Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: Nguyên Tạng   

Quyển Thứ 353: Hội thứ nhất Phẩm Hỏi Nhiều Chẳng Hai thứ 61 - 3

18/04/201312:15(Xem: 16621)
Quyển Thứ 353: Hội thứ nhất Phẩm Hỏi Nhiều Chẳng Hai thứ 61 - 3

Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa - Tập 15

Quyển Thứ 353: Hội thứ nhất Phẩm Hỏi Nhiều Chẳng Hai thứ 61 - 3

Hòa Thượng Thích Trí Nghiêm

Nguồn: Hòa Thượng Thích Trí Nghiêm

Phật nói: thiện hiện! Nếu bồ tát ma ha tát suy nghĩ sắc, suy nghĩ thọ tưởng hành thức, thời nhiễm đắm cõi dục, cõi sắc, vô sắc. nếu nhiễm đắm cõi dục, cõi sắc, vô sắc chẳng năng tu đầy đủ các hạnh bồ tát ma ha tát, chứng được vô thượng chánh đẳng bồ đề. Nếu bồ tát ma ha tát chẳng suy nghĩ sắc, chẳng suy nghĩ thọ tưởng hành thức, thời chẳng nhiểm đắm cõi dục, cõi sắc, vô sắc. nếu chẳng nhiểm đắm cõi dục, cõi sắc, vô sắc, thời năng tu đầy đủ các hạnh bồ tát ma ha tát, chứng đuợc vô thượng chánh đẳng bồ đề. Vậy nên, thiện hiện! Nếu bồ tát ma ha tát muốn tu hạnh bồ tát ma ha tát, muốn chứng vô thượng chánh đẳng bồ đề, phải siêng tu học bát nhã ba la mật đa thẳm sâu, chẳng nên suy nghĩ nhiểm đắm các pháp.

Thiện Hiện! Nếu Bồ tát Ma ha tát suy nghĩ nhãn xứ, suy nghĩ nhĩ tỷ thiệt than ý xứ, thời nhiễm đắm cõi Dục, cõi Sắc, Vô sắc. Nếu nhiễm đắm cõi Dục, cõi Sắc, Vô sắc, chẳng năng tu đầy đủ các hạnh Bồ tát Ma ha tát chứng được Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Nếu Bồ tát Ma ha tát chẳng suy nghĩ nhãn xứ, chẳng suy nghĩ nhĩ tỷ thiệt than ý xứ, thời chẳng nhiễm đắm cõi Dục, cõi Sắc, Vô sắc. Nếu chẳng nhiễm đắm cõi Dục, cõi Sắc, Vô sắc, thời năng tu đầy đủ các hạnh Bồ tát Ma ha tát, chứng được Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Vậy nên, Thiện Hiện! Nếu Bồ tát Ma ha tát muốn tu hạnh Bồ tát Ma ha tát, muốn chứng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, phải siêng tu học Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu, chẳng nên suy nghĩ nhiễm đắm các pháp.

Thiện Hiện! Nếu Bồ tát Ma ha tát suy nghĩ sắc xứ, suy nghĩ thanh hương vị xúc pháp xứ thời nhiễm đắm cõi Dục, cõi Sắc, Vô sắc. Nếu nhiễm đắm cõi Dục, cõi Sắc, Vô sắc, chẳng năng tu đầy đủ các hạnh Bồ tát Ma ha tát chứng được Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Nếu Bồ tát Ma ha tát chẳng suy nghĩ sắc xứ, chẳng suy nghĩ thanh hương vị xúc pháp xứ, thời chẳng nhiễm đắm cõi Dục, cõi Sắc, Vô sắc. Nếu chẳng nhiễm đắm cõi Dục, cõi Sắc, Vô sắc, thời năng tu đầy đủ các hạnh Bồ tát Ma ha tát, chứng được Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Vậy nên, Thiện Hiện! Nếu Bồ tát Ma ha tát muốn tu hạnh Bồ tát Ma ha tát, muốn chứng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, phải siêng tu học Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu, chẳng nên suy nhĩ nhiễm đắm các pháp.

Thiện Hiện! Nếu Bồ tát Ma ha tát suy nghĩ nhãn giới, suy nghĩ nhĩ tỷ thiệt thân ý giới, thời nhiễm đắm cõi Dục, cõi Sắc, Vô sắc. Nếu nhiễm đắm cõi Dục, cõi Sắc, Vô sắc, chẳng năng tu đầy đủ các hạnh Bồ tát Ma ha tát chứng được Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Nếu Bồ tát Ma ha tát chẳng suy nghĩ nhãn giới, chẳng suy nghĩ nhĩ tỷ thiệt thân ý giới, thời chẳng nhiễm đắm cõi Dục, cõi Sắc, Vô sắc, thời năng tu đầy đủ các hạnh Bồ tát Ma ha tát, chứng được Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Vậy nên, Thiện Hiện! Nếu Bồ tát Ma ha tát muốn tu hạnh Bồ tát Ma ha tát, muốn chứng được Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, phải siêng tu học Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu, chẳng nên suy nghĩ nhiễm đắm các pháp.

Thiện Hiện! Nếu Bồ tát Ma ha tát suy nghĩ sắc giới, suy nghĩ thanh hương vị xúc pháp giới, thời nhiễm đắm cõi Dục, cõi Sắc, Vô sắc. Nếu nhiễm đắm cõi Dục, cõi Sắc, Vô sắc, chẳng năng tu đầy đủ các hạnh Bồ tát Ma ha tát chứng được Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Nếu Bồ tát Ma ha tát chẳng suy nghĩ sắc giới, chẳng suy nghĩ thanh hương vị xúc pháp giới, thời chẳng nhiễm đắm cõi Dục, cõi Sắc, Vô sắc. Nếu chẳng nhiễm đắm cõi Dục, cõi Sắc, Vô sắc, thời năng tu đầy đủ các hạnh Bồ tát Ma ha tát, chứng được Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Vậy nên, Thiện Hiện! Nếu Bồ tát Ma ha tát muốn tu hạnh Bồ tát Ma ha tát, muốn chứng đuợc Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, phải siêng tu học Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu, chẳng nên suy nghĩ nhiễm đắm các pháp.

Thiện Hiện! Nếu Bồ tát Ma ha tát suy nghĩ nhãn thức giới, suy nghĩ nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới, thời nhiễm đắm cõi Dục, cõi Sắc, Vô sắc. Nếu nhiễm đắm cõi Dục, cõi Sắc, Vô sắc, chẳng năng tu đầy đủ các hạnh Bồ tát Ma ha tát chứng được Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Nếu Bồ tát Ma ha tát chẳng suy nghĩ nhãn thức giới, chẳng suy nghĩ nhĩ ỷ thiệt than thức giới, thời chẳng nhiễm đắm cõi Dục, cõi Sắc, Vô sắc. Nếu chẳng nhiễm đắm cõi Dục, cõi Sắc, Vô sắc, thời năng tu đầy đủ các hạnh Bồ tát Ma ha tát, chứng được Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Vậy nên, Thiện Hiện! Nếu Bồ tát Ma ha tát muốn tu hạnh Bồ tát Ma ha tát, muốn chứng được Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, phải tu học Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu, chẳng nên suy nghĩ nhiễm đắm các pháp.

Thiện Hiện! Nếu Bồ tát Ma ha tát suy nghĩ nhãn xúc, suy nghĩ nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc, thời nhiễm đắm cõi Dục, cõi Sắc, Vô sắc. Nếu nhiễm đắm cõi Dục, cõi Sắc, Vô sắc, chẳng năng tu đầy đủ các hạnh Bồ tát Ma ha tát chứng được Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Nếu Bồ tát Ma ha tát chẳng suy nghĩ nhãn xúc, chẳng suy nghĩ nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc, thời chẳng nhiễm đắm cõi Dục, cõi Sắc, Vô sắc. Nếu chẳng nhiễm cõi Dục, cõi Sắc, Vô Sắc, thời năng tu đầy đủ các hạnh Bồ tát Ma ha tát, chứng được Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Vậy nên Thiện Hiện! Nếu Bồ tát Ma ha tát muốn tu hạnh Bồ tát Ma ha tát, muốn chứng được Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, phải siêng tu học Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu, chẳng nên suy nghĩ nhiễm đắm các pháp.

Thiện Hiện! Nếu Bồ tát Ma ha tát suy nghĩ nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ, suy nghĩ nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra các thọ, thời nhiễm đắm cõi Dục, cõi Sắc, Vô sắc. Nếu nhiễm đắm cõi Dục, cõi Sắc, Vô sắc, chẳng năng tu đầy đủ các hạnh Bồ tát Ma ha tát chứng được Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Nếu Bồ tát Ma ha tát chẳng suy nghĩ nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ, chẳng suy nghĩ nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra các thọ, thời chẳng nhiễm đắm cõi Dục, cõi Sắc, Vô sắc. Nếu chẳng nhiễm đắm cõi Dục, cõi Sắc, Vô sắc, thời năng tu đầy đủ các hạnh Bồ tát Ma ha tát, chứng được Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Vậy nên Thiện Hiện! Nếu Bồ tát Ma ha tát muốn tu hạnh Bồ tát Ma ha tát, muốn chứng được Vô thượng Chánh đẳng phải siêng tu học Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu, chẳng nên suy nghĩ nhiễm đắm các pháp.

Thiện Hiện! Nếu Bồ tát Ma ha tát suy nghĩ địa giới, suy nghĩ thủy hỏa phong không thức giới, thời nhiễm đắm cõi Dục, cõi Sắc, Vô sắc. Nếu nhiễm đắm cõi Dục, cõi Sắc, Vô sắc, chẳng năng tu đầy đủ các hạnh Bồ tát Ma ha tát chứng được Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Nếu Bồ tát Ma ha tát chẳng suy nghĩ địa giới, chẳng suy nghĩ thủy hỏa phong không thức giới, thời chẳng nhiễm đắm cõi Dục, cõi Sắc, Vô sắc. Nếu chẳng nhiễm đắm cõi Dục, cõi Sắc, Vô sắc, thời năng tu đầy đủ các hạnh Bồ tát Ma ha tát, chứng được Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Vậy nên, Thiện Hiện! Nếu Bồ tát Ma ha tát muốn tu hạnh Bồ tát Ma ha tát, muốn chứng được Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, phải siêng tu học Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu, chẳng nên suy nghĩ nhiễm đắm các pháp.

Thiện Hiện! Nếu Bồ tát Ma ha tát suy nghĩ vô minh; suy nghĩ hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử sầu thán khổ ưu não, thời nhiễm đắm cõi Dục, cõi Sắc, Vô sắc. Nếu nhiễm đắm cõi Dục, cõi Sắc, Vô sắc, chẳng năng tu đầy đủ các hạnh Bồ tát Ma ha tát chứng được Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Nếu Bồ tát chẳng suy nghĩ minh, chẳng suy nghĩ hành cho đến lão tử sầu thán khổ ưu não, thời chẳng nhiễm đắm cõi Dục, cõi Sắc, Vô sắc. Nếu chẳng nhiễm đắm cõi Dục, cõi Sắc, Vô sắc, thời năng tu đầy đủ các hạnh Bồ tát Ma ha tát, chứng được Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Vậy nên, Thiện Hiện! Nếu Bồ tát Ma ha tát muốn tu hạnh Bồ tát Ma ha tát, muốn chứng được Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, phải siêng tu học Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu, chẳng nên suy nghĩ nhiễm đắm các pháp.

Thiện Hiện! Nếu Bồ tát Ma ha tát suy nghĩ bố thí Ba la mật đa; suy nghĩ tịnh giới, an nhãn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã Ba mật đa, thời nhiễm đắm cõi Dục, cõi Sắc, Vô sắc. Nếu nhiễm đắm cõi Dục, cõi Sắc, Vô sắc, chẳng năng tu đầy đủ các hạnh Bồ tát Ma ha tát chứng được Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Nếu Bồ tát Ma ha tát chẳng suy nghĩ bố thí Ba la mật đa; chẳng suy nghĩ tịnh giới cho đến bát nhã Ba la mật đa, thời chẳng nhiễm đắm cõi Dục, cõi Sắc, Vô sắc, thời năng tu đầy đủ các hạnh Bồ tát Ma ha tát, chứng được Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Vậy nên, Thiện Hiện! Nếu Bồ tát Ma ha tát muốn tu hạnh Bồ tát Ma ha tát, muốn chứng được Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, phải siêng tu học Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu, chẳng nên suy nghĩ nhiễm đắm các pháp.

Thiện Hiện! Nếu Bồ tát Ma ha tát suy nghĩ nộI không; suy nghĩ ngoại không, nội ngoại không, không không, đậi không, thắng nghĩa không, hữu vi không, vô vi không, tất cánh không, vô tế không, tán không, vô biến dị không, bổn tánh không, tự tướng không, cộng tướng không, nhất thiết pháp không, bất khả đắc không, vô tang không, tự tánh không, vô tánh tự tánh không, thời nhiễm đắm cõi Dục, cõi Sắc, Vô sắc. Nếu nhiễm đắm cõi Dục, cõi Sắc, Vô sắc, chẳng năng tu đầy đủ các hạnh Bồ tát Ma ha tát chứng được Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Nếu Bồ tát Ma ha tát chẳng suy nghĩ nội không, chẳng suy nghĩ ngoại không cho đến vô tánh tự tánh không, thời chẳng nhiễm đắm cõi Dục, cõi Sắc, Vô sắc. Nếu chẳng nhiễm đắm cõi Dục, cõi Sắc, Vô sắc, thời năng tu đầy đủ các hạnh Bồ tát Ma ha tát, chứng được Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Vậy nên, Thiện Hiện! Nếu Bồ tát Ma ha tát muốn tu hạnh Bồ tát Ma ha tát, muốn chứng được Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, phải siêng tu học Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu, chẳng nên suy nghĩ nhiễm đắm các pháp.

Thiện Hiện! Nếu Bồ tát Ma ha tát suy nghĩ chơn như; suy nghĩ pháp giới, pháp tánh, bất hư vọng tánh, bất biến dị tánh, bình đẳng tánh, ly sanh tánh, pháp định, pháp trụ, thật tế, hư không giới, bất tư nhì giới, thời nhiễm đắm cõi Dục, cõi Sắc, Vô sắc. Nếu nhiễm đắm cõi Dục, cõi Sắc, Vô sắc, chẳng năng tu đầ đủ các hạnh Bồ tát Ma ha tát chứng được Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Nếu Bồ tát Ma ha tát chẳng suy nghĩ chơn như; chẳng suy nghĩ pháp giới cho đến bất tư nhì giới, thời chẳng nhiễm đắm cõi Dục, cõi Sắc, Vô sắc, thời năng tu đầy đủ các hạnh Bồ tát Ma ha tát, chứng được Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Vậy nên, Thiện Hiện! Nếu Bồ tát Ma ha tát muốn tu hạnh Bồ tát Ma ha tát, muốn chứng được Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, phải siêng tu học Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu, chẳng nên suy nghĩ nhiễm đắm các pháp.

Thiện Hiện! Nếu Bồ tát Ma ha tát suy nghĩ khổ thánh đế, suy nghĩ tập diệt đạo thánh đế, thời nhiễm đắm cõi Dục, cõi Sắc, Vô sắc. Nếu nhiễm đắm cõi Dục, cõi Sắc, Vô sắc chẳng năng tu đầy đủ các hạnh Bồ tát Ma ha tát chứng được Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Nếu Bồ tát Ma ha tát chẳng suy nghĩ khổ thánh đế, chẳng suy nghĩ tập diệt đạo thánh đế, thời chẳng nhiễm đắm cõi Dục, cõi Sắc, Vô sắc. Nếu chẳng nhiễm đắm cõi Dục, cõi Sắc, Vô sắc, thời năng tu đầy đủ các hạnh Bồ tát Ma ha tát, chứng được Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Vậy nên, Thiện Hiện! Nếu Bồ tát Ma ha tát muốn tu hạnh Bồ tát Ma ha tát, muốn chứng được Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, phải siêng tu học Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu, chẳng nên suy nghĩ nhiễm đắm các pháp.

Thiện Hiện! Nếu Bồ tát Ma ha tát suy nghĩ bốn tĩnh lự; suy nghĩ bốn vô lượng, bốn vô sắc định, thời nhiễm đắm cõi Dục, cõi Sắc, Vô sắc. Nếu nhiễm đắm cõi Dục, cõi Sắc, Vô sắc chẳng năng tu đầy đủ các hạnh Bồ tát Ma ha tát chứng được Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Nếu Bồ tát Ma ha tát chẳng suy nghĩ bốn tĩnh lự; chẳng suy nghĩ bốn vô lượng, bốn vô sắc định, thời chẳng nhiễm đắm cõi Dục, cõi Sắc, Vô sắc. Nếu chẳng nhiễm đắm cõi Dục, cõi Sắc, Vô sắc, thời năng tu đầy đủ các hạnh Bồ tát Ma ha tát, chứng được Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Vậy nên, Thiện Hiện! Nếu Bồ tát Ma ha tát muốn tu hạnh Bồ tát Ma ha tát, muốn chứng được Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, phải siêng tu học Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu, chẳng nên suy nghĩ nhiễm đắm các pháp.

Thiện Hiện! Nếu Bồ tát Ma ha tát suy nghĩ tám giải thoát; suy nghĩ tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ, thời nhiễm đắm cõi Dục, cõi Sắc, Vô sắc. Nếu nhiễm đắm cõi Dục, cõi Sắc, Vô sắc, thời năng tu đầy đủ các hạnh Bồ tát Ma ha tát chứng được Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Nếu Bồ tát Ma ha tát chẳng suy nghĩ tám giải thoát, chẳng suy nghĩ tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ, thời chẳng nhiễm đắm cõi Dục, cõi Sắc, Vô sắc. Nếu chẳng nhiễm đắm cỡI Dục, cõi Sắc, Vô sắc, thời năng tu đầy đủ các hạnh Bồ tát Ma ha tát, chứng được Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Vậy nên, Thiện Hiện! Nếu Bồ tát Ma ha tát muốn tu hạnh Bồ tát Ma ha tát, muốn chứng được Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, phải siêng tu học Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu, chẳng nên suy nghĩ nhiễm đắm các pháp.

Thiện Hiện! Nếu Bồ tát Ma ha tát suy nghĩ bốn niệm trụ; suy nghĩ bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi, thời nhiễm đắm cõi Dục, cõi Sắc, Vô sắc. Nếu nhiễm đắm cõi Dục, cõi Sắc, Vô sắc chẳng năng tu đầy đủ các hạnh Bồ tát Ma ha tát chứng được Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Nếu Bồ tát Ma ha tát chẳng suy nghĩ bốn niệm trụ, chẳng suy nghĩ bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chi, thời chẳng nhiễm đắm cõi Dục, cõi Sắc, Vô sắc. Nếu chẳng nhiễm đắm cõi Dục, cõi Sắc, Vô sắc, thời năng tu đầy đủ các hạnh Bồ tát Ma ha tát, chứng được Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Nếu Bồ tát Ma ha tát muốn tu hạnh Bồ tát Ma ha tát, muốn chứng được Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, phải siêng tu học Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu, chẳng nên suy nghĩ nhiễm đắm các pháp.

Thiện Hiện! Nếu Bồ tát Ma ha tát suy nghĩ không giải thoát môn; suy nghĩ vô tướng, vô nguyện giải thoát môn, thời nhiễm đắm cõi Dục, cõi Sắc, Vô sắc. Nếu nhiễm đắm cõi Dục, cõi Sắc, Vô sắc, chẳng năng tu đầy đủ các hạnh Bồ tát Ma ha tát chứng được Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Nếu Bồ tát Ma ha tát chẳng suy nghĩ không giải thoát môn; chẳng suy nghĩ vô tướng, vô nguyện giải thoát môn, thời chẳng nhiễm đắm cõi Dục, cõi Sắc, Vô sắc. Nếu chẳng nhiễm đắm cõi Dục, cõi Sắc, Vô sắc, thời năng tu đầy đủ các hạnh Bồ tát Ma ha tát, chứng được Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Vậy nên, Thiện Hiện! Nếu Bồ tát Ma ha tát muốn tu hạnh Bồ tát Ma ha tát, muốn chứng được Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, phải siêng tu học Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu, chẳng nên suy nghĩ nhiễm đắm các pháp.

Thiện Hiện! Nếu Bồ tát Ma ha tát suy nghĩ năm nhãn, suy nghĩ sáu thần thông, thời nhiễm đắm cõi Dục, cõi Sắc, Vô sắc. Nếu nhiễm đắm cõi Dục, cõi Sắc, Vô sắc, chẳng năng tu đầy đủ các hạnh Bồ tát Ma ha tát chứng được Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Nếu Bồ tát Ma ha tát chẳng suy nghĩ năm nhãn, chẳng suy nghĩ sáu thần thông, thời chẳng nhiễm đắm cõi Dục, cõi Sắc, Vô sắc. Nếu chẳng nhiễm đắm cõi Dục, cõi Sắc, Vô sắc, thời năng tu đầy đủ các hạnh Bố tát Ma ha tát, chứng được Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Vậy nên, Thiện Hiện! Nếu Bồ tát Ma ha tát muốn tu hạnh Bồ tát Ma ha tát, muốn chứng được Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, phải siêng tu học Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu, chẳng nên suy nghĩ nhiễm đắm các pháp.

Thiện Hiện! Nếu Bồ tát Ma ha tát suy nghĩ Phật mười lực; suy nghĩ bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng, thời nhiễm đắm cõi Dục, cõi Sắc, Vô sắc. Nếu nhiễm đắm cõi Dục, cõi Sắc, Vô sắc, chẳng năng tu đầy đủ các hạnh Bồ tát Ma ha tát chứng được Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Nếu Bồ tát Ma ha tát chẳng suy nghĩ Phật mười lực, chẳng suy nghĩ bốn vô sở úy cho đến mười tám pháp Phật bất cộng, thời chẳng nhiễm đắm cõi Dục, cõi Sắc, Vô sắc. Nếu chẳng nhiễm đắm cõi Dục, cõi Sắc, Vô sắc, thời năng tu đầy đủ các hạnh Bố tát Ma ha tát, chứng được Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Vậy nên, Thiện Hiện! Nếu Bồ tát Ma tát muốn tu hạnh Bồ tát Ma ha tát, muốn chứng được Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, phải siêng tu học Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu, chẳng nên suy nghĩ nhiễm đắm các pháp.

Thiện Hiện! Nếu Bồ tát Ma ha tát suy nghĩ pháp vô vong thất, suy nghĩ tánh hằng trụ xả, thời nhiễm đắm cõi Dục, cõi Sắc, Vô sắc. Nếu nhiễm ắm cõi Dục, cõi Sắc, Vô sắc, chẳng năng tu đầy đủ các hạnh Bồ tát Ma ha tát chứng được Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Nếu Bồ tát Ma ha tát chẳng suy nghĩ pháp vô vong thất, chẳng suy nghĩ tánh hằng trụ xả, thời chẳng nhiễm đắm cõi Dục, cõi Sắc, Vô sắc, thời năng tu đầy đủ các hạnh Bồ tát Ma ha tát, chứng được Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Vậy nên, Thiện Hiện! Nếu Bồ tát Ma ha tát muốn tu hạnh Bồ tát Ma ha tát, muốn chứng được Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, phải siêng tu học Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu, chẳng nên suy nghĩ nhiễm đắm các pháp.

Thiện Hiện! Nếu bồ tát ma ha tát suy nghĩ nhất thiết trí; suy nghĩ đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí, thời nhiễm đắm cõi dục, cõi sắc, v sắc. Nếu nhiễm đắm cõi dục, cõi sắc, vô sắc, chẳng năng tu đầy đủ các hạnh bồ tát ma ha tát chứng được vô thượng chánh đẳng bồ đề. Nếu bồ tát ma ha tát chẳng suy nghĩ nhất thiết trí; chẳng suy nghĩ đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí, thời chẳng nhiểm đắm cõi dục, cõi sắc, vô sắc. Nếu chẳng nhiểm đắm cõi dục, cõi sắc, vô sắc, thời năng tu đầy đủ các hạnh bồ tát ma ha tát, chứng được vô thượng chánh đẳng bồ đề. Vậy nên, Thiện Hiện! Nếu bồ tát ma ha tát muốn tu hạnh bồ tát ma ha tát, muốn chứng vô thượng chánh đẳng bồ đề, phải siêng tu học bát nhã ba la mật đa thẳm sâu, chẳng nên suy nghĩ nhiễm đắm các pháp.

Thiện Hiện! Nếu bồ tát ma ha tát suy nghĩ tất cả đà la ni môn, suy nghĩ tất cả tam ma địa môn, thời nhiễm đắm cõi dục, cõi sắc, vô sắc. nếu nhiễm đắm cõi dục, cõi sắc, vô sắc, chẳng năng tu đầy đủ các hạnh bồ tát ma ha tát chứng được vô thượng chánh đăng bồ đề. Nếu bồ tát ma ha tát chẳng suy nghĩ tất cả đà la ni môn, chẳng suy nghĩ tất cả tam ma địa môn, thời chẳng nhiễm đắm cõi dục, cõi sắc, vô sắc. Nếu chẳng nhiễm đắm cõi dục, cõi sắc, vô sắc, thời năng tu đầy đủ các hạnh bồ tát ma ha tát, chứng được vô thượng chánh đẳng bồ đề. Vậy nên, Thiện Hiện! Nếu bồ tát ma ha tát muốn tu hạnh bồ tát ma ha tát, muốn chứng vô thượng chánh đẳng bồ đề, phải siêng tu học bát nhã ba la mật đa thẳm sâu, chẳng nên suy nghĩ nhiễm đắm các pháp.

Thiện Hiện! Nếu bồ tát ma ha tát suy nghĩ quả dự lưu, suy nghĩ quả nhất lai, bất hoàn, A la hán, thời nhiễm đắm cõi dục, cõi sắc, vô sắc. Nếu nhiễm đắm cõi dục, cõi sắc, vô sắc, chẳng năng tu đầy đủ các hạnh bồ tát ma ha tát chứng được vô thượng chánh đẳng bồ đề. Nếu bồ tát ma ha tát chẳng suy nghĩ quả dự lưu, chẳng suy nghĩ quả nhất lai, bất hoàn, A la hán, thời chẳng nhiễm đắm cõi dục, cõi sắc, vô sắc. Nếu chẳng nhiễm đắm cõi dục, cõi sắc, vô sắc, thời năng tu đầy đủ các hạnh bồ tát ma ha tát, chứng được vô thượng chánh đẳng bồ đề. Vậy nên, Thiện Hiện! Nếu bồ tát ma ha tát muốn tu hạnh bồ tát ma ha tát, muốn chứng vô thượng chánh đẳng bồ đề, phải siêng tu học bát nhã ba la mật đa thẳm sâu, chẳng nên suy nghĩ nhiễm đắm các pháp.

Thiện Hiện! Nếu bồ tát ma ha tát suy nghĩ độc giác bồ đề, thời nhiễm đắm cõi dục, cõi sắc, vô sắc. Nếu nhiễm đắm cõi dục, cõi sắc, vô sắc, chẳng năng tu đầy đủ các hạnh bồ tát ma ha tát chứng được vô thượng chánh đẳng vồ đề. Nếu bồ tát ma ha tát chẳng suy nghĩ độc giác bồ đề, thời chẳng nhiễm đắm cõi dục, cõi sắc, vô sắc. Nếu chẳng nhiễm đắm cõi dục, cõi sắc, vô sắc, thời

Năng tu đầy đủ các hạnh bồ tát ma ha tát, chứng được vô thượng chánh đẳng bồ đề. Vậy nên, Thiện Hiện! Nếu bồ tát ma ha tát muốn tu hạnh bồ tát ma ha tát, muốn chứng vô thượng chánh đẳng bồ đề, phải siêng tu học bát nhã ba la mật đa thẳm sâu, chẳng nên suy nghĩ nhiễm đắm các pháp.

Thiện Hiện! Nếu bồ tát ma ha tát suy nghĩ tất cả hạnh bồ tát ma ha tát, thời nhiễm đắm cõi dục, cõi sắc, vô sắc. Nếu nhiễm đắm cõi dục, cõi sắc, vô sắc, chẳng năng tu đầy đủ các hạnh bồ tát ma ha tát chứng được vô thượng chánh đẳng bồ đề. Nếu bồ tát ma ha tát chẳng suy nghĩ tất cả hạnh bồ tát ma ha tát, thời chẳng nhiễm đắm cõi dục, cõi sắc, vô sắc. Nếu chẳng nhiễm đắm cõi dục, cõi sắc, vô sắc, thời năng tu đầy đủ các hạnh bồ tát ma ha tát chứng được vô thượng chánh đẳng bồ đề. Vậy nên, Thiện Hiện! Nếu bồ tát ma ha tát muốn tu hạnh bồ tát ma ha tát, muốn chứng vô thượng chánh đẳng bồ đề, phải siêng tu học bát nhã ba la mật đa thẳm sâu, chẳng nên suy nghĩ nhiễm đắm các pháp.

Thiện Hiện! Nếu bồ tát ma ha tát suy nghĩ chư Phật Vô thượng Chánh đẳng bồ đề, thời nhiễm đắm cõi dục, cõi sắc, vô sắc. nếu nhiễm đắm cõi dục, cõi sắc, vô sắc, chẳng năng tu đầy đủ các hạnh bồ tát ma ha tát chứng được Vô thượng chánh đẳng bồ đề. Nếu bồ tát ma ha tát chẳng suy nghĩ chư phật Vô thượng Chánh đẳng bồ đề, thời chẳng nhiễm đắm cõi dục, cõi sắc, vô sắc. Nếu chẳng nhiễm đắm cõi dục, cõi sắc, vô sắc, thời năng tu đầy đủ các hạnh bồ tát ma ha tát, chứng được Vô thượng Chánh đẳng bồ đề. Vậy nên, Thiện Hiện! Nếu bồ tát ma ha tát muốn tu hạnh bồ tát ma ha tát, muốn chứng vô thượng chánh đẳng bồ đề, phải siêng tu học bát nhã ba la mật đa thẳm sâu, chẳng nên suy nghĩ nhiễm đắm các pháp.

Cụ thọ Thiện Hiện lại thưa Phật rằng: Bạch Thế Tôn! Nếu bồ tát ma ha tát tinh siêng tu học bát nhã ba la mật đa thẳm sâu, nên trụ pháp nào?

Phật nói: Thiện Hiện! Nếu bồ tát ma ha tát tinh siêng tu học bát nha ba la mật đa thẳm sâu, chẳng nên trụ sắc, cũng chẳng nên trụ thọ tưởng hành thức.

Thiện Hiện! Nếu bồ tát ma ha tát tinh siêng tu học bát nhã ba la mật đa thẳm sâu, chẳng nên trụ nhãn xứ, cũng chẳng nên trụ nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ.

Thiện Hiện! Nếu bồ tát ma ha tát tinh siêng tu học bát nhã ba la mật đa thẳm sâu, chẳng nên trụ sắc xứ, cũng chẳng nên trụ thanh hương vị xúc pháp xứ.

Thiện Hiện! Nếu bồ tát ma ha tát tinh siêng tu học bát nhã ba la mật đa thẳm sâu, chẳng nên trụ nhãn giớI, cũng chẳng nên trụ tỷ thiệt thân ý giới.

Thiện Hiện! Nếu bồ tát ma ha tát tinh siêng tu học bát nhã ba la mật đa thẳm sâu, chẳng nên trụ sắc giớI, cũng chẳng nên trụ thanh hương vị xúc pháp giới.

Thiện Hiện! Nếu bồ tát ma ha tát tinh siêng tu học bát nhã ba la mật đa thẳm sâu, chẳng nên trụ nhãn thức giới, cũng nên trụ nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới.

Thiện Hiện! Nếu bồ tát ma ha tát tinh siêng tu học bát nhã ba la mật đa thẳm sâu, chẳng nên trụ nhãn xúc, cũng chẳng nên trụ nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc.

Thiện Hiện! Nếu bồ tát ma ha tát tinh siêng tu học bát nhã ba la mật đa thẳm sâu, chẳng nên trụ nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ, cũng chẳng nên trụ nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra các thọ.

Thiện Hiện! Nếu bồ tát ma ha tát tinh siêng tu học bát nhẵ ba la mật đa tẳm sâu, chẳng nên trụ địa giớI, cũng chẳng nên trụ thủy hỏa phong không thức giới.

Thiện Hiện! Nếu bồ tát ma ha tát tinh siêng tu học bát nhã ba la mật đa thẳm sâu, chẳng nên trụ vô minh; cũng chẳng nên trụ hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử sầu thán khổ ưu não.

Thiện Hiện! Nếu bồ tát ma ha tát tinh siêng tu học bát nhã ba la mật đa thẳm sâu, chẳng nên trụ bố thí ba la mật đa; cũng chẳng nên trụ tịnh giớI, an nhãn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã ba la mật đa.

Thiện Hiện! Nếu bồ tát ma ha tát tinh siêng tu học bát nhã ba la mật đa thẳm sâu, chẳng nên trụ nộI không; cũng chẳng nên trụ ngoại không, nộI ngoại không, không không, đại không, thắng nghĩa không, vô tế không, tán không, vô biến dị không, bổn tánh không, tự tướng không, cộng tướng không, nhất thiết pháp không, bất khả đắc không, vô tánh không, tự tánh không, vô tánh tự tánh không.

Thiện Hiện! Nếu bồ tát ma ha tát tinh siêng tu học bát nhã ba la mật đa thẳm sâu, chẳng nên trụ chơn như; cũng chẳng nên trụ pháp giớI, pháp tánh, bất hư vọng tánh, bất biến dị tánh, bình đẳng tánh, ly sanh tánh, pháp định, pháp trụ, thật tế, hư không giớI, bất tư nghì giới.

Thiện Hiện! Nếu bồ tát ma ha tát tinh siêng tu học bát nhã ba la mật đa thẳm sâu, chẳng nên trụ khổ thánh đế, cũng chẳng nên trụ tập diệt đạo thánh đế.

Thiện Hiện! Nếu bồ tát ma ha tát tinh siêng tu học bát nhã ba la mật đa thẳm sâu, chẳng nên trụ bốn tĩnh lự; cũng chẳng nên trụ bốn vô lượng, bốn vô sắc định.

Thiện Hiện! Nếu bồ tát ma ha tát tinh siêng tu học bát nhã ba la mật đa thẳm sâu, chẳng nên trụ tám giải thoát; cũng chẳng nên trụ tám thắng xứ, chín thứ đệ đinh, mười biến xứ.

Thiện Hiện! Nếu bồ tát ma ha tát tinh siêng tu học bát nhã ba la mật đa thẳm dâu, chẳng nên trụ bốn niệm trụ; cũng chẳng nên trụ bốn chánh đoạn, vốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi.

Thiện Hiện! Nếu bồ tát ma ha tát tinh siêng tu học bát nhã ba la mật đa thẳm sâu, chẳng nên trụ không giải thoát môn; cũng chẳng nên trụ vô tướng, vô nguyện giải thoát môn.

Thiện Hiện! Nếu bồ tát ma ha tát tinh siêng tu học bát nhã a la mật đa thẳm sâu, chẳng nên trụ năm nhãn, cũng chẳng nên trụ sáu thần thông.

Thiên Hiện! Nếu bồ tát ma ha tát tinh siêng tu học bát nhã ba la mật đa thẳm sâu, chẳng nên trụ phật mười lực; cũng chẳng nên trụ bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp phật bất cộng.

Thiện Hiện! Nếu bồ tát ma ha tát tinh siêng tu học bát nhã ba la mật đa thẳm sâu, chẳng nên trụ pháp vô vong thất, cũng chẳng nên trụ tánh hằng trụ xả.

Thiện Hiện! Nếu bồ tát ma ha tát tinh siêng tu học bát nhã ba la mật đa thẳm sâu, chẳng nên trụ nhất thiết trí; cũng chẳng nên trụ đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí.

Thiện Hiện! Nếu bồ tát ma ha tát tinh siêng tu học bát nhã ba la mật đa thẳm sâu, chẳng nên trụ tất cả đà la ni môn, cũng chẳng nên trụ tất cả tam ma địa môn.

Thiện Hiện! Nếu bồ tát ma ha tát tinh siêng tu học bát nhã ba la mật đa thẳm sâu, chẳng nên trụ quả dự lưu; cũng chẳng nên trụ quả nhất lai, bất hoàn, A la hán.

Thiện Hiện! Nếu bồ tát ma ha tát tinh siêng tu học bát nhã ba la mật đa thẳm sâu, chẳng nên trụ độc giác bồ đề.

Thiện Hiện! Nếu bồ tát ma ha tát tinh siêng tu học bát nhã ba la mật đa thẳm sâu, chẳng nên trụ tất cả hạnh bồ tát ma ha tát.

Thiên Hiện! Nếu bồ tát ma ha tát tinh siêng tu học bát nhã ba la mật đa thẳm sâu, chẳng nên trụ chư phật vô thượng chánh đẳng bồ đề.

Cụ thọ Thiện Hiện lại thưa phật rằng: Bạch Thế tôn! Duyên nào bồ tát ma ha tát tinh siêng tu học bát nhẵ ba la mật đa thẳm sâu, chẳng nên trụ sắc, cũng chẳng nên trụ thọ tưởng hành thức?

Bạch thế tôn! Duyên nào bồ tát ma ha tát tinh siêng tu học bát nhã ba la mật đa thẳm sâu, chẳng nên trụ nhãn xứ, cũng chẳng nên trụ nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ?

Bạch thế tôn! duyên nào bồ tát ma ha tát tinh siêng tu học bát nhã ba la mật đa thẳm sâu, chẳng nên trụ sắc xứ, cũng chẳng nên trụ thanh hương vị xúc pháp xứ?

Bạch thế tôn! duyên nào bồ tát ma ha tát tinh siêng tu học bát nhã ba la mật đa thẳm sâu, chẳng nên trụ nhãn giớI, cũng chẳng nên trụ nhĩ tỷ thiệt thân ý giới?

Bạch thế tôn! duyên nào bồ tát ma ha tát tinh siêng tu học bát nhã ba la mật đa thẳm sâu, chẳng nên trụ sắc giớI, c84ng chẳng nên trụ thanh hưông vị xúc pháp giới?

Bạch thế tôn! duyên nào bồ tát ma ha tát tinh siêng tu học bát nhã ba la mật đa thẳm sâu, chẳng nên trụ nhãn thức giớI, cũng chẳng nên trụ nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới?

Bạch thế tôn! duyên nào bồ tát ma ha tát tinh siêng tu học bát nhã ba la mật đa thẳm sâu, chẳng nên trụ nhãn xúc, cũng chẳng nên trụ nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc?

Bạch thế tôn! duyên nào bồ tát ma ha tát tinh siêng tu học bát nhã ba la mật đa thẳm sâu, chẳng nên trụ nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ, cũng chẳng nên trụ nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra các thọ?

Bạch thế tôn! duyên nào bồ tát ma ha tát tinh siêng tu học bát nhã ba la mật đa thẳm sâu, chẳng nên trụ địa, cũng chẳng nên trụ thủy hỏa phong không thức giới?

Bạch thế tôn! duyên nào bồ tát ma ha tát tinh siêng tu học bát nhã ba la mật đa thẳm sâu, chẳng nên trụ vô minh; cũng chẳng nên trụ hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử sầu thán khổ ưu nãơ?

Bạch thế tôn! Duyên nào bồ tát ma ha tát tinh siêng tu học bát nhã ba la mật đa thẳm sâu, chẳng nên trụ ni không; cũng chẳng nên trụ ngoại không, nội ngoại không, không không, đại không, thắng nghiã không, hữu vi không, vô vi không, tất cánh không, vô tê không, tán không, cộng tướng không, nhất thiết pháp không, bất khả đắc không, vô tánh không, tự tánh không, vô tánh tự tánh không?

Bạch thế tôn! duyên nàơ bồ tát ma ha tát tinh siêng tu học bát nhã ba la mật đa thẳm sâu, chẳng nên trụ chơn như; cũng chẳng nên trụ pháp giới, pháp tánh, bất hư vọng tánh, bất biến dị tánh, bình đẳng tánh, ly sanh tánh, pháp định, pháp trụ, thật tế, hư không giới, bất tư nghì giới?

Bạch thế tôn! duyên nào bồ tát ma ha tát tinh siêng tu học bát nhã ba la mật đa thẳm sâu, chẳng nên trụ khổ thánh đế, cũng chẳng nên trụ tập diệt đạo thánh đế?

Bạch thế tôn! duyên nào bồ tát ma ha tát tinh siêng tu học bát nhã ba la mật đa thẳm sâu, chẳng nên trụ bốn tĩnh lự; cũng chẳng nên trụ bốn vô lượng, bốn vô sắc định?

Bạch thế tôn! duyên nào bồ tát ma ha tát tinh siêng tu học bát nhã ba la mật đa thẳm sâu, chẳng nên trụ tám giải thoát; cũng chẳng nên trụ tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ?

Bạch thế tôn! duyên nào bồ tát ma ha tát tinh siêng tu học bát nhã ba la mật đa thẳm sâu, chẳng nên trụ bốn niệm trụ; cũng chẳng nên trụ bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi?

Bạch thế tôn! duyên nào bồ tát ma ha tát tinh siêng tu học bát nhã ba la mật đa thẳm sâu, chẳng nên trụ không giải thoát môn, cũng chẳng nên trụ vô tướng, vô nguyện giải thoát môn?

Bạch thế tôn! duyên nào bồ tát ma ha tát tinh siêng tu học bát nhã ba la mật đa thẳm sâu, chẳng nên trụ năm nhãn, cũng chẳng nên trụ sáu thần thông?

Bạch thế tôn! duyên nào bồ tát ma ha tát tinh siêng tu học bát nhã ba la mật đa thẳm sâu, chẳng nên trụ phật mười lực; cũng chẳng nên trụ bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp phật bất cộng?

Bạch thế tôn! duyên nào bồ tát ma ha tát tinh siêng tu học bát nhã ba la mật đa thẳm sâu, chẳng nên trụ pháp vô vong that, cũng chẳng nên trụ tánh hằng trụ xả?

Bạch thế tôn! duyên nào bồ tát ma ha tát tinh siêng tu học bát nhã ba la mật đa thẳm sâu, chẳng nên trụ nhất thiết trí; cũng chẳng nên trụ đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí?

Bạch thế tôn! duyên nào bồ tát ma ha tát tinh siêng tu học bát nhã ba la mật đa thẳm sâu, chẳng nên trụ tất cả đà la ni môn, cũng chẳng nên trụ tất cả tam ma địa môn?

Bạch thế tôn! duyên nào bồ tát ma ha tát tinh siêng tu học bát nhã ba la mật đa thẳm sâu, chẳng nên trụ quả dự lưu; cũng chẳng nên trụ quả nhất lai, bất hoàn, A la hán?

Bạch thế tôn! duyên nào bồ tát ma ha tát tinh siêng tu học bát nhã ba la mật đa thẳm sâu, chẳng nên trụ độc giác bồ đề?

Bạch thế tôn! duyên nào bồ tát ma ha tát tinh siêng tu học bát nhã ba la mật đa thẳm sâu, chẳng nên trụ tất cả hạnh bồ tát ma ha tát?

Bạch thế tôn! duyên nào bồ tát ma ha tát tinh siêng tu học bát nhã ba la mật đa thẳm sâu, chẳng nên trụ chư phật vô thượng chánh đẳng bồ đề?

Phật nói: Thiện Hiện! Nếu bồ tát ma ha tát tinh sid6ng tu học bát nhã ba la mật đa thẳm sâu, đói tất cả pháp không có chap đắm nên chẳng nên trụ sắc, cũng chẳng nên trụ thọ tưởng hành thức. Chẳng nên trụ nhãn xứ, cũng chẳng nên trụ nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ. Chẳng nên trụ sắc xứ, cũng chẳng nên trụ thanh hương vị xúc pháp xứ.

Chẳng nên trụ nhãn giới, cũng chẳng nên trụ nhĩ tỷ thiệt thân ý giới. Chẳng nên trụ sắc giới, cũng chẳng nên trụ thanh hương vị xúc pháp giới. Chẳng nên trụ nhãn thức giới, cũng chẳng nên trụ nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới. Chẳng nên trụ nhãn xúc, cũng chẳng nên trụ nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ, cũng chẳng nên trụ nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra các thọ.

Chẳng nên trụ địa giới, cũng chẳng nên trụ thủy hỏa phong không thức giới. Chẳng nên trụ vô minh; cũng chẳng nên trụ hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh lão tử sầu thán khổ ưu não. Chẳng nên trụ bố thí ba la mật đa; cũng chẳng nên trụ tịnh giới, an nhãn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã ba la mật đa.

Chẳng nên trụ nộI không; cũng chẳng nên trụ ngoại không, nộI ngoại không, không không, đại không, thắng nghiã không, hữu vi không, vô vi không, tất cánh không, vô tế không, tán không, vô biến dị không, bổn tánh không, tự tướng không, cộng tướng không, nhất thiết pháp không, bất khả đắc không, vô tánh không, tự tánh không, vô tánh tự tánh không.

Chẳng nên trụ chơn như, cũng chẳng nên trụ pháp giới, pháp tánh, bất hư vọng tánh, bất biến dị tánh, bình đẳng tánh, ly sanh tánh, pháp định, pháp trụ, thật tế, hư không giới, bất tư nghì giới. Chẳng nên trụ khổ thánh đế, cũng chẳng nên trụ tập diệt đạo thánh đế.

Chẳng nên trụ bốn tĩnh lự; cũng chẳng nên trụ bốn vô lượng, bốn vô sắc định. Chẳng nên trụ tám giải thoát; cũng chẳng nên trụ tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ. Chẳng nên trụ bốn niệm trụ; cũng chẳng nên trụ bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi. Chẳng nên trụ không giải thoát môn; cũng chẳng nnên trụ vô tướng, vô nguyện giải thoát môn. Chẳng nên trụ năm nhãn, cũng chẳng nên trụ sáu thần thông.

Chẳng nên trụ phật mười lực; cũng chẳng nên trụ bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp phật bất cộng. Chẳng nên trụ pháp vô vong that, cũng chẳng nên trụ tánh hằng trụ xả. Chẳng nên trụ nhất thiết trí; cũng chẳng nên trụ đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí. Chẳng nên trụ tất cả đà la ni môn, cũng chẳng nên trụ tất cả tam ma địa môn.

Chẳng nên trụ dự lưu; cũng chẳng nên trụ quả nhất lai, bất hoàn, A la hán. Chẳng nên trụ độc giác bồ đề. Chẳng nên trụ tất cả hạnh bồ tát ma ha tát. Chẳng nên trụ chư phật vô thượng chánh đẳng bồ đề.

Vì cớ sao? Thiện Hiện! Bồ tát ma ha tát này chẳng thấy có pháp đáng đói trong ấy mà khởi chap đắm và an trụ vậy. Thiện hiện! Như vậy, bồ tát ma ha tát đem vô chap đắm và vô an trụ mà làm phuong tiện hành bát nhã ba la mật đa thẳm sâu.

Lại nữa, Thiện Hiện! Nếu bồ tát ma ha tát khỏi nghĩ như vậy: nếu được vô sở chap đắm, vô sở an trụ như thế hành bát nhã ba la mật đa thẳm sâu là hành bát nhã ba la mật đa. Nếu được vô sở chap đắm, vô sở an trụ như thế tu bát nhã ba la mật đa thẳm sâu là tu bát nhã ba la mật đa. Ta nên như thế hành bát nhã ba la mật đa thẳm sâu. Ta nên như thế tu bát nhã ba la mật đa thẳm sâu.

Thiện Hiện! Bồ tát ma ha tát này do nghĩ như vậy, lấy tướng chap đắm xa lìa bát nhã ba la mật đa. Nếu xa lìa bát nhã ba la mật đa thời xa lìa tĩnh lự, tinh tiến, an nhãn, tịnh giới, bố thí ba la mật đa.

Cũng xa lìa nội không, ngoại không, nội ngoại không, không không, đại không, thắng nghiã không, hữu vi không, vô vi không, tất cánh không, vô tế không, tán không, vô biến dị không, bổn tánh không, tự tướng không, cộng tướng không, nhất thiết pháp không, bất khả đắc không, vô tánh không, tự tánh không, vô tánh tự tánh không.

Cũng xa lìa chơn như, pháp giới, pháp tánh, bất hư vọng tánh, bất biến dị tánh, bình đẳng tánh, ly sanh tánh, pháp định, pháp trụ, thật tế hư không giới, bất tư nghì giới. Cũng xa lìa khổ thánh đế, tập diệt đạo thánh đế.

Cũng xa lìa bốn tĩnh lự, bốn vô lượng, bốn vô sắc định. Cũng xa lìa tám giải thoát, tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ. Cũng xa lìa bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi. Cũng xa lìa không giải thoát môn, vô tướng, vô nguyện giải thoát môn. Cũng xa lìa năm nhãn, sáu thần thông.

Cũng xa lìa phật mười lực, bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp phật bất cộng. Cũng xa lìa vô vong that, tánh hằng trụ xả. Cũng xa lìa nhất thiết trí, đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí. Cũng xa lìa tất cả đà la ni môn, tất cả tam ma địa môn. Cũng xa lìa tất cả hạnh bồ tát ma ha tát. Cũng xa lìa chư phật vô thượng chánh đẳng bồ đề. Vì cớ sao?

Thiện Hiện! Bát nhã ba la mật đa thẳm sâu đói tất cả pháp không chỗ chap đắm. chẳng phải bát nhã ba la mật đa thẳm sâu có tánh chap đắm. sở dĩ vì sao? Thiện hiện! Bát nhã ba la mật đa thẳm sâu đýu vô tự tánh, khá đói các pháp có chỗ chap đắm. vậy nên, Thiện hiện! Các bồ tát ma ha tát tu hành bát nhã ba la mật đa đói tất cả pháp và bát nhã ba la mật đa thẳm sâu, đều không chắp đắm.

Lại nữa, Thiện Hiện! Nếu bồ tát ma ha tát khi tu hành bát nhã ba la mật đa khởi tưởng như vậy: đây là bát nhã ba la mật đa, ta hành bát nhã ba la mật đa thời là khắp hành thật tướng các pháp. Thiện Hiện! Bồ tát ma ha tát này, do khởi tưởng đây bèn lui bát nhã ba la mật đa thời lui tĩnh lự, tinh tiến, an nhãn, tịnh giới, bố thí ba la mật đa.

Cũng lui nội không, ngoại không, nội ngoại không, không không, đại không, thắng nghiã không, hữu vi không, vô vi không, tất cánh không, vô tế không, tán không, vô biến dị không, bổn tánh không, tự tướng không, cộng tướng không, nhất thiết pháp không, bất khả đắc không, vô tánh không, tự tánh không, vô tánh tự tánh không.

Cũng lui chơn như, pháp giới, pháp tánh, bất hư vọng tánh, bất biến dị tánh, bình đẳng tánh, ly sanh tánh, pháp định, pháp trụ, thật tế, hư không giới, bất tư nghì giới. Cũng lui khổ thánh đế, tập diệt đạo thánh đế.

Cũng lui bốn tĩnh lự, bốn vô lượng, bốn vô sắc định. Cũng lui tám giải thoát, tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ. Cũng lui bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi. Cũng lui không giải thoát môn, vô tướng, vô nguyện giải thoát môn. Cũng lui năm nhãn, sáu thần thông.

Cũng lui phật mười lực, bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp phật bất cộng. Cũng lui pháp vô vong thất, tánh hằng trụ xả. Cũng lui nhất thiết trí, đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí. Cũng lui tất cã đà la ni môn, tất cả tam ma địa môn. Cũng lui tất cả hạnh bồ tát ma ha tát. Cũng lui chư phật vô thượng chánh đẳng bồ đề.

Vì cớ sao? Thiện Hiện! Vì bát nhã ba la mật đa thẳm sâu là căn bản của tất cả hạt going bạch pháp. Nếu lui bát nhã ba la mật đa thời là lui mất tất cả bạch pháp.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
100,247,658