Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: Nguyên Tạng   

Tập 14

18/04/201311:16(Xem: 19529)
Tập 14

Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa - Tập 14

Tập 14
Quyển Thứ 326: Hội thứ nhất Phẩm Bất Thối Chuyển thứ 49-2

Hòa Thượng Thích Trí Nghiêm

Nguồn: Hòa Thượng Thích Trí Nghiêm

batnhaLại nữa, Thiện Hiện! Nếu vị Bất thối chuyển Bồ tát Ma ha tát trọn nên nghiệp thân khẩu ý mềm nhuần khá mến khá ưa, đối các hữu tình tâm không quái ngại. Thiện Hiện! Nếu trọn nên các hành trạng tướng như thế, phải biết đấy là Bồ tát Ma ha tát.

Lại nữa, Thiện Hiện! Nếu vị Bất thối chuyển Bồ tát Ma ha tát hằng thường trọn nên từ bi hỷ xả thảy, khởi nghiệp tương ưng thân khẩu ý. Thiện Hiện! Nếu trọn nên các hành trạng tướng như thế, phải biết đấy là Bất thối chuyển Bồ tát Ma ha tát.

Lại nữa, Thiện Hiện! Nếu vị Bất thối chuyển Bồ tát Ma ha tát quyết định chẳng cùng chung ở với năm món che, nghĩa là tham dục, giận dữ, mờ nặng ngủ nghỉ, lay động ác tác, nghi che. Thiện Hiện! Nếu trọn nên các hành trạng tướng như thế, phải biết đấy là Bất thối chuyển Bồ tát Ma ha tát.

Lại nữa, Thiện Hiện! Nếu vị Bất thối chuyển Bồ tát Ma ha tát tất cả thuỳ miên đều đã uốn dẹp, tất cả buộc gút trói tuỳ phiền não đều hẳn chẳng khởi, hiện chẳng thể được. Thiện Hiện! Nếu trọn nên các hành trạng tướng như thế, phải biết đấy là Bất thối chuyển Bồ tát Ma ha tát.

Lại nữa, Thiện Hiện! Nếu vị Bất thối chuyển Bồ tát Ma ha tát qua lại tâm chẳng mê lầm, hằng thời an trụ chính niệm chính tri, tiến chỉ oai nghi, đi đứng ngồi nằm, cất chân lên xuống cũng lại như thế. Các chỗ dạo đi quyết xem nơi đất, thong thả buộc niệm thẳng xem mà đi, vận động nói năng từng không vội bạo. Thiện Hiện! Nếu trọn nên các hành trạng tướng như thế, phải biết đấy là Bất thối chuyển Bồ tát Ma ha tát.

Lại nữa, Thiện Hiện! Nếu vị Bất thối chuyển Bồ tát Ma ha tát với các vật thọ dụng đồ nằm, áo mặc đều thường thơm sạch không các hôi hám, cũng không mồ hôi, các trùng rận chí, tâm ưa thanh hao, thân không tật bệnh. Thiện Hiện! Nếu trọn nên các hành trạng tướng như thế, phải biết đấy là Bất thối chuyển Bồ tát Ma ha tát.

Lại nữa, Thiện Hiện! Nếu vị Bất thối chuyển Bồ tát Ma ha tát thân tâm thanh tịnh, chẳng như trong thân người thường hằng bị tám muôn hộ trùng ăn xâm. Sở dĩ vì sao? Các Bồ tát này căn lành tăng lên vượt khỏi thế gian, lãnh thọ thân hình trong ngoài thanh tịnh, nên không trùng loại ăn xâm thân thể. Căn lành như như dần dần tăng thêm, như vậy, như vậy thân tâm càng tịnh. Do nhân duyên này, các Bồ tát đây thân tâm kiên cố in như kim cương, chẳng bị nghịch duyên xâm hại. Thiện Hiện! Nếu trọn nên các hành trạng tướng như thế, phải biết đấy là Bất thối chuyển Bồ tát Ma ha tát.

Khi ấy, cụ thọ Thiện Hiện thưa Phật rằng: Bạch Thế Tôn! Bồ tát Ma ha tát này vì sao mà được thân tâm thanh tịnh? Phật nói: Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát căn lành như như dần dần tăng trưởng, như vậy, như vậy do sức căn lành trừ khiển nịnh cong nơi thân tâm, nên tột đời vị lai rốt ráo chẳng khởi, do đây mà được thân tâm thanh tịnh.

Lại nữa, Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát này căn lành như như dần dần tăng trưởng, như vậy, như vậy do sức căn lành trị sạch nghiệp thân ngữ ý, nên xa lìa tất cả trược uế tà khúc, do đây mà được thân tâm thanh tịnh. Thân tâm thanh tịnh nên vượt khỏi bậc Thanh văn và Độc giác, trụ ngôi Bồ tát vững vàng chẳng động. Thiện Hiện! Nếu trọn nên các hành trạng tướng như thế, phải biết đấy là Bất thối chuyển Bồ tát Ma ha tát .

Lại nữa, Thiện Hiện! Nếu vị Bất thối chuyển Bồ tát Ma ha tát chẳng chuộng lợi dưỡng, chẳng màng danh dự. Với các đồ ăn uống, áo mặc đồ nằm, phòng nhà của cải đều chẳng tham nhiễm. Tuy thọ mười hai công đức Đầu đà mà với trong ấy đều chẳng ỷ lại. Thiện Hiện! Nếu trọn nên các hành trạng tướng như thế, phải biết đấy là Bất thối chuyển Bồ tát Ma ha tát.

Lại nữa, Thiện Hiện! Nếu vị Bất thối chuyển Bồ tát Ma ha tát thường tu bố thí Ba la mật đa, tâm xan tham rốt ráo chẳng khởi; thường tu tịnh giới Ba la mật đa, tâm phạm giới rốt ráo chẳng khởi; thường tu an nhẫn Ba la mật đa, tâm tức giận rốt ráo chẳng khởi; thường tu tinh tiến Ba la mật đa, tâm lười nhác rốt ráo chẳng khởi; thường tu tĩnh lự Ba la mật đa, tâm tán loạn rốt ráo chẳng khởi; thường tu Bát nhã Ba la mật đa; tâm ngu si rốt ráo chẳng khởi. Do đây tâm ganh ghét, nịnh dối, kiêu ngạo, buông lung, che đấu, não hại thảy cũng hẳn chẳng khởi. Thiện Hiện! Nếu trọn nên các hành trạng tướng như thế, phải biết đấy là Bất thối chuyển Bồ tát Ma ha tát.

Lại nữa, Thiện Hiện! Nếu vị Bất thối chuyển Bồ tát Ma ha tát giác huệ kiên cố, năng sâu ngộ vào, lóng nghe chánh pháp cung kính tín thọ, tùy chỗ lóng nghe pháp thế, xuất thế đều năng phương tiện hội vào lý thú thẳm sâu Bát nhã Ba la mật đa . Chỗ tạo tác các sự nghiệp thế gian cũng đem Bát nhã Ba la mật đa hội vào pháp tánh, chẳng thấy một sự ngoài pháp tánh. Nếu có chẳng tương ưng cùng pháp tánh, cũng năng phương tiện hội vào lý thú Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu. Do đây chẳng thấy pháp ngoài pháp tánh. Thiên hiện! Nếu trọn nên các hành trạng tướng như thế, phải biết đấy là Bất thối chuyển Bồ tát Ma ha tát .

Lại nữa, Thiện Hiện! Nếu vị Bất thối chuyển Bồ tát Ma ha tát, giả sử có ác ma hiện tiền hoá làm tám đại địa ngục. Lại ở trong mỗi một đại địa ngục hoá làm nhiều trăm Bồ tát, nhiều ngàn bồ tát , nhiều trăm ngàn Bồ tát, nhiều trăm ức Bồ tát, nhiều trăm trăm ức Bồ Tát, nhiều ngàn trăm ức Bồ tát, nhiều trăm ngàn trăm ức Bồ tát, nhiều trăm ngàn trăm ức muôn ức Bồ tát đều bị lửa dữ thiêu đốt thấu suốt, mỗi bồ tát đều chịu đại khổ cay chua độc hại. Làm biến hoá này rồi, bảo với các Bất thối chuyển Bồ tát rằng:"Các Bồ tát đây đều là nhận ký Bất thối chuyển của Như Lai ứng Chánh Đẳng Giác, nên mới sanh trong đại địa ngục như vầy, hằng chịu các thứ khổ dữ dội như đây. Bồ tát các ngươi đã nhận ký Bất thối chuyển của Như Lai ứng Chánh Đẳng Giác cũng sẽ đoạ trong đại địa ngục này chịu các khổ dữ dội. Phật trao ký các ngươi chịu cực khổ trong đại địa ngục, chớ chớ chẳng phải trao ký chẳng quay lui Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Vậy nên, các ngươi nên mau nới bỏ tâm Đại bồ đề, may được thoát khỏi khooe đại địa ngục, sanh lên trên trời, hoặc sanh trong người hưởng các giàu vui". Thiện hiện! Bấy giờ, Bất thối chuyển Bồ tát Ma ha tát thấy nghe việc này, tâm kia chẳng động, cũng chẳng linh nghi, chỉ tác nghĩ rằng:" Nhận ký Bất thối chuyển Bồ tát Ma ha tát , nếu đoạ trong địa ngục , bàng sanh, quỷ giới, a tố lạc, quyết không có lẽ ấy. Vì cớ sao? Vì ngôi Bất thối chuyển Bồ tát nhất định không có nghiệp bất thiện vậy, cũng không có thiện nghiệp mà rước lấy khổ quả vậy. Như lai chắc chắn không có lời dối gạt vậy. Các Đức Phật thuyết ra đều vì lợi vui tất cả hữu tình, vì do lòng đại từ bi tuôn chảy ra vậy. Điều vừa thấy nghe ấy nhất định là ác ma làm ra, thuyết ra đấ

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
100,247,389