Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Quyển Thứ 314: Hội thứ nhất Phẩm Bạn Lành Chơn Thật thứ 45- 2

17/04/201319:56(Xem: 18675)
Quyển Thứ 314: Hội thứ nhất Phẩm Bạn Lành Chơn Thật thứ 45- 2

Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa - Tập 13

Quyển Thứ 314: Hội thứ nhất Phẩm Bạn Lành Chơn Thật thứ 45- 2

Hòa Thượng Thích Trí Nghiêm

Nguồn: Hòa Thượng Thích Trí Nghiêm

Bấy giờ, cụ thọ Thiện Hiện lại thưa với Phật rằng: Bạch Thế Tôn! Các Bồ tát Ma ha tát năng làm việc khó, với trong tất cả pháp tự tánh không mong cầu Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, mong chứng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề? Phật nói: Thiện Hiện!Như vậy, như vậy. Như lời ngươi vừa nói. Các Bồ tát Ma ha tát năng làm việc khó, với trong tất cả pháp tự tánh không mong cầu Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, mong chứng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề.

Thiện Hiện! Các Bồ tát Ma ha tát dù biết tất cả pháp như huyễn, như mộng, như vang, như tượng, như bóng sáng, như ánh nắng, như việc biến hóa, như thành tầm hương tự tánh đều không, mà vì thế gian được nghĩa lời nên phát thú Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Vì khiến thế gian được lợi ích nên phát thú Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Vì khiến thế gian được yên vui nên phát thú Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Vì muốn cứu vớt chúng sanh nên phát thú Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Vì cùng thế gian làm nơi nương về nên phát thú Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Vì cùng thế gian làm nhà cửa nên phát thú Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Vì muốn làm đạo rốt ráo cho thế gian nên phát thú Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Vì cùng thế gian làm bãi cù lao nên phát thú Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Vì cùng thế gian làm đèn đuốc nên phát thú Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Vì cùng thế gian làm vị dẫn đường nên phát thú Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Vì cùng thế gian làm kẻ tướng soái nên phát thú Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Vì cùng thế gian làm chỗ về tới nên phát thú Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề.

Cụ thọ Thiện Hiện thưa Phật rằng: Bạch Thế Tôn! Vì sao Bồ tát Ma ha tát vì khiến thế gian được nghĩa lợi nên phát thú Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề? Phật nói: Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát vì muốn giải thoát tất cả hữu tình việc nhiều khổ não, tu hành bố thí phát thú Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Vì muốn giải thoát tất cả hữu tình việc nhiều khổ não, tu hành tịnh giới phát thú Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Vì muốn giải thoát tất cả hữu tình việc nhiều khổ não, tu hành an nhẫn phát thú Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Vì muốn giải thoát tất cả hữu tình việc nhiều khổ não, tu hành tinh tiến phát thú Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Vì muốn giải thoát tất cả hữu tình việc nhiều khổ não, tu hành tĩnh lự phát thú Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Vì muốn giải thoát tất cả hữu tình việc nhiều khổ não, tu hành bát nhã phát thú Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Thiện Hiện! Đấy là Bồ tát Ma ha tát vì khiến thế gian được nghĩa lợi nên phát thú Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề.

Cụ thọ Thiện Hiện thưa với Phật rằng: Bạch Thế Tôn! Vì sao Bồ tát Ma ha tát vì khiến thế gian được lợi ích nên phát thú Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề? Phật nói: Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát vì vớt năm thú hữu tình sợ hãi để nơi bờ Niết bàn vô úy kia, nên phát thú Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Thiện Hiện! Đấy là Bồ tát Ma ha tát vì khiến thế gian được lợi ích nên phát thú Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề.

Cụ thọ Thiện Hiện thưa với Phật rằng: Bạch Thế Tôn! Vì sao Bồ tát Ma ha tát vì khiến thế gian được an vui nên phát thú Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề? Phật nói: Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát vì hữu tình ưu khổ sầu não nên để nơi bờ Niết bàn an ổn kia, nên phát thú Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Thiện Hiện! Đấy là Bồ tát Ma ha tát vì khiến thế gian được an vui nên phát thú Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề.

Cụ thọ Thiện Hiện thưa với Phật rằng: Bạch Thế Tôn! Vì sao Bồ tát Ma ha tát muốn cứu vớt các thế gian nên phát thú Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề? Phật nói: Thiện Hiện! Các Bồ tát Ma ha tát vì vớt các khổ sanh tử hữu tình, phát thú Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Khi được Bồ đề mới năng như thật thuyết pháp dứt khổ, hữu tình nghe rồi y giáo pháp Tam thừa lần hồi tu hành mà được giải thoát. Thiện Hiện! Đấy là Bồ tát Ma ha tát vì muốn cứu vớt thế gian nên phát thú Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề.

Cụ thọ Thiện Hiện thưa với Phật rằng: Bạch Thế Tôn! Vì sao Bồ tát Ma ha tát vì cùng thế gian làm chỗ nương tựa nên phát thú Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề? Phật nói: Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát vì khiến hữu tình pháp sanh, pháp lão, pháp bệnh, pháp tử, pháp sầu, pháp thán, pháp khổ, pháp ưu, pháp não, được giải thoát pháp sanh lão, bệnh, tử, sầu thán khổ ưu não, trụ cõi Vô dư y bát Niết bàn, phát thú Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Thiện Hiện! Đấy là Bồ tát Ma ha tát vì cùng thế gian làm chỗ nương về nên phát thú Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề.

Cụ thọ Thiện Hiện thưa với Phật rằng: Bạch Thế Tôn! Vì sao Bồ tát Ma ha tát cùng thế gian làm nhà cửa nên phát thú Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề? Phật nói: Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát vì muốn hữu tình thuyết tất cả pháp đều chẳng hòa hợp, phát thú Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Thiện Hiện! Đấy là Bồ tát Ma ha tát vì cùng thế gian làm nhà cửa nên phát thú Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề.

Thiện Hiện lại thưa: Bạch Thế Tôn! Vì sao tất cả pháp đều chẳng hòa hợp?

Phật đáp: Thiện Hiện! Sắc chẳng hòa hợp tức sắc chẳng thuộc nhau, sắc chẳng thuộc nhau tức sắc vô sanh, sắc vô sanh tức sắc vô diệt, sắc vô diệt tức sắc chẳng hòa hợp. Thọ tưởng hành thức chẳng hòa hợp tức thọ tưởng hành thức chẳng thuộc nhau, thọ tưởng hành thức chẳng thuộc nhau tức thọ tưởng hành thức vô sanh, thọ tưởng hành thức vô sanh tức thọ tưởng hành thức vô diệt, thọ tưởng hành thức vô diệt tức thọ tưởng hành thức chẳng hòa hợp.

Thiện Hiện! Nhãn xứ chẳng hòa hợp tức nhãn xứ chẳng thuộc nhau, nhãn xứ chẳng thuộc nhau tức nhãn xứ vô sanh, nhãn xứ vô sanh tức nhãn xứ vô diệt, nhãn xứ vô diệt tức nhãn xứ chẳng hòa hợp. Nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ chẳng hòa hợp tức nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ chẳng thuộc nhau, nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ chẳng thuộc nhau tức nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ vô sanh, nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ vô sanh tức nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ vô diệt, nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ vô diệt tức nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ chẳng hòa hợp.

Thiện Hiện! Sắc xứ chẳng hòa hợp tức sắc xứ chẳng thuộc nhau, sắc xứ chẳng thuộc nhau tức sắc xứ vô sanh, sắc xứ vô sanh tức sắc xứ vô diệt, sắc xứ vô diệt tức sắc xứ chẳng hòa hợp. Thanh hương vị xúc pháp xứ chẳng hòa hợp tức thanh hương vị xúc pháp xứ chẳng thuộc nhau, thanh hương vị xúc pháp xứ chẳng thuộc nhau tức thanh hương vị xúc pháp xứ vô sanh, thanh hương vị xúc pháp xứ vô sanh tức thanh hương vị xúc pháp xứ vô diệt, thanh hương vị xúc pháp xứ vô diệt tức thanh hương vị xúc pháp xứ chẳng hòa hợp.

Thiện Hiện! Nhãn giới chẳng hòa hợp tức nhãn giới chẳng thuộc nhau, nhãn giới chẳng thuộc nhau tức nhãn giới vô sanh, nhãn giới vô sanh tức nhãn giới vô diệt, nhãn giới vô diệt tức nhãn giới chẳng hòa hợp. Sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ chẳng hòa hợp tức sắc giới cho đến nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ chẳng thuộc nhau; sắc giới cho đến nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ chẳng thuộc nhau tức sắc giới cho đến nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ vô sanh; sắc giới cho đến nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ vô sanh tức sắc giới cho đến nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ vô diệt; sắc giới cho đến nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ vô diệt tức sắc giới cho đến nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ chẳng hòa hợp.

Thiện Hiện! Nhĩ giới chẳng hòa hợp tức nhĩ giới chẳng thuộc nhau, nhĩ giới chẳng thuộc nhau tức nhĩ giới vô sanh, nhĩ giới vô sanh tức nhĩ giới vô diệt, nhĩ giới vô diệt tức nhĩ giới chẳng hòa hợp. Thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ chẳng hòa hợp tức thanh giới cho đến nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ chẳng thuộc nhau; thanh giới cho đến nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ chẳng thuộc nhau tức thanh giới cho đến nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ vô sanh; thanh giới cho đến nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ vô sanh tức thanh giới cho đến nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ vô diệt; thanh giới cho đến nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ vô diệt tức thanh giới cho đến nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ chẳng hòa hợp.

Thiện Hiện! Tỷ giới chẳng hòa hợp tức tỷ giới chẳng thuộc nhau, tỷ giới chẳng thuộc nhau tức tỷ giới vô sanh, tỷ giới vô sanh tức tỷ giới vô diệt, tỷ giới vô diệt tức tỷ giới chẳng hòa hợp. Hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ chẳng hòa hợp tức hương giới cho đến tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ chẳng thuộc nhau; hương giới cho đến tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ chẳng thuộc nhau tức hương giới cho đến tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ vô sanh; hương giới cho đến tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ vô sanh tức hương giới cho đến tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ vô diệt; hương giới cho đến tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ vô diệt tức hương giới cho đến tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ chẳng hòa hợp.

Thiện Hiện! Thiệt giới chẳng hòa hợp tức thiệt giới chẳng thuộc nhau, thiệt giới chẳng thuộc nhau tức thiệt giới vô sanh, thiệt giới vô sanh tức thiệt giới vô diệt, thiệt giới vô diệt tức thiệt giới chẳng hòa hợp. Vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ chẳng hòa hợp tức vị giới cho đến thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ chẳng thuộc nhau; vị giới cho đến thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ chẳng thuộc nhau tức vị giới cho đến thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ vô sanh; vị giới cho đến thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ vô sanh tức vị giới cho đến thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ vô diệt; vị giới cho đến thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ vô diệt tức vị giới cho đến thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ chẳng hòa hợp.

Thiện Hiện! Thân giới chẳng hòa hợp tức thân giới chẳng thuộc nhau, thân giới chẳng thuộc nhau tức thân giới vô sanh, thân giới vô sanh tức thân giới vô diệt, thân giới vô diệt tức thân giới chẳng hòa hợp. Xúc giới, thân thức giới và thân xúc, thân xúc làm duyên sanh ra các thọ chẳng hòa hợp tức xúc giới cho đến thân xúc làm duyên sanh ra các thọ chẳng thuộc nhau; xúc giới cho đến thân xúc làm duyên sanh ra các thọ chẳng thuộc nhau tức xúc giới cho đến thân xúc làm duyên sanh ra các thọ vô sanh; xúc giới cho đến thân xúc làm duyên sanh ra các thọ vô sanh tức xúc giới cho đến thân xúc làm duyên sanh ra các thọ vô diệt; xúc giới cho đến thân xúc làm duyên sanh ra các thọ vô diệt tức xúc giới cho đến thân xúc làm duyên sanh ra các thọ chẳng hòa hợp.

Thiện Hiện! Y

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn