Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: Nguyên Tạng   

Quyển Thứ 9: Hội thứ nhất Phẩm Chuyển sanh thứ 4-3

15/04/201318:49(Xem: 15011)
Quyển Thứ 9: Hội thứ nhất Phẩm Chuyển sanh thứ 4-3

Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa - Tập 1

Quyển Thứ 9: Hội thứ nhất Phẩm Chuyển sanh thứ 4-3

Hòa Thượng Thích Trí Nghiêm

Nguồn: Hòa Thượng Thích Trí Nghiêm

Lại nữa, Xá Lợi Tử! Có Bồ tát Ma ha tát tu hành Bát nhã Ba la mật đa, năng dẫn phát sáu thần thông Ba la mật đa. Những gì là sáu? Một là Thần cảnh trí chứng thông Ba la mật đa, hai là Thiên nhĩ trí chứng thông Ba la mật đa, ba là Tha tâm trí chứng thông Ba la mật đa, bốn là Túc trụ tùy niệm trí chứng thông Ba la mật đa, năm là Thiên nhãn trí chứng thông Ba la mật đa và sáu là Lậu tận trí chứng thông Ba la mật đa.

Khi ấy, Xá Lợi Tử thưa Phật: Bạch Thế Tôn! Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, dẫn phát được Thần cảnh trí chứng thông Ba la mật đa là thế nào?

Phật bảo cụ thọ Xá Lợi Tử rằng: Xá Lợi Tử! Có Bồ tát Ma ha tát Thần cảnh trí chứng thông, khởi vô lượng các viện đại thần biến, nghĩa là chấn động mười phương cõi đều như hằng hà sa đại địa thảy vật. Biến một làm nhiều, biến nhiều thành một. Hoặc hiển hoặc ẩn mau chóng vô ngại. Núi sườn tường vách thẳng qua như không, vọt lên qua lại in như chim bay. Ra vào trong đất như lặn trồi ở nước. Giẫm đi trên nước như đi mặt đất. Thân xịt khói lửa như cao nguyên cháy. Mình chảy ra nước như non tuyết tan. Nhật nguyệt thần đức oai thế mấy cũng khó đương. Đem tay rờ bắt ánh sáng ẩn che. Cho đến cõi Tịnh cư chuyển thân tự tại. Thần biến như thế ấy vô lượng vô biên. Xá Lợi Tử! Bồ tát Ma ha tát này tuy đủ dụng Thần cảnh trí như thế, nhưng với trong ấy chẳng tự cao cử, chẳng chấp trước tánh Thần cảnh trí chứng thông, chẳng trước việc Thần cảnh trí chứng thông, chẳng trước kẻ năng được Thần cảnh trí chứng thông. Với trước hay chẳng trước đều không chấp trước. Vì sao thế? Xá Lợi Tử! Bồ tát Ma ha tát này vì đạt được tất cả pháp tự tánh không vậy, tự tánh lìa vậy và tự tánh bản lai bất khả đắc vậy. Xá Lợi Tử! Bồ tát Ma ha tát này chẳng tác lên nghĩ đây: Ta năng dẫn phát Thần cảnh trí chứng thông vì tự vui khoái, vì vui khoái kẻ khác, duy ngoại trừ để được Nhất thiết trí trí. Xá Lợi Tử! Đấy là Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, dẫn phát được Thần cảnh trí chứng thông Ba la mật đa.

Bấy giờ, Xá Lợi Tử lại thưa Phật: Bạch Thế Tôn! Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, dẫn phát được Thiên nhĩ trí chứng thông Ba la mật đa là thế nào?

Phật bảo cụ thọ Xá Lợi Tử rằng: Xá Lợi Tử! Có Bồ tát Ma ha tát Thiên nhĩ trí chứng thông rất là thanh tịnh hơn thiên nhĩ người. Năng như thật nghe các thứ tiếng tăm của loại tình và phi tình trong cõi mười phương đều như hằng hà sa, nghĩa là khắp nghe tiếng tất cả địa ngục, tiếng bàng sanh, tiếng quỷ giới, tiếng người, tiếng trời, tiếng Thanh văn, tiếng Độc giác, tiếng Bồ tát, tiếng Như Lai, tiếng hủy mắng sanh tử, tiếng khen ngợi Niết bàn, tiếng vứt bỏ hữu vi, tiếng hướng đến Bồ đề, tiếng nhàm ghét hữu lậu, tiếng vui mừng vô lậu, tiếng xưng dương Tam bảo, tiếng xô đè dị đạo, tiếng luận nghị quyết chọn, tiếng phúng tụng kinh điển, tiếng khuyên dứt các ác, tiếng dạy tu các lành, tiếng cứu vớt khổ nạn và mừng vui an ủi các tiếng. Những tiếng như thế thảy, hoặc lớn hoặc nhỏ đều năng nghe khắp, không gì chướng ngại. Xá Lợi Tử! Bồ tát Ma ha tát này tuy đủ tác dụng thiên nhĩ như thế, nhưng với trong ấy chẳng tự cao cử, chẳng trước tánh Thiên nhĩ trí chứng thông, chẳng trước việc Thiên nhĩ trí chứng thông, chẳng trước kẻ năng được Thiên nhĩ trí chứng thông như thế. Với trước hay chẳng trước đều không chấp trước. Vì sao thế? Xá Lợi Tử! Bồ tát Ma ha tát này vì đạt được tất cả pháp tự tánh không vậy, tự tánh lìa vậy và tự tánh bản lai bất khả đắc vậy. Xá Lợi Tử! Bồ tát Ma ha tát này chẳng tác lên nghĩ đây: Ta nay dẫn phát được Thiên nhĩ trí chứng thông vì tự vui khoái, vì vui khoái kẻ khác, duy ngoại trừ vì được Nhất thiết trí trí. Xá Lợi Tử! Đấy là Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, dẫn phát được Thiên nhĩ trí chứng thông Ba la mật đa.

Bấy giờ, Xá Lợi Tử lại thưa Phật: Bạch Thế Tôn! Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, dẫn phát được Tha tâm trí chứng thông là thế nào?

Phật bảo cụ thọ Xá Lợi Tử rằng: Xá Lợi Tử! Có Bồ tát Ma ha tát Tha tâm trí chứng thông, năng như thật biết pháp tâm, tâm sở của các loại hữu tình khác trong cõi mười phương đều như hằng hà sa, nghĩa là khắp biết loại hữu tình khác hoặc có tham tâm như thật biết có tham tâm hoặc lìa tham tâm như thật biết lìa tham tâm. Hoặc có sân tâm như thật biết có sân tâm, hoặc lìa sân tâm như thật biết lìa sân tâm. Hoặc có si tâm như thật biết có si tâm, hoặc lìa si tâm như thật biết lìa si tâm. Hoặc có ái tâm như thật biết có ái tâm, hoặc lìa ái tâm như thật biết lìa ái tâm. Hoặc có thủ tâm như thật biết có thủ tâm, hoặc lìa thủ tâm như thật biết lìa thủ tâm. Hoặc có tụ tâm như thật biết tụ tâm. Hoặc tán tâm như thật biết tán tâm. Hoặc tiểu tâm như thật biết tiểu tâm. Hoặc đại tâm như thật biết đại tâm. Hoặc cử tâm như thật biết cử tâm. Hoặc hạ tâm như thật biết hạ tâm. Hoặc tịch tĩnh tâm như thật biết tịch tĩnh tâm. Hoặc chẳng tịch tĩnh tâm như thật biết chẳng tịch tĩnh tâm. Hoặc trạo tâm như thật biết trạo tâm. Hoặc chẳng trạo tâm như thật biết chẳng trạo tâm. Hoặc định tâm như thật biết định tâm. Hoặc chẳng định tâm như thật biết chẳng định tâm. Hoặc giải thoát tâm như thật biết giải thoát tâm. Hoặc chẳng giải thoát tâm như thật biết chẳng giải thoát tâm. Hoặc hữu lậu tâm như thật biết hữu lậu tâm. Hoặc vô lậu tâm như thật biết vô lậu tâm. Hoặc có học tâm như thật biết có học tâm. Hoặc không học tâm như thật biết không học tâm. Hoặc có thượng tâm như thật biết có thượng tâm. Hoặc không thượng tâm như thật biết không thượng tâm. Xá Lợi Tử! Bồ tát Ma ha tát này tuy đủ dụng Tha tâm trí như thế, nhưng với trong ấy chẳng tự cao cử, chẳng trước tánh Tha tâm trí chứng thông, chẳng trước việc Tha tâm trí chứng thông, chẳng trước kẻ năng được Tha tâm trí chứng thông như thế. Với trước hay chẳng trước đều không chấp trước. Vì sao thế? Xá Lợi Tử! Bồ tát Ma ha tát này vì đạt được tất cả pháp tự tánh không vậy, tự tánh lìa vậy và tự tánh bản lai bất khả đắc vậy. Xá Lợi Tử! Bồ tát Ma ha tát này chẳng tác lên nghĩ đây: Ta nay dẫn phát Tha tâm trí chứng thông vì tự vui khoái, vì vui khoái kẻ khác, duy ngoại trừ vì được Nhất thiết trí trí. Xá Lợi Tử! Đấy là Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, dẫn phát được Tha tâm trí chứng thông Ba la mật đa.

Khi ấy, Xá Lợi Tử lại thưa Phật: Bạch Thế Tôn! Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, dẫn phát được Túc trụ tùy niệm trí chứng thông Ba la mật đa là thế nào?

Phật bảo Xá Lợi Tử rằng: Xá Lợi Tử! Có Bồ tát Ma ha tát Túc trụ tùy niệm trí chứng thông, năng như thật biết các việc đời trước của tất cả hữu tình trong cõi mười phương đều như hằng hà sa, nghĩa là tùy nhớ các việc đời trước, hoặc mình hoặc người, một tâm mười tâm, trăm tâm ngàn tâm, nhiều trăm ngàn tâm. Hoặc lại tùy nhớ các việc đời trước một ngày mười ngày, trăm ngày ngàn ngày, nhiều trăm ngàn ngày. Hoặc lại tùy nhớ các việc đời trước một năm mười năm, trăm năm ngàn năm, nhiều trăm ngàn năm. Hoặc lại tùy nhớ các việc đời trước một kiếp mười kiếp, trăm kiếp ngàn kiếp, nhiều trăm ngàn kiếp cho đến vô lượng vô số trăm ngàn trăm ức muôn ức kiếp. Hoặc lại tùy nhớ thời trước có bao nhiêu các việc đời trước, nghĩa là thời như vậy, xứ như vậy, danh như vậy, họ như vậy, loài như vậy, ăn như vậy, ở lâu như vậy, thọ hạn như vậy, trường thọ như vậy, hưởng vui như vậy, chịu khổ như vậy. Từ chỗ kia chết đến sanh trong đây, từ chỗ đây chết đến sanh nơi kia. Trạng mạo như vậy, nói năng như vậy, hoặc hẹp hoặc rộng, hoặc mình hoặc người, các việc đời trước đều năng tùy nhớ.

Xá Lợi Tử! Bồ tát Ma ha tát này tuy đủ trí dụng túc trụ như thế, nhưng với trong ấy chẳng tự cao cử, chẳng trước tánh Túc trụ tùy niệm trí chứng thông, chẳng trước việc Túc trụ tùy niệm trí chứng thông, chẳng trước kẻ năng được Túc trụ tùy niệm trí chứng thông. Với trước hay chẳng trước đều không bị chấp trước. Xá Lợi Tử! Bồ tát Ma ha tát này vì đạt được tất cả pháp tự tánh không vậy, tự tánh lìa vậy và tự tánh bản lai bất khả đắc vậy. Xá Lợi Tử! Bồ tát Ma ha tát này chẳng tác lên nghĩ đây: Ta nay dẫn phát được Túc trụ trí chứng thông vì tự vui khoái, vì vui khoái kẻ khác, duy ngoại trừ vì được Nhất thiết trí trí.

Xá Lợi Tử! Đấy là Bồ tát Ma ha tát kh tu hành Bát nhã Ba la mật đa, dẫn phát được Túc trụ tùy nệm tr chứng thông Ba la mật đa.

Kh ấy, Xá Lợ Tử lạ thưa Phật: Bạch Thế Tôn! Bồ tát Ma ha tát kh tu hành Bát nhã Ba la mật đa, dẫn phát được Thên nhãn tr1 chứng thông Ba la mật đa là thế nào?

Phật bảo cụ thọ Xá Lợi Tử rằng: Xá Lợ Tử! Có Bồ tát Ma ha tát Thiên nhãn trí chứng thông rất thắng thanh tịnh hơn thiên nhãn của người. Năng như thật thấy các thứ sắc tượng của các loại tình và phi tình trong cõi mười phương đều như hằng hà sa, nghĩa là khắp thấy các loại hữu tình, lúc sanh lúc chết, diệu sắc thô sắc, hoặc hơn hoặc kém, thiện thú ác thú, nhiều thứ sắc tượng các loại như thế thảy. Nhân đây lại biết các loại hữu tình tùy nghiệp lực dụng thọ sanh sai khác: Hữu tình như vậy thành tựu thân diệu hạnh, thành tựu ngữ diệu hạnh, thành tựu ý diệu hạnh, nên tán mỹ Hiền Thánh. Vì nhân duyên chánh kiến nên thân hoại mạng chung sẽ thăng thiện thú, hoặc sanh lên trời, hoặc sanh trong người hưởng các phước diệu lạc. Hữu tình như vậy thành tựu thân ác hành, thành tựu ngữ ác hành, thành tựu ý ác hành mới bài báng Hiền Thánh. Vì nhân duyên tà kiến nên thân hoại mạng chung phải đọa ác thú, hoặc sanh địa ngục, hoặc sanh bàng sanh, hoặc sanh quỷ giới, hoặc sanh chốn biên địa hạ tiện uế ác, trong loại hữu tình chịu các khổ dữ dội. Hữu tình như vậy, các thứ nghiệp loại chịu quả báo sai khác, đều như thật biết. Xá Lợi Tử! Bồ tát Ma ha tát này tuy đủ tác dụng thiên nhãn như thế, nhưng với trong ấy chẳng tự cao cử, chẳng trước tánh Thiên nhãn trí chứng thông, chẳng trước việc Thiên nhãn trí chứng thông và chẳng trước kẻ năng được Thiên nhãn trí chứng thông. Với trước hay chẳng trước đều không chấp trước. Vì sao thế? Xá Lợi Tử! Bồ tát Ma ha tát này vì đạt được tất cả pháp tự tánh không vậy, tự tánh lìa vậy và tự tánh bản lai bất khả đắc vậy. Xá Lợi Tử! Bồ tát Ma ha tát này chẳng tác lên nghĩ đây: Ta nay dẫn phát được Thiên nhãn trí chứng thông vì tự vui khoái, vì vui khoái kẻ khác, duy ngoại trừ vì được Nhất thiết trí trí. Xá Lợi Tử! Đấy là Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, dẫn phát được Thiên nhãn trí chứng thông Ba la mật đa.

Bấy giờ, Xá Lợi Tử lại thưa Phật: Bạch Thế Tôn! Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, dẫn phát được Lậu tận trí chứng thông Ba la mật đa là thế nào?

Phật bảo cụ thọ Xá Lợi Tử rằng: Xá Lợi Tử! Có Bồ tát Ma ha tát Lậu tận trí chứng thông, năng như thật biết tất cả hữu tình trong cõi mười phương đều như hằng hà sa, hoặc mình hoặc người, lậu hết chẳng hết. Thông này nương dựa định Kim cương dụ mới dứt các chướng tập và được viên mãn. Khi được bậc Bất thối chuyển Bồ tát, với tất cả lậu cũng gọi là hết, vì rốt ráo chẳng khởi hiện tại tiền vậy. Bồ tát tuy được Lậu tận thông đây, chẳng đọa bực Thanh văn và Độc giác, chỉ đến thẳng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, vì chẳng còn mong cầu các nghĩa lợi khác vậy.

Xá Lợi Tử! Bồ tát Ma ha tát này tuy đủ trí dụng lậu tận như thế, nhưng với trong ấy chẳng tự cao cử, chẳng trước tánh Lậu tận trí chứng thông, chẳng trước việc Lậu tận trí chứng thông, chẳng trước kẻ năng được Lậu tận trí chứng thông như thế. Với trước hay chẳng trước đều không chấp trước. Vì sao thế? Xá Lợi Tử! Bồ tát Ma ha tát này vì đạt được tất cả pháp tự tánh không vậy, tự tánh lìa vậy và tự tánh bản lai bất khả đắc vậy. Xá Lợi Tử! Bồ tát Ma ha tát này chẳng tác lên nghĩ đây: Ta nay dẫn phát được Lậu tận trí chứng thông vì tự vui khoái, vì vui khoái kẻ khác, duy ngoại trừ vì được Nhất thiết trí trí. Xá Lợi Tử! Đấy là Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, dẫn phát được Lậu tận trí chứng thông Ba la mật đa.

Như thế Xá Lợi Tử! Các Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, có thể viên mãn thanh tịnh sáu thần thông Ba la mật đa. Do nhờ sáu thần thông Ba la mật đa này, nên liền được viên mãn Nhất thiết trí trí, nghĩa là nhất thiết trí, nhất thiết tướng trí.

Lại nữa, Xá Lợi Tử! Có Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa an trụ bố thí Ba la mật đa để nghiêm tịnh nhất thiết trí, nhất thiết tướng trí đạo. Do vì rốt ráo không, nên chẳng khởi tâm ơn khí hay xan tham vậy.

Lại nữa, Xá Lợi Tử! Có Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, an trụ tịnh giới Ba la mật đa, nghiêm tịnh nhất thiết trí, nhất thiết tướng trí đạo. Do vì rốt ráo không, nên chẳng khởi tâm trì giới, phạm giới vậy.

Lại nữa, Xá Lợi Tử! Có Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, an trụ an nhẫn Ba la mật đa, nghiêm tịnh nhất thiết trí, nhất thiết tướng trí đạo. Do vì rốt ráo không, nên chẳng khởi tâm từ bi giận hờn vậy.

Lại nữa, Xá Lợi Tử! Có Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, an trụ tinh tiến Ba la mật đa, nghiêm tịnh nhất thiết trí, nhất thiết tướng trí đạo. Do vì rốt ráo không, nên chẳng khởi tâm siêng mạnh lười biếng vậy.

Lại nữa, Xá Lợi Tử! Có Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, an trụ tĩnh lự Ba la mật đa, nghiêm tịnh nhất thiết trí, nhất thiết tướng trí đạo. Do vì rốt ráo không, nên chẳng khởi tâm tịch tĩnh tán loạn vậy.

Lại nữa, Xá Lợi Tử! Có Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, trở lại trụ bát nhã Ba la mật đa, nghiêm tịnh nhất thiết trí, nhất thiết tướng trí đạo. Do vì rốt ráo không, nên chẳng khởi tâm trí huệ ngu si vậy.

Lại nữa, Xá Lợi Tử! Có Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, an trụ bố thí tịnh giới Ba la mật đa, nghiêm tịnh nhất thiết trí, nhất thiết tướng trí đạo. Do vì rốt ráo không, nên chẳng khởi tâm ơn thí xan tham, trì giới phạm giới vậy.

Lại nữa, Xá Lợi Tử! Có Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, an trụ bố thí an nhẫn Ba la mật đa, nghiêm tịnh nhất thiết trí, nhất thiết tướng trí đạo. Do vì rốt ráo không, nên chẳng khởi tâm ơn thí xan tham, từ bi giận hờn vậy.

Lại nữa, Xá Lợi Tử! Có Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, an trụ bố thí tinh tiến Ba la mật đa, nghiêm tịnh nhất thiết trí, nhất thiết tướng trí đạo. Do vì rốt ráo không, nên chẳng khởi tâm ơn thí xan tham, siêng mạnh lười biếng vậy.

Lại nữa, Xá Lợi Tử! Có Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa an trụ bố thí tĩnh lự Ba la mật đa, nghiêm tịnh nhất thiết trí, nhất thiết tướng trí đạo. Do vì rốt ráo không, nên chẳng khởi tâm ơn thí xan tham, tịch tĩnh tán loạn vậy.

Lại nữa, Xá Lợi Tử! Có Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa an trụ bố thí bát nhã Ba la mật đa, nghiêm tịnh nhất thiết trí, nhất thiết tướng trí đạo. Do vì rốt ráo không, nên chẳng khởi tâm ơn thí xan tham, trí huệ ngu si vậy.

Lại nữa, Xá Lợi Tử! Có Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, an trụ tịnh giới an nhẫn Ba la mật đa, nghiêm tịnh nhất thiết trí, nhất thiết tướng trí đạo. Do vì rốt ráo không, nên chẳng khởi tâm trì giới phạm giới, từ bi giận hờn vậy.

Lại nữa, Xá Lợi Tử! Có Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, an trụ tịnh giới tinh tiến Ba la mật đa, nghiêm tịnh nhất thiết trí, nhất thiết tướng trí đạo. Do vì rốt ráo không, nên chẳng khởi tâm trì giới phạm giới, siêng mạnh lười biếng vậy.

Lại nữa, Xá Lợi Tử! Có Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, an trụ tịnh giới tĩnh lự Ba la mật đa, nghiêm tịnh nhất thiết trí, nhất thiết tướng trí đạo. Do vì rốt ráo không, nên chẳng khởi tâm trì giới phạm giới, tịch tĩnh tán loạn vậy.

Lại nữa, Xá Lợi Tử! Có Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, an trụ tịnh giới bát nhã Ba la mật đa, nghiêm tịnh nhất thiết trí, nhất thiết tướng trí đạo. Do vì rốt ráo không, nên chẳng khởi tâm trì giới phạm giới, trí huệ ngu si vậy.

Lại nữa, Xá Lợi Tử! Có Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, an trụ an nhẫn tinh tiến Ba la mật đa, nghiêm tịnh nhất thiết trí, nhất thiết tướng trí đạo. Do vì rốt ráo không, nên chẳng khởi tâm từ bi giận hờn, siêng mạnh lười biếng vậy.

Lại nữa, Xá Lợi Tử! Có Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, an trụ an nhẫn tĩnh lự Ba la mật đa, nghiêm tịnh nhất thiết trí, nhất thiết tướng trí đạo. Do vì rốt ráo không, nên chẳng khởi tâm từ bi giận hờn, tịch tĩnh tán loạn vậy.

Lại nữa, Xá Lợi Tử! Có Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, an trụ an nhẫn bát nhã Ba la mật đa, nghiêm tịnh nhất thiết trí, nhất thiết tướng trí đạo. Do vì rốt ráo không, nên chẳng khởi tâm từ bi giận hờn, trí huệ ngu si vậy.

Lại nữa, Xá Lợi Tử! Có Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, an trụ tinh tiến tĩnh lự Ba la mật đa, nghiêm tịnh nhất thiết trí, nhất thiết tướng trí đạo. Do vì rốt ráo không, nên chẳng khởi tâm siêng mạnh lười biếng, tịch tĩnh tán loạn vậy.

Lại nữa, Xá Lợi Tử! Có Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, an trụ tinh tiến bát nhã Ba la mật đa, nghiêm tịnh nhất thiết trí, nhất thiết tướng trí đạo. Do vì rốt ráo không, nên chẳng khởi tâm siêng mạnh lười biếng, trí huệ ngu si vậy.

Lại nữa, Xá Lợi Tử! Có Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, an trụ tĩnh lự bát nhã Ba la mật đa, nghiêm tịnh nhất thiết trí, nhất thiết tướng trí đạo. Do vì rốt ráo không, nên chẳng khởi tâm tịch tĩnh tán loạn, trí huệ ngu si vậy.

Lại nữa, Xá Lợi Tử! Có Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, an trụ bố thí tịnh giới an nhẫn Ba la mật đa, nghiêm tịnh nhất thiết trí, nhất thiết tướng trí đạo. Do vì rốt ráo không, nên chẳng khởi tâm ơn thí xan tham, trì giới phạm giới, từ bi giận hờn vậy.

Lại nữa, Xá Lợi Tử! Có Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, an trụ bố thí tịnh giới tinh tiến Ba la mật đa, nghiêm tịnh nhất thiết trí, nhất thiết trí đạo. Do vì rốt ráo không, nên chẳng khởi tâm ơn thí xan tham, trì giới phạm giới, siêng mạnh lười biếng vậy.

Lại nữa, Xá Lợi Tử! Có Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, an trụ bố thí tịnh giới tĩnh lự Ba la mật đa, nghiêm tịnh nhất thiết trí, nhất thiết tướng trí đạo. Do vì rốt ráo không, nên chẳng khởi tâm ơn thí xan tham, trì giới phạm giới tịch tĩnh tán loạn vậy.

Lại nữa, Xá Lợi Tử! Có Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, an trụ bố thí tịnh giới bát nhã Ba la mật đa, nghiêm tịnh nhất thiết trí, nhất thiết tướng trí đạo. Do vì rốt ráo không, nên chẳng khởi tâm ơn thí xan tham, trì giới phạm giới, trí huệ ngu si vậy.

Lại nữa, Xá Lợi Tử! Có Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, an trụ bố thí an nhẫn tinh tiến Ba la mật đa, nghiêm tịnh nhất thiết trí, nhất thiết tướng trí đạo. Do vì rốt ráo không, nên chẳng khởi tâm ơn thí xan tham, từ bi giận hờn, siêng mạnh lười biếng vậy.

Lại nữa, Xá Lợi Tử! Có Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, an trụ bố thí an nhẫn tĩnh lự Ba la mật đa, nghiêm tịnh nhất thiết trí, nhất thiết tướng trí đạo. Do vì rốt ráo không, nên chẳng khởi tâm ơn thí xan tham, từ bi giận hờn, tịch tĩnh tán loạn vậy.

Lại nữa, Xá Lợi Tử! Có Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, an trụ bố thí an nhẫn bát nhã Ba la mật đa, nghiêm tịnh nhất thiết trí, nhất thiết tướng trí đạo. Do vì rốt ráo không, nên chẳng khởi tâm ơn thí xan tham, từ bi giận hờn, trí huệ ngu si vậy.

Lại nữa, Xá Lợi Tử! Có Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, an trụ bố thí tinh tiến tĩnh lự Ba la mật đa, nghiêm tịnh nhất thiết trí, nhất thiết tướng trí đạo. Do vì rốt ráo không, nên chẳng khởi tâm ơn thí xan tham, siêng mạnh lười biếng, tịch tĩnh tán loạn vậy.

Lại nữa, Xá Lợi Tử! Có Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, an trụ bố thí tinh tiến bát nhã Ba la mật đa, nghiêm tịnh nhất thiết trí, nhất thiết tướng trí đạo. Do vì rốt ráo không, nên chẳng khởi tâm ơn thí xan tham, siêng mạnh lười biếng, trí huệ ngu si vậy.

Lại nữa, Xá Lợi Tử! Có Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, an trụ bố thí tĩnh lự bát nhã Ba la mật đa, nghiêm tịnh nhất thiết trí, nhất thiết tướng trí đạo. Do vì rốt ráo không, nên chẳng khởi tâm ơn thí xan tham, tịch tĩnh tán loạn, trí huệ ngu si vậy.

Lại nữa, Xá Lợi Tử! Có Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, an trụ tịnh giới an nhẫn tinh tiến Ba la mật đa, nghiêm tịnh nhất thiết trí, nhất thiết tướng trí đạo. Do vì rốt ráo không, nên chẳng khởi tâm trì giới phạm giới, từ bi giận hờn, siêng mạnh lười biếng vậy.

Lại nữa, Xá Lợi Tử! Có Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, an trụ tịnh giới an nhẫn tĩnh lự Ba la mật đa, nghiêm tịnh nhất thiết trí, nhất thiết tướng trí đạo. Do vì rốt ráo không, nên chẳng khởi tâm trì giới phạm giới, từ bi giận hờn, tịch tĩnh tán loạn vậy.

Lại nữa, Xá Lợi Tử! Có Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, an trụ tịnh giới tinh tiến tĩnh lự Ba la mật đa, nghiêm tịnh nhất thiết trí, nhất thiết tướng trí đạo. Do vì rốt ráo không, nên chẳng khởi tâm trì giới phạm giới, siêng mạnh lười biếng, tịch tĩnh tán loạn vậy.

Lại nữa, Xá Lợi Tử! Có Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, an trụ tịnh giới tinh tiến bát nhã Ba la mật đa, nghiêm tịnh nhất thiết trí, nhất thiết tướng trí đạo. Do vì rốt ráo không, nên chẳng khởi tâm trì giới phạm giới, siêng mạnh lười biếng, trí huệ ngu si vậy.

Lại nữa, Xá Lợi Tử! Có Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, an trụ tịnh giới tĩnh lự bát nhã Ba la mật đa, nghiêm tịnh nhất thiết trí, nhất thiết tướng trí đạo. Do vì rốt ráo không, nên chẳng khởi tâm trì giới phạm giới, tịch tĩnh tán loạn, trí huệ ngu si vậy.

Lại nữa, Xá Lợi Tử! Có Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, an trụ an nhẫn tinh tiến tĩnh lự Ba la mật đa, nghiêm tịnh nhất thiết trí, nhất thiết tướng trí đạo. Do vì rốt ráo không, nên chẳng khởi tâm từ bi giận hờn, siêng mạnh lười biếng, tịch tĩnh tán loạn vậy.

Lại nữa, Xá Lợi Tử! Có Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, an trụ an nhẫn tinh tiến bát nhã Ba la mật đa, nghiêm tịnh nhất thiết trí, nhất thiết tướng trí đạo. Do vì rốt ráo không, nên chẳng khởi tâm từ bi giận hờn, siêng mạnh lười biếng, trí huệ ngu si vậy.

Lại nữa, Xá Lợi Tử! Có Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, an trụ an nhẫn tĩnh lự bát nhã Ba la mật đa, nghiêm tịnh nhất thiết trí, nhất thiết tướng trí đạo. Do vì rốt ráo không, nên chẳng khởi tâm từ bi giận hờn, tịch tĩnh tán loạn, trí huệ ngu si vậy.

Lại nữa, Xá Lợi Tử! Có Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, an trụ tinh tiến tĩnh lự bát nhã Ba la mật đa, nghiêm tịnh nhất thiết trí, nhất thiết tướng trí đạo. Do vì rốt ráo không, nên chẳng khởi tâm siêng mạnh lười biếng, tịch tĩnh tán loạn, trí huệ ngu si vậy.

Lại nữa, Xá Lợi Tử! Có Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, an trụ bố thí tịnh giới an nhẫn tinh tiến Ba la mật đa, nghiêm tịnh nhất thiết trí, nhất thiết tướng trí đạo. Do vì rốt ráo không, nên chẳng khởi tâm ơn thí xan tham, trì giới phạm giới, từ bi giận hờn, siêng mạnh lười biếng vậy.

Lại nữa, Xá Lợi Tử! Có Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, an trụ bố thí tịnh giới an nhẫn tĩnh lự Ba la mậg đa, nghiêm tịnh nhất thiết trí, nhất thiết tướng trí đạo. Do vì rốt ráo không, nên chẳng khởi tâm ơn thí xan tham, trì giới phạm giới, từ bi giận hờn, tịch tĩnh tán loạn vậy.

Lại nữa, Xá Lợi Tử! Có Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, an trụ bố thí tịnh giới an nhẫn bát nhã Ba la mật đa, nghiêm tịnh nhất thiết trí, nhất thiết tướng trí đạo. Do vì rốt ráo không, nên chẳng khởi tâm ơn thí xan tham, trì giới phạm giới, từ bi giận hờn, trí huệ ngu si vậy.

Lại nữa, Xá Lợi Tử! Có Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, an trụ bố thí tịnh giới tinh tiến tĩnh lự Ba la mật đa, nghiêm tịnh nhất thiết trí, nhất thiết tướng trí đạo. Do vì rốt ráo không, nên chẳng khởi tâm ơn thí xan tham, trì giới phạm giới, siêng mạnh lười biếng, tịch tĩnh tán loạn vậy.

Lại nữa, Xá Lợi Tử! Có Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, an trụ bố thí tịnh giới tinh tiến bát nhã Ba la mật đa, nghiêm tịnh nhất thiết trí, nhất thiết tướng trí đạo. Do vì rốt ráo không, nên chẳng khởi tâm ơn thí xan tham, trì giới phạm giới, siêng mạnh lười biếng, trí huệ ngu si vậy.

Lại nữa, Xá Lợi Tử! Có Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, an trụ bố thí tịnh giới tĩnh lự bát nhã Ba la mật đa, nghiêm tịnh nhất thiết trí, nhất thiết tướng trí đạo. Do vì rốt ráo không, nên chẳng khởi tâm ơn thí xan tham, trì giới phạm giới, tịch tĩnh tán loạn, trí huệ ngu si vậy.

Lại nữa, Xá Lợi Tử! Có Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, an trụ bố thí an nhẫn tinh tiến tĩnh lự Ba la mật đa, nghiêm tịnh nhất thiết trí, nhất thiết tướng trí đạo. Do vì rốt ráo không, nên chẳng khởi tâm ơn thí xan tham, từ bi giận hờn, siêng mạnh lười biếng, tịch tĩnh tán loạn vậy.

Lại nữa, Xá Lợi Tử! Có Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, an trụ bố thí an nhẫn tĩnh lự bát nhã Ba la mật đa, nghiêm tịnh nhất thiết trí, nhất thiết tướng trí đạo. Do vì rốt ráo không, nên chẳng khởi tâm ơn thí xan tham, từ bi giận hờn, tịch tĩnh tán loạn, trí huệ ngu si vậy.

Lại nữa, Xá Lợi Tử! Có Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, an trụ bố thí tinh tiến tĩnh lự bát nhã Ba la mật đa, nghiêm tịnh nhất thiết trí, nhất thiết tướng trí đạo. Do vì rốt ráo không, nên chẳng khởi tâm ơn thí xan tham, siêng mạnh lười biếng, tịch tĩnh tán loạn, trí huệ ngu si vậy.

Lại nữa, Xá Lợi Tử! Có Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, an trụ tịnh giới an nhẫn tinh tiến tĩnh lự Ba la mật đa, nghiêm tịnh nhất thiết trí, nhất thiết tướng trí đạo. Do vì rốt ráo không, nên chẳng khởi tâm trì giới phạm giới, từ bi giận hờn siêng mạnh lười biếng, tịch tĩnh tán loạn vậy.

Lại nữa, Xá Lợi Tử! Có Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, an trụ tịnh giới an nhẫn tinh tiến bát nhã Ba la mật đa, nghiêm tịnh nhất thiết trí, nhất thiết tướng trí đạo. Do vì rốt ráo không, nên chẳng khởi tâm trì giới phạm giới, từ bi giận hờn, siêng mạnh lười biếng, trí huệ ngu si vậy.

Lại nữa, Xá Lợi Tử! Có Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, an trụ tịnh giới an nhẫn tĩnh lự bát nhã Ba la mật đa, nghiêm tịnh nhất thiết trí, nhất thiết tướng trí đạo. Do vì rốt ráo không, nên chẳng khởi tâm trì giới phạm giới, từ bi giận hờn, tịch tĩnh tán loạn, trí huệ ngu si vậy.

Lại nữa, Xá Lợi Tử! Có Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, an trụ tịnh giới tinh tiến tĩnh lự bát nhã Ba la mật đa, nghiêm tịnh nhất thiết trí, nhất thiết tướng trí đạo. Do vì rốt ráo không, nên chẳng khởi tâm trì giới phạm giới, siêng mạnh lười biếng, tịch tĩnh tán loạn, trí huệ ngu si vậy.

Lại nữa, Xá Lợi Tử! Có Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, an trụ an nhẫn tinh tiến tĩnh lự bát nhã Ba la mật đa, nghiêm tịnh nhất thiết trí , nhất thiết tướng trí đạo. Do vì rốt ráo không, nên chẳng khởi tâm từ bi giận hờn, siêng mạnh lười biếng, tịch tĩnh tán loạn, trí huệ ngu si vậy.

Lại nữa, Xá Lợi Tử! Có Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, an trụ bố thí tịnh giới an nhẫn tinh tiến tĩnh lự Ba la mật đa, nghiêm tịnh nhất thiết trí, nhất thiết tướng trí đạo. Do vì rốt ráo không, nên chẳng khởi tâm ơn thí xan tham, trì giới phạm giới, từ bi giận hờn, siêng mạnh lười biếng, tịch tán loạn vậy.

Lại nữa, Xá Lợi Tử! Có Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, an trụ bố thí tịnh giới an nhẫn tinh tiến bát nhã Ba la mật đa, nghiêm tịnh nhất thiết trí, nhất thiết tướng trí đạo. Do vì rốt ráo không, nên chẳng khởi tâm ơn thí xan tham, trì giới phạm giới, từ bi giận hờn, siêng mạnh lười biếng, trí huệ ngu si vậy.

Lại nữa, Xá Lợi Tử! Có Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, an trụ bố thí tịnh giới tinh tiến tĩnh lự bát nhã Ba la mật đa, nghiêm tịnh nhất thiết trí, nhất thiết tướng trí đạo. Do vì rốt ráo không, nên chẳng khởi tâm ơn thí xan tham, trì giới phạm giới, siêng mạnh lười biếng, tịch tĩnh tán loạn, trí huệ ngu si vậy.

Lại nữa, Xá Lợi Tử! Có Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, an trụ bố thí an nhẫn tinh tiến tĩnh lự bát nhã Ba la mật đa, nghiêm tịnh nhất thiết trí, nhất thiết tướng trí đạo. Do vì rốt ráo không, nên chẳng khởi tâm ơn thí xan tham, từ bi giận hờn, siêng mạnh lười biếng, tịch tĩnh tán loạn, trí huệ ngu si vậy.

Lại nữa, Xá Lợi Tử! Có Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, an trụ tịnh giới an nhẫn tinh tiến tĩnh lự bát nhã Ba la mật đa, nghiêm tịnh nhất thiết trí, nhất thiết tướng trí đạo. Do vì rốt ráo không, nên chẳng khởi tâm trì giới phạm giới, từ bi giận hờn, siêng mạnh lười biếng, tịch tĩnh tán loạn, trí huệ ngu si vậy.

Lại nữa, Xá Lợi Tử! Có Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, an trụ bố thí tịnh giới an nhẫn tinh tiến tĩnh lự bát nhã Ba la mật đa, nghiêm tịnh nhất thiết trí, nhất thiết tướng trí đạo. Do vì rốt ráo không, nên chẳng khởi tâm ơn thí xan tham, trì giới phạm giới, từ bi giận hờn, siêng mạnh lười biếng, tịch tĩnh tán loạn, trí huệ ngu si vậy.

Như vậy, Xá Lợi Tử! Các Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, an trụ sáu món Ba la mật đa để nghiêm tịnh nhất thiết trí, nhất thiết tướng trí đạo. Do vì rốt ráo không, không có khứ lai, không bố thí, không xan tham, chỉ giả thi thiết vậy. Không tịnh giới, không phạm giới, chỉ giả thi thiết vậy. Không an nhẫn, không giận hờn, chỉ giả thi thiết vậy. Không tinh tiến, không lười biếng, chỉ giả thi thiết vậy. Không tĩnh lự, không tán loạn, chỉ giả thi thiết vậy. Không bát nhã và không có ngu si, chỉ giả thi thiết vậy thôi. Cho nên Bồ tát Ma ha tát này chẳng chấp trước đến vào, chẳng trước chẳng đến vào. Chẳng trước đã độ, chẳng trước phi đã độ. Chẳng trước bố thí, chẳng trước xan tham. Chẳng trước tịnh giới, chẳng trước phạm giới. Chẳng trước an nhẫn, chẳng trước giận hờn. Chẳng trước tinh tiến, chẳng trước lười biếng. Chẳng trước tĩnh lự, chẳng trước tán loạn. Chẳng trước bát nhã chẳng trước ngu si.

Xá Lợi Tử! Bồ tát Ma ha tát này đang lúc bấy giờ, cũng chẳng trước kẻ bố thí, chẳng trước kẻ xan tham. Chẳng trước kẻ tịnh giới, chẳng trước kẻ phạm giới. Chẳng trước kẻ an nhẫn, chẳng trước kẻ giận hờn. Chẳng trước kẻ tinh tiến, chẳng trước kẻ lười biếng. Chẳng trước kẻ tĩnh lự, chẳng trước kẻ tán loạn. Chẳng trước kẻ bát nhã, chẳng trước kẻ ngu si.

Xá Lợi Tử! Bồ tát Ma ha tát này đang lúc bấy giờ, với trước chẳng trước, cũng không chấp trước. Vì sao thế? Xá Lợi Tử! Bồ tát Ma ha tát này vì đã được tất cả pháp rốt ráo không vậy.

Xá Lợi Tử! Bồ tát Ma ha tát này đang lúc bấy giờ, chẳng trước hủy mạ, chẳng trước tán thán. Chẳng trước tổn hại, chẳng trước nhiêu ích. Chẳng trước khinh dễ, chẳng trước cung kính. Vì sao thế? Xá Lợi Tử! Bồ tát Ma ha tát này vì đạt được tất cả pháp rốt ráo chẳng sanh. Trong pháp không sanh, vì không có pháp hủy mạ tán thán vậy, không có pháp tổn hại nhiêu ích vậy, không có pháp khinh dễ cung kính vậy.

Xá Lợi Tử! Bồ tát Ma ha tát này đang lúc bấy giờ, chẳng trước kẻ hủy mạ, chẳng trước kẻ tán thán. Chẳng trước kẻ tổn hại, chẳng trước kẻ nhiêu ích. Chẳng trước kẻ khinh dễ, chẳng trước kẻ cung kính. Vì sao thế? Xá Lợi Tử! Bồ tát Ma ha tát này vì đạt được tất cả pháp đều là bản tánh không. Trong bản tánh không, vì không có kẻ hủy mạ tán thán vậy, không có kẻ tổn hại nhiêu ích vậy, không có kẻ khinh dễ cung kính vậy.

Xá Lợi Tử! Bồ tát Ma ha tát này đang lúc bấy giờ, với trước chẳng trước cũng không chấp trước. Vì sao thế? Xá Lợi Tử! Bồ tát Ma ha tát này tu hành Bát nhã Ba la mật đa, vì đã dứt hẳn tất cả trước và chẳng trước vậy.

Như vậy, Xá Lợi Tử! Các Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa. Đã được công đức rất thượng rất diệu bất khả từ nghì. Tất cả Thanh văn và Độc giác đều không thể có được. Xá Lợ Tử! Bồ tát Ma ha tát đây đã viên mãn công đức như thế rồi, lại đem thù thắng bố thí, ái ngữ, lợi hành và đồng sự mà thành thục các hữu tình. Lại đem các thứ kiên cố đại nguyện, dũng mãnh tinh tiến mà nghiêm tịnh cõi Phật. Do đấy mà mau chứng sở đầu là Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề.

Lại nữa, Xá Lợi Tử! Các Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, đối tất cả hữu tình hoặc kém hoặc hơn, hoặc tốt hoặc xấu, khởi tâm bình đẳng. Bồ tát Ma ha tát này với tất cả hữu tình, khởi tâm bình đẳng rồi, lại khởi tâm lợi ích an vui. Bồ tát Ma ha tát này đối với tất cả hữu tình đã khởi tâm lợi ích an vui, thời đối tất cả pháp tánh đều được bình đẳng. Bồ tát Ma ha tát này với tất cả pháp tánh đã được bình đẳng, mới khắp năng an lập tất cả hữu tình nơi trong tất cả pháp bình đẳng mà tác đại lợi ích. Xá Lợi Tử! Bồ tát Ma ha tát này do nhờ nhân duyên đây, với trong hiện pháp được mười phương thế giới, tất cả Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác cộng đồng hộ niệm, cũng được mười phương tất cả chúng Bồ tát Ma ha tát cộng đồng khen ngợi, cũng được tất cả Thanh văn, Độc giác và kẻ tu phạm hạnh chung cùng kính mến và cũng được tất cả thế gian trời, người, a tố lạc thảy đều cúng dường cung kính, tôn trọng tán thán.

Xá Lợi Tử! Bồ tát Ma ha tát này do nhờ nhân duyên đây, nên tùy sanh chỗ nào, mắt thường chẳng thấy sắc bất khả ái, tai thường chẳng nghe tiếng bất khả ái, mũi thường chẳng ngửi mùi bất khả ái, lưỡi thường chẳng nếm vị bất khả ái, thân thường chẳng giác xúc bất khả ái và ý thường chẳng lấy pháp bất khả ái. Xá Lợi Tử! Bồ tát Ma ha tát này do nhờ nhân duyên đây, nên công đức đã được càng thêm càng hơn lên, cho đến Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề thường không quay lui.

Chính lúc Đức Phật đang thuyết thù thắng công đức của thậm thâm Bát nhã Ba la mật đa này, vô lượng chúng Đại Bí sô trong hội từ tòa đứng dậy, đều cầm các đồ tân tịnh thường phục phụng hiến lên Thế Tôn. Phụng hiến xong đều phát tâm A nậu đa la tam miệu tam Bồ đề.

Bấy giờ Đức Thế Tôn liền phát mỉm cười, từ nơi diện môn phóng ra các thứ sắc quang. Lúc đó, A Nan Đà tức từ tòa đứng dậy, y phủ khắp vai tả, gối hữu chấm sát đất, chấp tay cung kính bạch Thế Tôn rằng: Do nhân gì duyên chi mà hiện mỉm cười này. Các Đức Phật mỉm cười không phải chẳng có duyên do. Cúi xin Thế Tôn thương xót vì nói cho!

Khi ấy, Phật liền bảo A Nan Đà rằng: Tại tòa này đứng dậy, vô lượng Bí sô từ đây về sau sáu mươi mốt kiếp, trong thời kiếp Tinh Dụ sẽ được làm Phật, đều đồng một hiệu là Đại Tràng Tướng Như Lai, Ứng Chánh Đẳng Giác, Minh Hành Viên mãn, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Trượng Phu, Điều Ngự Sĩ, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn. Các Bí sô này từ đây một rồi, sẽ sanh về cõi nước Phật Bất Động ở phương Đông, ở chỗ Phật kia siêng tu phạm hạnh.

Lúc bấy giờ lại có sáu mươi trăm ngàn các chúng Thiên tử, nghe Phật đã thuyết công đức thắng lợi của thậm thâm Bát nhã Ba la mật đa đều phát tâm Vô thượng Chánh đẳng giác, được Đức Thế Tôn ký cho kia sẽ ở trong Chánh pháp của Từ Thị Như Lai tịnh tín xuất gia, siêng tu phạm hạnh, lại được Từ Thị Như Lai đều vì trao ký, sẽ được Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, quay xe Chánh pháp, độ vô lượng chúng, đều khiến chứng được Niết bàn thường vui.

Bấy giờ, tất cả chúng hội trong đây nhờ thần lực Phật đều thấy mười phương mỗi ngàn cõi Phật, các Phật Thế Tôn và chúng hội kia, công đức trang nghiêm thù thắng vi diệu của các cõi Phật kia, đang lúc bấy giờ công đức trang nghiêm của cõi Kham Nhẫn này chẳng thể kịp được. Khi ấy chúng hội tại đây, vô lượng trăm ngàn các loại hữu tình đều phát nguyện rằng: Xin đem các nghiệp thuần tịnh của chúng tôi đã tu, nguyện sẽ vãng sanh về các cõi Phật kia.

Khi đó Thế Tôn biết tâm nguyện kia, mỉm cười lần nữa, diện môn cũng lại phóng xuất các thứ sắc quang. Lúc đó A Nan Đà lại tái từ tòa đứng dậy, cung kính hỏi Phật nhân duyên mỉm cười. Đức Phật liền bảo A Nan Đà rằng: Ngươi nay thấy từ tòa này đứng dậy vô lượng trăm ngàn các hữu tình chăng? A Nan thưa: Bạch Thế Tôn! Đã thấy. Phật chậm rãi bảo A Nan rằng: Các hữu tình này từ đây thọ tận, tùy theo nguyện lực kia đều được vãng sanh các cõi Phật kia. Ở chỗ các Phật đó tu hạnh Bồ tát cho đến Vô lượng Chánh đẳng Bồ đề. Ở chỗ đã sanh thường chẳng lìa Phật, cúng dường cung kính, tôn trọng tán thán, ròng siêng tu tập bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã Ba la mật đa. Mới an trụ nội không, ngoại không, nội ngoại không, không không, đại không, thắng nghĩa không, hữu vi không, vô vi không, tất cảnh không, vô tế không, tán không, vô biến dị không, bổn tánh không, tự tướng không, cộng tướng không, nhất thiết pháp không, bất khả đắc không, vô tánh không, tự tánh không, vô tánh tự tánh không An trụ chơn như, pháp giới, pháp tánh, bất hư vọng tánh, bất biến dị tánh, bình đẳng tánh, ly sanh tánh, pháp định, pháp trụ, thật tế, hư không giới, bất tư nghì giới. Tu hành bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi. An trụ khổ tập diệt đạo thánh đế. Tu hành bốn tĩnh lự, bốn vô lượng, bốn vô sắc định. Tu hành tám giải thoát, tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ. Tu hành không vô tướng vô nguyện giải thoát môn. Tu hành tất cả đà la ni môn, tất cả tam ma địa môn. Tu hành Bồ tát Ma ha tát địa. Tu hành ngũ nhãn, lục thần thông. Tu hành Phật mười lực, bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng. Tu hành pháp vô vong thất, tánh hằng trụ xả. Tu hành nhất thiết trí, đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí và kỳ dư hạnh Bồ tát Ma ha tát được viên mãn xong, mới cùng thời thành Phật đều một hiệu là Trang Nghiêm Vương Như Lai, Ứng Chánh Đẳng Giác, Minh Hành Viên Mãn, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Trượng Phu, Điều Ngự Sĩ, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
100,290,876