha tát khi tu hành tịnh giới Ba la mật đa, mặc áo giáp đại công đức bố thí Ba la mật đa.

Lại nữa, Xá Lợi Tử! Các Bồ tát Ma ha tát khi tu hành tịnh giới Ba la mật đa, dùng tâm tương ưng Nhất thiết trí trí mà tu tịnh giới Ba la mật đa, đem vô sở đắc mà làm phương tiện, cùng tất cả hữu tình đồng chung hồi hướng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, đối hạnh tịnh giới hãy chẳng cầu chứng Thanh văn, Độc giác, huống là bậc dị sanh. Xá Lợi Tử! Như vậy gọi là các Bồ tát Ma ha tát khi tu hành tịnh giới Ba la mật đa, mặc áo giáp đại công đức bố thí Ba la mật đa.

Lại nữa, Xá Lợi Tử! Các Bồ tát Ma ha tát khi tu hành tịnh giới Ba la mật đa, dùng tâm tương ưng Nhất thiết trí trí mà tu tịnh giới Ba la mật đa, đem vô sở đắc mà làm phương tiện, cùng tất cả hữu tình đồng chung hồi hướng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, đối pháp tịnh giới tin chịu vui muốn. Xá Lợi Tử! Như vậy gọi là các Bồ tát Ma ha tát khi tu hành tịnh giới Ba la mật đa, mặc áo giáp đại công đức an nhẫn Ba la mật đa.

Lại nữa, Xá Lợi Tử! Các Bồ tát Ma ha tát khi tu hành tịnh giới Ba la mật đa, dùng tâm tương ưng Nhất thiết trí trí mà tu tịnh giới Ba la mật đa, đem vô sở đắc mà làm phương tiện, cùng tất cả hữu tình đồng chung hồi hướng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, đối hạnh tịnh giới siêng tu chẳng dứt. Xá Lợi Tử! Như vậy gọi là các Bồ tát Ma ha tát khi tu hành tịnh giới Ba la mật đa, mặc áo giáp đại công đức tinh tiến Ba la mật đa.

Lại nữa, Xá Lợi Tử! Các Bồ tát Ma ha tát khi tu hành tịnh giới Ba la mật đa, dùng tâm tương ưng Nhất thiết trí trí mà tu tịnh giới Ba la mật đa, đem vô sở đắc mà làm phương tiện, cùng tất cả hữu tình đồng chung hồi hướng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, đối hạnh tịnh giới chuyên đem đại bi mà làm thượng thủ, hãy chẳng xen tạp tác ý nhị thừa huống là tâm dị sanh. Xá Lợi Tử! Như vậy gọi là các Bồ tát Ma ha tát khi tu hành tịnh giới Ba la mật đa, mặc áo giáp đại công đức tĩnh lự Ba la mật đa.

Lại nữa, Xá Lợi Tử! Các Bồ tát Ma ha tát khi tu hành tịnh giới Ba la mật đa, dùng tâm tương ưng Nhất thiết trí trí mà tu tịnh giới Ba la mật đa, đem vô sở đắc mà làm phương tiện, cùng tất cả hữu tình đồng chung hồi hướng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, đối hạnh tịnh giới trụ như huyễn, như mộng, như tượng, như vang, như bóng sáng, như không hoa, như thành tầm hương, như tưởng việc biến hóa. Với giới thanh tịnh chẳng ỷ chẳng chấp. Với ác phá giới chẳng nhàm chẳng lấy, do vì trì cùng phạm bản tánh không vậy. Xá Lợi Tử! Như vậy gọi là các Bồ tát Ma ha tát khi tu hành tịnh giới Ba la mật đa, mặc áo giáp đại công đức bát nhã Ba la mật đa.

Xá Lợi Tử! Bố tát Ma ha tát này khi tu hành tịnh giới Ba la mật đa, mặc đủ sáu thứ áo giáp đại công đức Ba la mật đa. Xá Lợi Tử! Nếu Bồ tát Ma ha tát dùng tâm tương ưng Nhất thiết trí trí, khi tu hành tịnh giới Ba la mật đa, đối với sáu tướng Ba la mật đa chẳng lấy chẳng chấp, phải biết Bồ tát Ma ha tát này mặc áo giáp đại công đức. Xá Lợi Tử! Như vậy gọi là Bồ tát Ma ha tát vì muốn lợi vui tất cả hữu tình mặc áo giáp đại công đức.

Lại nữa, Xá Lợi Tử! Các Bồ tát Ma ha tát khi tu hành an nhẫn Ba la mật đa, dùng tâm tương ưng Nhất thiết trí trí mà tu an nhẫn Ba la mật đa, đem vô sở đắc mà làm phương tiện, cùng tất cả hữu tình đồng chung hồi hướng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Vì để thành an nhẫn, đối thân mạng thảy không bị luyến tiếc. Xá Lợi Tử! Như vậy gọi là các Bồ tát Ma ha tát khi tu hành an nhẫn Ba la mật đa, mặc áo giáp đại công đức bố thí Ba la mật đa.

Lại nữa, Xá Lợi Tử! Các Bồ tát Ma ha tát khi tu hành an nhẫn Ba la mật đa, dùng tâm tương ưng Nhất thiết trí trí mà tu an nhẫn Ba la mật đa, đem vô sở đắc mà làm phương tiện, cùng tất cả hữu tình đồng chung hồi hướng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, đối hạnh an nhẫn chẳng xen tạp tác ý hạ liệt Thanh văn, Độc giác, dị sanh. Xá Lợi Tử! Như vậy gọi là các Bồ tát Ma ha tát khi tu hành an nhẫn Ba la mật đa, mặc áo giáp đại công đức tịnh giới Ba la mật đa.

Lại nữa, Xá Lợi Tử! Các Bồ tát Ma ha tát khi tu hành an nhẫn Ba la mật đa, dùng tâm tương ưng Nhất thiết trí trí mà tu an nhẫn Ba la mật đa, đem vô sở đắc mà làm phương tiện, cùng tất cả hữu tình đồng chung hồi hướng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, đối pháp an nhẫn tin chịu vui muốn. Xá Lợi Tử! Như vậy gọi là các Bồ tát Ma ha tát khi tu hành an nhẫn Ba la mật đa, mặc áo giáp đại công đức an nhẫn Ba la mật đa.

Lại nữa, Xá Lợi Tử! Các Bồ tát Ma ha tát khi tu hành an nhẫn Ba la mật đa, dùng tâm tương ưng Nhất thiết trí trí mà tu an nhẫn Ba la mật đa, đem vô sở đắc mà làm phương tiện, cùng tất cả hữu tình đồng chung hồi hướng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, đối hạnh an nhẫn siêng tu chẳng dứt. Xá Lợi Tử! Như vậy gọi là các Bồ tát Ma ha tát khi tu hành an nhẫn Ba la mật đa, mặc áo giáp đại công đức tinh tiến Ba la mật đa.

Lại nữa, Xá Lợi Tử! Các Bồ tát Ma ha tát khi tu hành an nhẫn Ba la mật đa, dùng tâm tương ưng Nhất thiết trí trí mà tu an nhẫn Ba la mật đa, đem vô sở đắc mà làm phương tiện, cùng tất cả hữu tình đồng chung hồi hướng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Tâm nhiếp duyên một, dù gặp việc khổ mà chẳng duyên khác. Xá Lợi Tử! Như vậy gọi là các Bồ tát Ma ha tát khi tu hành an nhẫn Ba la mật đa, mặc áo giáp đại công đức tĩnh lự Ba la mật đa.

Lại nữa, Xá Lợi Tử! Các Bồ tát Ma ha tát khi tu hành an nhẫn Ba la mật đa, dùng tâm tương ưng Nhất thiết trí trí mà tu an nhẫn Ba la mật đa, đem vô sở đắc mà làm phương tiện, cùng tất cả hữu tình đồng chung hồi hướng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, đối pháp an nhẫn trụ như huyễn, như mộng, như tượng, như vang, như bóng sáng, như không hoa, như thành tầm hương, như tưởng việc biến hóa. Vì muốn tu nhóm tất cả Phật pháp, vì muốn thành thục tất cả hữu tình, quán các pháp đều không, chẳng chấp oán hại. Xá Lợi Tử! Như vậy gọi là các Bồ tát Ma ha tát khi tu hành an nhẫn Ba la mật đa, mặc áo giáp đại công đức Bát nhã Ba la mật đa.

Xá Lợi Tử! Bố tát Ma ha tát này khi tu hành an nhẫn Ba la mật đa, mặc đủ sáu thứ áo giáp đại công đức Ba la mật đa. Xá Lợi Tử! Nếu Bồ tát Ma ha tát dùng tâm tương ưng Nhất thiết trí trí, khi tu hành an nhẫn Ba la mật đa, đối tướng sáu Ba la mật đa, chẳng lấy chẳng chấp, phải biết Bồ tát Ma ha tát này mặc áo giáp đại công đức. Xá Lợi Tử! Như vậy gọi là Bồ tát Ma ha tát vì muốn lợi vui tất cả hữu tình mặc áo giáp đại công đức.

Lại nữa, Xá Lợi Tử! Các Bồ tát Ma ha tát khi tu hành tinh tiến Ba la mật đa, dùng tâm tương ưng Nhất thiết trí trí mà tu tinh tiến Ba la mật đa, đem vô sở đắc mà làm phương tiện, cùng tất cả hữu tình đồng chung hồi hướng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Siêng tu các hạnh bố thí khó làm. Xá Lợi Tử! Như vậy gọi là các Bồ tát Ma ha tát khi tu hành tinh tiến Ba la mật đa, mặc áo giáp đại công đức bố thí Ba la mật đa.

Lại nữa, Xá Lợi Tử! Các Bồ tát Ma ha tát khi tu hành tinh tiến Ba la mật đa, dùng tâm tương ưng Nhất thiết trí trí mà tu tinh tiến Ba la mật đa, đem vô sở đắc mà làm phương tiện, cùng tất cả hữu tình đồng chung hồi hướng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Ròng siêng hộ trì thanh tịnh cấm giới. Xá Lợi Tử! Như vậy gọi là các Bồ tát Ma ha tát khi tu hành tinh tiến Ba la mật đa, mặc áo giáp đại công đức tịnh giới Ba la mật đa.

Lại nữa, Xá Lợi Tử! Các Bồ tát Ma ha tát khi tu hành tinh tiến Ba la mật đa, dùng tâm tương ưng Nhất thiết trí trí mà tu tinh tiến Ba la mật đa, đem vô sở đắc mà làm phương tiện, cùng tất cả hữu tình đồng chung hồi hướng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Siêng tu các hạnh an nhẫn khó làm. Xá Lợi Tử! Như vậy gọi là các Bồ tát Ma ha tát khi tu hành tinh tiến Ba la mật đa, mặc áo giáp đại công đức an nhẫn Ba la mật đa.

Lại nữa, Xá Lợi Tử! Các Bồ tát Ma ha tát khi tu hành tinh tiến Ba la mật đa, dùng tâm tương ưng Nhất thiết trí trí mà tu tinh tiến Ba la mật đa, đem vô sở đắc mà làm phương tiện, cùng tất cả hữu tình đồng chung hồi hướng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Mạnh tăng siêng tu hạnh khổ có lợi. Xá Lợi Tử! Như vậy gọi là các Bồ tát Ma ha tát khi tu hành tinh tiến Ba la mật đa, mặc áo giáp đại công đức tinh tiến Ba la mật đa.

Lại nữa, Xá Lợi Tử! Các Bồ tát Ma ha tát khi tu hành tinh tiến Ba la mật đa, dùng tâm tương ưng Nhất thiết trí trí mà tu tinh tiến Ba la mật đa, đem vô sở đắc mà làm phương tiện, cùng tất cả hữu tình đồng chung hồi hướng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Siêng tu các hạnh tĩnh lự đẳng chí. Xá Lợi Tử! Như vậy gọi là các Bồ tát Ma ha tát khi tu hành tinh tiến Ba la mật đa, mặc áo giáp đại công đức tĩnh lự Ba la mật đa.

Lại nữa, Xá Lợi Tử! Các Bồ tát Ma ha tát khi tu hành tinh tiến Ba la mật đa, dùng tâm tương ưng Nhất thiết trí trí mà tu tinh tiến Ba la mật đa, đem vô sở đắc mà làm phương tiện, cùng tất cả hữu tình đồng chung hồi hướng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Tinh tiến tu hành huệ không chấp lấy. Xá Lợi Tử! Như vậy gọi là các Bồ tát Ma ha tát khi tu hành tinh tiến Ba la mật đa, mặc áo giáp đại công đức bát nhã Ba la mật đa.

Xá Lợi Tử! Bố tát Ma ha tát này khi tu hành tinh tiến Ba la mật đa, mặc đủ sáu thứ áo giáp đại công đức Ba la mật đa. Xá Lợi Tử! Nếu Bồ tát Ma ha tát dùng tâm tương ưng Nhất thiết trí trí, khi tu hành tinh tiến Ba la mật đa, đối tướng sáu Ba la mật đa, chẳng lấy chẳng chấp, phải biết Bồ tát Ma ha tát này mặc áo giáp đại công đức. Xá Lợi Tử! Như vậy gọi là Bồ tát Ma ha tát vì muốn lợi vui tất cả hữu tình mặc áo giáp đại công đức.

Lại nữa, Xá Lợi Tử! Các Bồ tát Ma ha tát khi tu hành tĩnh lự Ba la mật đa, dùng tâm tương ưng Nhất thiết trí trí mà tu tĩnh lự Ba la mật đa, đem vô sở đắc mà làm phương tiện, cùng tất cả hữu tình đồng chung hồi hướng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Trụ tâm yên tĩnh mà tu bố thí, khiến cho bẩn xan lẫn chẳng còn hiện tiền. Xá Lợi Tử! Như vậy gọi là các Bồ tát Ma ha tát khi tu hành tĩnh lự Ba la mật đa, mặc áo giáp đại công đức bố thí Ba la mật đa.

Lại nữa, Xá Lợi Tử! Các Bồ tát Ma ha tát khi tu hành tĩnh lự Ba la mật đa, dùng tâm tương ưng Nhất thiết trí trí mà tu tĩnh lự Ba la mật đa, đem vô sở đắc mà làm phương tiện, cùng tất cả hữu tình đồng chung hồi hướng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Do thanh tịnh định lực, hộ trì cấm giới, khiến cho bẩn phạm giới chẳng còn hiện tiền. Xá Lợi Tử! Như vậy gọi là các Bồ tát Ma ha tát khi tu hành tĩnh lự Ba la mật đa, mặc áo giáp đại công đức tịnh giới Ba la mật đa.

Lại nữa, Xá Lợi Tử! Các Bồ tát Ma ha tát khi tu hành tĩnh lự Ba la mật đa, dùng tâm tương ưng Nhất thiết trí trí mà tu tĩnh lự Ba la mật đa, đem vô sở đắc mà làm phương tiện, cùng tất cả hữu tình đồng chung hồi hướng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Trụ định từ bi mà tu an nhẫn, khiến cho nộ nhuế thảy chẳng còn hiện tiền. Xá Lợi Tử! Như vậy gọi là các Bồ tát Ma ha tát khi tu hành tĩnh lự Ba la mật đa, mặc áo giáp đại công đức an nhẫn Ba la mật đa.

Lại nữa, Xá Lợi Tử! Các Bồ tát Ma ha tát khi tu hành tĩnh lự Ba la mật đa, dùng tâm tương ưng Nhất thiết trí trí mà tu tĩnh lự Ba la mật đa, đem vô sở đắc mà làm phương tiện, cùng tất cả hữu tình đồng chung hồi hướng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. An trụ tịnh định, siêng tu công đức, khiến các trễ biếng chẳng còn hiện tiền. Xá Lợi Tử! Như vậy gọi là các Bồ tát Ma ha tát khi tu hành tĩnh lự Ba la mật đa, mặc áo giáp đại công đức tinh tiến Ba la mật đa.

Lại nữa, Xá Lợi Tử! Các Bồ tát Ma ha tát khi tu hành tĩnh lự Ba la mật đa, dùng tâm tương ưng Nhất thiết trí trí mà tu tĩnh lự Ba la mật đa, đem vô sở đắc mà làm phương tiện, cùng tất cả hữu tình đồng chung hồi hướng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Nương tĩnh lự thảy dẫn phát thắng định khiến cho đắm, loạn, chướng chẳng còn hiện tiền. Xá Lợi Tử! Như vậy gọi là các Bồ tát Ma ha tát khi tu hành tĩnh lự Ba la mật đa, mặc áo giáp đại công đức tĩnh lự Ba la mật đa.

Lại nữa, Xá Lợi Tử! Các Bồ tát Ma ha tát khi tu hành tĩnh lự Ba la mật đa, dùng tâm tương ưng Nhất thiết trí trí mà tu tĩnh lự Ba la mật đa, đem vô sở đắc mà làm phương tiện, cùng tất cả hữu tình đồng chung hồi hướng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Nương tĩnh lự thảy dẫn phát thắng huệ, quán tất cả pháp đều như huyễn thảy, khiến cho các ác huệ chẳng còn hiện tiền. Xá Lợi Tử! Như vậy gọi là các Bồ tát Ma ha tát khi tu hành tĩnh lự Ba la mật đa, mặc áo giáp đại công đức bát nhã Ba la mật đa.

Xá Lợi Tử! Bố tát Ma ha tát này khi tu hành tĩnh lự Ba la mật đa, mặc đủ sáu thứ áo giáp đại công đức Ba la mật đa. Xá Lợi Tử! Nếu Bồ tát Ma ha tát dùng tâm tương ưng Nhất thiết trí trí, khi tu hành tĩnh lự Ba la mật đa, đối tướng sáu Ba la mật đa, chẳng lấy chẳng chấp, phải biết Bồ tát Ma ha tát này mặc áo giáp đại công đức. Xá Lợi Tử! Như vậy gọi là Bồ tát Ma ha tát vì muốn lợi vui tất cả hữu tình mặc áo giáp đại công đức.

Lại nữa, Xá Lợi Tử! Các Bồ tát Ma ha tát khi tu hành bát nhã Ba la mật đa, dùng tâm tương ưng Nhất thiết trí trí mà tu bát nhã Ba la mật đa, đem vô sở đắc mà làm phương tiện, cùng tất cả hữu tình đồng chung hồi hướng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Chẳng thấy kẻ thí, kẻ thọ, của thí, ba luân thanh tịnh mà làm bố thí. Xá Lợi Tử! Như vậy gọi là các Bồ tát Ma ha tát khi tu hành tĩnh lự Ba la mật đa, mặc áo giáp đại công đức bố thí Ba la mật đa.

Lại nữa, Xá Lợi Tử! Các Bồ tát Ma ha tát khi tu hành bát nhã Ba la mật đa, dùng tâm tương ưng Nhất thiết trí trí mà tu bát nhã Ba la mật đa, đem vô sở đắc mà làm phương tiện, cùng tất cả hữu tình đồng chung hồi hướng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Chẳng thấy trì giới và phá giới thảy, đem tâm không chấp trước mà tu tịnh giới. Xá Lợi Tử! Như vậy gọi là các Bồ tát Ma ha tát khi tu hành tĩnh lự Ba la mật đa, mặc áo giáp đại công đức tịnh giới Ba la mật đa.

Lại nữa, Xá Lợi Tử! Các Bồ tát Ma ha tát khi tu hành bát nhã Ba la mật đa, dùng tâm tương ưng Nhất thiết trí trí mà tu bát nhã Ba la mật đa, đem vô sở đắc mà làm phương tiện, cùng tất cả hữu tình đồng chung hồi hướng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Chẳng thấy năng nhẫn sở nhẫn thảy việc, đem huệ thắng không mà tu an nhẫn. Xá Lợi Tử! Như vậy gọi là các Bồ tát Ma ha tát khi tu hành tĩnh lự Ba la mật đa, mặc áo giáp đại công đức an nhẫn Ba la mật đa.

Lại nữa, Xá Lợi Tử! Các Bồ tát Ma ha tát khi tu hành bát nhã Ba la mật đa, dùng tâm tương ưng Nhất thiết trí trí mà tu bát nhã Ba la mật đa, đem vô sở đắc mà làm phương tiện, cùng tất cả hữu tình đồng chung hồi hướng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Quán tất cả pháp đều rốt ráo không, đem tâm đại bi mà tu tinh tiến. Xá Lợi Tử! Như vậy gọi là các Bồ tát Ma ha tát khi tu hành tĩnh lự Ba la mật đa, mặc áo giáp đại công đức tinh tiến Ba la mật đa.

Lại nữa, Xá Lợi Tử! Các Bồ tát Ma ha tát khi tu hành bát nhã Ba la mật đa, dùng tâm tương ưng Nhất thiết trí trí mà tu bát nhã Ba la mật đa, đem vô sở đắc mà làm phương tiện, cùng tất cả hữu tình đồng chung hồi hướng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Quán vào trụ xuất định và định cảnh đều rốt ráo không mà tu đẳng chí. Xá Lợi Tử! Như vậy gọi là các Bồ tát Ma ha tát khi tu hành tĩnh lự Ba la mật đa, mặc áo giáp đại công đức tĩnh lự Ba la mật đa.

Lại nữa, Xá Lợi Tử! Các Bồ tát Ma ha tát khi tu hành bát nhã Ba la mật đa, dùng tâm tương ưng Nhất thiết trí trí mà tu bát nhã Ba la mật đa, đem vô sở đắc mà làm phương tiện, cùng tất cả hữu tình đồng chung hồi hướng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, đối với tất cả pháp, tất cả hữu tình, tất cả Ba la mật đa, trụ như huyễn, như mộng, như tượng, như vang, như bóng sáng, như không hoa, như thành tầm hương, như tưởng việc biến hóa, mà tu các thứ huệ không chấp lấy. Xá Lợi Tử! Như vậy gọi là các Bồ tát Ma ha tát khi tu hành tĩnh lự Ba la mật đa, mặc áo giáp đại công đức bát nhã Ba la mật đa.

Xá Lợi Tử! Bố tát Ma ha tát này khi tu hành bát nhã Ba la mật đa, mặc đủ sáu thứ áo giáp đại công đức Ba la mật đa. Xá Lợi Tử! Nếu Bồ tát Ma ha tát dùng tâm tương ưng Nhất thiết trí trí, khi tu hành bát nhã Ba la mật đa, đối sáu tướng Ba la mật đa, chẳng lấy chẳng chấp, phải biết Bồ tát Ma ha tát này mặc áo giáp đại công đức. Xá Lợi Tử! Như vậy gọi là Bồ tát Ma ha tát vì muốn lợi vui tất cả hữu tình mặc áo giáp đại công đức.

Xá Lợi Tử! các Bồ tát Ma ha tát như vậy an trụ mỗi mỗi Ba la mật đa, đều tu sáu Ba la mật đa khiến được viên mãn, vậy nên gọi là mặc áo giáp đại công đức.

Lại nữa, Xá Lợi Tử! Các Bồ tát Ma ha tát tuy vào các tĩnh lự và định vô lượng vô sắc, mà chẳng say đắm, cũng chẳng bị thế lực nó dắt dẫn, cũng chẳng theo thế lực nó mà thọ sanh. Xá Lợi Tử! Đấy là Bồ tát Ma ha tát khi tu hành tĩnh lự Ba la mật đa, mặc áo giáp đại công đức phương tiện khéo léo bát nhã Ba la mật đa.

Lại nữa, Xá Lợi Tử! Các Bồ tát Ma ha tát tuy vào các tĩnh lự và định vô lượng vô sắc trụ thấy xa lìa, thấy vẳng lặng, thấy không, vô tướng, vô nguyện mà chẳng thật tế, chẳng vào Thanh văn và bực Độc giác, thắng phục tất cả Thanh văn, Độc giác. Xá Lợi Tử! Như vậy gọi là Bồ tát Ma ha tát khi tu hành tĩnh lự Ba la mật đa, mặc áo giáp đại công đức phương tiện khéo léo bát nhã Ba la mật đa. Xá Lợi Tử! Bởi các Bồ tát do vì muốn lợi vui tất cả hữu tình mà mặc các áo giáp đại công đức như vậy. Vậy nên lại gọi là tên Ma ha tát.

Xá Lợi Tử! Vì muốn lợi vui tất cả hữu tình mà mặc áo giáp đại công đức như vậy, Bồ tát Ma ha tát khắp vì thế giới các Phật Thế Tôn mười phương đều như hằng hà sa thảy, ở trong đại chúng vui mừng khen ngợi, tác lên lời như vầy: “Trong phương nào đó, thế giới nào đó, có tên Bồ tát Ma ha tát đó, vì muốn lợi vui hữu tình mà mặc áo giáp đại công đức, để thành thục hữu tình và nghiêm tịnh cõi Phật, du hý thần thông, làm việc đáng làm”. Như vậy lần nữa tiếng khắp biến mười phương, trời, người các chúng nghe đều vui mừng, đều tác lên lời này: “Bồ tát như vậy phải mau làm Phật, lợi ích an vui cho tất cả hữu tình”.

Bấy giờ, cụ thọ Xá Lợi Tử hỏi Mãn Từ Tử rằng: Vì sao gọi là Bồ tát Ma ha tát vì muốn lợi vui các hữu tình, nên phát thú Đại thừa?

Mãn Từ Tử nói: Xá Lợi Tử! Bồ tát Ma ha tát vì muốn lợi vui tất cả hữu tình mặc sáu thứ áo giáp đại công đức rồi, lại còn vì muốn lợi vui các hữu tình, nên mới lìa pháp dục ác bất thiện, có tầm có từ, lìa sanh vui mừng, mới vào sơ tĩnh lự trụ đầy đủ. Tầm từ vắng lặng, nội thảng tịnh tâm nhất trú, tánh không có tầm từ mới vào tĩnh lự thứ hai trụ đầy đủ. Lại hỷ trụ xả, cụ niệm chánh tri, thân thọ lạc thánh thuyết trụ, xả cụ niệm lạc trú, mới vào tĩnh lự thứ ba trụ đầy đủ. Dứt vui dứt khổ, mất hỷ ưu trước, chẳng khổ chẳng vui, xả niệm thanh tịnh, mới vào tĩnh lự thứ tư trụ đầy đủ. Lại nương tĩnh lự đến từ câu tâm, hành tướng rộng lớn, vô nhị vô tướng, vô oán vô hại, vô hận vô não, khéo tu biến mãn, thắng giải quanh khắp, đầy nhẫy mười phương tận hư không cùng pháp giới, từ tâm thắng giải đầy đủ, mà trụ tâm bi hỷ xả câu hành tướng thắng giải cũng lại như vậy.

Nương gia hạnh này, lại vượt tất cả sắc tướng, diệt hữu đối tưởng, chẳng suy nghĩ các thứ tưởng khác, mới vào vô biên không, trụ đầy đủ không vô biên xứ. Vượt tất cả không vô biên xứ, mới vào vô biên thức, trụ đầy đủ thức vô biên xứ. Vượt tất cả thức vô biên xứ, mới vào vô sở hữu, trụ đầy đủ vô sở hữu xứ. Vượt tất cả vô sở hữu xứ, mới vào phi tưởng phi phi tưởng xứ trụ đầy đủ. Xá Lợi Tử! Bồ tát Ma ha tát này lấy vô sở đắc mà làm phương tiện, đem tĩnh lự vô lượng vô sắc này, cùng tất cả hữu tình đồng chung hồi hướng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Xá Lợi Tử! Đấy là Bồ tát Ma ha tát vì muốn lợi vui cho các hữu tình, vậy nên mới phát thú Đại thừa.

Lại nữa! Xá Lợi Tử! Các Bồ tát Ma ha tát vì muốn lợi vui các hữu tình, nên trước tự mình an trụ tĩnh lự vô lượng vô sắc như vậy, với các hành tướng trạng vào-trụ-xuất khéo phân biệt biết, được tự tại rồi lại khởi nghĩ này: “Ta phải dùng tâm tương ưng Nhất thiết trí trí, đại bi làm thượng thủ, vì dứt các phiền não cho tất cả hữu tình vậy, nên thuyết các tĩnh lự vô lượng vô sắc, phân biệt khai thị, khiến cho khéo rõ biết ái, đắm, lầm lỗi, xuất ly của các định và các hành tướng trạng vào-trụ-xuất”. Xá Lợi Tử! Đấy là Bồ tát Ma ha tát nương tĩnh lự Ba la mật đa tu bố thí Ba la mật đa, vì muốn lợi vui các hữu tình vậy, nên phát thú Đại thừa.

Nếu Bồ tát Ma ha tát dùng tâm tương ưng Nhất thiết trí trí, đại bi làm thượng thủ, khi thuyết các tĩnh lự vô lượng vô sắc, chẳng bị xen tạp tâm Thanh văn, Độc giác thảy. Xá Lợi Tử! Đấy là Bồ tát Ma ha tát nương tĩnh lự Ba la mật đa tu tịnh giới Ba la mật đa, vì muốn lợi vui các hữu tình vậy, nên phát thú Đại thừa.

Nếu Bồ tát Ma ha tát dùng tâm tương ưng Nhất thiết trí trí, đại bi làm thượng thủ, khi thuyết các tĩnh lự vô lượng vô sắc, đối pháp như vậy tin nhẫn vui muốn. Xá Lợi Tử! Đấy là Bồ tát Ma ha tát nương tĩnh lự Ba la mật đa tu an nhẫn Ba la mật đa, vì muốn lợi vui các hữu tình vậy, nên phát thú Đại thừa.

Nếu Bồ tát Ma ha tát dùng tâm tương ưng Nhất thiết trí trí, đại bi làm thượng thủ, khi thuyết các tĩnh lự vô lượng vô sắc, đem căn lành tự mình vì hữu tình nên xa cầu Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, với các căn lành siêng tu chẳng dứt. Xá Lợi Tử! Đấy là Bồ tát Ma ha tát nương tĩnh lự Ba la mật đa tu tinh tiến Ba la mật đa, vì muốn lợi vui các hữu tình vậy, nên phát thú Đại thừa.

Nếu Bồ tát Ma ha tát dùng tâm tương ưng Nhất thiết trí trí, đại bi làm thượng thủ, khi thuyết các tĩnh lự vô lượng vô sắc, dẫn phát định thù thắng đẳng trì đẳng chí, giải thoát thắng xứ, biến xứ thảy với vào trụ xuất đều được tự tại. Xá Lợi Tử! Đấy là Bồ tát Ma ha tát nương tĩnh lự Ba la mật đa tu tĩnh lự Ba la mật đa, vì muốn lợi vui các hữu tình vậy, nên phát thú Đại thừa.

Nếu Bồ tát Ma ha tát dùng tâm tương ưng Nhất thiết trí trí, đại bi làm thượng thủ, khi thuyết các tĩnh lự vô lượng vô sắc và nhánh tĩnh lự, mới đem hành tướng vô thường, hành tướng khổ, hành tướng vô ngã, hành tướng không, hành tướng vô tướng, hành tướng vô nguyện đúng như thật mà quán sát, chẳng xả đại bi, chẳng đọa Thanh văn và bực Độc giác. Xá Lợi Tử! Đấy là Bồ tát Ma ha tát nương tĩnh lự Ba la mật đa tu bát nhã Ba la mật đa, vì muốn lợi vui các hữu tình vậy, nên phát thú Đại thừa.

Lại nữa, Xá Lợi Tử! Nếu Bồ tát Ma ha tát dùng tâm tương ưng Nhất thiết trí trí, đại bi làm thượng thủ. Khi vào Từ định, khởi nghĩ như vầy: “Ta phải cứu giúp tất cả hữu tình, khiến được an vui”. Khi vào Bi định, khởi nghĩ như vầy: “Ta phải cứu vớt tất cả hữu tình, khiến được lìa khổ”. Khi vào Hỷ định khởi nghĩ như vầy: “Ta phải khen khuyến tất cả hữu tình, khiến được giải thoát”. Khi vào Xả định, khởi nghĩ như vầy: “Ta phải bình đẳng lợi ích tất cả hữu tình, khiến dứt các lậu”. Xá Lợi Tử! Đấy là Bồ tát Ma ha tát nương vô lượng định tu bố thí Ba la mật đa, vì muốn lợi vui các hữu tình vậy, nên phát thú Đại thừa.

Nếu Bồ tát Ma ha tát dùng tâm tương ưng Nhất thiết trí trí, đại bi làm thượng thủ, với bốn vô lượng khi vào trụ xuất, quyết chẳng hướng về Thanh văn, Độc giác, duy cầu Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Xá Lợi Tử! Đấy là Bồ tát Ma ha tát nương định vô lượng, tu tịnh giới Ba la mật đa, vì muốn lợi vui các hữu tình vậy, nên phát thú Đại thừa.

Nếu Bồ tát Ma ha tát dùng tâm tương ưng Nhất thiết trí trí, đại bi làm thượng thủ. Với bốn vô lượng, khi vào trụ xuất chẳng xen tạp tác ý Thanh văn, độc giác, chuyên tâm tín nhẫn, vui muốn Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Xá Lợi Tử! Đấy là Bồ tát Ma ha tát nương định vô lượng, tu an nhẫn Ba la mật đa, vì muốn lợi vui các hữu tình vậy, nên phát thú Đại thừa.

Nếu Bồ tát Ma ha tát dùng tâm tương ưng Nhất thiết trí trí, đại bi làm thượng thủ. Với bốn vô lượng, khi vào trụ xuất siêng dứt ác pháp, siêng tu thiện pháp, chuyên thú Bồ đề từng không chút nới. Xá Lợi Tử! Đấy là Bồ tát Ma ha tát nương định vô lượng, tu tinh tiến Ba la mật đa, vì muốn lợi vui các hữu tình vậy, nên phát thú Đại thừa.

Nếu Bồ tát Ma ha tát dùng tâm tương ưng Nhất thiết trí trí, đại bi làm thượng thủ. Với bốn vô lượng, khi vào trụ xuất, dẫn phát các thứ đẳng trì đẳng chí, năng ở trong ấy được đại tự tại, chẳng bị định kia cướp dắt, cũng chẳng theo thế dụng nó mà thọ sanh. Xá Lợi Tử! Đấy là Bồ tát Ma ha tát nương định vô lượng, tu tĩnh lự Ba la mật đa, vì muốn lợi vui các hữu tình vậy, nên phát thú Đại thừa.

Nếu Bồ tát Ma ha tát dùng tâm tương ưng Nhất thiết trí trí, đại bi làm thượng thủ. Tu bốn vô lượng, ở trong vô lượng đem hành tướng vô thường, hành tướng khổ, hành tướng vô ngã, hành tướng không, hành tướng vô tướng, hành tướng vô nguyện mới đúng như thật mà quán sát, chẳng xả đại bi, chẳng đọa Thanh văn và bực Độc giác. Xá Lợi Tử! Đấy là Bồ tát Ma ha tát nương định vô lượng, tu bát nhã Ba la mật đa, vì muốn lợi vui các hữu tình vậy, nên phát thú Đại thừa.

Xá Lợi Tử! Các Bồ tát Ma ha tát nương như vậy thảy, phương tiện khéo léo tu tập sáu pháp Ba la mật đa, vì muốn lợi vui các hữu tình vậy, nên phát thú Đại thừa.

Lại nữa, Xá Lợi Tử! Nếu Bồ tát Ma ha tát dùng tâm tương ưng Nhất thiết trí trí, đại bi làm thượng thủ. Tu đủ tất cả pháp: Bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi, đem vô sở đắc mà làm phương tiện, cùng tất cả hữu tình đồng chung hồi hướng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Xá Lợi Tử! Đấy là Bồ tát Ma ha tát vì muốn lợi vui các hữu tình vậy, nên phát thú Đại thừa.

Nếu Bồ tát Ma ha tát dùng tâm tương ưng Nhất thiết trí trí, đại bi làm thượng thủ. Tu đủ tất cả pháp: Không giải thoát môn, vô tướng giải thoát môn, vô nguyện giải thoát môn, đem vô sở đắc mà làm phương tiện, cùng tất cả hữu tình đồng chung hồi hướng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Xá Lợi Tử! Đấy là Bồ tát Ma ha tát vì muốn lợi vui các hữu tình vậy, nên phát thú Đại thừa.

Nếu Bồ tát Ma ha tát dùng tâm tương ưng Nhất thiết trí trí, đại bi làm thượng thủ. Tu đủ tất cả pháp: Bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự, đem vô sở đắc mà làm phương tiện, cùng tất cả hữu tình đồng chung hồi hướng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Xá Lợi Tử! Đấy là Bồ tát Ma ha tát vì muốn lợi vui các hữu tình vậy, nên phát thú Đại thừa.

Nếu Bồ tát Ma ha tát dùng tâm tương ưng Nhất thiết trí trí, đại bi làm thượng thủ. Tu đủ tất cả pháp: Năm nhãn, sáu thần thông, đem vô sở đắc mà làm phương tiện, cùng tất cả hữu tình đồng chung hồi hướng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Xá Lợi Tử! Đấy là Bồ tát Ma ha tát vì muốn lợi vui các hữu tình vậy, nên phát thú Đại thừa.

Nếu Bồ tát Ma ha tát dùng tâm tương ưng Nhất thiết trí trí, đại bi làm thượng thủ. Tu đủ tất cả pháp: Phật mười lực, bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng, nhất thiết trí, đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí, đem vô sở đắc mà làm phương tiện, cùng tất cả hữu tình đồng chung hồi hướng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Xá Lợi Tử! Đấy là Bồ tát Ma ha tát vì muốn lợi vui các hữu tình vậy, nên phát thú Đại thừa.

Lại nữa, Xá Lợi Tử! Nếu Bồ tát Ma ha tát dùng tâm tương ưng Nhất thiết trí trí, đại bi làm thượng thủ, vô sở đắc làm phương tiện, khởi trí nội không, trí ngoại không, trí nội ngoại không, trí không không, trí đại không, trí thắng nghĩa không, trí hữu vi không, trí vô vi không, trí tất cảnh không, trí vô tế không, trí tán khộng, trí vô biến dị không, trí bổn tánh không, trí tự tướng không, trí cộng tướng không, trí nhất thiết pháp không, trí bất khả đắc không, trí vô tánh không, trí tự tánh không và trí vô tánh tự tánh không, đem vô sở đắc mà làm phương tiện, cùng tất cả hữu tình đồng chung hồi hướng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Xá Lợi Tử! Đấy là Bồ tát Ma ha tát vì muốn lợi vui các hữu tình vậy, nên phát thú Đại thừa.

Nếu Bồ tát Ma ha tát dùng tâm tương ưng Nhất thiết trí trí, đại bi làm thượng thủ, vô sở đắc làm phương tiện đối tất cả pháp khởi trí chẳng phải thường chẳng phải vô thường, trí chẳng phải lạc chẳng phải khổ, trí chẳng phải ngãn chẳng phải vô ngã, trí chẳng phải tịnh chẳng phải bất tịnh, trí chẳng phải không chẳng phải bất không, trí chẳng phải hữu tướng chẳng phải vô tướng, trí chẳng phải hữu nguyện chẳng phải vô nguyện, trí chẳng phải tịch tĩnh chẳng phải bất tịch tĩnh, trí chẳng phải viễn ly chẳng phải bất viễn ly, đem vô sở đắc mà làm phương tiện, cùng tất cả hữu tình đồng chung hồi hướng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Xá Lợi Tử! Đấy là Bồ tát Ma ha tát vì muốn lợi vui các hữu tình vậy, nên phát thú Đại thừa.

Lại nữa! Xá Lợi Tử! Nếu Bồ tát Ma ha tát dùng tâm tương ưng Nhất thiết trí trí, đại bi làm thượng thủ, vô sở đắc làm trí phương tiện, trí bất tri quá khứ, trí bất tri vị lai, trí bất tri hiện tại, chẳng phải bất tri pháp ba đời, đem vô sở đắc mà làm phương tiện, cùng tất cả hữu tình đồng chung hồi hướng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Xá Lợi Tử! Đấy là Bồ tát Ma ha tát vì muốn lợi vui các hữu tình vậy, nên phát thú Đại thừa.

Nếu Bồ tát Ma ha tát dùng tâm tương ưng Nhất thiết trí trí, đại bi làm thượng thủ, vô sở đắc làm trí phương tiện, trí bất tri quá khứ, trí bất tri bất thiện, trí bất tri bất thiện, trí bất tri vô ký, chẳng phải bất tri pháp ba tánh; trí bất tri cõi Dục, trí bất tri cõi Sắc, trí bất tri cõi Vô sắc, chẳng phải bất tri pháp ba cõi; trí bất tri học, trí bất tri vô học, trí bất tri chẳng phải học, chẳng phải vô học, chẳng phải bất tri pháp học, vô học, phi học phi vô học; trí bất tri thấy bị dứt, trí bất tri tu bị dứt, trí bất tri phi bị dứt, chẳng phải bất tri pháp thấy bị dứt tu bị dứt phi bị dứt, đem vô sở đắc mà làm phương tiện, cùng tất cả hữu tình đồng chung hồi hướng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Xá Lợi Tử! Đấy là Bồ tát Ma ha tát vì muốn lợi vui các hữu tình vậy, nên phát thú Đại thừa.

Nếu Bồ tát Ma ha tát dùng tâm tương ưng Nhất thiết trí trí, đại bi làm thượng thủ, vô sở đắc làm trí phương tiện, trí bất tri thế gian, trí bất tri xuất thế gian, chẳng phải bất tri pháp thế gian xuất thế gian, đem vô sở đắc mà làm phương tiện, cùng tất cả hữu tình đồng chung hồi hướng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Xá Lợi Tử! Đấy là Bồ tát Ma ha tát vì muốn lợi vui các hữu tình vậy, nên phát thú Đại thừa.

Nếu Bồ tát Ma ha tát dùng tâm tương ưng Nhất thiết trí trí, đại bi làm thượng thủ, vô sở đắc làm trí phương tiện, trí bất tri sắc, trí bất tri vô sắc, chẳng phải bất tri pháp sắc vô sắc; trí bất tri hữu kiến, trí bất tri vô kiến, chẳng phải bất tri pháp hữu kiến vô kiến; trí bất tri hữu đối, trí bất tri vô đối, chẳng phải bất tri pháp hữu đối vô đối; trí bất tri hữu lậu, trí bất tri vô lậu, chẳng phải bất tri pháp hữu lậu vô lậu; trí bất tri hữu vi, trí bất tri vô vi, chẳng phải bất trí pháp hữu vi vô vi, đem vô sở đắc mà làm phương tiện, cùng tất cả hữu tình đồng chung hồi hướng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Xá Lợi Tử! Đấy là Bồ tát Ma ha tát vì muốn lợi vui các hữu tình vậy, nên phát thú Đại thừa.

Xá Lợi Tử! Bởi các Bồ tát do như vậy thảy phương tiện khéo léo, vì muốn lợi vui tất cả hữu tình mà phát thú Đại thừa, vậy nên gọi tên là Ma ha tát.

Xá Lợi Tử! Như vậy vì muốn lợi vui các hữu tình nên phát thú Đại thừa. Bồ tát Ma ha tát khắp vì thế giới các Phật Thế Tôn mười phương đều như hằng hà sa thảy, ở trong đại chúng vui mừng khen ngợi, khởi lên lời này: “Trong phương nào đó, thế giới nào đó, có tên Bồ tát đó, vì muốn lợi vui các hữu tình vậy, nên phát thú Đại thừa thành tựu hữu tình, nghiêm tịnh cõi Phật, du hý thần thông làm việc đáng làm”. Như vậy lần nữa tiếng biến khắp mười phương, chúng trời người thảy nghe đều vui mừng, đều tác lên lời này: “Bồ tát như vậy phải mau làm Phật, lợi ích an vui tất cả hữu tình”.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
100,290,983