Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: Nguyên Tạng   

Quyển thứ 502. Phẩm Hiện Bảo Tháp: thứ 5-3. Phẩm Xưng Nêu Công Đức: thứ 6-1

24/04/201319:41(Xem: 14384)
Quyển thứ 502. Phẩm Hiện Bảo Tháp: thứ 5-3. Phẩm Xưng Nêu Công Đức: thứ 6-1

Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa - Tập 21

Quyển thứ 502
Phẩm Hiện Bảo Tháp: thứ 5-3
Phẩm Xưng Nêu Công Đức: thứ 6-1

Hòa Thượng Thích Trí Nghiêm

Nguồn: Hòa Thượng Thích Trí Nghiêm

Bấy giờ, Thiên Đế Thích thưa Phật rằng: Bạch Thế Tôn! Nếu các thiện nam tử, thiện nữ nhân chẳng lìa tâm Nhất thiết trí trí, đem vô sở đắc làm phương tiện, đối kinh điển Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu đây chăm lòng lóng nghe, thọ trì đọc tụng, tinh siêng tu học, suy nghĩ đúng lý, rộng vì hữu tình tuyên nói lưu khắp; hoặc lại thơ tả, các báu nghiêm dồi, lại đem các thứ tràng hoa thượng diệu, hương bột, hương xoa thảy, áo mặc, anh lạc, bảo tràng, phan lọng, các ngọc diệu trân kỳ quý lạ, kỹ nhạc, đèn sáng qua chừng giây lát,cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen. Các thiện nam tử, thiện nữ nhân này do nhân duyên đây được bao nhiêu phước?

Phật bảo: Kiều Thi Ca! Ta lại hỏi ngươi, sẽ tùy ý đáp. Có các thiện nam tử, thiện nữ nhân đối các Như Lai sau vào Niết bàn, vì cúng dường Thiết lợi la Phật nên dùng bảy báu hạng nhất khởi tạo Bảo tháp, các thứ ngọc quý trau dồi lẫn lộn, lượng pháp cao lớn tám mươi dặm, nửa cao giảm rộng. Lại đem các thứ tràng hoa trời đẹp, hương bột, hương xoa thảy, áo mặc anh lạc, bảo tràng, phan lọng, các ngọc lạ quý, kỹ nhạc, đèn sáng hết một đời sống cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen. Nơi ý hiểu sao? Các thiện nam tử , thiện nữ nhân này do nhân duyên đây được phước nhiều chăng?

Thiên Đế Thích thưa: Bạch Thế Tôn! Rất nhiều. Bạch Thiện Thệ! Rất nhiều. Phật bảo: Kiều Thi Ca! Các thiện nam tử, thiện nữ nhân kia, chỗ được nhóm phước rất nhiều hơn đây vô lượng vô biên.

Lại nữa, Kiều Thi ca! Vả thôi một việc đây. Có các thiện nam tử, thiện nữ nhân đối các Như Lai sau vào Niết bàn, vì cúng dường Thiết lợi la Phật nên đem bảy báu hạng nhất khởi tạo Bảo tháp, các thứ ngọc quý trau dồi lẫn lộn, lượng tháp cao lớn tám mươi dặm, nửa cao giảm rộng. Như thế đầy rẫy một châu Thiệm Bộ, hoặc bốn Đại châu, hoặc Tiểu thiên giới, hoặc Trung thiên giới, hoặc lại Tam thiên đại thiên thế giới, đều mang các thứ thiên diệu tràng hoa cho đến đèn sáng, hết một đời sống cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen. Nơi ý hiểu sao? Các thiện nam tử, thiện nữ nhân này do nhân duyên đây được phước nhiều chăng?

Thiên Đế Thích thưa: Bạch Thế Tôn! Rất nhiều. Bạch Thiện Thệ! Rất nhiều. Phật bảo: Kiều Thi Ca! Các thiện nam tử, thiện nữ nhân kia chỗ được nhóm phước rất nhiều hơn đây vô lượng vô biên.

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Vả thôi một Tam thiên đại thiên thế giới, giả sử các loại hữu tình Tam thiên đại thiên thế giới đều đối Như Lai sau vào Niết bàn, vì cúng dường Thiết lợi la Phật nên dùng bảy báu hạng nhất khởi tạo Bảo tháp, các thứ ngọc quý trau dồi lẫn lộn . Lượng Tháp cao lớn tám mươi dặm, nửa cao giảm rộng, đều đầy Tam thiên đại thiên thế giới, trong không trống hở, đều mang các thứ thiên diệu tràng hoa cho đến đèn sáng hết một đời sống cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen. Nơi ý hiểu sao? Các loại hữu tình Tam thiên đại thiên thế giới như vậy do nhân duyên đây được phước nhiều chăng?

Thiên Đế Thích thưa: Bạch Thế Tôn! Rất nhiều. Bạch Thiện Thệ! Rất nhiều. Phật bảo: Kiều Thi Ca! Các thiện nam tử, thiện nữ nhân kia chỗ được nhóm phước rất nhiều hơn đây vô lượng vô biên.

Khi ấy, Thiên Đế Thích bèn thưa Phật rằng: Bạch Thế Tôn! Như vậy. Bạch Thiện Thệ! Như vậy. Nếu các thiện nam tử, thiện nữ nhân cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu, phải biết thời là cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen chư Phật Thế Tôn quá khứ vị lai hiện tại . Giả sử tất cả hữu tình mười phương đều như cát Căng già thảy, đều đối Như Lai sau vào Niết bàn vì cúng dường Thiết lợi la Phật, dùng bảy báu hạng nhất khởi tạo Bảo tháp, các thứ ngọc quý trau dồi lẫn lộn. Lượng tháp cao lớn tám mươi dặm, nửa cao giảm rộng, đều đầy thế giới chư Phật mười phương Căng già sa thảy, trong không trống hở, đều mang tràng hoa thiên diệu cho đến đèn sáng, hoặc trải một kiếp hoặc một kiếp hơn, cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen.

Bạch Thế Tôn! Các hữu tình này do nhân duyên đây được phước nhiều chăng? Phật nói: Nhiều lắm .

Thiên Đế Thích nói: Nếu các thiện nam tử, thiện nữ nhân chẳng lìa tâm Nhất thiết trí trí, đem vô sở đắc làm phương tiện, đối kinh điển Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu đây chăm lòng lóng nghe, thọ trì đọc tụng, tinh siêng tu học, suy nghĩ đúng lý, rộng vì hữu tình tuyên nói lưu khắp. Hoặc có thơ tả các báu nghiêm dồi, lại đem các thứ tràng hoa thượng diệu cho đến đèn sáng, trong chừng giây lát cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen. Các thiện nam tử, thiện nữ nhân này do nhân duyên đây chỗ được nhóm phước rất nhiều hơn kia vô lượng vô biên, chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng kể. Vì cớ sao?

Bạch Thế Tôn! Do Bát nhã Ba la mật đa đây năng tổng thu chứa tất cả thiện pháp. Chỗ gọi mười thiện nghiệp đạo. Hoặc bốn tĩnh lự, bốn vô lượng, bốn vô sắc định. Hoặc ba mươi bảy phần pháp Bồ đề. Hoặc ba môn giải thóat. Hoặc tám giải thoát, chín định thứ lớp. Hoặc năm nhãn, sáu thần thông . Hoặc bố thí Ba la mật đa cho đến bát nhã Ba la mật đa. Hoặc nội không cho đến vô tánh tự tánh không. Hoặc chơn như cho đến bất tư nghì giới. Hoặc đoạn giới cho đến vô vi giới. Hoặc bốn thánh đế quán. Hoặc mười hai nhân duyên khởi quán.

Hoặc Tịnh quán địa cho đến Như Lai địa. Hoặc Cực hỷ địa cho đến Pháp vân địa. Hoặc tất cả đà la ni môn, tam ma địa môn. Hoặc Như Lai mười lực cho đến mười tám pháp Phật bất cộng. Hoặc pháp vô vong thất, tánh hằng trụ xả. Hoặc nhất thiết trí, đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí. Hoặc vô lượng vô biên các Phật pháp khác, đều thu nhiếp vào Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu đây.

Bạch Thế Tôn! Bát nhã Ba la mật đa như thế là chơn thật pháp ấn các Đức Như Lai, cũng là chơn thật pháp ấn tất cả Thanh văn, Độc giác. Tất cả Như Lai Ứng chánh Đẳng Giác học ở trong đây, đã chứng sẽ đến bờ Niết bàn kia. Bởi nhân duyên đây, nếu các thiện nam tử, thiện nừ nhân chẳng lìa tâm Nhất thiết trí trí, đem vô sở đắc làm phương tiện đối kinh điển Bát nhã Ba la mật thẳm sâu đây chăm lòng lóng nghe, thọ trì đọc tụng, tinh siêng tu học, suy nghĩ đúng lý, rộng vì hữu tình tuyên nói lưu khắp. Hoặc có thơ tả các báu nghiêm dồi. Lại mang các thứ tràng hoa thượng diệu cho đến đèn sáng cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen, chỗ được nhóm phước vô lượng vô biên, chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng kể, các nhóm phước khác đều chẳng hay kịp được.

Hội Thứ Ba
Phẩm Xưng Nêu Công Đức Thứ 6-1

Bấy giờ, Phật bảo Thiên Đế Thích rằng: Như vậy, như vậy. Như ngươi đã nói. Kiều Thi Ca! Nếu các thiện nam tử, thiện nữ nhân chẳng lìa tâm Nhất thiết trí trí, đem vô sở đắc làm phương tiện, đối kinh điển Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu đây chăm lòng lóng nghe, thọ trì đọc tụng, tinh siêng tu học, suy nghĩ đúng lý, rộng vì hữu tình tuyên nói lưu khắp. Hoặc lại thơ tả, các báu nghiêm dồi, lại mang các thứ tràng hoa thượng diệu cho đến đèn sáng, cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen, chỗ được nhóm phước vô lượng vô biên chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng kể. Vì cớ sao?

Kiều Thi Ca! Bởi Bát nhã Ba la mật đa đây khắp năng thành xong tất cả Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác, nhất thiết trí, đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí. Cũng năng thành xong bố thí thảy năm Ba la mật đa. Cũng năng thành xong nội không cho đến vô tánh tự tánh không. Cũng năng thành xong chơn như cho đến bất tư nghì giới. Cũng năng thành xong khổ tập diệt đạo thánh đế. Cũng năng thành xong ba mươi bảy thứ Bồ đề phần pháp. Cũng năng thành xong bốn tĩnh lự, bốn vô lượng, bốn vô sắc định. Cũng năng thành xong tám giải thoát, chín định thứ lớp. Cũng năng thành xong ba môn giải thoát.

Cũng năng thành xong Tịnh quán địa cho đến Như Lai địa. Cũng năng thành xong Cực hỷ địa cho đến Pháp vân địa. Cũng năng thành xong năm nhãn, sáu thần thông. Cũng năng thành xong Như Lai mười lực cho đến mười tám pháp Phật bất cộng. Cũng năng thành xong pháp vô vong thất, tánh hằng trụ xả. Cũng năng thành xong đà la ni môn, tam ma địa môn. Cũng năng thành xong thành thục hữu tình, nghiêm tịnh cõi Phật. Cũng năng thành xong Thanh văn, Độc giác và Vô thượng thừa. Cũng năng thành xong chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề.

Vậy nên, Kiều Thi Ca! Nếu các thiện nam tử, thiện nữ nhân chẳng lìa tâm Nhất thiết trí trí, đem vô sở đắc làm phương tiện, đối kinh điển Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu đây chăm lòng lóng nghe, thọ trì đọc tụng, tinh siêng tu học, suy nghĩ đúng lý, rộng vì hữu tình tuyên nói lưu khắp, hoặc có thơ tả, các báu nghiêm dồi. Lại mang các thứ tràng hoa thượng diệu cho đến đèn sáng cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen. Từ trước đã gây phước tạo Bảo tháp, đem sánh nhóm phước đây trăm phần chẳng kịp một, ngàn phần chẳng kịp một, cho đến cực số phần cũng chẳng kịp một. Vì cớ sao? Kiều Thi Ca! Nếu Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu đây trụ ở trong người châu Thiệm bộ, tức thế gian này Phật Pháp Tam Bảo thường chẳng diệt mất. Do nhân duyên đây thế gian thường có mười thiện nghiệp đạo. Hoặc bốn tĩnh lự, bốn vô lượng , bốn vô sắc định. Hoặc bố thí Ba la mật đa cho đến Bát nhã Ba la mật đa. Như vậy cho đến hoặc nhất thiết trí, đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí. Hoặc đại tộc Sát đế lợi, đại tộc Bà la môn, đại tộc Trưởng giả, đại tộc Cư sĩ. Hoặc trời Bốn đại vương chúng cho đến trời Phi tưởng phi phi tưởng xứ. Hoặc Thanh văn, Độc giác, Vô thượng Đại thừa. Hoặc quả Dự lưu cho đến Độc giác Bồ đề. Hoặc Bồ tát Ma ha tát thành thục hữu tình, nghiêm tịnh cõi Phật, tu các hạnh Bồ tát Ma ha tát. Hoặc các Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác chứng được Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, quay xe diệu pháp độ loại hữu tình. Thắng sự như thế thường chẳng diệt mất.

Bấy giờ, ở thế giới Kham Nhẫn Tam thiên đại thiên đây, có bao nhiêu trời Bốn đại vương chúng cho đến trời Sắc cứu cánh đồng thanh cùng bảo Thiên Đế Thích rằng: Thưa Đại tiên! Đối Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu đây nên thường lóng nghe, thọ trì đọc tụng, tinh siêng tu học, suy nghĩ đúng lý, cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen. Sở dĩ vì sao? Nếu đăng đối Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu đây chăm lòng lóng nghe, thọ trì đọc tụng, tinh siêng tu học, suy nghĩ đúng lý, cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen, thời khiến tất cả ác pháp tổn giảm, thiện pháp tăng lên; cũng khiến tất cả thiên chúng tăng lên, các bè lũ a tố lạc tổn giảm. Cũng khiến tất cả mắt Phật Pháp Tăng thường chẳng tổn hoại, cũng khiến tất cả giống Phật Pháp Tăng thường chẳng đoạn tuyệt.

Thưa Đại tiên! Phải biết, nhờ giống Tam bảo chẳng đoạn tuyệt nên thế gian mới có bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã Ba la mật đa. Cũng có nội không cho đến vô tánh tự tánh không. Nói rộng cho đến cũng có nhất thiết trí, đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí. Cũng có quả Dự lưu cho đến Độc giác Bồ đề. Cũng có hạnh Bồ tát Ma ha tát, chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Cũng có Thanh văn, Độc giác, Bồ tát, Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác.

Vậy nên, thưa Đại tiên! Thường nên đối Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu đây chăm lòng lóng nghe, thọ trì đọc tụng, tinh siêng tu học, suy nghĩ đúng lý, cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen.

Bấy giờ, Phật bảo Thiên Đế Thích rằng: Kiều Thi Ca! Ngươi nên đối Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu đây chăm lòng lóng nghe, thọ trì đọc tụng, tinh siêng tu học, suy nghĩ đúng lý, cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen. Sở dĩ vì sao? Nếu a tố lạc và bè lù ác khởi nghĩ như vầy: Chúng ta phải chiến tranh với các trời. Bấy giờ, chư thiên các ngươi và quyến thuộc đều nên chăm lòng thành tụng niệm Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu như thế, cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen.

Khi ấy, a tố lạc và bè lũ kia sở khởi ác tâm tức đều tự diệt. Nếu các thiên tử hoặc các thiên nữ hiện năm suy tướng, nơi tâm kinh hoàng run sợ lo chết đọa các ác thú. Bấy giờ, chư thiên các ngươi và quyến thuộc nên đối ở trước, chí thành tụng niệm Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu. Khi ấy, thiên tử kia, hoặc thiên nữ kia nghe Bát nhã Ba la mật đa đây, vì sức căn lành nên đối Bát nhã Ba la mật đa đây, vì sanh lòng tịnh tín nên mất năm suy tướng, thân tâm yên ổn. Nếu phải mệnh chung, hoàn sinh lại bản xứ, hưởng giầu sang trời bội hơn đời trước. Sở dĩ vì sao? Vì phước lực nghe tin Bát nhã Ba la mật đa lớn vậy.

Kiều Thi Ca! Nếu các thiện nam tử, thiện nữ nhân, hoặc các thiên tử và các thiên nữ, Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu tai nghe một phen, vì sức căn lành, quyết định được Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Sở dĩ vì sao? Vì ba đời chư Phật và các đệ tử đều học Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu như thế, đã chứng sẽ chứng sở cầu Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, vào cõi Vô dư y bát Niết bàn. Vì cớ sao? Kiều Thi Ca! Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu nhiếp khắp tất cả phần pháp Bồ Đề, hoặc pháp Thanh văn, hoặc pháp Độc giác, hoặc pháp Bồ tát, hoặc pháp Như Lai đều nhiếp đủ vậy.

Khi ấy, Thiên Đế Thích liền thưa Phật rằng: Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu là đại thần chú, là đại minh chú, là vô thượng chú, là vô đẳng đẳng chú, là vua tất cả chú, rất tôn rất thắng, rất thượng rất diệu. Năng phục được tất cả, mà chẳng bị tất cả hàng phục lại. Sở dĩ vì sao? Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu năng diệt được tất cả pháp ác bất thiện, năng viên mãn được tất cả thiện pháp thù thắng.

Bấy giờ, Phật bảo Thiên Đế Thích rằng: Như vậy, như vậy. Như ngươi đã nói. Sở dĩ vì sao? Chư Phật ba đời đều nương Bát nhã Ba la mật đa đại thần chú vương thẳm sâu như thế chứng được Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, quay xe diệu pháp độ chúng hữu tình . Vì cớ sao?

Kiều Thi Ca! Nương Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu, thế gian mới có mười thiện nghiệp đạo. Hoặc thi, giới, tu. Hoặc bốn tĩnh lự, bốn vô lượng, bốn vô sắc định. Hoặc bố thí Ba la mật cho đến bát nhã Ba la mật đa. Nói rộng cho đến nhất thiết trí, đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí. Hoặc quả Dự lưu cho đến Độc giác Bồ đề. Hoặc các hạnh Bồ tát Ma ha tát. Hoặc chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề.

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Nương Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu có Bồ tát Ma ha tát. Nương Bồ tát Ma ha tát có mười thiện nghiệp đạo. Nói rộng cho đến có chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Cũng có Thanh văn, Độc giác, Bồ tát và Chánh Đẳng Giác xuất hiện ra đời. Ví như nương nhân mặt trăng đầy tròn nên thuốc sao núi biển đều được tăng thịnh. Như vậy nương nhân các Bồ tát nên vật thuốc công đức mười thiện nghiệp đạo, nói rộng cho đến chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề đều được tăng thịnh. Tất cả ngôi sao Hiền Thánh, người, trời, Thanh văn, Độc giác, hữu học vô học cũng đều được tăng thịnh. Tất cả các núi biển cả Bồ tát và các Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác cũng đều được tăng thịnh.

Nếu khi các Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác chưa ra đời, chỉ có chúng Bồ tát Ma ha tát đủ sức đại phương tiện khéo léo nên vì các hữu tình tuyên nói pháp thế gian, xuất thế gian không trái ngược. Sở dĩ vì sao? Thế gian có bao nhiêu Nhân thừa, Thiên thừa, hoặc Thanh văn thừa, Độc giác thừa, hoặc Vô Thượng thừa đều từ chúng Bồ tát Ma ha tát phương tiện khéo léo mà được thành xong. Bồ tát có bao phương tiện khéo léo đều do Bát nhã Ba la mật đa mà được thành xong.

Các Bồ tát Ma ha tát vì trọn nên sức phương tiện khéo léo, nên năng mãn bố thí Ba la mật đa cho đến Bát nhã Ba la mật đa. Nói rộng cho đến năng mãn nhất thiết trí, đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí. Năng mãn ba mươi hai tướng Đại sĩ, tám mươi tùy hảo, chẳng rơi các bậc Thanh văn, Độc giác, thành thục hữu tình, nghiêm tịnh cõi Phật. Nhiếp thọ viên mãn Bồ tát thọ lượng, viên mãn chúng cụ, viên mãn tịnh độ, viên mãn chủng tánh, viên mãn sắc lực, cho đến chứng được nhất thiết trí trí.

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Nếu các thiện nam tử, thiện nữ nhân đối kinh điển Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu đây chăm lòng lóng nghe, thọ trì đọc tụng, tinh siêng tu học, suy nghĩ đúng lý, thơ tả giải nói khiến rộng lưu khắp, sẽ được trọn nên công đức thắng lợi thế gian, xuất thế gian hiện tại vị lai.

Khi ấy, Thiên Đế Thích liền bạch Phật rằng: Các thiện nam tử, thiện nữ nhân này sao là trọn nên công đức thắng lợi thế gian, xuất thế gian hiện tại vị lai?

Phật bảo: Kiều Thi Ca! Các thiện nam tử, thiện nữ nhân này hiện tại chẳng bị tất cả thuốc độc, yếm rủa, chú thuật làm thương hại; lửa chẳng đốt được, nước chẳng chìm được, các dao gậy thảy cũng chẳng hại được; cho đến chẳng bị bốn trăm bốn bệnh làm chết yểu được; chỉ trừ định nghiệp đời trước chín muồi đời hiện nay phải chịu.

Kiều Thi Ca! Các thiện nam tử, thiện nữ nhân này nếu gặp việc quan, oán tặc bức ngặt, chăm lòng tụng niệm Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu, nếu khi đến chỗ kia, trọn chẳng bị kia khiển phạt gia hại. Vì cớ sao? Kiều Thi Ca! Vì pháp thế lực oai đức Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu khiến nên vậy.

Kiều Thi Ca! Các thiện nam tử, thiện nữ nhân này nếu muốn đến chỗ quốc vương, vương tử, đại thần thảy chăm lòng tụng niệm Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu, tất được vương thảy vui mừng hỏi han, cung kính cúng dường. Vì cớ sao? Kiều Thi Ca! Các thiện nam tử, thiện nữ nhân này thường đối hữu tình chẳng lìa tâm từ bi hỷ xả vậy. Kiều Thi Ca! Các thiện nam tử, thiện nữ nhân này sẽ được trọn nên bao nhiêu công đức thắng lợi hiện tại như thế thảy.

Kiều Thi Ca! Các thiện nam tử, thiện nữ nhân này tùy sanh chỗ nào thường chẳng xa lìa mười thiện nghiệp đạo. Hoặc thí, giới, tu. Hoặc bốn tĩnh lự, bốn vô lượng, bốn vô sắc định. Hoặc sáu Ba la mật đa. Nói rộng cho đến hoặc nhất thiết trí, đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí. Hoặc ba mươi hai tướng Đại sĩ, tám mươi tùy hảo. Chẳng đọa địa ngục, bàng sanh, quỷ giới. Ngoại trừ thừa nguyện lực đến kia thọ sanh, để cùng các hữu tình làm việc nhiêu ích. Tùy sanh chỗ nào, thường đủ các căn hình mạo đoan nghiêm, chi phần không khuyết, hẳn chẳng sanh ở nghèo cùng hạ tiện, công thương tạp loạị hàng thịt, thợ săn, trộm cướp, quan ngục, nhà chiên trà la, nhà gánh thây chết, nông điền thảy các tộc bỉ uế. Phần nhiều sanh trong cõi có Phật nghiêm tịnh, hóa sanh trong hoa sen. Chẳng gây các ác, thường chẳng xa lìa thần thông nhanh chóng, tùy tâm sở dục dạo các cõi Phật, gần gũi cúng dường chư Phật Thế Tôn, thành thục hữu tình, nghiêm tịnh cõi Phật, lóng nghe chánh pháp, như nói tu hành, lần hồi chứng được Nhất thiết trí trí. Kiều Thi Ca! Các thiện nam tử, thiện nữ nhân này sẽ được trọn nên bao nhiêu công đức thắng lợi đời vị lai như thế thảy. Vậy nên, Kiều Thi Ca! Nếu các thiện nam tử, thiện nữ nhân muốn được công đức thắng lợi thế gian, xuất thế gian hiện tại vị lai, cho đến Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề thường chẳng lìa ấy, nên đối Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu như thế, chẳng lìa tâm Nhất thiết trí trí, đem vô sở đắc làm phương tiện, chăm lòng lóng nghe, thọ trì đọc tụng, tinh siêng tu học, suy nghĩ đúng lý, thơ tả giải nói khiến rộng lưu khắp. Lại mang các thứ tràng hoa thượng diệu, hương bột, hương xoa thảy, áo mặc, anh lạc, bảo tràng, phan lọng, các ngọc diệu trân kỳ quý lạ, kỹ nhạc, đèn sáng cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen, chớ được nới bỏ.

Bấy giờ, đông nhiều ngoại đạo Phạm chí muốn tìm lỗi Phật, đi đến chỗ Phật. Khi đó Thiên Đế Thích thấy rồi nghĩ rằng: Nay đông nhiều ngoại đạo Phạm chí đây đi tới pháp hội rình tìm dở Phật, hầu làm quấy việc lưu nạn Bát nhã ư? Ta phải tụng niệm Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu đã theo Phật thọ học, khiến bọn tà kia quay đường mà lui. Nghĩ rồi bèn tụng Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu. Khi đó đông nhiều ngoại đạo Phạm chí đàng xa tỏ kính lễ, quanh hữu Thế Tôn, quay đường mà lui đi!

Khi ấy, Xá Lợi Tử thấy rồi nghĩ rằng: Kia có duyên gì vừa đến hoàn đi lui? Phật biết ý kia bảo Xá Lợi Tử rằng: Các ngoại đạo thảy kia đến tìm lỗi ở Ta, bởi Thiên Đế Thích tụng niệm Bát nhã Ba la mật đa, khiến kia quay lui.

Xá Lợi Tử! Ta đều chẳng thấy các ngoại đạo kia có chút bạch pháp, chỉ ôm ác tâm, vì tìm lỗi Ta đi đến chỗ Ta. Xá Lợi Tử! Ta đều chẳng thấy tất cả thế gian có các thiên long và các ngoại đạo cùng loại hữu tình, khi thuyết Bát nhã mang tâm nghịch ác đến tìm lỗi dở. Vì cớ sao? Xá Lợi Tử! Bởi thế giới Tam thiên đại thiên đây, tất cả thiên chúng, hoặc các Thanh văn, Độc giác, Bồ tát, Phật và tất cả long thần, dược xoa, a tố lạc thảy đủ đại uy lực đều chung giữ hộ Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu, chẳng cho bọn tà vì làm lưu nạn. Vì cớ sao? Xá Lợi Tử! Chư thiên thảy đây đều nương uy lực Bát nhã Ba la mật đa sanh vậy.

Lại Xá Lợi Tử! Tất cả Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác, Thanh văn, Độc giác, Bồ tát, chư thiên long thần, dược xoa, a tố lạc thảy mười phương thế giới đều như cát sông Căng già đều chung giữ hộ Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu, chẳng cho bọn tà vì làm lưu nạn. Vì cớ sao? Xá Lợi Tử! Như Lai thảy kia đều nương uy lực Bát nhã Ba la mật đa sanh vậy.

Bấy giờ, ác ma trộm khởi nghĩ rằng: "Nay Phật bốn chúng vây quanh trước sau. Trời cõi Dục, cõi Sắc đều đến nhóm hội tuyên nói Bát nhã ba la mật đa. Trong ấy định có các đại Bồ tát ở gần trước Phật nhận ký Bồ tát, sẽ được Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề quay xe diệu pháp, làm trống cõi ta. Ta phải đi đến phá hoại mắt kia". Trộm khởi nghĩ rồi, hóa làm bốn quân oai hùng mạnh bén đi đến chỗ Phật.

Khi ấy, Thiên Đế Thích thấy rồi, nghĩ rằng: Đâu phải chẳng ác ma hóa làm việc đây, muốn đến não Phật và cùng Bát nhã Ba la mật đa mà làm lưu nạn? Vì cớ sao? Bốn quân nghiêm bị đẹp lạ như thế, thời bốn thứ thắng quân của vua Ảnh Kiên đại vương nước Ma Yết Đà sánh chẳng kịp được; bốn thứ thắng quân của vua Thắng Quân đại vương nước Kiều Tát La cũng chẳng kịp được; bốn thứ thắng quân của vua Thích Chủng đại vương nước Kiếp Tỷ La cũng chẳng kịp được; bốn thứ thắng quân của vua Lật Chiếp Tỳ nước Phệ Xá Ly cũng chẳng kịp được; bốn thứ thắng quân của các Lực Sĩ Vương nước Cát Tường Mao cũng chẳng kịp được. Do đây xem xét bốn quân như thế quyết định là ác ma hóa làm ra đấy. Ác ma đêm dài rình tìm dở Phật, phá hoại các hữu tình chỗ tu thắng sự, ta phải tụng niệm Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu đã theo Phật thọ, khiến ác ma kia trở đường mà lui . Khi ấy, Thiên Đế Thích nghĩ rồi bèn tụng Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu, ác ma đối đây trở đường mà lui. Vì sức Bát nhã Ba la mật đa đại thần chú vương thẳm sâu bức đuổi vậy.

Bấy giờ, trong hội có bao trời Bốn đại vương chúng cho đến trời Sắc cứu cánh, đồng thời hóa làm các diệu thiên hoa và hương tràng thảy các phẩm vật cúng dường, vọt thân lên không trung mà rải trên Phật, chấp tay cung kính đồng thưa Phật rằng: Nguyện đem Bát nhã Ba la mật đa này trụ ở trong người châu Thiệm Bộ. Sở dĩ vì sao? Cho đến Bát nhã Ba la mật đa lưu khắp ở trong người châu Thiệm Bộ, phải biết chỗ này ngôi báu Phật Pháp Tăng Bảo thường chẳng diệt mất. Ở thế giới Tam thiên đại thiên đây, cho đến mười phương vô lượng vô số vô biên cõi Phật cũng lại như thế. Do nhân duyên đây, các Bồ tát Ma ha tát sở tu thắng hạnh cũng khá biết rõ. Tùy các phương cõi, có các thiện nam tử, thiện nữ nhân đem tâm tịnh tín thơ tả thọ trì Bát nhã Ba la mật đa cúng dường cung kính, phải biết chỗ này có diệu quang minh trừ diệt tối tăm sanh các thắng phước.

Bấy giờ, Phật bảo các thiên chúng rằng: Như vậy, như vậy. Như các ngươi đã nói. Cho đến Bát nhã Ba la mật đa lưu khắp trong người châu Thiệm Bộ, phải biết chỗ này ngôi báu Phật Pháp Tăng Bảo thường chẳng diệt mất. Nói rộng cho đến tùy các phương cõi có các thiện nam tử, thiện nữ nhân đem tâm tịnh tín thơ tả thọ trì Bát nhã Ba la mật đa, cúng dường cung kính, phải biết chỗ này có diệu quang minh trừ diệt tối tăm, sanh các thắng phước.

Khi ấy, các thiên chúng lại đều hóa làm các diệu thiên hoa và các hương tràng thảy mà rải lên Phật, lại thưa Phật rằng: Nếu các thiện nam tử, thiện nữ nhân năng đối Bát nhã Ba la mật đa chăm lòng lóng nghe, thọ trì đọc tụng, tinh siêng tu học, suy nghĩ đúng lý, thơ tả giải nói, khiến rộng lưu khắp, tất cả ác ma và ma quyến thuộc chẳng thể được tiện. Vì thiên chúng chúng tôi cũng thường theo dõi cần gia giữ hộ khiến không tổn não. Sở dĩ vì sao? Thiên chúng chúng tôi tôn trọng pháp vậy, nên kính kia như Phật, hoặc như đệ tử sở trọng của Thế Tôn vậy.

Khi ấy, Thiên Đế Thích lại thưa Phật rằng: Các thiện nam tử, thiện nữ nhân này chẳng phải ít căn lành năng xong việc đây, định đời trước đã ở vô lượng chỗ Phật, nhóm nhiều căn lành, phát nhiều chính nguyện, nhờ nhiều bạn lành mới năng đối Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu đây chăm lòng lóng nghe, thọ trì đọc tụng, tinh siêng tu học, suy nghĩ đúng lý, thơ tả giải nói, khiến rộng lưu khắp.

Bạch Thế Tôn! Nếu các thiện nam tử, thiện nữ nhân muốn được Nhất thiết trí trí chư Phật, nên học Bát nhã Ba la mật đa. Muốn được Bát nhã Ba la mật đa nên học Nhất thiết trí trí chư Phật. Vì cớ sao? Vì chư Phật đã được Nhất thiết trí trí đều từ Bát nhã Ba la mật đa mà được khởi vậy. Tất cả Bát nhã Ba la mật đa đều từ Nhất thiết trí trí chư Phật mà được khởi vậy. Sở dĩ vì sao? Chư Phật đã được Nhất thiết trí trí chẳng khác Bát nhã Ba la mật đa, tất cả Bát nhã Ba la mật đa chẳng khác Nhất thiết trí trí chư Phật. Chư Phật đã được Nhất thiết trí trí cùng Bát nhã Ba la mật đa đây, phải biết không hai cũng không hai phần.

Bấy giờ, Phật bảo Thiên Đế Thích rằng: Như vậy, như vậy. Như ngươi đã nói. Vậy nên Bát nhã Ba la mật đa công đức oai thần rất lạ hiếm có.

Bấy giờ, cụ thọ Khánh Hỷ thưa Phật rằng: Bạch Thế Tôn! Duyên nào Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác chẳng rộng xưng khen danh tự công đức bố thí thảy năm Ba la mật đa, nói rộng cho đến nhất thiết tướng trí, chỉ rộng xưng khen danh tự công đức Bát nhã Ba la mật đa thứ sáu ?

Phật bảo: Khánh Hỷ! Bát nhã Ba la mật đa thứ sáu năng cùng năm Ba la mật đa trước, nói rộng cho đến nhất thiết tướng trí làm tôn, làm dẫn đường, nên Ta chỉ rộng xưng khen danh tự công đức Bát nhã Ba la mật đa.

Lại nữa, Khánh Hỷ! Nơi ý hiểu sao? Nếu chẳng hồi hướng Nhất thiết trí trí mà tu bố thí, nói rộng cho đến nhất thiết tướng trí gọi chơn tu bố thí Ba la mật đa cho đến nhất thiết tướng trí chăng?

Khánh Hỷ đáp rằng: Bạch Thế Tôn! Chẳng chơn. Bạch Thiện Thệ! Chẳng chơn.

Phật bảo: Khánh Hỷ! Cần do hồi hướng Nhất thiết trí trí mà tu bố thí, nói rộng cho đến nhất thiết tướng trí mới được gọi là chơn tu bố thí Ba la mật đa, nói rộng cho đến nhất thiết tướng trí. Vậy nên Ta nói Bát nhã Ba la mật đa thứ sáu năng cùng năm Ba la mật đa trước nói rộng cho đến nhất thiết tướng trí làm tôn làm dẫn đường, nên Ta chỉ rộng xưng khen danh tự công đức Bát nhã Ba la mật đa.

Bấy giờ, Khánh Hỷ lại thưa Phật rằng: làm sao hồi hướng Nhất thiết trí trí mà tu bố thí Ba la mật đa nói rộng cho đến nhất thiết tướng trí?

Phật bảo: Khánh Hỷ! Đem vô nhị làm phương tiện, vô sanh làm phương tiện, vô sở đắc làm phương tiện, hồi hướng Nhất thiết trí trí, nên tu bố thí Ba la mật đa, nói rộng cho đến nhất thiết tướng trí.

Cụ thọ Khánh Hỷ lại thưa Phật rằng: Đem vô nhị nào làm phương tiện, vô sanh nào làm phương tiện, vô sở đắc nào làm phương tiện, hồi hướng Nhất thiết trí trí nên tu bố thí Ba la mật đa, nói rộng cho đến Nhất thiết tướng trí?

Phật bảo: Khánh Hỷ! Đem sắc cho đến nhất thiết tướng trí vô nhị làm phương tiện, vô sanh làm phương tiện, vô sở đắc làm phương tiện, hồi hướng Nhất thiết trí trí, nên tu bố thí Ba la mật đa nói rộng cho đến nhất thiết tướng trí.

Bấy giờ, Khánh Hỷ lại thưa Phật rằng: Vì sao đem sắc cho đến Nhất thiết tướng trí vô nhị làm phương tiện, vô sanh làm phương tiện, vô sở đắc làm phương tiện, hồi hướng Nhất thiết tướng trí, nên tu bố thí Ba la mật đa nói rộng cho đến nhất thiết tướng trí?

Phật bảo: Khánh Hỷ ! Sắc, tánh sắc không; cho đến nhất thiết tướng trí, tánh nhất thiết tướng trí không. Vì cớ sao? Vì tánh sắc cho đến Nhất thiết tướng trí không, cùng bố thí Ba la mật đa nói rộng cho đến nhất thiết tướng trí đều không hai, không hai phần vậy.

Khánh Hỷ phải biết: Do Bát nhã Ba la mật đa nên năng hồi hướng Nhất thiết trí trí. Do hồi hướng Nhất thiết trí trí nên năng khiến bố thí Ba la mật đa nói rộng cho đến nhất thiết tướng trí rốt ráo viên mãn. Vậy nên Bát nhã Ba la mật đa đối bố thí thảy Ba la mật đa nói rộng cho đến nhất thiết tướng trí làm tôn làm dẫn đường. Vậy nên Ta chỉ rộng xưng khen Bát nhã Ba la mật đa.

Khánh Hỷ phải biết: Ví như đại địa đem giống rải vào trong, các duyên hòa hợp bèn được sanh trưởng. Nên biết đại địa cùng giống sanh trưởng làm chỗ nương dựa, làm hay gây dựng. Như vậy Bát nhã Ba la mật đa và sở hồi hướng Nhất thiết trí trí cùng bố thí thảy Ba la mật đa nói rộng cho đến nhất thiết tướng trí làm chỗ nương dựa, làm hay gây dựng khiến được sanh trưởng. Nên biết Bát nhã Ba la mật đa đây đối bố thí thảy Ba la mật đa nói rộng cho đến nhất thiết tướng trí làm tôn làm dẫn đường, nên Ta chỉ rộng xưng khen Bát nhã Ba la mật đa.

Bấy giờ, Thiên Đế Thích thưa Phật rằng: Bạch Thế Tôn! Nay Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác đối công đức thắng lợi Bát nhã Ba la mật đa đây nói vẫn chưa hết. Sở dĩ vì sao? Tôi theo Thế Tôn được thọ lãnh công đức thắng lợi Bát nhã Ba la mật đa rất sâu rất rộng, lượng không ngằn mé. Các thiện nam tử, thiện nữ nhân đối kinh điển Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu đây chăm lòng lóng nghe, thọ trì đọc tụng, tinh siêng tu học, suy nghĩ đúng lý, thơ tả giải nói, khiến rộng lưu khắp. Lại đem các thứ tràng hoa thượng diệu cho đến đèn sáng mà vì cúng dường, chỗ được công đức cũng không ngằn mé.

Nếu các thiện nam tử, thiện nữ nhân đối kinh điển Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu đây chăm lòng lóng nghe, thọ trì đọc tụng, tinh siêng tu học, suy nghĩ đúng lý, thơ tả giải nói, khiến rộng tu khắp, thời là nhiếp thọ tất cả Phật pháp. Do nhân duyên đây thế gian mới có mười thiện nghiệp đạo. Hoặc thí, giới, tu. Hoặc bốn tĩnh lự, bốn vô lượng, bốn vô sắc định. Hoặc sáu Ba la mật đa cho đến nhất thiết tướng trí. Hoặc quả Dự lưu cho đến Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Hoặc đại tộc Sát đế lợi cho đến đại tộc Cư sĩ. Hoặc trời Bốn đại vương chúng cho đến trời Phi tưởng phi phi tưởng xứ. Hoặc thế gian tất cả thắng sự khác, không pháp nào chẳng xuất hiện.

Bấy giờ, Phật bảo Thiên Đế Thích rằng: Kiều Thi Ca! Ta chẳng nói Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu đây chỉ có công đức thắng lợi như trước đã nói. Vì cớ sao? Kiều Thi Ca! Bát nhã Ba la đa thẳm sâu đây đủ vô biên công đức thắng lợi, phân biệt diễn nói chẳng thể hết vậy.

Kiều Thi Ca! Ta cũng chẳng nói đối kinh điển Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu đây chăm lòng lóng nghe, thọ trì đọc tụng, tinh siêng tu học, suy nghĩ đúng lý, thơ tả giải nói, khiến rộng lưu khắp, lại đem các thứ tràng hoa thượng diệu cho đến đèn sáng mà vì cúng dường, các thiện nam tử, thiện nữ nhân này chỉ có công đức thắng lợi như trước đã nói. Vì cớ sao?

Kiều Thi Ca! Nếu các thiện nam tử, thiện nữ nhân chẳng lìa tâm Nhất thiết trí trí, đem vô sở đắc làm phương tiện, đối kinh điển Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu đây chăm lòng lóng nghe, thọ trì đọc tụng, tinh siêng tu học, suy nghĩ đúng lý, thơ tả giải nói, khiến rộng lưu khắp. Lại đem các thứ tràng hoa thượng diệu cho đến đèn sáng mà vì cúng dường. Các thiện nam tử, thiện nữ nhân này trọn nên vô lượng thù thắng nhóm giới, nhóm định, nhóm huệ, nhóm giải thoát, nhóm giải thoát trí kiến.

Kiều Thi Ca ! Các thiện nam tử, thiện nữ nhân này phải biết như Phật. Vì cớ sao? Vì thọ trì đạo vô thượng của Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác quá khứ vị lai hiện tại vậy, quyết định hướng tới Phật Bồ đề vậy, lợi ích an vui tất cả hữu tình vô cùng tận vậy, vượt các bậc Thanh văn, Độc giác vậy.

Kiều Thi Ca! Thanh văn, Độc giác có bao nhóm giới, nhóm định, nhóm huệ, nhóm giải thoát, nhóm giải thoát trí kiến; sánh sở hữu nhóm giới, nhóm định, nhóm huệ, nhóm giải thoát trí kiến của các thiện nam tử, thiện nữ nhân này trăm phần chẳng kịp một, ngàn phần chẳng kịp một, cho đến cực số phần cũng chẳng kịp một. Vì cớ sao?

Kiều Thi Ca! Các thiện nam tử, thiện nữ nhân này vượt khỏi tâm tưởng hèn kém của tất cả Thanh văn, Độc giác. Đối pháp Thanh văn, Độc giác thừa trọn chẳng xưng khen, đối tất cả pháp không điều chẳng biết, nghĩa là năng chính biết vô sở hữu vậy.

Kiều Thi Ca! Nếu các thiện nam tử, thiện nữ nhân chẳng lìa tâm Nhất thiết trí trí, đem vô sở đắc làm phương tiện, đối kinh điển Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu đây chăm lòng lóng nghe, thọ trì đọc tụng, tinh siêng tu học, suy nghĩ đúng lý, thơ tả giải nói, khiến rộng lưu khắp. Lại đem các thứ tràng hoa thượng diệu cho đến đèn sáng cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen, Ta nói được vô lượng vô biên công đức thắng lợi đời hiện tại vị lai.

Khi ấy, Thiên Đế Thích liền thưa Phật rằng: Các trời chúng tôi thường theo giữ hộ các thiện nam tử, thiện nữ nhân này chẳng cho tất cả người phi người các thứ ác duyên làm tổn hại.

Bấy giờ, Phật bảo Thiên Đế Thích rằng: Nếu các thiện nam tử, thiện nữ nhân đem tâm tương ưng Nhất thiết trí trí, dùng vô sở đắc làm phương tiện, đối kinh điển Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu đây, khi thọ trì đọc tụng có vô lượng trăm ngàn thiên tử vì nghe pháp nên đều đến nhóm hội vui mừng nhảy nhót, kính thọ Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu như thế.

Kiều Thi Ca! Nếu các thiện nam tử, thiện nữ nhân đem tâm tương ưng Nhất thiết trí trí, dùng vô sở đắc làm phương tiện, tuyên nói pháp tương ưng Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu như thế. Khi đó có vô lượng các thiên tử thảy đều đến nhóm hội đem sức thiên oai khiến Thuyết pháp sư tăng thêm biện tài tuyên dương vô tận.

Kiều Thi Ca! Nếu các thiện nam tử, thiện nữ nhân đem tâm tương ưng Nhất thiết trí trí, dùng vô sở đắc làm phương tiện, tuyên nói Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu như thế. Khi đó có vô lượng các thiên tử thảy, vì kính trọng pháp đều đến nhóm hội, dùng sức thiên oai khiến Thuyết pháp sư biện tài không trệ, nếu có chướng nạn chẳng thể dứt phá được.

Kiều Thi Ca! Nếu các thiện nam tử, thiện nữ nhân đem tâm tương ưng Nhất thiết trí trí, dùng vô sở đắc làm phương tiện, đối kinh điển Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu chăm lòng lóng nghe, thọ trì đọc tụng, tinh siêng tu học, suy nghĩ đúng lý, thơ tả giải nói, khiến rộng lưu khắp. Lại đem các thứ tràng hoa thượng diệu cho đến đèn sáng mà vì cúng dường, ngay đời hiện tại sẽ được vô biên công đức thắng lợi, ma và ma quân chẳng năng não hại được.

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Nếu các thiện nam tử, thiện nữ nhân đối giữa bốn chúng tuyên nói Bát nhã Ba la mật đa tâm không khiếp sợ, chẳng bị tất cả luận nạn làm khuất phục. Sở dĩ vì sao? Kia được nhờ Bát nhã Ba la mật đa đại thần chú vương thẳm sâu như thế làm hộ trì vậy.

Lại nữa, trong tạng bí mật Bát nhã Ba la mật đa đây, rộng đủ phân biệt tất cả pháp vậy. Nghĩa là pháp thiện pháp phi thiện, pháp hữu ký pháp vô ký, pháp hữu lậu pháp vô lậu, pháp hữu vi pháp vô vi, pháp thế gian pháp xuất thế gian, pháp cộng pháp bất cộng, pháp Thanh văn, pháp Độc giác, pháp Bồ tát, pháp Như Lai. Các pháp như thế thảy vô lượng vô biên pháp môn sai khác đều nhiếp thuộc vào đây. Lại do các thiện nam tử, thiện nữ nhân như thế khéo trụ nội không cho đến vô tánh tự tánh không. Đều chẳng thấy có kẻ năng luận nạn, cũng chẳng thấy có kẻ bị luận nạn, cũng chẳng thấy có nói ra Bát nhã Ba la mật đa. Vì cớ sao?

Kiều Thi Ca! Các thiện nam tử, thiện nữ nhân đây do nhờ Bát nhã Ba la mật đa đại thần chú vương thẳm sâu hộ trì vậy, nên chẳng bị tất cả luận nạn dị học làm khuất.

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Nếu các thiện nam tử, thiện nữ nhân đối kinh điển Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu đây chăm lòng lóng nghe, thọ trì đọc tụng, tinh siêng tu học, suy nghĩ đúng lý, thơ tả giải nói, khiến rộng lưu khắp. Các thiện nam tử, thiện nữ nhân này tâm thường chẳng kinh, chẳng sợ, chẳng bố, tâm chẳng chìm đắm, cũng chẳng ưu hối. Sở dĩ vì sao? Các thiện nam tử, thiện nữ nhân này chẳng thấy có pháp đáng kinh sợ cho đến ưu hối.

Kiều Thi Ca! Nếu bọn thiện nam tử, thiện nữ nhân muốn được đây thảy vô biên công đức thắng lợi hiện tại, phải đối kinh điển Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu đây chăm lòng lóng nghe, thọ trì đọc tụng, tinh siêng tu học, suy nghĩ đúng lý, thơ tả giải nói, khiến rộng lưu khắp. Lại đem các thứ tràng hoa thượng diệu cho đến đèn sáng mà vì cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen, chớ được tạm bỏ.

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Nếu các thiện nam tử, thiện nữ nhân đem tâm tương ưng Nhất thiết trí trí, dùng vô sở đắc làm phương tiện, năng đối kinh điển Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu chăm lòng lóng nghe, thọ trì đọc tụng, tinh siêng tu học, suy nghĩ đúng lý, thơ tả giải nói, khiến rộng lưu khắp. Lại đem các thứ tràng hoa thượng diệu cho đến đèn sáng cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen. Các thiện nam tử, thiện nữ nhân này hằng được cha mẹ, thầy giáo, bạn thân, quốc vương, đại thần và các Sa môn, Bà la môn thảy kính mến. Cũng được chư Phật, Bồ tát, Độc giác, Thanh văn ở thế giới mười phương vô biên hộ niệm. Lại được thế gian các trời, ma, phạm, người phi người, a tố lạc thảy thủ hộ bảo vệ. Các thiện nam tử, thiện nữ nhân này trọn nên vô đoạn biện tài tất thắng, ở tất cả thời năng hành bố thí cho đến bát nhã ba la mật đa. Nói rộng cho đến Nhất thiết tướng trí, thành thục hữu tình, nghiêm tịnh cõi Phật, thường không biếng bỏ. Các thiện nam tử, thiện nữ nhân này trọn nên Bồ tát thù thắng thần thông dạo các cõi Phật tự tại vô ngại. Các thiện nam tử, thiện nữ nhân này chẳng bị tất cả ngoại đạo dị luận hàng phục, mà năng hàng phục các ngoại đạo dị luận.

Kiều Thi Ca! Nếu các thiện nam tử, thiện nữ nhân muốn được công đức thắng lợi không dứt, không hết hiện tại vị lai như thế, nên đối kinh điển Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu, đem tâm tương ưng Nhất thiết trí trí dùng vô sở đắc làm phương tiện, chăm lòng lóng nghe, thọ trì đọc tụng, tinh siêng tu học, suy nghĩ đúng lý, thơ tả giải nói, khiến rộng lưu khắp. Lại đem các thứ tràng hoa thượng diệu cho đến đèn sáng cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen.

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Nếu các thiện nam tử, thiện nữ nhân thơ tả Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu như thế, các thứ trang nghiêm để chỗ thanh tịnh, cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen. Bấy giờ, ở Tam thiên đại thiên cõi nước đây và mười phương vô lượng vô biên thế giới khác, sở hữu trời Bốn đại vương chúng cho đến trời Quảng quả, kẻ đã phát tâm Vô thượng Bồ đề, thường đến chỗ này xem lễ đọc tụng Bát nhã Ba la mật đa như thế, cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen, lễ bái quanh hữu chấp tay mà lui.

Sở hữu trời Tịnh cư cũng thường đến đây xem lễ đọc tụng, cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen, lễ bái quanh hữu chấp tay mà lui. Có các rồng, dược xoa đại uy đức, nói rộng cho đến người phi người thảy cũng thường đến đây, xem lễ đọc tụng cúng dường cung kính tôn trọng ngợi khen, lễ bái quanh hữu chấp tay mà lui.

Kiều Thi Ca! Các thiện nam tử, thiện nữ nhân này nên khởi nghĩ đây: Nay cõi nước Tam thiên đại thiên đây và mười phương vô biên thế giới khác , tất cả trời rồng, nói rộng cho đến người phi người thảy thường đến tới đây xem lễ đọc tụng Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu do Ta thơ tả, cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen, lễ bái quanh hữu chấp tay mà lui, thời là Ta đây đã thi thiết pháp thí. Khởi nghĩ đây rồi, vui mừng nhảy nhót, khiến cho phước đã được càng bội tăng trưởng.

Kiều Thi Ca! Các thiện nam tử, thiện nữ nhân này do cõi nước Tam thiên đại thiên đây và mười phương vô biên thế giới khác trời, rồng, dược xoa, a tố lạc thảy, thường theo ủng hộ, nên chẳng bị tất cả người phi người làm não hại. Ngoại trừ nhân định ác nghiệp đời trước, hiện nay phải chín, hoặc chuyển trọng ác hiện nay thọ khinh.

Kiều Thi Ca! Các thiện nam tử, thiện nữ nhân này do sức đại oai thần kinh điển Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu đây được đời hiện các thứ công đức thắng lợi như thế thảy, nghĩa là chư thiên thảy kẻ đã phát tâm Vô thượng Bồ đề, hoặc kẻ nương Phật pháp đã được việc lợi vui thù thắng, vì kính trọng pháp thường theo thủ hộ, tăng thế lực cho kia. Vì cớ sao?

Kiều Thi Ca! Các thiện nam tử, thiện nữ nhân này đã phát tâm Vô thượng Chánh Đẳng Giác hằng vì cứu vớt các hữu tình vậy, hằng vì thành thục các hữu tình vậy, hằng vì chẳng bỏ các hữu tình vậy, hằng vì lợi vui các hữu tình vậy, các chư thiên kia thảy cũng lại như thế. Do nhân duyên đây thường đến ủng hộ khiến các tai hoạnh chẳng năng xâm hại được.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
100,293,715