Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

108 Bài Kệ trong Nghi Lễ Tam Bảo do Đức Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Trí Thủ biên soạn và Thượng Tọa Thích Nguyên Tạng giảng giải

23/06/202002:03(Xem: 24607)
108 Bài Kệ trong Nghi Lễ Tam Bảo do Đức Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Trí Thủ biên soạn và Thượng Tọa Thích Nguyên Tạng giảng giảiSakya_Muni_2a

 cong duc le Phat-thich nguyen tang108 Bài Kệ trong Nghi Lễ Tam Bảo 


 

Biên soạn: Hòa Thượng Thích Trí Thủ
Việt dịch: Cư Sĩ Hạnh Cơ
Giảng giải: TT Thích Nguyên Tạng

***01/ Công Đức Lễ Phật
Sở hữu thập phương thế giới trung

Tam thế nhất thiết nhân sư tử

Ngã dĩ thanh tịnh thân ngữ ý

Nhất thiết biến lễ tận vô dư

Phổ hiền hạnh nguyện oai thần lực

Phổ hiện nhất thiết như lai tiền

Nhất thân phục hiện sát trần thân

Nhất nhất biến lễ sát trần Phật

Ư nhất trần trung trần số Phật

Các xử bồ tát chúng hội trung

Vô tận pháp giới trần diệc nhiên

Thâm tín chư Phật giai sung mãn.

HÒA: Nhất tâm đảnh lễ tận thập phương biến pháp giới quá hiện vị lai tam thế nhất thiết chư Phật tôn pháp Hiền Thánh tăng thường trú Tam Bảo. (1 lạy)
Đối trước chư Phật cả ba đời,

Trong các thế giới khắp mười phương,

Con đem thân miệng ý thanh tịnh,

Kính lễ cùng khắp không bỏ sót;

Nhờ sức oai thần hạnh Phổ Hiền,

Hiện thân khắp trước các Như Lai,

Một thân lại hiện vô số thân,

Mỗi thân kính lễ vô số Phật.

Vô số Phật trong một vi trần,

Đều ngự giữa chúng hội Bồ-tát;

Cùng khắp pháp giới cũng như vậy,

Lòng tin chư Phật đều đầy đủ.

HÒA: Một lòng kính lạy Ba Ngôi Báu Phật Pháp Tăng thường trú trong khắp mười phương pháp giới, trải suốt ba đời quá khứ, hiện tại và vị lai. (1 lạy)


02/ Bậc Thầy của Trời và Người

Chư Phật đại thánh tôn

Giác pháp vô bất tận

Thiên nhân chi đạo sư

Thị cố ngã quy y.

HÒA: Đệ tử chúng đẳng quy y Phật phước đức trí tuệ lưỡng túc thế tôn, thệ ngã đẳng sanh sanh vĩnh bất quy y thiên thần quỷ vật. (1 lạy)

Chư Phật khắp mười phương,

Đấng Đại Thánh Thế Tôn

Thấy tột cùng thật tướng

Vạn pháp ở thế gian,

Bậc Thầy của trời người.

Cho nên con hôm nay

Xin quay về nương tựa.

HÒA: Đệ tử chúng con qui y Phật, đấng phước đức trí tuệ vẹn tòan. Xin nguyện đời đời, vĩnh viễn không qui y trời thần quỉ vật. (1 lạy)03/ Thanh Tịnh Tu Đa La

Nhất thiết pháp thường trú

Thanh tịnh tu đa la

Năng trừ thân tâm bịnh

Thị cố ngã quy y.

HÒA: Đệ tử chúng đẳng quy y Pháp ly dục thanh tịnh, thệ ngã đẳng sanh sanh vĩnh bất quy y ngoại đạo tà giáo. (1 lạy)

Tất cả Pháp thường trú,

Lời Phật dạy thanh tịnh,

Có công năng chữa lành

Các bệnh khổ thân tâm.

Cho nên con hôm nay

Xin quay về nương tựa.

HÒA: Đệ tử chúng con qui y Pháp, con đường xa lìa tham dục, đưa đến cuộc sống thanh tịnh. Xin nguyện đời đời, vĩnh viễn không qui y ngọai đạo tà giáo. (1 lạy)04/ Bất Trước Tứ Sa Môn

Đại địa chư Bồ Tát
Bất trước tứ sa môn
Năng cứu thế gian khổ
Thị cố ngã quy y.
HÒA: Đệ tử chúng đẳng quy y Tăng, đại chúng trung tôn, thệ ngã đẳng sanh sanh vĩnh bất quy y tà sư ác hữu. (1 lạy)

Chư vị Đại Bồ Tát
Không an hưởng niết bàn
Của bốn quả Thanh Văn,
Mà phát tâm cứu độ
Khắp chúng sinh đau khổ.
Cho nên con hôm nay
Xin quay về nương tựa.

HÒA: Đệ tử chúng con qui y Tăng, bậc tôn quí giữa mọi người. Xin nguyện đời đời, vĩnh viễn không qui y tà sư bạn xấu. (1 lạy)


05/ Pháp Sư Huyền Trang
Phật tại thế thời ngã đẳng trầm luân, kim đắc nhơn thân Phật dĩ diệt độ. Khả lân mẫn giả nghiệp trọng phước khinh, nhất niệm chí thành cầu ai sám hối.
HÒA: Vãng tích sở tạo chư ác nghiệp
Giai do vô thỉ tham sân si
Tùng thân ngã ý chi sở sanh
Nhất thiết ngã kim giai sám hối. (1 lạy)
Thời Phật đang tại thế

Chúng con còn trầm luân,
Nay được sinh làm người
Thì Phật đã diệt độ!
Đáng thương cho chúng con
Nghiệp dầy mà phước mỏng,
Nên xin đem một niệm
Chí thành cầu sám hối.


06/ Thập Triền Thập Sử
Đệ tử chúng đẳng tự vi chơn tánh, uổng nhập mê lưu. Tùy sanh tử dĩ phiêu trầm, trục sắc thanh nhi tham nhiểm. Thập triền thập sử tích thành hữu lậu chi nhân. Lục căn lục trần vọng tác vô biên chi tội, ngưỡng Tam Bảo dĩ từ bi, lịch nhất tâm nhi sám hối.

HÒA: Vãng tích sở tạo chư ác nghiệp
Giai do vô thỉ tham sân si
Tùng thân ngã ý chi sở sanh
Nhất thiết ngã kim giai sám hối. (1 lạy)

Đệ tử chúng con từ đời vô thỉ,
Xa rời chân tánh, trôi giạt sông mê,
Xuôi theo sinh tử để nổi chìm,
Đuổi bám sắc thanh mà đắm nhiễm;
Mười triền mười sử, chứa thành hữu lậu nghiệp nhân;
Sáu căn sáu trần, gây nên vô biên tội cấu;
Mê man bể khổ, lún mãi đường tà;
Chấp chặt ngã nhân, bỏ ngay làm quấy;
Bao đời nghiệp chướng, chồng chất lỗi lầm.
Ngưỡng mong trên Tam Bảo từ bi,
Chúng con tâm thành xin sám hối.

Do tham sân si từ vô thỉ,
Chúng con đã tạo nhiều tội lỗi,
Bằng cả ba nghiệp thân ngữ ý,
Hôm nay thảy đều xin sám hối. (1 lạy)


07/ Sám Hối Nghiệp Chướng
Tội tùng tâm khởi tương tâm sám

Tâm nhược diệt thời tội diệc vong
Tội vong tâm diệt, lưỡng câu không
Thị tắc danh vi chơn sám hối.
HÒA: Vãng tích sở tạo chư ác nghiệp
Giai do vô thỉ tham sân si
Tùng thân ngã ý chi sở sanh
Nhất thiết ngã kim giai sám hối. (1 lạy)

Tội từ tâm khởi đem tâm sám,
Tâm được tịnh rồi tội liền tiêu,
Tội tiêu tâm tịnh thảy đều không.
Như thế thật là chân sám hối.

Do tham sân si từ vô thỉ,
Chúng con đã tạo nhiều tội lỗi,
Bằng cả ba nghiệp thân ngữ ý,
Hôm nay thảy đều xin sám hối. (1 lạy)

08/ Công Đức Xuất Gia
Ngã vị tu hành bồ đề thời
Nhất thiết thú trung thành túc mạng
Thường đắc xuất gia tu tịnh giới
Vô khuyết vô phá vô xuyên lậu.
HÒA:Ngã kim phát nguyện thọ trì tam tụ tịnh giới, sở vị đệ nhất nhiếp luật nghi giới, nguyện hiện tại tận dĩ vị lai bất tác chư ác. (1 lạy)

Con nguyện tu hành đạo bồ đề,
Dù sinh nơi nào cũng nhớ lại
Thường được xuất gia tu tịnh giới,
Không thiếu, không sót, không hủy phạm.

Hòa: Nay con phát nguyện thọ trì ba nhóm tịnh giới: Nhóm tịnh giới thứ nhất là “nhiếp luật nghi”; con nguyện từ nay cho đến vô tận đời vị lai: không làm các việc ác. (1 lạy)


09/ Không Chấp Bốn Tướng
Vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sanh tướng, vô thọ giả tướng, tu nhất thiết thiện pháp tức đắc A nậu đa la tam miệu tam bồ đề.

HÒA: Ngã kim phát nguyện thọ trì tam tụ tịnh giới, sở vị đệ nhị nhiếp thiện pháp giới, nguyện hiện tại tận dĩ vị lai phụng hành nhất thiết thiện. (1 lạy)


XƯỚNG: Dùng tâm không chấp tướng “ngã”, không chấp tướng “nhân”, không chấp tướng “chúng sinh”, không chấp tướng “thọ mạng”, để tu tập tất cả pháp lành, chắc chắn thành tựu quả vị Bồ Đề Vô Thượng.

HÒA: Nay con phát nguyện thọ trì ba nhóm tịnh giới: Nhóm tịnh giới thứ hai là “nhiếp thiện pháp”; con nguyện từ nay cho đến vô tận đời vị lai: luôn tinh tấn làm các việc lành. (1 lạy)


10/ Tứ Hoằng Thệ Nguyện
Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ

Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn
Pháp môn vô lượng thệ nguyện học
Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành.
HÒA: Ngã kim phát nguyện thọ trì tam tụ tịnh giới, sở vị đệ tam nhiêu ích hữu tình giới nguyện hiện tại tận dĩ vị lai thệ độ nhất thiết chúng sanh. (1 lạy)

Chúng sinh không số lượng, thệ nguyện đều độ khắp.
Phiền não không cùng tận, thệ nguyện đều dứt sạch.
Pháp môn không kể xiết, thệ nguyện đều tu học.
Quả Phật không gì hơn, thệ nguyện được viên thành.

HÒA: Nay con phát nguyện thọ trì ba nhóm tịnh giới: Nhóm tịnh giới thứ Ba là “nhiêu ích hữu tình”; con nguyện từ nay cho đến vô tận đời vị lai: cứu độ tất cả chúng sinh. (1 lạy)


11/ Thập Hiệu Thế Tôn
Vong thất bồ đề tâm tu chư thiện pháp thị danh ma nghiệp.

HÒA: Ngã kim phát tâm bất vị tự cầu nhân thiên phước báu, thanh văn duyên giác, nãi chí quyền thừa chư vị bồ tát. Duy y tối thượng thừa phát bồ đề tâm. Nguyện dữ pháp giới chúng sanh nhất thời đồng đắc A nậu đa la tam miệu tam bồ đề. (1 lạy)

XƯỚNG: Tu tập các pháp lành mà bỏ mất tâm bồ đề, đó chính là ma nghiệp.

HÒA: Nay con phát tâm không vì tự cầu phước báo nhân thiên, Thanh-văn, Duyên-giác, cho đến các bậc Bồ-tát quyền thừa; chỉ y theo tối thượng thừa mà phát tâm bồ đề. Nguyện cùng chúng sinh trong khắp pháp giới, một thời đồng chứng đạo quả Vô Thượng Bồ Đề. (1 lạy)


12/ Cảm Ứng Đạo Giao
Năng lễ sở lễ tánh không tịch.

Cảm ứng đạo giao nan tư nghị.
Ngã thử đạo tràng như đế châu.
Thập phương chư Phật ảnh hiện trung.
Ngã thân ảnh hiện chư Phật tiền.
Đầu diện tiếp túc quy mạng lễ.
HÒA: Nhất tâm đảnh lễ quá khứ Trang nghiêm kiếp tận thập phương vô tận thế giới tam thế nhất thiết chư Phật hải hội bồ tát vô lượng thánh hiền. (1 lạy)
Phật, chúng sinh tánh thường rỗng lặng,
Đạo cảm thông không thể nghĩ bàn.
Đạo tràng của chúng con nơi đây
Giống như lưới ngọc trời Đế Thích,
Chư Phật mười phương đều ảnh hiện,
Thân con ảnh hiện trước chư Phật,
Cúi đầu thành tâm xin đảnh lễ.

HÒA: Một lòng kính lạy tất cả chư Phật và vô lượng Bồ Tát, Thánh, Hiền trong vô cùng thế giới khắp mười phương thuộc kiếp Trang-nghiêm đời quá khứ. (1 lạy)


13/ Tứ Vô Lượng Tâm
Đại từ đại bi mẫn chúng sanh

Đại hỉ đại xả tế hàm thức
Tướng bảo quang minh dĩ tự nghiêm
Chúng đẳng chí tâm quy mạng lễ.
HÒA: Nhất tâm đảnh lễ hiện tại Hiền kiếp tận thập phương vô tận thế giới tam thế nhất thiết chư Phật hải hội Bồ Tát vô lượng thánh hiền. (1 lạy)

Đại từ đại bi thương chúng sinh,

Đại hỉ đại xả cứu muôn lòai,
Tướng tốt chói sáng tự trang nghiêm,
Chúng con chí thành xin đảnh lễ.

Hòa: Một lòng kính lạy tất cả chư Phật và vô lượng Bồ Tát, Thánh, Hiền trong vô cùng thế giới khắp mười phương thuộc kiếp Hiền đời hiện tại. (1 lạy)


14/ Tâm Thanh Tịnh

Xử thế giới như hư không
Dụ lien hoa bất trước thủy
Tâm thanh tịnh siêu ư bỉ
Khể thủ lễ vô thượng tôn.
HÒA: Nhất tâm đảnh lễ vị lai Tinh tú kiếp tận thập phương vô tận thế giới tam thế nhất thiết chư Phật hải hội bồ tát vô lượng thánh hiền. (1 lạy)
Xem thế giới như hư không,
Như hoa sen không dính nước,
Tâm thanh tịnh còn hơn thế,
Kính lạy đức Vô Thượng Tôn.

HÒA: Một lòng kính lạy tất cả chư Phật và vô lượng Bồ Tát, Thánh, Hiền trong vô cùng thế giới khắp mười phương thuộc kiếp Tinh-tú đời vị lai. (1 lạy)


15/ Đức Phật Tỳ Bà Thi

Nhẫn nhục đệ nhất đạo
Phật thuyết vô vi tối
Xuất gia não tha nhân
Bất danh vị sa môn.
HÒA: Nhất tâm đảnh lễ Quá khứ Tỳ Bà Thi Phật. (1 lạy)

Phật dạy: Hạnh nhẫn nhục

Là pháp tu thứ nhất,
Pháp vô vi tột cùng.
Cho nên người xuất gia
Gây khổ não cho người,
Thì không gọi “sa môn”.

HÒA: Một lòng kính lạy đức Phật Tì Bà Thi. (1 lạy)

16/ Đức Phật Thi Khí

Thí như minh nhãn nhơn
Năng tị hiểm ác đạo
Thế hữu thống minh nhơn
Năng viễn ly chư ác.
HÒA: Nhất tâm đảnh lễ Thi Khí Phật. (1 lạy)
Ví như người mắt sáng,
Tránh được đường hiểm nguy,
Người có trí trên đời,
Vĩnh viễn không làm ác.
HÒA: Một lòng kính lạy đức Phật Thi Khí. (1 lạy)17/ Đức Phật Tì Xá Phù

Bất báng diệc bất tật
Đương phụng hành ư giới
Ẩm thực tri chỉ túc
Thường lạc tại không nhàn
Tâm định lạc tinh tấn
Thị danh chư Phật giáo.
HÒA: Nhất tâm đảnh lễ Tỳ Xá Phù Phật. (1 lạy)
Không ghét, không hủy báng,
Thường hành trì giới luật,
Ăn uống nên biết đủ,
Lấy nhàn tịnh làm vui,
Tâm định tĩnh, tinh tấn,
Đó là lời Phật dạy.

HÒA: Một lòng kính lạy đức Phật Tì Xá Phù. (1 lạy)


18/ Đức Phật Câu Lưu Tôn

Thí như phong thái hoa
Bất hoại sắc dữ hương
Đản thủ kỳ vị khứ
Tỳ kheo nhập tụ nhiên
Bất vi lệ tha sự
Bất quán tác bất tác
Đản tự quán thân hành
Nhược chánh nhược bất chánh.
HÒA: Nhất tâm đảnh lễ Câu Lưu Tôn Phật. (1 lạy)
Như ong hút nhụy hoa,
Chỉ lấy vị bay đi,
Không làm mất sắc hương,
Tì kheo vào làng xóm,
Không bận tâm chuyện người:
Nên làm, không nên làm.
Chỉ xét việc mình làm:
Chính đáng, không chính đáng.

HÒA: Một lòng kính lạy đức Phật Câu Lưu Tôn. (1 lạy)


19/ Đức Phật Câu Na Hàm Mâu Ni
Tâm mạc tác phóng dật
Thánh pháp đương cần học
Như thị xã ái sầu
Tâm định nhập niết bàn.
HÒA: Nhất tâm đảnh lễ Câu Na Hàm Mâu Ni Phật. (1 lạy)
Tâm ý không buông lung,
Siêng tu học Chánh Pháp,
Trừ bỏ hết ái nhiễm,
Tâm định là niết bàn.
HÒA: Một lòng kính lạy đức Phật Câu Na Hàm Mâu Ni. (1 lạy)


20/ Đức Phật Ca Diếp

20/ Đức Phật Ca Diếp

Chư ác mạc tác
Chúng thiện phụng hành
Tự tịnh kỳ ý
Thị chư Phật giáo.
HÒA: Nhất tâm đảnh lễ Ca Diếp Phật. (1 lạy)
Không làm các điều ác,
Siêng làm các điều lành,
Giữ tâm ý thanh tịnh,
Đó là lời Phật dạy.
HÒA: Một lòng kính lạy đức Phật Ca Diếp. (1 lạy)


21/Đức Phật Thích Ca

Thiện hộ ư khẩu ngôn
Tự tịnh kỳ chí ý
Thân mạc tác chư ác
Thử tam nghiệp đạo tịnh
Năng đắc như thị hành
Thị đại tiên nhân đạo.
HÒA: Nhất tâm đảnh lễ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. (1 lạy)
Thân không làm điều ác,
Khéo giữ gìn lời nói,
Giữ tâm ý thanh tịnh,
Cả ba nghiệp trong sạch.
Tu tập được như vậy,
Đại Tiên trong lòai người.
HÒA: Một lòng kính lạy đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. (1 lạy)

22/ Đức Thanh Tịnh Pháp Thân Tỳ Lô Giá Na Phật.
Chơn tánh hữu vi không
Duyên sanh cố như huyễn
Vô vi, vô khởi diệt
Bất thật như không hoa.
HÒA: Nhất tâm đảnh lễ Thường tịch quang độ thanh tịnh diệu pháp thân Tỳ Lô Giá Na Phật. (1 lạy)

Nơi thể tánh chân như,
Pháp hữu vi không thật,
Duyên sinh, nên như huyễn;
Vô vi không sinh diệt,
Cũng không phải thật pháp,
Như hoa đốm hư không.
HÒA: Một lòng kính lạy đức Phật Tì Lô Giá Na, Pháp Thân thanh tịnh nhiệm mầu, cõi Thường-tịch-quang. (1 lạy)


23/ Đức Viên Mãn Báo Thân Lô Xá Na Phật
Phật diện do như tịnh mãn nguyệt
Diệc như thiên nhật phóng quang minh
Viên quang phổ chiếu ư thập phương
Hỷ xả từ bi giai cụ túc.
HÒA: Nhất tâm đảnh lễ Thiệt báo trang nghiêm độ viên mãn báo thân Lô Giá Na Phật. (1 lạy)

Mặt Phật như trăng rằm,

Như ánh sáng mặt trời,
Chiếu soi khắp mười phương,
Đủ từ bi hỉ xả.
HÒA: Một lòng kính lạy đức Phật Lô Giá Na, Báo Thân viên mãn, cõi Thật-báo trang-nghiêm. (1 lạy)24/ Đức Phật Di Lặc
Tăng kỳ quả mãn
Bách kiếp nhân viên
Nhất sanh bổ xứ
Hiện trú Đâu xuất
HÒA: Nhất tâm đảnh lễ Long Hoa giáo chủ đương lai hạ sanh Di Lặc Tôn Phật. (1 lạy)
Trăm kiếp tu nhân đã tròn đầy,
Quả ba a-tăng-kì đã mãn,
Trở thành bậc Nhất Sinh Bổ Xứ,
Hiện trú tại cung trời Đâu-suất.
HÒA: Một lòng kính lạy đức Phật Di Lặc, sẽ hạ sinh làm Giáo chủ pháp hội Long-hoa. (1 lạy)


25/ Đức Đa Bảo Như Lai

Nhất thiết vô niết bàn
Vô hữu niết bàn Phật
Vô hữu Phật niết bàn
Viễn ly giác sở giác
Nhược hữu nhược vô hữu
Thị nhị tắc câu ly.
HÒA: Nhất tâm đảnh lễ Quá khứ cửu viễn thành Phật Đa Bảo Như Lai. (1 lạy)
Không có gì gọi là niết bàn.
Không hề có niết bàn Phật chứng,
Cũng không có Phật chứng niết bàn.
Xa lìa cả năng giác, sở giác,
Dứt bặt hai ý niệm có, không.
HÒA: Một lòng kính lạy đức Đa Bảo Như Lai, thành Phật từ thời quá khứ xa xôi. (1 lạy)


26/ Đức Diệu Sắc Thân Như Lai
Như lai diệu sắc thân
Thế gian vô dữ đẳng
Vô tỉ bất tư nghì
Thị cố kim đảnh lễ.
HÒA: Nhất tâm đảnh lễ Diệu sắc thân Như Lai. (1 lạy)
Sắc thân Phật nhiệm mầu,
Thế gian không sánh bằng,
Không đủ lời xưng tán,
Cho nên con đảnh lễ.
HÒA: Một lòng kính lạy đức Diệu Sắc Thân Như Lai. (1 lạy)


27/ Đức Diệu Sắc Thân Như Lai
Như lai diệu sắc thân
Thế gian vô dữ đẳng
Vô tỉ bất tư nghì
Thị cố kim đảnh lễ.
HÒA: Nhất tâm đảnh lễ Diệu sắc thân Như Lai. (1 lạy)
Sắc thân Phật nhiệm mầu,
Thế gian không sánh bằng,
Không đủ lời xưng tán,
Cho nên con đảnh lễ.
HÒA: Một lòng kính lạy đức Diệu Sắc Thân Như Lai. (1 lạy)
28/ Đức Quảng Bác Thân Như Lai
Ngũ uẩn giai không thoát nghiệp trần
Tùy duyên ứng hiện bách thiên thân
Mộng trung ngộ mộng trùng mê mộng
Thân ngoại phi thân khước thị thân.
HÒA: Nhất tâm đảnh lễ Quảng bác thân Như Lai. (1 lạy)
Năm uẩn đều không, dứt nghiệp trần,
Tùy duyên ứng hiện trăm ngàn thân.
Trong mộng thấy mộng, chồng chất mộng,
Ngòai thân không thân, chính thật thân.
HÒA: Một lòng kính lạy đức Quảng Bác Thân Như Lai. (1 lạy)


29/ Đức Ly Bố Úy Như Lai
Huỳnh kim mãn nguyệt tướng
Tam giới độc xưng tôn
Hàng phục nhất thiết ma
Nhơn thiên giai cung thủ.
HÒA: Nhất tâm đảnh lễ Ly Bố Úy Như Lai. (1 lạy)
Sắc tướng màu hòang kim,
Tròn đầy như trăng rằm,
Bậc chí tôn ba cõi,
Hàng phục mọi ma chướng,
Trời người đều qui y.
HÒA: Một lòng kính lạy đức Li Bố Úy Như Lai. (1 lạy)


30/ Đức Cam Lồ Vương Như Lai
Tín vi đạo nguyên công đức mẫu
Trưởng dưỡng nhất thiết chư thiện căn
Thoát ly sanh tử xuất mê lưu
Trực vãng niết bàn vô thượng đạo.
HÒA: Nhất tâm đảnh lễ Cam Lồ Vương Như Lai. (1 lạy)
Tín là mẹ công đức,
Nuôi lớn các căn lành,
Thóat khỏi dòng sinh tử,
Chứng nhập đại niết bàn.
HÒA: Một lòng kính lạy đức Cam Lồ Vương Như Lai. (1 lạy)


31/ Đức A Di Đà Như Lai

Khể thủ tây phương an lạc quốc
Tiếp dẫn chúng sanh đại đạo sư
Ngã kim phát nguyện nguyện vãng sanh
Duy nguyện từ bi ai nhiếp thọ.
HÒA: Nhất tâm đảnh lễ A Di Đà Như Lai. (1 lạy)
Cúi đầu kính lạy
Đấng Đại Đạo Sư,
Ở cõi Cực-lạc,
Tiếp dẫn chúng sinh.
Con nay nhất tâm
Phát nguyện vãng sinh.
Xin đức Từ Bi
Xót thương tiếp độ.

HÒA: Một lòng kính lạy đức A Di Đà Như Lai. (1 lạy)


32/Phát Bồ Đề Tâm

Vong thất bồ đề tâm tu chư thiện pháp thị danh ma nghiệp.
HÒA: Ngã kim phát tâm bất vị tự cầu nhân thiên phước báu, thanh văn duyên giác, nãi chí quyền thừa chư vị bồ tát. Duy y tối thượng thừa phát bồ đề tâm. Nguyện dữ pháp giới chúng sanh nhất thời đồng đắc A nậu đa la tam miệu tam bồ đề. (1 lạy)

XƯỚNG: Tu tập các pháp lành mà bỏ mất tâm bồ đề, đó chính là ma nghiệp.

HÒA: Nay con phát tâm không vì tự cầu phước báo nhân thiên, Thanh-văn, Duyên-giác, cho đến các bậc Bồ-tát quyền thừa; chỉ y theo tối thượng thừa mà phát tâm bồ đề. Nguyện cùng chúng sinh trong khắp pháp giới, một thời đồng chứng đạo quả Vô Thượng Bồ Đề. (1 lạy)

33/Yếu Chỉ Kinh Hoa Nghiêm

Nhược nhơn dục liễu tri
Tam thế nhất thiết Phật
Ứng quán pháp giới tánh
Nhất thiết duy tâm tạo.
HÒA: Nhất tâm đảnh lễ Đại phương quảng Phật hoa nghiêm kinh hội thượng vô lượng thánh hiền. (1 lạy)
Nếu ai muốn biết rõ
Chư Phật trong ba đời,
Nên quán tánh pháp giới,
Tất cả do tâm tạo.
HÒA: Một lòng kính lạy vô lượng Thánh Hiền trên pháp hội Phật nói Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. (1 lạy)

 

 

34/Cốt Tủy Kinh Bát Nhã

Nhất thiết hữu vi pháp
Như mộng huyễn bào ảnh
Như lộ diệc như điển
Ưng tác như thị quán.
HÒA: Nhất tâm đảnh lễ Đại Bát nhã ba la mật đa kinh hội thượng vô lượng thánh hiền. (1 lạy)
Mọi pháp hữu vi trong thế gian
Như chiêm bao, huyễn hóa, bọt nước,
Bóng trong gương, điện chớp, sương mai.
Thời thời nên quán chiếu như thế.
HÒA: Một lòng kính lạy vô lượng Thánh Hiền trên pháp hội Phật nói Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa. (1 lạy)


35/ Diệu Nghĩa Kinh Pháp Hoa
Chư Phật lưỡng túc tôn
Tri pháp thường vô tánh
Phật chủng tùng duyên khởi
Thị cố thuyết nhất thừa.
HÒA: Nhất tâm đảnh lễ Đại thừa Diệu pháp liên hoa kinh hội thượng vô lượng thánh hiền. (1 lạy)
Phật là đấng phước trí tròn đầy
Thấy rõ các pháp không tự tánh
Hạt giống Phật tùy duyên hiện khởi
Cho nên nói giáo pháp Nhất Thừa.
HÒA: Một lòng kính lạy vô lượng Thánh Hiền trên pháp hội Phật nói Kinh Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa. (1 lạy)


36/Đại Ý Niết Bàn Kinh
Chư hành vô thường
Thị sanh diệt pháp
Sanh diệt dĩ diệt
Tịch diệt vi lạc.
HÒA: Nhất tâm đảnh lễ Đại Niết bàn kinh hội thượng vô lượng thánh hiền. (1 lạy)
Các pháp hữu vi là vô thường,
Là các pháp có sinh có diệt,
Khi sự sinh diệt đã tiêu trừ,
Cảnh tịch diệt niết bàn hiện tiền.
HÒA: Một lòng kính lạy vô lượng Thánh Hiền trên pháp hội Phật nói Kinh Đại Bát Niết Bàn. (1 lạy)


37_Yếu Chỉ Kinh Thủ Lăng Nghiêm

Thuấn nhã đa tánh khả tiêu vong
Thước ca ra tâm vô động chuyển.
HÒA: Nhất tâm đảnh lễ Đại hùng Đại lực Đắc Đại Thế Chí Bồ Tát ma ha tát. (1 lạy)

Tánh hư không có thể tiêu vong,
Tâm kiên cố không hề lay động.
HÒA: Một lòng kính lạy đức Đại Bồ Tát Đại Lực Đại Thế Chí. (1 lạy)

 

 

 
37_Nữ Hoàng Đế Võ Tắc Thiên

Vô thượng thậm thâm vi diệu pháp
Bách thiên vạn kiếp năng tao ngộ
Ngã kim kiến văn đắc thọ trì
Nguyện giải Như lai chơn thiệt nghĩa.
HÒA: Nhất tâm đảnh lễ Tam tạng thập nhị bộ thánh giáo đại tiểu thừa kinh luật luận giáo hạnh lý quả biến pháp giới tôn pháp. (1 lạy)
Pháp Phật thật cao sâu mầu nhiệm,
Trăm ngàn muôn kiếp khó được gặp,
Nay con được thấy, nghe, thọ trì,
Nguyện hiểu rõ chân ý của Phật.
HÒA: Một lòng kính lạy Pháp Bảo khắp pháp giới, hiển bày đủ bốn khoa giáo lí hạnh quả, thể hiện qua mười hai phần giáo, gồm thâu trong ba tạng Kinh Luật Luận, thuộc cả đại thừa và tiểu thừa. (1 lạy)39/ Cảnh Giới Bất Nhị
Nhị đế dung thông
Nhị chướng quyên trừ
Nhị chấp vĩnh đoạn
Nhập chấp nhị môn.
HÒA: Nhất tâm đảnh lễ Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát ma ha tát. (1 lạy)
Dung thông hai đế chân và tục,
Dứt hai chướng phiền não, sở tri,
Đọan trừ hai chấp ngã và pháp,
Chứng nhập vào cảnh giới “bất nhị”.
HÒA: Một lòng kính lạy đức Đại Bồ Tát Đại Trí Văn Thù Sư Lợi. (1 lạy)

 

 

40/ Bồ Tát Quán Thế Âm
Quán âm bồ tát diệu nan thù
Thanh tịnh trang nghiêm lụy kiếp tu
Thiên xứ hữu cầu thiên xứ ứng
Khổ hải thường túc độ nhơn châu.
HÒA: Nhất tâm đảnh lễ Đại từ đại bi Quán Thế Âm Bồ Tát ma ha tát. (1 lạy)
Thần lực Quán Thế Âm,
Không có gì sánh được,
Vô lượng kiếp huân tu ,
Cực trang nghiêm thanh tịnh.
Ngàn nơi tiếng kêu cầu,
Ngàn nơi Ngài ứng hiện.
Nơi biển khổ mênh mông,
Thường hiện thân cứu khổ.
HÒA: Một lòng kính lạy đức Đại Bồ Tát Đại Bi Quán Thế Âm. (1 lạy)


41/Phương Tiện Độ Sanh
Thật tế lý địa,
Bất thọ nhất trần
Vạn hạnh môn trung
Bất xã nhất pháp.
HÒA: Nhất tâm đảnh lễ Đại Hạnh Phổ Hiền Vương Bồ Tát ma ha tát. (1 lạy)
Trên lí lẽ chân thật,
Một hạt bụi không dính,
Trong phương tiện độ sinh,
Không bỏ pháp môn nào.
HÒA: Một lòng kính lạy đức Đại Bồ Tát Đại Hạnh Phổ Hiền. (1 lạy)42/ Địa Ngục Ở Đâu ?
Chúng sanh độ tận
Phương chứng bồ đề
Địa ngục vị không
Thệ bất thành Phật.
HÒA: Nhất tâm đảnh lễ Đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát ma ha tát. (1 lạy)
Chúng sinh độ hết mới chứng Bồ Đề,
Địa ngục chưa trống thề không thành Phật.
HÒA: Một lòng kính lạy đức Đại Bồ Tát Đại Nguyện Địa Tạng Vương. (1 lạy)


43/ Đốt Bỏ Xác Thân Này
Cần hành đại tinh tấn
Xã sở ái chi thân
Cúng dường ư Thế Tôn
Vị cầu vô thượng tuệ.
HÒA: Nhất tâm đảnh lễ Đại thừa Diệu pháp liên hoa kinh Dược Vương Bồ Tát ma ha tát. (1 lạy)

Siêng tu đại tinh tấn,

Đốt bỏ xác thân này,
Đem cúng dường Thế Tôn,
Cầu tuệ giác vô thượng.
HÒA: Một lòng kính lạy đức Đại Bồ Tát Dược Vương. (1 lạy)


44/Tốc Ly Sanh Tử

Thiện hữu tri thức
Thị đại nhân duyên
Năng linh hành giả
Tốc ly sanh tử.
HÒA: Nhất tâm đảnh lễ Đại thừa Diệu pháp liên hoa kinh Dược Thượng Bồ Tát ma ha tát. (1 lạy)
Thiện hữu tri thức
Là nhân duyên lớn,
Giúp cho hành giả
Mau lìa sinh tử.
HÒA: Một lòng kính lạy đức Đại Bồ Tát Dược Thượng. (1 lạy)


45/ Đức Phật Dược Sư
Thường ư nhân thế khởi từ tâm
Trú dạ tự thân y pháp trụ
Nguyện chư thế giới thường an ổn
Vô biên phước trí ích quần sanh
Sở hữu tội nghiệp tịnh tiêu trừ
Viễn ly chúng khổ quy viên tịch.
HÒA: Nhất tâm đảnh lễ Dược sư lưu ly quang Như Lai bổn nguyện công đức kinh Nhật Quang Biến Chiếu Bồ Tát ma ha tát. (1 lạy)
Đối thế nhân, xin khởi từ tâm.
Ngày đêm an trú nơi Chánh pháp.
Nguyện cho thế giới luôn an ổn,
Phước trí vô biên lợi quần sinh,
Bao nhiêu tội nghiệp đều tiêu trừ,
Dứt hết khổ, về nơi viên tịch.
HÒA: Một lòng kính lạy đức Đại Bồ Tát Nhật Quang Biến Chiếu. (1 lạy)


45/ Bồ Đề Diệu Hoa
Bồ đề diệu hoa biến trang nghiêm
Tùy sở trú xứ thường an lạc.
HÒA: Nhất tâm đảnh lễ Dược sư lưu ly quang Như Lai bổn nguyện công đức kinh Nguyệt Quang Biến Chiếu Bồ Tát ma ha tát. (1 lạy)
Hoa Tuệ-giác khắp chốn trang nghiêm.
Tùy trụ xứ thời thời an lạc.
HÒA: Một lòng kính lạy đức Đại Bồ Tát Nguyệt Quang Biến Chiếu. (1 lạy)


46/ Bồ Đề Diệu Hoa

Bồ đề diệu hoa biến trang nghiêm
Tùy sở trú xứ thường an lạc.
HÒA: Nhất tâm đảnh lễ Dược sư lưu ly quang Như Lai bổn nguyện công đức kinh Nguyệt Quang Biến Chiếu Bồ Tát ma ha tát. (1 lạy)
Hoa Tuệ-giác khắp chốn trang nghiêm.
Tùy trụ xứ thời thời an lạc.
HÒA: Một lòng kính lạy đức Đại Bồ Tát Nguyệt Quang Biến Chiếu. (1 lạy)


47/Bồ Tát Chuẩn Đề

Khể thủ quy y Tô Tất Đế
Đầu diện đảnh lễ thất câu chi
Ngã kim xưng tán Đại Chuẩn Đề
Duy nguyện từ bi thùy gia hộ.
HÒA: Nhất tâm đảnh lễ thất câu chi Phật mẫu Đại Chuẩn Đề Vương Bồ Tát ma ha tát. (1 lạy)
Cúi đầu qui y phép Tô-tất-đế,
Thành tâm đảnh lễ đấng Thất Câu Chi,
Con nay xưng tán đức Đại Chuẩn Đề,
Xin nguyện từ bi thường gia hộ.
HÒA: Một lòng kính lạy đức Đại Bồ Tát Phật Mẫu Đại Chuẩn Đề Vương. (1 lạy)


48/ Thần Chú Đại Bi
Khể thủ Quan Âm đại bi chủ
Nguyện lực hồng thâm tướng hảo thân
Thiên tý trang nghiêm phổ hộ trì
Thiên nhãn quang minh biến quang chiếu
Chơn thật ngữ trung tuyên mật ngữ
Vô vi tâm nội khởi bi tâm
Tốc linh mãn túc chư hi cầu
Vĩnh sử diệt trừ chư tội chướng.
HÒA: Nhất tâm đảnh lễ Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni hội thượng vô lượng thánh hiền. (1 lạy)
Kính lạy đức đại bi Quán Âm,
Nguyện lực rộng sâu, thân tốt đẹp,
Ngàn tay trang nghiêm khắp hộ trì,
Ngàn mắt sáng ngời nhìn thế gian,
Trong chân thật nói lời bí mật,
Từ vô vi khởi tâm đại bi,
Đáp ứng đầy đủ mọi kêu cầu,
Gia hộ diệt trừ các tội chướng.
HÒA: Một lòng kính lạy vô lượng Thánh Hiền trên pháp hội Phật nói Kinh Thiên Thủ Thiên Nhãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni. (1 lạy)

 

 

 

49/ Thanh Lương Nguyệt 

Bồ Tát Thanh lương nguyệt
Thường du tất cánh không
Chúng sanh tâm cấu tịnh
Bồ đề ảnh hiện trung.
HÒA: Nhất tâm đảnh lễ Biến pháp giới thanh tịnh đại hải chúng Bồ Tát ma ha tát. (1 lạy)
Bồ-tát như vầng trăng trong mát,
Dạo chơi trong không gian mênh mông,
Chúng sinh sạch cấu tâm thanh tịnh,
Tuệ giác vô thượng liền hiển bày.
HÒA: Một lòng kính lạy chư vị Đại Bồ Tát khắp pháp giới thanh tịnh rộng lớn như biển cả. (1 lạy)

 
50/Linh Thứu Sơn

Thế gian ly sanh diệt

Do như hư không hoa

Trí bất đắc hữu vô

Nhi hưng đại bi tâm.

HÒA: Nhất tâm đảnh lễ Linh Sơn hội thượng vô lượng thánh hiền. (1 lạy)
Vạn hữu ở thế gian

Như hoa đốm hư không,

Không hề có sinh, diệt.

Trong trí tuệ chân thật

Không có hữu và vô.

Với trí tuệ như thế

Mà phát tâm đại bi.

HÒA: Một lòng kính lạy vô lượng Thánh Hiền trên pháp hội Linh-sơn. (1 lạy)

51/Hộ Pháp Vi Đà

Thần công phả trắc, mật hạnh nan tư, thị dõng kiện ư thiên luân tồi tà phụ chánh, thọ di chúc ư Đại giác hộ pháp an tăng, ngưỡng khởi thần thông phủ thùy chiếu giám. Nam mô tam châu cảm ứng Hộ pháp Vi đà tôn thiên bồ tát ma ha tát hộ giáo hộ giới già lam chư vị thiện thần giám trai sứ giả đại thánh khẩn na la chi thần,thiên long bát bộ nhất thiết oai linh,bổn xứ viễn cận chư vị thiện thần.. Duy nguyện bất vi bổn thệ lân mẫn phàm tình, phóng đại oai quang mật thùy gia hộ, sử pháp luân chuyển xứ nội chướng ngoại chướng dĩ tiệm tiêu, tăng hải hòa thời ác hữu ác ma nhi vĩnh lỵ. Nhân nhân ngộ Tỳ Lô tánh hải, cá cá nhập Phổ Hiền hạnh môn, cung phụng đàn na quân triêm thắng tích.

HÒA: Nhất tâm đảnh lễ Hộ pháp Vi Đà Tôn Thiên Bồ Tát ma ha tát. (1 lạy)

Thần lực không lường,

Mật hạnh khó suy,

Uy dũng hơn trời rồng, phá tà hiển chánh,

Vâng phó chúc của Phật, hộ pháp an tăng.

Ngưỡng mong khởi thần thông,

Rủ lòng xin chứng giám.

Kính lạy đức Bồ Tát Hộ Pháp Vi Đà cảm ứng khắp ba châu; Bồ Tát giám trai sứ giả Khẩn Na La; chư vị Thiện Thần bảo hộ giáo pháp và giới luật nơi các chốn già lam; tám bộ chúng trời rồng; cùng tất cả các vị thiện thần gần xa bổn tự.

Cúi xin các ngài, không quên lời thề nguyện của chính mình, thương xót chốn phàm trần, phóng ánh sáng uy nghiêm thầm gia hộ, khiến cho những nơi chánh pháp đang lưu truyền, nội ngọai chướng đều tiêu trừ, chúng tăng hòa hợp, bạn ác ma mị vĩnh viễn tránh xa. Người người ngộ biển tánh Tì Lô, nơi nơi nhập hạnh nguyện Phổ Hiền. Cầu cho đàn na tín thí đều thấm nhuần lợi lạc.

HÒA: Một lòng kính lạy đức Bồ Tát Hộ Pháp Vi Đà. (1 lạy)52/Kiết Tập Kinh Điển
Kiều Phạm Ba Đề khể thủ lễ
Chúng trung thanh tịnh đại đức Tăng
Tượng vương ký khứ tượng tử tùy
Nhất đăng diệt nhi nhất đăng tục.
HÒA: Nhất tâm đảnh lễ kiết tập phiên dịch giảng giải chú thích tam tạng đông tây kim cổ lịch đại pháp sư. (1 lạy)
Kiều Phạm Ba Đề cúi đầu lạy
Thánh Chúng thanh tịnh đại đức Tăng.
Voi chúa đi rồi, voi con theo,
Đèn trước tắt, đèn sau tiếp nối.
HÒA: Một lòng kính lạy liệt vị Pháp Sư qua các thời đại, từ xưa đến nay, từ Tây sang Đông, đã từng kết tập, phiên dịch, chú thích, giảng giải Ba Tạng giáo điển. (1 lạy)

 

53/Người Xuất Gia
Phù xuất gia giả, phát túc siêu phương, tâm hình dị tục, thiệu long thánh chủng trấn nhiếp ma quân, dụng báo tứ ân, bạt tế tam hữu. Nhược bất như thử, lạm xí tăng luân.
HÒA: Đại vị tứ trọng ân, đảnh lễ thập phương thường trú Tam Bảo. (1 lạy)
Phàm là người xuất gia,
Lập chí thóat ba cõi,
Thân tâm đều khác tục,
Nối thạnh dòng giống Phật,
Nhiếp phục mọi chướng ma,
Báo đền bốn ơn nặng,
Độ chúng sinh ba cõi.
Nếu không được như thế,
Chỉ là giả làm Tăng.
HÒA: Thay vì Bốn Ơn Nặng, kính lạy Ba Ngôi Báu thường trú trong mười phương. (1 lạy)

 

 54/ 
 


pdf-icon
Nghi Lạy Tam Bảo_HT Thích Trí Thủ biên soạn243_TT Thich Nguyen Tang_Thien Su Khuong Tang Hoi-2
youtube
 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567