Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: Nguyên Tạng   

Quyển Thứ 313: Hội thứ nhất Phẩm Các Dụ thứ 44-3. Hội thứ nhất Phẩm Bạn Lành Chơn Thật thứ 45- 1

17/04/201319:51(Xem: 16465)
Quyển Thứ 313: Hội thứ nhất Phẩm Các Dụ thứ 44-3. Hội thứ nhất Phẩm Bạn Lành Chơn Thật thứ 45- 1

Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa - Tập 13

Quyển Thứ 313: Hội thứ nhất Phẩm Các Dụ thứ 44-3
Hội thứ nhất Phẩm Bạn Lành Chơn Thật thứ 45- 1

Hòa Thượng Thích Trí Nghiêm

Nguồn: Hòa Thượng Thích Trí Nghiêm

Cụ thọ Thiện Hiện thưa Phật rằng: Bạch Thế Tôn! Vì sao bổ đặc già la trụ Bồ tát thừa không phương tiện khéo léo? Phật nói: Thiện Hiện! Nếu bổ đặc già la trụ Bồ tát thừa, từ sơ phát tâm không phương tiện khéo léo tu hành bố thí Ba la mật đa, không phương tiện khéo léo tu hành tịnh giới Ba la mật đa, không phương tiện khéo léo tu hành an nhẫn Ba la mật đa, không phương tiện khéo léo tu hành tinh tiến Ba la mật đa, không phương tiện khéo léo tu hành tĩnh lự Ba la mật đa, không phương tiện khéo léo tu hành bát nhã Ba la mật đa. Thiện Hiện! Bổ đặc già la Bồ tát thừa đây, khi tu bố thí tác nghĩ như vầy: "Ta năng hành thí, kia thọ sở thí ta, ta thí vật như thế. Khi tu tịnh giới tác nghĩ như vầy: "Ta năng trì giới, giới này ta sở trì, ta trọn nên giới này". Khi tu an nhẫn tác nghĩ như vầy: "Ta năng tu nhẫn, kia là ta sở nhẫn, ta trọn nên nhẫn này". Khi tu tinh tiến tác nghĩ như vầy: "Ta năng tinh tiến, ta vì tinh tiến đây, ta đủ tinh tiến này". Khi tu tĩnh lự tác nghĩ như vầy: "Ta năng tu định, ta vì tu định đây, ta trọn nên định này". Khi tu bát nhã tác nghĩ như vầy: "Ta năng tu huệ, ta vì tu huệ đây, ta trọn nên huệ này".

Lại nữa, Thiện Hiện! Bổ đặc già la Bồ tát thừa đây, khi tu bố thí chấp có bố thí này, chấp do bố thí đây, chấp bố thí là ngã sở mà sanh khinh ngạo. Khi tu tịnh giới chấp có tịnh giới này, chấp do tịnh giới đây, chấp tịnh giới là ngã sở mà sanh khinh ngạo. Khi tu an nhẫn chấp có an nhẫn này, chấp do an nhẫn đây, chấp an nhẫn là ngã sở mà sanh khinh ngạo. Khi tu tinh tiến chấp có tinh tiến này, chấp do tinh tiến đây, chấp tinh tiến là ngã sở mà sanh khinh ngạo. Khi tu tĩnh lự chấp có tĩnh lự này, chấp do tĩnh lự đây, chấp tĩnh lự là ngã sở mà sanh khinh ngạo. Khi tu bát nhã chấp có bát nhã này, chấp do bát nhã đây, chấp bát nhã là ngã sở mà sanh khinh ngạo.

Sở dĩ vì sao? Trong bố thí Ba la mật đa không phân biệt như thế, cũng chẳng như chỗ phân biệt kia. Vì cớ sao? Vì chẳng đến bờ đây kia, là tướng bố thí Ba la mật đa vậy. Trong tịnh giới Ba la mật đa không phân biệt như thế, cũng chẳng như chỗ kia phân biệt. Vì cớ sao? Vì chẳng đến bờ đây kia, là tướng tịnh giới Ba la mật đa vậy. Trong an nhẫn Ba la mật đa không phân biệt như thế, cũng chẳng như chỗ kia phân biệt. Vì cớ sao? Vì chẳng đến bờ đây kia, là tướng an nhẫn Ba la mật đa vậy. Trong tinh tiến Ba la mật đa không phân biệt như thế, cũng chẳng như chỗ kia phân biệt. Vì cớ sao? Vì chẳng đến bờ đây kia, là tướng tinh tiến Ba la mật đa vậy. Trong tĩnh lự Ba la mật đa không phân biệt như thế, cũng chẳng như chỗ kia phân biệt. Vì cớ sao? Vì chẳng đến bờ đây kia, là tướng tĩnh lự Ba la mật đa vậy.

Trong bát nhã Ba la mật đa không phân biệt như thế, cũng chẳng như chỗ kia phân biệt. Vì cớ sao? Vì chẳng đến bờ đây kia, là tướng bát nhã Ba la mật đa vậy.

Thiện Hiện! Bổ đặc già la Bồ tát thừa đây chẳng biết tướng bờ đây bờ kia, nên chẳng năng nhiếp thọ bố thí Ba la mật đa; chẳng năng nhiếp thọ tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã Ba la mật đa, chẳng năng nhiếp thọ phương tiện khéo léo. Chẳng năng nhiếp thọ nội không; chẳng năng nhiếp thọ ngoại không, nội ngoại không, không không, đại không, thắng nghĩa không, hữu vi không, vô vi không, tất cánh không, vô tế không, tán không, vô biến dị không, bổn tánh không, tự tướng không, cộng tướng không, nhất thiết pháp không, bất khả đắc không, vô tánh không, tự tánh không, vô tánh tự tánh không. Chẳng năng nhiếp thọ chơn như; chẳng năng nhiếp thọ pháp giới, pháp tánh, bất hư vọng tánh, bất biến dị tánh, bình đẳng tánh, ly sanh tánh, pháp định, pháp trụ, thật tế, hư không giới, bất tư nghì giới. Chẳng năng nhiếp thọ khổ thánh đế, chẳng năng nhiếp thọ tập diệt đạo thánh đế. Chẳng năng nhiếp thọ bốn tĩnh lự; chẳng năng nhiếp thọ bốn vô lượng, bốn vô sắc định. Chẳng năng nhiếp thọ tám giải thoát; chẳng năng nhiếp thọ tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ. Chẳng năng nhiếp thọ bốn niệm trụ; chẳng năng nhiếp thọ bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi. Chẳng năng nhiếp thọ không giải thoát môn; chẳng năng nhiếp thọ vô tướng, vô nguyện giải thoát môn. Chẳng năng nhiếp thọ Bồ tát thập địa. Chẳng năng nhiếp thọ năm nhãn, chẳng năng nhiếp thọ sáu thần thông. Chẳng năng nhiếp thọ Phật mười lực; chẳng năng nhiếp thọ bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng. Chẳng năng nhiếp thọ pháp vô vong thất, chẳng năng nhiếp thọ tánh hằng trụ xả. Chẳng năng nhiếp thọ nhất thiết trí; chẳng năng nhiếp thọ đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí. Chẳng năng nhiếp thọ tất cả đà la ni môn, chẳng năng nhiếp thọ tất cả tam ma địa môn. Chẳng năng nhiếp thọ tất cả hạnh Bồ tát Ma ha tát. Chẳng năng nhiếp thọ chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Thiện Hiện! Do nhân duyên này, Bổ đặc già la Bồ tát thừa đây đọa bậc Thanh văn hoặc bậc Độc giác, chẳng chứng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Như vậy, Thiện Hiện! Các thiện nam tử, thiện nữ nhân trụ Bồ tát thừa, chẳng nhiếp thọ Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu, cũng chẳng nhiếp thọ phương tiện khéo léo, nên lui đọa Thanh văn và bậc Độc giác, chẳng chứng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề.

Bấy giờ, cụ thọ Thiện Hiện thưa Phật rằng: Vì sao các thiện nam tử, thiện nữ nhân trụ Bồ tát thừa nhờ nhiếp thọ Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu, cũng năng nhiếp thọ phương tiện khéo léo, nên chẳng đọa Thanh văn và bậc Độc giác, mau chứng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề? Phật nói: Thiện Hiện! Các thiện nam tử, thiện nữ nhân trụ Bồ tát thừa, từ sơ phát tâm đã lìa chấp ngã, ngã sở tu hành bố thí Ba la mật đa; lìa chấp ngã, ngã sở tu hành tịnh giới Ba la mật đa; lìa chấp ngã, ngã sở tu hành an nhẫn Ba la mật đa; lìa chấp ngã, ngã sở tu hành tinh tiến Ba la mật đa; lìa chấp ngã, ngã sở tu hành tĩnh lự Ba la mật đa; lìa chấp ngã, ngã sở tu hành bát nhã Ba la mật đa;

Thiện Hiện! Các thiện nam tử, thiện nữ nhân đây khi tu bố thí chẳng khởi nghĩ này: "Ta năng hành thí, kia thọ của ta thí, ta thí vật như thế". Khi tu tịnh giới chẳng khởi nghĩ này: "Ta năng trì giới, giới này ta sở trì, ta trọn nên giới này". Khi tu an nhẫn chẳng khởi nghĩ này: "Ta năng tu nhẫn, kia là ta sở nhẫn, ta trọn nên nhẫn này". Khi tu tinh tiến chẳng khởi nghĩ này: "Ta tu tinh tiến, ta vì tinh tiến đây, ta đủ tinh tiến này". Khi tu tĩnh lự chẳng khởi nghĩ này: "Ta năng tu định, ta vì tu định đây, ta trọn nên định này". Khi tu bát nhã chẳng khởi nghĩ này: "Ta năng tu huệ, ta vì tu huệ đây, ta trọn nên huệ này".

Lại nữa, Thiện Hiện! Các thiện nam tử, thiện nữ nhân trụ Bồ tát thừa, khi tu bố thí chẳng chấp có bố thí, chẳng chấp do bố thí đây, chẳng chấp bố thí là ngã sở. Khi tu tịnh giới chẳng chấp có tịnh giới, chẳng chấp do tịnh giới đây, chẳng chấp tịnh giới là ngã sở. Khi tu an nhẫn chẳng chấp có an nhẫn, chẳng chấp do an nhẫn đây, chẳng chấp an nhẫn là ngã sở. Khi tu tinh tiến chẳng chấp có tinh tiến, chẳng chấp do tinh tiến đây, chẳng chấp tinh tiến là ngã sở. Khi tu tĩnh lự chẳng chấp có tĩnh lự , chẳng chấp do tĩnh lự đây, chẳng chấp tĩnh lự là ngã sở. Khi tu bát nhã chẳng chấp có bát nhã, chẳng chấp do bát nhã đây, chẳng chấp bát nhã là ngã sở. Sở dĩ vì sao? Trong bố thí Ba la mật đa không phân biệt đáng khởi chấp đây như thế. Vì cớ sao? Vì xa lìa bờ đây kia, là tướng bố thí Ba la mật đa vậy. Trong tịnh giới Ba la mật đa không phân biệt đáng khởi chấp đây như thế. Vì cớ sao? Vì xa lìa bờ đây kia, là tướng tịnh giới Ba la mật đa vậy. Trong an nhẫn Ba la mật đa không phân biệt đáng khởi chấp đây như thế. Vì cớ sao? Vì xa lìa bờ đây kia, là tướng an nhẫn Ba la mật đa vậy. Trong tinh tiến Ba la mật đa không phân biệt đáng khởi chấp đây như thế. Vì cớ sao? Vì xa lìa bờ đây kia, là tướng tinh tiến Ba la mật đa vậy. Trong tĩnh lự Ba la mật đa không phân biệt đáng khởi chấp đây như thế. Vì cớ sao? Vì xa lìa bờ đây kia, là tướng tĩnh lự Ba la mật đa vậy. Trong bát nhã Ba la mật đa không phân biệt đáng khởi chấp đây như thế. Vì cớ sao? Vì xa lìa bờ đây kia, là tướng bát nhã Ba la mật đa vậy.

Thiện Hiện! Các thiện nam tử, thiện nữ nhân đây rõ biết tướng bờ đây bờ kia, nên mới năng nhiếp thọ bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã Ba la mật đa, chẳng đọa Thanh văn và bậc Độc giác, mau chứng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Lại năng nhiếp thọ nội không, ngoại không, nội ngoại không, không không, đại không, thắng nghĩa không, hữu vi không, vô vi không, tất cánh không, vô tế không, tán không, vô biến dị không, bổn tánh không, tự tướng không, cộng tướng không, nhất thiết pháp không, bất khả đắc không, vô tánh không, tự tánh không, vô tánh tự tánh không chẳng đọa Thanh văn và bậc Độc giác, mau chứng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Lại năng nhiếp thọ chơn như, pháp giới, pháp tánh, bất hư vọng tánh, bất biến dị tánh, bình đẳng tánh, ly sanh tánh, pháp định, pháp trụ, thật tế, hư không giới, bất tư nghì giới, chẳng đọa Thanh văn và bậc Độc giác, mau chứng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Lại năng nhiếp thọ khổ thánh đế, tập diệt đạo thánh đế chẳng đọa Thanh văn và bậc Độc giác, mau chứng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề.

Lại năng nhiếp thọ bốn tĩnh lự, bốn vô lượng, bốn vô sắc định chẳng đọa Thanh văn và bậc Độc giác, mau chứng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Lại năng nhiếp thọ tám giải thoát, tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ, chẳng đọa Thanh văn và bậc Độc giác, mau chứng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Lại năng nhiếp thọ bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi, chẳng đọa Thanh văn và bậc Độc giác, mau chứng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Lại năng nhiếp thọ không giải thoát môn, vô tướng, vô nguyện giải thoát môn, chẳng đọa Thanh văn và bậc Độc giác, mau chứng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Lại năng nhiếp thọ Bồ tát thập địa, chẳng đọa Thanh văn và bậc Độc giác, mau chứng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Lại năng nhiếp thọ năm nhãn, sáu thần thông, chẳng đọa Thanh văn và bậc Độc giác, mau chứng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề.

Lại năng nhiếp thọ Phật mười lực, bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng, chẳng đọa Thanh văn và bậc Độc giác, mau chứng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Lại năng nhiếp thọ pháp vô vong thất, tánh hằng trụ xả, chẳng đọa Thanh văn và bậc Độc giác, mau chứng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Lại năng nhiếp thọ nhất thiết trí, đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí, chẳng đọa Thanh văn và bậc Độc giác, mau chứng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Lại năng nhiếp thọ tất cả đà la ni môn, tất cả tam ma địa môn, chẳng đọa Thanh văn và bậc Độc giác, mau chứng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề.

Lại năng nhiếp thọ tất cả hạnh Bồ tát Ma ha tát, chẳng đọa Thanh văn và bậc Độc giác, mau chứng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Lại năng nhiếp thọ chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, chẳng đọa Thanh văn và bậc Độc giác, mau chứng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề.

Cụ thọ Thiện Hiện lại thưa Phật rằng: Bạch Thế Tôn! Vì sao Bổ đặc già la trụ Bồ tát thừa có phương tiện khéo léo? Phật nói: Thiện Hiện! Nếu Bổ đặc già la Bồ tát thừa, từ sơ phát tâm có phương tiện khéo léo tu hành bố thí Ba la mật đa, có phương tiện khéo léo tu hành tịnh giới Ba la mật đa, có phương tiện khéo léo tu hành an nhẫn Ba la mật đa, có phương tiện khéo léo tu hành tinh tiến Ba la mật đa, có phương tiện khéo léo tu hành tĩnh lự Ba la mật đa, có phương tiện khéo léo tu hành bát nhã Ba la mật đa. Thiện Hiện! Bổ đặc già la Bồ tát thừa đây khi tu bố thí chẳng khởi nghĩ này:"Ta năng hành thí, kia thọ sở thí ta, ta thí vật như thế". Khi tu tịnh giới chẳng khởi nghĩ này: "Ta năng trì giới, giới này ta sở trì, ta trọn nên giới này". Khi tu an nhẫn chẳng khởi nghĩ này: "Ta năng tu nhẫn, kia là ta sở nhẫn, ta trọn nên nhẫn này". Khi tu tinh tiến chẳng khởi nghĩ này: "Ta năng tinh tiến, ta vì tinh tiến đây, ta đủ tinh tiến này". Khi tu tĩnh lự chẳng khởi nghĩ này: "Ta năng tu định, ta vì tu định đây, ta trọn nên định này". Khi tu bát nhã chẳng khởi nghĩ này: "Ta năng tu huệ, ta vì tu huệ đây, ta trọn nên huệ này".

Lại nữa Thiện Hiện! Bổ đặc già la Bồ tát thừa này khi tu bố thí chẳng chấp có bố thí, chẳng chấp do bố thí đây, chẳng chấp bố thí là ngã sở, cũng chẳng khinh ngạo. Khi tu tịnh giới chẳng chấp có tịnh giới, chẳng chấp do tịnh giới đây, chẳng chấp tịnh giới là ngã sở, cũng chẳng khinh ngạo. Khi tu an nhẫn chẳng chấp có an nhẫn, chẳng chấp do an nhẫn này, chẳng chấp an nhẫn là ngã sở, cũng chẳng khinh ngạo. Khi tu tinh tiến chẳng chấp có tinh tiến, chẳng chấp do tinh tiến này, chẳng chấp tinh tiến là ngã sở, cũng chẳng khinh ngạo. Khi tu tĩnh lự chẳng chấp có tĩnh lự , chẳng chấp bởi tĩnh lự này, chẳng chấp tĩnh lự là ngã sở, cũng chẳng khinh ngạo. Khi tu bát nhã chẳng chấp có bát nhã, chẳng chấp do bát nhã này, chẳng chấp bát nhã là ngã sở, cũng chẳng khinh ngạo. Sở dĩ vì sao? Trong bố thí Ba la mật đa không phân biệt như thế, cũng chẳng như chỗ kia phân biệt. Vì cớ sao? Vì chẳng đến bờ đây kia, là tướng bố thí Ba la mật đa. Trong tịnh giới Ba la mật đa không phân biệt như thế, cũng chẳng như chỗ kia phân biệt. Vì cớ sao? Vì chẳng đến bờ đây kia, là tướng tịnh giới Ba la mật đa. Trong an nhẫn Ba la mật đa không phân biệt như thế, cũng chẳng như chỗ kia phân biệt. Vì cớ sao? Vì chẳng đến bờ đây kia là tướng an nhẫn Ba la mật đa. Trong tinh tiến Ba la mật đa không phân biệt như thế, cũng chẳng như chỗ kia phân biệt. Vì cớ sao? Vì chẳng đến bờ đây kia là tướng tinh tiến Ba la mật đa. Trong tĩnh lự Ba la mật đa không phân biệt như thế, cũng chẳng như chỗ kia phân biệt. Vì cớ sao? Vì chẳng đến bờ đây kia là tướng tĩnh lự Ba la mật đa. Trong bát nhã Ba la mật đa không phân biệt như thế, cũng chẳng như chỗ kia phân biệt. Vì cớ sao? Vì chẳng đến bờ đây kia, là tướng bát nhã Ba la mật đa.

Thiện Hiện! Bổ đặc già la Bồ tát thừa đây rõ biết tướng bờ đây bờ kia, liền năng nhiếp thọ bố thí tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã Ba la mật đa, chẳng đọa Thanh văn và bậc Độc giác, mau chứng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Lại năng nhiếp thọ phương tiện khéo léo, chẳng đọa Thanh văn và bậc Độc giác mau chứng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Lại năng nhiếp thọ nội không, ngoại không, nội ngoại không, không không, đại không, thắng nghĩa không, hữu vi không, vô vi không, tất cánh không, vô tế không, tán không, vô biến dị không, bổn tánh không, tự tướng không, cộng tướng không, nhất thiết pháp không, bất khả đắc không, vô tánh không, tự tánh không, vô tánh tự tánh không, chẳng đọa Thanh văn và bậc Độc giác mau chứng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Lại năng nhiếp thọ chơn như, pháp giới, pháp tánh, bất hư vọng tánh, bất biến dị tánh, bình đẳng tánh, ly sanh tánh, pháp định, pháp trụ, thật tế, hư không giới, bất tư nghì giới, chẳng đọa Thanh văn và bậc Độc giác mau chứng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Lại năng nhiếp thọ khổ thánh đế, tập thánh đế, diệt thánh đế, đạo thánh đế, chẳng đọa Thanh văn và bậc Độc giác mau chứng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Lại năng nhiếp thọ bốn tĩnh lự, bốn vô lượng, bốn vô sắc định, chẳng đọa Thanh văn và bậc Độc giác, mau chứng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Lại năng nhiếp thọ tám giải thoát, tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ, chẳng đọa Thanh văn và bậc Độc giác mau chứng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Lại năng nhiếp thọ bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi, chẳng đọa Thanh văn và bậc Độc giác mau chứng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Lại năng nhiếp thọ không giải thoát môn, vô tướng, vô nguyện giải thoát môn, chẳng đọa Thanh văn và bậc Độc giác mau chứng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Lại năng nhiếp thọ Bồ tát thập địa, chẳng đọa Thanh văn và bậc Độc giác, mau chứng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Lại năng nhiếp năm nhãn, sáu thần thông, chẳng đọa Thanh văn và bậc Độc giác mau chứng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Lại năng nhiếp thọ Phật mười lực, bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng, chẳng đọa Thanh văn và bậc Độc giác, mau chứng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Lại năng nhiếp thọ pháp vô vong thất, tánh hằng trụ xả, chẳng đọa Thanh văn và bậc Độc giác mau chứng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Lại năng nhiếp thọ nhất thiết trí, đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí, chẳng đọa Thanh văn và bậc Độc giác mau chứng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Lại năng nhiếp thọ tất cả đà la ni môn, tất cả tam ma địa môn, chẳng đọa Thanh văn và bậc Độc giác mau chứng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Lại năng nhiếp thọ tất cả hạnh Bồ tát Ma ha tát, chẳng đọa Thanh văn và bậc Độc giác mau chứng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Lại năng nhiếp thọ chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề chẳng đọa Thanh văn và bậc Độc giác mau chứng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề.

Thiện Hiện! Như vậy, các thiện nam tử, thiện nữ nhân trụ Bồ tát thừa, vì năng nhiếp thọ Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu, cũng năng nhiếp thọ phương tiện khéo léo, chẳng đọa Thanh văn và bậc Độc giác mau chứng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề.Hội Thứ Nhất

Phẩm

Bạn Lành Chơn Thật

Thứ 45 - 1

Bấy giờ, cụ thọ Thiện Hiện thưa Phật rằng: Bạch Thế Tôn! Bồ tát Ma ha tát sơ nghiệp nên thế nào học bát nhã Ba la mật đa, nên thế nào học tĩnh lự Ba la mật đa, nên thế nào học tinh tiến Ba la mật đa, nên thế nào học an nhẫn Ba la mật đa, nên thế nào học bố thí Ba la mật đa? Phật nói: Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát sơ nghiệp nếu muốn tu học bát nhã, tĩnh lự, tinh tiến, an nhẫn, tịnh giới, bố thí Ba la mật đa, nên trước giữ gìn, cung kính, cúng dường vị chơn thiện tri thức hay khéo tuyên nói bát nhã, tĩnh lự, tinh tiến, an nhẫn, tịnh giới, bố thí Ba la mật đa thẳm sâu, tác lời như vầy: Thiện nam tử! Đến đây. Khi người bố thí nên khởi nghĩ này: Chỗ tu bố thí khắp thí tất cả hữu tình, đồng chung hồi hướng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Khi người trì giới nên khởi nghĩ này: Chỗ tu tịnh giới khắp thí tất cả hữu tình, đồng chung hồi hướng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Khi người tu nhẫn nên khởi nghĩ này: Chỗ tu an nhẫn khắp thí tất cả hữu tình, đồng chung hồi hướng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Khi người tinh tiến nên khởi nghĩ này: Chỗ tinh tiến khắp thí tất cả hữu tình, đồng chung hồi hướng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Khi người tu định nên khởi nghĩ này: Chỗ tu tĩnh lự khắp thí tất cả hữu tình, đồng chung hồi hướng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Khi người tu huệ nên khởi nghĩ này: Chỗ tu bát nhã khắp thí tất cả hữu tình, đồng chung hồi hướng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề.

Thiện nam tử! Ngươi chẳng nên đem sắc mà lấy Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, cũng chẳng nên đem thọ tưởng hành thức mà lấy Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Sở dĩ vì sao? Vì nếu chẳng lấy sắc liền được Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, chẳng lấy thọ tưởng hành thức liền được Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề vậy.

Thiện nam tử! Ngươi chẳng nên đem nhãn xứ mà lấy Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, cũng chẳng nên đem nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ mà lấy Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Sở dĩ vì sao? Vì nếu chẳng lấy nhãn xứ liền được Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, chẳng lấy nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ liền được Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề vậy.

Thiện nam tử! Ngươi chẳng nên đem sắc xứ mà lấy Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, cũng chẳng nên đem thanh hương vị xúc pháp xứ mà lấy Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Sở dĩ vì sao? Vì nếu chẳng lấy sắc xứ liền được Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, chẳng lấy thanh hương vị xúc pháp xứ liền được Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề vậy.

Thiện nam tử! Ngươi chẳng nên đem nhãn giới mà lấy Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề; cũng chẳng nên đem sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ mà lấy Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Sở dĩ vì sao? Vì nếu chẳng lấy nhãn giới liền được Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, chẳng lấy sắc giới cho đến nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ liền được Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề vậy.

Thiện nam tử! Ngươi chẳng nên đem nhĩ giới mà lấy Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề; cũng chẳng nên đem thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ mà lấy Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Sở dĩ vì sao? Vì nếu chẳng lấy nhĩ giới liền được Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, chẳng lấy thanh giới cho đến nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ liền được Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề vậy.

Thiện nam tử! Ngươi chẳng nên đem tỷ giới mà lấy Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề; cũng chẳng nên đem hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ mà lấy Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Sở dĩ vì sao? Vì nếu chẳng lấy tỷ giới liền được Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, chẳng lấy hương giới cho đến tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ liền được Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề vậy.

Thiện nam tử! Ngươi chẳng nên đem thiệt giới mà lấy Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề; cũng chẳng nên đem vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ mà lấy Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Sở dĩ vì sao? Vì nếu chẳng lấy thiệt giới liền được Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, chẳng lấy vị giới cho đến thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ liền được Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề vậy.

Thiện nam tử! Ngươi chẳng nên đem thân giới mà lấy Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề; cũng chẳng nên đem xúc giới, thân thức giới và thân xúc, thân xúc làm duyên sanh ra các thọ mà lấy Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Sở dĩ vì sao? Vì nếu chẳng lấy thân giới liền được Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, chẳng lấy xúc giới cho đến thân xúc làm duyên sanh ra các thọ liền được Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề vậy.

Thiện nam tử! Ngươi chẳng nên đem ý giới mà lấy Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề; cũng chẳng nên đem pháp giới, ý thức giới và ý xúc, ý xúc làm duyên sanh ra các thọ mà lấy Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Sở dĩ vì sao? Vì nếu chẳng lấy ý giới bèn được Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, chẳng lấy pháp giới cho đến ý xúc làm duyên sanh ra các thọ bèn được Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề vậy.

Thiện nam tử! Ngươi chẳng nên đem địa giới mà lấy Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, cũng chẳng nên đem thủy hỏa phong không thức giới mà lấy Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Sở dĩ vì sao? Vì nếu chẳng lấy địa giới bèn được Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, chẳng lấy thủy hỏa phong không thức giới bèn được Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề vậy.

Thiện nam tử! Ngươi chẳng nên đem vô minh mà lấy Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề; cũng chẳng nên đem hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử sầu thán khổ ưu não mà lấy Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Sở dĩ vì sao? Vì nếu chẳng lấy vô minh bèn được Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, chẳng lấy hành cho đến lão tử sầu thán khổ ưu não bèn được Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề vậy.

Thiện nam tử! Ngươi chẳng nên đem bố thí Ba la mật đa mà lấy Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề; cũng chẳng nên đem tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã Ba la mật đa mà lấy Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Sở dĩ vì sao? Vì nếu chẳng lấy bố thí Ba la mật đa bèn được Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, chẳng lấy tịnh giới cho đến bát nhã Ba la mật đa bèn được Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề vậy.

Thiện nam tử! Ngươi chẳng nên đem nội không mà lấy Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề; cũng chẳng nên đem ngoại không, nội ngoại không, không không, đại không, thắng nghĩa không, hữu vi không, vô vi không, tất cánh không, vô tế không, tán không, vô biến dị không, bổn tánh không, tự tướng không, cộng tướng không, nhất thiết pháp không, bất khả đắc không, vô tánh không, tự tánh không, vô tánh tự tánh không mà lấy Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Sở dĩ vì sao? Vì nếu chẳng lấy nội không liền được Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, chẳng lấy ngoại không cho đến vô tánh tự tánh không liền được Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề vậy.

Thiện nam tử! Ngươi chẳng nên đem chơn như mà lấy Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề; cũng chẳng nên đem pháp giới, pháp tánh, bất hư vọng tánh, bất biến dị tánh, bình đẳng tánh, ly sanh tánh, pháp định, pháp trụ, thật tế, hư không giới, bất tư nghì giới mà lấy Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Sở dĩ vì sao? Vì nếu chẳng lấy chơn như liền được Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, chẳng lấy pháp giới cho đến bất tư nghì giới liền được Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề vậy.

Thiện nam tử! Ngươi chẳng nên đem khổ thánh đế mà lấy Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề; cũng chẳng nên đem tập diệt đạo thánh đế mà lấy Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Sở dĩ vì sao? Vì nếu chẳng lấy khổ thánh đế liền được Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, chẳng lấy tập diệt đạo thánh đế liền được Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề vậy.

Thiện nam tử! Ngươi chẳng nên đem bốn tĩnh lự mà lấy Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề; cũng chẳng nên đem bốn vô lượng, bốn vô sắc định mà lấy Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Sở dĩ vì sao? Vì nếu chẳng lấy bốn tĩnh lự liền được Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề; chẳng lấy bốn vô lượng, bốn vô sắc định liền được Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề vậy.

Thiện nam tử! Ngươi chẳng nên đem tám giải thoát mà lấy Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề; cũng chẳng nên đem tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ mà lấy Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Sở dĩ vì sao? Vì nếu chẳng lấy tám giải thoát liền được Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề; chẳng lấy tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ liền được Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề vậy.

Thiện nam tử! Ngươi chẳng nên đem bốn niệm trụ mà lấy Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề; cũng chẳng nên đem bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi mà lấy Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Sở dĩ vì sao? Vì nếu chẳng lấy bốn niệm trụ liền được Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, chẳng lấy bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chi liền được Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề vậy.

Thiện nam tử! Ngươi chẳng nên đem không giải thoát môn mà lấy Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề; cũng chẳng nên đem vô tướng, vô nguyện giải thoát môn mà lấy Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Sở dĩ vì sao? Vì nếu chẳng lấy không giải thoát môn bèn được Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề; chẳng lấy vô tướng, vô nguyện giải thoát môn bèn được Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề vậy.

Thiện nam tử! Ngươi chẳng nên đem Bồ tát thập địa mà lấy Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Sở dĩ vì sao? Vì nếu chẳng lấy Bồ tát thập địa liền được Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề vậy.

Thiện nam tử! Ngươi chẳng nên đem năm nhãn mà lấy Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề; cũng chẳng nên đem sáu thần thông mà lấy Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Sở dĩ vì sao? Vì nếu chẳng lấy năm nhãn bèn được Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, chẳng lấy sáu thần thông bèn được Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề vậy.

Thiện nam tử! Ngươi chẳng nên đem Phật mười lực mà lấy Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề; cũng chẳng nên đem bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng mà lấy Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Sở dĩ vì sao? Vì nếu chẳng lấy Phật mười lực bèn được Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, chẳng lấy bốn vô sở úy cho đến mười tám pháp Phật bất cộng bèn được Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề vậy.

Thiện nam tử! Ngươi chẳng nên đem pháp vô vong thất mà lấy Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề; cũng chẳng nên đem tánh hằng trụ xả mà lấy Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Sở dĩ vì sao? Vì nếu chẳng lấy pháp vô vong thất bèn được Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, chẳng lấy tánh hằng trụ xả bèn được Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề vậy.

Thiện nam tử! Ngươi chẳng nên đem nhất thiết trí mà lấy Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề; cũng chẳng nên đem đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí mà lấy Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Sở dĩ vì sao? Vì nếu chẳng lấy nhất thiết trí bèn được Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề; chẳng lấy đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí bèn được Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề vậy.

Thiện nam tử! Ngươi chẳng nên đem tất cả đà la ni môn mà lấy Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề; cũng chẳng nên đem tất cả tam ma địa môn mà lấy Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Sở dĩ vì sao? Vì nếu chẳng lấy tất cả đà la ni môn bèn được Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, chẳng lấy tất cả tam ma địa môn bèn được Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề vậy.

Thiện nam tử! Ngươi chẳng nên đem quả Dự lưu mà lấy Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề; cũng chẳng nên đem quả Nhất lai, Bất hoàn, A la hán mà lấy Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Sở dĩ vì sao? Vì nếu chẳng lấy quả Dư lưu bèn được Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề; chẳng lấy quả Nhất lai, Bất hoàn, A la hán bèn được Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề vậy.

Thiện nam tử! Ngươi chẳng nên đem Độc giác Bồ đề mà lấy Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Sở dĩ vì sao? Vì nếu chẳng lấy Độc giác Bồ đề bèn được Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề vậy.

Thiện nam tử! Ngươi chẳng nên đem tất cả hạnh Bồ tát Ma ha tát mà lấy Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Sở dĩ vì sao? Vì nếu chẳng lấy tất cả hạnh Bồ tát Ma ha tát bèn được Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề vậy.

Thiện nam tử! Ngươi chẳng nên đem chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề mà lấy Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Sở dĩ vì sao? Vì nếu chẳng lấy chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề bèn được Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề vậy.

Thiện nam tử! Ngươi chớ đối sắc mà sanh tham mến, cũng chớ đối thọ tưởng hành thức mà sanh tham mến. Sở dĩ vì sao? Vì sắc thọ tưởng hành thức chẳng đáng tham mến. Vì cớ sao? Vì tất cả pháp tự tánh không vậy.

Thiện nam tử! Ngươi chớ đối nhãn xứ mà sanh tham mến, cũng chớ đối nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ mà sanh tham mến. Sở dĩ vì sao? Vì nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ chẳng đáng tham mến. Vì cớ sao? Vì tất cả pháp tự tánh không vậy.

Thiện nam tử! Ngươi chớ đối sắc xứ mà sanh tham mến, cũng chớ đối thanh hương vị xúc pháp xứ mà sanh tham mến. Sở dĩ vì sao? Vì sắc thanh hương vị xúc pháp xứ chẳng đáng tham mến. Vì cớ sao? Vì tất cả pháp tự tánh không vậy.

Thiện nam tử! Ngươi chớ đối nhãn giới mà sanh tham mến; cũng chớ đối sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ mà sanh tham mến. Sở dĩ vì sao? Vì nhãn giới cho đến nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ chẳng đáng tham mến. Vì cớ sao? Vì tất cả pháp tự tánh không vậy.

Thiện nam tử! Ngươi chớ đối nhĩ giới mà sanh tham mến; cũng chớ đối thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ mà sanh tham mến. Sở dĩ vì sao? Vì nhĩ giới cho đến nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ chẳng đáng tham mến. Vì cớ sao? Vì tất cả pháp tự tánh không vậy.

Thiện nam tử! Ngươi chớ đối tỷ giới mà sanh tham mến; cũng chớ đối hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ mà sanh tham mến. Sở dĩ vì sao? Vì tỷ giới cho đến tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ chẳng đáng tham mến. Vì cớ sao? Vì tất cả pháp tự tánh không vậy.

Thiện nam tử! Ngươi chớ đối thiệt giới mà sanh tham mến; cũng chớ đối vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ mà sanh tham mến. Sở dĩ vì sao? Vì thiệt giới cho đến thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ chẳng đáng tham mến. Vì cớ sao? Vì tất cả pháp tự tánh không vậy.

Thiện nam tử! Ngươi chớ đối thân giới mà sanh tham mến; cũng chớ đối xúc giới, thân thức giới và thân xúc, thân xúc làm duyên sanh ra các thọ mà sanh tham mến. Sở dĩ vì sao? Vì thân giới cho đến thân xúc làm duyên sanh ra các thọ chẳng đáng tham mến. Vì cớ sao? Vì tất cả pháp tự tánh không vậy.

Thiện nam tử! Ngươi chớ đối ý giới mà sanh tham mến; cũng chớ đối pháp giới, ý thức giới và ý xúc, ý xúc làm duyên sanh ra các thọ mà sanh tham mến. Sở dĩ vì sao? Vì ý giới cho đến ý xúc làm duyên sanh ra các thọ chẳng đáng tham mến. Vì cớ sao? Vì tất cả pháp tự tánh không vậy.

Thiện nam tử! Ngươi chớ đối địa giới mà sanh tham mến; cũng chớ đối thủy hỏa phong không thức giới mà sanh tham mến. Sở dĩ vì sao? Vì địa thủy hỏa phong không thức giới chẳng đáng tham mến. Vì cớ sao? Vì tất cả pháp tự tánh không vậy.

Thiện nam tử! Ngươi chớ đối vô minh mà sanh tham mến; cũng chớ đối hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử sầu thán khổ ưu não mà sanh tham mến. Sở dĩ vì sao? Vì vô minh cho đến lão tử sầu thán khổ ưu não chẳng đáng tham mến. Vì cớ sao? Vì tất cả pháp tự tánh không vậy.

Thiện nam tử! Ngươi chớ đối bố thí Ba la mật đa mà sanh tham mến; cũng chớ đối tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã Ba la mật đa mà sanh tham mến. Sở dĩ vì sao? Vì bố thí cho đến bát nhã Ba la mật đa chẳng đáng tham mến. Vì cớ sao? Vì tất cả pháp tự tánh không vậy.

Thiện nam tử! Ngươi chớ đối nội không mà sanh tham mến; cũng chớ đối ngoại không, nội ngoại không, không không, đại không, thắng nghĩa không, hữu vi không, vô vi không, tất cánh không, vô tế không, tán không, vô biến dị không, bổn tánh không, tự tướng không, cộng tướng không, nhất thiết pháp không, bất khả đắc không, vô tánh không, tự tánh không, vô tánh tự tánh không mà sanh tham mến. Sở dĩ vì sao? Vì nội không cho đến vô tánh tự tánh không chẳng đáng tham mến. Vì cớ sao? Vì tất cả pháp tự tánh không vậy.

Thiện nam tử! Ngươi chớ đối chơn như mà sanh tham mến; cũng chớ đối pháp giới, pháp tánh, bất hư vọng tánh, bất biến dị tánh, bình đẳng tánh, ly sanh tánh, pháp định, pháp trụ, thật tế, hư không giới, bất tư nghì giới mà sanh tham mến. Sở dĩ vì sao? Vì chơn như cho đến bất tư nghì giới chẳng đáng tham mến. Vì cớ sao? Vì tất cả pháp tự tánh không vậy.

Thiện nam tử! Ngươi chớ đối khổ thánh đế mà sanh tham mến, cũng chớ đối tập diệt đạo thánh đế mà sanh tham mến. Sở dĩ vì sao? Vì khổ tập diệt đạo thánh đế chẳng đáng tham mến. Vì cớ sao? Vì tất cả pháp tự tánh không vậy.

Thiện nam tử! Ngươi chớ đối bốn tĩnh lự mà sanh tham mến; cũng chớ đối bốn vô lượng, bốn vô sắc định mà sanh tham mến. Sở dĩ vì sao? Vì bốn tĩnh lự cho đến bốn vô sắc định chẳng đáng tham mến. Vì cớ sao? Vì tất cả pháp tự tánh không vậy.

Thiện nam tử! Ngươi chớ đối tám giải thoát mà sanh tham mến; cũng chớ đối tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ mà sanh tham mến. Sở dĩ vì sao? Vì tám giải thoát cho đến mười biến xứ chẳng đáng tham mến. Vì cớ sao? Vì tất cả pháp tự tánh không vậy.

Thiện nam tử! Ngươi chớ đối bốn niệm trụ mà sanh tham mến; cũng chớ đối bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi mà sanh tham mến. Sở dĩ vì sao? Vì bốn niệm trụ cho đến tám thánh đạo chi chẳng đáng tham mến. Vì cớ sao? Vì tất cả pháp tự tánh không vậy.

Thiện nam tử! Ngươi chớ đối không giải thoát môn mà sanh tham mến; cũng chớ đối vô tướng vô nguyện giải thoát môn mà sanh tham mến. Sở dĩ vì sao? Vì không, vô tướng, vô nguyện giải thoát môn chẳng đáng tham mến. Vì cớ sao? Vì tất cả pháp tự tánh không vậy.

Thiện nam tử! Ngươi chớ đối Bồ tát thập địa mà sanh tham mến. Sở dĩ vì sao? Vì Bồ tát thập địa chẳng đáng tham mến. Vì cớ sao? Vì tất cả pháp tự tánh không vậy.

Thiện nam tử! Ngươi chớ đối năm nhãn mà sanh tham mến, cũng chớ đối sáu thần thông mà sanh tham mến. Sở dĩ vì sao? Vì năm nhãn, sáu thần thông chẳng đáng tham mến. Vì cớ sao? Vì tất cả pháp tự tánh không vậy.

Thiện nam tử! Ngươi chớ đối Phật mười lực mà sanh tham mến; cũng chớ đối bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng mà sanh tham mến. Sở dĩ vì sao? Vì Phật mười lực cho đến mười tám pháp Phật bất cộng chẳng đáng tham mến. Vì cớ sao? Vì tất cả pháp tự tánh không vậy.

Thiện nam tử! Ngươi chớ đối pháp vô vong thất mà sanh tham mến, cũng chớ đối tánh hằng trụ xả mà sanh tham mến. Sở dĩ vì sao? Vì pháp vô vong thất, tánh hằng trụ xả chẳng đáng tham mến. Vì cớ sao? Vì tất cả pháp tự tánh không vậy.

Thiện nam tử! Ngươi chớ đối nhất thiết trí mà sanh tham mến; cũng chớ đối đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí mà sanh tham mến. Sở dĩ vì sao? Vì nhất thiết trí, đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí chẳng đáng tham mến. Vì cớ sao? Vì tất cả pháp tự tánh không vậy.

Thiện nam tử! Ngươi chớ đối tất cả đà la ni môn mà sanh tham mến, cũng chớ đối tất cả tam ma địa môn mà sanh tham mến. Sở dĩ vì sao? Vì tất cả đà la ni môn, tất cả tam ma địa môn chẳng đáng tham mến. Vì cớ sao? Vì tất cả pháp tự tánh không vậy.

Thiện nam tử! Ngươi chớ đối quả Dự lưu mà sanh tham mến; cũng chớ đối quả Nhất lai, Bất hoàn, A la hán mà sanh tham mến. Sở dĩ vì sao? Vì quả Dự lưu, Nhất lai, Bất hoàn, A la hán chẳng đáng tham mến. Vì cớ sao? Vì tất cả pháp tự tánh không vậy.

Thiện nam tử! Ngươi chớ đối Độc giác Bồ đề mà sanh tham mến. Sở dĩ vì sao? Vì Độc giác Bồ đề chẳng đáng tham mến. Vì cớ sao? Vì tất cả pháp tự tánh không vậy.

Thiện nam tử! Ngươi chớ đối tất cả hạnh Bồ tát Ma ha tát mà sanh tham mến. Sở dĩ vì sao? Vì tất cả hạnh Bồ tát Ma ha tát chẳng đáng tham mến. Vì cớ sao? Vì tất cả pháp tự tánh không vậy.

Thiện nam tử! Ngươi chớ đối chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề mà sanh tham mến. Sở dĩ vì sao? Vì chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề chẳng đáng tham mến. Vì cớ sao? Vì tất cả pháp tự tánh không vậy.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
100,290,690