Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: Nguyên Tạng   

Quyển Thứ 5: Hội thứ nhất Phẩm Tương ưng thứ 3-2

15/04/201318:39(Xem: 14723)
Quyển Thứ 5: Hội thứ nhất Phẩm Tương ưng thứ 3-2

Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa - Tập 1

Quyển Thứ 5: Hội thứ nhất Phẩm Tương ưng thứ 3-2

Hòa Thượng Thích Trí Nghiêm

Nguồn: Hòa Thượng Thích Trí Nghiêm

Lại nữa, Xá Lợi Tử! Các Bồ tát Ma ha tát tu hành Bát nhã Ba la mật đa, chẳng thấy sắc hoặc tương ưng hoặc chẳng tương ưng. Chẳng thấy thọ tưởng hành thức, hoặc tương ưng hoặc chẳng tương ưng. Chẳng thấy nhãn xứ, hoặc tương ưng hoặc chẳng tương ưng. Chẳng thấy nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ, hoặc tương ưng hoặc chẳng tương ưng. Chẳng thấy sắc xứ, hoặc tương ưng hoặc chẳng tương ưng. Chẳng thấy thanh hương vị xúc pháp xứ, hoặc tương ưng hoặc chẳng tương ưng. Chẳng thấy nhãn giới, hoặc tương ưng hoặc chẳng tương ưng. Chẳng thấy nhĩ tỷ thiệt thân ý giới, hoặc tương ưng hoặc chẳng tương ưng. Chẳng thấy sắc giới, hoặc tương ưng hoặc chẳng tương ưng. Chẳng thấy thanh hương vị xúc pháp giới, hoặc tương ưng hoặc chẳng tương ưng. Chẳng thấy nhãn thức giới, hoặc tương ưng hoặc chẳng tương ưng. Chẳng thấy nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới, hoặc tương ưng hoặc chẳng tương ưng. Chẳng thấy nhãn xúc, hoặc tương ưng hoặc chẳng tương ưng. Chẳng thấy nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc, hoặc tương ưng hoặc chẳng tương ưng. Chẳng thấy nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ, hoặc tương ưng hoặc chẳng tương ưng. Chẳng thấy nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra các thọ, hoặc tương ưng hoặc chẳng tương ưng.

Chẳng thấy địa giới, hoặc tương ưng hoặc chẳng tương ưng. Chẳng thấy thủy hỏa phong không thức giới, hoặc tương ưng hoặc chẳng tương ưng. Chẳng thấy nhơn duyên, hoặc tương ưng hoặc chẳng tương ưng. Chẳng thấy đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên, hoặc tương ưng hoặc chẳng tương ưng. Chẳng thấy từ duyên sanh ra các pháp, hoặc tương ưng hoặc chẳng tương ưng. Chẳng thấy vô minh, hoặc tương ưng hoặc chẳng tương ưng. Chẳng thấy hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử sầu thán khổ ưu não, hoặc tương ưng hoặc chẳng tương ưng. Chẳng thấy cõi Dục, hoặc tương ưng hoặc chẳng tương ưng. Chẳng thấy cõi Sắc, cõi Vô sắc, hoặc tương ưng hoặc chẳng tương ưng. Chẳng thấy bố thí Ba la mật đa, hoặc tương ưng hoặc chẳng tương ưng. Chẳng thấy tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã Ba la mật đa, hoặc tương ưng hoặc chẳng tương ưng. Chẳng thấy nội không, hoặc tương ưng hoặc chẳng tương ưng. Chẳng thấy ngoại không, nội ngoại không, không không, đại không, thắng nghĩa không, hữu vi không, vô vi không, tất cảnh không, vô tế không, tán không, vô biến dị không, bổn tánh không, tự tướng không, cộng tướng không, nhất thiết pháp không, bất khả đắc không, vô tánh không, tự tánh không, vô tánh tự tánh không, hoặc tương ưng hoặc chẳng tương ưng. Chẳng thấy chơn như, hoặc tương ưng hoặc chẳng tương ưng. Chẳng thấy pháp giới, pháp tánh, bất hư vọng tánh, bất biến dị tánh, bình đẳng tánh, ly sanh tánh, pháp định, pháp trụ, thật tế, hư không giới, bất tư nghì giới, hoặc tương ưng hoặc chẳng tương ưng. Chẳng thấy bốn niệm trụ, hoặc tương ưng hoặc chẳng tương ưng. Chẳng thấy bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi, hoặc tương ưng hoặc chẳng tương ưng. Chẳng thấy khổ thánh đế, hoặc tương ưng hoặc chẳng tương ưng. Chẳng thấy tập diệt đạo thánh đế, hoặc tương ưng hoặc chẳng tương ưng.

Chẳng thấy mười thiện nghiệp đạo, hoặc tương ưng hoặc chẳng tương ưng. Chẳng thấy năm giới cận sự, tám giới cận trụ, hoặc tương ưng hoặc chẳng tương ưng. Chẳng thấy thí tánh phước nghiệp sự, hoặc tương ưng hoặc chẳng tương ưng. Chẳng thấy giới tánh, tu tánh phước nghiệp sự, hoặc tương ưng hoặc chẳng tương ưng. Chẳng thấy bốn tĩnh lự, hoặc tương ưng hoặc chẳng tương ưng. Chẳng thấy bốn vô lượng, bốn vô sắc định, hoặc tương ưng hoặc chẳng tương ưng. Chẳng thấy tám giải thoát, hoặc tương ưng hoặc chẳng tương ưng. Chẳng thấy tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ, hoặc tương ưng hoặc chẳng tương ưng. Chẳng thấy không giải thoát môn, hoặc tương ưng hoặc chẳng tương ưng. Chẳng thấy vô tướng, vô nguyện giải thoát môn, hoặc tương ưng hoặc chẳng tương ưng. Chẳng thấy tất cả đà la ni môn, hoặc tương ưng hoặc chẳng tương ưng. Chẳng thấy tất cả tam ma địa môn, hoặc tương ưng hoặc chẳng tương ưng.

Chẳng thấy Cực hỷ địa, hoặc tương ưng hoặc chẳng tương ưng. Chẳng thấy Ly cấu địa, Phát quang địa, Diệm huệ địa, Cực nan thắng địa, Hiện tiền địa, Viễn hành địa, Bất động địa, Thiện huệ địa và Pháp vân địa, hoặc tương ưng hoặc chẳng tương ưng. Chẳng thấy ngũ nhãn, hoặc tương ưng hoặc chẳng tương ưng. Chẳng thấy lục thần thông, hoặc tương ưng hoặc chẳng tương ưng. Chẳng thấy Phật thập lực, hoặc tương ưng hoặc chẳng tương ưng. Chẳng thấy bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng, hoặc tương ưng hoặc chẳng tương ưng. Chẳng thấy băm hai đại sĩ tướng, hoặc tương ưng hoặc chẳng tương ưng. Chẳng thấy tám mươi tùy hảo, hoặc tương ưng hoặc chẳng tương ưng. Chẳng thấy vô vong thất pháp, hoặc tương ưng hoặc chẳng tương ưng. Chẳng thấy hằng trụ xả tánh, hoặc tương ưng hoặc chẳng tương ưng. Chẳng thấy nhất thiết trí, hoặc tương ưng hoặc chẳng tương ưng. Chẳng thấy đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí, nhất thiết tướng vi diệu trí, hoặc tương ưng hoặc chẳng tương ưng. Chẳng thấy nhất thiết trí trí, hoặc tương ưng hoặc chẳng tương ưng. Chẳng thấy nhổ hẳn tất cả tập khí phiền não, hoặc tương ưng hoặc chẳng tương ưng.

Chẳng thấy quả Dự lưu, hoặc tương ưng hoặc chẳng tương ưng. Chẳng thấy quả Nhất lai, Bất hoàn, A la hán, hoặc tương ưng hoặc chẳng tương ưng. Chẳng thấy Độc giác Bồ đề, hoặc tương ưng hoặc chẳng tương ưng. Chẳng thấy tất cả hạnh Bồ tát Ma ha tát, hoặc tương ưng hoặc chẳng tương ưng. Chẳng thấy chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, hoặc tương ưng hoặc chẳng tương ưng. Chẳng thấy ngã, hoặc tương ưng hoặc chẳng tương ưng. Chẳng thấy hữu tình, mạng giả, sanh giả, dưỡng giả, sĩ phu, bổ đặc già la, ý sanh, nho đồng, tác giả, khiến tác giả, khởi giả, khiến khởi giả, thọ giả, khiến thọ giả, tri giả, kiến giả, hoặc tương ưng hoặc chẳng tương ưng.

Xá Lợi Tử! Do vì nhân duyên này, nên phải biết các Bồ tát Ma ha tát tu hành Bát nhã Ba la mật đa vậy, nên mới nói cùng với Bát nhã Ba la mật đa tương ưng.

Lại nữa, Xá Lợi Tử! Các Bồ tát Ma ha tát tu hành Bát nhã Ba la mật đa, chẳng quán không cùng với không, tương ưng chẳng tương ưng. Chẳng quán vô tướng cùng vô tướng, tương ưng chẳng tương ưng. Chẳng quán vô nguyện cùng vô nguyện, tương ưng chẳng tương ưng. Vì sao thế? Xá Lợi Tử! Không, vô tướng, vô nguyện đều vì không có tương ưng và chẳng tương ưng vậy. Xá Lợi Tử! Các Bồ tát Ma ha tát tu hành Bát nhã Ba la mật đa, vì cùng các pháp như thế tương ưng vậy, nên mới nói cùng Bát nhã Ba la mật đa tương ưng.

Lại nữa, Xá Lợi Tử! Các Bồ tát Ma ha tát tu hành Bát nhã Ba la mật đa vào tất cả pháp tự tướng không rồi, chẳng quán sắc, hoặc tương ưng hoặc chẳng tương ưng. Chẳng quán thọ tưởng hành thức, hoặc tương ưng hoặc chẳng tương ưng. Bồ tát Ma ha tát này chẳng quán sắc cùng với ngằn mé trước, hoặc tương ưng hoặc chẳng tương ưng. Vì sao thế? Vì chẳng thấy ngằn mé trước vậy. Chẳng quán thọ tưởng hành thức cùng ngằn mé trước, hoặc tương ưng hoặc chẳng tương ưng. Vì sao thế? Vì chẳng thấy ngằn mé trước vậy. Chẳng quán sắc cùng với ngằn mé sau, hoặc tương ưng hoặc chẳng tương ưng. Vì sao thế? Vì chẳng thấy ngằn mé sau vậy. Chẳng quán thọ tưởng hành thức cùng ngằn mé sau, hoặc tương ưng hoặc chẳng tương ưng. Vì sao thế? Vì chẳng thấy ngằn mé sau vậy. Chẳng quán sắc cùng hiện tại, hoặc tương ưng hoặc chẳng tương ưng. Vì sao thế? Vì chẳng thấy hiện tại vậy. Chẳng quán thọ tưởng hành thức cùng hiện tại, hoặc tương ưng hoặc chẳng tương ưng. Vì sao thế? Vì chẳng thấy hiện tại vậy.

Lại nữa, Xá Lợi Tử! Các Bồ tát Ma ha tát tu hành Bát nhã Ba la mật đa, chẳng quán ngằn mé trước cùng ngằn mé sau, hoặc tương ưng hoặc chẳng tương ưng. Chẳng quán ngằn mé trước cùng hiện tại, hoặc tương ưng hoặc chẳng tương ưng. Chẳng quán ngằn sau cùng ngằn trước hoặc tương ưng hoặc chẳng tương ưng. Chẳng quán ngằn sau cùng hiện tại, hoặc tương ưng hoặc chẳng tương ưng. Chẳng quán hiện tại cùng ngằn trước, hoặc tương ưng hoặc chẳng tương ưng. Chẳng quán hiện tại cùng ngằn sau, hoặc tương ưng hoặc chẳng tương ưng. Chẳng quán ngằn trước cùng ngằn sau hiện tại, hoặc tương ưng hoặc chẳng tương ưng. Chẳng quán ngằn sau cùng ngằn trước hiện tại, hoặc tương ưng hoặc chẳng tương ưng. Chẳng quán hiện tại cùng ngằn trước ngằn sau, hoặc tương ưng hoặc chẳng tương ưng. Chẳng quán ngằn trước ngằn sau hiện tại, hoặc tương ưng hoặc chẳng tương ưng. Vì sao thế? Xá Lợi Tử! Vì ba đời trống không vậy. Xá Lợi Tử! Các Bồ tát Ma ha tát tu hành Bát nhã Ba la mật đa, vì cùng các pháp như thế tương ưng vậy, nên nói cùng Bát nhã Ba la mật đa tương ưng.

Lại nữa, Xá Lợi Tử! Các Bồ tát Ma ha tát tu hành Bát nhã Ba la mật đa, chẳng quán nhất thiết trí cùng quá khứ, hoặc tương ưng hoặc chẳng tương ưng. Vì sao thế? Vì hãy chẳng thấy có quá khứ, huống là quán nhất thiết trí cùng quá khứ, hoặc tương ưng hoặc chẳng tương ưng. Chẳng quán nhất thiết trí cùng vị lai, hoặc tương ưng hoặc chẳng tương ưng. Vì sao thế? Vì hãy chẳng thấy có vị lai, huống là quán nhất thiết trí cùng vị lai, hoặc tương ưng hoặc chẳng tương ưng. Chẳng quán nhất thiết trí cùng hiện tại, hoặc tương ưng hoặc chẳng tương ưng. Vì sao thế? Vì hãy chẳng thấy có hiện tại, huống là quán nhất thiết trí cùng hiện tại, hoặc tương ưng hoặc chẳng tương ưng. Xá Lợi Tử! Các Bồ tát Ma ha tát tu hành Bát nhã Ba la mật đa cùng với các pháp như thế tương ưng, nên mới nói cùng Bát nhã Ba la mật đa tương ưng.

Lại nữa, Xá Lợi Tử! Các Bồ tát Ma ha tát tu hành Bát nhã Ba la mật đa, chẳng quán nhất thiết trí cùng sắc, hoặc tương ưng hoặc chẳng tương ưng. Vì sao thế? Vì hãy chẳng thấy có sắc, huống là quán nhất thiết trí cùng sắc, hoặc tương ưng hoặc chẳng tương ưng. Chẳng quán nhất thiết trí cùng thọ tưởng hành thức, hoặc tương ưng hoặc chẳng tương ưng. Vì sao thế? Vì hãy chẳng thấy có thọ tưởng hành thức, huống là quán nhất thiết trí cùng thọ tưởng hành thức, hoặc tương ưng hoặc chẳng tương ưng. Xá Lợi Tử! Các Bồ tát Ma ha tát tu hành Bát nhã Ba la mật đa cùng các pháp như thế tương ưng, nên mới nói cùng Bát nhã Ba la mật đa tương ưng.

Lại nữa, Xá Lợi Tử! Các Bồ tát Ma ha tát tu hành Bát nhã Ba la mật đa, chẳng quán nhất thiết trí cùng nhãn xứ, hoặc tương ưng hoặc chẳng tương ưng. Vì sao thế? Vì hãy chẳng thấy có nhãn xứ, huống là quán nhất thiết trí cùng nhãn xứ, hoặc tương ưng hoặc chẳng tương ưng. Chẳng quán nhất thiết trí cùng nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ, hoặc tương ưng hoặc chẳng tương ưng. Vì sao thế? Vì hãy chẳng thấy có nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ, huống là quán nhất thiết trí cùng nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ, hoặc tương ưng hoặc chẳng tương ưng. Xá Lợi Tử! Các Bồ tát Ma ha tát tu hành Bát nhã Ba la mật đa cùng các pháp như thế tương ưng, nên mới nói cùng Bát nhã Ba la mật đa tương ưng.

Lại nữa, Xá Lợi Tử! Các Bồ tát Ma ha tát tu hành Bát nhã Ba la mật đa, chẳng quán nhất thiết trí cùng sắc xứ, hoặc tương ưng hoặc chẳng tương ưng. Vì sao thế? Vì hãy chẳng thấy có sắc xứ, huống là quán nhất thiết trí cùng sắc xứ, hoặc tương ưng hoặc chẳng tương ưng. Chẳng quán nhất thiết trí cùng thanh hương vị xúc pháp xứ, hoặc tương ưng hoặc chẳng tương ưng. Vì sao thế? Vì hãy chẳng thấy có thanh hương vị xúc pháp xứ, huống là quán nhất thiết trí cùng thanh hương vị xúc pháp xứ, hoặc tương ưng hoặc chẳng tương ưng. Xá Lợi Tử! Các Bồ tát Ma ha tát tu hành Bát nhã Ba la mật đa cùng các pháp như thế tương ưng, nên mới nói cùng Bát nhã Ba la mật đa tương ưng.

Lại nữa, Xá Lợi Tử! Các Bồ tát Ma ha tát tu hành Bát nhã Ba la mật đa, chẳng quán nhất thiết trí cùng nhãn giới, hoặc tương ưng hoặc chẳng tương ưng. Vì sao thế? Vì hãy chẳng thấy có nhãn giới, huống là quán nhất thiết trí cùng nhãn giới, hoặc tương ưng hoặc chẳng tương ưng. Chẳng quán nhất thiết trí cùng nhĩ tỷ thiệt thân ý giới, hoặc tương ưng hoặc chẳng tương ưng. Vì sao thế? Vì hãy chẳng thấy có nhĩ tỷ thiệt thân ý giới, huống là quán nhất thiết trí cùng nhĩ tỷ thiệt thân ý giới, hoặc tương ưng hoặc chẳng tương ưng. Xá Lợi Tử! Các Bồ tát Ma ha tát tu hành Bát nhã Ba la mật đa cùng các pháp như thế tương ưng, nên mới nói cùng Bát nhã Ba la mật đa tương ưng.

Lại nữa, Xá Lợi Tử! Các Bồ tát Ma ha tát tu hành Bát nhã Ba la mật đa, chẳng quán nhất thiết trí cùng sắc giới, hoặc tương ưng hoặc chẳng tương ưng. Vì sao thế? Vì hãy chẳng thấy có sắc giới, huống là quán nhất thiết trí cùng sắc giới, hoặc tương ưng hoặc chẳng tương ưng. Chẳng quán nhất thiết trí cùng thanh hương vị xúc pháp giới, hoặc tương ưng hoặc chẳng tương ưng. Vì sao thế? Vì hãy chẳng thấy có thanh hương vị xúc pháp giới, huống là quán nhất thiết trí cùng thanh hương vị xúc pháp giới, hoặc tương ưng hoặc chẳng tương ưng. Xá Lợi Tử! Các Bồ tát Ma ha tát tu hành Bát nhã Ba la mật đa cùng các pháp như thế tương ưng, nên mới nói cùng Bát nhã Ba la mật đa tương ưng.

Lại nữa, Xá Lợi Tử! Các Bồ tát Ma ha tát tu hành Bát nhã Ba la mật đa, chẳng quán nhất thiết trí cùng nhãn thức giới, hoặc tương ưng hoặc chẳng tương ưng. Vì sao thế? Vì hãy chẳng thấy có nhãn thức giới, huống là quán nhất thiết trí cùng nhãn thức giới, hoặc tương ưng hoặc chẳng tương ưng. Chẳng quán nhất thiết trí cùng nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới, hoặc tương ưng hoặc chẳng tương ưng. Vì sao thế? Vì hãy chẳng thấy có nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới, huống là quán nhất thiết trí cùng nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới, hoặc tương ưng hoặc chẳng tương ưng. Xá Lợi Tử! Các Bồ tát Ma ha tát tu hành Bát nhã Ba la mật đa cùng các pháp như thế tương ưng, nên mới nói cùng Bát nhã Ba la mật đa tương ưng.

Lại nữa, Xá Lợi Tử! Các Bồ tát Ma ha tát tu hành Bát nhã Ba la mật đa, chẳng quán nhất thiết trí cùng nhãn xúc, hoặc tương ưng hoặc chẳng tương ưng. Vì sao thế? Vì hãy chẳng thấy có nhãn xúc, huống là quán nhất thiết trí cùng nhãn xúc, hoặc tương ưng hoặc chẳng tương ưng. Chẳng quán nhất thiết trí cùng nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc, hoặc tương ưng hoặc chẳng tương ưng. Vì sao thế? Vì hãy chẳng thấy có nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc, huống là quán nhất thiết trí cùng nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc, hoặc tương ưng hoặc chẳng tương ưng. Xá lợi Tử! Các Bồ tát Ma ha tát tu hành Bát nhã Ba la mật đa cùng các pháp như thế tương ưng, nên mới nói cùng Bát nhã Ba la mật đa tương ưng.

Lại nữa, Xá Lợi Tử! Các Bồ tát Ma ha tát tu hành Bát nhã Ba la mật đa, chẳng quán nhất thiết trí cùng nhãn xúc làm duyên sanh các thọ, hoặc tương ưng hoặc chẳng tương ưng. Vì sao thế? Vì hãy chẳng thấy có nhãn xúc làm duyên sanh các thọ, huống là quán nhất thiết trí cùng nhãn xúc làm duyên sanh các thọ, hoặc tương ưng hoặc chẳng tương ưng. Chẳng quán nhất thiết trí cùng nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh các thọ, hoặc tương ưng hoặc chẳng tương ưng. Vì sao thế? Vì hãy chẳng thấy có nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh các thọ, huống là quán nhất thiết trí cùng nhĩ tỷthiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra các thọ, hoặc tương ưng hoặc chẳng tương ưng. Xá Lợi Tử! Các Bồ tát Ma ha tát tu hành Bát nhã Ba la mật đa cùng các pháp như thế tương ưng, nên mới nói cùng Bát nhã Ba la mật đa tương ưng.

Lại nữa, Xá Lợi Tử! Các Bồ tát Ma ha tát tu hành Bát nhã Ba la mật đa, chẳng quán nhất thiết trí cùng địa giới, hoặc tương ưng hoặc chẳng tương ưng. Vì sao thế? Vì hãy chẳng thấy có địa giới, huống là quán nhất thiết trí cùng địa giới, hoặc tương ưng hoặc chẳng tương ưng. Chẳng quán nhất thiết trí cùng thủy hỏa phong không thức giới, hoặc tương ưng hoặc chẳng tương ưng. Vì sao thế? Vì hãy chẳng thấy có thủy hỏa phong không thức giới, huống là quán nhất thiết trí cùng thủy hỏa phong không thức giới, hoặc tương ưng hoặc chẳng tương ưng. Xá Lợi Tử! Các Bồ tát Ma ha tát tu hành Bát nhã Ba la mật đa cùng các pháp như thế tương ưng, nên mới nói cùng Bát nhã Ba la mật đa tương ưng.

Lại nữa, Xá Lợi Tử! Các Bồ tát Ma ha tát tu hành Bát nhã Ba la mật đa, chẳng quán nhất thiết trí cùng nhơn duyên, hoặc tương ưng hoặc chẳng tương ưng. Vì sao thế? Vì hãy chẳng thấy có nhơn duyên, huống là quán nhất thiết trí cùng nhơn duyên, hoặc tương ưng hoặc chẳng tương ưng. Chẳng quán nhất thiết trí cùng đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên và từ duyên sanh ra pháp, hoặc tương ưng hoặc chẳng tương ưng. Vì sao thế? Vì hãy chẳng thấy có đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên và từ duyên sanh ra pháp, huống là quán nhất thiết trí cùng đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên và từ duyên sanh ra pháp, hoặc tương ưng hoặc chẳng tương ưng. Xá Lợi Tử! Các Bồ tát Ma ha tát tu hành Bát nhã Ba la mật đa cùng các pháp như thế tương ưng, nên mới nói cùng Bát nhã Ba la mật đa tương ưng.

Lại nữa, Xá Lợi Tử! Các Bồ tát Ma ha tát tu hành Bát nhã Ba la mật đa, chẳng quán nhất thiết trí cùng vô minh, hoặc tương ưng hoặc chẳng tương ưng. Vì sao thế? Vì hãy chẳng thấy có vô minh, huống là quán nhất thiết trí cùng vô minh, hoặc tương ưng hoặc chẳng tương ưng. Chẳng quán nhất thiết trí cùng hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử sầu thán khổ ưu não, hoặc tương ưng hoặc chẳng tương ưng. Vì sao thế? Vì hãy chẳng thấy có hành cho đến lão tử sầu thán khổ ưu não, huống là quán nhất thiết trí cùng hành cho đến lão tử sầu thán khổ ưu não, hoặc tương ưng hoặc chẳng tương ưng. Xá Lợi Tử! Các Bồ tát Ma ha tát tu hành Bát nhã Ba la mật đa cùng các pháp như thế tương ưng, nên mới nói cùng Bát nhã Ba la mật đa tương ưng.

Lại nữa, Xá Lợi Tử! Các Bồ tát Ma ha tát tu hành Bát nhã Ba la mật đa, chẳng quán nhất thiết trí cùng bố thí Ba la mật đa, hoặc tương ưng hoặc chẳng tương ưng. Vì sao thế? Vì hãy chẳng thấy có bố thí Ba la mật đa, huống là quán nhất thiết trí cùng bố thí Ba la mật đa, hoặc tương ưng hoặc chẳng tương ưng. Chẳng quán nhất thiết trí cùng tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã Ba la mật đa, hoặc tương ưng hoặc chẳng tương ưng. Vì sao thế? Vì hãy chẳng thấy có tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã Ba la mật đa, huống là quán nhất thiết trí cùng tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã Ba la mật đa, hoăc tương ưng hoặc chẳng tương ưng. Xá Lợi Tử! Các Bồ tát Ma ha tát tu hành Bát nhã Ba la mật đa cùng các pháp như thế tương ưng, nên mới nói cùng Bát nhã Ba la mật đa tương ưng.

Lại nữa, Xá Lợi Tử! Các Bồ tát Ma ha tát tu hành Bát nhã Ba la mật đa, chẳng quán nhất thiết trí cùng nội không, hoặc tương ưng hoặc chẳng tương ưng. Vì sao thế? Vì hãy chẳng thấy có nội không, huống là quán nhất thiết trí cùng nội không, hoặc tương ưng hoặc chẳng tương ưng. Chẳng quán nhất thiết trí cùng ngoại không, nội ngoại không, không không, đại không, thắng nghĩa không, hữu vi không, vô vi không, tất cảnh không, vô tế không, tán không, vô biến dị không, bổn tánh không, tự tướng không, cộng tướng không, nhất thiết pháp không, bất khả đắc không, vô tánh không, tự tánh không và vô tánh tự tánh không, hoặc tương ưng hoặc chẳng tương ưng. Vì sao thế? Vì hãy chẳng thấy có ngoại không cho đến vô tánh tự tánh không, huống là quán nhất thiết trí cùng ngoại không cho đến vô tánh tự tánh không, hoặc tương ưng hoặc chẳng tương ưng. Xá Lợi Tử! Các Bồ tát Ma ha tát tu hành Bát nhã Ba la mật đa cùng các pháp như thế tương ưng, nên mới nói cùng Bát nhã Ba la mật đa tương ưng.

Lại nữa, Xá Lợi Tử! Các Bồ tát Ma ha tát tu hành Bát nhã Ba la mật đa, chẳng quán nhất thiết trí cùng bốn niệm trụ, hoặc tương ưng hoặc chẳng tương ưng. Vì sao thế? Vì hãy chẳng thấy có bốn niệm trụ, huống là quán nhất thiết trí cùng bốn niệm trụ, hoặc tương ưng hoặc chẳng tương ưng. Chẳng quán nhất thiết trí cùng bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi, hoặc tương ưng hoặc chẳng tương ưng. Vì sao thế? Vì hãy chẳng thấy có bốn chánh đoạn cho đến tánh thánh đạo chi, huống là quán nhất thiết trí cùng bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chi, hoặc tương ưng hoặc chẳng tương ưng. Xá Lợi Tử! Các Bồ tát Ma ha tát tu hành Bát nhã Ba la mật đa cùng các pháp như thế tương ưng, nên mới nói cùng Bát nhã Ba la mật đa tương ưng.

Lại nữa, Xá Lợi Tử! Các Bồ tát Ma ha tát tu hành Bát nhã Ba la mật đa, chẳng quán nhất thiết trí cùng khổ thánh đế, hoặc tương ưng hoặc chẳng tương ưng. Vì sao thế? Vì hãy chẳng thấy có khổ thánh đế, huống là quán nhất thiết trí cùng khổ thánh đế, hoặc tương ưng hoặc chẳng tương ưng. Chẳng quán nhất thiết trí cùng tập diệt đạo thánh đế, hoặc tương ưng hoặc chẳng tương ưng. Vì sao thế? Vì hãy chẳng thấy có tập diệt đạo thánh đế, huống là quán nhất thiết trí cùng tập diệt đạo thánh đế, hoặc tương ưng hoặc chẳng tương ưng. Xá Lợi Tử! Các Bồ tát Ma ha tát tu hành Bát nhã Ba la mật đa cùng các pháp như thế tương ưng, nên mới nói cùng Bát nhã Ba la mật đa tương ưng.

Lại nữa, Xá Lợi Tử! Các Bồ tát Ma ha tát tu hành Bát nhã Ba la mật đa, chẳng quán nhất thiết trí cùng bốn tĩnh lự, hoặc tương ưng hoặc chẳng tương ưng. Vì sao thế? Vì hãy chẳng thấy có bốn tĩnh lự, huống là quán nhất thiết trí cùng bốn tĩnh lự, hoặc tương ưng hoặc chẳng tương ưng. Chẳng quán nhất thiết trí cùng bốn vô lượng, bốn vô sắc định, hoặc tương ưng hoặc chẳng tương ưng. Vì sao thế? Vì hãy chẳng thấy có bốn vô lượng, bốn vô sắc định, huống là quán nhất thiết trí cùng bốn vô lượng, bốn vô sắc định, hoặc tương ưng hoặc chẳng tương ưng. Xá Lợi Tử! Các Bồ tát Ma ha tát tu hành Bát nhã Ba la mật đa cùng các pháp như thế tương ưng, nên mới nói cùng Bát nhã Ba la mật đa tương ưng.

Lại nữa, Xá Lợi Tử! Các Bồ tát Ma ha tát tu hành Bát nhã Ba la mật đa, chẳng quán nhất thiết trí cùng tám giải thoát, hoặc tương ưng hoặc chẳng tương ưng. Vì sao thế? Vì hãy chẳng thấy có tám giải thoát, huống là quán nhất thiết trí cùng tám giải thoát, hoặc tương ưng hoặc chẳng tương ưng. Chẳng quán nhất thiết trí cùng tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ, hoặc tương ưng hoặc chẳng tương ưng. Vì sao thế? Vì hãy chẳng thấy có tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ, huống là quán nhất thiết trí cùng tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ, hoặc tương ưng hoặc chẳng tương ưng. Xá Lợi Tử! Các Bồ tát Ma ha tát tu hành Bát nhã Ba la mật đa cùng các pháp như thế tương ưng, nên mới nói cùng Bát nhã Ba la mật đa tương ưng.

Lại nữa, Xá Lợi Tử! Các Bồ tát Ma ha tát tu hành Bát nhã Ba la mật đa, chẳng quán nhất thiết trí cùng không giải thoát môn, hoặc tương ưng hoặc chẳng tương ưng. Vì sao thế? Vì hãy chẳng thấy có không giải thoát môn, huống là quán nhất thiết trí cùng không giải thoát môn, hoặc tương ưng hoặc chẳng tương ưng. Chẳng quán nhất thiết trí cùng vô tướng, vô nguyện giải thoát môn, hoặc tương ưng hoặc chẳng tương ưng. Vì sao thế? Vì hãy chẳng thấy có vô tướng, vô nguyện giải thoát môn, huống là quán nhất thiết trí cùng vô tướng, vô nguyện giải thoát môn, hoặc tương ưng hoặc chẳng tương ưng. Xá Lợi Tử! Các Bồ tát Ma ha tát tu hành Bát nhã Ba la mật đa cùng các pháp như thế tương ưng, nên mới nói cùng Bát nhã Ba la mật đa tương ưng.

Lại nữa, Xá Lợi Tử! Các Bồ tát Ma ha tát tu hành Bát nhã Ba la mật đa, chẳng quán nhất thiết trí cùng tất cả đà la ni môn, hoặc tương ưng hoặc chẳng tương ưng. Vì sao thế? Vì hãy chẳng thấy có tất cả đà la ni môn, huống là quán nhất thiết trí cùng tất cả đà la ni môn, hoặc tương ưng hoặc chẳng tương ưng. Chẳng quán nhất thiết trí cùng tất cả tam ma địa môn, hoặc tương ưng hoặc chẳng tương ưng. Vì sao thế? Vì hãy chẳng thấy có tất cả tam ma địa môn, huống là quán nhất thiết trí cùng tất cả tam ma địa môn, hoặc tương ưng hoặc chẳng tương ưng. Xá Lợi Tử! Các Bồ tát Ma ha tát tu hành Bát nhã Ba la mật đa cùng các pháp như thế tương ưng, nên mới nói cùng Bát nhã Ba la mật đa tương ưng.

Lại nữa, Xá Lợi Tử! Các Bồ tát Ma ha tát tu hành Bát nhã Ba la mật đa, chẳng quán nhất thiết trí cùng Cực hỷ địa, hoặc tương ưng hoặc chẳng tương ưng. Vì sao thế? Vì hãy chẳng thấy có Cực hỷ địa huống là quán nhất thiết trí cùng Cực hỷ địa, hoặc tương ưng hoặc chẳng tương ưng. Chẳng quán nhất thiết trí cùng Ly cấu địa, Phát quang địa, Diệm huệ địa, Cực nan thắng địa, Hiện tiền địa, Viễn hành địa, Bất động địa, Thiện huệ địa và Pháp vân địa, hoặc tương ưng hoặc chẳng tương ưng. Vì sao thế? Vì hãy chẳng thấy có Ly cấu địa cho đến Pháp vân địa, huống là quán nhất thiết trí cùng Ly cấu địa cho đến Pháp vân địa, hoặc tương ưng hoặc chẳng tương ưng. Xá Lợi Tử! Các Bồ tát Ma ha tát tu hành Bát nhã Ba la mật đa cùng các pháp như thế tương ưng, nên mới nói cùng Bát nhã Ba la mật đa tương ưng.

Lại nữa, Xá Lợi Tử! Các Bồ tát Ma ha tát tu hành Bát nhã Ba la mật đa, chẳng quán nhất thiết trí cùng ngũ nhãn, hoặc tương ưng hoặc chẳng tương ưng.Vì sao thế? Vì hãy chẳng thấy có ngũ nhãn, huống là quán nhất thiết trí cùng ngũ nhãn, hoặc tương ưng hoặc chẳng tương ưng. Chẳng quán nhất thiết trí cùng lục thần thông, hoặc tương ưng hoặc chẳng tương ưng. Vì sao thế? Vì hãy chẳng thấy có lục thần thông, huống là quán nhất thiết trí cùng lục thần thông, hoặc tương ưng hoặc chẳng tương ưng. Xá Lợi Tử! Các Bồ tát Ma ha tát tu hành Bát nhã Ba la mật đa cùng các pháp như thế tương ưng, nên mới nói cùng Bát nhã Ba la mật đa tương ưng.

Lại nữa, Xá Lợi Tử! Các Bồ tát Ma ha tát tu hành Bát nhã Ba la mật đa, chẳng quán nhất thiết trí cùng Phật mười lực, hoặc tương ưng hoặc chẳng tương ưng. Vì sao thế? Vì hãy chẳng thấy có Phật mười lực, huống là quán nhất thiết trí cùng Phật mười lực, hoặc tương ưng hoặc chẳng tương ưng. Chẳng quán nhất thiết trí cùng bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả và mười tám pháp Phật bất cộng, hoặc tương ưng hoặc chẳng tương ưng. Vì sao thế? Vì hãy chẳng thấy có bốn vô sở úy cho đến mười tám pháp Phật bất cộng, huống là quán nhất thiết trí cùng bốn vô sở úy cho đến mười tám pháp Phật bất cộng, hoặc tương ưng hoặc chẳng tương ưng. Xá Lợi Tử! Các Bồ tát Ma ha tát tu hành Bát nhã Ba la mật đa cùng các pháp như thế tương ưng, nên mới nói cùng Bát nhã Ba la mật đa tương ưng.

Lại nữa, Xá Lợi Tử! Các Bồ tát Ma ha tát tu hành Bát nhã Ba la mật đa, chẳng quán nhất thiết trí cùng băm hai đại sĩ tướng, hoặc tương ưng hoặc chẳng tương ưng. Vì sao thế? Vì hãy chẳng thấy có băm hai đại sĩ tướng, huống là quán nhất thiết trí cùng băm hai đại sĩ tướng, hoặc tương ưng hoặc chẳng tương ưng. Chẳng quán nhất thiết trí cùng tám mươi tùy hảo, hoặc tương ưng hoặc chẳng tương ưng. Vì sao thế? Vì hãy chẳng thấy có tám mươi tùy hảo, huống là quán nhất thiết trí cùng tám mươi tùy hảo, hoặc tương ưng hoặc chẳng tương ưng. Xá Lợi Tử! Các Bồ tát Ma ha tát tu hành Bát nhã Ba la mật đa cùng các pháp như thế tương ưng, nên mới nói cùng Bát nhã Ba la mật đa tương ưng.

Lại nữa, Xá Lợi Tử! Các Bồ tát Ma ha tát tu hành Bát nhã Ba la mật đa, chẳng quán nhất thiết trí cùng pháp vô vong thất, hoặc tương ưng hoặc chẳng tương ưng. Vì sao thế? Vì hãy chẳng thấy có pháp vô vong thất, huống là quán nhất thiết trí cùng pháp vô vong thất, hoặc tương ưng hoặc chẳng tương ưng. Chẳng quán nhất thiết trí cùng tánh hằng trụ xả, hoặc tương ưng hoặc chẳng tương ưng. Vì sao thế? Vì hãy chẳng thấy có tánh hằng trụ xả, huống là quán nhất thiết trí cùng tánh hằng trụ xả, hoặc tương ưng hoặc chẳng tương ưng. Xá Lợi Tử! Các Bồ tát Ma ha tát tu hành Bát nhã Ba la mật đa cùng các pháp như thế tương ưng, nên mới nói cùng Bát nhã Ba la mật đa tương ưng.

Lại nữa, Xá Lợi Tử! Các Bồ tát Ma ha tát tu hành Bát nhã Ba la mật đa, chẳng quán nhất thiết trí cùng nhất thiết trí, hoặc tương ưng hoặc chẳng tương ưng. Vì sao thế? Vì hãy chẳng thấy có nhất thiết trí, huống là quán nhất thiết trí cùng nhất thiết trí, hoặc tương ưng hoặc chẳng tương ưng. Chẳng quán nhất thiết trí cùng đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí, hoặc tương ưng hoặc chẳng tương ưng. Vì sao thế? Vì hãy chẳng thấy có đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí, huống là quán nhất thiết trí cùng đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí, hoặc tương ưng hoặc chẳng tương ưng. Xá Lợi Tử! Các Bồ tát Ma ha tát tu hành Bát nhã Ba la mật đa cùng các pháp như thế tương ưng, nên mới nói cùng Bát nhã Ba la mật đa tương ưng.

Lại nữa, Xá Lợi Tử! Các Bồ tát Ma ha tát tu hành Bát nhã Ba la mật đa, chẳng quán nhất thiết trí cùng Phật, hoặc tương ưng hoặc chẳng tương ưng. Vì sao thế? Vì hãy chẳng thấy có Phật, huống là quán nhất thiết trí cùng Phật, hoặc tương ưng hoặc chẳng tương ưng. Chẳng quán nhất thiết trí cùng Bồ đề, hoặc tương ưng hoặc chẳng tương ưng. Vì sao thế? Vì hãy chẳng thấy có Bồ đề, huống là quán nhất thiết trí cùng Bồ đề, hoặc tương ưng hoặc chẳng tương ưng. Xá Lợi Tử! Các Bồ tát Ma ha tát tu hành Bát nhã Ba la mật đa cùng các pháp như thế tương ưng, nên mới nói cùng Bát nhã Ba la mật đa tương ưng.

Lại nữa, Xá Lợi Tử! Các Bồ tát Ma ha tát tu hành Bát nhã Ba la mật đa, chẳng quán nhất thiết trí cùng Phật, hoặc tương ưng hoặc chẳng tương ưng. Cũng chẳng quán Phật cùng nhất thiết trí, hoặc tương ưng hoặc chẳng tương ưng. Vì sao thế? Vì nhất thiết trí tức là Phật, mà Phật tức là nhất thiết trí vậy. Chẳng quán nhất thiết trí cùng Bồ đề, hoặc tương ưng hoặc chẳng tương ưng; Chẳng quán Bồ đề cùng nhất thiết trí, hoặc tương ưng hoặc chẳng tương ưng. Vì sao thế? Vì nhất thiết trí tức là Bồ đề, mà Bồ đề tức là nhất thiết trí vậy. Xá Lợi Tử! Các Bồ tát Ma ha tát tu hành Bát nhã Ba la mật đa cùng các pháp như thế tương ưng, nên mới nói cùng Bát nhã Ba la mật đa tương ưng.

Lại nữa, Xá Lợi Tử! Các Bồ tát Ma ha tát tu hành Bát nhã Ba la mật đa, chẳng chấp trước sắc có, chẳng chấp trước sắc chẳng phải có. Chẳng chấp trước thọ tưởng hành thức có, chẳng chấp trước thọ tưởng hành thức chẳng phải có. Chẳng trước sắc thường, chẳng trước sắc vô thường. Chẳng trước thọ tưởng hành thức thường, chẳng trước thọ tưởng hành thức vô thường. Chẳng trước sắc lạc, chẳng trước sắc khổ. Chẳng trước thọ tưởng hành thức lạc, chẳng trước thọ tưởng hành thức khổ. Chẳng trước sắc ngã, chẳng trước sắc vô ngã. Chẳng trước thọ tưởng hành thức ngã, chẳng trước thọ tưởng hành thức vô ngã. Chẳng trước sắc tịch tĩnh, chẳng trước sắc chẳng tịch tĩnh. Chẳng trước thọ tưởng hành thức tịch tĩnh, chẳng trước thọ tưởng hành thức chẳng tịch tĩnh. Chẳng trước sắc không, chẳng trước sắc chẳng không. Chẳng trước thọ tưởng hành thức không, chẳng trước thọ tưởng hành thức chẳng không. Chẳng trước sắc vô tướng, chẳng trước sắc hữu tướng. Chẳng trước thọ tưởng hành thức vô tướng, chẳng trước thọ tưởng hành thức hữu tướng. Chẳng trước sắc vô nguyện, chẳng trước sắc hữu nguyện. Chẳng trước thọ tưởng hành thức vô nguyện, chẳng trước thọ tưởng hành thức hữu nguyện. Xá Lợi Tử! Các Bồ tát Ma ha tát tu hành Bát nhã Ba la mật đa cùng các pháp như thế tương ưng, nên mới nói cùng Bát nhã Ba la mật đa tương ưng.

Lại nữa, Xá Lợi Tử! Các Bồ tát Ma ha tát tu hành Bát nhã Ba la mật đa, chẳng trước nhãn xứ có, chẳng trước nhãn xứ chẳng phải có. Chẳng trước nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ có, chẳng trước nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ chẳng phải có. Chẳng trước nhãn xứ thường, chẳng trước nhãn xứ vô thường. Chẳng trước nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ thường, chẳng trước nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ vô thường. Chẳng trước nhãn xứ lạc, chẳng trước nhãn xứ khổ. Chẳng trước nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ lạc, chẳng trước nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ khổ. Chẳng trước nhãn xứ ngã, chẳng trước nhãn xứ vô ngã. Chẳng trước nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ ngã, chẳng trước nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ vô ngã. Chẳng trước nhãn xứ tịch tĩnh, chẳng trước nhãn xứ chẳng tịch tĩnh. Chẳng trước nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ tịch tĩnh, chẳng trước nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ chẳng tịch tĩnh. Chẳng trước nhãn xứ không, chẳng trước nhãn xứ chẳng không. Chẳng trước nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ không, chẳng trước nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ chẳng không. Chẳng trước nhãn xứ vô tướng, chẳng trước nhãn xứ hữu tướng. Chẳng trước nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ vô tướng, chẳng trước nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ hữu tướng. Chẳng trước nhãn xứ vô nguyện, chẳng trước nhãn xứ hữu nguyện. Chẳng trước nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ vô nguyện, chẳng trước nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ hữu nguyện. Xá Lợi Tử! Các Bồ tát Ma ha tát tu hành Bát nhã Ba la mật đa cùng các pháp như thế tương ưng, nên mới nói cùng Bát nhã ba la mật đa tương ưng.

Lại nữa, Xá Lợi Tử! Các Bồ tát Ma ha tát tu hành Bát nhã Ba la mật đa, chẳng trước sắc xứ có, chẳng trước sắc xứ chẳng phải có. Chẳng trước thanh hương vị xúc pháp xứ có, chẳng trước thanh hương vị xúc pháp xứ chẳng phải có. Chẳng trước sắc xứ thường, chẳng trước sắc xứ vô thường. Chẳng trước thanh hương vị xúc pháp xứ thường, chẳng trước thanh hương vị xúc pháp xứ vô thường. Chẳng trước sắc xứ lạc, chẳng trước sắc xứ khổ. Chẳng trước thanh hương vị xúc pháp xứ lạc, chẳng trước thanh hương vị xúc pháp xứ khổ. Chẳng trước sắc xứ ngã, chẳng trước sắc xứ vô ngã. Chẳng trước thanh hương vị xúc pháp xứ ngã, chẳng trước thanh hương vị xúc pháp xứ vô ngã. Chẳng trước sắc xứ tịch tĩnh, chẳng trước sắc xứ chẳng tịch tĩnh. Chẳng trước thanh hương vị xúc pháp xứ tịch tĩnh, chẳng trước thanh hương vị xúc pháp xứ chẳng tịch tĩnh. Chẳng trước sắc xứ không, chẳng trước sắc xứ chẳng không. Chẳng trước thanh hương vị xúc pháp xứ không, chẳng trước thanh hương vị xúc pháp xứ chẳng không. Chẳng trước sắc xứ vô tướng, chẳng trước sắc xứ hữu tướng. Chẳng trước thanh hương vị xúc pháp xứ vô tướng, chẳng trước thanh hương vị xúc pháp xứ hữu tướng. Chẳng trước sắc xứ vô nguyện, chẳng trước sắc xứ hữu nguyện. Chẳng trước thanh hương vị xúc pháp xứ vô nguyện, chẳng trước thanh hương vị xúc pháp xứ hữu nguyện. Xá Lợi Tử! Các Bồ tát Ma ha tát tu hành Bát nhã Ba la mật đa cùng các pháp như thế tương ưng, nên mới nói cùng Bát nhã Ba la mật đa tương ưng.

Lại nữa, Xá Lợi Tử! Các Bồ tát Ma ha tát tu hành Bát nhã Ba la mật đa, chẳng trước nhãn giới có, chẳng trước nhãn giới chẳng phải có. Chẳng trước nhĩ tỷ thiệt thân ý giới có, chẳng trước nhĩ tỷ thiệt thân ý giới chẳng phải có. Chẳng trước nhãn giới thường, chẳng trước nhãn giới vô thường. Chẳng trước nhĩ tỷ thiệt thân ý giới thường, chẳng trước nhĩ tỷ thiệt thân ý giới vô thường. Chẳng trước nhãn giới lạc, chẳng trước nhãn giới khổ. Chẳng trước nhĩ tỷ thiệt thân ý giới lạc, chẳng trước nhĩ tỷ thiệt thân ý giới khổ. Chẳng trước nhãn giới ngã, chẳng trước nhãn giới vô ngã. Chẳng trước nhĩ tỷ thiệt thân ý giới ngã, chẳng trước nhĩ tỷ thiệt thân ý giới vô ngã. Chẳng trước nhãn giới tịch tĩnh, chẳng trước nhãn giới chẳng tịch tĩnh. Chẳng trước nhĩ tỷ thiệt thân ý giới tịch tĩnh, chẳng trước nhĩ tỷ thiệt thân ý giới chẳng tịch tĩnh. Chẳng trước nhãn giới không, chẳng trước nhãn giới chẳng không. Chẳng trước nhĩ tỷ thiệt thân ý giới không, chẳng trước nhĩ tỷ thiệt thân ý giới chẳng không. Chẳng trước nhãn giới vô tướng, chẳng trước nhãn giới hữu tướng. Chẳng trước nhĩ tỷ thiệt thân ý giới vô tướng, chẳng trước nhĩ tỷ thiệt thân ý giới hữu tướng. Chẳng trước nhãn giới vô nguyện, chẳng trước nhãn giới hữu nguyện. Chẳng trước nhĩ tỷ thiệt thân ý giới vô nguyện, chẳng trước nhĩ tỷ thiệt thân ý giới hữu nguyện. Xá Lợi Tử! Các Bồ tát Ma ha tát tu hành bát nhã Ba la mật đa cùng các pháp như thế tương ưng, nên mới nói cùng Bát nhã Ba la mật đa tương ưng.

Lại nữa, Xá Lợi Tử! Các Bồ tát Ma ha tát tu hành Bát nhã Ba la mật đa, chẳng trước sắc giới có, chẳng trước sắc giới chẳng phải có. Chẳng trước thanh hương vị xúc pháp giới có, chẳng trước thanh hương vị xúc pháp giới chẳng phải có. Chẳng trước sắc giới thường, chẳng trước sắc giới vô thường. Chẳng trước thanh hương vị xúc pháp giới thường, chẳng trước thanh hương vị xúc pháp giới vô thường. Chẳng trước sắc giới lạc, chẳng trước sắc giới khổ. Chẳng trước thanh hương vị xúc pháp giới lạc, chẳng trước thanh hương vị xúc pháp giới khổ. Chẳng trước sắc giới ngã, chẳng trước sắc giới vô ngã. Chẳng trước thanh hương vị xúc pháp giới ngã, chẳng trước thanh hương vị xúc pháp giới vô ngã. Chẳng trước sắc giới tịch tĩnh, chẳng trước sắc giới chẳng tịch tĩnh. Chẳng trước thanh hương vị xúc pháp giới tịch tĩnh, chẳng trước thanh hương vị xúc pháp giới chẳng tịch tĩnh. Chẳng trước sắc giới không, chẳng trước sắc giới chẳng không. Chẳng trước thanh hương vị xúc pháp giới không, chẳng trước thanh hương vị xúc pháp giới chẳng không. Chẳng trước sắc giới vô tướng, chẳng trước sắc giới hữu tướng. Chẳng trước thanh hương vị xúc pháp giới vô tướng, chẳng trước thanh hương vị xúc pháp giới hữu tướng. Chẳng trước sắc giới vô nguyện, chẳng trước sắc giới hữu nguyện. Chẳng trước thanh hương vị xúc pháp giới vô nguyện, chẳng trước thanh hương vị xúc pháp giới hữu nguyện. Xá Lợi Tử! Các Bồ tát Ma ha tát tu hành bát nhã Ba la mật đa cùng các pháp như thế tương ưng, nên mới nói cùng Bát nhã Ba la mật đa tương ưng.

Lại nữa, Xá Lợi Tử! Các Bồ tát Ma ha tát tu hành Bát nhã Ba la mật đa, chẳng trước nhãn thức giới có, chẳng trước nhãn thức giới chẳng phải có. Chẳng trước nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới có, chẳng trước nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới chẳng phải có. Chẳng trước nhãn thức giới thường, chẳng trước nhãn thức giới vô thường. Chẳng trước nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới thường, chẳng trước nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới vô thường. Chẳng trước nhãn thức giới lạc, chẳng trước nhãn thức giới khổ. Chẳng trước nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới lạc, chẳng trước nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới khổ. Chẳng trước nhãn thức giới ngã, chẳng trước nhãn thức giới vô ngã. Chẳng trước nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới ngã, chẳng trước nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới vô ngã. Chẳng trước nhãn thức giới tịch tĩnh, chẳng trước nhãn thức giới chẳng tịch tĩnh. Chẳng trước nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới tịch tĩnh, chẳng trước nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới chẳng tịch tĩnh. Chẳng trước nhãn thức giới không, chẳng trước nhãn thức giới chẳng không. Chẳng trước nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới không, chẳng trước nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới chẳng không. Chẳng trước nhãn thức giới vô tướng, chẳng trước nhãn thức giới hữu tướng. Chẳng trước nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới vô tướng, chẳng trước nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới hữu tướng. Chẳng trước nhãn thức giới vô nguyện, chẳng trước nhãn thức giới hữu nguyện. Chẳng trước nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới vô nguyện, chẳng trước nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới hữu nguyện. Xá Lợi Tử! Các Bồ tát Ma ha tát tu hành Bát nhã Ba la mật đa cùng các pháp như thế tương ưng, nên mới nói cùng Bát nhã Ba la mật đa tương ưng.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
100,290,983