Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: Nguyên Tạng   

Quyển Thứ 304: Hội thứ nhất Phẩm Ma Sự thứ 40-2

17/04/201319:28(Xem: 18647)
Quyển Thứ 304: Hội thứ nhất Phẩm Ma Sự thứ 40-2

Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa - Tập 13

Quyển Thứ 304: Hội thứ nhất Phẩm Ma Sự thứ 40-2

Hòa Thượng Thích Trí Nghiêm

Nguồn: Hòa Thượng Thích Trí Nghiêm

Lại nữa, Thiện Hiện! Kẻ năng nói pháp đối sáu Ba la mật đa không phương tiện khéo léo, kẻ năng nghe pháp đối sáu Ba la mật đa không phương tiện khéo léo. Đôi bên chẳng hòa hợp, chẳng đặng nói nghe biên chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu. Phải biết đấy là Bồ tát bị ma sự. Lại nữa, Thiện Hiện! Kẻ năng nghe pháp đối sáu Ba la mật đa có phương tiện khéo léo, kẻ năng nói pháp đối sáu Ba la mật đa không có phương tiện khéo léo. Đôi bên chẳng hòa hợp, chẳng đặng nói nghe, biên chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu. Phải biết đấy là Bồ tát bị ma sự.

Lại nữa, Thiện Hiện! Kẻ năng nói pháp đã được đà la ni, kẻ năng nghe pháp chưa được đà la ni. Đôi bên chẳng hòa hợp, chẳng đặng nói nghe, biên chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu. Phải biết đấy là Bồ tát bị ma sự. Lại nữa, Thiện Hiện! Kẻ năng nghe pháp đã được đà la ni, kẻ năng nói pháp chưa được đà la ni. Đôi bên chẳng hòa hợp, chẳng đặng nói nghe, biên chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu. Phải biết đấy là Bồ tát bị ma sự.

Lại nữa, Thiện Hiện! Kẻ năng nói pháp muốn khiến cung kính biên chép, thọ trì , đọc tụng, tu tập Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu. Kẻ năng nghe pháp chẳng muốn cung kính biên chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu. Đôi bên chẳng hòa hợp, chẳng đặng nói nghe, biên chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu. Phải biết đấy là Bồ tát bị ma sự. Lại nữa, Thiện Hiện! Kẻ năng nghe pháp muốn được cung kính, biên chép thọ trì , đọc tụng, tu tập Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu. Kẻ năng nói pháp chẳng muốn cung kính biên chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu. Đôi bên chẳng hòa hợp, chẳng đặng nói nghe, biên chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu. Phải biết đấy là Bồ tát bị ma sự.

Lại nữa, Thiện Hiện! Kẻ năng nói pháp đã lìa tham dục, giận dữ, nặng nề, ngủ mê, rọ rạy, ác tác, nghi che. Kẻ năng nghe pháp chưa lìa tham dục, giận dữ, nặng nề, ngủ mê, rọ rạy, ác tác, nghi che. Đôi bên chẳng hòa hợp, chẳng đặng nói nghe, biên chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu. Phải biết đấy là Bồ tát bị ma sự. Lại nữa, Thiện Hiện! Kẻ năng nghe pháp đã lìa tham dục, giận dữ, nặng nề, ngủ mê, rọ rạy, ác tác, nghi che. Kẻ năng nói pháp chưa lìa tham dục, giận dữ, nặng nề, ngủ mê, rọ rạy, ác tác, nghi che. Đôi bên chẳng hòa hợp, chẳng đặng nói nghe, biên chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu. Phải biết đấy là Bồ tát bị ma sự.

Lại nữa, Thiện Hiện! Nếu có khi biên chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập, suy nghĩ, diễn nói kinh Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu, hoặc có người đến nói các việc khổ ba ác thú, nhân lại bảo rằng: "Ngươi với thân này nên siêng tinh tấn, mau hết ngằn khổ mà và Niết bàn. Nhân chi lưu lại biển cả sanh tử, chịu trăm ngàn các việc khổ khó nhẫn, nên cầu đến Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề". Kia do lời đây với việc đang biên chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập, suy nghĩ, diễn nói kinh Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu chẳng được rốt ráo. Phải biết đấy là Bồ tát bị ma sự.

Lại nữa, Thiện Hiện! Nếu có khi biên chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập, suy nghĩ, diễn nói kinh Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu, hoặc có người đến khen nói các việc thù thắng nơi thú người; khen nói các việcthắng diệu trời Bốn đại vương chúng, trời Ba mươi ba, trời Dạ ma, trời Đổ sử đa, trời Lạc biến hóa, trời Tha hóa tự tại. Khen nói các việc thắng diệu trời Phạm chúng, trời Phạm phụ, trời Phạm hội, trời Đại phạm. Khen nói các việc thắng diệu trời Quang, trời Thiểu quang, trời Vô lượng quang, trời Cực quang tịnh; khen nói các việc thắng diệu trời Tịnh, trời Thiểu tịnh, trời Vô lượng tịnh, trời Biến tịnh. Khen nói các việc thắng diệu trời Quảng, trời Thiểu quảng, trời Vô lượng quảng, trời Quảng quả. Khen nói các việc thắng diệu trời Vô phiền, trời Vô nhiệt, trời Thiện hiện, trời Thiện kiến, trời Sắc cứu cánh. Khen nói các việc thắng diệu Không vô biên xứ, Thức vô biên xứ, Vô sở hữu xứ, Phi tưởng phi phi tưởng xứ. Nhân lại bảo rằng: "Tuy ở cõi Dục hưởng vui các dục, ở trong cõi Sắc hưởng vui vắng lo, ở trong cõi Vô sắc hưởng vui tịnh định, mà kia đều là pháp vô thường, khổ, không, vô ngã, bất tịnh, biến hư; là pháp hết, pháp tàn, pháp lìa, pháp dứt. Ngươi với thân này sao chẳng tinh tiến lấy quả Dự lưu, hoặc quả Nhất lai, hoặc quả Bất hoàn, hoặc quả A la hán, hoặc Độc giác Bồ đề mà vào Niết bàn an vui rốt ráo? Ơ

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
100,293,428