Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: Nguyên Tạng   

Quyển Thứ 308: Hội thứ nhất Phẩm Phật Mẫu thứ 41-4. Hội thứ nhất Phẩm Chẳng Nghĩ Bàn Thảy thứ 42-1

17/04/201319:37(Xem: 14073)
Quyển Thứ 308: Hội thứ nhất Phẩm Phật Mẫu thứ 41-4. Hội thứ nhất Phẩm Chẳng Nghĩ Bàn Thảy thứ 42-1

Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa - Tập 13

Quyển Thứ 308: Hội thứ nhất Phẩm Phật Mẫu thứ 41-4
Hội thứ nhất Phẩm Chẳng Nghĩ Bàn Thảy thứ 42-1

Hòa Thượng Thích Trí Nghiêm

Nguồn: Hòa Thượng Thích Trí Nghiêm

Lại nữa, Thiện Hiện! Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu năng chỉ chư Phật tướng thế gian tự tánh không, gọi là mẹ các Phật, năng chỉ chư Phật thật tướng thế gian. Bạch Thế Tôn! Vì sao Bát nhã Ba la mật đa năng chỉ chư Phật tướng thế gian tự tánh không?

Thiện Hiện! Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu năng chỉ chư Phật tướng sắc thế gian tự tánh không, tướng thọ tưởng hành thức thế gian tự tánh không. Năng chỉ chư Phật tướng nhãn xứ thế gian tự tánh không, tướng nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ thế gian tự tánh không. Năng chỉ chư Phật tướng sắc xứ thế gian tự tánh không, tướng thanh hương vị xúc pháp xứ thế gian tự tánh không.

Năng chỉ chư Phật tướng nhãn giới thế gian tự tánh không; tướng sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ thế gian tự tánh không. Năng chỉ chư Phật tướng nhĩ giới thế gian tự tánh không; tướng thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ thế gian tự tánh không. Năng chỉ chư Phật tướng tỷ giới thế gian tự tánh không; tướng hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ thế gian tự tánh không. Năng chỉ chư Phật tướng thiệt giới thế gian tự tánh không; tướng vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ thế gian tự tánh không. Năng chỉ chư Phật tướng thân giới thế gian tự tánh không; tướng xúc giới, thân thức giới và thân xúc, thân xúc làm duyên sanh ra các thọ thế gian tự tánh không. Năng chỉ chư Phật tướng ý giới thế gian tự tánh không; tướng pháp giới, ý thức giới và ý xúc, ý xúc làm duyên sanh ra các thọ thế gian tự tánh không.

Năng chỉ chư Phật tướng địa giới thế gian tự tánh không, tướng thủy hỏa phong không thức giới thế gian tự tánh không. Năng chỉ chư Phật tướng vô minh thế gian tự tánh không; tướng hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử sầu thán khổ ưu não thế gian tự tánh không. Năng chỉ chư Phật tướng bố thí Ba la mật đa thế gian tự tánh không; tướng tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã Ba la mật đa thế gian tự tánh không.

Năng chỉ chư Phật tướng nội không thế gian tự tánh không; tướng ngoại không, nội ngoại không, không không, đại không, thắng nghĩa không, hữu vi không, vô vi không, tất cánh không, vô tế không, tán không, vô biến dị không, bổn tánh không, tự tướng không, cộng tướng không, nhất thiết pháp không, bất khả đắc không, vô tánh không, tự tánh không, vô tánh tự tánh không thế gian tự tánh không. Năng chỉ chư Phật tướng chơn như thế gian tự tánh không; tướng pháp giới, pháp tánh, bất hư vọng tánh, bất biến dị tánh, bình đẳng tánh, ly sanh tánh, pháp định, pháp trụ, thật tế, hư không giới, bất tư nghì giới thế gian tự tánh không. Năng chỉ chư Phật tướng khổ thánh đế thế gian tự tánh không, tướng tập diệt đạo thánh đế thế gian tự tánh không.

Năng chỉ chư Phật tướng bốn tĩnh lự thế gian tự tánh không; tướng bốn vô lượng, bốn vô sắc định thế gian tự tánh không. Năng chỉ chư Phật tướng tám giải thoát thế gian tự tánh không; tướng tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ thế gian tự tánh không. Năng chỉ chư Phật tướng bốn niệm trụ thế gian tự tánh không; tướng bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi thế gian tự tánh không. Năng chỉ chư Phật tướng không giải thoát môn thế gian tự tánh không; tướng vô tướng, vô nguyện giải thoát môn thế gian tự tánh không. Năng chỉ chư Phật tướng Bồ tát thập địa thế gian tự tánh không.

Năng chỉ chư Phật tướng năm nhãn thế gian tự tánh không, tướng sáu thần thông thế gian tự tánh không.

Năng chỉ chư Phật tướng Phật mười lực thế gian tự tánh không; tướng bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng thế gian tự tánh không. Năng chỉ chư Phật tướng pháp vô vong thất thế gian tự tánh không, tướng tánh hằng trụ xả thế gian tự tánh không. Năng chỉ chư Phật tướng nhất thiết trí thế gian tự tánh không; tướng đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí thế gian tự tánh không. Năng chỉ chư Phật tướng tất cả đà la ni môn thế gian tự tánh không, tướng tất cả tam ma địa môn thế gian tự tánh không.

Năng chỉ chư Phật tướng quả Dự lưu thế gian tự tánh không; tướng quả Nhất lai, Bất hoàn, A la hán thế gian tự tánh không. Năng chỉ chư Phật tướng Độc giác Bồ đề thế gian tự tánh không. Năng chỉ chư Phật tướng tất cả hạnh Bồ tát Ma ha tát thế gian tự tánh không. Năng chỉ chư Phật tướng chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề thế gian tự tánh không.

Thiện Hiện! Bởi nghĩa như thế, Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu năng chỉ chư Phật thật tướng thế gian, gọi là mẹ các Phật.

Lại nữa, Thiện Hiện! Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu năng chỉ chư Phật tướng thế gian vô tánh tự tánh không, gọi là mẹ các Phật, năng chỉ chư Phật thật tướng thế gian. Bạch Thế Tôn! Vì sao Bát nhã Ba la mật đa năng chỉ chư Phật tướng thế gian vô tánh tự tánh không?

Thiện Hiện! Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu năng chỉ chư Phật tướng sắc thế gian vô tánh tự tánh không, tướng thọ tưởng hành thức thế gian vô tánh tự tánh không. Năng chỉ chư Phật tướng nhãn xứ thế gian vô tánh tự tánh không, tướng nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ thế gian vô tánh tự tánh không. Năng chỉ chư Phật tướng sắc xứ thế gian vô tánh tự tánh không, tướng thanh hương vị xúc pháp xứ thế gian vô tánh tự tánh không.

Năng chỉ chư Phật tướng nhãn giới thế gian vô tánh tự tánh không; tướng sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ thế gian vô tánh tự tánh không. Năng chỉ chư Phật tướng nhĩ giới thế gian vô tánh tự tánh không; tướng thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ thế gian vô tánh tự tánh không. Năng chỉ chư Phật tướng tỷ giới thế gian vô tánh tự tánh không; tướng hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ thế gian vô tánh tự tánh không. Năng chỉ chư Phật tướng thiệt giới thế gian vô tánh tự tánh không; tướng vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ thế gian vô tánh tự tánh không. Năng chỉ chư Phật tướng thân giới thế gian vô tánh tự tánh không; tướng xúc giới, thân thức giới và thân xúc, thân xúc làm duyên sanh ra các thọ thế gian vô tánh tự tánh không. Năng chỉ chư Phật tướng ý giới thế gian vô tánh tự tánh không; tướng pháp giới, ý thức giới và ý xúc, ý xúc làm duyên sanh ra các thọ thế gian vô tánh tự tánh không.

Năng chỉ chư Phật tướng địa giới thế gian vô tánh tự tánh không, tướng thủy hỏa phong không thức giới thế gian vô tánh tự tánh không. Năng chỉ chư Phật tướng vô minh thế gian vô tánh tự tánh không; tướng hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử sầu thán khổ ưu não thế gian vô tánh tự tánh không. Năng chỉ chư Phật tướng bố thí Ba la mật đa thế gian vô tánh tự tánh không; tướng tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã Ba la mật đa thế gian vô tánh tự tánh không.

Năng chỉ chư Phật tướng nội không thế gian vô tánh tự tánh không; tướng ngoại không, nội ngoại không, không không, đại không, thắng nghĩa không, hữu vi không, vô vi không, tất cánh không, vô tế không, tán không, vô biến dị không, bổn tánh không, tự tướng không, cộng tướng không, nhất thiết pháp không, bất khả đắc không, vô tánh không, tự tánh không, vô tánh tự tánh không thế gian vô tánh tự tánh không. Năng chỉ chư Phật tướng chơn như thế gian vô tánh tự tánh không; tướng pháp giới, pháp tánh, bất hư vọng tánh, bất biến dị tánh, bình đẳng tánh, ly sanh tánh, pháp định, pháp trụ, thật tế, hư không giới, bất tư nghì giới thế gian vô tánh tự tánh không. Năng chỉ chư Phật tướng khổ thánh đế thế gian vô tánh tự tánh không, tướng tập diệt đạo thánh đế thế gian vô tánh tự tánh không.

Năng chỉ chư Phật tướng bốn tĩnh lự thế gian vô tánh tự tánh không; tướng bốn vô lượng, bốn vô sắc định thế gian vô tánh tự tánh không. Năng chỉ chư Phật tướng tám giải thoát thế gian vô tánh tự tánh không; tướng tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ thế gian vô tánh tự tánh không. Năng chỉ chư Phật tướng bốn niệm trụ thế gian vô tánh tự tánh không; tướng bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi thế gian vô tánh tự tánh không. Năng chỉ chư Phật tướng không giải thoát môn thế gian vô tánh tự tánh không; tướng vô tướng, vô nguyện giải thoát môn thế gian vô tánh tự tánh không. Năng chỉ chư Phật tướng Bồ tát thập địa thế gian vô tánh tự tánh không. Năng chỉ chư Phật tướng năm nhãn thế gian vô tánh tự tánh không, tướng sáu thần thông thế gian vô tánh tự tánh không.

Năng chỉ chư Phật tướng Phật mười lực thế gian vô tánh tự tánh không; tướng bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng thế gian vô tánh tự tánh không. Năng chỉ chư Phật tướng pháp vô vong thất thế gian vô tánh tự tánh không, tướng tánh hằng trụ xả thế gian vô tánh tự tánh không. Năng chỉ chư Phật tướng nhất thiết trí thế gian vô tánh tự tánh không; tướng đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí thế gian vô tánh tự tánh không. Năng chỉ chư Phật tướng tất cả đà la ni môn thế gian vô tánh tự tánh không, tướng tất cả tam ma địa môn thế gian vô tánh tự tánh không.

Năng chỉ chư Phật tướng quả Dự lưu thế gian vô tánh tự tánh không; tướng quả Nhất lai, Bất hoàn, A la hán thế gian vô tánh tự tánh không. Năng chỉ chư Phật tướng Độc giác Bồ đề thế gian vô tánh tự tánh không. Năng chỉ chư Phật tướng tất cả hạnh Bồ tát Ma ha tát thế gian vô tánh tự tánh không. Năng chỉ chư Phật tướng chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề thế gian vô tánh tự tánh không.

Thiện Hiện! Bởi nghĩa như thế, Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu năng chỉ chư Phật thật tướng thế gian, gọi là mẹ các Phật.

Lại nữa, Thiện Hiện! Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu năng chỉ chư Phật tướng thế gian thuần không, gọi là mẹ các Phật, năng chỉ chư Phật thật tướng thế gian. Bạch Thế Tôn! Vì sao Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu năng chỉ chư Phật tướng thế gian thuần không?

Thiện Hiện! Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu năng chỉ chư Phật tướng thế gian thuần không, tướng thọ tưởng hành thức thế gian thuần không. Năng chỉ chư Phật tướng nhãn xứ thế gian thuần không, tướng nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ thế gian thuần không. Năng chỉ chư Phật tướng sắc xứ thế gian thuần không, tướng thanh hương vị xúc pháp xứ thế gian thuần không.

Năng chỉ chư Phật tướng nhãn giới thế gian thuần không; tướng sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ thế gian thuần không.Năng chỉ chư Phật tướng nhĩ giới thế gian thuần không; tướng thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ thế gian thuần không. Năng chỉ chư Phật tướng tỷ giới thế gian thuần không; tướng hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ thế gian thuần không. Năng chỉ chư Phật tướng thiệt giới thế gian thuần không; tướng vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ thế gian thuần không. Năng chỉ chư Phật tướng thân giới thế gian thuần không; tướng xúc giới, thân thức giới và thân xúc, thân xúc làm duyên sanh ra các thọ thế gian thuần không. Năng chỉ chư Phật tướng ý giới thế gian thuần không; tướng pháp giới, ý thức giới và ý xúc, ý xúc làm duyên sanh ra các thọ thế gian thuần không.

Năng chỉ chư Phật tướng địa giới thế gian thuần không; tướng thủy hỏa phong không thức giới thế gian thuần không. Năng chỉ chư Phật tướng vô minh thế gian thuần không; tướng hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử sầu thán khổ ưu não thế gian thuần không. Năng chỉ chư Phật tướng bố thí Ba la mật đa thế gian thuần không; tướng tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã Ba la mật đa thế gian thuần không.

Năng chỉ chư Phật tướng nội không thế gian thuần không; tướng ngoại không, nội ngoại không, không không, đại không, thắng nghĩa không, hữu vi không, vô vi không, tất cánh không, vô tế không, tán không, vô biến dị không, bổn tánh không, tự tướng không, cộng tướng không, nhất thiết pháp không, bất khả đắc không, vô tánh không, tự tánh không, vô tánh tự tánh không thế gian thuần không. Năng chỉ chư Phật tướng chơn như thế gian thuần không; tướng pháp giới, pháp tánh, bất hư vọng tánh, bất biến dị tánh, bình đẳng tánh, ly sanh tánh, pháp định, pháp trụ, thật tế, hư không giới, bất tư nghì giới thế gian thuần không. Năng chỉ chư Phật tướng khổ thánh đế thế gian thuần không, tướng tập diệt đạo thánh đế thế gian thuần không.

Năng chỉ chư Phật tướng bốn tĩnh lự thế gian thuần không; tướng bốn vô lượng, bốn vô sắc định thế gian thuần không. Năng chỉ chư Phật tướng tám giải thoát thế gian thuần không; tướng tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ thế gian thuần không. Năng chỉ chư Phật tướng bốn niệm trụ thế gian thuần không; tướng bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi thế gian thuần không. Năng chỉ chư Phật tướng không giải thoát môn thế gian thuần không; tướng vô tướng, vô nguyện giải thoát môn thế gian thuần không. Năng chỉ chư Phật tướng Bồ tát thập địa thế gian thuần không. Năng chỉ chư Phật tướng năm nhãn thế gian thuần không, tướng sáu thần thông thế gian thuần không.

Năng chỉ chư Phật tướng Phật mười lực thế gian thuần không; tướng bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng thế gian thuần không. Năng chỉ chư Phật tướng pháp vô vong thất thế gian thuần không, tướng tánh hằng trụ xả thế gian thuần không. Năng chỉ chư Phật tướng nhất thiết trí thế gian thuần không; tướng đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí thế gian thuần không. Năng chỉ chư Phật tướng tất cả đà la ni môn thế gian thuần không, tướng tất cả tam ma địa môn thế gian thuần không.

Năng chỉ chư Phật tướng quả Dự lưu thế gian thuần không; tướng quả Nhất lai, Bất hoàn, A la hán thế gian thuần không. Năng chỉ chư Phật tướng Độc giác Bồ đề thế gian thuần không. Năng chỉ chư Phật tướng tất cả hạnh Bồ tát Ma ha tát thế gian thuần không. Năng chỉ chư Phật tướng chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề thế gian thuần không.

Thiện Hiện! Bởi nghĩa như thế, Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu năng chỉ chư Phật thật tướng thế gian, gọi là mẹ các Phật.

Lại nữa, Thiện Hiện! Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu năng chỉ chư Phật tướng thế gian thuần vô tướng vô nguyện, gọi là mẹ các Phật, năng chỉ chư Phật thật tướng thế gian. Bạch Thế Tôn! Vì sao Bát nhã Ba la mật đa năng chỉ chư Phật thật tướng thế gian thuần vô tướng vô nguyện?

Thiện Hiện! Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu năng chỉ chư Phật tướng sắc thế gian thuần vô tướng vô nguyện, tướng thọ tưởng hành thức thế gian thuần vô tướng vô nguyện. Năng chỉ chư Phật tướng nhãn xứ thế gian thuần vô tướng vô nguyện, tướng nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ thế gian thuần vô tướng vô nguyện. Năng chỉ chư Phật tướng sắc xứ thế gian thuần vô tướng vô nguyện, tướng thanh hương vị xúc pháp xứ thế gian thuần vô tướng vô nguyện.

Năng chỉ chư Phật tướng nhãn giới thế gian thuần vô tướng vô nguyện; tướng sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ thế gian thuần vô tướng vô nguyện. Năng chỉ chư Phật tướng nhĩ giới thế gian thuần vô tướng vô nguyện; tướng thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ thế gian thuần vô tướng vô nguyện. Năng chỉ chư Phật tướng tỷ giới thế gian thuần vô tướng vô nguyện; tướng hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ thế gian thuần vô tướng vô nguyện. Năng chỉ chư Phật tướng thiệt giới thế gian thuần vô tướng vô nguyện; tướng vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ thế gian thuần vô tướng vô nguyện. Năng chỉ chư Phật tướng thân giới thế gian thuần vô tướng vô nguyện; tướng xúc giới, thân thức giới và thân xúc, thân xúc làm duyên sanh ra các thọ thế gian thuần vô tướng vô nguyện. Năng chỉ chư Phật tướng ý giới thế gian thuần vô tướng vô nguyện; tướng pháp giới, ý thức giới và ý xúc, ý xúc làm duyên sanh ra các thọ thế gian thuần vô tướng vô nguyện.

Năng chỉ chư Phật tướng địa giới thế gian thuần vô tướng vô nguyện, tướng thủy hỏa phong không thức giới thế gian thuần vô tướng vô nguyện. Năng chỉ chư Phật tướng vô minh thế gian thuần vô tướng vô nguyện; tướng hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử sầu thán khổ ưu não thế gian thuần vô tướng vô nguyện. Năng chỉ chư Phật tướng bố thí Ba la mật đa thế gian thuần vô tướng vô nguyện; tướng tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã Ba la mật đa thế gian thuần vô tướng vô nguyện.

Năng chỉ chư Phật tướng nội không thế gian thuần vô tướng vô nguyện; tướng ngoại không, nội ngoại không, không không, đại không, thắng nghĩa không, hữu vi không, vô vi không, tất cánh không, vô tế không, tán không, vô biến dị không, bổn tánh không, tự tướng không, cộng tướng không, nhất thiết pháp không, bất khả đắc không, vô tánh không, tự tánh không, vô tánh tự tánh không thế gian thuần vô tướng vô nguyện. Năng chỉ chư Phật tướng chơn như thế gian thuần vô tướng vô nguyện; tướng pháp giới, pháp tánh, bất hư vọng tánh, bất biến dị tánh, bình đẳng tánh, ly sanh tánh, pháp định, pháp trụ, thật tế, hư không giới, bất tư nghì giới thế gian thuần vô tướng vô nguyện. Năng chỉ chư Phật tướng khổ thánh đế thế gian thuần vô tướng vô nguyện, tướng tập diệt đạo thánh đế thế gian thuần vô tướng vô nguyện.

Năng chỉ chư Phật tướng bốn tĩnh lự thế gian thuần vô tướng vô nguyện; tướng bốn vô lượng, bốn vô sắc định thế gian thuần vô tướng vô nguyện. Năng chỉ chư Phật tướng tám giải thoát thế gian thuần vô tướng vô nguyện; tướng tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ thế gian thuần vô tướng vô nguyện. Năng chỉ chư Phật tướng bốn niệm trụ thế gian thuần vô tướng vô nguyện; tướng bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi thế gian thuần vô tướng vô nguyện. Năng chỉ chư Phật tướng không giải thoát môn thế gian thuần vô tướng vô nguyện; tướng vô tướng, vô nguyện giải thoát môn thế gian thuần vô tướng vô nguyện. Năng chỉ chư Phật tướng Bồ tát thập địa thế gian thuần vô tướng vô nguyện. Năng chỉ chư Phật tướng năm nhãn thế gian thuần vô tướng vô nguyện, tướng sáu thần thông thế gian thuần vô tướng vô nguyện.

Năng chỉ chư Phật tướng Phật mười lực thế gian thuần vô tướng vô nguyện; tướng bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng thế gian thuần vô tướng vô nguyện. Năng chỉ chư Phật tướng pháp vô vong thất thế gian thuần vô tướng vô nguyện, tướng tánh hằng trụ xả thế gian thuần vô tướng vô nguyện. Năng chỉ chư Phật tướng nhất thiết trí thế gian thuần vô tướng vô nguyện; tướng đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí thế gian thuần vô tướng vô nguyện. Năng chỉ chư Phật tướng tất cả đà la ni môn thế gian thuần vô tướng vô nguyện, tướng tất cả tam ma địa môn thế gian thuần vô tướng vô nguyện.

Năng chỉ chư Phật tướng quả Dự lưu thế gian thuần vô tướng vô nguyện; tướng quả Nhất lai, Bất hoàn, A la hán thế gian thuần vô tướng vô nguyện.

Năng chỉ chư Phật tướng Độc giác Bồ đề thế gian thuần vô tướng vô nguyện. Năng chỉ chư Phật tướng tất cả hạnh Bồ tát Ma ha tát thế gian thuần vô tướng vô nguyện. Năng chỉ chư Phật tướng chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề thế gian thuần vô tướng vô nguyện.

Thiện Hiện! Bởi nghĩa như thế, Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu năng chỉ chư Phật tướng thế gian, gọi là mẹ các Phật.

Lại nữa, Thiện Hiện! Nói Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu năng chỉ chư Phật tướng thế gian ấy, nghĩa là chẳng cho khởi tưởng thế gian này tưởng thế gian nọ. Sở dĩ vì sao? Vì thật không có pháp đáng khởi tưởng thế gian này thế gian nọ vậy.Hội Thứ Nhất

Phẩm Chẳng Nghĩ Bàn Thảy

Thứ 42 - 1

Bấy giờ, cụ thọ Thiện Hiện thưa Phật rằng: Bạch Thế Tôn! Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu vì đại sự nên hiện ra đời? Bạch Thế Tôn! Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu vì việc chẳng nghĩ bàn được nên hiện ra đời? Bạch Thế Tôn! Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu vì việc chẳng xưng lường được nên hiện ra đời? Bạch Thế Tôn! Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu vì việc không số lượng nên hiện ra đời? Bạch Thế Tôn! Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu vì việc không ngang ngang nên hiện ra đời?

Phật nói: Thiện Hiện! Như vậy, như vậy. Như lời ngươi vừa nói. Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu vì đại sự nên hiện ra đời, Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu vì việc chẳng nghĩ bàn được nên hiện ra đời, Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu vì việc chẳng xưng lường được nên hiện ra đời, Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu vì việc không số lượng nên hiện ra đời, Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu vì việc không ngang ngang nên hiện ra đời.

Bạch Thế Tôn! Vì sao Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu vì đại sự nên hiện ra đời?

Thiện Hiện! Tất cả Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác ấy, khắp cứu vớt tất cả hữu tình không lúc nào chừa bỏ đại sự. Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu vì đại sự này nên hiện ra đời.

Bạch Thế Tôn! Vì sao Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu vì việc chẳng nghĩ bàn được nên hiện ra đời?

Thiện Hiện! Tất cả Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác có bao Phật tánh, Như Lai tánh, tự nhiên pháp tánh, Nhất thiết trí trí tánh đều là việc chẳng nghĩ bàn được. Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu vì vì việc chẳng nghĩ bàn được này nên hiện ra đời.

Bạch Thế Tôn! Vì sao Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu vì việc chẳng xưng lường được nên hiện ra đời? Thiện Hiện! Tất cả Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác có bao Phật tánh, Như Lai tánh, tự nhiên pháp tánh, Nhất thiết trí trí tánh, không có hữu tình mà năng xưng lường. Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu vì việc chẳng xưng lường được nên hiện ra đời.

Bạch Thế Tôn! Vì sao Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu vì việc không số lượng nên hiện ra đời? Thiện Hiện! Tất cả Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác có bao Phật tánh, Như Lai tánh, tự nhiên pháp tánh, Nhất thiết trí trí tánh, không ai có như thật biết số lượng ấy. Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu vì việc không số lượng nên hiện ra đời.

Bạch Thế Tôn! Vì sao Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu vì việc không ngang ngang nên hiện ra đời? Thiện Hiện! Tất cả Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác có bao Phật tánh, Như Lai tánh, tự nhiên pháp tánh, Nhất thiết trí trí tánh, không sánh ngang huống có hơn được. Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu vì việc không ngang ngang này nên hiện ra đời.

Cụ thọ Thiện Hiện lại thưa Phật rằng: Bạch Thế Tôn! Vì chỉ Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác có bao Phật tánh, Như Lai tánh, tự nhiên pháp tánh, Nhất thiết trí trí tánh chẳng nghĩ bàn được, chẳng xưng lường được, không số lượng, không ngang ngang, hay lại còn có các pháp khác ư?

Phật nói: Chẳng những Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác có bao Phật tánh, Như Lai tánh, tự nhiên pháp tánh, Nhất thiết trí trí tánh chẳng nghĩ bàn được, chẳng xưng lường được, không số lượng, không ngang ngang. Thiện Hiện! Sắc cũng chẳng nghĩ bàn được, chẳng xưng lường được, không số lượng, không ngang ngang. Thọ tưởng hành thức cũng chẳng nghĩ bàn được, chẳng xưng lường được, không số lượng, không ngang ngang.

Thiện Hiện! Nhãn xứ cũng chẳng nghĩ bàn được, chẳng xưng lường được, không số lượng, không ngang ngang. Nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ cũng chẳng nghĩ bàn được, chẳng xưng lường được, không số lượng, không ngang ngang.

Thiện Hiện! Sắc xứ cũng chẳng nghĩ bàn được, chẳng xưng lường được, không số lượng, không ngang ngang. Thanh hương vị xúc pháp xứ cũng chẳng nghĩ bàn được, chẳng xưng lường được, không số lượng, không ngang ngang.

Thiện Hiện! Nhãn giới cũng chẳng nghĩ bàn được, chẳng xưng lường được, không số lượng, không ngang ngang. Sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ cũng chẳng nghĩ bàn được, chẳng xưng lường được, không số lượng, không ngang ngang.

Thiện Hiện! Nhĩ giới cũng chẳng nghĩ bàn được, chẳng xưng lường được, không số lượng, không ngang ngang. Thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ cũng chẳng nghĩ bàn được, chẳng xưng lường được, không số lượng, không ngang ngang.

Thiện Hiện! Tỷ giới cũng chẳng nghĩ bàn được, chẳng xưng lường được, không số lượng, không ngang ngang. Hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ cũng chẳng nghĩ bàn được, chẳng xưng lường được, không số lượng, không ngang ngang.

Thiện Hiện! Thiệt giới cũng chẳng nghĩ bàn được, chẳng xưng lường được, không số lượng, không ngang ngang. Vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ cũng chẳng nghĩ bàn được, chẳng xưng lường được, không số lượng, không ngang ngang.

Thiện Hiện! Thân giới cũng chẳng nghĩ bàn được, chẳng xưng lường được, không số lượng, không ngang ngang. Xúc giới, thân thức giới và thân xúc, thân xúc làm duyên sanh ra các thọ cũng chẳng nghĩ bàn được, chẳng xưng lường được, không số lượng, không ngang ngang.

Thiện Hiện! Ý giới cũng chẳng nghĩ bàn được, chẳng xưng lường được, không số lượng, không ngang ngang. Pháp giới, ý thức giới và ý xúc, ý xúc làm duyên sanh ra các thọ cũng chẳng nghĩ bàn được, chẳng xưng lường được, không số lượng, không ngang ngang.

Thiện Hiện! Địa giới cũng chẳng nghĩ bàn được, chẳng xưng lường được, không số lượng, không ngang ngang. Thủy hỏa phong không thức giới cũng chẳng nghĩ bàn được, chẳng xưng lường được, không số lượng, không ngang ngang.

Thiện Hiện! Vô minh cũng chẳng nghĩ bàn được, chẳng xưng lường được, không số lượng, không ngang ngang. Hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử sầu thán khổ ưu não cũng chẳng nghĩ bàn được, chẳng xưng lường được, không số lượng, không ngang ngang.

Thiện Hiện! Bố thí Ba la mật đa cũng chẳng nghĩ bàn được, chẳng xưng lường được, không số lượng, không ngang ngang. Tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã Ba la mật đa cũng chẳng nghĩ bàn được, chẳng xưng lường được, không số lượng, không ngang ngang.

Thiện Hiện! Nội không cũng chẳng nghĩ bàn được, chẳng xưng lường được, không số lượng, không ngang ngang. Ngoại không, nội ngoại không, không không, đại không, thắng nghĩa không, hữu vi không, vô vi không, tất cánh không, vô tế không, tán không, vô biến dị không, bổn tánh không, tự tướng không, cộng tướng không, nhất thiết pháp không, bất khả đắc không, vô tánh không, tự tánh không, vô tánh tự tánh không cũng chẳng nghĩ bàn được, chẳng xưng lường được, không số lượng, không ngang ngang.

Thiện Hiện! Chơn như cũng chẳng nghĩ bàn được, chẳng xưng lường được, không số lượng, không ngang ngang. Pháp giới, pháp tánh, bất hư vọng tánh, bất biến dị tánh, bình đẳng tánh, ly sanh tánh, pháp định, pháp trụ, thật tế, hư không giới, bất tư nghì giới cũng chẳng nghĩ bàn được, chẳng xưng lường được, không số lượng, không ngang ngang.

Thiện Hiện! Khổ thánh đế cũng chẳng nghĩ bàn được, chẳng xưng lường được, không số lượng, không ngang ngang. Tập diệt đạo thánh đế cũng chẳng nghĩ bàn được, chẳng xưng lường được, không số lượng, không ngang ngang.

Thiện Hiện! Bốn tĩnh lự cũng chẳng nghĩ bàn được, chẳng xưng lường được, không số lượng, không ngang ngang. Bốn vô lượng, bốn vô sắc định cũng chẳng nghĩ bàn được, chẳng xưng lường được, không số lượng, không ngang ngang.

Thiện Hiện! Tám giải thoát cũng chẳng nghĩ bàn được, chẳng xưng lường được, không số lượng, không ngang ngang. Tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ cũng chẳng nghĩ bàn được, chẳng xưng lường được, không số lượng, không ngang ngang.

Thiện Hiện! Bốn niệm trụ cũng chẳng nghĩ bàn được, chẳng xưng lường được, không số lượng, không ngang ngang. Bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi cũng chẳng nghĩ bàn được, chẳng xưng lường được, không số lượng, không ngang ngang.

Thiện Hiện! Không giải thoát môn cũng chẳng nghĩ bàn được, chẳng xưng lường được, không số lượng, không ngang ngang. Vô tướng, vô nguyện giải thoát môn cũng chẳng nghĩ bàn được, chẳng xưng lường được, không số lượng, không ngang ngang.

Thiện Hiện! Bồ tát thập địa cũng chẳng nghĩ bàn được, chẳng xưng lường được, không số lượng, không ngang ngang. Thiện Hiện! Năm nhãn cũng chẳng nghĩ bàn được, chẳng xưng lường được, không số lượng, không ngang ngang. Sáu thần thông cũng chẳng nghĩ bàn được, chẳng xưng lường được, không số lượng, không ngang ngang.

Thiện Hiện! Phật mười lực cũng chẳng nghĩ bàn được, chẳng xưng lường được, không số lượng, không ngang ngang. Bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng cũng chẳng nghĩ bàn được, chẳng xưng lường được, không số lượng, không ngang ngang.

Thiện Hiện! Pháp vô vong thất cũng chẳng nghĩ bàn được, chẳng xưng lường được, không số lượng, không ngang ngang. Tánh hằng trụ xả cũng chẳng nghĩ bàn được, chẳng xưng lường được, không số lượng, không ngang ngang.

Thiện Hiện! Nhất thiết trí cũng chẳng nghĩ bàn được, chẳng xưng lường được, không số lượng, không ngang ngang. Đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí cũng chẳng nghĩ bàn được, chẳng xưng lường được, không số lượng, không ngang ngang.

Thiện Hiện! Tất cả đà la ni môn cũng chẳng nghĩ bàn được, chẳng xưng lường được, không số lượng, không ngang ngang. Tất cả tam ma địa môn cũng chẳng nghĩ bàn được, chẳng xưng lường được, không số lượng, không ngang ngang.

Thiện Hiện! Quả Dự lưu cũng chẳng nghĩ bàn được, chẳng xưng lường được, không số lượng, không ngang ngang. Quả Nhất lai, Bất hoàn, A la hán cũng chẳng nghĩ bàn được, chẳng xưng lường được, không số lượng, không ngang ngang.

Thiện Hiện! Độc giác bồ đề cũng chẳng nghĩ bàn được, chẳng xưng lường được, không số lượng, không ngang ngang.

Thiện Hiện! Tất cả hạnh Bồ tát Ma ha tát cũng chẳng nghĩ bàn được, chẳng xưng lường được, không số lượng, không ngang ngang.

Thiện Hiện! Chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề cũng chẳng nghĩ bàn được, chẳng xưng lường được, không số lượng, không ngang ngang.

Thiện Hiện! Tất cả pháp cũng chẳng khá nghĩ bàn được, chẳng xưng lường được, không số lượng, không ngang ngang. Với trong tất cả pháp chơn pháp tánh, tâm và tâm sở đều chẳng khá được.

Lại nữa, Thiện Hiện! Tánh sắc chẳng khá thi thiết, chẳng khá nghĩ bàn, chẳng khá xưng lường, không số lượng, không ngang ngang. Tánh thọ tưởng hành thức cũng chẳng khá thi thiết, chẳng khá nghĩ bàn, chẳng khá xưng lường, không số lượng, không ngang ngang.

Thiện Hiện! Tánh nhãn xứ chẳng khá thi thiết, chẳng khá nghĩ bàn, chẳng khá xưng lường, không số lượng, không ngang ngang. Tánh nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ cũng chẳng khá thi thiết, chẳng khá nghĩ bàn, chẳng khá xưng lường, không số lượng, không ngang ngang.

Thiện Hiện! Tánh sắc xứ chẳng khá thi thiết, chẳng khá nghĩ bàn, chẳng khá xưng lường, không số lượng, không ngang ngang. Tánh thanh hương vị xúc pháp xứ cũng chẳng khá thi thiết, chẳng khá nghĩ bàn, chẳng khá xưng lường, không số lượng, không ngang ngang.

Thiện Hiện! Tánh nhãn giới chẳng khá thi thiết, chẳng khá nghĩ bàn, chẳng khá xưng lường, không số lượng, không ngang ngang. Tánh sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ cũng chẳng khá thi thiết, chẳng khá nghĩ bàn, chẳng khá xưng lường, không số lượng, không ngang ngang.

Thiện Hiện! Tánh nhĩ giới chẳng khá thi thiết, chẳng khá nghĩ bàn, chẳng khá xưng lường, không số lượng, không ngang ngang. Tánh thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ cũng chẳng khá thi thiết, chẳng khá nghĩ bàn, chẳng khá xưng lường, không số lượng, không ngang ngang.

Thiện Hiện! Tánh tỷ giới chẳng khá thi thiết, chẳng khá nghĩ bàn, chẳng khá xưng lường, không số lượng, không ngang ngang. Tánh hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ cũng chẳng khá thi thiết, chẳng khá nghĩ bàn, chẳng khá xưng lường, không số lượng, không ngang ngang.

Thiện Hiện! Tánh thiệt giới chẳng khá thi thiết, chẳng khá nghĩ bàn, chẳng khá xưng lường, không số lượng, không ngang ngang. Tánh vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ cũng chẳng khá thi thiết, chẳng khá nghĩ bàn, chẳng khá xưng lường, không số lượng, không ngang ngang.

Thiện Hiện! Tánh thân giới chẳng khá thi thiết, chẳng khá nghĩ bàn, chẳng khá xưng lường, không số lượng, không ngang ngang. Tánh xúc giới, thân thức giới và thân xúc, thân xúc làm duyên sanh ra các thọ cũng chẳng khá thi thiết, chẳng khá nghĩ bàn, chẳng khá xưng lường, không số lượng, không ngang ngang.

Thiện Hiện! Tánh ý giới chẳng khá thi thiết, chẳng khá nghĩ bàn, chẳng khá xưng lường, không số lượng, không ngang ngang. Tánh pháp giới, ý thức giới và ý xúc, ý xúc làm duyên sanh ra các thọ cũng chẳng khá thi thiết, chẳng khá nghĩ bàn, chẳng khá xưng lường, không số lượng, không ngang ngang.

Thiện Hiện! Tánh địa giới chẳng khá thi thiết, chẳng khá nghĩ bàn, chẳng khá xưng lường, không số lượng, không ngang ngang. Tánh thủy hỏa phong không thức giới cũng chẳng khá thi thiết, chẳng khá nghĩ bàn, chẳng khá xưng lường, không số lượng, không ngang ngang.

Thiện Hiện! Tánh vô minh chẳng khá thi thiết, chẳng khá nghĩ bàn, chẳng khá xưng lường, không số lượng, không ngang ngang. Tánh hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử sầu thán khổ ưu não cũng chẳng khá thi thiết, chẳng khá nghĩ bàn, chẳng khá xưng lường, không số lượng, không ngang ngang.

Thiện Hiện! Tánh Bố thí Ba la mật đa chẳng khá thi thiết, chẳng khá nghĩ bàn, chẳng khá xưng lường, không số lượng, không ngang ngang. Tánh tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã Ba la mật đa cũng chẳng khá thi thiết, chẳng khá nghĩ bàn, chẳng khá xưng lường, không số lượng, không ngang ngang.

Thiện Hiện! Tánh nội không chẳng khá thi thiết, chẳng khá nghĩ bàn, chẳng khá xưng lường, không số lượng, không ngang ngang. Tánh ngoại không, nội ngoại không, không không, đại không, thắng nghĩa không, hữu vi không, vô vi không, tất cánh không, vô tế không, tán không, vô biến dị không, bổn tánh không, tự tướng không, cộng tướng không, nhất thiết pháp không, bất khả đắc không, vô tánh không, tự tánh không, vô tánh tự tánh không cũng chẳng khá thi thiết, chẳng khá nghĩ bàn, chẳng khá xưng lường, không số lượng, không ngang ngang.

Thiện Hiện! Tánh chơn như chẳng khá thi thiết, chẳng khá nghĩ bàn, chẳng khá xưng lường, không số lượng, không ngang ngang. Tánh pháp giới, pháp tánh, bất hư vọng tánh, bất biến dị tánh, bình đẳng tánh, ly sanh tánh, pháp định, pháp trụ, thật tế, hư không giới, bất tư nghì giới cũng chẳng khá thi thiết, chẳng khá nghĩ bàn, chẳng khá xưng lường, không số lượng, không ngang ngang.

Thiện Hiện! Tánh khổ thánh đế chẳng khá thi thiết, chẳng khá nghĩ bàn, chẳng khá xưng lường, không số lượng, không ngang ngang. Tánh tập diệt đạo thánh đế cũng chẳng khá thi thiết, chẳng khá nghĩ bàn, chẳng khá xưng lường, không số lượng, không ngang ngang.

Thiện Hiện! Tánh bốn tĩnh lự chẳng khá thi thiết, chẳng khá nghĩ bàn, chẳng khá xưng lường, không số lượng, không ngang ngang. Tánh bốn vô lượng, bốn vô sắc định cũng chẳng khá thi thiết, chẳng khá nghĩ bàn, chẳng khá xưng lường, không số lượng, không ngang ngang.

Thiện Hiện! Tánh tám giải thoát chẳng khá thi thiết, chẳng khá nghĩ bàn, chẳng khá xưng lường, không số lượng, không ngang ngang. Tánh tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ cũng chẳng khá thi thiết, chẳng khá nghĩ bàn, chẳng khá xưng lường, không số lượng, không ngang ngang.

Thiện Hiện! Tánh bốn niệm trụ chẳng khá thi thiết, chẳng khá nghĩ bàn, chẳng khá xưng lường, không số lượng, không ngang ngang. Tánh bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi cũng chẳng khá thi thiết, chẳng khá nghĩ bàn, chẳng khá xưng lường, không số lượng, không ngang ngang.

Thiện Hiện! Tánh không giải thoát môn chẳng khá thi thiết, chẳng khá nghĩ bàn, chẳng khá xưng lường, không số lượng, không ngang ngang. Tánh vô tướng, vô nguyện giải thoát môn cũng chẳng khá thi thiết, chẳng khá nghĩ bàn, chẳng khá xưng lường, không số lượng, không ngang ngang.

Thiện Hiện! Tánh Bồ tát thập địa chẳng khá thi thiết, chẳng khá nghĩ bàn, chẳng khá xưng lường, không số lượng, không ngang ngang.

Thiện Hiện! Tánh năm nhãn chẳng khá thi thiết, chẳng khá nghĩ bàn, chẳng khá xưng lường, không số lượng, không ngang ngang. Tánh sáu thần thông cũng chẳng khá thi thiết, chẳng khá nghĩ bàn, chẳng khá xưng lường, không số lượng, không ngang ngang.

Thiện Hiện! Tánh Phật mười lực chẳng khá thi thiết, chẳng khá nghĩ bàn, chẳng khá xưng lường, không số lượng, không ngang ngang.Tánh bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng cũng chẳng khá thi thiết, chẳng khá nghĩ bàn, chẳng khá xưng lường, không số lượng, không ngang ngang

Thiện Hiện! Tánh pháp vô vong thất chẳng khá thi thiết, chẳng khá nghĩ bàn, chẳng khá xưng lường, không số lượng, không ngang ngang. Tánh hằng trụ xả chẳng khá thi thiết, chẳng khá nghĩ bàn, chẳng khá xưng lường, không số lượng, không ngang ngang.

Thiện Hiện! Tánh nhất thiết trí chẳng khá thi thiết, chẳng khá nghĩ bàn, chẳng khá xưng lường, không số lượng, không ngang ngang. Tánh đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí cũng chẳng khá thi thiết, chẳng khá nghĩ bàn, chẳng khá xưng lường, không số lượng, không ngang ngang.

Thiện Hiện! Tánh tất cà đà la ni môn chẳng khá thi thiết, chẳng khá nghĩ bàn, chẳng khá xưng lường, không số lượng, không ngang ngang. Tánh tất cả tam ma địa môn cũng chẳng khá thi thiết, chẳng khá nghĩ bàn, chẳng khá xưng lường, không số lượng, không ngang ngang.

Thiện Hiện! Tánh quả Dự lưu chẳng khá thi thiết, chẳng khá nghĩ bàn, chẳng khá xưng lường, không số lượng, không ngang ngang. Tánh quả Nhất lai, Bất hoàn, A la hán chẳng khá thi thiết, chẳng khá nghĩ bàn, chẳng khá xưng lường, không số lượng, không ngang ngang.

Thiện Hiện! Tánh Độc giác Bồ đề chẳng khá thi thiết, chẳng khá nghĩ bàn, chẳng khá xưng lường, không số lượng, không ngang ngang.

Thiện Hiện! Tánh tất cả hạnh Bồ tát Ma ha tát chẳng khá thi thiết, chẳng khá nghĩ bàn, chẳng khá xưng lường, không số lượng, không ngang ngang.

Thiện Hiện! Tánh chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề cũng chẳng khá thi thiết, chẳng khá nghĩ bàn, chẳng khá xưng lường, không số lượng, không ngang ngang.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
100,246,986