Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: Nguyên Tạng   

Tập 21

24/04/201319:35(Xem: 19314)
Tập 21

Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa - Tập 21

Quyển thứ 501: Phẩm Hiện Bảo Tháp: thứ 5-2

Hòa Thượng Thích Trí Nghiêm

Nguồn: Hòa Thượng Thích Trí Nghiêm

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Nếu các thiện nam tử, thiện nữ nhân năng đối Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu như thế chăm lòng lắng nghe, thọ trì đọc tụng, tinh siêng tu học, suy nghĩ đúng lý, thơ tả giải nói, khiến rộng lưu khắp, các thiện nam tử thiện nữ nhân này chỗ được hiện pháp thắng lợi đời sau. Các người nên lóng nghe kỹ, rất khéo suy nghĩ, Ta sẽ vì ngươi phân biệt giải nói. Thiên Đế Thích thưa: Dạ xin nói cho, chúng tôi muốn nghe.

Phật nói: Kiều Thi Ca! Nếu có các ác ngoại đạo Phạm chí, hoặc các ác ma và quyến thuộc ma, hoặc những kẻ bạo ác tăng thượng mạn, ở chỗ Bồ tát Ma ha tát này muốn làm nhiều việc chẳng nhiêu ích. Kia vừa dấy lòng gấp tự gặp họa, tất sẽ tiêu diệt, chẳng thật hiện ý muốn được. Vì cớ sao? Kiều Thi Ca! Bồ tát Ma ha tát này đem tâm tương ưng Nhất thiết trí trí, dùng vô sở đắc làm phương tiện thường tu bố thí Ba la Mật đa cho đến Bát nhã Ba la mật đa, đem đại bi nguyện mà làm thượng thủ.

Nếu các hữu tình đêm dài xan tham khởi những đấu tranh, Bồ tát Ma ha tát này đối pháp trong ngoài đều xả tất cả, phương tiện khiến kia an trụ tịnh giới Ba la mật đa.

Nếu các hữu tình đêm dài giận dữ tổn hại lẫn nhau, Bồ tát Ma ha tát này đối pháp trong ngoài đều xả tất cả, phương tiện khiến kia an trụ an nhẫn Ba la Mật đa.

Nếu các hữu tình đêm dài lười biếng bỏ các nghiệp lành, Bồ tát Ma ha tát này đối pháp trong ngoài đều xả tất cả, phương tiện khiến kia an trụ tinh tiến Ba la mật đa.

Nếu các hữu tình đêm dài tán loạn tâm chuyên náo động, Bồ tát Ma ha tát này đối pháp trong ngoài đều xả tất cả, phương tiện khiến kia an trụ tĩnh lự Ba la mật đa.

Nếu các hữu tình đêm dài ngu si chẳng biết thiện ác, Bồ tát Ma ha tát này đối pháp trong ngoài đều xả tất cả, phương tiện khiến kia an trụ bát nhã Ba la mật đa.

Nếu các hữu tình trôi lăn sanh tử, tham sân si thảy rằng buộc nơi tâm, gây làm lắm nhiều việc chẳng nhiêu ích; Bồ tát Ma ha tát này khéo quyền phương tiện khiến kia đè dứt nhân duyên sanh tử là tham sân si thảy.

Hoặc khiến an trụ bốn tĩnh lự, bốn vô lượng, bốn vô sắc định. Hoặc khiến an trụ bốn niệm trụ cho đến tám thánh đạo chi. Hoặc khiến an trụ không, vô tướng, vô nguyện giải thoát môn. Hoặc khiến an trụ tám giải thoát, chín định tứ lớp. Hoặc khiến an trụ các bậc Bồ tát. Hoặc khiến an trụ nội không cho đến vô tánh tự tánh không. Hoặc khiến an trụ chơn như cho đến bất tư nghì giới.

Hoặc khiến an trụ đoạn giới cho đến vô vi giới. Hoặc khiến an trụ khổ tập diệt đạo thánh đế.

Hoặc khiến an trụ Tịnh quán địa cho đến Như Lai địa. Hoặc khiến an trụ năm nhãn, sáu thần thông. Hoặc khiến an trụ Như Lai mười lực cho đến mười tám pháp Phật bất cộng. Hoặc khiến an trụ pháp vô song thất, tánh hằng trụ xả. Hoặc khiến an trụ tất cả đà la ni môn, tam ma địa môn. Hoặc khiến an trụ nhất thiết trí, đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí . Hoặc khiến an trụ quả Dự lưu cho đến Độc giác Bồ đề. Hoặc khiến an trụ tất cả hạnh Bồ tát Ma ha tát. Hoặc khiến an trụ chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Hoặc khiến an trụ các thiện pháp thế gian, xuất thế gian khác.

Kiều Thi Ca! Như vậy gọi là đối Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu chăm lòng lóng nghe, thọ trì đọc tụng, tinh siêng tu học, suy nghĩ đúng lý, thơ tả giải nói, khiến rộng lưu khắp, các Bồ tát Ma ha tát thắng lợi hiện pháp.

Kiều Thi Ca! Bồ tát Ma ha tát này do nhân duyên đây ở đời sau mau chứng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, quay xe diệu pháp độ vô lượng chúng, tùy bản sở nguyện an lập hữu tình khiến đối Tam thừa tu học rốt ráo cho đến chứng được Vô dư Niết bàn .

Kiều Thi Ca! Như vậy gọi là đối Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu chăm lòng lóng nghe, thọ trì đọc tụng, tinh siêng tu học, suy nghĩ đúng lý, thơ tả giải nói, khiến rộng lưu khắp, các Bồ tát Ma ha tát thắng lợi đời sau.

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Nếu các thiện nam tử, thiện nữ nhân đối Bát nhã Ba la mật đa đây chăm lòng lóng nghe, thọ trì đọc tụng, tinh siêng tu học, suy nghĩ đúng lý, thơ tả giải nói, khiến rộng lưu khắp nơi địa phương ấy, nếu các ác ma và bè lũ ma, hoặc có các thứ ngoại đạo Phạm chí và những kẻ bạo ác tăng thượng mạn khác, ganh ghét Bát nhã Ba la mật đa muốn làm ngăn ngại, gạn trách chống trái khiến mau ẩn mất, dù có muốn đây trọn chẳng thành được. Kia nhân tạm nghe tiếng Bát nhã nên lần diệt các ác, lần sanh công đức, về sau nương nhờ Tam thừa được hết ngằn khổ, hoặc thoát ác thú sanh trong trời người.

Kiều Thi Ca! Như có diệu dược tên gọi mạc kỳ, oai thế thứ thuốc này năng tiêu các độc. Diệu dược như thế tùy sanh chỗ nào các loại độc trùng chẳng thể đến gần. Có rắn độc lớn đói đi kiếm ăn, gặp thấy sanh loại muốn cắn ăn nuốt, sanh loại kia sợ chết vội chạy tới chỗ thuốc thần, rắn nghe hơi thuốc liền chạy thối lui. Vì cớ sao? Kiều Thi Ca! Diệu dược như thế đủ đại uy thế năng ích thân mệnh, tiêu trừ các độc. Phải biết Bát nhã Ba la mật đa đủ đại uy thế cũng lại như vậy. Nếu các thiện nam tử thiện nữ nhân chăm lòng lóng nghe, thọ trì đọc tụng, tinh siêng tu học, suy nghĩ đúng lý, thơ tả giải nói, khiến rộng lưu khắp, thời các ác ma thảy ở chỗ Bồ tát Ma ha tát này muốn làm ác sự, do sức oai thần Bát nhã Ba la mật đa đây nên khiến ác sự kia ở nơi chỗ ấy tự phải tiêu diệt, không làm gì được. Vì cớ sao? Kiều Thi Ca! Do Bát nhã ba la mật đa đây đủ đại uy lực, năng sô các ác, tăng trưởng thiện pháp vậy.

Vì sao Bát nhã Ba la mật đa năng xô các ác tăng trưởng các thiện?Nghĩa là Bát nhã Ba la mật đa đây diệt tham sân si vô minh cho đến trọn đống khổ lớn, ngăn che tùy miên, trói bẩn gút buộc, ngã kiến, hữu tình kiến cho đến kiến giả kiến; đoạn kiến, thường kiến, vô kiến, hữu kiến cho đến các ác kiến thú; xan tham, phá giới, giận giữ, lười nhác, tán loạn, ngu si; tưởng thường, tưởng lạc, tưởng ngã, tưởng tịnh, vì tất cả tham sân si, mạn nghi kiến hành thảy không thứ nào chẳng tiêu diệt được. Cũng diệt chấp sắc cho đến chấp thức. Cho đến cũng diệt chấp Nhất thiết tướng trí, chấp Bồ đề, Niết Bàn.

Kiều Thi Ca! Bát nhã ba la mật đa như thế năng diệt tất cả ác pháp đây thảy và năng tăng trưởng tất cả thiện sự. Vậy nên Bát nhã Ba la mật đa có vô số lượng đại oai thần lực.

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Nếu các thiện nam tử, thiện nữ nhân đối Bát nhã Ba la mật đa đây chăm lòng lóng nghe, thọ trì đọc tụng, tinh siêng tu học, suy nghĩ đúng lý, thơ tả giải nói, khiến rộng lưu khắp, Bồ tát Ma ha tát này thường được thế giới Tam thiên đại thiên, bốn đại thiên vương và Thiên Đế Thích chủ cõi Kham Nhẫn, Đại phạm thiên vương, Tịnh cư thiên thảy, cùng các thiên thần thường đến ủng hộ chẳng cho tất cả tai hoạnh xâm hại, như pháp sở cầu không chẳng đầy đủ. Mười phương thế giới hiện tại Như Lai Ứng Chánh Đảng Giác cũng thường hộ niệm khiến ác lần diệt, thiện pháp lần tăng. Nghĩa là khiến tăng trưởng bố thí Ba la mật đa cho đế bát nhã Ba la mật đa. Như vậy cho đến cũng khiến tăng trưởng nhất thiết trí, đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí, đem vô sở đắc làm phương tiện, nên sở tu sở trụ thường không lui giảm.

Kiều Thi Ca! Bồ tát Ma ha tát này do nhân duyên đây lời lẽ oai nghiêm nghe đều kính mến, pháp nói xứng lượng, lời chẳng ồn tạp, bền thờ bạn lành, rất biết trả ơn, chẳng bị tham, ganh, giận hờn, che, não, dối gạt, kiêu thảy che khuất nơi tâm.

Kiều Thi Ca! Bồ tát Ma ha tát này tự năng lìa giết sanh mệnh, cũng khuyên người lìa giết sanh mệnh, xưng nêu pháp lìa giết sanh mệnh không trái, vui mừng khen ngợi kẻ lìa giết sanh mệnh.

Như vậy cho đến tự năng lìa tà kiến, cũng khuyên người lìa tà kiến, xưng nêu pháp lìa tà kiến không trái, vui mừng khen ngợi kẻ lìa tà kiến.

Kiều Thi Ca! Bồ tát Ma ha tát này tự năng hành bố thí cho đến bát nhã Ba la mật đa, cũng khuyên người hành bố thí cho đến bát nhã Ba la mật đa, xưng nêu pháp hành bố thí cho đến bát nhã Ba la mật đa không trái, vui mừng khen ngợi kẻ hành bố thí cho đến bát nhã Ba la mật đa. Như vậy cho đến tự năng tu nhất thiết trí, đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí, cũng khuyên người tu nhất thiết trí, đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí, xưng nêu pháp tu nhất thiết trí, đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí không trái, vui mừng khen ngợi kẻ tu nhất thiết trí, đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí.

Kiều Thi Ca! Bồ tát ma ha tát này tu hành bố thí cho đến bát nhã Ba la mật đa, đem vô sở đắc mà làm phương tiện, cùng các hữu tình bình đẳng chung có, hồi hướng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề.

Bồ tát Ma ha tát này thường khởi nghĩ này: Nếu ta chẳng năng tu hành bố thí Ba la mật đa, sẽ sanh nòi giống nghèo cùng hèn kém. Nếu ta chẳng năng tu hành tịnh giới Ba la mật đa, đóng cửa người trời, đọa các ác thú. Nếu ta chẳng năng tu hành an nhẫn Ba la mật đa, các căn sẽ khuyết, hình dung xấu xí, chẳng đủ sắc thân Bồ tát viên mãn. Nếu ta chẳng năng tu hành tinh tiến Ba la mật đa, bè chẳng năng tu thắng đạo Bồ tát, thường mang lười nhác, chẳng thành mọi việc. Nếu ta chẳng năng tu hành tĩnh lự Ba la mật đa, bèn chẳng năng tu thắng định Bồ tát, tâm hằng toán loạn, sở dục chẳng thành. Nếu ta chẳng năng tu hành bát nhã ba la mật đa, bèn chẳng năng được phương tiện khéo léo, vượt các bậc Thanh văn, Độc giác thảy. Nếu có các việc nghèo cùng như thế thảy, hãy không thế lực thành thục hữu tình, cũng lại chẳng hay nghiêm tịnh cõi Phật, huống sẽ năng được Nhất thiết trí trí.

Bồ tát Ma ha tát này thường khởi nghĩ đây: Ta chẳng nên theo thế lực xan tham, nếu theo lực kia thời bố thí Ba la mật đa ta chẳng được viên mãn. Ta chẳng nên theo thế lực phá giới, nếu theo lực kia thời tịnh giới Ba la mật đa ta chẳng được viên mãn. Ta chẳng nên theo thế lực giận dữ, nếu theo lực kia thời an nhẫn Ba la mật đa ta chẳng được viên mãn. Ta chẳng nên theo thế lực lười biếng, nếu theo lực kia thời tinh tiến Ba la mật đa ta chẳng được viên mãn. Ta chẳng nên theo thế lực tán loạn, nếu theo lực kia thời tĩnh lự ba la mật đa ta chẳng được viên mãn. Ta chẳng nên theo thế lực ngu si, nếu theo lực kia thời bát nhã Ba la mật đa của ta chẳng được viên mãn. Nếu sáu Ba la mật đa của ta chẳng được viên mãn, quyết định chẳng năng được Nhất thiết trí trí, lợi ích an vui tất cả hữu tình.

Kiều Thi Ca! Bồ tát ma ha tát này chẳng lìa tâm Nhất thiết trí trí, đem vô sở đắc làm phương tiện, đối Bát nhã Ba la mật đa đây chăm lòng lóng nghe, thọ trì đọc tụng, tinh siêng tu học, suy nghĩ đúng lý, thơ tả giải nói, khiến rộng lưu khắp. Được hiện pháp như thế thảy thời sẽ được công đức thắng lợi thế gian, xuất thế gian đời sau.

Bấy giờ, Thiên Đế Thích thưa Phật rằng: Bạch Thế Tôn! Bát nhã Ba la mật đa như thế rất lạ hiếm có, năng điều phục chúng Bồ tát Ma ha tát khiến lìa tâm cống cao, lại năng hồi hướng Nhất thiết trí trí.

Bấy giờ, Phật bảo Thiên Đế Thích rằng: Kiều Thi Ca! Sao là Bát nhã ba la mật đa rất lạ hiếm có, năng điều phục chúng Bồ tát Ma ha tát khiến lìa tâm cống cao, lại năng hồi hướng Nhất thiết trí trí?

Khi ấy, Thiên Đế Thích thưa rằng: Bạch Thế Tôn! Các Bồ tát Ma ha tát khi hành bố thí Ba la mật đa thế gian, nếu đối Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác và các Bồ tát, Độc giác, Thanh văn, kẻ côi cút, bần cùng, già cả, bệnh tật, đi đường, ăn xin mà hành bố thí, bèn khởi nghĩ rằng: Ta năng thí Phật cho đến kẻ ăn xin. Bồ tát Ma ha tát này không phương tiện khéo léo, nên mặc dù hành bố thí Ba la mật đa mà khởi cao tâm, chẳng năng hồi hướng Nhất thiết trí trí. Các Bồ tát ma ha tát khi hành tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã Ba la mật đa thế gian, bèn khởi nghĩ này: Ta năng tu hành tịnh giới cho đến bát nhã Ba la mật đa. Cũng khởi nghĩ này: Ta năng viên mãn tịnh giới cho đến bát nhã Ba la mật đa. Bồ tát Ma ha tát này không phương tiện khéo léo, nên mặc dù hành tịnh giới cho đến bát nhã Ba la mật đa mà khở cao tâm, chẳng năng hồi hướng Nhất thiết trí trí.

Như vậy cho đến khi các Bồ tát Ma ha tát tu hành nhất thiết trí, đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí, nếu khởi nghĩ này: Ta năng tu hành nhất thiết trí, đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí. Cũng khởi nghĩ này: Ta năng viên mãn nhất thiết trí, đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí. Bồ tát Ma ha tát này không phương tiện khéo léo, nên mặc dù tu hành nhất thiết trí, đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí mà khởi cao tâm, chẳng năng hồi hướng Nhất thiết trí trí.

Khi các Bồ tát Ma ha tát thành thục hữu tình, nghiêm tịnh cõi Phật, nếu khởi nghĩ này: Ta năng thành thục hữu tình, nghiêm tịnh cõi Phật, các kẻ khác không làm đây được, Bồ tát Ma ha tát này không phương tiện khéo léo nên mặc dù thành thục hữu tình, nghiêm tịnh cõi Phật mà khởi cao tâm, chẳng năng hồi hướng Nhất thiết trí trí.

Bạch Thế Tôn! Chúng Bồ tát Ma ha tát như thế nương tâm thế gian tu các thiện pháp, không phương tiện khéo léo, nên chấp ngã, ngã sở rối loạn tâm, nên mặc dù tu Bát nhã Ba la mật đa mà chưa đắc, nên chẳng năng điều phục được tâm cống cao, cũng chẳng năng hồi hướng Nhất thiết trí trí được.

Bạch Thế Tôn! Nếu khi Bồ tát Ma ha tát hành xuất thế bố thí Ba la mật đa, khéo tu Bát nhã ba la mật đa nên chẳng đắc kẻ thí, chẳng đắc kẻ thọ, chẳng đắc bố thí. Bồ tát Ma ha tát này nương dựa Bát nhã Ba la mật đa mà hành bố thí, nên điều phục được cao tâm, cũng năng hồi hướng Nhất thiết trí trí. Nếu khi Bồ tát Ma ha tát hành xuất thế tịnh giới cho đến bát nhã Ba la mật đa, khéo tu Bát nhã Ba la mật đa, nên chẳng đắc tịnh giới cho đến bát nhã và tất cả pháp. Bồ tát Ma ha tát này nương dựa Bát nhã Ba la mật đa mà hành tịnh giới cho đến bát nhã, nên điều phục được cao tâm, cũng năng hồi hướng Nhất thiết trí trí.

Như vậy cho đến nếu khi Bồ tát Ma ha tát tu hành nhất thiết trí, đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí, khéo tu Bát nhã Ba la mật đa nên chẳng đắc nhất thiết trí trí, đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí và tất cả pháp. Bồ tát Ma ha tát này nương dựa Bát nhã Ba la mật đa mà tu nhất thiết trí, đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí nên điều phục được cao tâm, cũng năng hồi hướng nhất thiết trí trí .

Nếu khi Bồ tát Ma ha tát thành thục hữu tình, nghiêm tịnh cõi Phật, khéo tu Bát nhã ba la mật đa nên chẳng đắc thành thục hữu tình, nghiêm tịnh cõi Phật và tất cả pháp. Bồ tát Ma ha tát này nương dựa Bát nhã Ba la mật đa mà thành thục hữu tình, nghiêm tịnh cõi Phật, nên năng điều phục được cao tâm, cũng năng hồi hướng Nhất thiết trí trí.

Bạch Thế Tôn! Do nhân duyên đây tôi tác thuyết này: Bát nhã ba la mật đa như thế rất lạ hiếm có, năng điều phục chúng Bồ tát Ma ha tát khiến lìa tâm cống cao, lại năng hồi hướng Nhất thiết trí trí.

Bấy giờ, Phật bảo Thiên Đế Thích rằng: Kiều Thi Ca! Nếu các thiện nam tử, thiện nữ nhân năng đối kinh điển Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu, chẳng lìa tâm Nhất thiết trí trí, đem vô sở đắc làm phương tiện, chăm lòng lóng nghe, thọ trì đọc tụng, tinh siêng tu học, suy nghĩ đúng lý, thơ tả giải nói, khiến rộng lưu khắp. Các thiện nam tử, thiện nữ nhân này thân tâm an vui, chẳng bị tất cả tai hoạnh xâm hại. Nếu khi ở quân trận giao chiến chăm lòng niệm tụng Bát nhã Ba la mật đa như thế, đối các hữu tình từ bi hộ niệm, chẳng bị dao gậy làm thương sát, sở đối oán địch đều khởi từ tâm, nếu khởi ác tâm tự nhiên lui bại. Các thiện nam tử, thiện nữ nhân này nếu ở quân trận bị dao tên làm thương chết mất thân mệnh, quyết không có lẽ ấy. Vì cớ sao? Kiều Thi Ca! Các thiện nam tử, thiện nữ nhân này chẳng lìa tâm Nhất thiết trí trí, đem vô sở đắc làm phương tiện, đêm dài tu hành Bát nhã ba la mật đa thẳm sâu, tự năng hàng phục tham, sân, si, mạn, ác kiến, tùy miên, triền cấu, ác nghiệp, các dao gậy cho kẻ khác vậy.

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Nếu các thiện nam tử, thiện nữ nhân năng đối kinh điển Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu chẳng lìa tâm Nhất thiết trí trí, đem vô sở đắc làm phương tiện, chăm lòng lóng nghe, thọ trì đọc tụng, tinh siêng tu học, suy nghĩ đúng lý, cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen, thơ tả giải nói, khiến rộng lưu khắp. Các thiện nam tử, thiện nữ nhân này tất cả độc dược, cổ đạo, quỷ myếm rủa, chú thuật đều chẳng thể hại, nước chẳng thể chìm, lửa chẳng thể đốt, dao gậy, ác thú, oán tặc, ác thần, các tà vọng lượng chẳng thể hại được. Vì cớ sao?

Kiều Thi Ca! Bát nhã Ba la mật đa như thế là đại thần chú, Bát nhã Ba la mật đa như thế là đại minh chú, Bát nhã Ba la mật đa như thế là vô thượng chú, Bát nhã Ba la mật đa như thế là vô đẳng đẳng chú, Bát nhã Ba la mật đa như thế là vua tất cả chú, rất thượng rất diệu, không gì theo kịp được, đủ đại uy lực năng hàng phục tất cả mà chẳng bị tất cả hàng phục lại. Các thiện nam tử, thiện nữ nhân này tinh siêng tu học chú vương như thế, chẳng bị tự hại, chẳng bị người hại, chẳng bị đều hại. Vì cớ sao? Kiều Thi Ca! Các thiện nam tử, thiện nữ nhân này học Bát nhã Ba la mật đa đây, liễu ngộ mình người đều bất khả đắc vậy.

Kiều Thi Ca! Các thiện nam tử, thiện nữ nhân này khi học Bát nhã Ba la mật đa đại chú vương đây chẳng đắc ngã cho đến kiến giả. Chẳng đắc sắc cho đến thức. Như vậy cho đến chẳng đắc nhất thiết trí, đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí. Vì đối ngã thảy vô sở đắc vậy, nên chẳng bị tự hại, chẳng bị người hại, chẳng bị đều hại.

Kiều Thi Ca! Các thiện nam tử, thiện nữ nhân này khi học bát nhã Ba la mật đa đại chú vương đây, đối ngã và pháp dù vô sở đắc mà chứng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, quán các hữu tình tâm hành sai khác, tùy nghi vì chuyển vô thượng pháp luân, khiến như nói mà tu hành, được lợi ích lớn. Vì cớ sao? Kiều Thi Ca! Chúng Bồ tát Ma ha tát quá khứ, vị lai, hiện tại đều đối Bát nhã Ba la mật đa đại thần chú vương thẳm sâu như thế, tinh siêng tu học, đã sẽ hiện chứng Vô thượng Bồ đề, quay xe diệu pháp độ vô lượng chúng.

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Nếu các thiện nam tử, thiện nữ nhân đối kinh điển Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu đây chẳng lìa tâm Nhất thiết trí trí, đem vô sở đắc làm phương tiện, chăm lòng lóng nghe, thọ trì đọc tụng, tinh siêng tu học, suy nghĩ đúng lý, thơ tả giải nói, khiến rộng lưu khắp. Các thiện nam tử, thiện nữ nhân này tùy nương ở nơi chỗ cõi nước thành ấp nào, chẳng bị người và phi người tất cả tai hoạnh tật dịch làm tổn hại. Vì cớ sao? Kiều Thi Ca! Các thiện nam tử, thiện nữ nhân này tùy ở chỗ nào được thế giới Tam thiên đại thiên đây và các thế giới mười phương vô lượng, vô số, vô biên khác có bao trời Bốn đại vương chúng, cho đến trời Sắc cứu cánh và các long thần a tố lạc thảy thường đến thủ hộ, cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen, chẳng cho Bát nhã Ba la mật đa đại thần chú vương có lưu nạn vậy.

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Nếu các thiện nam tử, thiện nữ nhân viết Bát nhã Ba la mật đa đại thần chú vương đây tôn để chỗ thanh tịnh, cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen, tuy chẳng lóng nghe, thọ trì đọc tụng, tinh siêng tu học, suy nghĩ đúng lý, cũng chẳng vì người khai chỉ phân biệt, mà chỗ trụ xứ đây, cõi nước vương đô chẳng bị người và phi người tất cả tai hoạnh tật dịch làm tổn hại. Vì cớ sao?

Kiều Thi Ca! Bát nhã Ba la mật đa đại thần chú vương như thế tùy ở chỗ nào được thế giới Tam thiên đại thiên đây và các thế giới mười phương vô lượng vô số vô biên khác có bao trời Bốn đại vương chúng cho đến trời Sắc cứu cánh và các long thần a tố lạc thảy thường đến thủ hộ, cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen, chẳng cho Bát nhã Ba la mật đa đại thần chú vương có lưu nạn vậy.

Kiều Thi Ca! Các thiện nam tử, thiện nữ nhân này chỉ viết Bát nhã Ba la mật đa đại thần chú vương tôn để chỗ thanh tịnh, cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen hãy được hiện pháp thắng lợi như thế, huống năng lóng nghe, thọ trì đọc tụng, tinh siêng tu học, suy nghĩ đúng lý và rộng vì người khai chỉ phân biệt, phải biết bọn này công đức vô biên, mau chứng Bồ đề nhiêu ích tất cả.

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Nếu các thiện nam tử, thiện nữ nhân vì sợ hãi oan gia, ác thú, tai hoạnh, yếm rủa, tật dịch, độc dược, bùa chú thảy, nên viết Bát nhã Ba la mật đa đại thần chú vương, tùy phần nhiều ít chứa đựng đãy thơm, để trong ống báu, hằng đeo theo thân, cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen, thời các việc sợ hãi đều tự tiêu trừ, vì thiên long quỷ thần thường giữ hộ vậy.

Kiều Thi Ca! Ví như có người hoặc loại bàng sanh vào viện cội Bồ đề, hoặc đến bên viện kia, người phi người thảy chẳng thể làm tổn hại. Vì cớ sao? Kiều Thi Ca! Chư Phật quá khứ, vị lai, hiện tại đều ngồi chỗ ấy chứng được Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Được Bồ đề rồi, ban cho các hữu tình vô khủng vô bố, vô oán vô hại, thân tâm an vui. An lập vô lượng vô số hữu tình khiến trụ diệu hạnh trời người cao sang. An lập vô lượng vô số hữu tình khiến trụ diệu hạnh Tam thừa an vui. An lập vô lượng vô số hữu tình khiến hiện chứng được hoặc quả Dự lưu, hoặc quả Nhất lai, hoặc quả Bất hoàn, hoặc quả A la hán. An lập vô lượng vô số hữu tình khiến sẽ chứng được Độc giác Bồ đề. An lập vô lượng vô số hữu tình khiến tu hạnh Bồ tát Ma ha tát sẽ được Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Thắng sự như thế đều do sức oai thần Bát nhã Ba la mật đa. Vậy nên chỗ đây tất cả trời, rồng, a tố lạc thảy đều đồng giữ hộ, cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen. Phải biết kinh điển Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu tùy ở chỗ nào cũng lại như thế, tất cả trời, rồng, a tố lạc thảy thường đến giữ hộ, cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen, chẳng cho Bát nhã Ba la mật đa có lưu nạn vậy.

Kiều Thi Ca! Kinh điển Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu như thế, tùy ở chỗ nào, phải biết chỗ này đáng cúng dường, tất cả hữu tình đều nên kính lễ. Phải đem các thứ tràng hoa thượng diệu, hương bột, hương xoa thảy, áo mặc, chuỗi anh lạc, bảo tràng, phan lọng, các ngọc diệu trân kỳ quý lạ, kỹ nhạc, đèn sáng cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen.

Bấy giờ, Thiên Đế Thích thưa Phật rằng: Bạch Thế Tôn! Nếu các thiện nam tử, thiện nữ nhân viết kinh điển Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu đây, các thứ trang nghiêm cung kính cúng dường tôn trọng ngợi khen. Lại đem các thứ tràng hoa thượng diệu, hương bột hương xoa thảy, áo mặc, chuỗi anh lạc, bảo tràng, phan lọng, các ngọc diệu trân kỳ quý lạ, kỹ nhạc, đèn sáng mà vì cúng dường.

Lại có các thiện nam tử, thiện nữ nhân sau Phật Niết bàn, khởi tạo Bảo tháp bảy báu nghiêm trang, hòm ngọc đựng chứa Thiết lợi la Phật an để trong tháp, cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen. Lại đem các thứ tràng hoa thượng diệu, hương bột, hương xoa, áo mặc, chuỗi anh lạc, bảo tràng, phan lọng, các ngọc diệu trân kỳ quý lạ, kỹ nhạc đèn sáng mà vì cúng dường. Hai thứ được phước thứ nào nhiều hơn?

Phật bảo: kiều Thi Ca! Ta lại hỏi ngươi cứ tùy ý đáp. Nơi ý hiểu sao? Như Lai đã được Nhất thiết trí trí và thân tướng hảo, nương những pháp nào tu học mà được? Thiên Đế Thích thưa: Như Lai đã được Nhất thiết trí trí và thân tướng hảo, nương kinh điển Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu đây tu học mà được.

Phật bảo: Kiều Thi Ca! Như vậy, như vậy. Như ngươi đã nói. Ta nương kinh điển Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu tu học nên được Nhất thiết trí trí và thân tướng hảo. Vì cớ sao? Kiều Thi Ca! Chẳng học kinh điển Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu năng được Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, không có lẽ ấy.

Kiều Thi Ca! Chẳng những năng được thân tướng hảo nên nói gọi Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác, cần do chứng được Nhất thiết trí trí nói gọi Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác.

Kiều Thi Ca! Như Lai đã được Nhất thiết trí trí cần do Bát nhã ba la mật đa làm nhân nên khởi. Thân Phật tướng hảo chỉ làm chỗ nương, nếu chẳng nương dựa thân Phật tướng hảo, Nhất thiết trí trí không do đâu mà khởi. Vậy nên Bát nhã Ba la mật đa chính làm nhân sanh Nhất thiết trí trí. Muốn làm cho trí đây hiện tiền nối nhau nên lại phải tu nhóm thân Phật tướng hảo. Thân tướng hảo đây, nếu chẳng nương dựa Biến trí ấy thời tất cả thiên long a tố lạc thảy chẳng nên hết lòng thành cúng dường cung kính. Bởi thân tướng hảo cùng Phật Biến trí làm chỗ nương dựa, nên chư thiên long, thần, a tố lạc thảy cúng dường cung kính. Do duyên cớ đây, sau Ta Niết bàn, chư thiên, long, thần, người, phi người thảy cúng dường cung kính Thiết lợi la Ta.

Kiều Thi Ca! Nếu các thiện nam tử, thiện nữ nhân chỉ đối kinh điển Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen, thời là cúng dường Nhất thiết trí trí và chỗ nương dựa Phật thân tướng hảo cùng Phật Thiết lợi la sau Niết bàn. Vì cớ sao? Kiều Thi Ca! Nhất thiết trí trí và thân tướng hảo cùng Thiết lợi la đều lấy Bát nhã Ba la mật đa làm căn bản vậy.

Kiều Thi Ca! Nếu các thiện nam tử, thiện nữ nhân chỉ đối Phật thân và Thiết lợi la cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen, thời chẳng phải vì cúng dường Nhất thiết trí trí và Bát nhã Ba la mật đa đây. Vì cớ sao? Kiều Thi Ca! Di thể Phật thân chẳng phải làm căn bản cho Bát nhã Ba la mật đa, Nhất thiết trí trí đây vậy.

Kiều Thi Ca! Do nhân duyên đây, nếu các thiện nam tử, thiện nữ nhân muốn cúng dường Phật, hoặc thân hoặc tâm và các công đức khác, trước hết phải lóng nghe thọ trì đọc tụng, tinh siêng tu học, suy nghĩ đúng lý, thơ tả giải nói kinh điển Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu như thế. Lại đem các thứ tràng hoa thượng diệu, hương bột hương xoa thảy, áo mặc, chuỗi anh lạc, bảo tràng,phan lọng, các ngọc diệu trân kỳ quí lạ, kỹ nhạc đèn sáng cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen.

Vì vậy, nên Kiều Thi Ca! Nếu các thiện nam tử, thiện nữ nhân viết kinh điển Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu đây, các thứ trang nghiêm cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen. Lại dùng các phẩm tràng hoa thượng diệu, hương xoa, hương bột thảy, áo mặc, anh lạc, bảo tràng, phan lọng, các ngọc diệu trân kỳ quý lạ, kỹ nhạc đèn sáng mà vì cúng dường. Lại có các thiện nam tử, thiện nữ nhân sau Phật Niết bàn khởi tạo Bảo tháp, bảy báu nghiêm dồi, hòm báu chứa đựng Thiết lợi la Phật an để trong tháp, cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen. Lại đem các phẩm tràng hoa thượng diệu, hương bột, hương xoa thảy, áo mặc, anh lạc, bảo tràng, phan lọng, các ngọc diệu trân kỳ quý lạ, kỹ nhạc, đèn sáng mà vì cúng dường. Hai việc được phước, việc trước nhiều hơn vô lượng bội số. Vì cớ sao?

Kiều Thi Ca! Kinh điển Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu như thế mau được thành xong bố thí Ba la mật đa cho đến Bát nhã Ba la mật đa. Nội không cho đến vô tánh tự tánh không. Chơn như cho đến bất tư nghì giới. Đoạn giới cho đến vô vi giới. Khổ tập diệt đạo thánh đế. Bốn niệm trụ cho đến tám thánh đạo chi. Bốn tĩnh lự, bốn vô lượng, bốn vô sắc định. Tám giải thoát, chín định thứ lớp. Không, vô, tướng, vô nguyện giải thoát môn. Tịnh quán địa cho đến Như Lai địa. Cực hỷ địa cho đến Pháp vân địa. Năm nhãn, sáu thần thông. Như Lai mười lực cho đến mười tám pháp Phật bất cộng. Pháp vô vong thất, tánh hằng trụ xả. Tất cả đà la ni môn, tam ma địa môn. Nhất thiết trí, đạo tướng trí, nhất thiết trí. Thành thục hữu tình, nghiêm tịnh cõi Phật.

Cũng được thành xong các Bồ tát Ma ha tát tộc họ viên mãn, sắc lực viên mãn, của cải viên mãn, quyến thuộc viên mãn. Cũng được thành xong thế gian sở hữu mười thiện nghiệp đạo, cúng dường Sa môn, cha mẹ thầy bạn, thí, giới, tu thảy vô lượng thiện pháp.

Cũng được thành xong đại tộc Sát đế lợi, đại tộc Bà la môn, đại tộc Trưởng giả. Đại tộc Cư sĩ. Trời Bốn đại vương chúng cho đến trời Phi tưởng phi phi tưởng xứ.

Cũng được thành xong quả Dự lưu, Nhất lai, Bất hoàn, A la hán, Độc giác Bồ đề, tất cả hạnh Bồ tát Ma ha tát, chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Cũng được thành xong Thanh văn, Độc giác, Bồ tát, Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác.

Cũng được thành xong chẳng thể nghĩ lường. Chẳng thể tuyên nói, vô thượng vô thượng thượng, vô đẳng vô đẳng đẳng Nhất thiết trí trí.

Khi ấy, Thiên Đế Thích lại thưa Phật rằng: Người châu Thiệm Bộ, kẻ đối kinh điển Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu đây chẳng cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen, kia đâu chẳng biết cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen kinh điển Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu như thế được các thứ thắng lợi?

Phật bảo: Kiều Thi Ca! Ta lại hỏi ngươi, tùy ý ngươi đáp. Nơi ý hiểu sao? Trong châu Thiệm Bộ có bao nhiêu người thành Phật chứng tịnh, thành Pháp chứng tịnh, thành Tăng chứng tịnh? Có bao nhiêu người đối Phật không nghi, đối Pháp không nghi, đối Tăng không nghi? Có bao nhiêu người đối Phật rốt ráo, đối Pháp rốt ráo, đối Tăng rố ráo?

Có bao nhiêu người tu mười thiện nghiệp đạo. Có bao nhiêu người hành thí giới tu. Có bao nhiêu người được ba mươi bảy Bồ đề phần pháp. Có bao nhiêu người được ba giải thoát môn. Có bao nhiêu người được tám giải thóat. Có bao nhiêu người được chín định thứ lớp. Có bao nhiêu người được bốn vô ngại giải. Có bao nhiêu người được sáu thần thông. Có bao nhiêu người dứt hẳn ba gút được quả Dự lưu. Có bao nhiêu người mỏng tham sân si được quả Nhất lai. Có bao nhiêu người dứt năm gút thuận hạ phần được quả Bất hoàn. Có bao nhiêu người dứt năm gút thuận thượng phần được quả A la hán. Có bao nhiêu người phát tâm định tới Độc giác Bồ đề. Có bao nhiêu người phát tâm định tới chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề?

Thiên Đế Thích thưa: Trong châu Thiệm Bộ có phần ít người thành Phật chứng tịnh, thành Pháp chứng tịnh, thành Tăng chứng tịnh. Như vậy cho đến có phần ít người phát tâm định tới chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề.

Bấy giờ, Phật bảo Thiên Đế Thích rằng: Như vậy, như vậy. Như ngươi đã nói. Kiều Thi Ca! Trong châu Thiệm Bộ rất ít phần người thành Phật chứng tịnh, thành Pháp chứng tịnh, thành Tăng chúng tịnh. Càng ít phần người đối Phật không nghi, đối Pháp không nghi, đối Tăng không nghi. Như vậy lại càng ít phần người phát tâm định tới chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Lại càng ít hơn phần người đã phát tâm rồi tinh siêng tu học tới hạnh Bồ đề. Lại càng ít hơn nữa phần người tinh siêng tu học tới hạnh Bồ đề được chẳng quay lui, chứng được Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Vì cớ sao? Kiều Thi Ca! Các loại hữu tình trôi lăn sanh tử vô lượng đời đến nay, nhiều kẻ chẳng thấy Phật, chẳng nghe Chánh pháp, chẳng gần gũi Tăng. Nhiều kẻ chẳng tu hành mười thiện nghiệp đạo và thí giới tu. Chẳng nghe bố thí cho đến Bát nhã Ba la mật đa, chẳng tu bố thí cho đến bát nhã Ba la mật đa. Như vậy cho đến chẳng nghe nhất thiết trí, đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí, chẳng tu nhất thiết trí, đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí.

Kiều Thi Ca! Do nhân duyên này phải biết ở trong châu Thiệm Bộ đây rất ít phần người thành Phật chứng tịnh, thành Pháp chứng tịnh, thành Tăng chứng tịnh. Càng ít phần người đối Phật không nghi, đối Pháp không nghi, đối Tăng không nghi. Như vậy cho đến lại càng ít phần người phát tâm định tới chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Lại càng ít hơn phần người đã phát tâm rồi tinh siêng tu học tới hạnh Bồ đề. Lại càng ít hơn nữa phần người tinh siêng tu học tới hạnh Bồ đề chẳng quay lui, chứng được Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề.

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Ta nay hỏi ngươi tùy ý ngươi đáp. Nơi ý hiểu sao? Thôi bao nhiêu loài người châu Thiệm Bộ, ở thế giới Tam thiên đại thiên đây bao nhiêu hữu tình cúng dường cung kính cha mẹ thầy bạn? Bao nhiêu hữu tình cúng dường Sa môn, Bà la môn?

Bao nhiêu hữu tình bố thí trì giới tu các phước nghiệp. Bao nhiêu hữu tình hành mười thiện nghiệp đạo. Bao nhiêu hữu tình đối trong các dục trụ tưởng chán sợ, tưởng vô thường, tưởng khổ, tưởng vô ngã, tưởng bất tịnh, tưởng chán ăn, tưởng tất cả thế gian chẳng đáng vui. Bao nhiêu hữu tình tu bốn tĩnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc. Bao nhiêu hữu tình thành Phật chứng tịnh, thành Pháp chứng tịnh, thành Tăng chứng tịnh. Như vậy cho đến bao nhiêu hữu tình phát tâm định tới chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Bao nhiêu hữu tình đã phát tâm rồi tinh siêng tu tập tới hạnh Bồ đề. Bao nhiêu hữu tình rèn luyện mài dũa nuôi lớn tâm Bồ đề. Bao nhiêu hữu tình phương tiện khéo léo tu hành Bát nhã Ba la mật đa. Bao nhiêu hữu tình được trụ bậc Bồ tát Bất thối chuyển. Bao nhiêu hữu tình mau chứng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề?

Thiên Đế Thích thưa: Ở thế giới Tam thiên đại thiên đây phần ít hữu tình cúng dường cung kính cha mẹ thầy bạn. Như vậy cho đến phần ít hữu tình mau chứng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề.

Phật bảo: Kiều Thi Ca! Như vậy, như vậy. Như ngươi đã nói, ở thế giới Tam thiên đại thiên đây rất ít hữu tình cúng dường cung kính cha mẹ thầy bạn. Cũng rất ít hữu tình cúng dường cung kính Sa môn, Bà la môn. Như vậy lại cho đến lại càng rất ít hữu tình được trụ bậc Bồ tát Bất thối chuyển. Lại càng rất ít hơn hữu tình mau chứng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề.

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Ta dùng Phật nhãn thanh tịnh không ngăn ngại xem khắp thế giới mười phương vô biên, dù có vô lượng vô số hữu tình phát tâm Bồ đề tu hạnh Bồ tát, mà bởi xa lìa Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu phương tiện khéo léo; hoặc một hoặc hai hoặc ba hữu tình được trụ bậc Bồ tát Bất thối chuyển. Còn thì đa phần lui đọa trong bậc hạ liệt Thanh văn, Độc giác ý hèn hạnh hèn. Vì cớ sao? Kiều Thi Ca! Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề chư Phật công đức vô biên rất khó chứng được. Ác huệ, lười nhác, tinh tiến hèn kém, thắng giải hèn kém, hữu tình hèn kém chẳng năng được vậy.

Vậy nên, Kiều Thi Ca! Nếu các thiện nam tử, thiện nữ nhân kẻ đã phát tâm Bồ đề, tu hạnh Bồ tát muốn trụ được bậc Bồ tát Bất thối chuyển, mau chứng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề không bị lưu nạn, nên đối kinh điển Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu thường hằng lắng nghe, thọ trì đọc tụng, tinh siêng tu học, suy nghĩ đúng lý, ưa thỉnh hỏi thầy, vui vì người nói; lại nên thơ tả các báu trang nghiêm cúng dường cung kính tôn trọng ngợi khen; lại đem các thứ tràng hoa thượng diệu, hương bột hương xoa thảy, áo mặc anh lạc, bảo tràng, phan lọng, các ngọc diệu trân kỳ quí lạ, kỹ nhạc đèn sáng mà vì cúng dường.

Kiều Thi Ca! Các thiện nam tử, thiện nữ nhân này đối các pháp thắng thiện khác đã thu nhiếp vào Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu, cũng nên lóng nghe thọ trì đọc tụng, tinh siêng tu học, suy nghĩ đúng lý, ưa thỉnh hỏi thầy, vui vì người nói, lại nên thơ tả cúng dường cung kính.

Sao gọi các pháp thắng thiện nhiếp vào Bát nhã Ba la mật thẳm sâu? Chỗ gọi bố thí cho đến tĩnh lự Ba la mật đa. Nội không cho đến vô tánh tự tánh không. Chơn như cho đến bất tư nghì giới. Đoạn giới cho đến vô vi giới. Khổ tập diệt đạo thánh đế. Bốn niệm trụ cho đến tám thánh đạo chi. Bốn tĩnh lự, bốn vô lượng, bốn vô sắc định. Tám giải thoát, chín định thứ lớp. Ba giải thoát môn. Cực hỷ địa cho đến Pháp vân địa. Năm nhãn, sáu thần thông. Như Lai mười lực cho đến mười tám pháp Phật bất cộng. Pháp vô vong thất, tánh hằng trụ xả. Đà la ni môn, tam ma địa môn. Nhất thiết trí, đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí. Hoặc vô lượng vô biên các Phật pháp khác. Đấy gọi các pháp thắng thiện thu nhiếp vào Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu.

Kiều Thi Ca! Các thiện nam tử, thiện nữ nhân này đối với các uẩn xứ giới thảy đều vô lượng pháp môn tùy thuận Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu cũng nên lóng nghe thọ trì đọc tụng, suy nghĩ đúng lý, chẳng nên chê hủy, khiến đối Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề mà làm lưu nạn . Vì cớ sao? Kiều Thi Ca! Các thiện nam tử, thiện nữ nhân này nên khởi nghĩ đây: Khi xưa Như Lai trụ ngôi Bồ tát thường siêng tu học pháp thuận Bồ đề, chỗ gọi bát nhã cho đến bố thí Ba la mật đa. Như vậy cho đến nhất thiết trí, đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí và vô lượng vô biên Phật pháp khác, cùng các uẩn xứ giới thảy vô lượng pháp môn tùy thuận Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu, do đây đã chứng được sở cầu Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Chúng ta ngày nay vì cầu Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, cũng nên theo học Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu và tùy thuận các pháp thắng thiện khác, quyết định là chơn thật Đại Sư chúng ta. Ta theo kia học, sở nguyện sẽ mãn, quyết định là chơn thật Pháp ấn chư Phật. Tất cả như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác theo kia học nên chứng được Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Cũng là chơn thật Pháp ấn tất cả Thanh văn Độc giác đều theo kia học được đến Niết bàn bờ kia rốt ráo.

Vậy nên, Kiều Thi Ca! Các thiện nam tử, thiện nữ nhân đây nếu Phật ở đời hoặc sau Niết bàn, nên nương Bát nhã Ba la mật đa nói rộng cho đến nhất thiết tướng trí và vô lượng vô biên các Phật pháp khác, uẩn xứ giới thảy vô lượng pháp môn thường siêng tu học. Vì cớ sao? Kiều Thi Ca! Bát nhã Ba la mật đa như thế, nói rộng cho đến nhất thiết tướng trí và vô lượng vô biên các Phật pháp khác, uẩn xứ giới thảy vô lượng pháp môn là chỗ nương dựa lợi ích an vui các Thanh văn, Duyên giác, Bồ tát và bao nhiêu trời người a tố lạc thảy vậy.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
100,247,066