Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: Nguyên Tạng   

Quyển Thứ 15: Hội thứ nhất Phẩm Dạy bảo dạy trao thứ 7-5

15/04/201319:05(Xem: 15011)
Quyển Thứ 15: Hội thứ nhất Phẩm Dạy bảo dạy trao thứ 7-5

Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa - Tập 1

Quyển Thứ 15: Hội thứ nhất Phẩm Dạy bảo dạy trao thứ 7-5

Hòa Thượng Thích Trí Nghiêm

Nguồn: Hòa Thượng Thích Trí Nghiêm

Lại nữa, Thiện Hiện! Ngươi quán nghĩa nào mà nói: Tức khổ thánh đế chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức tập diệt đạo thánh đế chẳng phải Bồ tát Ma ha tát. Khác khổ thánh đế chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, khác tập diệt đạo thánh đế chẳng phải Bồ tát Ma ha tát. Trong khổ thánh đế chẳng phải có Bồ tát Ma ha tát, trong tập diệt đạo thánh đế chẳng phải có Bồ tát Ma ha tát. Trong Bồ tát Ma ha tát chẳng phải có khổ thánh đế, trong Bồ tát Ma ha tát chẳng phải có tập diệt đạo thánh đế. Lìa khổ thánh đế chẳng phải có Bồ tát Ma ha tát, lìa tập diệt đạo thánh đế chẳng phải có Bồ tát Ma ha tát ư?

Bạch Thế Tôn! Hoặc Bồ đề, hoặc Tát đỏa, hoặc khổ thánh đế, hoặc tập diệt đạo thánh đế hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy, huống là có Bồ tát Ma ha tát. Đây đã chẳng phải có, làm sao nói được: Tức khổ thánh đế là Bồ tát Ma ha tát, tức tập diệt đạo thánh đế là Bồ tát Ma ha tát. Khác khổ thánh đế là Bồ tát Ma ha tát, khác tập diệt đạo thánh đế là Bồ tát Ma ha tát. Trong khổ thánh đế có Bồ tát Ma ha tát, trong tập diệt đạo thánh đế có Bồ tát Ma ha tát. Trong Bồ tát Ma ha tát có khổ thánh đế, trong Bồ tát Ma ha tát có tập diệt đạo thánh đế. Lìa khổ thánh đế có Bồ tát Ma ha tát, lìa tập diệt đạo thánh đế có Bồ tát Ma ha tát!

Lại nữa, Thiện Hiện! Ngươi quán nghĩa nào mà nói: Tức bốn tĩnh lự chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức bốn vô lượng, bốn vô sắc định chẳng phải Bồ tát Ma ha tát. Khác bốn tĩnh lự chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, khác bốn vô lượng, bốn vô sắc định chẳng phải Bồ tát Ma ha tát. Trong bốn tĩnh lự chẳng phải có Bồ tát Ma ha tát, trong bốn vô lượng, bốn vô sắc định chẳng phải có Bồ tát Ma ha tát. Trong Bồ tát Ma ha tát chẳng phải có bốn tĩnh lự, trong Bồ tát Ma ha tát chẳng phải có bốn vô lượng, bốn vô sắc định. Lìa bốn tĩnh lự chẳng phải có Bồ tát Ma ha tát, lìa bốn vô lượng, bốn vô sắc định chẳng phải có Bồ tát Ma ha tát ư?

Bạch Thế Tôn! Hoặc Bồ đề, hoặc Tát đỏa, hoặc bốn tĩnh lự, hoặc bốn vô lượng, bốn vô sắc định hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy, huống là có Bồ tát Ma ha tát. Đây đã chẳng phải có, làm sao nói được: Tức bốn tĩnh lự là Bồ tát Ma ha tát, tức bốn vô lượng, bốn vô sắc định là Bồ tát Ma ha tát. Khác bốn tĩnh lự là Bồ tát Ma ha tát, khác bốn vô lượng, bốn vô sắc định là Bồ tát Ma ha tát. Trong bốn tĩnh lự có Bồ tát Ma ha tát, trong bốn vô lượng, bốn vô sắc định có Bồ tát Ma ha tát. Trong Bồ tát Ma ha tát có bốn tĩnh lự, trong Bồ tát Ma ha tát có bốn vô lượng, bốn vô sắc định. Lìa bốn tĩnh lự có Bồ tát Ma ha tát, lìa bốn vô lượng, bốn vô sắc định có Bồ tát Ma ha tát!

Lại nữa, Thiện Hiện! Ngươi quán nghĩa nào mà nói: Tức tám giải thoát chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát. Khác tám giải thoát chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, khác tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát. Trong tám giải thoát chẳng phải có Bồ tát Ma ha tát, trong tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ chẳng phải có Bồ tát Ma ha tát. Trong Bồ tát Ma ha tát chẳng phải có tám giải thoát, trong Bồ tát Ma ha tát chẳng phải có tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ. Lìa tám giải thoát chẳng phải có Bồ tát Ma ha tát, lìa tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ chẳng phải có Bồ tát Ma ha tát ư?

Bạch Thế Tôn! Hoặc Bồ đề, hoặc Tát đỏa, hoặc tám giải thoát, hoặc tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy, huống là có Bồ tát Ma ha tát. Đây đã chẳng phải có, làm sao nói được: Tức tám giải thoát là Bồ tát Ma ha tát, tức tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ là Bồ tát Ma ha tát. Khác tám giải thoát là Bồ tát Ma ha tát, khác tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ là Bồ tát Ma ha tát. Trong tám giải thoát có Bồ tát Ma ha tát, trong tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ có Bồ tát Ma ha tát . Trong Bồ tát Ma ha tát có tám giải thoát, trong Bồ tát Ma ha tát có tám giải thoát có Bồ tát Ma ha tát, lìa tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ có Bồ tát Ma ha tát!

Lại nữa, Thiện Hiện! Ngươi quán nghĩa nào mà nói: Tức không giải thoát môn chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức vô tướng, vô nguyện giải thoát môn chẳng phải Bồ tát Ma ha tát. Khác không giải thoát môn chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, khác vô tướng, vô nguyện giải thoát môn chẳng phải Bồ tát Ma ha tát. Trong không giải thoát môn chẳng phải có Bồ tát Ma ha tát, trong vô tướng, vô nguyện giải thoát môn chẳng phải có Bồ tát Ma ha tát. Trong Bồ tát Ma ha tát chẳng phải có không giải thoát môn, trong Bồ tát Ma ha tát chẳng phải có vô tướng, vô nguyện giải thoát môn. Lìa không giải thoát môn chẳng phải có Bồ tát Ma ha tát, lìa vô tướng, vô nguyện giải thoát môn chẳng phải có Bồ tát Ma ha tát ư?

Bạch Thế Tôn! Hoặc Bồ đề, hoặc Tát đỏa, hoặc không giải thoát môn, hoặc vô tướng, vô nguyện giải thoát môn hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy, huống là có Bồ tát Ma ha tát. Đây đã chẳng phải có, làm sao nói được: Tức không giải thoát môn là Bồ tát Ma ha tát, tức vô tướng, vô nguyện giải thoát môn là Bồ tát Ma ha tát. Khác không giải thoát môn là Bồ tát Ma ha tát, khác vô tướng, vô nguyện giải thoát môn là Bồ tát Ma ha tát . Trong không giải thoát môn có Bồ tát Ma ha tát, trong vô tướng, vô nguyện giải thoát môn là Bồ tát Ma ha tát. Trong Bồ tát Ma ha tát có không giải thoát môn, trong Bồ tát Ma ha tát có vô tướng, vô nguyện giải thoát môn. Lìa không giải thoát môn có Bồ tát Ma ha tát, lìa vô tướng, vô nguyện giải thoát môn có Bồ tát Ma ha tát!

Lại nữa, Thiện Hiện! Ngươi quán nghĩa nào mà nói: Tức đà la ni môn chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức tam ma địa môn chẳng phải Bồ tát Ma ha tát. Khác đà la ni môn chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, khác tam ma địa môn chẳng phải Bồ tát Ma ha tát. Trong đà la ni môn chẳng phải có Bồ tát Ma ha tát, trong tam ma địa môn chẳng phải có Bồ tát Ma ha tát. Trong Bồ tát Ma ha tát chẳng phải có đà la ni môn, trong Bồ tát Ma ha tát chẳng phải có tam ma địa môn. Lìa đà la ni môn chẳng phải có Bồ tát Ma ha tát, lìa tam ma địa môn chẳng phải có Bồ tát Ma ha tát ư?

Bạch Thế Tôn! Hoặc Bồ đề, hoặc Tát đỏa, hoặc Cực hỷ địa, hoặc Ly cấu địa cho đến Pháp vân địa hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy, huống là có Bồ tát Ma ha tát. Đây đã chẳng phải có, làm sao nói được: Tức Cực hỷ địa là Bồ tát Ma ha tát, tức Ly cấu địa cho đến Pháp vân địa là Bồ tát Ma ha tát. Khác Cực hỷ địa là Bồ tát Ma ha tát, khác Ly cấu địa cho đến Pháp vân địa là Bồ tát Ma ha tát. Trong Cực hỷ địa có Bồ tát Ma ha tát, trong Ly cấu địa cho đến Pháp vân địa có Bồ tát Ma ha tát. Trong Bồ tát Ma ha tát có Cực hỷ địa, trong Bồ tát Ma ha tát có Ly cấu địa cho đến Pháp vân địa. Lìa Cực hỷ địa có Bồ tát Ma ha tát, lìa Ly cấu địa cho đến Pháp vân địa có Bồ tát Ma ha tát!

Lại nữa, Thiện Hiện! Ngươi quán nghĩa nào mà nói: Tức ngũ nhãn chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức lục thần thông chẳng phải Bồ tát Ma ha tát. Khác ngũ nhãn chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, khác lục thần thông chẳng phải Bồ tát Ma ha tát. Trong ngũ nhãn chẳng phải có Bồ tát Ma ha tát, trong lục thần thông chẳng phải có Bồ tát Ma ha tát . Trong Bồ tát Ma ha tát chẳng phải có ngũ nhãn, trong Bồ tát Ma ha tát chẳng phải có lục thần thông. Lìa ngũ nhãn chẳng phải có Bồ tát Ma ha tát, lìa lục thần thông chẳng phải có Bồ tát Ma ha tát ư?

Bạch Thế Tôn! Hoặc Bồ đề, hoặc Tát đỏa, hoặc ngũ nhãn, hoặc lục thần thông hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy, huống là có Bồ tát Ma ha tát. Đây đã chẳng phải có, làm sao nói được: Tức ngũ nhãn là Bồ tát Ma ha tát, tức lục thần thông là Bồ tát Ma ha tát. Khác ngũ nhãn là Bồ tát Ma ha tát, khác lục thần thông là Bồ tát Ma ha tát. Trong ngũ nhãn có Bồ tát Ma ha tát, trong lục thần thông có Bồ tát Ma ha tát. Trong Bồ tát Ma ha tát có ngũ nhãn, trong Bồ tát Ma ha tát có lục thần thông. Lìa ngũ nhãn có Bồ tát Ma ha tát, lìa lục thần thông có Bồ tát Ma ha tát!

Lại nữa, Thiện Hiện! Ngươi quán nghĩa nào mà nói: Tức Phật mười lực chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, mười tám pháp Phật bất cộng chẳng phải Bồ tát Ma ha tát. Khác Phật mười lực chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, khác bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, mười tám pháp Phật bất cộng chẳng phải Bồ tát Ma ha tát. Trong Phật mười lực chẳng phải có Bồ tát Ma ha tát, trong bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, mười tám pháp Phật bất cộng chẳng phải có Bồ tát Ma ha tát. Trong Bồ tát Ma ha tát chẳng phải có Phật mười lực, trong Bồ tát Ma ha tát chẳng phải có bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, mười tám pháp Phật bất cộng. Lìa Phật mười lực chẳng phải có Bồ tát Ma ha tát, lìa bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, mười tám pháp Phật bất cộng chẳng phải có Bồ tát Ma ha tát ư?

Bạch Thế Tôn! Hoặc Bồ đề, hoặc Tát đỏa, hoặc Phật mười lực, hoặc bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, mười tám pháp Phật bất cộng hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy, huống là có Bồ tát Ma ha tát. Đây đã chẳng phải có, làm sao nói được: Tức Phật mười lực là Bồ tát Ma ha tát, tức bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, mười tám pháp Phật bất cộng là Bồ tát Ma ha tát. Khác Phật mười lực là Bồ tát Ma ha tát, khác bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, mười tám pháp Phật bất cộng là Bồ tát Ma ha tát. Trong Phật mười lực có Bồ tát Ma ha tát, trong bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, mười tám pháp Phật bất cộng có Bồ tát Ma ha tát. Trong Bồ tát Ma ha tát có Phật mười lực, trong Bồ tát Ma ha tát có bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, mười tám pháp Phật bất cộng. Lìa Phật mười lực có Bồ tát Ma ha tát, lìa bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, mười tám pháp Phật bất cộng có Bồ tát Ma ha tát!

Lại nữa, Thiện Hiện! Ngươi quán nghĩa nào mà nói: Tức đại từ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức đại bi, đại hỷ, đại xả chẳng phải Bồ tát Ma ha tát. Khác đại từ chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, khác đại bi, đại hỷ, đại xả chẳng phải Bồ tát Ma ha tát. Trong đại từ chẳng phải có Bồ tát Ma ha tát, trong đại bi, đại hỷ, đại xả chẳng phải có Bồ tát Ma ha tát. Trong Bồ tát Ma ha tát chẳng phải có đại từ, trong Bồ tát Ma ha tát chẳng phải có đại bi, đại hỷ, đại xả. Lìa đại từ chẳng phải có Bồ tát Ma ha tát, lìa đại bi, đại hỷ, đại xả chẳng phải có Bồ tát Ma ha tát ư?

Bạch Thế Tôn! Hoặc Bồ đề, hoặc Tát đỏa, hoặc đại từ, hoặc đại bi, đại hỷ, đại xả, hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy, huống là có Bồ tát Ma ha tát. Đây đã chẳng phải có, làm sao nói được: Tức đại từ là Bồ tát Ma ha tát, tức đại bi, đại hỷ, đại xả là Bồ tát Ma ha tát. Khác đại từ là Bồ tát Ma ha tát, khác đại bi, đại hỷ, đại xả là Bồ tát Ma ha tát. Trong đại từ có Bồ tát Ma ha tát, trong đại bi, đại hỷ, đại xả có Bồ tát Ma ha tát. Trong Bồ tát Ma ha tát có đại từ, trong Bồ tát Ma ha tát có đại bi, đại hỷ, đại xả. Lìa đại từ có Bồ tát Ma ha tát, lìa đại bi, đại hỷ, đại xả có Bồ tát Ma ha tát!

Lại nữa, Thiện Hiện! Ngươi quán nghĩa nào mà nói: Tức ba mươi hai đại sĩ tướng chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức tám mươi tùy hảo chẳng phải Bồ tát Ma ha tát. Khác ba mươi hai đại sĩ tướng chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, khác tám mươi tùy hảo chẳng phải Bồ tát Ma ha tát. Trong ba mươi hai đại sĩ tướng chẳng phải có Bồ tát Ma ha tát, trong tám mươi tùy hảo chẳng phải có Bồ tát Ma ha tát. Trong Bồ tát Ma ha tát chẳng phải có ba mươi hai đại sĩ tướng, trong Bồ tát Ma ha tát chẳng phải có tám mươi tùy hảo. Lìa ba mươi hai đại sĩ tướng chẳng phải có Bồ tát Ma ha tát, lìa tám mươi tùy hảo chẳng phải có Bồ tát Ma ha tát ư?

Bạch Thế Tôn! Hoặc Bồ đề, hoặc Tát đỏa, hoặc ba mươi hai đại sĩ tướng, hoặc tám mươi tùy hảo hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy, huống là có Bồ tát Ma ha tát. Đây đã chẳng phải có, làm sao nói được: Tức ba mươi hai đại sĩ tướng là Bồ tát Ma ha tát, tức tám mươi tùy hảo là Bồ tát Ma ha tát. Khác ba mươi hai đại sĩ tướng là Bồ tát Ma ha tát, khác tám mươi tùy hảo là Bồ tát Ma ha tát. Trong ba mươi hai đại sĩ tướng có Bồ tát Ma ha tát, trong tám mươi tùy hảo có Bồ tát Ma ha tát. Trong Bồ tát Ma ha tát có ba mươi hai đại sĩ tướng, trong Bồ tát Ma ha tát có tám mươi tùy hảo. Lìa ba mươi hai đại sĩ tướng có Bồ tát Ma ha tát, lìa tám mươi tùy hảo có Bồ tát Ma ha tát!

Lại nữa, Thiện Hiện! Ngươi quán nghĩa nào mà nói: Tức pháp vô vong thất chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức tánh hằng trụ xả chẳng phải Bồ tát Ma ha tát. Khác pháp vô vong thất chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, khác tánh hằng trụ xả chẳng phải Bồ tát Ma ha tát. Trong pháp vô vong thất chẳng phải có Bồ tát Ma ha tát, trong tánh hằng trụ xả chẳng phải có Bồ tát Ma ha tát. Trong Bồ tát Ma ha tát chẳng phải có pháp vô vong thất, trong Bồ tát Ma ha tát chẳng phải có tánh hằng trụ xả. Lìa pháp vô vong thất chẳng phải có Bồ tát Ma ha tát, lìa tánh hằng trụ xả chẳng phải có Bồ tát Ma ha tát ư?

Bạch Thế Tôn! Hoặc Bồ đề, hoặc Tát đỏa, hoặc pháp vô vong thất, hoặc tánh hằng trụ xả hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy, huống là có Bồ tát Ma ha tát. Đây đã chẳng phải có, làm sao nói được: Tức pháp vô vong thất là Bồ tát Ma ha tát, tức tánh hằng trụ xả là Bồ tát Ma ha tát. Khác pháp vô vong thất là Bồ tát Ma ha tát, khác tánh hằng trụ xả là Bồ tát Ma ha tát. Trong pháp vô vong thất có Bồ tát Ma ha tát, trong tánh hằng trụ xả có Bồ tát Ma ha tát. Trong Bồ tát Ma ha tát có pháp vô vong thất, trong Bồ tát Ma ha tát có tánh hằng trụ xả. Lìa pháp vô vong thất có Bồ tát Ma ha tát, lìa tánh hằng trụ xả có Bồ tát Ma ha tát!

Lại nữa, Thiện Hiện! Ngươi quán nghĩa nào mà nói: Tức nhất thiết trí chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí chẳng phải Bồ tát Ma ha tát. Khác nhất thiết trí chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, khác đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí chẳng phải Bồ tát Ma ha tát. Trong nhất thiết trí chẳng phải có Bồ tát Ma ha tát, trong đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí chẳng phải có Bồ tát Ma ha tát. Trong Bồ tát Ma ha tát chẳng phải có nhất thiết trí, trong Bồ tát Ma ha tát chẳng phải có đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí. Lìa nhất thiết trí chẳng phải có Bồ tát Ma ha tát, lìa đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí chẳng phải có Bồ tát Ma ha tát ư?

Bạch Thế Tôn! Hoặc Bồ đề, hoặc Tát đỏa, hoặc nhất thiết trí, hoặc đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy, huống là có Bồ tát Ma ha tát. Đây đã chẳng phải có, làm sao nói được: Tức nhất thiết trí là Bồ tát Ma ha tát, tức đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí là Bồ tát Ma ha tát. Khác nhất thiết trí là Bồ tát Ma ha tát, khác đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí là Bồ tát Ma ha tát. Trong nhất thiết trí có Bồ tát Ma ha tát, trong đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí có Bồ tát Ma ha tát. Trong Bồ tát Ma ha tát có nhất thiết trí, trong Bồ tát Ma ha tát có đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí. Lìa nhất thiết trí có Bồ tát Ma ha tát, lìa đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí có Bồ tát Ma ha tát!

Bạch Thế Tôn! Bồ đề, Tát đỏa và sắc thảy pháp đã bất khả đắc, mà nói: Tức sắc thảy pháp là Bồ tát Ma ha tát, hoặc khác sắc thảy pháp là Bồ tát Ma ha tát, hoặc trong sắc thảy pháp có Bồ tát Ma ha tát, hoặc trong Bồ tát Ma ha tát có sắc thảy pháp, hoặc lìa sắc thảy pháp có Bồ tát Ma ha tát, ấy là không có lẽ vậy!

Phật bảo Thiện Hiện rằng: Hay thay! Hay thay! Như vậy, như vậy. Như lời Người đã nói. Thiện Hiện! Sắc thảy pháp vì bất khả đắc, nên Bồ tát Ma ha tát cũng bất khả đắc. Bồ tát Ma ha tát vì bất khả đắc, nên sở hành Bát nhã Ba la mật đa cũng bất khả đắc. Thiện Hiện! Các Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, cần nên như thế mà học.

Lại nữa, Thiện Hiện! Nói là Bồ tát Ma ha tát ấy, nơi ý hiểu sao? Tức sắc chơn như là Bồ tát Ma ha tát chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Tức thọ tưởng hành thức chơn như là Bồ tát Ma ha tát chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Khác sắc chơn như là Bồ tát Ma ha tát chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Khác thọ tưởng hành thức chơn như là Bồ tát Ma ha tát chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Trong sắc chơn như có Bồ tát Ma ha tát chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Trong thọ tưởng hành thức chơn như có Bồ tát Ma ha tát chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Trong Bồ tát Ma ha tát có sắc chơn như chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Trong Bồ tát Ma ha tát có thọ tưởng hành thức chơn như chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Lìa sắc chơn như có Bồ tát Ma ha tát chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Lìa thọ tưởng hành thức chơn như có Bồ tát Ma ha tát chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy.

Lại nữa, Thiện Hiện! Nói là Bồ tát Ma ha tát ấy, nơi ý hiểu sao? Tức nhãn xứ chơn như là Bồ tát Ma ha tát chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Tức nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ chơn như là Bồ tát Ma ha tát chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Khác nhãn xứ chơn như là Bồ tát Ma ha tát chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Khác nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ chơn như là Bồ tát Ma ha tát chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Trong nhãn xứ chơn như có Bồ tát Ma ha tát chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Trong nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ chơn như có Bồ tát Ma ha tát chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Trong Bồ tát Ma ha tát có nhãn xứ chơn như chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Trong Bồ tát Ma ha tát có nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ chơn như chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Lìa nhãn xứ chơn như có Bồ tát Ma ha tát chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Lìa nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ chơn như có Bồ tát Ma ha tát chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy.

Lại nữa, Thiện Hiện! Nói là Bồ tát Ma ha tát ấy, nơi ý hiểu sao? Tức sắc xứ chơn như là Bồ tát Ma ha tát chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Tức thanh hương vị xúc pháp xứ chơn như là Bồ tát Ma ha tát chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Khác sắc xứ chơn như là Bồ tát Ma ha tát chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Khác thanh hương vị xúc pháp xứ chơn như là Bồ tát Ma ha tát chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Khác thanh hương vị xúc pháp xứ chơn như là Bồ tát Ma ha tát chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Trong sắc xứ chơn như có Bồ tát Ma ha tát chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Trong thanh hương vị xúc pháp xứ chơn như có Bồ tát Ma ha tát chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Trong Bồ tát Ma ha tát có sắc xứ chơn như chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Trong Bồ tát Ma ha tát có thanh hương vị xúc pháp xứ chơn như chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Lìa sắc xứ chơn như có Bồ tát Ma ha tát chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Lìa thanh hương vị xúc pháp xứ chơn như có Bồ tát Ma ha tát chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy.

Lại nữa, Thiện Hiện! Nói là Bồ tát Ma ha tát ấy, nơi ý hiểu sao? Tức nhãn giới chơn như là Bồ tát Ma ha tát chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Tức nhĩ tỷ thiệt thân ý giới chơn như là Bồ tát Ma ha tát chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Khác nhãn giới chơn như là Bồ tát Ma ha tát chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Khác nhĩ tỷ thiệt thân ý giới chơn như là Bồ tát Ma ha tát chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Trong nhãn giới chơn như có Bồ tát Ma ha tát chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Trong nhĩ tỷ thiệt thân ý giới chơn như có Bồ tát Ma ha tát chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Trong Bồ tát Ma ha tát có nhãn giới chơn như chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Trong Bồ tát Ma ha tát có nhĩ tỷ thiệt thân ý giới chơn như chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Lìa nhãn giới chơn như có Bồ tát Ma ha tát chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Lìa nhĩ tỷ thiệt thân ý giới chơn như có Bồ tát Ma ha tát chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy.

Lại nữa, Thiện Hiện! Nói là Bồ tát Ma ha tát ấy, nơi ý hiểu sao? Tức sắc giới chơn như là Bồ tát Ma ha tát chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Tức thanh hương vị xúc pháp giới chơn như là Bồ tát Ma ha tát chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Khác sắc giới chơn như là Bồ tát Ma ha tát chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Khác thanh hương vị xúc pháp giới chơn như là Bồ tát Ma ha tát chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Trong sắc giới chơn như có Bồ tát Ma ha tát chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Trong thanh hương vị xúc pháp giới chơn như có Bồ tát Ma ha tát chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Trong Bồ tát Ma ha tát có sắc giới chơn như chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Trong Bồ tát Ma ha tát có thanh hương vị xúc pháp giới chơn như chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Lìa sắc giới chơn như có Bồ tát Ma ha tát chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Lìa thanh hương vị xúc pháp giới chơn như có Bồ tát Ma ha tát chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy.

Lại nữa, Thiện Hiện! Nói là Bồ tát Ma ha tát ấy, nơi ý hiểu sao? Tức nhãn thức giới chơn như là Bồ tát Ma ha tát chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Tức nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới chơn như là Bồ tát Ma ha tát chăng? Bạch Thế Tôn ! Chẳng phải vậy. Khác nhãn thức giới chơn như là Bồ tát Ma ha tát chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Khác nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới chơn như là Bồ tát Ma ha tát chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Trong nhãn thức giới chơn như có Bồ tát Ma ha tát chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Trong nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới chơn như có Bồ tát Ma ha tát chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Trong Bồ tát Ma ha tát có nhãn thức giới chơn như chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Trong Bồ tát Ma ha tát có nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới chơn như chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy Lìa nhãn thức giới chơn như có Bồ tát Ma ha tát chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Lìa nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới chơn như có Bồ tát Ma ha tát chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy.

Lại nữa, Thiện Hiện! Nói là Bồ tát Ma ha tát ấy, nơi ý hiểu sao? Tức nhãn xúc chơn như là Bồ tát Ma ha tát chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Tức nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc chơn như là Bồ tát Ma ha tát chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Khác nhãn xúc chơn như là Bồ tát Ma ha tát chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Khác nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc chơn như là Bồ tát Ma ha tát chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Trong nhãn xúc chơn như có Bồ tát Ma ha tát chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Trong nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc chơn như có Bồ tát Ma ha tát chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Trong Bồ tát Ma ha tát có nhãn xúc chơn như chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Trong Bồ tát Ma ha tát có nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc chơn như chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Lìa nhãn xúc chơn như có Bồ tát Ma ha tát chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Lìa nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc chơn như có Bồ tát Ma ha tát chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy.

Lại nữa, Thiện Hiện! Nói là Bồ tát Ma ha tát ấy, nơi ý hiểu sao? Tức nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ chơn như là Bồ tát Ma ha tát chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Tức nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra các thọ chơn như là Bồ tát Ma ha tát chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Khác nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ chơn như là Bồ tát Ma ha tát chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Khác nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra các thọ chơn như là Bồ tát Ma ha tát chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Trong nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ chơn như có Bồ tát Ma ha tát chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Trong nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra các thọ chơn như có Bồ tát Ma ha tát chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Trong Bồ tát Ma ha tát có nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ chơn như chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Trong Bồ tát Ma ha tát có nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra các thọ chơn như chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Lìa nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ chơn như có Bồ tát Ma ha tát chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Lìa nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra các thọ chơn như có Bồ tát Ma ha tát chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy.

Lại nữa, Thiện Hiện! Nói là Bồ tát Ma ha tát ấy, nơi ý hiểu sao? Tức địa giới chơn như là Bồ tát Ma ha tát chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Tức thủy hỏa phong không thức giới chơn như là Bồ tát Ma ha tát chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Khác địa giới chơn như là Bồ tát Ma ha tát chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Khác thủy hỏa phong không thức giới chơn như là Bồ tát Ma ha tát chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Trong địa giới chơn như có Bồ tát Ma ha tát chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Trong thủy hỏa phong không thức giới chơn như có Bồ tát Ma ha tát chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Trong Bồ tát Ma ha tát có địa giới chơn như chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Trong Bồ tát Ma ha tát có thủy hỏa phong không thức giới chơn như chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Lìa địa giới chơn như có Bồ tát Ma ha tát chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Lìa thủy hỏa phong không thức giới chơn như có Bồ tát Ma ha tát chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy.

Lại nữa, Thiện Hiện! Nói là Bồ tát Ma ha tát ấy, nơi ý hiểu sao? Tức nhân duyên chơn như là Bồ tát Ma ha tát chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Tức đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên chơn như là Bồ tát Ma ha tát chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Khác nhân duyên chơn như là Bồ tát Ma ha tát chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Khác đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên chơn như làBồ tát Ma ha tát chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Trong nhân duyên chơn như có Bồ tát Ma ha tát chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Trong đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên chơn như có Bồ tát Ma ha tát chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Trong Bồ tát Ma ha tát có nhân duyên chơn như chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Trong Bồ tát Ma ha tát có đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên chơn như chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Lìa nhân duyên chơn như có Bồ tát Ma ha tát chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Lìa đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên chơn như có Bồ tát Ma ha tát chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy.

Lại nữa, Thiện Hiện! Nói là Bồ tát Ma ha tát ấy, nơi ý hiểu sao? Tức duyên sanh ra pháp chơn như là Bồ tát Ma ha tát chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Khác duyên sanh ra pháp chơn như là Bồ tát Ma ha tát chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Trong duyên sanh ra pháp chơn như có Bồ tát Ma ha tát chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Trong Bồ tát Ma ha tát có duyên sanh ra pháp chơn như chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Lìa duyên sanh ra pháp chơn như có Bồ tát Ma ha tát chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy.

Lại nữa, Thiện Hiện! Nói là Bồ tát Ma ha tát ấy, nơi ý hiểu sao? Tức vô minh chơn như là Bồ tát Ma ha tát chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Tức hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử chơn như là Bồ tát Ma ha tát chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Khác vô minh chơn như là Bồ tát Ma ha tát chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Khác hành cho đến lão tử chơn như là Bồ tát Ma ha tát chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Trong vô minh chơn như có Bồ tát Ma ha tát chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Trong hành cho đến lão tử chơn như có Bồ tát Ma ha tát chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Trong Bồ tát Ma ha tát có vô minh chơn như chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Trong Bồ tát Ma ha tát có hành cho đến lão tử chơn như chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Lìa vô minh chơn như có Bồ tát Ma ha tát chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Lìa hành cho đến lão tử chơn như có Bồ tát Ma ha tát chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy.

Lại nữa, Thiện Hiện! Nói là Bồ tát Ma ha tát ấy, nơi ý hiểu sao? Tức bố thí Ba la mật đa chơn như là Bồ tát Ma ha tát chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Tức tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã Ba la mật đa chơn như là Bồ tát Ma ha tát chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Khác bố thí Ba la mật đa chơn như là Bồ tát Ma ha tát chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Khác tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã Ba la mật đa chơn như là Bồ tát Ma ha tát chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Trong bố thí Ba la mật đa chơn như có Bồ tát Ma ha tát chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Trong tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã Ba la mật đa chơn như có Bồ tát Ma ha tát chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Trong Bồ tát Ma ha tát có bố thí Ba la mật đa chơn như chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Trong Bồ tát Ma ha tát có tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã Ba la mật đa chơn như chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Lìa bố thí Ba la mật đa chơn như có Bồ tát Ma ha tát chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Lìa tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã Ba la mật đa chơn như có Bồ tát Ma ha tát chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy.

Lại nữa, Thiện Hiện! Nói là Bồ tát Ma ha tát ấy, nơi ý hiểu sao? Tức nội không chơn như là Bồ tát Ma ha tát chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Tức ngoại không, nội ngoại không, không không, đại không, thắng nghĩa không, hữu vi không, vô vi không, tất cảnh không, vô tế không, tán không, vô biến dị không, bổn tánh không, tự tướng không, cộng tướng không, nhất thiết pháp không, bất khả đắc không, vô tánh không, tự tánh không, vô tánh tự tánh không chơn như là Bồ tát Ma ha tát chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Khác nội không chơn như là Bồ tát Ma ha tát chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Khác ngoại không cho đến vô tánh tự tánh không chơn như là Bồ tát Ma ha tát chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Trong nội không chơn như có Bồ tát Ma ha tát chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Trong ngoại không cho đến vô tánh tự tánh không chơn như có Bồ tát Ma ha tát chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Trong Bồ tát Ma ha tát có nội không chơn như chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Trong Bồ tát Ma ha tát có ngoại không cho đến vô tánh tự tánh không chơn như chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Lìa nội không chơn như có Bồ tát Ma ha tát chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Lìa ngoại không cho đến vô tánh tự tánh không chơn như có Bồ tát Ma ha tát chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy.

Lại nữa, Thiện Hiện! Nói là Bồ tát Ma ha tát ấy, nơi ý hiểu sao? Tức bốn niệm trụ chơn như là Bồ tát Ma ha tát chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Tức bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi chơn như là Bồ tát Ma ha tát chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Khác bốn niệm trụ chơn như là Bồ tát Ma ha tát chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Khác bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chi chơn như là Bồ tát Ma ha tát chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Trong bốn niệm trụ chơn như có Bồ tát Ma ha tát chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Trong bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chi chơn như có Bồ tát Ma ha tát chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Trong Bồ tát Ma ha tát có bốn niệm trụ chơn như chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Trong Bồ tát Ma ha tát có bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chi chơn như chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Lìa bốn niệm trụ chơn như có Bồ tát Ma ha tát chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Lìa bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chi chơn như có Bồ tát Ma ha tát chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy.

Lại nữa, Thiện Hiện! Nói là Bồ tát Ma ha tát ấy, nơi ý hiểu sao? Tức khổ thánh đế chơn như là Bồ tát Ma ha tát chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Tức tập diệt đạo thánh đế chơn như là Bồ tát Ma ha tát chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Khác khổ thánh đế chơn như là Bồ tát Ma ha tát chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Khác tập diệt đạo thánh đế chơn như là Bồ tát Ma ha tát chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Trong khổ thánh đế chơn như có Bồ tát Ma ha tát chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Trong tập diệt đạo thánh đế chơn như có Bồ tát Ma ha tát chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Trong Bồ tát Ma ha tát có khổ thánh đế chơn như chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Trong Bồ tát Ma ha tát có tập diệt đạo thánh đế chơn như chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Lìa khổ thánh đế chơn như có Bồ tát Ma ha tát chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Lìa tập diệt đạo thánh đế chơn như có Bồ tát Ma ha tát chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy.

Lại nữa, Thiện Hiện! Nói là Bồ tát Ma ha tát ấy, nơi ý hiểu sao? Tức bốn tĩnh lự chơn như là Bồ tát Ma ha tát chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Tức bốn vô lượng, bốn vô sắc định chơn như là Bồ tát Ma ha tát chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Khác bốn tĩnh lự chơn như là Bồ tát Ma ha tát chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Khác bốn vô lượng, bốn vô sắc định chơn như là Bồ tát Ma ha tát chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Trong bốn tĩnh lự chơn như có Bồ tát Ma ha tát chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Trong bốn vô lượng, bốn vô sắc định chơn như có Bồ tát Ma ha tát chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Trong Bồ tát Ma ha tát có bốn tĩnh lự chơn như chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Trong Bồ tát Ma ha tát có bốn vô lượng, bốn vô sắc định chơn như chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Lìa bốn tĩnh lự chơn như có Bồ tát Ma ha tát chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Lìa bốn vô lượng, bốn vô sắc định chơn như có Bồ tát Ma ha tát chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy.

Lại nữa, Thiện Hiện! Nói là Bồ tát Ma ha tát ấy, nơi ý hiểu sao? Tức tám giải thoát chơn như là Bồ tát Ma ha tát chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Tức tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ chơn như là Bồ tát Ma ha tát chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Khác tám giải thoát chơn như là Bồ tát Ma ha tát chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Khác tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ chơn như là Bồ tát Ma ha tát chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Trong tám giải thoát chơn như có Bồ tát Ma ha tát chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Trong tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ chơn như có Bồ tát Ma ha tát chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Trong Bồ tát Ma ha tát có tám giải thoát chơn như chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Trong Bồ tát Ma ha tát có tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ chơn như chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Lìa tám giải thoát chơn như có Bồ tát Ma ha tát chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Lìa tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ chơn như có Bồ tát Ma ha tát chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy.

Lại nữa, Thiện Hiện! Nói là Bồ tát Ma ha tát ấy, nơi ý hiểu sao? Tức không giải thoát môn chơn như là Bồ tát Ma ha tát chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Tức vô tướng, vô nguyện giải thoát môn chơn như là Bồ tát Ma ha tát chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Khác không giải thoát môn chơn như là Bồ tát Ma ha tát chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Khác vô tướng, vô nguyện giải thoát môn chơn như là Bồ tát Ma ha tát chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Trong không giải thoát môn chơn như có Bồ tát Ma ha tát chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Trong vô tướng, vô nguyện giải thoát môn chơn như có Bồ tát Ma ha tát chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Trong Bồ tát Ma ha tát có không giải thoát môn chơn như chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Trong Bồ tát Ma ha tát có vô tướng, vô nguyện giải thoát môn chơn như chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Lìa không giải thoát môn chơn như có Bồ tát Ma ha tát chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Lìa vô tướng, vô nguyện giải thoát môn chơn như có Bồ tát Ma ha tát chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy.

Lại nữa, Thiện Hiện! Nói là Bồ tát Ma ha tát ấy, nơi ý hiểu sao? Tức đà la ni môn chơn như là Bồ tát Ma ha tát chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Tức tam ma địa môn chơn như là Bồ tát Ma ha tát chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Khác đà la ni môn chơn như là Bồ tát Ma ha tát chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Khác tam ma địa môn chơn như là Bồ tát Ma ha tát chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Trong đà la ni môn chơn như có Bồ tát Ma ha tát chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Trong tam ma địa môn chơn như có Bồ tát Ma ha tát chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Trong Bồ tát Ma ha tát có đà la ni môn chơn như chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Trong Bồ tát Ma ha tát có tam ma địa môn chơn như chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Lìa đà la ni môn chơn như có Bồ tát Ma ha tát chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Lìa tam ma địa môn chơn như có Bồ tát Ma ha tát chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy.

Lại nữa, Thiện Hiện! Nói là Bồ tát Ma ha tát ấy, nơi ý hiểu sao? Tức Cực hỷ địa chơn như là Bồ tát Ma ha tát chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Tức Ly cấu địa, Phát quang địa, Diệm huệ địa, Cực nan thắng địa, Hiện tiền địa, Viễn hành địa, Bất động địa, Thiện huệ địa, Pháp vân địa chơn như, là Bồ tát Ma ha tát chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Khác Cực hỷ địa chơn như là Bồ tát Ma ha tát chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Khác Ly cấu địa cho đến Pháp vân địa chơn như là Bồ tát Ma ha tát chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Trong Cực hỷ địa chơn như có Bồ tát Ma ha tát chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Trong Ly cấu địa cho đến Pháp vân địa chơn như có Bồ tát Ma ha tát chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Trong Bồ tát Ma ha tát có Cực hỷ địa chơn như chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Trong Bồ tát Ma ha tát có Ly cấu địa cho đến Pháp vân địa chơn như chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Lìa Cực hỷ địa chơn như có Bồ tát Ma ha tát chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Lìa Ly cấu địa cho đến Pháp vân địa chơn như có Bồ tát Ma ha tát chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy.

Lại nữa, Thiện Hiện! Nói là Bồ tát Ma ha tát ấy, nơi ý hiểu sao? Tức ngũ nhãn chơn như là Bồ tát Ma ha tát chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Tức lục thần thông chơn như là Bồ tát Ma ha tát chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Khác ngũ nhãn chơn như là Bồ tát Ma ha tát chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Khác lục thần thông chơn như là Bồ tát Ma ha tát chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Trong ngũ nhãn chơn như có Bồ tát Ma ha tát chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Trong lục thần thông chơn như có Bồ tát Ma ha tát chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Trong Bồ tát Ma ha tát có ngũ nhãn chơn như chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Trong Bồ tát Ma ha tát có lục thần thông chơn như chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Lìa ngũ nhãn chơn như có Bồ tát Ma ha tát chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Lìa lục thần thông chơn như có Bồ tát Ma ha tát chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
100,290,577