Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: Nguyên Tạng   

Quyển Thứ 514. Phẩm Chơn Như: thứ 19-2. Phẩm Tương Bất Thối: thứ 20-1

25/04/201311:22(Xem: 18683)
Quyển Thứ 514. Phẩm Chơn Như: thứ 19-2. Phẩm Tương Bất Thối: thứ 20-1

Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa - Tập 21

Quyển Thứ 514
Phẩm Chơn Như: thứ 19-2
Phẩm Tương Bất Thối: thứ 20-1

Hòa Thượng Thích Trí Nghiêm

Nguồn: Hòa Thượng Thích Trí Nghiêm

Lại nữa, Thiện Hiện! Nếu Bồ tát Ma ha tát muốn mau chứng được sở cầu Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, nên tự thành thục hữu tình, cũng khuyên người thành thục hữu tình, hằng chính xưng nêu pháp thành thục hữu tình, vui mừng khen ngợi kẻ thành thục hữu tình. Nên tự nghiêm tịnh cõi Phật, cũng khuyên người nghiêm tịnh cõi Phật, hằng chính xưng nêu pháp nghiêm tịnh cõi Phật, vui mừng khen ngợi kẻ nghiêm tịnh cõi Phật.

Nên tự khởi thần thông thù thắng Bồ tát, cũng khuyên người khởi thần thông thù thắng Bồ tát, hằng chính xưng nêu pháp khởi thần thông thù thắng Bồ tát, vui mừng khen ngợi kẻ khởi thần thông thù thắng Bồ tát.

Nên khởi nhất thiết trí, cũng khuyên người khởi nhất thiết trí, hằng chính xưng nêu pháp khởi nhất thiết trí, vui mừng khen ngợi kẻ khởi nhất thiết trí. Nên tự khởi đạo tướng trí, cũng khuyên người khởi đạo tướng trí, hằng chính xưng nêu pháp khởi đạo tướng trí, vui mừng khen ngợi kẻ khởi đạo tướng trí. Nên tự khởi nhất thiết tướng trí, cũng khuyên người khởi nhất thiết tướng trí, hằng chính xưng nêu pháp khởi nhất thiết tướng trí, vui mừng khen ngợi kẻ khởi nhất thiết tướng trí.

Nên tự dứt hẳn tất cả tập khí phiền não nối nhau, cũng khuyên người dứt hẳn tất cả tập khí phiền não nối nhau, hằng chính xưng nêu pháp dứt hẳn tất cả tập khí phiền não nối nhau, vui mừng khen ngợi kẻ dứt hẳn tất cả tập khí phiền não nối nhau.

Nên tự nhiếp thọ viên mãn lượng sống lâu, cũng khuyên người nhiếp thọ viên mãn lượng sống lâu, hằng chính xưng nêu pháp nhiếp thọ viên mãn lượng sống lâu, vui mừng khen ngợi kẻ nhiếp thọ viên mãn lượng sống lâu.

Nên tự quay xe diệu pháp, cũng khuyên người quay xe diệu pháp, hằng chính xưng nêu pháp quay xe diệu pháp, vui mừng khen ngợi kẻ quay xe diệu pháp. Nên tự nhiếp hộ khiến chánh pháp trụ lâu, cũng khuyên người nhiếp hộ khiến chánh pháp trụ lâu, hằng chính xưng nêu pháp nhiếp hộ khiến chánh pháp trụ lâu, vui mừng khen ngợi kẻ nhiếp hộ khiến chánh pháp trụ lâu.

Thiện Hiện! Nếu Bồ tát Ma ha tát muốn mau chứng được sở cầu Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, đối pháp như thế đem vô sở đắc mà làm phương tiện nên trụ như thế.

Lại nữa, Thiện Hiện! Các Bồ tát Ma ha tát nên học Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm như thế, phương tiện khéo léo. Nếu học như thế mới năng an trụ được pháp đáng nên trụ. Nếu học như thế, an trụ như vậy thời đối năm uẩn được không ngăn ngại. Cũng đối sáu nội xứ được không ngăn ngại. Cũng đối sáu ngoại xứ được không ngăn ngại. Cũng đối sáu nội giới được không ngăn ngại. Cũng đối sáu ngoại giới được không ngăn ngại. Cũng đối sáu thức giới được không ngăn ngại. Cũng đối sáu xúc được không ngăn ngại. Cũng đối sáu thọ được không ngăn ngại. Cũng đối sáu giới được không ngăn ngại. Cũng đối bốn duyên được không ngăn ngại. Cũng đối vô minh cho đến lão tử được không ngăn ngại. Cũng đối lìa hại sanh mạng cho đến tà kiến được không ngăn ngại. Cũng đối bốn tĩnh lự, bốn vô lượng, bốn vô sắc định được không ngăn ngại. Cũng đối bố thí cho đến bát nhã Ba la mật đa được không ngăn ngại. Cũng đối nội không cho đến vô tánh tự tánh không được không ngăn ngại. Cũng đối chơn như cho đến bất tư nghì giới được không ngăn ngại.

Cũng đối khổ tập diệt đạo thánh đế được không ngăn ngại. Cũng đối bốn niệm trụ cho đến tám thánh đạo chi được không ngăn ngại. Cũng đối không, vô tướng, vô nguyện giải thoát môn được không ngăn ngại. Cũng đối tám giải thoát cho đến mười biến xứ được không ngăn ngại. Cũng đối Tịnh quán địa cho đến Như Lai địa được không ngăn ngại. Cũng đối Cực hỷ địa cho đến Pháp vân địa được không ngăn ngại. Cũng đối đà la ni môn, tam ma địa môn được không ngăn ngại. Cũng đối năm nhãn, sáu thần thông được không ngăn ngại. Cũng đối Như Lai mười lực cho đến mười tám pháp Phật bất cộng được không ngăn ngại. Cũng đối đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả được không ngăn ngại. Cũng đối ba mươi hai tướng, tám mươi tùy hảo được không ngăn ngại. Cũng đối pháp vô vong thất, tánh hằng trụ xả được không ngăn ngại. Cũng đối quán thuận nghịch mười hai nhân duyên khởi được không ngăn ngại. Cũng đối biết khổ đoạn tập chứng diệt tu đạo được không ngăn ngại. Cũng đối quả Dự lưu cho đến Độc giác Bồ đề được không ngăn ngại. Cũng đối vào ngôi Bồ tát Chánh tánh ly sanh được không ngăn ngại. Cũng đối thành thục hữu tình, nghiêm tịnh cõi Phật và khởi Bồ tát thần thông thù thắng được không ngăn ngại. Cũng đối nhất thiết trí, đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí được không ngăn ngại. Cũng đối dứt hẳn tất cả tập khí phiền não nối nhau được không ngăn ngại. Cũng đối viên mãn lượng sống lâu được không ngăn ngại. Cũng đối quay xe chánh pháp được không ngăn ngại. Cũng đối nhiếp hộ pháp trụ được không ngăn ngại, Vì cớ sao?

Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát này từ bản lai đến đây chẳng nhiếp thọ sắc uẩn cho đến thức uẩn. Chẳng nhiếp thọ nhãn xứ cho đến ý xứ. Chẳng nhiếp thọ nhãn giới cho đến ý giới. Chẳng nhiếp thọ sắc giới cho đến pháp giới. Chẳng nhiếp thọ nhãn thức giới cho đến ý thức giới. Chẳng nhiếp thọ nhãn xúc cho đến ý xúc. Chẳng nhiếp thọ nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ cho đến ý xúc làm duyên sanh ra các thọ.

Chẳng nhiếp thọ địa giới cho đến thức giới. Chẳng nhiếp thọ nhân duyên cho đến tăng thượng duyên. Chẳng nhiếp thọ vô minh cho đến lão tử. Chẳng nhiếp thọ lìa hại sanh mạng cho đến tà kiến. Chẳng nhiếp thọ bốn tĩnh lự, bốn vô lượng, bốn vô sắc định.

Chẳng nhiếp thọ bố thí Ba la mật đa cho đến bát nhã Ba la mật đa. Chẳng nhiếp thọ nội không cho đến vô tánh tự tánh không. Chẳng nhiếp thọ chơn như cho đến bất tư nghì giới. Chẳng nhiếp thọ khổ tập diệt đạo thánh đế.

Chẳng nhiếp thọ bốn niệm trụ cho đến tám thánh đạo chi. Chẳng nhiếp thọ không, vô tướng, vô nguyện giải thoát môn. Chẳng nhiếp thọ tám giải thoát cho đến mười biến xứ.

Chẳng nhiếp thọ Tịnh quán địa cho đến Như Lai địa. Chẳng nhiếp thọ Cực hỷ địa cho đến Pháp vân địa. Chẳng nhiếp thọ đà la ni môn, tam ma địa môn. Chẳng nhiếp thọ năm nhãn, sáu thần thông. Chẳng nhiếp thọ Như Lai mười lực cho đến mười tám pháp Phật bất cộng. Chẳng nhiếp thọ đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả.

Chẳng nhiếp thọ ba mươi hai tướng, tám mươi tùy hảo. Chẳng nhiếp thọ pháp vô vong thất, tánh hằng trụ xả. Chẳng nhiếp thọ mười hai nhân duyên khởi quán thuận nghịch. Chẳng nhiếp thọ biết khổ đoạn tập chứng diệt tu đạo.

Chẳng nhiếp thọ quả Dự lưu cho đến Độc giác Bồ đề. Chẳng nhiếp thọ vào ngôi Bồ tát Chánh tánh ly sanh. Chẳng nhiếp thọ thành thục hữu tình, nghiêm tịnh cõi Phật. Chẳng nhiếp thọ Bồ tát thần thông thù thắng. Chẳng nhiếp thọ dứt hẳn tất cả tập khí phiền não nối nhau. Chẳng nhiếp thọ lượng sống lâu. Chẳng nhiếp thọ quay xe diệu pháp, chánh pháp trụ lâu. Chẳng nhiếp thọ nhất thiết trí, đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí.

Sở dĩ vì sao? Sắc uẩn cho đến thức uẩn chẳng thể nhiếp thọ. Nếu chẳng thể nhiếp thọ thời chẳng phải sắc uẩn cho đến thức uẩn. Nói rộng cho đến nhất thiết trí, đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí chẳng thể nhiếp thọ. Nếu chẳng thể nhiếp thọ thời chẳng phải nhất thiết trí, đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí.

Khi thuyết pháp Bồ tát Ma ha tát chỗ nên trụ này, ở trong chúng hội hai ngàn Bồ tát đồng thời chứng được Vô sanh pháp nhẫn.

Hội Thứ Ba
PHẨM TƯỚNG BẤT THỐI Thứ 20 - 1

Bấy giờ, Thiện Hiện lại thưa Phật rằng: Chúng tôi phải do hành trạng tướng nào biết Bồ tát Ma ha tát này Bất thối chuyển?

Phật bảo: Thiện Hiện! Nếu Bồ tát Ma ha tát năng như thật biết hoặc bậc dị sanh, hoặc bậc Thanh văn, hoặc bậc Đ?c giác, hoặc bậc Bồ tát, hoặc bậc Như Lai, các bậc như thế tuy nói có khác, mà với trong tánh các pháp chơn như không biến khác, không phân biệt, đều không hai không hai phần. Bồ tát Ma ha tát này tuy thật ngộ vào các pháp chơn như, mà đối chơn như không sở phân biệt, vì vô sở đắc làm phương tiện vậy. Bồ tát Ma ha tát này đã thật ngộ vào các pháp chơn như, tuy nghe thuyết chơn như cùng tất cả pháp không hai không riêng mà không nghi trệ. Vì cớ sao? Vì chơn như cùng pháp chẳng thể nói một chẳng thể nói đồng cùng chẳng đồng cùng vậy. Bồ tát Ma ha tát này trọn chẳng coi nhẹ thốt lời nói phô, có nói điều gì đều dẫn khởi nghĩa lợi, nếu không nghĩa lợi trọn chẳng phát lời. Bồ tát Ma ha tát này trọn chẳng xem tốt xấu hay dở của người bình đẳng thương xót mà vì thuyết pháp. Bồ tát Ma ha tát này chẳng xem chủng tánh sang hèn của Pháp sư, chỉ cầu thuyết cho pháp nghĩa chơn tịnh. Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát Bất thối chuyển có các hành trạng tướng như thế thảy, nên do các hành trạng tướng như vậy biết là Bồ tát Ma ha tát Bất thối chuyển.

Cụ thọ Thiện Hiện lại thưa Phật rằng: Lại do các hành trạng tướng bậc nào biết Bồ tát Ma ha tát ấy Bất thối chuyển?

Phật bảo: Thiện Hiện! Nếu Bồ tát Ma ha tát năng quán các pháp không hành trạng tướng, phải biết là Bồ tát Ma ha tát Bất thối chuyển.

Bấy giờ, Thiện Hiện lại thưa Phật rằng: Nếu tất cả pháp không hành trạng tướng, Bồ tát Ma ha tát này đối pháp nào chuyển nên gọi Bất thối chuyển?

Phật bảo: Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát này đối sắc uẩn cho đến thức uẩn chuyển nên gọi Bất thối chuyển. Đối nhãn xứ cho đến ý xứ chuyển nên gọi Bất thối chuyển. Đối sắc xứ cho đến pháp xứ chuyển nên gọi Bất thối chuyển. Đối nhãn giới cho đến ý giới chuyển nên gọi Bất thối chuyển. Đối sắc giới cho đến pháp giới chuyển nên gọi Bất thối chuyển. Đối nhãn thức giới cho đến ý thức giới chuyển nên gọi Bất thối chuyển. Đối nhãn xúc cho đến ý xúc chuyển nên gọi Bất thối chuyển. Đối nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ cho đến ý xúc làm duyên sanh ra các thọ chuyển nên gọi Bất thối chuyển.

Đối địa giới cho đến thức giới chuyển nên gọi Bất thối chuyển. Đối nhân duyên cho đến tăng thượng duyên chuyển nên gọi Bất thối chuyển. Đối vô minh cho đến lão tử chuyển nên gọi Bất thối chuyển. Đối bố thí Ba la mật đa cho đến bát nhã Ba la mật đa chuyển nên gọi Bất thối chuyển.

Đối nội không cho đến vô tánh tự tánh không chuyển nên gọi Bất thối chuyển. Đối chơn như cho đến bất tư nghì giới chuyển nên gọi Bất thối chuyển. Đối khổ tập diệt đạo thánh đế chuyển nên gọi Bất thối chuyển.

Đối bốn tĩnh lự, bốn vô lượng, bốn vô sắc định chuyển nên gọi Bất thối chuyển. Đối bốn niệm trụ cho đến tám thánh đạo chi chuyển nên gọi Bất thối chuyển. Đối không, vô tướng, vô nguyện giải thoát môn chuyển nên gọi Bất thối chuyển. Đối tám giải thoát cho đến mười biến xứ chuyển nên gọi Bất thối chuyển.

Đối Tịnh quán địa cho đến Như Lai địa chuyển nên gọi Bất thối chuyển. Đối Cực hỷ địa cho đến Pháp vân địa chuyển nên gọi Bất thối chuyển. Đối đà la ni môn, tam ma địa môn chuyển nên gọi Bất thối chuyển. Đối năm nhãn, sáu thần thông chuyển nên gọi Bất thối chuyển.

Đối Như Lai mười lực cho đến pháp Phật bất cộng chuyển nên gọi Bất thối chuyển. Đối đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả chuyển nên gọi Bất thối chuyển. Đối ba mươi hai tướng Đại sĩ, tám mươi tùy hảo chuyển nên gọi Bất thối chuyển. Đối pháp vô vong thất, tánh hằng trụ xả chuyển nên gọi Bất thối chuyển.

Đối quả Dự lưu cho đến Độc giác Bồ đề chuyển nên gọi Bất thối chuyển. Đối nhất thiết thiết trí, đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí chuyển nên gọi Bất thối chuyển. Đối bậc dị sanh, hoặc bậc Thanh văn, hoặc bậc Độc giác, hoặc bậc Bồ tát, hoặc bậc Như Lai chuyển nên gọi Bất thối chuyển. Đối các hạnh Bồ tát Ma ha tát chuyển nên gọi Bất thối chuyển. Đối chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề chuyển nên gọi Bất thối chuyển.

Sở dĩ vì sao? Vì tự tánh sắc vô sở hữu, cho đến tự tánh chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề vô sở hữu, Bồ tát Ma ha tát này với trong chẳng trụ nên gọi là chuyển. Nếu Bồ tát Ma ha tát năng biết được như thế, đấy gọi Bồ tát Ma ha tát Bất thối chuyển.

Lại nữa, Thiện Hiện! Tất cả Bồ tát Ma ha tát Bất thối chuyển trọn chẳng muốn xem hình tướng lời nói của ngoại đạo, Sa môn, Bà la môn thảy. Các Sa môn, Bà la môn thảy kia đối pháp sở tri thật biết thật thấy, hoặc năng thi thiết chánh kiến, quyết định không có lẽ ấy. Nếu Bồ tát Ma ha tát trọn nên các hành trạng tướng như thế, biết đấy là Bồ tát Ma ha tát Bất thối chuyển.

Lại nữa, Thiện Hiện! Tất cả Bồ tát Ma ha tát Bất thối chuyển đối Phật khéo thuyết pháp Tỳ nại da rất sanh tin hiểu, chẳng sanh nghi ngờ, đối việc thế gian, không giới cấm thủ, chẳng đọa tà kiến, chẳng chấp các việc điềm lành lấy làm thanh tịnh, trọn chẳng lễ kính các thiên thần khác như các thế gian đã phụng thờ ngoại đạo. Cũng trọn chẳng đem các thứ tràng hoa, hương bột hương xoa thảy, y phục anh lạc, bảo tràng phan lọng, kỹ nhạc đèn sáng, cúng dường thiên thần và các ngoại đạo. Nếu Bồ tát Ma ha tát trọn nên các hành trạng tướng như thế, biết là Bồ tát Ma ha tát Bất thối chuyển.

Lại nữa,Thiện Hiện! Tất cả Bồ tát Ma ha tát Bất thối chuyển chẳng sanh trong địa ngục, bàng sanh, quỷ giới, a tố lạc, cũng chẳng sanh ở dòng giống hèn tiện, nghĩa là làm nghề hàng thịt, gánh thây chết thảy, cũng trọn chẳng thọ báo sanh ra biến đổi không căn, hoặc hai căn và thân nữ nhân, cũng lại chẳng thọ thân mù điếc câm ngọng, cùi cụt tay chân, hủi lác, lùn xấu, gù lưng thảy, cũng trọn chẳng sanh ở thời chỗ không rảnh rang. Nếu Bồ tát Ma ha tát trọn nên các hành trạng tướng như thế, biết đấy là Bồ tát Bất thối chuyển.

Lại nữa, Thiện Hiện! Tất cả Bồ tát Ma ha tát Bất thối chuyển thường muốn thọ hành mười thiện nghiệp đạo. Tự lìa hành sanh mạng cho đến tà kiến, cũng khuyên người lìa hại sanh mạng cho đến tà kiến, hằng chính xưng nêu pháp lìa hại sanh mạng cho đến tà kiến, vui mừng khen ngợi kẻ lìa hại sanh mạng cho đến tà kiến. Bồ tát Ma ha tát này cho đến trong mộng cũng chẳng hiện thọ hành mười bất thiện nghiệp đạo, huống khi thức tỉnh chịu sanh việc này. Nếu Bồ tát Ma ha tát trọn nên các hành trạng tướng như thế, biết đấy là Bồ tát Ma ha tát Bất thối chuyển.

Lại nữa, Thiện Hiện! Tất cả Bồ tát Ma ha tát Bất thối chuyển khắp làm nhiêu ích tất cả hữu tình, đem vô sở đắc mà làm phương tiện thường tu bố thí Ba la mật đa cho đến bát nhã Ba la mật đa hằng không biếng bỏ. Nếu Bồ tát Ma ha tát trọn nên các hành trạng tướng như thế, biết đấy là Bồ tát Ma ha tát Bất thối chuyển.

Lại nữa, Thiện Hiện! Tất cả Bồ tát Ma ha tát Bất thối chuyển các sở thọ trì suy nghĩ đọc tụng bao nhiêu Khế kinh cho đến Luận nghị tất cả đều khiến rốt ráo thông lanh, mới đem pháp như thế thường vui bố thí tất cả hữu tình, hằng khởi nghĩ này: Làm sao phải khiến các loại hữu tình cầu chánh pháp phát nguyện đều được đầy đủ. Lại đem căn lành pháp thí như thế cùng các hữu tình bình đẳng chung có, dùng vô sở đắc mà làm phương tiện hồi hướng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Nếu Bồ tát Ma ha tát trọn nên các hành trạng tướng như thế, biết là Bồ tát Ma ha tát Bất thối chuyển.

Lại nữa, Thiện Hiện! Tất cả Bồ tát Ma ha tát Bất thối chuyển đối Phật đã thuyết pháp môn sâu thẳm, trọn chẳng sanh niệm nghi ngờ do dự.

Cụ thọ Thiện Hiện bèn thưa Phật rằng: Duyên nào Bồ tát Ma ha tát Bất thối chuyển đối Phật đây thuyết pháp môn sâu thẳm trọn chẳng sanh niệm nghi ngờ do dự?

Phật bảo: Thiện Hiện! Tất cả Bồ tát Ma ha tát Bất thối chuyển đều chẳng thấy có pháp khá nghi ngờ do dự. Nghĩa là chẳng thấy có sắc uẩn cho đến thức uẩn. Cũng chẳng thấy có nhãn xứ cho đến ý xứ. Cũng chẳng thấy có sắc xứ cho đến pháp xứ. Cũng chẳng thấy có nhãn giới cho đến ý giới. Cũng chẳng thấy có sắc giới cho đến pháp giới. Cũng chẳng thấy có nhãn thức giới cho đến ý thức giới. Cũng chẳng thấy có nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ cho đến ý xúc làm duyên sanh ra các thọ.

Cũng chẳng thấy có địa giới cho đến thức giới. Cũng chẳng thấy có nhân duyên cho đến tăng thượng duyên. Cũng chẳng thấy có vô minh cho đến lão tử. Cũng chẳng thấy có bố thí Ba la mật đa cho đế bát nhã Ba la mật đa. Cũng chẳng thấy có nội không cho đến vô tánh tự tánh không. Cũng chẳng thấy có chơn như cho đến bất tư nghì giới. Cũng chẳng thấy có khổ tập diệt đạo thánh đế.

Cũng chẳng thấy có bốn tĩnh lự, bốn vô lượng, bốn vô sắc định. Cũng chẳng thấy có bốn niệm trụ cho đến tám thánh đạo chi. Cũng chẳng thấy có không, vô tướng, vô nguyện giải thoát môn. Cũng chẳng thấy có tám giải thoát cho đến mười biến xứ. Cũng chẳng thấy có Tịnh quán địa cho đến Như Lai địa. Cũng chẳng thấy có Cực hỷ địa cho đến Pháp vân địa. Cũng chẳng thấy có đà la ni môn, tam ma địa môn. Cũng chẳng thấy có năm nhãn, sáu thần thông .

Cũng chẳng thấy có Như Lai mười lực cho đến mười tám pháp Phật bất cộng. Cũng chẳng thấy có đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả. Cũng chẳng thấy có ba mươi hai tướng, tám mươi tùy hảo. Cũng chẳng thấy có pháp vô vong thất, tánh hằng trụ xả. Cũng chẳng thấy có nhất thiết trí, đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí. Cũng chẳng thấy có quả Dự lưu cho đến Độc giác Bồ đề. Cũng chẳng thấy có tất cả hạnh Bồ tát Ma ha tát, chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề khá đối trong ấy nghi ngờ do dự. Nếu Bồ tát Ma ha tát trọn nên các hành trạng tướng như thế, biết đấy là Bồ tát Ma ha tát Bất thối chuyển.

Lại nữa, Thiện Hiện! Tất cả Bồ tát Ma ha tát Bất thối chuyển trọn nên nghiệp thân ngữ ý điều hòa mềm mại dễ mến dễ ưa, đối các hữu tình tâm không trở ngại. Nếu Bồ tát Ma ha tát trọn nên các hành trạng tướng như thế, biết đấy là Bồ tát Ma ha tát Bất thối chuyển.

Lại nữa, Thiện Hiện! Tất cả Bồ tát Ma ha tát Bất thối chuyển hằng thường trọn nên từ bi hỷ xả thảy khởi nghiệp tương ưng thân ngữ ý, đối các hữu tình làm việc lợi ích. Nếu Bồ tát Ma ha tát trọn nên các hành trạng tướng như thế, biết là Bồ tát Ma ha tát Bất thối chuyển.

Lại nữa, Thiện Hiện! Tất cả Bồ tát Ma ha tát Bất thối chuyển tâm thường chẳng ở chung cùng năm che. Chỗ gọi che tham dục, giận dữ, mê mờ ngủ nghỉ, lay động ác tác, nghi. Nếu Bồ tát Ma ha tát trọn nên các hành trạng tướng như thế, biết đấy là Bồ tát Ma ha tát Bất thối chuyển.

Lại nữa, Thiện Hiện! Tất cả Bồ tát Ma ha tát Bất thối chuyển tất cả tùy miên đều đã đè dẹp, tất cả buộc gút, buộc tùy phiền não đều hẳn chẳng khởi. Nếu Bồ tát Ma ha tát trọn nên các hành trạng tướng như thế, biết đấy là bồ tát Ma ha tát Bất thối chuyển.

Lại nữa, Thiện Hiện! Tất cả Bồ tát Ma ha tát Bất thối chuyển vào ra qua lại tâm chẳng mê lầm, hằng thời an trụ chính nhớ chính biết, oai nghi tiến nghỉ, đi đứng ngồi nằm, cất bước hạ chân cũng lại như thế, dạo đi chỗ nào tất xem nơi ấy, thong thả buộc niệm xem thẳng mà đi, vận động nói năng thường không vội bạo. Nếu Bồ tát Ma ha tát trọn nên các hành trạng tướng như thế, biết đấy là Bồ tát Ma ha tát Bất thối chuyển.

Lại nữa, Thiện Hiện! Tất cả Bồ tát Ma ha tát Bất thối chuyển, các đồ thọ dụng đồ nằm, áo mặc đều thường thơm sạch không các hôi uế, cũng không mồ hôi, trùng rận bọ chét thảy, tâm ưa hoa thanh, thân không tật bệnh. Nếu Bồ tát Ma tát trọn nên các hành trạng tướng như thế, biết đấy là Bồ tát Ma ha tát Bất thối chuyển.

Lại nữa, Thiện Hiện! Tất cả Bồ tát Ma ha tát Bất thối chuyển thân tâm thanh tịnh, chẳng phải như trong thân người thường hằng bị tám muôn hộ trùng ăn xâm. Sở dĩ vì sao? Vì các Bồ tát này căn lành tăng lên vượt khỏi thân hình đã thọ thế gian, trong ngoài sạch sẽ nên không có loại trùng ăn xâm nơi thân. Căn lành như như dần dần tăng thêm, như vậy như vậy thân tâm càng thanh tịnh. Do nhân duyên đây, các Bồ tát này thân tâm bền chắc in như kim cương, chẳng bị các nghịch duyên làm xâm hại. Nếu Bồ tát Ma ha tát trọn nên các hành trạng tướng như thế, biết đấy là Bồ tát Ma ha tát Bất thối chuyển.

Cụ thọ Thiện Hiện lại thưa Phật rằng: Bồ tát Ma ha tát Bất thối chuyển như thế làm sao được thường tịnh thân ngữ ý?

Phật bảo: Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát này căn lành như thế dần dần lớn thêm, như vậy như vậy nghiệp thân ngữ ý do bị sức căn lành trừ khiển nên cùng tột đời vị lai rốt ráo chẳng khởi. Do đây thường được tịnh thân ngữ ý.

Lại nữa, Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát này diệu hành thân ba, ngữ bốn, ý ba thường hiện tại tiền, nên tất cả thời tịnh thân ngữ ý. Nhờ tịnh đây nên vượt khỏi các bậc Thanh văn Độc giác, trụ ngôi Bồ tát vững chắc chẳng động, do đây thường được tịnh thân ngữ ý. Nếu các Bồ tát Ma ha tát trọn nên các hành trạng tướng như thế, biết đấy là Bồ tát Ma ha tát Bất thối chuyển.

Lại nữa, Thiện Hiện! Tất cả Bồ tát Ma ha tát Bất thối chuyển chẳng trọng lợi dưỡng, chẳng màng danh dự. Đối các uống ăn, áo mặc, đồ nằm, phòng nhà, của cải chẳng sanh nhiễm đắm. Mặc dù thọ mười hai công đức Đầu đà mà với trong ấy không gì ỷ cậy. Nếu Bồ tát Ma ha tát trọn nên các hành trạng tướng như thế, biết đấy là Bồ tát Ma ha tát Bất thối chuyển.

Lại nữa, Thiện Hiện! Tất cả Bồ tát Ma ha tát Bất thối chuyển thường tu bố thí cho đến bát nhã Ba la mật đa, rốt ráo chẳng khởi tâm tham rít, phá giới, giận dữ, lười biếng, tán loạn, ngu si và các thứ tương ưng nhiều phiền não trói buộc quấn gút. Nếu Bồ tát Ma ha tát trọn nên các hành trạng tướng như thế, biết đấy là Bồ tát Ma ha tát Bất thối chuyển.

Lại nữa, Thiện Hiện! Tất cả Bồ tát Ma ha tát Bất thối chuyển có bao giác huệ bền chắc thẳm sâu lóng nghe chánh pháp, cung kính tín thọ, buộc niệm suy nghĩ lý thú rốt ráo, tùy đã nghe thọ pháp thế gian xuất thế gian đều năng phương tiện hội vào lý thú sâu thẳm Bát nhã Ba la mật đa. Các sự nghiệp đã tạo tác thế gian cũng nương Bát nhã Ba la mật đa hội vào pháp tánh, chẳng thấy một sự nghiệp nào ra ngoài pháp tánh ấy; nếu có chẳng cùng tương ưng pháp tánh, cũng năng phương tiện hội vào lý thú sâu thẳm Bát nhã Ba la mật đa được. Do đây chẳng thấy pháp nào ra ngoài pháp tánh ấy. Nếu Bồ tát Ma ha tát trọn nên các hành trạng tướng như thế, biết là Bồ tát Ma ha tát Bất thối chuyển.

Lại nữa, Thiện Hiện! Tất cả Bồ tát Ma ha tát Bất thối chuyển, giả sử có ác ma hiện tiền hóa làm tám địa ngục lớn, lại ở trong mỗi mỗi địa ngục lớn hóa làm vô lượng trăm ngàn Bồ tát đều bị khổ lớn là lửa dữ đốt cháy thấu suốt, đều chịu khổ chua cay độc hại. Hóa làm việc này rồi bảo các Bồ tát Bất thối chuyển rằng: "Các Bồ tát đây đều nhận ký chẳng quay lui Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, nên đọa trong địa ngục lớn như vầy, hằng chịu các thứ cực khổ như đây! Bồ tát các ngươi đã nhận ký chẳng quay lui Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề cũng sẽ rơi trong địa ngục lớn đây chịu các cực khổ. Phật trao ký cho các ngươi chịu cực khổ trong địa ngục lớn, chẳng phải trao ký chẳng quay lui Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Vậy các ngươi nên mau nới bỏ tâm đại Bồ đề, may được thoát khỏi khổ địa ngục đây, sẽ sanh lên trời hoặc trong người hưởng các vui sung sướng".

Khi ấy, Bồ tát Ma ha tát Bất thối chuyển nghe thấy việc này nơi tâm chẳng động, cũng chẳng khinh nghi, chỉ khởi nghĩ này: "Nhận ký chẳng quay lui Bồ tát Ma ha tát nếu đọa trong địa ngục, bàng sanh, quỷ giới, a tố lạc quyết định không có lẽ ấy. Sở dĩ vì sao? Vì các Bồ tát Bất thối chuyển quyết định không có nghiệp bất thiện, cũng không có nghiệp thiện mà rước lấy quả khổ vậy. Chư Phật chắc chắn không lời dối gạt vậy. Như Lai nói ra đều vì lợi vui tất cả hữu tình do lòng đại từ bi tuôn chảy ra vậy. Nay thấy nghe ấy nhất định ác ma làm ra nói ra đều chẳng thật có". Nếu Bồ tát Ma ha tát trọn nên các hành trạng tướng như thế, biết đấy là Bồ tát Ma ha tát Bất thối chuyển.

Lại nữa, Thiện Hiện! Tất cả Bồ tát Ma ha tát Bất thối chuyển, giả sử có ác ma làm tượng Sa môn đi đến chỗ kia nói lời như vầy:"Ngươi trước đã nghe nên tu bố thí cho đến bát nhã Ba la mật đa khiến mau viên mãn, cho đến nên chứng sở cầu Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Đã nghe như thế đều là tà thuyết nên mau nới bỏ, chớ bảo là chơn. Lại ngươi trước đã nghe nên đối quá khứ, vị lai, hiện tại tất cả Như Lai Ứng Chánh đẳng giác và các đệ tử, từ sơ phát tâm cho đến pháp trụ, ở giữa có bao công đức căn lành đều sanh tùy hỷ, tất cả nhóm hợp cùng các hữu tình bình đẳng chung có, đem vô sở đắc mà làm phương tiện; hồi cầu Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Đã nghe như thế cũng là tà thuyết, nên mau nới bỏ, chớ bảo là chơn. Nếu ngươi bỏ tà pháp đã nghe kia, ta sẽ dạy ngươi chơn tịnh Phật pháp, khiến ngươi tu học mau chứng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Ngươi trước đã nghe chẳng phải lời chơn Phật, là kẻ văn tụng soạn tập giả dối, lời Ta thuyết ra mới là lời chơn Phật".

Thiện Hiện phải biết: Nếu Bồ tát Ma ha tát nghe lời như thế tâm động kinh nghi sợ hãi, phải biết chưa nhận ký phải quay lui, kia đối Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề vẫn chưa quyết định, chưa gọi tâm Bồ tát Ma ha tát Bất thối chuyển được.

Thiện Hiện phải biết: Nếu Bồ tát Ma ha tát nghe lời như thế nơi tâm chẳng động, cũng chẳng kinh nghi, chỉ theo pháp tánh vô tác vô tướng vô sanh mà trụ. Bồ tát Ma ha tát này có ra làm việc gì chẳng tin lời người, chẳng theo người dạy mà tu bố thí cho đến bát nhã Ba la mật đa, chẳng theo người dạy cho đến chứng lấy sở cầu Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Phải biết Bồ tát Ma ha tát như thế đã đối Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề được Bất thối chuyển.

Như lậu tận A la hán có ra làm điều gì chẳng tin lời người, hiện chứng pháp tánh không lầm không nghi, tất cả ác ma chẳng năng làm nghiêng động được. Bồ tát Ma ha tát Bất thối chuyển như thế, tất cả Thanh văn, Độc giác, ngoại đạo các ác ma thảy chẳng năng phá hoại bẻ gãy tâm kia khiến đối Bồ đề mà sanh lui khuất được. Bồ tát Ma ha tát này quyết định đã trụ bậc Bất thối chuyển, có làm sự nghiệp gì đều tự xét nghĩ kỹ, chẳng phải chỉ tin người mà bèn khởi tác, cho đến đối bao nhiêu ngôn giáo Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác hãy chẳng phớt nhẹ tín thọ phụng hành, huống tin những lời Thanh văn Độc giác, ngoại đạo ác ma thảy mà có sở tác.

Bồ tát Ma ha tát này có ra làm việc gì chẳng tự xét nghĩ kỹ, chỉ tin lời người, quyết không có lẽ ấy được. Sở dĩ vì sao? Vì Bồ tát Ma ha tát này chẳng thấy có pháp khá tin hành ấy. Vì cớ sao? Bồ tát Ma ha tát này chẳng thấy có sắc khá tin hành ấy, chẳng thấy có thọ tưởng hành thức khá tin hành ấy. Cũng chẳng thấy có sắc chơn như khá tin hành ấy, chẳng thấy có thọ tưởng hành thức chơn như khá tin hành ấy. Nói rộng cho đến chẳng thấy có tất cả hạnh Bồ tát Ma ha tát khá tin hành ấy, chẳng thấy có chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề khá tin hành ấy. Cũng chẳng thấy có tất cả hạnh Bồ tát Ma ha tát chơn như khá tin hành ấy, chẳng thấy có chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề chơn như khá tin hành ấỵ Nếu Bồ tát Ma ha tát trọn nên các hành trạng tướng như thế, biết đấy là Bồ tát Ma ha tát Bất thối chuyển.

Lại nữa, Thiện Hiện! Tất cả Bồ tát Ma ha tát Bất thối chuyển, giả sử có ác ma làm tượng Bí sô đi đến chỗ kia, xướng lời như vầy: Sở hành các người là pháp sanh tử chẳng phải hạnh Bồ tát, chẳng do đây được sở cầu Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Nay các ngươi nên tu đạo hết khổ, mau hết các khổ được vào Niết bàn. Khi ấy ác ma tức vì Bồ tát thuyết đạo pháp tương tự đạo sanh tử. Chỗ gọi tưởng thây chết, hoặc tưởng xanh bầm, hoặc tưởng rữa bẫy, hoặc tưởng sình chướng, hoặc tưởng trùng ăn, hoặc tưởng đỏ màu khác; hoặc từ, hoặc bi, hoặc hỷ, hoặc xả; hoặc sơ tĩnh lự, hoặc cho đến đệ tứ tĩnh lự; hoặc Không vô biên xứ hoặc cho đến phi tưởng phi phi tưởng xứ. Bảo Bồ tát rằng:

"Đấy là chơn đạo chơn hạnh. Ngươi do đạo đây hạnh đây sẽ được quả Dự lưu, hoặc quả Nhất lai, hoặc quả Bất hoàn, hoặc quả A la hán, hoặc Độc giác Bồ đề. Ngươi do đạo đây, do hạnh đây nên mau hết tất cả sanh lão bệnh tử, nào dùng làm gì lâu chịu khổ sanh tử? Thân khổ hiện tại hãy đáng nhàm chán, huống lại cầu thân khổ đời sau! Nên tự nghĩ lại kỹ, bỏ những gì đã tin từ trước".

Thiện Hiện phải biết: Bồ tát Ma ha tát này khi nghe lời kia nơi tâm chẳng động, cũng chẳng kinh nghi, chỉ khởi nghĩ này: Bí sô đây ích ta chẳng ít. Năng vì ta nói đạo pháp tương tự, khiến ta biết thật đạo này chẳng năng được quả Dự lưu, cho đến chẳng năng được Độc giác Bồ đề, huống sẽ năng chứng sở cầu Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Bồ tát Ma ha tát này khởi nghĩ ấy rồi, rất sanh vui mừng. Lại nghĩ lần nữa: Nay Bí sô này rất là ích ta, phương tiện vì ta nói pháp chướng đạo, khiến ta hiểu biết pháp chướng đạo rồi đối đạo Tam thừa tự tại tu học.

Thiện Hiện phải biết: Khi ác ma kia biết Bồ tát này thân tâm vui mừng, lại khởi lời này: "Thiện nam tử! Khốn thay! Ngươi nay muốn thấy các Bồ tát Ma ha tát trường thời hành hạnh vô ích chăng? Nghĩa là chúng các Bồ tát Ma ha tát, trải qua đại kiếp như số cát sông Căng già, đem vô lượng thứ thượng diệu, uống ăn áo mặc, đồ nằm thuốc men, của cải hoa hương các vật, cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen chư Phật Thế Tôn. Lại ở chư Phật ngang số cát sông Căng già, tu hành bố thí cho đến bát nhã Ba la mật đa. Học trụ nội không cho đến vô tánh tự tánh không. Học trụ chơn như cho đến bất tư nghì giới. Học trụ khổ tập diệt đạo thánh đế.

Tu bốn niệm trụ cho đến tám thánh đạo chi. Tu bốn tĩnh lự, bốn vô lượng, bốn vô sắc định. Tu không, vô tướng, vô nguyện giải thoát môn. Tu tám giải thoát cho đến mười biến xứ. Tu các bậc Bồ tát Ma ha tát. Tu tất cả đà la ni môn, tam ma địa môn. Tu năm nhãn, sáu thần thông. Tu Như Lai mười lực cho đến mười tám pháp Phật bất cộng. Tu đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả. Tu pháp vô vong thất, tánh hằng trụ xả. Tu quán thuận nghịch mười hai nhánh duyên khởi. Thành thục hữu tình, nghiêm tịnh cõi Phật. Tu các Bồ tát thần thông thù thắng. Cho đến tu nhất thiết trí, đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí.

Chúng Bồ tát Ma ha tát này cũng gần gũi vâng thờ chư Phật nhiều như cát sông Căng già. Ở chỗ chư Phật thỉnh hỏi đạo Bồ tát Ma ha tát, rằng nói lời này: Sao là Bồ tát Ma ha tát an trụ Đại thừa? Sao là Bồ tát Ma ha tát tu hành bố thí Ba la mật đa cho đến bát nhã Ba la mật đa. An trụ nội không cho đến vô tánh tự tánh không. An trụ chơn như cho đến bất tư nghì giới. An trụ khổ tập diệt đạo thánh đế.

Tu hành bốn niệm trụ cho đến tám thánh đạo chi. Tu hành bốn tĩnh lự, bốn vô lượng, bốn vô sắc định. Tu hành không, vô tướng, vô nguyện giải thoát môn. Tu hành tám giải thoát cho đến mười biến xứ. Tu hành bậc Bồ tát Ma ha tát. Tu hành tất cả đà la ni môn, tam ma địa môn. Tu hành Như Lai mười lực cho đến mười tám pháp Phật bất cộng. Tu hành đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả. Tu hành pháp vô vong thất, tánh hằng trụ xả. Tu hành quán thuận nghịch mười hai nhánh duyên khởi. Thành thục hữu tình, nghiêm tịnh cõi Phật. Tu hành Bồ tát thần thông thù thắng. Cho đến tu hành nhất thiết tri, đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí?

Chư Phật Thế Tôn nhiều ngang như cát sông Căng già, như đã thỉnh hỏi thứ lớp vì thuyết. Chúng các Bồ tát Ma ha tát này như lời Phật dạy bảo, an trụ tu học, trải vô lượng kiếp mạnh mẽ tinh tiến, hãy chẳng năng được sở cầu Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, huống nay các ngươi sở tu sở học đâu năng được Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề?".

Khi ác ma kia biết tâm Bồ tát này chẳng lui khuất, không ngờ không nghi, tức ở chỗ ấy hóa làm vô lượng hình tượng Bí sô bảo Bồ tát rằng: Các Bí sô đây đều ở quá khứ siêng cầu Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, trải vô lượng kiếp tu hành các khổ hạnh khó hành, mà chẳng được sở cầu Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, nay đều lui trụ quả A la hán các lậu đã hết đến ngằn mé khổ, thì làm sao các ngươi năng được Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề?

Thiện Hiện phải biết: Bồ tát Ma ha tát này thấy nghe đấy rồi, tức khởi nghĩ này: Quyết định ác ma hóa làm hình tượng Bí sô như thế để rối loạn tâm ta, nhân đấy thuyết đạo pháp tương tự ngăn ngại. Quyết định không có chúng Bồ tát Ma ha tát tu hành Bát nhã Ba la mật đa đến ngôi viên mãn chẳng chứng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, lui đọa các bậc Thanh văn Đ?c giác!

Bấy giờ Bồ tát lại khởi nghĩ này: Nếu Bồ tát Ma ha tát tu hành bố thí cho đến bát nhã Ba la mật đa đến ngôi rốt ráo, mà chẳng được Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, chắc không có lẽ đó. Nói rộng cho đến nếu Bồ tát Ma ha tát tu hành nhất thiết trí, đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí đến ngôi viên mãn mà chẳng được Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, chắc không có lẽ đó. Nếu Bồ tát Ma ha tát trọn nên các hành trạng tướng như thế, biết đấy là Bồ tát Ma ha tát Bất thối chuyển.

Lại nữa, Thiện Hiện! Tất cả Bồ tát Ma ha tát Bất thối chuyển hằng hành Bát nhã Ba la mật đa thường khởi nghĩ này: Nếu Bồ tát Ma ha tát như chư Phật dạy tinh siêng tu học hằng chẳng xa lìa sở nhiếp diệu hạnh sáu Ba la mật đa, hằng chẳng xa lìa tác ý tương ưng sáu Ba la mật đa, hằng chẳng xa lìa tác ý tương ưng Nhất thiết trí trí, thường dùng phương tiện khuyến các hữu tình tinh siêng tu học bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã Ba la mật đa. Bồ tát Ma ha tát này quyết định chẳng lui bố thí Ba la mật đa cho đến Bát nhã Ba la mật đa. Quyết định chẳng lui nội không cho đến vô tánh tự tánh không. Quyết định chẳng lui chơn như cho đến bất tư nghì giới. Quyết định chẳng lui bốn thánh đế. Quyết định chẳng lui bốn niệm trụ cho đến tám thánh đạo chi. Quyết định chẳng lui bốn tĩnh lự, bốn vô lượng, bốn vô sắc định. Quyết định chẳng lui ba môn giải thoát. Quyết định chẳng lui tám giải thoát cho đến mười biến xứ. Quyết định chẳng lui các bậc Bồ tát. Quyết định chẳng lui đà la ni môn, tam ma địa môn. Quyết định chẳng lui năm nhãn, sáu thần thông. Quyết định chẳng lui Như lai mười lực cho đến mười tám pháp Phật bất cộng. Quyết định chẳng lui đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả . Quyết định chẳng lui pháp vô vong thất, tánh hằng trụ xả. Quyết định chẳng lui nhất thiết trí, đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí, ắt chứng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Nếu Bồ tát Ma ha tát trọn nên các hành trạng tướng thế, biết đấy là Bồ tát Ma ha tát Bất thối chuyển.

Lại nữa, Thiện Hiện! Tất cả Bồ tát Ma ha tát Bất thối chuyển hằng hành Bát nhã Ba la mật đa thường khởi nghĩ này: Nếu Bồ tát Ma ha tát giác biết việc ma, chẳng theo việc ma, giác biết bạn ác, chẳng theo lời bạn ác, giác biết cảnh giới chẳng chuyển theo cảnh giới. Bồ tát Ma ha tát này quyết định chẳng lui bố thí Ba la mật đa cho đến bát nhã Ba la mật đa. Quyết định chẳng lui nội không cho đến vô tánh tự tánh không. Quyết định chẳng lui chơn như cho đến bất tư nghì giới. Quyết định chẳng lui bốn lý thánh đế. Quyết định chẳng lui bốn niệm trụ cho đến tám thánh đạo chi. Quyết định chẳng lui bốn tĩnh lự, bốn vô lượng, bốn vô sắc định. Quyết định chẳng lui không, vô tướng, vô nguyện giải thoát môn. Quyết định chẳng lui tám giải thoát cho đến mười biến xứ. Quyết định chẳng lui các bậc Bồ tát. Quyết định chẳng lui đà la ni môn, tam ma địa môn. Quyết định chẳng lui năm nhãn, sáu thần thông. Quyết định chẳng lui Như Lai mười lực cho đến mười tám pháp Phật bất cộng. Quyết định chẳng lui đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả. Quyết định chẳng lui pháp vô vong thất, tánh hằng trụ xả. Quyết định chẳng lui nhất thiết trí, đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí, ắt chứng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Nếu Bồ tát Ma ha tát trọn nên các hành trạng tướng như thế, biết đấy là Bồ tát Ma ha tát Bất thối chuyển.

Lại nữa, Thiện Hiện! Tất cả Bồ tát Ma ha tát Bất thối chuyển nghe các Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác thuyết ra pháp yếu, thâm tâm vui mừng, cung kính tín thọ, khéo hiểu nghĩa thú, nơi tâm vững chắc in như kim cương, chẳng thể lay chuyển, chẳng thể dẫn cướp, thường siêng tu học bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã Ba la mật đa, cũng khuyên người học, tâm không nhàm mỏi. Nếu Bồ tát Ma ha tát trọn nên các hành trạng tướng như thế, biết đấy là Bồ tát Ma ha tát Bất thối chuyển.

Bấy giờ, Thiện Hiện lại thưa Phật rằng: Bồ tát Ma ha tát Bất thối chuyển như thế, đối pháp nào quay lui nên gọi chẳng quay lui ư?

Phật bảo: Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát này đối tưởng sắc uẩn cho đến tưởng thức uẩn có quay lui nên gọi chẳng quay lui. Đối tưởng nhãn xứ cho đến tưởng ý xứ có quay lui nên gọi chẳng quay lui. Đối tưởng sắc xứ cho đến tưởng pháp xứ có quay lui nên gọi chẳng quay lui. Đối tưởng nhãn giới cho đến tưởng ý giới có quay lui nên gọi chẳng quay lui. Đối tưởng sắc giới cho đến tưởng pháp giới có quay lui nên gọi chẳng quay lui. Đối tưởng nhãn thức giới cho đến tưởng ý thức giới có quay lui nên gọi chẳng quay lui. Đối tưởng nhãn xúc cho đến tưởng ý xúc có quay lui nên gọi chẳng quay lui. Đối tưởng nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ cho đến tưởng ý xúc làm duyên sanh ra các thọ có quay lui nên gọi chẳng quay lui.

Đối tưởng địa giới cho đến tưởng thức giới có quay lui nên gọi chẳng quay lui. Đối tưởng nhân duyên cho đến tưởng tăng thượng duyên có quay lui nên gọi chẳng quay lui. Đối tưởng vô minh cho đến tưởng lão tử có quay lui nên gọi chẳng quay lui. Đối tưởng tham sân si, tưởng các kiến thú có quay lui nên gọi chẳng quay lui. Đối tưởng bố thí Ba la mật đa cho đến tưởng bát nhã Ba la mật đa có quay lui nên gọi chẳng quay lui.

Đối tưởng nội không cho đến tưởng vô tánh tự tánh không có quay lui nên gọi chẳng quay lui. Đối tưởng chơn như cho đến tưởng bất tư nghì giới có quay lui nên gọi chẳng quay lui. Đối tưởng bốn thánh đế có quay lui nên gọi chẳng quay lui. Đối tưởng bốn niệm trụ cho đến tưởng tám thánh đạo chi có quay lui nên gọi chẳng quay lui. Đối tưởng bốn tĩnh lự, bốn vô lượng, bốn vô sắc định có quay lui nên gọi chẳng quay lui. Đối tưởng không, vô tướng, vô nguyện giải thoát môn có quay lui nên gọi chẳng quay lui. Đối tưởng tám giải thoát cho đến tưởng mười biến xứ có quay lui nên gọi chẳng quay lui.

Đối tưởng Tịnh quán địa cho đến tưởng Như Lai địa có quay lui nên gọi chẳng quay lui. Đối tưởng Cực hỷ địa cho đến tưởng Pháp vân địa có quay lui nên gọi chẳng quay lui. Đối tưởng đà la ni môn, tam ma địa môn có quay lui nên gọi chẳng quay lui. Đối tưởng năm nhãn, sáu thần thông có quay lui nên gọi chẳng quay lui. Đối tưởng Như Lai mười lực cho đến tưởng mười tám pháp Phật bất cộng có quay lui nên gọi chẳng quay lui. Đối tưởng đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả có quay lui nên gọi chẳng quay lui. Đối tưởng ba mươi hai tướng, tám mươi tùy hảo có quay lui nên gọi chẳng quay lui. Đối tưởng pháp vô vong thất, tánh hằng trụ xả có quay lui nên gọi chẳng quay lui.

Đối tưởng quả Dự lưu cho đến tưởng Độc giác Bồ đề có quay lui nên gọi chẳng quay lui. Đối tưởng các hạnh Bồ tát Ma ha tát và chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề có quay lui nên gọi chẳng quay lui. Đối tưởng nhất thiết trí, đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí có quay lui nên gọi chẳng quay lui. Đối tưởng các dị sanh, Thanh văn, Độc giác, Bồ tát, Phật có quay lui nên gọi chẳng quay lui.

Sở dĩ vì sao? Bồ tát Ma ha tát Bất thối chuyển như thế dùng tự tướng không quán tất cả pháp, rồi vào Bồ tát Chánh tánh ly sanh cho đến chẳng thấy chút pháp khá được. Vì chẳng khá được nên không sở tạo tác. Vì không tạo tác nên gọi rốt ráo chẳng sanh. Vì rốt ráo chẳng sanh nên gọi Vô sanh pháp nhẫn. Bởi vì được Vô sanh pháp nhẫn như thế nên gọi Bồ tát Ma ha tát Bất thối chuyển. Nếu Bồ tát Ma ha tát trọn nên các hành trạng tướng như thế, biết đấy là Bồ tát Ma ha tát Bất thối chuyển.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
100,209,830