Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: Nguyên Tạng   

Quyển Thứ 100: Hội thứ nhất Phẩm Nhiếp Thọ thứ 29-2

16/04/201317:01(Xem: 14688)
Quyển Thứ 100: Hội thứ nhất Phẩm Nhiếp Thọ thứ 29-2

Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa - Tập 4

Quyển Thứ 100: Hội thứ nhất Phẩm Nhiếp Thọ thứ 29-2

Hòa Thượng Thích Trí Nghiêm

Nguồn: Hòa Thượng Thích Trí Nghiêm

Bấy giờ, Thế Tôn soi biết bốn chúng là Bí sô, Bí sô ni, Ô ba sách ca, Ô ba tư ca và Bồ tát Ma ha tát, cùng Bốn đại vương chúng thiên, Tam thập tam thiên, Dạ ma thiên, Đổ sử đa thiên, Lạc biến hóa thiên, Tha hóa tự tại thiên, Phạm chúng thiên, Phạm phụ thiên, Phạm hội thiên, Đại phạm thiên, Quang thiên, Thiểu quang thiên, Vô lượng quang thiên, Cực quang tịnh thiên, Tịnh thiên, Thiểu tịnh thiên, Vô lượng tịnh thiên, Biến tịnh thiên, Quảng thiên, Thiểu quảng thiên, Vô lượng quảng thiên, Quảng quả thiên, Vô phiền thiên, Vô nhiệt thiên, Thiện hiện thiên, Thiện kiến thiên, Sắc cứu cánh thiên đều nhóm hòa hợp đồng làm minh chứng. Liền đây đoái bảo Thiên Đế Thích rằng: Kiều Thi Ca! Nếu Bồ tát Ma ha tát, hoặc Bí sô, Bí sô ni, Ô ba sách ca, Ô ba tư ca, hoặc các Thiên tử, hoặc các Thiên nữ, hoặc thiện nam tử, hoặc thiện nữ nhân chẳng rời tâm Nhất thiết trí trí, đem vô sở đắc làm phương tiện, đối Bát nhã Ba la mật đa này thọ trì đọc tụng, tinh siêng tu tập, đúng như lý suy nghĩ, rồi vì kẻ khác diễn nói rộng khiến lưu bố. Phải biết bọn này, các ác Ma vương và ma quyến thuộc không thể đắc tiện mà làm não hại được. Vì cớ sao? Kiều Thi Ca! Các thiện nam tử thiện nữ nhân này khéo trụ sắc không vô tướng vô nguyện; khéo trị thọ tưởng hành thức không vô tướng vô nguyện. Chẳng thể đem không mà được tiện không, chẳng thể vô tướng được tiện vô tướng, chẳng thể vô nguyện được tiện vô nguyện. Vì cớ sao? Vì sắc uẩn thảy tự tánh đều không, nên năng não, sở não và việc não hại chẳng khá được vậy.

Kiều Thi Ca! Các thiện nam tử thiện nữ nhân này khéo trụ nhãn xứ không vô tướng vô nguyện; khéo trụ nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ không vô tướng vô nguyện. Chẳng thể đem không mà được tiện không, chẳng thể vô tướng được tiện vô tướng, chẳng thể vô nguyện được tiện vô nguyện. Vì cớ sao? Vì nhãn xứ thảy tự tánh đều không, nên năng não, sở não và việc não hại chẳng khá được vậy.

Kiều Thi Ca! Các thiện nam tử thiện nữ nhân này khéo trụ sắc xứ không vô tướng vô nguyện; khéo trụ thanh hương vị xúc pháp xứ không vô tướng vô nguyện. Chẳng thể đem không mà được tiện không, chẳng thể vô tướng được tiện vô tướng, chẳng thể vô nguyện được tiện vô nguyện. Vì cớ sao? Vì sắc xứ thảy tự tánh đều không, nên năng não, sở não và việc não hại chẳng khá được vậy.

Kiều Thi Ca! Các thiện nam tử thiện nữ nhân này khéo trụ nhãn giới không vô tướng vô nguyện; khéo trụ sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, nhãn xúc làm duyên sinh ra các thọ không vô tướng vô nguyện. Chẳng thể đem không mà được tiện không, chẳng thể vô tướng được tiện vô tướng, chẳng thể vô nguyện được tiện vô nguyện. Vì cớ sao? Vì nhãn giới thảy tự tánh đều không, nên năng não, sở não và việc não hại chẳng khá được vậy.

Kiều Thi Ca! Các thiện nam tử thiện nữ nhân này khéo trụ nhĩ giới không vô tướng vô nguyện; khéo trụ thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ không vô tướng vô nguyện. Chẳng thể đem không mà được tiện không, chẳng thể vô tướng được tiện vô tướng, chẳng thể vô nguyện được tiện vô nguyện. Vì cớ sao? Vì nhĩ giới thảy tự tánh đều không, nên năng não, sở não và việc não hại chẳng khá được vậy.

Kiều Thi Ca! Các thiện nam tử thiện nữ nhân này khéo trụ tỷ giới không vô tướng vô nguyện; khéo trụ hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ không vô tướng vô nguyện. Chẳng thể đem không mà được tiện không, chẳng thể vô tướng được tiện vô tướng, chẳng thể vô nguyện được tiện vô nguyện. Vì cớ sao? Vì tỷ giới thảy tự tánh đều không, nên năng não, sở não và việc não hại chẳng khá được vậy.

Kiều Thi Ca! Các thiện nam tử thiện nữ nhân này khéo trụ thiệt giới không vô tướng vô nguyện; khéo trụ vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ không vô tướng vô nguyện. Chẳng thể đem không mà được tiện không, chẳng thể vô tướng được tiện vô tướng, chẳng thể vô nguyện được tiện vô nguyện. Vì cớ sao? Vì thiệt giới thảy tự tánh đều không, nên năng não, sở não và việc não hại chẳng khá được vậy.

Kiều Thi Ca! Các thiện nam tử thiện nữ nhân này khéo trụ thân giới không vô tướng vô nguyện; khéo trụ xúc giới, thân thức giới và thân xúc, thân xúc làm duyên sanh ra các thọ không vô tướng vô nguyện. Chẳng thể đem không mà được tiện không, chẳng thể vô tướng được tiện vô tướng, chẳng thể vô nguyện được tiện vô nguyện. Vì cớ sao? Vì thân giới thảy tự tánh đều không, nên năng não, sở não và việc não hại chẳng khá được vậy.

Kiều Thi Ca! Các thiện nam tử thiện nữ nhân này khéo trụ ý giới không vô tướng vô nguyện; khéo trụ pháp giới, ý thức giới và ý xúc, ý xúc làm duyên sanh ra các thọ không vô tướng vô nguyện. Chẳng thể đem không mà được tiện không, chẳng thể vô tướng được tiện vô tướng, chẳng thể vô nguyện được tiện vô nguyện. Vì cớ sao? Vì ý giới thảy tự tánh đều không, nên năng não, sở não và việc não hại chẳng khá được vậy.

Kiều Thi Ca! Các thiện nam tử thiện nữ nhân này khéo trụ địa giới không vô tướng vô nguyện; khéo trụ thủy hỏa phong không thức giới không vô tướng vô nguyện. Chẳng thể đem không mà được tiện không, chẳng thể vô tướng được tiện vô tướng, chẳng thể vô nguyện được tiện vô nguyện. Vì cớ sao? Vì địa giới thảy tự tánh đều không, nên năng não, sở não và việc não hại chẳng khá được vậy.

Kiều Thi Ca! Các thiện nam tử thiện nữ nhân này khéo trụ khổ thánh đế không vô tướng vô nguyện; khéo trụ tập diệt đạo thánh đế không vô tướng vô nguyện. Chẳng thể đem không mà được tiện không, chẳng thể vô tướng được tiện vô tướng, chẳng thể vô nguyện được tiện vô nguyện. Vì cớ sao? Vì khổ thánh đế thảy tự tánh đều không, nên năng não, sở não và việc não hại chẳng khá được vậy.

Kiều Thi Ca! Các thiện nam tử thiện nữ nhân này khéo trụ vô minh không vô tướng vô nguyện; khéo trụ hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử sầu thán khổ ưu não không vô tướng vô nguyện. Chẳng thể đem không mà được tiện không, chẳng thể vô tướng được tiện vô tướng, chẳng thể vô nguyện được tiện vô nguyện. Vì cớ sao? Vì vô minh thảy tự tánh đều không, nên năng não, sở não và việc não hại chẳng khá được vậy.

Kiều Thi Ca! Các thiện nam tử thiện nữ nhân này khéo trụ nội không không vô tướng vô nguyện; khéo trụ ngoại không, nội ngoại không, không không, đại không, thắng nghĩa không, hữu vi không, vô vi không, tất cảnh không, vô tế không, tán không, vô biến dị không, bổn tánh không, tự tướng không, cộng tướng không, nhất thiết pháp không, bất khả đắc không, vô tánh không, tự tánh không, vô tánh tự tánh không không vô tướng vô nguyện. Chẳng thể đem không mà được tiện không, chẳng thể vô tướng được tiện vô tướng, chẳng thể vô nguyện được tiện vô nguyện. Vì cớ sao? Vì nội không thảy tự tánh đều không, nên năng não, sở não và việc não hại chẳng khá được vậy.

Kiều Thi Ca! Các thiện nam tử thiện nữ nhân này khéo trụ chơn như không vô tướng vô nguyện; khéo trụ pháp giới, pháp tánh, bất hư vọng tánh, bất biến dị tánh, bình đẳng tánh, ly sanh tánh, pháp định, pháp trụ, thật tế, hư không giới, bất tư nghì giới không vô tướng vô nguyện. Chẳng thể đem không mà được tiện không, chẳng thể vô tướng được tiện vô tướng, chẳng thể vô nguyện được tiện vô nguyện. Vì cớ sao? Vì chơn như thảy tự tánh đều không, nên năng não, sở não và việc não hại chẳng khá được vậy.

Kiều Thi Ca! Các thiện nam tử thiện nữ nhân này khéo trụ bố thí Ba la mật đa không vô tướng vô nguyện; khéo trụ tịnh giới an nhẫn tinh tiến tĩnh lự bát nhã Ba la mật đa không vô tướng vô nguyện. Chẳng thể đem không mà được tiện không, chẳng thể vô tướng được tiện vô tướng, chẳng thể vô nguyện được tiện vô nguyện. Vì cớ sao? Vì bố thí Ba la mật đa thảy tự tánh đều không, nên năng não, sở não và việc não hại chẳng khá được vậy.

Kiều Thi Ca! Các thiện nam tử thiện nữ nhân này khéo trụ bốn tĩnh lự không vô tướng vô nguyện; khéo trụ bốn vô lượng, bốn vô sắc định không vô tướng vô nguyện. Chẳng thể đem không mà được tiện không, chẳng thể vô tướng được tiện vô tướng, chẳng thể vô nguyện được tiện vô nguyện. Vì cớ sao? Vì bốn tĩnh lự thảy tự tánh đều không, nên năng não, sở não và việc não hại chẳng khá được vậy.

Kiều Thi Ca! Các thiện nam tử thiện nữ nhân này khéo trụ tám giải thoát không vô tướng vô nguyện; khéo trụ tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ không vô tướng vô nguyện. Chẳng thể đem không mà được tiện không, chẳng thể vô tướng được tiện vô tướng, chẳng thể vô nguyện được tiện vô nguyện. Vì cớ sao? Vì tám giải thoát thảy tự tánh đều không, nên năng não, sở não và việc não hại chẳng khá được vậy.

Kiều Thi Ca! Các thiện nam tử thiện nữ nhân này khéo trụ bốn niệm trụ không vô tướng vô nguyện; khéo trụ bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi không vô tướng vô nguyện. Chẳng thể đem không mà được tiện không, chẳng thể vô tướng được tiện vô tướng, chẳng thể vô nguyện được tiện vô nguyện. Vì cớ sao? Vì bốn niệm trụ thảy tự tánh đều không, nên năng não, sở não và việc não hại chẳng khá được vậy.

Kiều Thi Ca! Các thiện nam tử thiện nữ nhân này khéo trụ không giải thoát môn không vô tướng vô nguyện; khéo trụ vô tướng, vô nguyện giải thoát môn không vô tướng vô nguyện. Chẳng thể đem không mà được tiện không, chẳng thể vô tướng được tiện vô tướng, chẳng thể vô nguyện được tiện vô nguyện. Vì cớ sao? Vì không giải thoát môn thảy tự tánh đều không, nên năng não, sở não và việc não hại chẳng khá được vậy.

Kiều Thi Ca! Các thiện nam tử thiện nữ nhân này khéo trụ năm nhãn không vô tướng vô nguyện; khéo trụ sáu thần thông không vô tướng vô nguyện. Chẳng thể đem không mà được tiện không, chẳng thể vô tướng được tiện vô tướng, chẳng thể vô nguyện được tiện vô nguyện. Vì cớ sao? Vì năm nhãn thảy tự tánh đều không, nên năng não, sở não và việc não hại chẳng khá được vậy.

Kiều Thi Ca! Các thiện nam tử thiện nữ nhân này khéo trụ Phật mười lực không vô tướng vô nguyện; khéo trụ bốn vô sở uý, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng không vô tướng vô nguyện. Chẳng thể đem không mà được tiện không, chẳng thể vô tướng được tiện vô tướng, chẳng thể vô nguyện được tiện vô nguyện. Vì cớ sao? Vì Phật mười lực thảy tự tánh đều không, nên năng não, sở não và việc não hại chẳng khá được vậy.

Kiều Thi Ca! Các thiện nam tử thiện nữ nhân này khéo trụ pháp vô vong thất không vô tướng vô nguyện; khéo trụ tánh hằng trụ xả không vô tướng vô nguyện. Chẳng thể đem không mà được tiện không, chẳng thể vô tướng được tiện vô tướng, chẳng thể vô nguyện được tiện vô nguyện. Vì cớ sao? Vì pháp vô vong thất thảy tự tánh đều không, nên năng não, sở não và việc não hại chẳng khá được vậy.

Kiều Thi Ca! Các thiện nam tử thiện nữ nhân này khéo trụ nhất thiết trí không vô tướng vô nguyện; khéo trụ đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí không vô tướng vô nguyện. Chẳng thể đem không mà được tiện không, chẳng thể vô tướng được tiện vô tướng, chẳng thể vô nguyện được tiện vô nguyện. Vì cớ sao? Vì nhất thiết trí thảy tự tánh đều không, nên năng não, sở não và việc não hại chẳng khá được vậy.

Kiều Thi Ca! Các thiện nam tử thiện nữ nhân này khéo trụ tất cả đà la ni môn không vô tướng vô nguyện; khéo trụ tất cả tam ma địa môn không vô tướng vô nguyện. Chẳng thể đem không mà được tiện không, chẳng thể vô tướng được tiện vô tướng, chẳng thể vô nguyện được tiện vô nguyện. Vì cớ sao? Vì tất cả đà la ni môn thảy tự tánh đều không, nên năng não, sở não và việc não hại chẳng khá được vậy.

Kiều Thi Ca! Các thiện nam tử thiện nữ nhân này khéo trụ Dự lưu không vô tướng vô nguyện; khéo trụ Nhất Lai, Bất hoàn, A la hán không vô tướng vô nguyện. Chẳng thể đem không mà được tiện không, chẳng thể vô tướng được tiện vô tướng, chẳng thể vô nguyện được tiện vô nguyện. Vì cớ sao? Vì Dự lưu thảy tự tánh đều không, nên năng não, sở não và việc não hại chẳng khá được vậy.

Kiều Thi Ca! Các thiện nam tử thiện nữ nhân này khéo trụ Dự lưu hướng Dự lưu quả không vô tướng vô nguyện; khéo trụ Nhất Lai hướng Nhất Lai quả, Bất hoàn hướng Bất hoàn quả, A la hán hướng A la hán quả không vô tướng vô nguyện. Chẳng thể đem không mà được tiện không, chẳng thể vô tướng được tiện vô tướng, chẳng thể vô nguyện được tiện vô nguyện. Vì cớ sao? Vì Dự lưu hướng Dự lưu quả thảy tự tánh đều không, nên năng não, sở não và việc não hại chẳng khá được vậy.

Kiều Thi Ca! Các thiện nam tử thiện nữ nhân này khéo trụ Độc giác không vô tướng vô nguyện; khéo trụ Độc giác hướng Độc giác quả không vô tướng vô nguyện. Chẳng thể đem không mà được tiện không, chẳng thể vô tướng được tiện vô tướng, chẳng thể vô nguyện được tiện vô nguyện. Vì cớ sao? Vì Độc giác thảy tự tánh đều không, nên năng não, sở não và việc não hại chẳng khá được vậy.

Kiều Thi Ca! Các thiện nam tử thiện nữ nhân này khéo trụ Bồ tát Ma ha tát không vô tướng vô nguyện; khéo trụ Tam miệu tam Phật đà không vô tướng vô nguyện. Chẳng thể đem không mà được tiện không, chẳng thể vô tướng được tiện vô tướng, chẳng thể vô nguyện được tiện vô nguyện. Vì cớ sao? Vì Bồ tát Ma ha tát thảy tự tánh đều không, nên năng não, sở não và việc não hại chẳng khá được vậy.

Kiều Thi Ca! Các thiện nam tử thiện nữ nhân này khéo trụ pháp Bồ tát Ma ha tát không vô tướng vô nguyện; khéo trụ Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề không vô tướng vô nguyện. Chẳng thể đem không mà được tiện không, chẳng thể vô tướng được tiện vô tướng, chẳng thể vô nguyện được tiện vô nguyện. Vì cớ sao? Vì pháp Bồ tát Ma ha tát thảy tự tánh đều không, nên năng não, sở não và việc não hại chẳng khá được vậy.

Kiều Thi Ca! Các thiện nam tử thiện nữ nhân này khéo trụ Thanh văn thừa không vô tướng vô nguyện; khéo trụ Độc giác thừa, Vô thượng thừa không vô tướng vô nguyện. Chẳng thể đem không mà được tiện không, chẳng thể vô tướng được tiện vô tướng, chẳng thể vô nguyện được tiện vô nguyện. Vì cớ sao? Vì Thanh văn thừa thảy tự tánh đều không, nên năng não, sở não và việc não hại chẳng khá được vậy.

Lại nữa, Kiều Thi Ca! các thiện nam tử thiện nữ nhân này, không thê bị nhân và phi nhân được tiện làm não hại ấy. Vì cớ sao? Là vì các thiện nam tử thiện nữ nhân này, đem vô sở đắc làm phương tiện, đối tất cả hữu tình khéo tu lòng từ bi hỷ xả vậy. Kiều Thi Ca! Thiện nam tử thiện nữ nhân này trọn chẳng hoạnh bị não hại bởi các hiểm ác duyên, cũng chẳng hoạnh tử. Vì cớ sao? Vì các thiện nam tử thiện nữ nhân này tu hành bố thí Ba la mật đa, nên mới đối các hữu tình chính an dưỡng vậy.

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Ở thế giới Tam thiên đại thiên này, có bao nhiêu Bốn đại vương chúng thiên, Tam thập tam thiên, Dạ ma thiên, Đổ sử đa thiên, Lạc biến hóa thiên, Tha hóa tự tại thiên, Phạm chúng thiên, Cực quang tịnh thiên, Quảng quả thiên thảy đã phát tâm Vô thượng Chánh đẳng giác, nhưng đối với Bát nhã Ba la mật đa này nếu kẻ chưa lóng nghe, thọ trì đọc tụng, tinh siêng tu học chính suy nghĩ, nay nên chẳng rời tâm Nhất thiết trí trí, đem vô sở đắc làm phương tiện, đối Bát nhã Ba la mật đa này phải chăm lòng lóng nghe, thọ trì đọc tụng, tinh siêng tu học, đúng như lý mà suy nghĩ.

Kiều Thi Ca! Nếu các thiện nam tử thiện nữ nhân chẳng rời tâm Nhất thiết trí trí, đem vô sở đắc làm phương tiện, đối Bát nhã Ba la mật đa này chăm lòng lóng nghe, thọ trì đọc tụng, tinh siêng tu học, đúng như lý suy nghĩ, các thiện nam tử thiện nữ nhân này, hoặc nơi nhà trống, hoặc nơi đồng nội, hoặc nơi đường hiểm và chỗ nguy nạn, trọn chẳng bố úy kinh sợ dựng lông. Sở vì sao? Vì các thiện nam tử thiện nữ nhân này chẳng rời tâm Nhất thiết trí trí, đem vô sở đắc làm phương tiện, khéo tu nội không vậy, khéo tu ngoại không, nội ngoại không, không không, đại không, thắng nghĩa không, hữu vi không, vô vi không, tất cảnh không, vô tế không, tán không, vô biến dị không, bổn tánh không, tự tướng không, cộng tướng không, nhất thiết pháp không, bất khả đắc không, vô tánh không, tự tánh không, vô tánh tự tánh không vậy.

Bấy giờ, ở cõi Tam thiên đại thiên thế giới này c1o bao nhiêu Bốn đại vương thiên chúng, Tam thập tam thiên, Dạ ma thiên, Đổ sử đa thiên, Lạc biến hóa thiên, Tha hóa tự tại thiên, Phạm chúng thiên, Phạm phụ thiên, Phạm hội thiên, Đại phạm thiên, Quang thiên, Thiểu quang thiên, Vô lượng quang thiên, Cực quang tịnh thiên, Tịnh thiên, Thiểu tịnh thiên, Vô lượng tịnh thiên, Biến tịnh thiên, Quảng thiên, Thiểu quảng thiên, Vô lượng quảng thiên, Quảng quả thiên, Vô phiền thiên, Vô nhiệt thiên, Thiện hiện thiên, Thiện kiến thiên, Sắc cứu cánh thiên thảy, cùng thưa Phật rằng: Bạch Thế Tôn! Nếu các thiện nam tử thiện nữ nhân chẳng rời tâm Nhất thiết trí trí, đem vô sở đắc làm phương tiện, thường năng đối Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu này thọ trì đọc tụng, tinh siêng tu học, đúng như lý suy nghĩ, thơ tả giải nói, rộng khiến lưu khắp. Chúng tôi thường theo cung kính ủng hộ giữ gìn, chẳng cho tất cả tai hoạnh làm xâm hại. Vì cớ sao? Vì các thiện nam tử thiện nữ nhân này, tức là Bồ tát Ma ha tát vậy. Bạch Thế Tôn! Do Bồ tát Ma ha tát này nên khiến các hữu tình dứt hẳn cõi địa ngục, bàng sanh, quỷ, a tố lạc thảy các hiểm ác thú. Bạch Thế Tôn! Do Bồ tát Ma ha tát này nên khiến các trời người lìa hẳn tất cả khổ tai hoạnh, tật dịch, bần cùng đói khát lạnh nóng thảy.

Bạch Thế Tôn! Do Bồ tát Ma ha tát này nên thế gian mới có mười thiện nghiệp đạo. Bạch Thế Tôn! Do Bồ tát Ma ha tát này nên thế gian mới có bốn tĩnh lự, bốn vô lượng, bốn vô sắc định. Bạch Thế Tôn! Do Bồ tát Ma ha tát này nên thế gian mới có tám giải thoát, tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ. Bạch Thế Tôn! Do Bồ tát Ma ha tát này nên thế gian mới có bố thí Ba la mật đa, tịnh giới an nhẫn tinh tiến tĩnh lự bát nhã Ba la mật đa.

Bạch Thế Tôn! Do Bồ tát Ma ha tát này nên thế gian mới có nội không, ngoại không, nội ngoại không, không không, đại không, thắng nghĩa không, hữu vi không, vô vi không, tất cảnh không, vô tế không, tán không, vô biến dị không, bổn tánh không, tự tướng không, cộng tướng không, nhất thiết pháp không, bất khả đắc không, vô tánh không, tự tánh không, vô tánh tự tánh không. Bạch Thế Tôn! Do Bồ tát Ma ha tát này nên thế gian mới có chơn như, pháp giới, pháp tánh, bất hư vọng tánh, bất biến dị tánh, bình đẳng tánh, ly sanh tánh, pháp định, pháp trụ, thật tế, hư không giới, bất tư nghì giới.

Bạch Thế Tôn! Do Bồ tát Ma ha tát này nên thế gian mới có khổ thánh đế, tập diệt đạo thánh đế. Bạch Thế Tôn! Do Bồ tát Ma ha tát này nên thế gian mới có bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi. Bạch Thế Tôn! Do Bồ tát Ma ha tát này nên thế gian mới có không giải thoát môn, vô tướng, vô nguyện giải thoát môn. Bạch Thế Tôn! Do Bồ tát Ma ha tát này nên thế gian mới có năm nhãn, sáu thần thông.

Bạch Thế Tôn! Do Bồ tát Ma ha tát này nên thế gian mới có Phật mười lực, bốn vô sở uý, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng. Bạch Thế Tôn! Do Bồ tát Ma ha tát này nên thế gian mới có pháp vô vong thất, tánh hằng trụ xả. Bạch Thế Tôn! Do Bồ tát Ma ha tát này nên thế gian mới có nhất thiết trí, đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí. Bạch Thế Tôn! Do Bồ tát Ma ha tát này nên thế gian mới có tất cả đà la ni môn, tất cả tam ma địa môn.

Bạch Thế Tôn! Do Bồ tát Ma ha tát này nên thế gian mới có đại tộc Sát đế lợi, đại tộc Bà la môn, đại tộc Trưởng giả, đại tộc Cư sĩ, các tiểu Quốc vương, Chuyển luân thánh vương, tôi phụ quan giúp.

Bạch Thế Tôn! Do Bồ tát Ma ha tát này nên thế gian mới có Bốn đại vương chúng thiên, Tam thập tam thiên, Dạ ma thiên, Đổ sử đa thiên, Lạc biến hóa thiên, Tha hóa tự tại thiên. Bạch Thế Tôn! Do Bồ tát Ma ha tát này nên thế gian mới có Phạm chúng thiên, Phạm phụ thiên, Phạm hội thiên, Đại phạm thiên, Quang thiên, Thiểu quang thiên, Vô lượng quang thiên, Cực quang tịnh thiên, Tịnh thiên, Thiểu tịnh thiên, Vô lượng tịnh thiên, Biến tịnh thiên, Quảng thiên, Thiểu quảng thiên, Vô lượng quảng thiên, Quảng quả thiên. Bạch Thế Tôn! Do Bồ tát Ma ha tát này nên thế gian mới có Vô phiền thiên, Vô nhiệt thiên, Thiện hiện thiên, Thiện kiến thiên, Sắc cứu cánh thiên. Bạch Thế Tôn! Do Bồ tát Ma ha tát này nên thế gian mới có Không vô biên xứ thiên, Thức vô biên xứ thiên, Vô sở hữu xứ thiên, Phi tưởng phi phi tưởng xứ thiên.

Bạch Thế Tôn! Do Bồ tát Ma ha tát này nên thế gian mới có Dự lưu, Nhất Lai, Bất hoàn, A la hán và Dự lưu hướng Dự lưu quả, Nhất Lai hướng Nhất Lai quả, Bất hoàn hướng Bất hoàn quả, A la hán hướng A la hán quả. Bạch Thế Tôn! Do Bồ tát Ma ha tát này nên thế gian mới có Độc giác và Độc giác hướng Độc giác quả.

Bạch Thế Tôn! Do Bồ tát Ma ha tát này nên thế gian mới có Bồ tát Ma ha tát thành thục hữu tình, nghiêm tịnh cõi Phật. Bạch Thế Tôn! Do Bồ tát Ma ha tát này nên thế gian mới có Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác chứng được Vô thượng Bồ đề, chuyển xe diệu pháp độ vô lượng chúng sanh. Bạch Thế Tôn! Do Bồ tát Ma ha tát này nên thế gian mới có Phật bảo, Pháp bảo, Bí sô Tăng bảo.

Bạch Thế Tôn! Vì duyên cớ này nên Thiên, Long chúng tôi và A tố lạc, Kiện đạt phược, Yết lộ trà, Khẩn nại lạc, Dược xoa, Xiêm sát ta, Mạc hô lạc già, nhân và phi nhân thảy, thường phải theo dõi cung kính thủ hộ Bồ tát Ma ha tát này, chẳng cho tất cả tai hoạnh xâm hại.

Bấy giờ, Thế Tôn bảo Thiên Đế Thích và các Thiên, Long, A tố lạc thảy rằng: Như vậy, như vậy. Như lời ngươi vừa nói. Kiều Thi Ca! Nếu các thiện nam tử thiện nữ nhân thảy, chẳng rời tâm Nhất thiết trí trí, đem vô sở đắc làm phương tiện, thường hay đối Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu này thọ trì đọc tụng, tinh siêng tu học, đúng như lý suy nghĩ, thơ tả giải nói, rộng khiến lưu khắp. Phải biết thiện nam tử thiện nữ nhân này tức là Bồ tát Ma ha tát.

Kiều Thi Ca! Do Bồ tát Ma ha tát này nên mới khiến các hữu tình dứt hẳn cõi địa ngục, bàng sanh, quỷ, a tố lạc thảy. Kiều Thi Ca! Do Bồ tát Ma ha tát này nên mới khiến các trời người lìa hẳn tất cả khổ tai hoạnh, bần cùng đói khát lạnh nóng thảy.

Kiều Thi Ca! Do Bồ tát Ma ha tát này nên mười thiện nghiệp đạo mới hiện ra thế gian. Kiều Thi Ca! Do Bồ tát Ma ha tát này nên bốn tĩnh lự, bốn vô lượng, bốn vô sắc định mới hiện ra thế gian. Kiều Thi Ca! Do Bồ tát Ma ha tát này nên tám giải thoát, tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ mới hiện ra thế gian. Kiều Thi Ca! Do Bồ tát Ma ha tát này nên bố thí Ba la mật đa , tịnh giới an nhẫn tinh tiến tĩnh lự bát nhã Ba la mật đa mới hiện ra thế gian.

Kiều Thi Ca! Do Bồ tát Ma ha tát này nên nội không, ngoại không, nội ngoại không, không không, đại không, thắng nghĩa không, hữu vi không, vô vi không, tất cảnh không, vô tế không, tán không, vô biến dị không, bổn tánh không, tự tướng không, cộng tướng không, nhất thiết pháp không, bất khả đắc không, vô tánh không, tự tánh không, vô tánh tự tánh không mới hiện ra thế gian.

Kiều Thi Ca! Do Bồ tát Ma ha tát này nên chơn như, pháp giới, pháp tánh, bất hư vọng tánh, bất biến dị tánh, bình đẳng tánh, ly sanh tánh, pháp định, pháp trụ, thật tế, hư không giới, bất tư nghì giới mới hiện ra thế gian. Kiều Thi Ca! Do Bồ tát Ma ha tát này nên khổ thánh đế, tập diệt đạo thánh đế mới hiện ra thế gian. Kiều Thi Ca! Do Bồ tát Ma ha tát này nên bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi mới hiện ra thế gian.

Kiều Thi Ca! Do Bồ tát Ma ha tát này nên không giải thoát môn, vô tướng, vô nguyện giải thoát môn mới hiện ra thế gian. Kiều Thi Ca! Do Bồ tát Ma ha tát này nên năm nhãn, sáu thần thông mới hiện ra thế gian. Kiều Thi Ca! Do Bồ tát Ma ha tát này nên Phật mười lực, bốn vô sở uý, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng mới hiện ra thế gian. Kiều Thi Ca! Do Bồ tát Ma ha tát này nên pháp vô vong thất, tánh hằng trụ xả mới hiện ra thế gian. Kiều Thi Ca! Do Bồ tát Ma ha tát này nên nhất thiết trí, đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí mới hiện ra thế gian.

Kiều Thi Ca! Do Bồ tát Ma ha tát này nên đại tộc Sát đế lợi, đại tộc Bà la môn, đại tộc Trưởng giả, đại tộc Cư sĩ, các tiểu Quốc vương, Chuyển luân thánh vương, tôi phụ quan giúp mới hiện ra thế gian.

Kiều Thi Ca! Do Bồ tát Ma ha tát này nên Bốn đại vương chúng thiên, Tam thập tam thiên, Dạ ma thiên, Đổ sử đa thiên, Lạc biến hóa thiên, Tha hóa tự tại thiên mới hiện ra thế gian.

Kiều Thi Ca! Do Bồ tát Ma ha tát này nên Phạm chúng thiên, Phạm phụ thiên, Phạm hội thiên, Đại phạm thiên, Quang thiên, Thiểu quang thiên, Vô lượng quang thiên, Cực quang tịnh thiên, Tịnh thiên, Thiểu tịnh thiên, Vô lượng tịnh thiên, Biến tịnh thiên, Quảng thiên, Thiểu quảng thiên, Vô lượng quảng thiên, Quảng quả thiên mới hiện ra thế gian.

Kiều Thi Ca! Do Bồ tát Ma ha tát này nên Vô phiền thiên, Vô nhiệt thiên, Thiện hiện thiên, Thiện kiến thiên, Sắc cứu cánh thiên mới hiện ra thế gian.

Kiều Thi Ca! Do Bồ tát Ma ha tát này nên Không vô biên xứ thiên, Thức vô biên xứ thiên, Vô sở hữu xứ thiên, Phi tưởng phi phi tưởng xứ thiên mới hiện ra thế gian.

Kiều Thi Ca! Do Bồ tát Ma ha tát này nên Dự lưu, Nhất Lai, Bất hoàn, A la hán và Dự lưu hướng Dự lưu quả, Nhất Lai hướng Nhất Lai quả, Bất hoàn hướng Bất hoàn quả, A la hán hướng A la hán quả mới hiện ra thế gian.

Kiều Thi Ca! Do Bồ tát Ma ha tát này nên Độc giác và Độc giác hướng Độc giác quả mới hiện ra thế gian.

Kiều Thi Ca! Do Bồ tát Ma ha tát này nên Bồ tát Ma ha tát mới hiện ra thế gian, thành thục hữu tình, nghiêm tịnh cõi Phật.

Kiều Thi Ca! Do Bồ tát Ma ha tát này nên Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác mới hiện ra thế gian chứng được Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, chuyển xe diệu pháp độ vô lượng chúng sanh.

Kiều Thi Ca! Do Bồ tát Ma ha tát này nên Phật bảo, Pháp bảo, Bí sô Tăng bảo mới hiện ra thế gian.

Kiều Thi Ca! Vì duyên cớ này nên Thiên, Long, A tố lạc các ngươi thảy thường phải theo dõi cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen, siêng năng gia thêm thủ hộ Bồ tát Ma ha tát này, chớ cho tất cả tai hoạnh xâm hại.

Kiều Thi Ca! Nếu có người năng cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen Bồ tát Ma ha tát như thế ấy, phải biết tức là cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen Ta và mười phương tất cả Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác. Vậy nên các ngươi tất cả Thiên, Long, A tố lạc thảy thường phải theo dõi cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen, siêng năng gia thêm thủ hộ Bồ tát Ma ha tát này, chớ cho tất cả tai hoạnh xâm hại.

Kiều Thi Ca! Giả sử Thanh văn, Độc giác đầy khắp châu Nam thiệm bộ, thí như mía lau tre sặt lùm rừng nếp mè thảy trong không trống hở. Có các thiện nam tử thiện nữ nhân đối với phước điền kia, đem vô lượng đồ vui thượng diệu cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen hết cả đời sống. Nếu lại có người trải chừng giây lát cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen một Bồ tát Ma ha tát sơ phát tâm chẳng rời sáu Ba la mật đa. Đem công đức trước sánh nhóm phước này, trăm phần chẳng kịp một, ngàn phần chẳng kịp một, trăm ngàn phần chẳng kịp một, trăm ức phần chẳng kịp một, trăm trăm ức phần chẳng kịp một, ngàn trăm ức phần chẳng kịp một, trăm ngàn trăm ức phần chẳng kịp một, số phần, toán phần, kế phần, dụ phần, cho đến cực số phần cũng chẳng kịp một.

Kiều Thi Ca! Giả sử Thanh văn, Độc giác đầy khắp hai châu Nam thiệm bộ và Đông thắng thần, thí như mía lau tre sặt lùm rừng nếp mè thảy trong không trống hở. Có các thiện nam tử thiện nữ nhân đối với phước điền kia, đem vô lượng đồ vui thượng diệu cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen hết cả đời sống. Nếu lại có người trải chừng giây lát cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen một Bồ tát Ma ha tát sơ phát tâm chẳng rời sáu Ba la mật đa. Đem công đức trước sánh nhóm phước này, trăm phần chẳng kịp một, ngàn phần chẳng kịp một, trăm ngàn phần chẳng kịp một cho đến cực số phần cũng chẳng kịp một.

Kiều Thi Ca! Giả sử Thanh văn, Độc giác đầy khắp ba châu Nam thiệm bộ và Đông thắng thần và Tây ngưu hóa, thí như mía lau tre sặt lùm rừng nếp mè thảy, trong không trống hở. Có các thiện nam tử thiện nữ nhân đối với phước điền kia, đem vô lượng đồ vui thượng diệu cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen hết cả đời sống. Nếu lại có người trải chừng giây lát cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen một Bồ tát Ma ha tát sơ phát tâm chẳng rời sáu Ba la mật đa. Đem công đức trước sánh nhóm phước này, trăm phần chẳng kịp một, ngàn phần chẳng kịp một, trăm ngàn phần chẳng kịp một cho đến cực số phần cũng chẳng kịp một.

Kiều Thi Ca! Giả sử Thanh văn, Độc giác đầy khắp bốn châu Nam thiệm bộ và Đông thắng thần và Tây ngưu hóa, Bắc câu lô, thí như mía lau tre sặt lùm rừng nếp mè thảy trong không trống hở. Có các thiện nam tử thiện nữ nhân đối với phước điền kia, đem vô lượng đồ vui thượng diệu cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen hết cả đời sống. Nếu lại có người trải chừng giây lát cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen một Bồ tát Ma ha tát sơ phát tâm chẳng rời sáu Ba la mật đa. Đem công đức trước sánh nhóm phước này, trăm phần chẳng kịp một, ngàn phần chẳng kịp một, trăm ngàn phần chẳng kịp một cho đến cực số phần cũng chẳng kịp một.

Kiều Thi Ca! Giả sử Thanh văn, Độc giác đầy khắp một cõi bốn châu, thí như mía lau tre sặt lùm rừng nếp mè thảy trong không trống hở. Có các thiện nam tử thiện nữ nhân đối với phước điền kia, đem vô lượng đồ vui thượng diệu cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen hết cả đời sống. Nếu lại có người trải chừng giây lát cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen một Bồ tát Ma ha tát sơ phát tâm chẳng rời sáu Ba la mật đa. Đem công đức trước sánh nhóm phước này, trăm phần chẳng kịp một, ngàn phần chẳng kịp một, trăm ngàn phần chẳng kịp một cho đến cực số phần cũng chẳng kịp một.

Kiều Thi Ca! Giả sử Thanh văn, Độc giác đầy khắp Tiểu thiên thế giới, thí như mía lau tre sặt lùm rừng nếp mè thảy trong không trống hở. Có các thiện nam tử thiện nữ nhân đối với phước điền kia, đem vô lượng đồ vui thượng diệu cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen hết cả đời sống. Nếu lại có người trải chừng giây lát cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen một Bồ tát Ma ha tát sơ phát tâm chẳng rời sáu Ba la mật đa. Đem công đức trước sánh nhóm phước này, trăm phần chẳng kịp một, ngàn phần chẳng kịp một, trăm ngàn phần chẳng kịp một cho đến cực số phần cũng chẳng kịp một.

Kiều Thi Ca! Giả sử Thanh văn, Độc giác đầy khắp Trung thiên thế giới, thí như mía lau tre sặt lùm rừng nếp mè thảy trong không trống hở. Có các thiện nam tử thiện nữ nhân đối với phước điền kia, đem vô lượng đồ vui thượng diệu cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen hết cả đời sống. Nếu lại có người trải chừng giây lát cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen một Bồ tát Ma ha tát sơ phát tâm chẳng rời sáu Ba la mật đa. Đem công đức trước sánh nhóm phước này, trăm phần chẳng kịp một, ngàn phần chẳng kịp một, trăm ngàn phần chẳng kịp một cho đến cực số phần cũng chẳng kịp một.

Kiều Thi Ca! Giả sử Thanh văn, Độc giác đầy khắp thế giới Tam thiên đại thiên, thí như mía lau tre sặt lùm rừng nếp mè thảy trong không trống hở. Có các thiện nam tử thiện nữ nhân đối với phước điền kia, đem vô lượng đồ vui thượng diệu cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen hết cả đời sống. Nếu lại có người trải chừng giây lát cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen một Bồ tát Ma ha tát sơ phát tâm chẳng rời sáu Ba la mật đa. Đem công đức trước sánh nhóm phước này, trăm phần chẳng kịp một, ngàn phần chẳng kịp một, trăm ngàn phần chẳng kịp một cho đến cực số phần cũng chẳng kịp một.

Kiều Thi Ca! Giả sử Thanh văn, Độc giác đầy khắp mười phương vô lượng vô biên thế giới, thí như mía lau tre sặt lùm rừng nếp mè thảy trong không trống hở. Có các thiện nam tử thiện nữ nhân đối với phước điền kia, đem vô lượng đồ vui thượng diệu cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen hết cả đời sống. Nếu lại có người trải chừng giây lát cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen một Bồ tát Ma ha tát sơ phát tâm chẳng rời sáu Ba la mật đa. Đem công đức trước sánh nhóm phước này, trăm phần chẳng kịp một, ngàn phần chẳng kịp một, trăm ngàn phần chẳng kịp một cho đến cực số phần cũng chẳng kịp một.

Vì cớ sao? Kiều Thi Ca! Chẳng do Thanh văn, Độc giác mà có Bồ tát Ma ha tát và các Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác hiện ra thế gian. Chỉ do Bồ tát Ma ha tát nên mới co Thanh văn, Độc giác và các Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác hiện ra thế gian. Vậy nên các ngươi tất cả Thiên, Long và A tố lạc, Kiện đạt phược, Yết lộ trà, Khẩn nại lạc, Dược xoa, Xiêm sát ta, Mạc hô lạc già, nhân và phi nhân thảy thường nên thủ hộ cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen Bồ tát Ma ha tát này, chớ cho tất cả tai hoạnh xâm hại.

Bấy giờ, Thiên Đế Thích thưa Phật rằng: Bạch Thế Tôn! Rất lạ hiếm có. Bồ tát Ma ha tát này đối Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu này, thọ trì đọc tụng, tinh siêng tu học, đúng như lý suy nghĩ, thơ tả giải nói, rộng khiến lưu khắp. Nhiếp thọ công đức hiện pháp như thế, thành thục hữu tình, nghiêm tịnh cõi Phật. Từ một nước Phật đến một nước Phật, gần gũi thừa sự các Phật Thế Tôn. Tùy chỗ vui mừng căn lành thù thắng. Nhơ nơi các Phật, cúng dường cung kính, tôn trọng, ngợi khen, tức được thành mãn. Ở chỗ các Phật lắng nghe Chánh pháp, cho đến Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề trọn chẳng quên mất, nghe được pháp yếu chóng năng nhiếp thọ. Tộc họ viên mãi, mẹ viên mãn, sanh viên mãn, quyến thuộc viên mãn, tướng hảo viên mãn, quang minh viên mãn, mắt viên mãn, tai viên mãn, âm thanh viên mãn, đà la ni viên mãn, tam ma địa viên mãn. Lai đem sức phương tiện khéo léo, biến thân như Phật từ một thế giới đến một thế giới, tới nước vô Phật, khen nói bố thí Ba la mật đa, khen nói tịnh giới an nhẫn tinh tiến tĩnh lự bát nhã Ba la mật đa. Khen nói nội không, ngoại không, nội ngoại không, không không, đại không, thắng nghĩa không, hữu vi không, vô vi không, tất cảnh không, vô tế không, tán không, vô biến dị không, bổn tánh không, tự tướng không, cộng tướng không, nhất thiết pháp không, bất khả đắc không, vô tánh không, tự tánh không, vô tánh tự tánh không. Khen nói chơn như, khen nói pháp giới, pháp tánh, bất hư vọng tánh, bất biến dị tánh, bình đẳng tánh, ly sanh tánh, pháp định, pháp trụ, thật tế, hư không giới, bất tư nghì giới. Khen nói khổ thánh đế, khen nói tập diệt đạo thánh đế. Khen nói bốn tĩnh lự, khen nói bốn vô lượng, bốn vô sắc định. Khen nói tám giải thoát, khen nói tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ. Khen nói bốn niệm trụ, khen nói bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi. Khen nói không giải thoát môn, khen nói vô tướng, vô nguyện giải thoát môn. Khen nói năm nhãn, khen nói sáu thần thông. Khen nói Phật mười lực, khen nói bốn vô sở uý, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng. Khen nói pháp vô vong thất, khen nói tánh hằng trụ xả. Khen nói nhất thiết trí, khen nói đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí. Khen nói tất cả đà la ni môn, khen nói tất cả tam ma địa môn. Khen nói Phật bảo, khen nói Pháp bảo, Bí sô Tăng bảo.

Lại đem sức phương tiện khéo léo vì các hữu tình tuyên nói pháp yếu, tùy nghi an để trong pháp Tam thừa, hẳn khiến giải thoát sanh lão bệnh tử, chứng cõi Vô dư y Niết bàn. Hoặc lại vớt cứu các khổ ác thú, ở trong trời người hưởng các vui khoái.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
100,293,733