Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: Nguyên Tạng   

Quyển Thứ 69: Hội thứ nhất Phẩm Vô sở đắc thứ 18-9

16/04/201313:31(Xem: 14614)
Quyển Thứ 69: Hội thứ nhất Phẩm Vô sở đắc thứ 18-9

Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa - Tập 3

Quyển Thứ 69: Hội thứ nhất Phẩm Vô sở đắc thứ 18-9

Hòa Thượng Thích Trí Nghiêm

Nguồn: Hòa Thượng Thích Trí Nghiêm

Xá Lợi Tử! Bố thí Ba la mật đa vô nhiễm, cũng không tan mất. Tịnh giới an nhẫn tinh tiến tĩnh lự bát nhã Ba la mật đa vô nhiễm, cũng không tan mất. Xá Lợi Tử! Bốn tĩnh lự vô nhiễm, cũng không tan mất. Bốn vô lượng, bốn vô sắc định vô nhiễm, cũng không tan mất. Xá Lợi Tử! Tám giải thoát vô nhiễm, cũng không tan mất. Tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ vô nhiễm, cũng không tan mất. Xá Lợi Tử! Bốn niệm trụ vô nhiễm, cũng không tan mất. Bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi vô nhiễm, cũng không tan mất. Xá Lợi Tử! Không giải thoát môn vô nhiễm, cũng không tan mất. Vô tướng, vô nguyện giải thoát môn vô nhiễm, cũng không tan mất. Xá Lợi Tử! Năm nhãn vô nhiễm, cũng không tan mất. Sáu thần thông vô nhiễm, cũng không tan mất. Xá Lợi Tử! Phật mười lực vô nhiễm, cũng không tan mất. Bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng vô nhiễm, cũng không tan mất. Xá Lợi Tử! Nhất thiết trí vô nhiễm, cũng không tan mất. Đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí vô nhiễm, cũng không tan mất. Xá Lợi Tử! Pháp vô vong thất vô nhiễm, cũng không tan mất. Tánh hằng trụ xả vô nhiễm, cũng không tan mất. Xá Lợi Tử! Tất cả đà la ni môn vô nhiễm, cũng không tan mất. Tất cả tam ma địa môn vô nhiễm, cũng không tan mất.

Xá Lợi Tử! Cực hỷ địa vô nhiễm, cũng không tan mất. Ly cấu địa, Phát quang địa, Diệm huệ địa, Cực nan thắng địa, Hiện tiền địa, Viễn hành địa, Bất động địa, Thiện huệ địa, Pháp vân địa vô nhiễm, cũng không tan mất. Xá Lợi Tử! Dị sanh địa vô nhiễm, cũng không tan mất. Chủng tánh địa, Đệ bát địa, Cụ kiến địa, Bạc địa, Ly dục địa, Dĩ biện địa, Độc giác địa, Bồ tát địa, Như lai địa vô nhiễm, cũng không tan mất. Xá Lợi Tử! Thanh văn thừa vô nhiễm, cũng không tan mất. Độc giác thừa, Đại thừa vô nhiễm, cũng không tan mất.

Xá Lợi Tử! Do vì duyên cớ này, nên tôi tác lên thuyết là: Các pháp cũng vậy, đều không có tự tánh.

Lại nữa, Xá Lợi Tử! Các pháp thanh tịnh, cũng không tan mất. Vì cớ sao? Vì nếu pháp thanh tịnh, tánh vô tận vậy. Khi ấy, Xá Lợi Tử hỏi Thiện Hiện rằng: Pháp gì thanh tịnh, cũng không tan mất?

Thiện Hiện đáp: Xá Lợi Tử! Sắc thanh tịnh, cũng không tan mất. Thọ tưởng hành thức thanh tịnh, cũng không tan mất. Xá Lợi Tử! Nhãn xứ thanh tịnh, cũng không tan mất. Nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ thanh tịnh, cũng không tan mất. Xá Lợi Tử! Sắc xứ thanh tịnh, cũng không tan mất. Thanh hương vị xúc pháp xứ thanh tịnh, cũng không tan mất. Xá Lợi Tử! Nhãn giới thanh tịnh, cũng không tan mất. Sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh, cũng không tan mất. Xá Lợi Tử! Nhĩ giới thanh tịnh, cũng không tan mất. Thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh, cũng không tan mất. Xá Lợi Tử! Tỷ giới thanh tịnh, cũng không tan mất. Hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh, cũng không tan mất. Xá Lợi Tử! Thiệt giới thanh tịnh, cũng không tan mất. Vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh, cũng không tan mất. Xá Lợi Tử! Thân giới thanh tịnh, cũng không tan mất. Xúc giới, thân thức giới và thân xúc, thân xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh, cũng không tan mất. Xá Lợi Tử! Ý giới thanh tịnh, cũng không tan mất. Pháp giới, ý thức giới và ý xúc, ý xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh, cũng không tan mất.

Xá Lợi Tử! Địa giới thanh tịnh, cũng không tan mất. Thủy hỏa phong không thức giới thanh tịnh, cũng không tan mất. Xá Lợi Tử! Khổ thánh đế thanh tịnh, cũng không tan mất. Tập diệt đạo thánh đế thanh tịnh, cũng không tan mất. Xá Lợi Tử! Vô minh thanh tịnh, cũng không tan mất. Hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử sầu thán khổ ưu não thanh tịnh, cũng không tan mất.

Xá Lợi Tử! Nội không thanh tịnh, cũng không tan mất. Ngoại không, nội ngoại không, không không, đại không, thắng nghĩa không, hữu vi không, vô vi không, tất cảnh không, vô tế không, tán không, vô biến dị không, bổn tánh không, tự tướng không, cộng tướng không, nhất thiết pháp không, bất khả đắc không, vô tánh không, tự tánh không, vô tánh tự tánh không thanh tịnh, cũng không tan mất.

Xá Lợi Tử! Bố thí Ba la mật đa thanh tịnh, cũng không tan mất. Tịnh giới an nhẫn tinh tiến tĩnh lự bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh, cũng không tan mất. Xá Lợi Tử! Bốn tĩnh lự thanh tịnh, cũng không tan mất. Bốn vô lượng, bốn vô sắc định thanh tịnh, cũng không tan mất. Xá Lợi Tử! Tám giải thoát thanh tịnh, cũng không tan mất. Tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ thanh tịnh, cũng không tan mất. Xá Lợi Tử! Bốn niệm trụ thanh tịnh, cũng không tan mất. Bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi thanh tịnh, cũng không tan mất. Xá Lợi Tử! Không giải thoát môn thanh tịnh, cũng không tan mất. Vô tướng, vô nguyện giải thoát môn thanh tịnh, cũng không tan mất. Xá Lợi Tử! Năm nhãn thanh tịnh, cũng không tan mất. Sáu thần thông thanh tịnh, cũng không tan mất.

Xá Lợi Tử! Phật mười lực thanh tịnh, cũng không tan mất. Bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh, cũng không tan mất. Xá Lợi Tử! Nhất thiết trí thanh tịnh, cũng không tan mất. Đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí thanh tịnh, cũng không tan mất. Xá Lợi Tử! Pháp vô vong thất thanh tịnh, cũng không tan mất. Tánh hằng trụ xả thanh tịnh, cũng không tan mất. Xá Lợi Tử! Tất cả đà la ni môn thanh tịnh, cũng không tan mất. Tất cả tam ma địa môn thanh tịnh, cũng không tan mất.

Xá Lợi Tử! Cực hỷ địa thanh tịnh, cũng không tan mất. Ly cấu địa, Phát quang địa, Diệm huệ địa, Cực nan thắng địa, Hiện tiền địa, Viễn hành địa, Bất động địa, Thiện huệ địa, Pháp vân địa thanh tịnh, cũng không tan mất. Xá Lợi Tử! Dị sanh địa thanh tịnh, cũng không tan mất. Chủng tánh địa, Đệ bát địa, Cụ kiến địa, Bạc địa, Ly dục địa, Dĩ biện địa, Độc giác địa, Bồ tát địa, Như lai địa thanh tịnh, cũng không tan mất. Xá Lợi Tử! Thanh văn thừa thanh tịnh, cũng không tan mất. Độc giác thừa, Đại thừa thanh tịnh, cũng không tan mất.

Xá Lợi Tử! Do vì duyên cớ này, nên tôi tác lên thuyết là: Các pháp cũng vậy, đều không có tự tánh.

Lại nữa, Xá Lợi Tử! Các pháp xuất thế gian, cũng không tan mất. Vì cớ sao? Vì nếu pháp xuất thế gian, tánh vô tận vậy. Khi ấy, Xá Lợi Tử hỏi Thiện Hiện rằng: Pháp gì xuất thế gian, cũng không tan mất?

Thiện Hiện đáp: Xá Lợi Tử! Sắc xuất thế gian, cũng không tan mất. Thọ tưởng hành thức xuất thế gian, cũng không tan mất. Xá Lợi Tử! Nhãn xứ xuất thế gian, cũng không tan mất. Nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ xuất thế gian, cũng không tan mất. Xá Lợi Tử! Sắc xứ xuất thế gian, cũng không tan mất. Thanh hương vị xúc pháp xứ xuất thế gian, cũng không tan mất. Xá Lợi Tử! Nhãn giới xuất thế gian, cũng không tan mất. Sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ xuất thế gian, cũng không tan mất. Xá Lợi Tử! Nhĩ giới xuất thế gian, cũng không tan mất. Thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ xuất thế gian, cũng không tan mất. Xá Lợi Tử! Tỷ giới xuất thế gian, cũng không tan mất. Hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ xuất thế gian, cũng không tan mất. Xá Lợi Tử! Thiệt giới xuất thế gian, cũng không tan mất. Vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ xuất thế gian, cũng không tan mất. Xá Lợi Tử! Thân giới xuất thế gian, cũng không tan mất. Xúc giới, thân thức giới và thân xúc, thân xúc làm duyên sanh ra các thọ xuất thế gian, cũng không tan mất. Xá Lợi Tử! Ý giới xuất thế gian, cũng không tan mất. Pháp giới, ý thức giới và ý xúc, ý xúc làm duyên sanh ra các thọ xuất thế gian, cũng không tan mất.

Xá Lợi Tử! Địa giới xuất thế gian, cũng không tan mất. Thủy hỏa phong không thức giới xuất thế gian, cũng không tan mất. Xá Lợi Tử! Khổ thánh đế xuất thế gian, cũng không tan mất. Tập diệt đạo thánh đế xuất thế gian, cũng không tan mất. Xá Lợi Tử! Vô minh xuất thế gian, cũng không tan mất. Hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử sầu thán khổ ưu não xuất thế gian, cũng không tan mất.

Xá Lợi Tử! Nội không xuất thế gian, cũng không tan mất. Ngoại không, nội ngoại không, không không, đại không, thắng nghĩa không, hữu vi không, vô vi không, tất cảnh không, vô tế không, tán không, vô biến dị không, bổn tánh không, tự tướng không, cộng tướng không, nhất thiết pháp không, bất khả đắc không, vô tánh không, tự tánh không, vô tánh tự tánh không xuất thế gian, cũng không tan mất.

Xá Lợi Tử! Bố thí Ba la mật đa xuất thế gian, cũng không tan mất. Tịnh giới an nhẫn tinh tiến tĩnh lự bát nhã Ba la mật đa xuất thế gian, cũng không tan mất. Xá Lợi Tử! Bốn tĩnh lự xuất thế gian, cũng không tan mất. Bốn vô lượng, bốn vô sắc định xuất thế gian, cũng không tan mất. Xá Lợi Tử! Tám giải thoát xuất thế gian, cũng không tan mất. Tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ xuất thế gian, cũng không tan mất. Xá Lợi Tử! Bốn niệm trụ xuất thế gian, cũng không tan mất. Bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi xuất thế gian, cũng không tan mất. Xá Lợi Tử! Không giải thoát môn xuất thế gian, cũng không tan mất. Vô tướng, vô nguyện giải thoát môn xuất thế gian, cũng không tan mất. Xá Lợi Tử! Năm nhãn xuất thế gian, cũng không tan mất. Sáu thần thông xuất thế gian, cũng không tan mất.

Xá Lợi Tử! Phật mười lực xuất thế gian, cũng không tan mất. Bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng xuất thế gian, cũng không tan mất. Xá Lợi Tử! Nhất thiết trí xuất thế gian, cũng không tan mất. Đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí xuất thế gian, cũng không tan mất. Xá Lợi Tử! Pháp vô vong thất xuất thế gian, cũng không tan mất. Tánh hằng trụ xả xuất thế gian, cũng không tan mất. Xá Lợi Tử! Tất cả đà la ni môn xuất thế gian, cũng không tan mất. Tất cả tam ma địa môn xuất thế gian, cũng không tan mất.

Xá Lợi Tử! Cực hỷ địa xuất thế gian, cũng không tan mất. Ly cấu địa, Phát quang địa, Diệm huệ địa, Cực nan thắng địa, Hiện tiền địa, Viễn hành địa, Bất động địa, Thiện huệ địa, Pháp vân địa xuất thế gian, cũng không tan mất. Xá Lợi Tử! Dị sanh địa xuất thế gian, cũng không tan mất. Chủng tánh địa, Đệ bát địa, Cụ kiến địa, Bạc địa, Ly dục địa, Dĩ biện địa, Độc giác địa, Bồ tát địa, Như lai địa xuất thế gian, cũng không tan mất. Xá Lợi Tử! Thanh văn thừa xuất thế gian, cũng không tan mất. Độc giác thừa, Đại thừa xuất thế gian, cũng không tan mất.

Xá Lợi Tử! Do vì duyên cớ này, nên tôi tác lên thuyết là: Các pháp cũng vậy, đều không có tự tánh.

Lại nữa, Xá Lợi Tử! Các pháp vô vi, cũng không tan mất. Vì cớ sao? Vì nếu pháp vô vi, tánh vô tận vậy. Khi ấy, Xá Lợi Tử hỏi Thiện Hiện rằng: Pháp gì vô vi, cũng không tan mất?

Thiện Hiện đáp: Xá Lợi Tử! Sắc vô vi, cũng không tan mất. Thọ tưởng hành thức vô vi, cũng không tan mất. Xá Lợi Tử! Nhãn xứ vô vi, cũng không tan mất. Nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ vô vi, cũng không tan mất. Xá Lợi Tử! Sắc xứ vô vi, cũng không tan mất. Thanh hương vị xúc pháp xứ vô vi, cũng không tan mất. Xá Lợi Tử! Nhãn giới vô vi, cũng không tan mất. Sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ vô vi, cũng không tan mất. Xá Lợi Tử! Nhĩ giới vô vi, cũng không tan mất. Thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ vô vi, cũng không tan mất. Xá Lợi Tử! Tỷ giới vô vi, cũng không tan mất. Hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ vô vi, cũng không tan mất. Xá Lợi Tử! Thiệt giới vô vi, cũng không tan mất. Vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ vô vi, cũng không tan mất. Xá Lợi Tử! Thân giới vô vi, cũng không tan mất. Xúc giới, thân thức giới và thân xúc, thân xúc làm duyên sanh ra các thọ vô vi, cũng không tan mất. Xá Lợi Tử! Ý giới vô vi, cũng không tan mất. Pháp giới, ý thức giới và ý xúc, ý xúc làm duyên sanh ra các thọ vô vi, cũng không tan mất.

Xá Lợi Tử! Địa giới vô vi, cũng không tan mất. Thủy hỏa phong không thức giới vô vi, cũng không tan mất. Xá Lợi Tử! Khổ thánh đế vô vi, cũng không tan mất. Tập diệt đạo thánh đế vô vi, cũng không tan mất. Xá Lợi Tử! Vô minh vô vi, cũng không tan mất. Hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử sầu thán khổ ưu não vô vi, cũng không tan mất.

Xá Lợi Tử! Nội không vô vi, cũng không tan mất. Ngoại không, nội ngoại không, không không, đại không, thắng nghĩa không, hữu vi không, vô vi không, tất cảnh không, vô tế không, tán không, vô biến dị không, bổn tánh không, tự tướng không, cộng tướng không, nhất thiết pháp không, bất khả đắc không, vô tánh không, tự tánh không, vô tánh tự tánh không vô vi, cũng không tan mất.

Xá Lợi Tử! Bố thí Ba la mật đa vô vi, cũng không tan mất. Tịnh giới an nhẫn tinh tiến tĩnh lự bát nhã Ba la mật đa vô vi, cũng không tan mất. Xá Lợi Tử! Bốn tĩnh lự vô vi, cũng không tan mất. Bốn vô lượng, bốn vô sắc định vô vi, cũng không tan mất. Xá Lợi Tử! Tám giải thoát vô vi, cũng không tan mất. Tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ vô vi, cũng không tan mất. Xá Lợi Tử! Bốn niệm trụ vô vi, cũng không tan mất. Bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi vô vi, cũng không tan mất. Xá Lợi Tử! Không giải thoát môn vô vi, cũng không tan mất. Vô tướng, vô nguyện giải thoát môn vô vi, cũng không tan mất. Xá Lợi Tử! Năm nhãn vô vi, cũng không tan mất. Sáu thần thông vô vi, cũng không tan mất.

Xá Lợi Tử! Phật mười lực vô vi, cũng không tan mất. Bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng vô vi, cũng không tan mất. Xá Lợi Tử! Nhất thiết trí vô vi, cũng không tan mất. Đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí vô vi, cũng không tan mất. Xá Lợi Tử! Pháp vô vong thất vô vi, cũng không tan mất. Tánh hằng trụ xả vô vi, cũng không tan mất. Xá Lợi Tử! Tất cả đà la ni môn vô vi, cũng không tan mất. Tất cả tam ma địa môn vô vi, cũng không tan mất.

Xá Lợi Tử! Cực hỷ địa vô vi, cũng không tan mất. Ly cấu địa, Phát quang địa, Diệm huệ địa, Cực nan thắng địa, Hiện tiền địa, Viễn hành địa, Bất động địa, Thiện huệ địa, Pháp vân địa vô vi, cũng không tan mất. Xá Lợi Tử! Dị sanh địa vô vi, cũng không tan mất. Chủng tánh địa, Đệ bát địa, Cụ kiến địa, Bạc địa, Ly dục địa, Dĩ biện địa, Độc giác địa, Bồ tát địa, Như lai địa vô vi, cũng không tan mất. Xá Lợi Tử! Thanh văn thừa vô vi, cũng không tan mất. Độc giác thừa, Đại thừa vô vi, cũng không tan mất.

Xá Lợi Tử! Do vì duyên cớ này, nên tôi tác lên thuyết là: Các pháp cũng vậy, đều không có tự tánh.

Lại nữa, Xá Lợi Tử! Tất cả pháp phi thường phi hoại. Khi ấy, Xá Lợi Tử hỏi Thiện Hiện rằng: Vì sao tất cả pháp phi thường phi hoại?

Thiện Hiện đáp: Xá Lợi Tử! Sắc phi thường phi hoại. Vì cớ sao? Vì bản tánh vậy là vậy. Thọ tưởng hành thức phi thường phi hoại. Vì cớ sao? Vì bản tánh vậy là vậy. Xá Lợi Tử! Nhãn xứ phi thường phi hoại. Vì cớ sao? Vì bản tánh vậy là vậy. Nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ phi thường phi hoại. Vì cớ sao? Vì bản tánh vậy là vậy. Xá Lợi Tử! Sắc xứ phi thường phi hoại. Vì cớ sao? Vì bản tánh vậy là vậy. Thanh hương vị xúc pháp xứ phi thường phi hoại. Vì cớ sao? Vì bản tánh vậy là vậy.

Xá Lợi Tử! Nhãn giới phi thường phi hoại. Vì cớ sao? Vì bản tánh vậy là vậy. Sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ phi thường phi hoại. Vì cớ sao? Vì bản tánh vậy là vậy. Xá Lợi Tử! Nhĩ giới phi thường phi hoại. Vì cớ sao? Vì bản tánh vậy là vậy. Thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ phi thường phi hoại. Vì cớ sao? Vì bản tánh vậy là vậy. Xá Lợi Tử! Tỷ giới phi thường phi hoại. Vì cớ sao? Vì bản tánh vậy là vậy. Hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ phi thường phi hoại. Vì cớ sao? Vì bản tánh vậy là vậy. Xá Lợi Tử! Thiệt giới phi thường phi hoại. Vì cớ sao? Vì bản tánh vậy là vậy. Vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ phi thường phi hoại. Vì cớ sao? Vì bản tánh vậy là vậy. Xá Lợi Tử! Thân giới phi thường phi hoại. Vì cớ sao? Vì bản tánh vậy là vậy. Xúc giới, thân thức giới và thân xúc, thân xúc làm duyên sanh ra các thọ phi thường phi hoại. Vì cớ sao? Vì bản tánh vậy là vậy. Xá Lợi Tử! Ý giới phi thường phi hoại. Vì cớ sao? Vì bản tánh vậy là vậy. Pháp giới, ý thức giới và ý xúc, ý xúc làm duyên sanh ra các thọ phi thường phi hoại. Vì cớ sao? Vì bản tánh vậy là vậy.

Xá Lợi Tử! Địa giới phi thường phi hoại. Vì cớ sao? Vì bản tánh vậy là vậy. Thủy hỏa phong không thức giới phi thường phi hoại. Vì cớ sao? Vì bản tánh vậy là vậy. Xá Lợi Tử! Khổ thánh đế phi thường phi hoại. Vì cớ sao? Vì bản tánh vậy là vậy. Tập diệt đạo thánh đế phi thường phi hoại. Vì cớ sao? Vì bản tánh vậy là vậy. Xá Lợi Tử! Vô minh phi thường phi hoại. Vì cớ sao? Vì bản tánh vậy là vậy. Hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử sầu thán khổ ưu não phi thường phi hoại. Vì cớ sao? Vì bản tánh vậy là vậy.

Xá Lợi Tử! Nội không phi thường phi hoại. Vì cớ sao? Vì bản tánh vậy là vậy. Ngoại không, nội ngoại không, không không, đại không, thắng nghĩa không, hữu vi không, vô vi không, tất cảnh không, vô tế không, tán không, vô biến dị không, bổn tánh không, tự tướng không, cộng tướng không, nhất thiết pháp không, bất khả đắc không, vô tánh không, tự tánh không, vô tánh tự tánh không phi thường phi hoại. Vì cớ sao? Vì bản tánh vậy là vậy.

Xá Lợi Tử! Bố thí Ba la mật đa phi thường phi hoại. Vì cớ sao? Vì bản tánh vậy là vậy. Tịnh giới an nhẫn tinh tiến tĩnh lự bát nhã Ba la mật đa phi thường phi hoại. Vì cớ sao? Vì bản tánh vậy là vậy. Xá Lợi Tử! Bốn tĩnh lự phi thường phi hoại. Vì cớ sao? Vì bản tánh vậy là vậy. Bốn vô lượng, bốn vô sắc định phi thường phi hoại. Vì cớ sao? Vì bản tánh vậy là vậy. Xá Lợi Tử! Tám giải thoát phi thường phi hoại. Vì cớ sao? Vì bản tánh vậy là vậy. Tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ phi thường phi hoại. Vì cớ sao? Vì bản tánh vậy là vậy. Xá Lợi Tử! Bốn niệm trụ phi thường phi hoại. Vì cớ sao? Vì bản tánh vậy là vậy. Bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi phi thường phi hoại. Vì cớ sao? Vì bản tánh vậy là vậy. Xá Lợi Tử! Không giải thoát môn phi thường phi hoại. Vì cớ sao? Vì bản tánh vậy là vậy. Vô tướng, vô nguyện giải thoát môn phi thường phi hoại. Vì cớ sao? Vì bản tánh vậy là vậy. Xá Lợi Tử! Năm nhãn phi thường phi hoại. Vì cớ sao? Vì bản tánh vậy là vậy. Sáu thần thông phi thường phi hoại. Vì cớ sao? Vì bản tánh vậy là vậy.

Xá Lợi Tử! Phật mười lực phi thường phi hoại. Vì cớ sao? Vì bản tánh vậy là vậy. Bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng phi thường phi hoại. Vì cớ sao? Vì bản tánh vậy là vậy. Xá Lợi Tử! Nhất thiết trí phi thường phi hoại. Vì cớ sao? Vì bản tánh vậy là vậy. Đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí phi thường phi hoại. Vì cớ sao? Vì bản tánh vậy là vậy. Xá Lợi Tử! Pháp vô vong thất phi thường phi hoại. Vì cớ sao? Vì bản tánh vậy là vậy. Tánh hằng trụ xả phi thường phi hoại. Vì cớ sao? Vì bản tánh vậy là vậy. Xá Lợi Tử! Tất cả đà la ni môn phi thường phi hoại. Vì cớ sao? Vì bản tánh vậy là vậy. Tất cả tam ma địa môn phi thường phi hoại. Vì cớ sao? Vì bản tánh vậy là vậy.

Xá Lợi Tử! Cực hỷ địa phi thường phi hoại. Vì cớ sao? Vì bản tánh vậy là vậy. Ly cấu địa, Phát quang địa, Diệm huệ địa, Cực nan thắng địa, Hiện tiền địa, Viễn hành địa, Bất động địa, Thiện huệ địa, Pháp vân địa phi thường phi hoại. Vì cớ sao? Vì bản tánh vậy là vậy. Xá Lợi Tử! Dị sanh địa phi thường phi hoại. Vì cớ sao? Vì bản tánh vậy là vậy. Chủng tánh địa, Đệ bát địa, Cụ kiến địa, Bạc địa, Ly dục địa, Dĩ biện địa, Độc giác địa, Bồ tát địa, Như lai địa phi thường phi hoại. Vì cớ sao? Vì bản tánh vậy là vậy. Xá Lợi Tử! Thanh văn thừa phi thường phi hoại. Vì cớ sao? Vì bản tánh vậy là vậy. Độc giác thừa, Đại thừa phi thường phi hoại. Vì cớ sao? Vì bản tánh vậy là vậy.

Xá Lợi Tử! Tóm lược mà nói: Tất cả thiện pháp phi thường phi hoại. Vì cớ sao? Vì bản tánh vậy là vậy. Tất cả phi thiện pháp phi thường phi hoại. Vì cớ sao? Vì bản tánh vậy là vậy. Tất cả hữu ký pháp phi thường phi hoại. Vì cớ sao? Vì bản tánh vậy là vậy. Tất cả vô ký pháp phi thường phi hoại. Vì cớ sao? Vì bản tánh vậy là vậy. Tất cả hữu lậu pháp phi thường phi hoại. Vì cớ sao? Vì bản tánh vậy là vậy. Tất cả vô lậu pháp phi thường phi hoại. Vì cớ sao? Vì bản tánh vậy là vậy. Tất cả hữu vi pháp phi thường phi hoại. Vì cớ sao? Vì bản tánh vậy là vậy. Tất cả vô vi pháp phi thường phi hoại. Vì cớ sao? Vì bản tánh vậy là vậy.

Xá Lợi Tử! Do vì duyên cớ này, nên tôi tác lên thuyết là: Các pháp cũng vậy, đều không có tự tánh.

Bấy giờ, cụ thọ Thiện Hiện lại đáp Xá Lợi Tử rằng: Như lời Tôn giả đã hỏi vì duyên cớ nào mà nói sắc thảy các pháp rốt ráo chẳng sanh ấy. Xá Lợi Tử! Sắc bản tánh rốt ráo chẳng sanh. Vì cớ sao? Vì phi sở tác vậy.

Thọ tưởng hành thức bản tánh rốt ráo chẳng sanh. Vì cớ sao? Vì phi sở tác vậy. Sở vì sao? Vì sắc cho đến thức, kẻ tác giả chẳng khá được vậy.

Xá Lợi Tử! Nhãn xứ bản tánh rốt ráo chẳng sanh. Vì cớ sao? Vì phi sở tác vậy. Nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ bản tánh rốt ráo chẳng sanh. Vì cớ sao? Vì phi sở tác vậy. Sở vì sao? Vì nhãn xứ cho đến ý xứ, kẻ tác giả chẳng khá được vậy. Xá Lợi Tử! Sắc xứ bản tánh rốt ráo chẳng sanh. Vì cớ sao? Vì phi sở tác vậy. Thanh hương vị xúc pháp xứ bản tánh rốt ráo chẳng sanh. Vì cớ sao? Vì phi sở tác vậy. Sở vì sao? Vì sắc xứ cho đến pháp xứ, kẻ tác giả chẳng khá được vậy.

Xá Lợi Tử! Nhãn giới bản tánh rốt ráo chẳng sanh. Vì cớ sao? Vì phi sở tác vậy. Sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ bản tánh rốt ráo chẳng sanh. Vì cớ sao? Vì phi sở tác vậy. Sở vì sao? Vì nhãn giới cho đến nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ, kẻ tác giả chẳng khá được vậy.

Xá Lợi Tử! Nhĩ giới bản tánh rốt ráo chẳng sanh. Vì cớ sao? Vì phi sở tác vậy. Thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ bản tánh rốt ráo chẳng sanh. Vì cớ sao? Vì phi sở tác vậy. Sở vì sao? Vì nhĩ giới cho đến nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ, kẻ tác giả chẳng khá được vậy.

Xá Lợi Tử! Tỷ giới bản tánh rốt ráo chẳng sanh. Vì cớ sao? Vì phi sở tác vậy. Hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ bản tánh rốt ráo chẳng sanh. Vì cớ sao? Vì phi sở tác vậy. Sở vì sao? Vì tỷ giới cho đến tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ, kẻ tác giả chẳng khá được vậy.

Xá Lợi Tử! Thiệt giới bản tánh rốt ráo chẳng sanh. Vì cớ sao? Vì phi sở tác vậy. Vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ bản tánh rốt ráo chẳng sanh. Vì cớ sao? Vì phi sở tác vậy. Sở vì sao? Vì thiệt giới cho đến thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ, kẻ tác giả chẳng khá được vậy.

Xá Lợi Tử! Thân giới bản tánh rốt ráo chẳng sanh. Vì cớ sao? Vì phi sở tác vậy. Xúc giới, thân thức giới và thân xúc, thân xúc làm duyên sanh ra các thọ bản tánh rốt ráo chẳng sanh. Vì cớ sao? Vì phi sở tác vậy. Sở vì sao? Vì thân giới cho đến thân xúc làm duyên sanh ra các thọ, kẻ tác giả chẳng khá được vậy.

Xá Lợi Tử! Ý giới bản tánh rốt ráo chẳng sanh. Vì cớ sao? Vì phi sở tác vậy. Pháp giới, ý thức giới và ý xúc, ý xúc làm duyên sanh ra các thọ bản tánh rốt ráo chẳng sanh. Vì cớ sao? Vì phi sở tác vậy. Sở vì sao? Vì ý giới cho đến ý xúc làm duyên sanh ra các thọ, kẻ tác giả chẳng khá được vậy.

Xá Lợi Tử! Địa giới bản tánh rốt ráo chẳng sanh. Vì cớ sao? Vì phi sở tác vậy. Thủy hỏa phong không thức giới bản tánh rốt ráo chẳng sanh. Vì cớ sao? Vì phi sở tác vậy. Sở vì sao? Vì địa giới cho đến thức giới, kẻ tác giả chẳng khá được vậy.

Xá Lợi Tử! Khổ thánh đế bản tánh rốt ráo chẳng sanh. Vì cớ sao? Vì phi sở tác vậy. Tập diệt đạo thánh đế bản tánh rốt ráo chẳng sanh. Vì cớ sao? Vì phi sở tác vậy. Sở vì sao? Vì khổ thánh đế cho đến đạo thánh đế, kẻ tác giả chẳng khá được vậy.

Xá Lợi Tử! Vô minh bản tánh rốt ráo chẳng sanh. Vì cớ sao? Vì phi sở tác vậy. Hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử sầu thán khổ ưu não bản tánh rốt ráo chẳng sanh. Vì cớ sao? Vì phi sở tác vậy. Sở vì sao? Vì vô minh cho đến lão tử sầu thán khổ ưu não, kẻ tác giả chẳng khá được vậy.

Xá Lợi Tử! Nội không bản tánh rốt ráo chẳng sanh. Vì cớ sao? Vì phi sở tác vậy. Ngoại không, nội ngoại không, không không, đại không, thắng nghĩa không, hữu vi không, vô vi không, tất cảnh không, vô tế không, tán không, vô biến dị không, bổn tánh không, tự tướng không, cộng tướng không, nhất thiết pháp không, bất khả đắc không, vô tánh không, tự tánh không, vô tánh tự tánh không bản tánh rốt ráo chẳng sanh. Vì cớ sao? Vì phi sở tác vậy. Sở vì sao? Vì nội không cho đến vô tánh tự tánh không, kẻ tác giả chẳng khá được vậy.

Xá Lợi Tử! Bố thí Ba la mật đa bản tánh rốt ráo chẳng sanh. Vì cớ sao? Vì phi sở tác vậy. Tịnh giới an nhẫn tinh tiến tĩnh lự bát nhã Ba la mật đa bản tánh rốt ráo chẳng sanh. Vì cớ sao? Vì phi sở tác vậy. Sở vì sao? Vì Bố thí Ba la mật đa cho đến bát nhã Ba la mật đa, kẻ tác giả chẳng khá được vậy.

Xá Lợi Tử! Bốn tĩnh lự bản tánh rốt ráo chẳng sanh. Vì cớ sao? Vì phi sở tác vậy. Bốn vô lượng, bốn vô sắc định bản tánh rốt ráo chẳng sanh. Vì cớ sao? Vì phi sở tác vậy. Sở vì sao? Vì bốn tĩnh lự, bốn vô lượng, bốn vô sắc định, kẻ tác giả chẳng khá được vậy.

Xá Lợi Tử! Tám giải thoát bản tánh rốt ráo chẳng sanh. Vì cớ sao? Vì phi sở tác vậy. Tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ bản tánh rốt ráo chẳng sanh. Vì cớ sao? Vì phi sở tác vậy. Sở vì sao? Vì tám giải thoát cho đến mười biến xứ, kẻ tác giả chẳng khá được vậy.

Xá Lợi Tử! Bốn niệm trụ bản tánh rốt ráo chẳng sanh. Vì cớ sao? Vì phi sở tác vậy. Bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi bản tánh rốt ráo chẳng sanh. Vì cớ sao? Vì phi sở tác vậy. Sở vì sao? Vì bốn niệm trụ cho đến tám thánh đạo chi, kẻ tác giả chẳng khá được vậy.

Xá Lợi Tử! Không giải thoát môn bản tánh rốt ráo chẳng sanh. Vì cớ sao? Vì phi sở tác vậy. Vô tướng, vô nguyện giải thoát môn bản tánh rốt ráo chẳng sanh. Vì cớ sao? Vì phi sở tác vậy. Sở vì sao? Vì không, vô tướng, vô nguyện giải thoát môn, kẻ tác giả chẳng khá được vậy.

Xá Lợi Tử! Năm nhãn bản tánh rốt ráo chẳng sanh. Vì cớ sao? Vì phi sở tác vậy. Sáu thần thông bản tánh rốt ráo chẳng sanh. Vì cớ sao? Vì phi sở tác vậy. Sở vì sao? Vì năm nhãn, sáu thần thông, kẻ tác giả chẳng khá được vậy.

Xá Lợi Tử! Phật mười lực bản tánh rốt ráo chẳng sanh. Vì cớ sao? Vì phi sở tác vậy. Bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng bản tánh rốt ráo chẳng sanh. Vì cớ sao? Vì phi sở tác vậy. Sở vì sao? Vì Phật mười lực cho đến mười tám pháp Phật bất cộng, kẻ tác giả chẳng khá được vậy.

Xá Lợi Tử! Nhất thiết trí bản tánh rốt ráo chẳng sanh. Vì cớ sao? Vì phi sở tác vậy. Đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí bản tánh rốt ráo chẳng sanh. Vì cớ sao? Vì phi sở tác vậy. Sở vì sao? Vì nhất thiết trí, đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí, kẻ tác giả chẳng khá được vậy.

Xá Lợi Tử! Pháp vô vong bản tánh rốt ráo chẳng sanh. Vì cớ sao? Vì phi sở tác vậy. Tánh hằng trụ xả bản tánh rốt ráo chẳng sanh. Vì cớ sao? Vì phi sở tác vậy. Sở vì sao? Vì pháp vô vong thất, tánh hằng trụ xả, kẻ tác giả chẳng khá được vậy.

Xá Lợi Tử! Tất cả đà la ni môn bản tánh rốt ráo chẳng sanh. Vì cớ sao? Vì phi sở tác vậy. Tất cả tam ma địa môn bản tánh rốt ráo chẳng sanh. Vì cớ sao? Vì phi sở tác vậy. Sở vì sao? Vì tất cả đà la ni môn, tất cả tam ma địa môn, kẻ tác giả chẳng khá được vậy.

Xá Lợi Tử! Cực hỷ địa bản tánh rốt ráo chẳng sanh. Vì cớ sao? Vì phi sở tác vậy. Ly cấu địa, Phát quang địa, Diệm huệ địa, Cực nan thắng địa, Hiện tiền địa, Viễn hành địa, Bất động địa, Thiện huệ địa, Pháp vân địa bản tánh rốt ráo chẳng sanh. Vì cớ sao? Vì phi sở tác vậy. Sở vì sao? Vì Cực hỷ địa cho đến Pháp vân địa, kẻ tác giả chẳng khá được vậy.

Xá Lợi Tử! Dị sanh địa bản tánh rốt ráo chẳng sanh. Vì cớ sao? Vì phi sở tác vậy. Chủng tánh địa, Đệ bát địa, Cụ kiến địa, Bạc địa, Ly dục địa, Dĩ biện địa, Độc giác địa, Bồ tát địa, Như lai địa bản tánh rốt ráo chẳng sanh. Vì cớ sao? Vì phi sở tác vậy. Sở vì sao? Vì Dị sanh địa cho đến Như lai địa, kẻ tác giả chẳng khá được vậy.

Xá Lợi Tử! Thanh văn thừa bản tánh rốt ráo chẳng sanh. Vì cớ sao? Vì phi sở tác vậy. Độc giác thừa, Đại thừa bản tánh rốt ráo chẳng sanh. Vì cớ sao? Vì phi sở tác vậy. Sở vì sao? Vì Thanh văn thừa, Độc giác thừa, Đại thừa, kẻ tác giả chẳng khá được vậy.

Xá Lợi Tử! Do vì duyên cớ này, nên tôi tác lên thuyết là: Sắc thảy các pháp rốt ráo chẳng sanh.

Bấy giờ, cụ thọ Thiện Hiện lại đáp Xá Lợi Tử rằng: Như lời Tôn giả đã hỏi, vì duyên cớ nào mà nói, nếu rốt ráo chẳng sanh, thời chẳng gọi tên sắc thảy ấy. Xá Lợi Tử! Như vậy, như vậy. Nếu rốt ráo chẳng sanh, thời chẳng gọi tên sắc thảy. Vì cớ sao?

Xá Lợi Tử! Sắc bản tánh không vậy. Nếu pháp bản tánh không, thời chẳng thể thi thiết hoặc sanh, hoặc diệt, hoặc trụ, hoặc dị. Do vì duyên cớ này, nếu rốt ráo chẳng sanh, thời chẳng gọi tên sắc. Xá Lợi Tử! Thọ tưởng hành thức bản tánh không vậy. Nếu pháp bản tánh không, thời chẳng thể thi thiết hoặc sanh, hoặc diệt, hoặc trụ, hoặc dị. Do vì duyên cớ này, nếu rốt ráo chẳng sanh, thời chẳng gọi tên thọ tưởng hành thức.

Xá Lợi Tử! Nhãn xứ bản tánh không vậy. Nếu pháp bản tánh không, thời chẳng thể thi thiết hoặc sanh, hoặc diệt, hoặc trụ, hoặc dị. Do vì duyên cớ này, nếu rốt ráo chẳng sanh, thời chẳng gọi tên nhãn xứ. Xá Lợi Tử! Nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ bản tánh không vậy. Nếu pháp bản tánh không, thời chẳng thể thi thiết hoặc sanh, hoặc diệt, hoặc trụ, hoặc dị. Do vì duyên cớ này, nếu rốt ráo chẳng sanh, thời chẳng gọi tên nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ.

Xá Lợi Tử! Sắc xứ bản tánh không vậy. Nếu pháp bản tánh không, thời chẳng thể thi thiết hoặc sanh, hoặc diệt, hoặc trụ, hoặc dị. Do vì duyên cớ này, nếu rốt ráo chẳng sanh, thời chẳng gọi tên sắc xứ. Xá Lợi Tử! Thanh hương vị xúc pháp xứ bản tánh không vậy. Nếu pháp bản tánh không, thời chẳng thể thi thiết hoặc sanh, hoặc diệt, hoặc trụ, hoặc dị. Do vì duyên cớ này, nếu rốt ráo chẳng sanh, thời chẳng gọi tên thanh hương vị xúc pháp xứ.

Xá Lợi Tử! Nhãn giới bản tánh không vậy. Nếu pháp bản tánh không, thời chẳng thể thi thiết hoặc sanh, hoặc diệt, hoặc trụ, hoặc dị. Do vì duyên cớ này, nếu rốt ráo chẳng sanh, thời chẳng gọi tên nhãn giới. Xá Lợi Tử! Sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ bản tánh không vậy. Nếu pháp bản tánh không, thời chẳng thể thi thiết hoặc sanh, hoặc diệt, hoặc trụ, hoặc dị. Do vì duyên cớ này, nếu rốt ráo chẳng sanh, thời chẳng gọi tên sắc giới cho đến nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ.

Xá Lợi Tử! Nhĩ giới bản tánh không vậy. Nếu pháp bản tánh không, thời chẳng thể thi thiết hoặc sanh, hoặc diệt, hoặc trụ, hoặc dị. Do vì duyên cớ này, nếu rốt ráo chẳng sanh, thời chẳng gọi tên nhĩ giới. Xá Lợi Tử! Thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ bản tánh không vậy. Nếu pháp bản tánh không, thời chẳng thể thi thiết hoặc sanh, hoặc diệt, hoặc trụ, hoặc dị. Do vì duyên cớ này, nếu rốt ráo chẳng sanh, thời chẳng gọi tên thanh giới cho đến nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ.

Xá Lợi Tử! Tỷ giới bản tánh không vậy. Nếu pháp bản tánh không, thời chẳng thể thi thiết hoặc sanh, hoặc diệt, hoặc trụ, hoặc dị. Do vì duyên cớ này, nếu rốt ráo chẳng sanh, thời chẳng gọi tên tỷ giới. Xá Lợi Tử! Hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ bản tánh không vậy. Nếu pháp bản tánh không, thời chẳng thể thi thiết hoặc sanh, hoặc diệt, hoặc trụ, hoặc dị. Do vì duyên cớ này, nếu rốt ráo chẳng sanh, thời chẳng gọi tên hương giới cho đến tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ.

Xá Lợi Tử! Thiệt giới bản tánh không vậy. Nếu pháp bản tánh không, thời chẳng thể thi thiết hoặc sanh, hoặc diệt, hoặc trụ, hoặc dị. Do vì duyên cớ này, nếu rốt ráo chẳng sanh, thời chẳng gọi tên thiệt giới. Xá Lợi Tử! Vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ bản tánh không vậy. Nếu pháp bản tánh không, thời chẳng thể thi thiết hoặc sanh, hoặc diệt, hoặc trụ, hoặc dị. Do vì duyên cớ này, nếu rốt ráo chẳng sanh, thời chẳng gọi tên vị giới cho đến thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ.

Xá Lợi Tử! Thân giới bản tánh không vậy. Nếu pháp bản tánh không, thời chẳng thể thi thiết hoặc sanh, hoặc diệt, hoặc trụ, hoặc dị. Do vì duyên cớ này, nếu rốt ráo chẳng sanh, thời chẳng gọi tên thân giới. Xá Lợi Tử! Xúc giới, thân thức giới và thân xúc, thân xúc làm duyên sanh ra các thọ bản tánh không vậy. Nếu pháp bản tánh không, thời chẳng thể thi thiết hoặc sanh, hoặc diệt, hoặc trụ, hoặc dị. Do vì duyên cớ này, nếu rốt ráo chẳng sanh, thời chẳng gọi tên xúc giới cho đến thân xúc làm duyên sanh ra các thọ.

Xá Lợi Tử! Ý giới bản tánh không vậy. Nếu pháp bản tánh không, thời chẳng thể thi thiết hoặc sanh, hoặc diệt, hoặc trụ, hoặc dị. Do vì duyên cớ này, nếu rốt ráo chẳng sanh, thời chẳng gọi tên ý giới. Xá Lợi Tử! Pháp giới, ý thức giới và ý xúc, ý xúc làm duyên sanh ra các thọ bản tánh không vậy. Nếu pháp bản tánh không, thời chẳng thể thi thiết hoặc sanh, hoặc diệt, hoặc trụ, hoặc dị. Do vì duyên cớ này, nếu rốt ráo chẳng sanh, thời chẳng gọi tên pháp giới cho đến ý xúc làm duyên sanh ra các thọ.

Xá Lợi Tử! Địa giới bản tánh không vậy. Nếu pháp bản tánh không, thời chẳng thể thi thiết hoặc sanh, hoặc diệt, hoặc trụ, hoặc dị. Do vì duyên cớ này, nếu rốt ráo chẳng sanh, thời chẳng gọi tên địa giới. Xá Lợi Tử! Thủy hỏa phong không thức giới bản tánh không vậy. Nếu pháp bản tánh không, thời chẳng thể thi thiết hoặc sanh, hoặc diệt, hoặc trụ, hoặc dị. Do vì duyên cớ này, nếu rốt ráo chẳng sanh, thời chẳng gọi tên thủy hỏa phong không thức giới.

Xá Lợi Tử! Khổ thánh đế bản tánh không vậy. Nếu pháp bản tánh không, thời chẳng thể thi thiết hoặc sanh, hoặc diệt, hoặc trụ, hoặc dị. Do vì duyên cớ này, nếu rốt ráo chẳng sanh, thời chẳng gọi tên khổ thánh đế. Xá Lợi Tử! Tập diệt đạo thánh đế bản tánh không vậy. Nếu pháp bản tánh không, thời chẳng thể thi thiết hoặc sanh, hoặc diệt, hoặc trụ, hoặc dị. Do vì duyên cớ này, nếu rốt ráo chẳng sanh, thời chẳng gọi tên tập diệt đạo thánh đế.

Xá Lợi Tử! Vô minh bản tánh không vậy. Nếu pháp bản tánh không, thời chẳng thể thi thiết hoặc sanh, hoặc diệt, hoặc trụ, hoặc dị. Do vì duyên cớ này, nếu rốt ráo chẳng sanh, thời chẳng gọi tên vô minh. Xá Lợi Tử! Hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử sầu thán khổ ưu não bản tánh không vậy. Nếu pháp bản tánh không, thời chẳng thể thi thiết hoặc sanh, hoặc diệt, hoặc trụ, hoặc dị. Do vì duyên cớ này, nếu rốt ráo chẳng sanh, thời chẳng gọi tên hành cho đến lão tử sầu thán khổ ưu não.

Xá Lợi Tử! Nội không bản tánh không vậy. Nếu pháp bản tánh không, thời chẳng thể thi thiết hoặc sanh, hoặc diệt, hoặc trụ, hoặc dị. Do vì duyên cớ này, nếu rốt ráo chẳng sanh, thời chẳng gọi tên nội không. Xá Lợi Tử! Ngoại không, nội ngoại không, không không, đại không, thắng nghĩa không, hữu vi không, vô vi không, tất cảnh không, vô tế không, tán không, vô biến dị không, bổn tánh không, tự tướng không, cộng tướng không, nhất thiết pháp không, bất khả đắc không, vô tánh không, tự tánh không, vô tánh tự tánh không bản tánh không vậy. Nếu pháp bản tánh không, thời chẳng thể thi thiết hoặc sanh, hoặc diệt, hoặc trụ, hoặc dị. Do vì duyên cớ này, nếu rốt ráo chẳng sanh, thời chẳng gọi tên ngoại không cho đến vô tánh tự tánh không.

Xá Lợi Tử! Bố thí Ba la mật đa bản tánh không vậy. Nếu pháp bản tánh không, thời chẳng thể thi thiết hoặc sanh, hoặc diệt, hoặc trụ, hoặc dị. Do vì duyên cớ này, nếu rốt ráo chẳng sanh, thời chẳng gọi tên bố thí Ba la mật đa. Xá Lợi Tử! Tịnh giới an nhẫn tinh tiến tĩnh lự bát nhã Ba la mật đa bản tánh không vậy. Nếu pháp bản tánh không, thời chẳng thể thi thiết hoặc sanh, hoặc diệt, hoặc trụ, hoặc dị. Do vì duyên cớ này, nếu rốt ráo chẳng sanh, thời chẳng gọi tên tịnh giới cho đến bát nhã Ba la mật đa.

Xá Lợi Tử! Bốn tĩnh lự bản tánh không vậy. Nếu pháp bản tánh không, thời chẳng thể thi thiết hoặc sanh, hoặc diệt, hoặc trụ, hoặc dị. Do vì duyên cớ này, nếu rốt ráo chẳng sanh, thời chẳng gọi tên bốn tĩnh lự. Xá Lợi Tử! Bốn vô lượng, bốn vô sắc định bản tánh không vậy. Nếu pháp bản tánh không, thời chẳng thể thi thiết hoặc sanh, hoặc diệt, hoặc trụ, hoặc dị. Do vì duyên cớ này, nếu rốt ráo chẳng sanh, thời chẳng gọi tên bốn vô lượng, bốn vô sắc định.

Xá Lợi Tử! Tám giải thoát bản tánh không vậy. Nếu pháp bản tánh không, thời chẳng thể thi thiết hoặc sanh, hoặc diệt, hoặc trụ, hoặc dị. Do vì duyên cớ này, nếu rốt ráo chẳng sanh, thời chẳng gọi tên tám giải thoát. Xá Lợi Tử! Tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ bản tánh không vậy. Nếu pháp bản tánh không, thời chẳng thể thi thiết hoặc sanh, hoặc diệt, hoặc trụ, hoặc dị. Do vì duyên cớ này, nếu rốt ráo chẳng sanh, thời chẳng gọi tên tám thắng xứ cho đến mười biến xứ.

Xá Lợi Tử! Bốn niệm trụ bản tánh không vậy. Nếu pháp bản tánh không, thời chẳng thể thi thiết hoặc sanh, hoặc diệt, hoặc trụ, hoặc dị. Do vì duyên cớ này, nếu rốt ráo chẳng sanh, thời chẳng gọi tên bốn niệm trụ. Xá Lợi Tử! Bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi bản tánh không vậy. Nếu pháp bản tánh không, thời chẳng thể thi thiết hoặc sanh, hoặc diệt, hoặc trụ, hoặc dị. Do vì duyên cớ này, nếu rốt ráo chẳng sanh, thời chẳng gọi tên bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chi.

Xá Lợi Tử! Không giải thoát môn bản tánh không vậy. Nếu pháp bản tánh không, thời chẳng thể thi thiết hoặc sanh, hoặc diệt, hoặc trụ, hoặc dị. Do vì duyên cớ này, nếu rốt ráo chẳng sanh, thời chẳng gọi tên không giải thoát môn. Xá Lợi Tử! Vô tướng, vô nguyện giải thoát môn bản tánh không vậy. Nếu pháp bản tánh không, thời chẳng thể thi thiết hoặc sanh, hoặc diệt, hoặc trụ, hoặc dị. Do vì duyên cớ này, nếu rốt ráo chẳng sanh, thời chẳng gọi tên vô tướng, vô nguyện giải thoát môn.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
100,210,165