Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: Nguyên Tạng   

Quyển Thứ 349: Hội thứ nhất Phẩm Dẫn Nhiếp thứ 60-1

18/04/201312:06(Xem: 16589)
Quyển Thứ 349: Hội thứ nhất Phẩm Dẫn Nhiếp thứ 60-1

Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa - Tập 14

Quyển Thứ 349: Hội thứ nhất Phẩm Dẫn Nhiếp thứ 60-1

Hòa Thượng Thích Trí Nghiêm

Nguồn: Hòa Thượng Thích Trí Nghiêm

Bấy giờ, cụ thọ Thiện Hiện thưa Phật rằng: Bạch Thế Tôn! Bồ Tát Ma Ha Tát làm sao an trụ bố thí Ba la mật đa dẫn nhiếp tịnh giới Ba la mật đa?

Phật nói: Thiện Hiện! Nếu Bồ Tát Ma ha tát dùng tâm không thu nhận, không keo lận khi tu bố thí, đem bố thí này cùng các hữu tình bình đẳng chung có, hồi hướng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Đối các hữu tình trụ nghiệp từ thân, trụ nghiệp từ ngữ, trụ nghiệp từ ý. Thiện Hiện! Đấy là Bồ Tát Ma Ha Tát an trụ bố thí Ba la mật đa dẫn nhiếp tịnh giới Ba la mật đa.

Cụ thọ Thiện Hiện lại thưa Phật rằng: Bạch Thế Tôn! Bồ Tát Ma Ha Tát làm sao an trụ bố thí Ba la mật đa dẫn nhiếp an nhẫn Ba la mật đa?

Phật nói: Thiện Hiện! Nếu Bồ Tát Ma ha tát dùng tâm không thu nhận, không keo lận khi bố thí, đem bố thí này cùng các hữu tình bình đẳng chung có, hồi hướng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Nếu có kẻ nhận, phi lý hủy mắng gia hại lăng nhục, Bồ Tát kia chẳng khởi tâm biến khác, giận dữ độc hại, duy sanh lòng từ bi thương xót. Thiện Hiện! Đấy là Bồ Tát Ma Ha Tát an trụ bố thí Ba la mật đa dẫn nhiếp an nhẫn Ba la mật đa.

Cụ thọ Thiện Hiện lại thưa Phật rằng: Bạch Thế Tôn! Bồ Tát Ma Ha Tát làm sao an trụ bố thí Ba la mật đa dẫn nhiếp tinh tiến Ba la mật đa?

Phật nói: Thiện Hiện! Nếu Bồ Tát Ma ha tát dùng tâm không thu nhận, không keo lận khi bố thí, đem bố thí này cùng các hữu tình bình đẳng chung có, hồi hướng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Nếu có kẻ nhận, phi lý hủy mắng gia hại lăng nhục, bấy giờ Bồ Tát Ma Ha Tát bèn khởi nghĩ này: “Có các loại nghiệp gây tác như thế hoàn tự cảm được loại quả như thế. Ta nay chẳng nên chấp sở tác kia bỏ tu tự nghiệp” Lại khởi nghĩ nữa: “Ta nên đối kia và các hữu tình càng bội tăng trưởng tâm xả tâm thí không đoái tiếc gì” Khởi nghĩ này rồi phát khởi tăng thượng thân tâm tinh tiến, ơn thí chẳng dứt. Thiện Hiện! Đấy là Bồ Tát Ma Ha Tát an trụ bố thí Ba la mật đa dẫn nhiếp an nhẫn Ba la mật đa.

Cụ thọ Thiện Hiện lại thưa Phật rằng: Bạch Thế Tôn! Bồ Tát Ma Ha Tát làm sao an trụ bố thí Ba la mật đa dẫn nhiếp tĩnh lự Ba la mật đa?

Phật nói: Thiện Hiện! Nếu Bồ Tát Ma ha tát dùng tâm không thu nhận, không keo lận khi bố thí, đem bố thí này cùng các hữu tình bình đẳng chung có, hồi hướng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Bấy giờ Bồ Tát tâm không tán loạn, trọn chẳng hồi cầu các cảnh diệu dục, cũng chẳng hồi cầu quả cõi Dục, cõi Sắc và cõi Vô sắc; cũng chẳng hồi cầu bậc sở trụ Thanh Văn, Độc giác. Chỉ cùng hữu tình bình đẳng chung có hồi cầu Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, tâm như thế tuôn chảy chẳng tan. Thiện Hiện! Đấy là Bồ Tát Ma Ha Tát an trụ bố thí Ba la mật đa dẫn nhiếp an nhẫn Ba la mật đa.

Cụ thọ Thiện Hiện lại thưa Phật rằng: Bạch Thế Tôn! Bồ Tát Ma Ha Tát làm sao an trụ bố thí Ba la mật đa dẫn nhiếp bát nhã Ba la mật đa?

Phật nói: Thiện Hiện! Nếu Bồ Tát Ma ha tát dùng tâm không thu nhận, không keo lận khi bố thí, đem bố thí này cùng các hữu tình bình đẳng chung có, hồi hướng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Bấy giờ Bồ Tát quán các kẻ nhận, kẻ thí, vật thí đều như việc huyễn, chẳng thấy thí đây đối các hữu tình có ích có tổn, vì thắng nghĩa không vậy. Thiện Hiện! Đấy là Bồ Tát Ma Ha Tát an trụ bố thí Ba la mật đa dẫn nhiếp an nhẫn Ba la mật đa.

Bấy giờ, cụ thọ Thiện Hiện lại thưa Phật rằng: Bạch Thế Tôn! Bồ Tát Ma Ha Tát làm sao an trụ tịnh giới Ba la mật đa dẫn nhiếp bố thí Ba la mật đa?

Phật nói: Thiện Hiện! Nếu Bồ Tát Ma ha tát an trụ tịnh giới Ba la mật đa đủ thân luật nghi, đủ ngữ luật nghi, đủ ý luật nghi tạo các phước nghiệp. Bởi đủ luật nghi tạo các phước nghiệp nên lìa đoạn sanh mạng, lìa chẳng cho lấy, lìa dục tà hành, lìa lời dối gạt, lìa lời thô ác, lìa lời chia rẽ, lìa lời tạp uế, lìa tham dục, lìa giận dữ, lìa tà kiến. Bồ Tát an trụ tịnh giới Ba la mật đa như thế chẳng cầu các bậc Thanh Văn, Độc giác, duy cầu Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Như vậy Bồ Tát an trụ tịnh giới Ba la mật đa rộng hành ơn thí, tùy các hữu tình cần ăn cho ăn, cần uống cho uống, cần xe cho xe, cần áo cho áo, cần hương cho hương, cần hoa cho hoa, cần chuỗi cho chuỗi, cần hương xoa cho hương xoa, cần đồ nằm cho đồ nằm, cần phòng nhà cho phòng nhà, cần đèn đuốc cho đèn đuốc, cần ngọc của cho ngọc của, cần đồ dùng cho đồ dùng, tùy các đồ dùng cần thảy đều thí cho. Lại đem căn lành bố thí như thế cùng các hữu tình bình đẳng chung có, hồi hướng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, chẳng cầu các bậc Thanh Văn, Độc giác. Thiện Hiện! Đấy là Bồ Tát Ma Ha Tát an trụ tịnh giới Ba la mật đa dẫn nhiếp bố thí Ba la mật đa.

Cụ thọ Thiện Hiện lại thưa Phật rằng: Bạch Thế Tôn! Bồ Tát Ma Ha Tát làm sao an trụ tịnh giới Ba la mật đa dẫn nhiếp an nhẫn Ba la mật đa?

Phật nói: Thiện Hiện! Nếu Bồ Tát Ma ha tát an trụ tịnh giới Ba la mật đa, nếu các hữu tình đua đến mổ xẻ chi tiết Bồ Tát đều lấy đem đi. Bồ Tát đối kia chẳng sanh tâm một niệm giận hờn, chỉ khởi nghĩ này: “Ta nay đắc được lợi hành rộng lớn. Nghĩa là các hữu tình cắt chi tiết ta tùy ý đem đi, ta nhờ kia nên đầy đủ an nhẫn Ba la mật đa. Nay thân ta đây bất tịnh mong manh, do xả đây nên đắc được thân Như Lai thanh tịnh kiên cố kim cương”. Thiện Hiện! Đây là Bồ Tát Ma Ha Tát an trụ tịnh giới Ba la mật đa dẫn nhiếp an nhẫn Ba la mật đa.

Cụ thọ Thiện Hiện lại thưa Phật rằng: Bạch Thế Tôn! Bồ Tát Ma Ha Tát an trụ tịnh giới Ba la mật đa dẫn nhiếp tinh tiến Ba la mật đa?

Phật nói: Thiện Hiện! Nếu Bồ Tát Ma ha tát an trụ tịnh giới Ba la mật đa, thân tâm tinh tiến thường không biếng nhác, mặc giáp đại bi, khởi nghĩ này rằng: “Tất cả hữu tình chìm lặn biển cả sanh tử bạo ác khó ra, thật đáng sợ, ta phải vớt để trong cõi Niết Bàn yên ổn cam lồ”. Thiện Hiện! Đấy là Bồ Tát Ma Ha Tát an trụ tịnh giới Ba la mật đa dẫn nhiếp tinh tiến Ba la mật đa.

Cụ thọ Thiện Hiện lại thưa Phật rằng: Bạch Thế Tôn! Bồ Tát Ma Ha Tát làm sao an trụ tịnh giới Ba la mật đa dẫn nhiếp tĩnh lự Ba la mật đa? Phật nói: Thiện Hiện! Nếu Bồ Tát Ma ha tát an trụ tịnh giới Ba la mật đa, tuy vào sơ tĩnh lự, hoặc vào đệ nhị, đệ tam, đệ tứ tĩnh lự, hoặc vào không vô biên xứ, hoặc vào thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng phi phi tưởng xứ, hoặc vào diệt định mà chẳng đọa các bậc Thanh Văn, Độc giác, cũng chẳng chứng thật tế. Do sức bản nguyện nắm giữ vậy, nên khởi nghĩ này rằng: “Các loại hữu tình chìm biển cả sanh tử bạo ác khó ra, thật đáng sợ. Ta nay dạo đi tĩnh lự Ba la mật đa thanh tịnh, phương tiện cứu vớt để yên trong cõi Niết Bàn thường vui”. Thiện Hiện! Đấy là Bồ Tát Ma Ha Tát an trụ tịnh giới Ba la mật đa dẫn nhiếp tĩnh lự Ba la mật đa.

Cụ thọ Thiện Hiện lại thưa Phật rằng: Bạch Thế Tôn! Bồ Tát Ma Ha Tát làm sao an trụ tịnh giới Ba la mật đa dẫn nhiếp Bát Nhã Ba la mật đa?

Phật nói: Thiện Hiện! Nếu Bồ Tát Ma ha tát an trụ tịnh giới Ba la mật đa, chẳng thấy có pháp hoặc thiện hoặc bất thiện, chẳng thấy có pháp hoặc hữu ký hoặc vô ký, chẳng thấy có pháp hoặc hữu lậu hoặc vô lậu, chẳng thấy có pháp hoặc đọa thế gian hoặc xuất thế gian, chẳng thấy có pháp hoặc hữu vi hoặc vô vi, chẳng thấy có pháp hoặc đọa hữu số hoặc đọa vô số, chẳng thấy có pháp hoặc đọa hữu tướng hoặc đọa vô tướng, cũng chẳng thấy pháp hoặc có hoặc không. Duy quán các pháp chẳng rời chơn như, pháp giới mà chuyển. Do phương tiện khéo léo Bát Nhã Ba la mật đa đây, chẳng đọa các bậc Thanh Văn, Độc giác, chuyên cầu Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Thiện Hiện! Đấy là Bồ Tát Ma Ha Tát an trụ tịnh giới Ba la mật đa dẫn nhiếp Bát Nhã Ba la mật đa.

Bấy giờ, cụ thọ Thiện Hiện thưa Phật rằng: Bạch Thế Tôn! Bồ Tát Ma Ha Tát làm sao an trụ an nhẫn Ba la mật đa dẫn nhiếp bố thí Ba la mật đa?

Phật nói: Thiện Hiện! Nếu Bồ Tát Ma ha tát an trụ an nhẫn Ba la mật đa, từ sơ phát tâm cho đến ngồi yên tòa Diệu bồ đề, ở thời gian giữa nếu có các loại hữu tình phi lý hủy mắng, khinh miệt lăng nhục cho đến mổ cắt lóng đốt từng phần. Bồ Tát bấy giờ đều không giận dữ, chỉ khởi nghĩ này: “Các hữu tình đây rất đáng thương xót, bị độc phiền não rối loạn thân tâm, chẳng được tự tại, không nương không hộ, bần khổ bức ngặt, ta phải thí nó tùy ý cần dùng, chẳng nên với trong ấy có điều lẫn tiếc”. Hằng khởi nghĩ này: “Tất cả hữu tình cần ăn thí ăn, cần uống thí uống, cần xe thí xe, cần áo thí áo, cần hương hoa thí hương hoa, cần đồ nằm thí đồ nằm, cần nhà cửa thí nhà cửa, cần đèn đuốc thí đèn đuốc, cần vàng thí vàng, cần bạc thí bạc, cần ngọc ma ni thí ngọc ma ni, cần chơn câu thí chơn châu, cần phệ lưu ly thí phệ lưu ly, cần mạc la yết đa thí mạc la yết đa, cần loa bối thí loa bối, cần ngọc bích thí ngọc bích, cần san hô thí san hô, cần thạch tàng thí thạch tàng, cần kim cương thí kim cương, cần đế thanh thí đế thanh, cần các ngọc báu thí các ngọc báu, cần thuốc men thí thuốc men, cần của lúa thí của lúa, cần đồ dùng thí đồ dùng, tùy các thứ cần thiết thảy đều thí cho”. Lại đem căn lành bố thí này cùng các hữu tình bình đẳng chung có, hồi hướng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, đem vô sở đắc mà làm phương tiện. Khi hồi hướng Đại bồ đề như thế xa lìa ba tâm là ai hồi hướng, dùng hồi hướng chi, hồi hướng chỗ nào. Ba tâm như thế đều chẳng khởi. Thiện Hiện! Đấy là Bồ Tát Ma Ha Tát an trụ an nhẫn Ba la mật đa dẫn nhiếp bố thí Ba la mật đa.

Cụ thọ Thiện Hiện thưa Phật rằng: Bạch Thế Tôn! Bồ Tát Ma Ha Tát làm sao an trụ an nhẫn Ba la mật đa dẫn nhiếp tịnh giới Ba la mật đa?

Phật nói: Thiện Hiện! Nếu Bồ Tát Ma ha tát an trụ an nhẫn Ba la mật đa, từ sơ phát tâm cho đến ngồi yên tòa Diệu bồ đề, ở thời gian giữa cho đến vì nhân duyên cứu tự mạng, đối các hữu tình trọn chẳng dứt mạng, tổn hại lóng đốt, cũng thường đối kia lìa chẳng cho lấy, lìa dục tà hành, lìa lời dối gạt, lìa lời thô ác, lìa lời chia rẽ, lìa lời tạp uế, lìa tham dục, lìa giận dữ, lìa tà kiến. Bồ Tát khi tu tịnh giới như thế chẳng cầu các bậc Thanh Văn, Độc giác. Đem căn lành đây cùng các hữu tình bình đẳng chung có, hồi hướng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, đem vô sở đắc mà làm phương tiện. Khi hồi hướng Đại bồ đề như thế xa lìa ba tâm là ai hồi hướng, dùng hồi hướng chi, hồi hướng chỗ nào. Ba tâm như thế đều chẳng khởi. Thiện Hiện! Đấy là Bồ Tát Ma Ha Tát an trụ an nhẫn Ba la mật đa dẫn nhiếp bố thí Ba la mật đa.

Cụ thọ Thiện Hiện thưa Phật rằng: Bạch Thế Tôn! Bồ Tát Ma Ha Tát làm sao an trụ an nhẫn Ba la mật đa dẫn nhiếp tinh tiến Ba la mật đa?

Phật nói: Thiện Hiện! Nếu Bồ Tát Ma ha tát an trụ an nhẫn Ba la mật đa phát khởi tinh tiến mạnh mẽ thêm lên, thường tác nghĩ này: “Nếu một hữu tình ở ngoài một tám mươi dặm, hoặc ngoài mười tám mươi dặm, hoặc ngoài trăm tám mươi dặm, hoặc ngoài ngàn tám mươi dặm, hoặc ngoài trăm ức tám mươi dặm, hoặc ngoài mười trăm ức tám mươi dặm, hoặc ngoài trăm trăm ức tám mươi dặm, hoặc ngoài ngàn trăm ức tám mươi dặm, hoặc ngoài trăm ngàn trăm ức tám mươi dặm, hoặc ngoài muôn ức tám mươi dặm, hoặc ngoài mười muôn ức tám mươi dặm, hoặc ngoài trăm muôn ức tám mươi dặm, hoặc ngoài ngàn muôn ức tám mươi dặm, hoặc ngoài trăm ngàn muôn ức tám mươi dặm, hoặc ngoài trăm ngàn trăm ức muôn ức tám mươi dặm, hoặc ngoài một thế giới, hoặc ngoài mười thế giới, hoặc ngoài trăm thế giới, hoặc ngoài ngàn thế giới, hoặc ngoài trăm ngàn thế giới, hoặc ngoài trăm ức thế giới, hoặc ngoài mười trăm ức thế giới, hoặc ngoài trăm trăm ức thế giới, hoặc ngoài ngàn trăm ức thế giới, hoặc ngoài trăm ngàn trăm ức thế giới, hoặc ngoài muôn ức thế giới, hoặc ngoài mười muôn ức thế giới, hoặc ngoài trăm ngàn muôn ức thế giới, hoặc ngoài ngàn muôn ức thế giới, hoặc ngoài trăm ngàn muôn ức thế giới, hoặc ngoài trăm ngàn trăm ức muôn ức thế giới đáng nên độ được, ta quyết phải tới phương tiện giáo hóa khiến nó thọ trì hoặc một chỗ học, hoặc hai, hoặc ba cho đến đủ giới pháp, huống là giáo hóa khiến được quả Dự lưu, hoặc quả Nhất lai, hoặc quả Bất hoàn, hoặc quả A La Hán, hoặc Độc giác Bồ đề, hoặc khiến an trụ chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề hãy không mỏi mệt, huống là giáo hóa vô lượng vô biên hữu tình đều khiến đắc được lợi ích an vui thế gian và xuất thế gian”. Lại đem căn lành tinh tiến này cùng các hữu tình bình đẳng chung có, hồi hướng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, đem vô sở đắc mà làm phương tiện. Khi hồi hướng Đại bồ đề như thế xa lìa ba tâm là ai hồi hướng, dùng hồi hướng chi, hồi hướng chỗ nào. Ba tâm như thế đều chẳng khởi. Thiện Hiện! Đấy là Bồ Tát Ma Ha Tát an trụ an nhẫn Ba la mật đa dẫn nhiếp bố thí Ba la mật đa.

Cụ thọ Thiện Hiện lại thưa Phật rằng: Bạch Thế Tôn! Bồ Tát Ma Ha Tát làm sao an trụ an nhẫn Ba la mật đa dẫn nhiếp tĩnh lự Ba la mật đa?

Phật nói: Thiện Hiện! Nếu Bồ Tát Ma ha tát an trụ an nhẫn Ba la mật đa nhiếp tâm không loạn, lìa pháp dục ác bất thiện, có tầm có tứ, lìa sanh hỷ lạc vào sở tĩnh lự trụ đầy đủ như thế, hoặc vào định Không vô biên xứ trụ đầy đủ, hoặc vào định Thức vô biên xứ, Vô sở hữu xứ, Phi tưởng phi phi tưởng xứ trụ đầy đủ, hoặc vào Diệt định trụ đầy đủ. Trong các định này, tùy chỗ sanh khởi pháp tâm, tâm sở và dẫn thiện, tất cả hợp tận cùng các hữu tình bình đẳng chung có, hồi hướng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, đem vô sở đắc mà làm phương tiện. Khi hồi hướng đại Bồ đề như thế xa lìa ba tâm là ai hồi hướng, dùng hồi hướng chi, hồi hướng chỗ nào. Ba tâm như thế hẳn đều chẳng khởi, đối các tĩnh lự và nhóm tĩnh lự đều vô sở đắc. Thiện Hiện! Đấy là Bồ Tát Ma Ha Tát an trụ an nhẫn Ba la mật đa dẫn nhiếp tĩnh lự Ba la mật đa.

Cụ thọ Thiện Hiện lại thưa Phật rằng: Bạch Thế Tôn! Bồ Tát Ma Ha Tát làm sao an trụ an nhẫn Ba la mật đa dẫn nhiếp Bát Nhã Ba la mật đa?

Phật nói: Thiện Hiện! Nếu Bồ Tát Ma ha tát an trụ an nhẫn Ba la mật đa tu hành Bát Nhã Ba la mật đa. Bấy giờ, Bồ Tát tuy đem hành tướng xa lìa, hoặc đem hành tướng vắng lặng, hoặc đem hành tướng vô tận, hoặc đem hành tướng dứt hẳn, quán tất cả pháp mà đối tánh năng chẳng tác chứng cho đến năng ngồi tòa Diệu bồ đề chứng được Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, từ tòa này khởi quay xe Chánh pháp lợi ích an vui các loại hữu tình. Lại đem căn lành diệu huệ như thế cùng các hữu tình bình đẳng chung có, hồi hướng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, đem vô sở đắc mà làm phương tiện. Khi hồi hướng Đại bồ đề như thế xa lìa ba tâm là ai hồi hướng, dùng hồi hướng chi, hồi hướng chỗ nào. Ba tâm như thế hẳn đều chẳng khởi. Thiện Hiện! Đấy là Bồ Tát Ma Ha Tát an trụ an nhẫn Ba la mật đa dẫn nhiếp Bát Nhã Ba la mật đa. Dẫn nhiếp như thế chẳng phải lấy, chẳng phải bỏ.

Bấy giờ, cụ thọ Thiện Hiện lại thưa Phật rằng: Bạch Thế Tôn! Bồ Tát Ma Ha Tát làm sao an trụ tinh tiến Ba la mật đa dẫn nhiếp bố thí Ba la mật đa?

Phật nói: Thiện Hiện! Nếu Bồ Tát Ma ha tát an trụ tinh tiến Ba la mật đa, thân tâm tinh tiến thường không biếng nhác, cầu các thiện pháp từng không nhàm mỏi, hằng khởi nghĩ này: “Ta chắc phải đắc sở cầu Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, chẳng nên chẳng đắc”. Bồ Tát Ma Ha Tát này thường cầu lợi vui tất cả hữu tình nên hằng khởi nghĩ này: “Nếu một hữu tình ở ngoài một tám mươi dặm hoặc ngoài mười tám mươi dặm, hoặc ngoài trăm tám mươi dặm, hoặc ngoài ngàn tám mươi dặm, hoặc ngoài trăm ức tám mươi dặm, hoặc ngoài mười trăm ức tám mươi dặm, hoặc ngoài trăm trăm ức tám mươi dặm, hoặc ngoài ngàn trăm ức tám mươi dặm, hoặc ngoài trăm ngàn trăm ức tám mươi dặm, hoặc ngoài muôn ức tám mươi dặm, hoặc ngoài mười muôn ức tám mươi dặm, hoặc ngoài trăm muôn ức tám mươi dặm, hoặc ngoài ngàn muôn ức tám mươi dặm, hoặc ngoài trăm ngàn muôn ức tám mươi dặm, hoặc ngoài trăm ngàn trăm ức muôn ức tám mươi dặm, hoặc ngoài một thế giới, hoặc ngoài mười thế giới, hoặc ngoài trăm thế giới, hoặc ngoài ngàn thế giới, hoặc ngoài trăm ngàn thế giới, hoặc ngoài trăm ức thế giới, hoặc ngoài mười trăm ức thế giới, hoặc ngoài trăm trăm ức thế giới, hoặc ngoài ngàn trăm ức thế giới, hoặc ngoài trăm ngàn trăm ức thế giới, hoặc ngoài muôn ức thế giới, hoặc ngoài mười muôn ức thế giới, hoặc ngoài trăm ngàn muôn ức thế giới, hoặc ngoài ngàn muôn ức thế giới, hoặc ngoài trăm ngàn muôn ức thế giới, hoặc ngoài trăm ngàn trăm ức muôn ức thế giới đáng nên độ được, ta quyết phải tới phương tiện giáo hóa. Nếu người Bồ Tát thừa bổ đặc già la khiến trụ Vô thượng Chánh đẳng bồ đề, nếu người Thanh Văn thừa bổ đặc già la khiến trụ quả Dự lưu, Nhất lai, Bất hoàn, A La Hán, nếu người Độc giác thừa bổ đặc già la khiến kia an trụ Độc giác Bồ đề, nếu là các hữu tình khác khiến an trụ mười thiện nghiệp đạo. Như vậy đều đem pháp thí, tái thí mà cho đầy đủ, phương tiện nhiếp dẫn”. Lại đem căn lành bố thí như thế chẳng cầu các bậc Thanh Văn, Độc giác, duy cùng tất cả hữu tình bình đẳng chung có, hồi hướng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, đem vô sở đắc mà làm phương tiện. Khi hồi hướng Đại bồ đề như thế xa lìa ba tâm là ai hồi hướng, dùng hồi hướng chi, hồi hướng chỗ nào. Ba tâm như thế hẳn đều chẳng khởi. Thiện Hiện! Đấy là Bồ Tát Ma Ha Tát an trụ tinh tiến Ba la mật đa dẫn nhiếp bố thí Ba la mật đa.

Cụ thọ Thiện Hiện lại thưa Phật rằng: Bạch Thế Tôn! Bồ Tát Ma Ha Tát làm sao an trụ tinh tiến Ba la mật đa dẫn nhiếp tịnh giới Ba la mật đa?

Phật nói: Thiện Hiện! Nếu Bồ Tát Ma ha tát an trụ tinh tiến Ba la mật đa, từ sơ phát tâm cho đế ngồi yên tòa Diệu bồ đề, tự lìa hại sanh mạng, cũng khuyên người lìa hại sanh mạng, xưng nên pháp lìa hại sanh mạng không trái, vui mừng khen ngợi kẻ lìa hại sanh mạng. Tự lìa chẳng cho lấy, cũng khuyên người chẳng cho lấy, xưng nêu pháp lìa chẳng cho lấy không trái, vui mừng khen ngợi kẻ lìa chẳng cho lấy. Tự lìa dục tà hành, cũng khuyên người lìa dục tà hành, xưng nêu pháp lìa dục tà hành không trái, vui mừng khen ngợi kẻ lìa dục tà hành. Tự lìa lời dối gạt, cũng khuyên người lìa lời dối gạt, xưng nêu pháp lìa lời dối gạt, không trái, vui mừng khen ngợi kẻ lìa lời dối gạt. Tự lìa lời thô ác, cũng khuyên người lìa lời thô ác, xưng nêu pháp lìa lời thô ác không trái, vui mừng khen ngợi kẻ lìa lời thô ác. Tự lìa lời chia rẽ, cũng khuyên người lìa lời chia rẽ, xưng nêu pháp lìa lời chia rẽ không trái, vui mừng khen ngợi kẻ lìa lời chia rẽ. Tự lìa lời tạp uế, cũng khuyên người lìa lời tạp uế, xưng nêu pháp lìa lời tạp uế không trái, vui mừng khen ngợi kẻ lìa lời tạp uế. Tự lìa tham dục, cũng khuyên người lìa tham dục, xưng nêu pháp lìa tham dục không trái, vui mừng khen ngợi kẻ lìa tham dục. Tự lìa giận dữ, cũng khuyên người lìa giận dữ, xưng nêu pháp lìa giận dữ không trái, vui mừng khen ngợi kẻ lìa giận dữ. Tự lìa tà kiến, cũng khuyên người lìa tà kiến, xưng nêu pháp lìa tà kiến không trái, vui mừng khen ngợi kẻ lìa tà kiến. Bồ Tát Ma Ha Tát này đem tịnh giới Ba la mật đa đây chẳng cầu cõi Dục, chẳng cầu cõi Sắc, chẳng cầu cõi Vô sắc, chẳng cầu bậc Thanh Văn, chẳng cầu bậc Độc giác. Chỉ đem căn lành tịnh giới như thế cùng các hữu tình bình đẳng chung có, hồi hướng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, đem vô sở đắc mà làm phương tiện. Khi hồi hướng đại bồ đề như thế xa lìa ba tâm là ai hồi hướng, dùng hồi hướng chi, hồi hướng chỗ nào. Ba tâm như thế hẳn đều chẳng khởi. Thiện Hiện! Đấy là Bồ Tát Ma Ha Tát an trụ tinh tiến Ba la mật đa dẫn nhiếp tịnh giới Ba la mật đa.

Cụ thọ Thiện Hiện lại thưa Phật rằng: Bạch Thế Tôn! Bồ Tát Ma Ha Tát làm sao an trụ tinh tiến Ba la mật đa dẫn nhiếp an nhẫn Ba la mật đa?

Phật nói: Thiện Hiện! Nếu Bồ Tát Ma ha tát an trụ tinh tiến Ba la mật đa, từ sơ phát tâm cho đến ngồi yên tòa Diệu bồ đề, ở thời gian giữa người, chẳng phải người đua đến não xúc, hoặc lại đâm chém, cắt mổ lóng đốt tùy ý đem đi. Bồ Tát bấy giờ chẳng khởi nghĩ này: “Ai đâm chém ta, ai cắt mổ ta, ai lại đem đi?” Chỉ khởi nghĩ này: “Ta nay đắc được lợi lành rộng lớn, vì các hữu tình kia là lợi ích cho ta nên đến cắt mổ lóng đốt nơi thân phần ta. Nhưng ta vốn vì các hữu tình mà thọ thân này, kia đến tự lấy sở hữu của mình mà tạo thành việc cho ta!” Bồ Tát suy nghĩ càng thật tướng các pháp như thế mà tu an nhẫn. Đem căn lành an nhẫn thù thắng đây chẳng cầu các bậc Thanh Văn, Độc giác. Chỉ đem căn lành an nhẫn như thế cùng các hữu tình bình đẳng chung có, hồi hướng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, đem vô sở đắc mà làm phương tiện. Khi hồi hướng Đại bồ đề như thế xa lìa ba tâm là ai hồi hướng, dùng hồi hướng chi, hồi hướng chỗ nào. Ba tâm như thế hẳn đều chẳng khởi. Thiện Hiện! Đấy là Bồ Tát Ma Ha Tát an trụ tinh tiến Ba la mật đa dẫn nhiếp an nhẫn Ba la mật đa.

Cụ thọ Thiện Hiện lại thưa Phật rằng: Bạch Thế Tôn! Bồ Tát Ma Ha Tát làm sao an trụ tinh tiến Ba la mật đa dẫn nhiếp tĩnh lự Ba la mật đa?

Phật nói: Thiện Hiện! Nếu Bồ Tát Ma ha tát an trụ tinh tiến Ba la mật đa tu tập các định, Bồ Tát Ma Ha Tát này lìa pháp dục ác bất thiện, có tầm có tứ, lìa sanh vui mừng vào trụ Sơ tĩnh lự đầy đủ. Tầm tứ vắng lặng, trụ tánh nội đẳng, tịnh tâm nhất thú, không tầm không tứ, định sanh mừng vui vào trụ Đệ nhị tĩnh lự đầy đủ. Lìa mừng trụ xả, đủ niệm chánh tri, lãnh nhân thọ vui, Thánh giả với trong ấy năng thuyết năng xả, đủ niệm trụ vui vào trụ Đệ tam tĩnh lự đầy đủ. Trước mất mừng lo, chẳng khổ chẳng vui, xả niệm thanh tịnh vào trụ Đệ tứ tĩnh lự đầy đủ. Bồ Tát Ma Ha Tát này đối các hữu tình khởi tưởng cho vui, tác ý vào trụ Từ vô lượng đầy đủ. Đối các hữu tình khởi tưởng vớt khổ, tác ý vào trụ Bi vô lượng đầy đủ. Đối các hữu tình khởi tưởng vui mừng, tác ý vào trụ Hỷ vô lượng đầy đủ. Đối các hữu tình khởi tưởng lìa khổ vui bình đẳng, tác ý vào trụ Xả vô lượng đầy đủ. Bồ Tát Ma Ha Tát này đối trong các sắc khởi tưởng nhàm thô, tác ý vào trụ định Không vô biên xứ đầy đủ. Đối trong các thức khởi tưởng vắng lặng, tác ý vào trụ định Thức vô biên xứ đầy đủ. Đối trong vô sở hữu khởi tưởng vắng lặng, tác ý vào trụ định Vô sở hữu xứ đầy đủ. Đối trong phi hữu tưởng phi vô tưởng khởi tưởng vắng lặng, tác ý vào trụ định Phi tưởng phi phi tưởng xứ đầy đủ. Đối định Diệt tưởng thọ khởi tưởng dứt thở, tác ý vào trụ định Diệt tưởng thọ đầy đủ. Bồ Tát Ma Ha Tát này tuy tu tĩnh lự vô lượng, vô sắc, diệt định như thế mà chẳng nhiếp lấy quả dị thục kia, chỉ tùy hữu tình đáng được thọ, hóa làm chỗ lợi vui mà sanh trong ấy. Sanh trong ấy rồi dùng bốn nhiếp sự mà thu lấy đó, phương tiện an lập khiến đối bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, Bát Nhã Ba la mật đa tinh siêng tu học. Bồ Tát Ma Ha Tát này nương các tĩnh lự khởi thắng thần thông: từ một nước Phật đến một nước Phật, gần gũi cúng dường chư Phật Thế Tôn, thỉnh hỏi các pháp tánh tướng thẳm sâu, tinh siêng dẫn phát căn lành thù thắng. Bồ Tát Ma Ha Tát này nhóm họp các căn lành như thế, cùng các hữu tình bình đẳng chung có, hồi hướng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, đem vô sở đắc mà làm phương tiện. Khi hồi hướng Đại bồ đề như thế xa lìa ba tâm là ai hồi hướng, dùng hồi hướng chi, hồi hướng chỗ nào. Ba tâm như thế hẳn đều chẳng khởi. Thiện Hiện! Đấy là Bồ Tát Ma Ha Tát an trụ tinh tiến Ba la mật đa dẫn nhiếp tĩnh lự Ba la mật đa.

Cụ thọ Thiện Hiện lại thưa Phật rằng: Bạch Thế Tôn! Bồ Tát Ma Ha Tát làm sao an trụ tinh tiến Ba la mật đa dẫn nhiếp Ba la mật đa?

Phật nói: Nếu Bồ Tát Ma ha tát an trụ tinh tiến Ba la mật đa, Bồ Tát Ma Ha Tát này năng đối bốn niệm trụ chẳng thấy danh, chẳng thấy sự, chẳng thấy tánh, chẳng thấy tướng. Năng đối bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi cũng chẳng thấy danh, chẳng thấy sự, chẳng thấy tánh, chẳng thấy tướng.

Nếu Bồ Tát Ma ha tát an trụ tinh tiến Ba la mật đa, Bồ Tát Ma Ha Tát này năng đối bốn niệm trụ chẳng thấy danh, chẳng thấy sự, chẳng thấy tánh, chẳng thấy tướng. Năng đối bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi cũng chẳng thấy danh, chẳng thấy sự, chẳng thấy tánh, chẳng thấy tướng.

Nếu Bồ Tát Ma ha tát an trụ tinh tiến Ba la mật đa, Bồ Tát Ma Ha Tát này năng đối nội không chẳng thấy danh, chẳng thấy sự, chẳng thấy tánh, chẳng thấy tướng. Năng đối ngoại không, nội ngoại không, không không, đại không, thắng nghĩa không, hữu vi không, vô vi không, tất cánh không, vô tế không, tán không, vô biến dị không, bổn tánh không, tự tướng không, cộng tướng không, nhất thiết pháp không, bất khả đắc không, vô tánh không, tự tánh không, vô tánh tự tánh không cũng chẳng thấy danh, chẳng thấy sự, chẳng thấy tánh, chẳng thấy tướng.

Nếu Bồ Tát Ma ha tát an trụ tinh tiến Ba la mật đa, Bồ Tát Ma Ha Tát này năng đối chơn như chẳng thấy danh, chẳng thấy sự, chẳng thấy tánh, chẳng thấy tướng. Năng đối pháp giới, pháp tánh, bất hư vọng tánh, bất biến dị tánh, bình đẳng tánh, ly sanh tánh, pháp định, pháp trụ, thật tế, hư không giới, bất tư nghì giới cũng chẳng thấy danh, chẳng thấy sự, chẳng thấy tánh, chẳng thấy tướng.

Nếu Bồ Tát Ma ha tát an trụ tinh tiến Ba la mật đa, Bồ Tát Ma Ha Tát này năng đối khổ thánh đế chẳng thấy danh, chẳng thấy sự, chẳng thấy tánh, chẳng thấy tướng. Năng đối tập diệt đạo thánh đế cũng chẳng thấy danh, chẳng thấy sự, chẳng thấy tánh, chẳng thấy tướng.

Nếu Bồ Tát Ma ha tát an trụ tinh tiến Ba la mật đa, Bồ Tát Ma Ha Tát này năng đối bốn tĩnh lự chẳng thấy danh, chẳng thấy sự, chẳng thấy tánh, chẳng thấy tướng. Năng đối bốn vô lượng, bốn vô sắc định cũng chẳng thấy danh, chẳng thấy sự, chẳng thấy tánh, chẳng thấy tướng.

Nếu Bồ Tát Ma ha tát an trụ tinh tiến Ba la mật đa, Bồ Tát Ma Ha Tát này năng đối tám giải thoát chẳng thấy danh, chẳng thấy sự, chẳng thấy tánh, chẳng thấy tướng. Năng đối tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ cũng chẳng thấy danh, chẳng thấy sự, chẳng thấy tánh, chẳng thấy tướng.

Nếu Bồ Tát Ma ha tát an trụ tinh tiến Ba la mật đa, Bồ Tát Ma Ha Tát này năng đối không giải thoát môn chẳng thấy danh, chẳng thấy sự, chẳng thấy tánh, chẳng thấy tướng. Năng đối vô tướng, vô nguyện giải thoát môn cũng chẳng thấy danh, chẳng thấy sự, chẳng thấy tánh, chẳng thấy tướng.

Nếu Bồ Tát Ma ha tát an trụ tinh tiến Ba la mật đa, Bồ Tát Ma Ha Tát này năng đối năm nhãn chẳng thấy danh, chẳng thấy sự, chẳng thấy tánh, chẳng thấy tướng. Năng đối sáu thần thông cũng chẳng thấy danh, chẳng thấy sự, chẳng thấy tánh, chẳng thấy tướng.

Nếu Bồ Tát Ma ha tát an trụ tinh tiến Ba la mật đa, Bồ Tát Ma Ha Tát này năng đối Phật mười lực chẳng thấy danh, chẳng thấy sự, chẳng thấy tánh, chẳng thấy tướng. Năng đối bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng cũng chẳng thấy danh, chẳng thấy sự, chẳng thấy tánh, chẳng thấy tướng.

Nếu Bồ Tát Ma ha tát an trụ tinh tiến Ba la mật đa, Bồ Tát Ma Ha Tát này năng đối pháp vô vong thất chẳng thấy danh, chẳng thấy sự, chẳng thấy tánh, chẳng thấy tướng. Năng đối tánh hằng trụ xả cũng chẳng thấy danh, chẳng thấy sự, chẳng thấy tánh, chẳng thấy tướng.

Nếu Bồ Tát Ma ha tát an trụ tinh tiến Ba la mật đa, Bồ Tát Ma Ha Tát này năng đối nhất thiết trí chẳng thấy danh, chẳng thấy sự, chẳng thấy tánh, chẳng thấy tướng. Năng đối đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí cũng chẳng thấy danh, chẳng thấy sự, chẳng thấy tánh, chẳng thấy tướng.

Nếu Bồ Tát Ma ha tát an trụ tinh tiến Ba la mật đa, Bồ Tát Ma Ha Tát này năng đối tất cả đà la ni môn chẳng thấy danh, chẳng thấy sự, chẳng thấy tánh, chẳng thấy tướng. Năng đối tất cả tam ma địa môn cũng chẳng thấy danh, chẳng thấy sự, chẳng thấy tánh, chẳng thấy tướng.

Nếu Bồ Tát Ma ha tát an trụ tinh tiến Ba la mật đa, Bồ Tát Ma Ha Tát này năng đối tất cả hạnh Bồ Tát ma ha tát chẳng thấy danh, chẳng thấy sự, chẳng thấy tánh, chẳng thấy tướng. Năng đối chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề cũng chẳng thấy danh, chẳng thấy sự, chẳng thấy tánh, chẳng thấy tướng.

Nếu Bồ Tát Ma ha tát an trụ tinh tiến Ba la mật đa, Bồ Tát Ma Ha Tát này năng đối quả Dự lưu chẳng thấy danh, chẳng thấy sự, chẳng thấy tánh, chẳng thấy tướng. Năng đối quả Nhất lai, Bất hoàn, A la hán cũng chẳng thấy danh, chẳng thấy sự, chẳng thấy tánh, chẳng thấy tướng.

Nếu Bồ Tát Ma ha tát an trụ tinh tiến Ba la mật đa, Bồ Tát Ma Ha Tát này năng đối sắc chẳng thấy danh, chẳng thấy sự, chẳng thấy tánh, chẳng thấy tướng. Năng đối thọ tưởng hành thức cũng chẳng thấy danh, chẳng thấy sự, chẳng thấy tánh, chẳng thấy tướng.

Nếu Bồ Tát Ma ha tát an trụ tinh tiến Ba la mật đa, Bồ Tát Ma Ha Tát này năng đối nhãn xứ chẳng thấy danh, chẳng thấy sự, chẳng thấy tánh, chẳng thấy tướng. Năng đối nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ cũng chẳng thấy danh, chẳng thấy sự, chẳng thấy tánh, chẳng thấy tướng.

Nếu Bồ Tát Ma ha tát an trụ tinh tiến Ba la mật đa, Bồ Tát Ma Ha Tát này năng đối sắc xứ chẳng thấy danh, chẳng thấy sự, chẳng thấy tánh, chẳng thấy tướng. Năng đối thanh hương vị xúc pháp xứ cũng chẳng thấy danh, chẳng thấy sự, chẳng thấy tánh, chẳng thấy tướng.

Nếu Bồ Tát Ma ha tát an trụ tinh tiến Ba la mật đa, Bồ Tát Ma Ha Tát này năng đối nhãn giới chẳng thấy danh, chẳng thấy sự, chẳng thấy tánh, chẳng thấy tướng. Năng đối nhĩ tỷ thiệt thân ý giới cũng chẳng thấy danh, chẳng thấy sự, chẳng thấy tánh, chẳng thấy tướng.

Nếu Bồ Tát Ma ha tát an trụ tinh tiến Ba la mật đa, Bồ Tát Ma Ha Tát này năng đối sắc giới chẳng thấy danh, chẳng thấy sự, chẳng thấy tánh, chẳng thấy tướng. Năng đối thanh hương vị xúc pháp giới cũng chẳng thấy danh, chẳng thấy sự, chẳng thấy tánh, chẳng thấy tướng.

Nếu Bồ Tát Ma ha tát an trụ tinh tiến Ba la mật đa, Bồ Tát Ma Ha Tát này năng đối nhãn thức giới chẳng thấy danh, chẳng thấy sự, chẳng thấy tánh, chẳng thấy tướng. Năng đối nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới cũng chẳng thấy danh, chẳng thấy sự, chẳng thấy tánh, chẳng thấy tướng.

Nếu Bồ Tát Ma ha tát an trụ tinh tiến Ba la mật đa, Bồ Tát Ma Ha Tát này năng đối nhãn xúc chẳng thấy danh, chẳng thấy sự, chẳng thấy tánh, chẳng thấy tướng. Năng đối nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc cũng chẳng thấy danh, chẳng thấy sự, chẳng thấy tánh, chẳng thấy tướng.

Nếu Bồ Tát Ma ha tát an trụ tinh tiến Ba la mật đa, Bồ Tát Ma Ha Tát này năng đối nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ chẳng thấy danh, chẳng thấy sự, chẳng thấy tánh, chẳng thấy tướng. Năng đối nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra các thọ cũng chẳng thấy danh, chẳng thấy sự, chẳng thấy tánh, chẳng thấy tướng.

Nếu Bồ Tát Ma ha tát an trụ tinh tiến Ba la mật đa, Bồ Tát Ma Ha Tát này năng đối địa giới chẳng thấy danh, chẳng thấy sự, chẳng thấy tánh, chẳng thấy tướng. Năng đối thủy hỏa phong không thức giới cũng chẳng thấy danh, chẳng thấy sự, chẳng thấy tánh, chẳng thấy tướng.

Nếu Bồ Tát Ma ha tát an trụ tinh tiến Ba la mật đa, Bồ Tát Ma Ha Tát này năng đối vô minh chẳng thấy danh, chẳng thấy sự, chẳng thấy tánh, chẳng thấy tướng. Năng đối hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử sầu thán khổ ưu não cũng chẳng thấy danh, chẳng thấy sự, chẳng thấy tánh, chẳng thấy tướng.

Nếu Bồ Tát Ma ha tát an trụ tinh tiến Ba la mật đa, Bồ Tát Ma Ha Tát này năng đối hữu sắc vô sắc chẳng thấy danh, chẳng thấy sự, chẳng thấy tánh, chẳng thấy tướng. Năng đối pháp hữu kiến vô kiến, pháp hữu đối vô đối, pháp hữu lậu vô lậu, pháp hữu vi vô vi cũng chẳng thấy danh, chẳng thấy sự, chẳng thấy tánh, chẳng thấy tướng.

Như vậy Bồ Tát Ma Ha Tát đối tất cả pháp hoặc danh, hoặc sự, hoặc tánh, hoặc tướng đều không chỗ thấy. Đối trong các pháp chẳng khởi tưởng niệm không chỗ chấp đắm, như thuyết năng làm. Lại đem căn lành diệu huệ như thế cùng các hữu tình bình đẳng chung có hồi hướng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, đem vô sở đắc mà làm phương tiện. Khi hồi hướng Đại bồ đề như thế xa lìa ba tâm là ai hồi hướng, dùng hồi hướng chi, hồi hướng chỗ nào. Ba tâm như thế đều chẳng khởi. Thiện Hiện! Đấy là Bồ Tát Ma Ha Tát an trụ tinh tiến Ba la mật đa dẫn nhiếp Bát Nhã Ba la mật đa.

Bấy giờ, cụ thọ Thiện Hiện thưa Phật rằng: Bạch Thế Tôn! Bồ Tát Ma Ha Tát làm sao an trụ tĩnh lự Ba la mật đa dẫn nhiếp bố thí Ba la mật đa?

Phật nói: Thiện Hiện! Nếu Bồ Tát Ma ha tát an trụ tĩnh lự Ba la mật đa, đối các hữu tình hành hai thí tài pháp, Bồ Tát Ma Ha Tát này lìa pháp dục ác bất thiện, có tầm có tứ, lìa sanh mừng vui vào trụ Sơ tĩnh lự đầy đủ. Tầm tứ vắng lặng, trụ tánh nội đẳng, tịnh tâm nhất thú, không tầm không tứ, định sanh mừng vui vào trụ Đệ nhị tĩnh lự đầy đủ. Lìa mừng trụ xả, đủ niệm chánh tri, lãnh thân thọ vui, Thánh giả đối trong ấy năng thuyết năng xả, đủ niệm vui trụ, vào trụ Đệ tam tĩnh lự đầy đủ. Dứt vui dứt khổ, trước mất mừng buồn, chẳng khổ chẳng vui, xả niệm thanh tịnh vào trụ Đệ tứ tĩnh lự đầy đủ. Đối các hữu tình khởi tưởng cho vui, tác ý vvvào trụ Từ vô lượng đầy đủ. Đối các hữu tình khởi tưởng vớt khổ, tác ý vào trụ Bi vô lượng đầy đủ. Đối các hữu tình khởi tưởng mừng vui, tác ý vào trụ Hỷ vô lượng đầy đủ. Đối các hữu tình khởi tưởng lìa khổ vui bình đẳng, tác ý vào trụ Xả vô lượng đầy đủ. Đối trong các sắc khởi tưởng nhàm thô, tác ý vào trụ định Không vô biên xứ đầy đủ. Đối trong các thức khởi tưởng vắng lặng, tác ý vào trụ định Thức vô biên xứ đầy đủ. Đối trong vô sở hữu khởi tưởng vắng lặng, tác ý vào trụ định Vô sở hữu xứ đầy đủ. Đối trong phi tưởng hữu tưởng phi vô tưởng khởi tưởng vắng lặng, tác ý vào trụ định Phi tưởng phi phi tưởng xứ đầy đủ. Đối định Diệt tưởng thọ khởi tưởng dứt thở, tác ý vào trụ định Diệt tưởng thọ đầy đủ. Bồ Tát Ma Ha Tát này an trụ tĩnh lự Ba la mật đa đã thuyết như thế, đem tâm không loạn đối các hữu tình hành hai thí tài pháp. Thường tự hành thí tài pháp, cũng thường khuyên người hành thí tài pháp, thường xưng nêu pháp hành thí tài pháp không trái, thường vui mừng khen ngợi kẻ hành thí tài pháp. Bồ Tát Ma Ha Tát này đem căn lành đây chẳng cầu các bậc Thanh Văn, Độc giác. Chỉ đem căn lành bố thí như thế cùng các hữu tình bình đẳng chung có, hồi hướng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, đem vô sở đắc mà làm phương tiện. Khi hồi hướng Đại bồ đề như thế xa lìa ba tâm là ai hồi hướng, dùng hồi hướng chi, hồi hướng chỗ nào. Ba tâm như thế hẳn đều chẳng khởi. Thiện Hiện! Đấy là Bồ Tát Ma Ha Tát an trụ tĩnh lự Ba la mật đa dẫn nhiếp bố thí Ba la mật đa.

Cụ thọ Thiện Hiện lại thưa Phật rằng: Bạch Thế Tôn! Bồ Tát Ma Ha Tát làm sao an trụ tĩnh lự Ba la mật đa dẫn nhiếp tịnh giới Ba la mật đa?

Phật nói: Thiện Hiện! Nếu Bồ Tát Ma ha tát an trụ tĩnh lự Ba la mật đa thọ trì tịnh giới, thường chẳng phát khởi tâm cùng hành với tham, tâm cùng hành với sân, tâm cùng hành với si. Thường chẳng phát khởi tâm cùng hành với sát hại, tâm cùng hành với keo kiết, tâm cùng hành với ganh ghét. Thường chẳng phát khởi tâm cùng hành với ưa phá tịnh giới. Chỉ thường phát khởi tác ý tương ưng Nhất thiết trí trí. Lại đem căn lành công đức như thế chẳng cầu các bậc Thanh Văn, Độc giác, cùng các hữu tình bình đẳng chung có, hồi hướng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, đem vô sở đắc mà làm phương tiện. Khi hồi hướng Đại bồ đề như thế xa lìa ba tâm là ai hồi hướng, dùng hồi hướng chi, hồi hướng chỗ nào. Ba tâm như thế hẳn đều chẳng khởi. Thiện Hiện! Đấy là Bồ Tát Ma Ha Tát an trụ tĩnh lự Ba la mật đa dẫn nhiếp bố thí Ba la mật đa.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
100,290,983