Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: Nguyên Tạng   

Quyển Thứ 362: Hội thứ nhất Phẩm Hỏi nhiều Chẳng Hai thứ 61 - 12

18/04/201312:33(Xem: 16782)
Quyển Thứ 362: Hội thứ nhất Phẩm Hỏi nhiều Chẳng Hai thứ 61 - 12

Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa - Tập 15

Quyển Thứ 362: Hội thứ nhất Phẩm Hỏi nhiều Chẳng Hai thứ 61 - 12

Hòa Thượng Thích Trí Nghiêm

Nguồn: Hòa Thượng Thích Trí Nghiêm

Phật nói: thiện hiện! Bồ tát ma ha tát khi tu hành bát nhã ba la mật đa, tuy đối các pháp thường vui quyết lựa mà chẳng được sắc. Cũng chẳng được thọ tưởng hành thức. Chẳng được nhãn xứ, cũng chẳng được nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ. Chẳng được sắc xứ, cũng chẳng được thanh hương vị xúc pháp xứ.

Chẳng được nhãn giới, cũng chẳng được nhĩ tỷ thiệt thân ý giới. Chẳng được sắc giới, cũng chẳng được thanh hương vị xúc pháp giới. Chẳng được thanh hương vị xúc pháp giới. Chẳng được nhãn thức giới, cũng chẳng được nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới. Chẳng được nhãn xúc, cũng chẳng được nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc. Chẳng được nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ, cũng chẳng được nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra các thọ.

Chẳng được địa giới, cũng chẳng được thủy hỏa phong không thức giới. Chẳng được vô minh; cũng chẳng được hành, thức, danh sắc, luic xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử sâu thán khổ ưu não. Chẳng được bố thí ba la mật đa; cũng chẳng được tịnh giới, an nhãn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã ba la mật đa.

Chẳng được nội không; cũng chẵng được ngoại không, nội ngoại không, khôong khonâng, đại không, thắng nghĩa không, hữu vi không, vô vi không, tất cánh không, vô tế không, tán không, vô biến dị không, bổn tánh không, tự tướng không, cộng tưóng không, nhất thiết pháp không, bất khả đắc không, vô tánh không, tự tánh không, vô tánh không, vô tánh tự tánh không. Chẳng được chơn như; cũng chẳng đuợc pháp giới, pháp tánh, bâet hư vọng tánh, bất biến dị tánh, bình đẳng tánh, ly sanh tánh, pháp định, pháp trụ, that tế, hư không giới, bất tư nghì giới.

Chẳng được bốn niệm trụ; cũng chẳng được bốn chánh đoạn, bốn thần túc, name căn, name lực, bảy đảng giác chi, tám thánh đạo chi. Chẳng dược khổ thánh đế, cũng chẳng được tập diệt đạo thánh đế. Chẳng được bốn tĩnh lự; cũng chẳng được bốn vô looing, bốn vô sắc định. Chẳng được không giải thoát moan; cũng chẳng được vô tướng, vô nguyện giải thoát moan. Chẳng đưọc tám giải thoát; cũng chẳng được tám thắng xứ, chin thứ đệ định, mười biến xứ. Chẳng được tam ma địa môn, cunõg chẳng được đà la ni moan. Chẳng được name nhãn, cũng chẳng được sâu thần thông.

Chẳng được phật mười lực; cũng chẳng được bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp phật bất cộng. Chẳng được pháp vô vong that, cũng chẳng được tánh hằng trụ xả. Chẳng được nhất thhiết trí; cũng chẳng được đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí.

Chẳng được quả dự lưu; cũng chẳng được quả nhất lai, bất hoàn, a la hán. Chẳng được độc giác bồ đề. Chẳng được tất cả hạnh bồ tát ma ha tát. Chẳng được chư phật vô thượng chánh đẳng bồ đề.

Cụ thọ thiện hiện thưa phật rằng: bạch thế tôn! Bồ tát ma ha tát khi hành bát nhã ba la mật đa, nếu chẳng được sắc, cũng chẳng được thọ tưởng hành thức. Nếu chẳng được nhãn xứ, cũng chẳng đưỡc nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ. Nếu chẳng được sắc xứ, cũng chẳng được thanh hương vị xúc pháp xứ.

Nếu chảng được nhãn giới, cũng chẳng được nhĩ tỷ thiệt thân ý giới. Nếu chẳng được sắc giới. Nếu chẳng được nhãn thức giới, cũng chẳng được nhĩ tỷ thiện thân ý thức giới. Nếu chẳng được nhãn xúc, cũng chẳng được nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc. Nếu chẳng được nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ, cũng chẳng được nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra các thọ.

Nếu chẳng được địa giới, cũng chảng được thủy hỏa phong không thức giới. Nếu chẳng được vô minh; cũng chẳng được hành, thức, danh sắc, luic xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử sâu thán khổ ưu não. Nếu chẳng được bố thí ba la mật đa; cũng chẳng được tịnh giới, an nhãn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã ba la mật đa.

Nếu chẳng được nội không; cũng chẳng được ngoại không, nội ngoại không, không không, đại không, thắng nghĩa không, hữu vi không, vô vi không, tất cánh không, vô tế không, tán không, vô biến dị không, bổn tánh không, tự tướng không, cộng tướng không, nhất thiết pháp không, bất khả đắc không, vô tánh không, tự tánh không, vô tánh tự tánh không. Nếu chẳng được chơn như; cũng chẳng được pháp giới, pháp tánh, bất hư vông tánh, bất biến dị tánh, bình đẳng tánh, ly sanh tánh, pháp định, pháp trụ, that tế, hư không giới, bất tư nghì giới.

Nếu chẳng được bốn niệm trụ; cũng chẳng được bốn chánh đoạn, bốn thần túc, name căn, name lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi. Nếu chẳng được khổ thánh đế, cũng chẳng được tập diệt đạo thánh đế. Nếu chẳng được bốn tĩnh lự; cũng chẳng được bốn vô looing, bốn vô sắc định. Nếu chẳng được không giải thoát moan; cũng chẳng được vô tướng, vô nguyện giải thoát moan. Nếu chẳng được tám giải thoát; cũng chẳng được tám thắng xứ, chin thứ đệ định, mười biến xứ. Nếu chẳng được tam ma địa moan, cũng chẳng được đà la ni moan. Nếu chẳng được name nhãn, cũng chẳng được sâu thần thông.

Nếu chẳng được phật mười lực; cũng chẳng được bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp phật bất cộng. Nếu chẳng được hằng trụ xả. Nếu chẳng được nhất thiết trí; cũng chẳng được đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí.

Nếu chẳng được quả dự lưu, cũng chẳng được quả nhất lai, bất hoàn, a la hán. Nếu chẳng được dộc giác bồ đề. Nếu chẳng được tất cả hạnh bồ tát ma ha tát. Nếu chẳng được chư phật vô thượng chánh đẳng bồ đề.

Thì làm sao năng viên mãn được bố thí, tịnh giới, an nhãn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã ba la mật đa? Nếu chẳng năng viên mãn bố thí, tịnh giới, an nhãn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã ba la mật đa làm sao năng vào được ngôi bồ tát ma ha tát chánh tánh ly sanh? Nếu chẳng năng vào ngôi bồ tát ma ha tát chánh tánh ly sanh làm sao năng nghiêm tịnh được cõi phật? Nếu chẳng năng nghiêm tịnh cõi phật làm sao năng thành thục được hữu tình?

Nếu chẳng năng thành thục hữu tình làm sao năng được nhất thiết trí trí? Nếu chẳng năng được nhất thiết trí trí làm sao năng quay được xe chánh pháp làm các phật sự? Nếu chẳng năng quay xe chánh pháp làm các phật sự làm sao năng giải thoát cho vô looing trăm ngàn trăm ức muôn ức các lổi hữu tình khỏi sanh tử các khổ và khiến chứng được niết bàn thường vui?

Phật nói: thiện hiện! Bồ tát ma ha tát chẳng vì sắc nên tu hành bát nhã ba la mật đa, cũng chẳng vì thọ tưởng hành thức nên tu hành bát nhã ba la mật đa.

Thiện hiện! Bồ tát ma ha tát chẳng vì nhãn xứ nên tu hành bát nhã ba la mật đa, cũng chẳng vì nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ nên tu hành bát nhã ba la mật đa.

Thiện hiện! Bồ tát ma ha tát chẳng vì sắc xứ nên tu hành bát nhã ba la mật đa, cũng chẳng vì thanh hương vị xúc pháp xứ nên tu hành bát nhã ba la mật đa.

Thiện hiện! Bồ tát ma ha tát chẳng vì nhãn giới nên tu hành bát nhã ba la mật đa, cũng chẳng vì nhĩ tỷ thiệt thân ý giới nên tu hành bát nhã ba la mật đa.

Thiện hiện! Bồ tát ma ha tát chẳng vì sắc giới nên tu hành bát nhã ba la mật đa, cũng chẳng vì thanh hương vị xúc pháp giới nên tu hành bát nhã ba la mật đa.

Thiện hiện! Bồ tát ma ha tát chẳng vì nhãn thức giới nên tu hành bát nhã ba la mật đa, cũng chẳng vì nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới nên tu hành bát nhã ba la mật đa.

Thiện hiện! Bồ tát ma ha tát chẳng vì nhãn xúc nên tu hành bát nhã ba la mật đa, cũng chẳng vì nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc nên tu hành bát nhã ba la mật đa.

Thiện hiện! Bồ tát ma ha tát chẳng vì nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ nên tu hành bát nhã ba la mật đa, cũng chẳng vì nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra các thọ nên tu hành bát nhã ba la mật đa.

Thiện hiện! Bồ tát ma ha tát chẳng vì địa giới nên tu hành bát nhã ba la mật đa, cũng chẳng vì thủy hỏa phong không thức giới nên tu hành bát nhã ba la mật đa.

Thiện hiện! Bồ tát ma ha tát chẳng vì vô minh nên tu hành bát nhã ba la mật đa; cũng chẳng vì hành, thức, sanh sắc, luic xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử sâu thán khổ ưu não nên tu hành bát nhã ba la mật đa.

Thiện hiện! Bồ tát ma ha tát chẳng vì bố thí ba la mật đa nên tu hành bát nhã ba la mật đa; cũng chẳng vì tịnh giới, an nhãn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã ba la mật đa nên tu hành bát nhã ba la mật đa.

Thiện hiện! Bồ tát ma ha tát chẳng vì nội không nên tu hành bát nhã ba la mật đa; cũng chẳng vì ngoại không, nội ngoại không, không không, đại không, thắng nghiã không, hữu vi không, vô vi không, tất cánh không, vô tế không, tán không, vô biến dị không, nhất thiết pháp không, bất khả đắc không, ô tánh không, tự tánh không, bất khả đắc không, vô tánh không, tự tánh không, vô tánh tự tánh không, nên tu hành bát nhã ba la mật đa.

Thiện hiện! Bồ tát ma ha tát chẳng vì chơn như nên tu hành bát nhã ba la mật đa; cũng chẳng vì pháp giới, pháp tánh, bất hư vọng tánh, bất biến dị tánh, bình đẳng tánh, ly sanh tánh, pháp định, pháp trụ, that tế, hư không giới, bất tư nghì giới nên tu hành bát nhã ba la mật đa.

Thiện hiện! Bồ tát ma ha tát chẳng vì bốn niệm trụ nên tu hành bát nhã ba la mật đa; cũng chẳng vì bốn chánh đoạn, bốn thần túc, name căn, name lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi nên tu hành bát nhã ba la mật đa.

Thiện hiện! Bồ tát ma ha tát chẳng vì khổ thánh đế nên tu hành bát nhã ba la mật đa, cũng chẳng vì tập diệt đạo thánh đế nên tu hành bát nhã ba la mật đa.

Thiện hiện! Bồ tát ma ha tát chẳng vì bốn tĩnh lự nên tu hành bát nhã ba la mật đa, cũng chẳng vì bốn vô looing, bốn vô sắc định nên tu hành bát nhã ba la mật đa.

Thiện hiện! Bồ tát ma ha tát chẳng vì không giải thoát moan nên tu hành bát nhã ba la mật đa; cũng chẳng vì vô tướng, vô nguyện giải thoát moan nên tu hành bát nhã ba la mật đa.

Thiện hiện! Bồ tát ma ha tát chẳng vì tám giải thoát nên tu hành bát nhã ba la mật đa; cũng chẳng vì tám thắng xứ, chin thứ đệ định, mười biến xứ nên tu hành bát nhã ba la mật đa.

Thiện hiện! Bồ tát ma ha tát chẳng vì tam ma địa moan nên tu hành bát nhã ba la mật đa, cũng chẳng vì đà la ni moan nên tu hành bát nhã ba la mật đa.

Thiện hiện! Bồ tát ma ha tát chẳng vì name nhãn nên tu hành bát nhã ba la mật đa, cũng chẳng vì sâu thần thông nên tu hành bát nhã ba la mật đa.

Thiên hiện! Bồ tát ma ha tát chẳng vì phật mười lực nên tu hành bát nhã ba la mật đa; cũng chẳng vì bốn v ô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp phật bất cộng nên tu hành bát nhã ba la mật đa.

Thiện hiện! Bồ tát ma ha tát chẳng vì pháp vô vong that nên tu hành bát nhã ba la mật đa, cũng chẳng vì tánh hằng trụ xả nên tu hành bát nhã ba la mật đa.

Thiện hiện! Bồ tát ma ha tát chẳng vì nhất thiết trí nên tu hành bát nhã ba la mật đa; cũng chẳng vì đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí nên tu hành bát nhã ba la mật đa.

Thiện hiện! Bồ tát ma ha tát chẳng vì quả dự lưu nên tu hành bát nhã ba la mật đa, cũng chẳng vì quả nhất lai, bất hoàn, a la hán nên tu hành bát nhã ba la mật đa.

Thiện hiện! Bồ tát ma ha tát chẳng vì độc giác bồ đề nên tu hành bát nhã ba la mật đa. Thiện hiện! Bồ tát ma ha tát chẳng vì tất cả hạnh bồ tát ma ha tát nên tu hành bát nhã ba la mật đa. Thiện hiện! Bồ tát ma ha tát chẳng vì chư phật vô thượng chánh đẳng vồ đề nên tu hành bát nhã ba la mật đa.

Cụ thọ thiện hiện thưa phật rằng: bạch thế tôn! Bồ tát ma ha tát ì việc gì nên tu hành bát nhã ba la mật đa?

Phật nói: thiện hiện! Bồ tát ma ha tát vô sở vì, nên tu hành bát nhã ba la mật đa. Sở dĩ vì sao? Thiện hiện! Tất cả pháp vô sở vì, vô sở tác. Bát nhã ba la mật đa cũng vô sở vì, vô sở tác. Vô thượng chánh đẳng bồ đề cũng vô sở vì, vvô sở tác. Vô thượng chánh đẳng bồ đề cũng vô sở vì, vô sở tác. Bồ tát ma ha tát cũng vô sở vì, vô sở tác. Như vậy, thiện hiện! Bồ tát ma ha tát nên đem vô sở vì, vô sở tác mà làm phuong tiện tu hành bát nhã ba la mật đa.

Cụ thọ thiện hiện thưa phật rằng: bạch thế tôn! Nếu tất cả pháp đều vô sở vì, vô sở tác, chẳng nên an lập tam thừa sai khác là thanh văn thừa, hoặc độc giác thừa, hoặc vô thượng thừa?

Phật nói: thiện hiện! Chẳng phải pháp vô sở vì, vô sở tác an lập khá được; cần pháp hữu sở vì, hữu sở tác an lập khá được. Sở dĩ vì sao? Thiện hiện! Có các ngu phu vô văn dị sanh chấp name sắc, cũng chấp name thọ tưởng hành thức. Chấp đấm nhãn xứ, cũng chấp name nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ. Chấp name sắc xứ, cũng chấp name thanh hương vị xúc pháp xứ.

Chấp name nhãn giới, cũng chấp name nhĩ tỷ thiệt thân ý giới. Chấp name sắc giới, cũng chấp name thanh hương vị xúc pháp giới. Chấp name nhãn thức giới, cũng chấp name nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới. Chấp name nhãn xúc, cũng chấp name nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc. Chấp name nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ, cũng chấp name nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra các thọ.

Chấp name địa giới, cũng chấp name thủy hỏa phong không thức giới. Chấp name vô minh; cũng chấp name hành, thức, danh sắc, luic xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử sâu thán khổ ưu não. Chấp đắm bố thí ba la mật đa; cũng chấp đắm tịnh giới, an nhãn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã ba la mật đa.

Chấp đắm nội không; cũng chấp đắm ngoại không, nội ngoại không, không không, đại không, thắng nghĩa không, hữu vi không, vô vi không, tất cánh không, vô tế không, tán không, vô biến dị không, bổn tánh không, tự tướng không, cộng tướng không, nhất thiết pháp không, bất khả đắc khôn, vô tánh không, tự tánh không, vô tánh tự tánh không. Chấp đắm chon như; cũng chấp đắm pháp giới, pháp tánh, bất hư vọng tánh, bất biến dị tánh, bình đẳng tánh, ly sanh tánh, pháp định, pháp trụ that tế, hư không giới, bất tư nghì giới.

Chấp đắm bốn niệm trụ; cũng chấp đắm bốn chánh đoạn, bốn thần túc, name căn, name lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi. Chấp đắm khổ thánh đế, cũng chấp đắm tập diệt đạo thánh đế. Chấp đắm bốn tĩnh lự; cũng chấp đắm bốn vô looing, bốn vô sắc định. Chấp đắm không hiải thoát moan; cũng chấp đắm vô tướng, vô nguyện giải thoát moan. Chấp đắm tám giải thoát; cũng chấp đắm tám thắng xứ, chin thứ đệ định, mười biến xứ. Chấp đắm tất cả tam ma địa moan, cũng chấp đắm tất cả đà la ni moan. Chấp đắm name nhãn, cũng chấp đắm sâu thần thông.

Chấp đắm phật mười lực; cũng chấp đắm bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại tư, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp phật bất cộng. Chấp đắm pháp vô vong thất, cũng chấp đắm tánh hằng trụ xả. Chấp đắm nhất thiết trí; cũng chấp đắm đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí.

Chấp đắm quả dự lưu; cũng chấp đắm quả nhất lai, bất hoàn, a la hán. Chấp đắm độc giác bồ đề. Chấp đắm tất cả hạnh bồ tát ma ha tát. Chấp đắm chư phật vô thượng chánh đẳng bồ đề.

Thiện hiện! Các ngu phu vô văn dị sanh này bởi chấp đắm nhớ sắc được sắc, nhớ thọ tưởng hành thức được thọ tưởng hành thức. Nhớ nhãn xứ được nhãn xứ, nhớ nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ được nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ. Nhớ sắc xứ được sắc xứ, nhớ thanh hương vị xúc pháp xứ được thanh hương vị xúc pháp xứ.

Nhớ nhãn giới được nhãn giới, nhớ nhĩ tỷ thiệt thân ý giới được nhĩ tỷ thiệt thân ý giới. Nhớ sắc giới được sắc giới, nhớ thanh hương vị xúc pháp giới được thanh hương vị xúc pháp giới. Nhớ nhãn thức giới được nhãn thức giới, nhớ nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới được nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới. Nhớ nhãn xúc được nhãn xúc, nhớ nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc được nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc. Nhớ nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ được nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ, nhớ nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra các thọ được nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra các thọ.

Nhớ địa giới được địa giới, nhớ thủy hỏa phong không thức giới được thủy hỏa phong không thức giới. Nhớ vô minh được vô minh; nhớ hành, thức, danh sắc, luic xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử sầu thán khổ ưu não được hành cho đến lão tử sầu thán khổ ưu não.

Nhớ bố thí ba la mật đa được bố thí ba la mật đa; nhớ tịnh giới, an nhãn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã ba la mật đa được tịnh giới cho đến bát nhã ba la mật đa.

Nhớ nội không được nội không; nhớ ngoại không, nội ngoại không, không không, đại không, thắng nghĩa không, hữu vi không, vô vi không, tất cánh không, vô tế không, tán không, vô biến dị không, bổn tánh không, tự tướng không, cộng tướng không, nhất thiết pháp không, bất khả đắc không, vô tánh không, tự tánh không, vô tánh tự tánh không được ngoại không cho đến vô tánh tự tánh không.

Nhớ chơn như được chơn như; nhớ pháp giới, pháp tánh, bất hư vọng tánh, bất biến dị tánh, bình đẳng tánh, ly sanh tánh, pháp định, pháp trụ, that tế, hư không giới, bất tư nghì giới được pháp giới cho đến bất tư nghì giới. Nhơ khổ thánh đế được khổ thánh đế, nhớ tập diệt đạo thánh đế được tập diệt đạo thánh đế.

Nhớ bốn niệm trụ được bốn niệm trụ, nhớ bốn chq1nh đoạn, bốn thần túc, name căn, name lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi được bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chi. Nhớ bốn tĩnh lự được bốn tĩnh lự; nhớ bốn vô looing, bốn vô sắc định được bốn vô looing, bốn vô sắc định.

Nhớ tám giải thoát được tám giải thoát; nhớ tám thắng xứ, chin thứ đệ định, mười biến xứ được tám thắng xứ, chin thứ đệ định, mười biến xứ. Nhớ tất cả tam ma địa moan được tất cả đà la ni moan.

Nhớ không giải thoát moan được không giải thoát moan; nhớ vô tướng, vô nguyện giải thoát moan được vô tướng, vô nguyện giải thoát moan. Nhớ name nhãn được name nhãn, nhớ sâu thần thông được sâu thần thông.

Nhớ phật mười lực được phật mười lực; nhớ bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp phật bất c ộng được bốn vô sở úy cho đến mười tám pháp phật bất cộng. Nhớ pháp vô vong thất được pháp vô vong thất, nhớ tánh hằng trụ xả được tánh hằng trụ xả. Nhớ nhất thiết trí được nhất thết trí; nhớ đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí được đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí.

Nhớ qủa dự lưu được qủa dự lưu; nhớ qủa nhất lai, bất hoàn, a la hán được qủa nhất lai, bất hoàn, a la hán. Nhớ độc giác bồ đề được độc giác bồ đề. Nhớ tất cả hạnh bồ tát ma ha tát được tất cả hạnh bồ tát ma ha tát. Nhớ chư phật vô thượng chánh đẳng bồ đề được chư phật vô thượng chánh đẳng bồ đề.

Thiện hiện! Các ngu phu vô văn dị sanh này khởi nghĩ nhớ như vầy; sắc that khá được, thọ tưởng hành thức cũng that khá được. Ta phải quyết định chứng được vô thượng chánh đẳng bồ đề, thoát các hữu tình sanh tử nhiều khổ, khiến được niết b àn rốt ráo thường vui.

Nhãn xứ that khá được, nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ cũng that khá được. Ta phải quyết định chứng được vô thượng chánh đẳng bồ đề, thoát các hữu tình sanh tử nhiều khổ, khiến được niết bàn rốt ráo thường vui.

Sắc xứ that khá được, thanh hương vị xúc pháp xứ cũng that khá được. Ta phải quyết định chứng được vô thượng chánh đẳng bồ đề, thoát các hữu tình sanh tử nhiều khổ, khiến được niết bàn rốt ráo thường vui.

Nhãn giới that khá được, nhĩ tỷ thiệt thân ý giới cũng that khá được. Ta phải quyết định chứng được vô thượng chánh đẳng bồ đề, thoát các hữu tình sanh tử nhiều khổ, khiến được niết bàn rốt ráo tường vui.

Sắc giới that khá được, thanh hương vị xúc pháp giới cũng that khá được. Ta phải quyết định chứng được vô thượng chánh đẳng bồ đề, thoát các hữu it2nh sanh tử nhiều khổ, khiến được niết bàn rốt ráo thường vui.

Nhãn tức giới that khá được, nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới cũng that khá được. Ta phải quyết định chứng được vô thượng chánh đẳng bồ đề, thoát các hữu tình sanh tử nhiều khổ, khiến được niết bàn rốt ráo thường vui.

Nhãn xúc that khá được, nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc cũng thật khá được. Ta phải quyết định chứng được vô thượng chánh đẳng bồ đề, thoát các hữu tình sanh tử nhiều khổ, khiến được niết bàn rốt ráo thường vui.

Nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ thật khá được, nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra các thọ cũng thật khá được. Ta phải quyết định chứng được vô thượng chánh đẳng bồ đề, thoát các hữu tình sanh tử nhiều khổ, khiến được niết bàn rốt ráo thường vui.

Địa giới thật khá được, thủy hỏa phong không thức giới cũng thật khá được. Ta phải quyết định chứng được vô thượng chánh đẳng bồ đề, thoát các hữu tình sanh tử nhiều khổ, khiến được niết bàn rốt ráo thường vui.

Vô minh thật khá được; hành thức, danh sắc, luic xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh lão tử sầu thán khổ ưu não cũng thật khá được. Ta phải quyết đinh chứng được vô thượng chánh đẳng bồ đề, thoát các hữu tình sanh tử nhiều khổ, khiến được niết bàn rốt ráo thường vui.

Bố thí ba la mất đa thật khá được; tịnh giới, an nhãn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã ba la mật đa cũng thật khá được. Ta phải quyết định chứng được vô thượng chánh đẳng bồ đề, thoát các hữu tình sanh tử nhiều khổ, khiến được niết bàn rốt ráo thường vui.

Nội không thật khá được; ngoại không, nôi ngoại không, không không, đại không, thắng nghĩa không, hựu vi không, vô vi không, tất cánh không, vô tế không, tán không, vô biến dị không, bổn tánh không, tự tướng không, cộng tướng không, nhất thiết pháp không, bất khả đắc không, vô tánh không, tự tánh không, vô ránh tự tánh không cũng thật khá được. Ta phải quyết định chứng được vô thượng chánh đẳng bồ đề, thoát các hựu tình sanh tử nhiều khổ khiến được niết bàn rốt ráo thường vui.

Chơn như thật khá được; pháp giới, pháp tánh, bất hư vọng tánh, bất biến dị tánh, bình đẳng tánh, ly sanh tánh, pháp định, pháp trụ, thật tế hư không giới, bất tư nghì giới cũng thật khá được. Ta phải quyết định chứng được vô thượng chánh đẳng bồ đề, thoát các hữu tình sanh tử nhiều khổ, khiến được niết bàn rốt ráo thường vui.

Khổ thánh đế thật khá được, tập diệt đạo thánh đế cũng thật khá được. Ta phải quyết định chứng được vô thượng chánh đẳng bồ đề, thoát các hữu tình sanh tử nhiều khổ, khiến được niết bàn rốt ráo thường vui.

Bốn niệm trụ thật khá được; bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi cũng thật khá được. Ta phải quyết định chứng được vô thượng chánh đẳng bồ đề, thoát các hữu tình sanh tử nhiều khổ, khiến được niết bàn rốt ráo thường vui.

Bốn tĩnh lự thật khá được; bốn vô lượng, bốn vô sắc định cũng thật khá được. Ta phải quyết định chứng được vô thượng chánh đẳng bồ đề, thoát các hữu tình sanh tử nhiều khổ, khiến được niết bàn rốt ráo thường vui.

Tám giải thoát thật khá được; tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ thật khá được. Ta phải quyết định chứng được vô thượng chánh đẳng bồ đề, thoát các hữu tình sanh tử nhiều khổ, khiến được niết bàn rốt ráo thường vui.

Tất cả tam ma địa môn thật khá được, tất cả đà la ni môn cũng thật khá được. Ta phải quyết định chứng được vô thượng chánh đẳng bồ đề, thoát các hữu tình sanh tử nhiều khổ, khiến được niết bàn rốt ráo thường vui.

Không giải thoát môn thật khá được; vô tướng, vô nguyện giải thoát môn cũng thật khá được. Ta phải quyết định chứng được vô thượng chánh đẳng bồ đề, thoát các hữu tình sanh tử nhiều khổ, khiến được niết bàn rốt ráo thường vui.

Năm nhãn thật khá được, sáu thần thông cũng thật khá được. Ta phải quyết định chứng được vô thượng chánh đẳng bồ đề, thoát các hữu tình sanh tử nhiều khổ, khiến được niết bàn rốt ráo thường vui.

Phật mười lực thật khá được; bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp phật bất cộng cũng thật khá được. Ta phải quyết định chứng được vô thưỡng chánh đẳng bồ đề, thoát các hữu tình sanh tử nhiều khổ, khiến được niết bàn rốt ráo thường vui.

Pháp vô vong thất thật khá được, tánh hằng trụ xả cũng thật khá được. Ta phải quyết định chứng được vô thượng chánh đẳng bồ đề, thoát các hữu tình sanh tử nhiều khổ, khiến được niết bàn rốt ráo thường vui.

Nhất thiết trí thật khá được; đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí cũng thật khá được. Ta phải quyết định chứng được vô thượng chánh đẳng bồ đề, thoát các hữu tình sanh tử nhiều khổ, khiến được niết bàn rốt ráo thường vui.

Quả dự lưu thật khá được; quả nhất lai, bất hoàn, a la hán cũng thật khá được. Ta phải quyết định chứng được vô thượng chánh đẳng bồ đề, thoát các hữu tình sanh tử nhiều khổ, khiến được niết bàn rốt ráo thường vui.

Độc giác bồ đề thật khá được. Ta phải quyết định chứng được vô thượng chánh đẳng bồ đề, thoát các hữu tình sanh tử nhiều khổ, khiến được niết bàn rốt ráo thường vui.

Tất cả hạnh bồ tát ma ha tát thật khá được. Ta phải quyết định chứng được vô thượng chánh đẳng bồ đề, thoát các hữu tình sanh tử nhiều khổ, khiến được niết bàn rốt ráo thường vui.

Chư phật vô thượng chánh đẳng bồ đề thật khá được. Ta phải quyết định chứng được chư phật vô thượng chánh đẳng bồ đề, thoát các hữu tình sanh tử nhiều khổ, khiến được niết bàn rốt ráo thường vui.

Thiện hiện! Các ngu phu vô văn dị sanh này, bởi nhân duyên điên đảo khởi nghĩ như thế, thời là báng phật. Vì cớ sao? Thiện hiện! Phật dùng năm nhãn tìm sắc hãy chẳng khá được, tìm thọ tưởng hành thức cũng hãy chẳng khá được. Nếu có quyết định sẽ được vô thượng chánh đẳng bồ đề và thoát các hữu tình sanh tử nhiều khổ, khiến được niết bàn rốt ráo thường vui, không có lẽ ấy.

Thiện hiện! Phật dùng năm nhãn tìm nhãn xứ hãy chẳng khá được, tìm nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ cũng hãy chẳng khá được. Nếu có quyết định sẽ được vô thượng chánh đẳng bồ đề và thoát các hữu tình sanh tử nhiều khổ, khiến được niết bàn rốt ráo thường vui, không có lẽ ấy.

Thiện hiện! Phật dùng năm nhãn tìm sắc xứ hãy chẳng khá được, tìm thanh hương vị xúc pháp xứ cũng hãy chẳng khá được. Nếu có quyết định sẽ được vô thượng chánh đẳng bồ đề và thoát các hữu tình sanh tử nhiều khổ, khiến được niết bàn rốt ráo thường vui, không có lẽ ấy.

Thiện hiện! Phật dùng năm nhãn tìm nhãn giới hãy chẳng khá được, tìm nhĩ tỷ thiệt thân ý giới cũng hãy chẳng khá được. Nếu có quyết định sẽ được vô thượng chánh đẳng bồ đề và thoát các hữu tình sanh tử nhiều khổ, khiến được niết bàn rốt ráo thường vui, không có lẽ ấy.

Thiện hiện! Phật dùng năm nhãn tìm sắc giới hãy chẳng khá được, tìm thanh hương vị xúc pháp giới cũng hãy chẳng khá được. Nếu có quyết định sẽ được vô thượng chánh đẳng bồ đề và thoát các hữu tình sanh tử nhiều khổ, khiến được niết bàn rốt ráo thường vui, không có lẽ ấy.

Thiện hiện! Phật dùng năm nhãn tìm nhãn thức giới hãy chẳng khá được, tìm nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới cũng hãy chẳng khá được. Nếu có quyết định sẽ được vô thượng chánh đẳng bồ đề và thoát các hữu tình sanh tử nhiều khổ, khiến được niết bàn rốt ráo thường vui, không có lẽ ấy.

Thiện hiện! Phật dùng năm nhãn tìm nhãn xúc hãy chẳng khá được, tìm nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc cũng hãy chẳng khá được. Nếu có quyết định sẽ được vô thượng chánh đẳng bồ đề và thoát các hữu tình sanh tử nhiều khổ, khiến được niết bàn rốt ráo thường vui, không có lẽ ấy.

Thiện hiện! Phật dùng năm nhãn tìm nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ hãy chẳng khá được, tìm nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra các thọ cũng hãy chẳng khá được. Nếu có quyết định sẽ được vô thượng chánh đẳng bồ đề và thoát các hữu tình sanh tử nhiều khổ, khiến được niết bàn rốt ráo thường vui, không có lẽ ấy.

Thiện hiện! Phật dùng năm nhãn tìm địa giới hãy chẳng khá được, tìm thủy hỏa phong không thức giới cũng hãy chẳng khá được. Nếu có quyết định sẽ được vô thượng chánh đẳng bồ đề và thoát các hữu tình sanh tử nhiều khổ, khiến được niết bàn rốt ráo thường vui, không có lẽ ấy.

Thiện hiện! Phật dùng năm nhãn tìm vô minh hãy chẳng khá được; tìm hành, thức, sanh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh lão tử sầu thán khổ ưu não cũng hãy chẳng khá được. Nếu có quyết định sẽ được vô thượng chánh đẳng bồ đề và thoát các hữu tình sanh tử nhiều khổ, khiến được niết bàn rốt ráo thường vui, không có lẽ ấy.

Thiện hiện! Phật dùng năn nhãn tìm bố thí ba la mật đa hảy chẳng khá được; tìm tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã ba la mật đa cũng hãy chẳng khá được. Nếu có quyết định sẽ được vô thượng chánh đẳng bồ đề và thoát các hữu tình sanh tử nhiều khổ, khiến được niết bàn rốt ráo thường vui, không có lẽ ấy.

Thiện hiện! Phật dùng nhãn tìm nội không hãy chẳng khá được; tìm ngoại không, nội ngoại không, không không, đại không, thắng nghĩa không, hữu vi không, vô vi không, tất cánh không, vô tế không, tán không, vô biến dị không, bổn tánh không, tự tướng không, cộng tướng không, nhất thiết pháp không, bất khả đắc không, vô tánh không, tự tánh không, vô tánh tự tánh không cũng hãy chẳng khá được. Nếu có quyết định sẽ được vô thượng chánh đẳng bồ đề bà thoát các hữu tình sanh tử nhiều khổ, khiến được niết bàn rốt ráo thường vui, không có lẽ ấy.

Thiện hiện! Phật dùng năm nhãn tìm chơn như hãy chẳng khá được; tìm pháp giới, pháp tánh, bất hư vọng tánh, bất biến dị tánh, bình đẳng tánh, ly sanh tánh, pháp định, pháp trụ, thật tế, hư không giới, bất tư nghì giới cũng hãy chẳng khá được. Nếu có quyết định sẽ được vô thượng chánh đẳng bồ đề và thoát các hữu tình sanh tử nhiều khổ, khiến được niết bàn rốt ráo thường vui, không có lẽ ấy.

Thiện hiện! Phật dùng năm nhãn tìm bốn niệm trụ hãy chẳng khá được; tìm bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi cũng hãy chẳng khá được. Nếu có quyết định sẽ được vô thượng chánh đẳng bồ đề bà thoát các hữu tình sanh tử nhiều khổ, khiến được niết bàn rốt ráo thường vui, không có lẽ ấy.

Thiện hiện! Phật dùng năm nhãn tìm khổ thánh đế hãy chẳng khá được, tìm tập diệt đạo thánh đế cũng hãy chẳng khá được. Nếu có quyết định sẽ được vô thượng chánh đẳng bồ đề và thoát các hữu tình sanh tử nhiều khổ, khiến được niết bàn rốt ráo thường vui, không có lẽ ấy.

Thiện hiện! Phật dùng năm nhãn tìm bốn tĩnh lự hãy chẳng khá được; tìm bốn vô lượng, bốn vô sắc định cũng hãy chẳng khá được. Nếu có quyết định sẽ được vô thượng chánh đẳng bồ đề và thoát các hữu tình sanh tử nhiều khổ, khiến được niết bàn rốt ráo thường vui, không có lẽ ấy.

Thiện hiện! Phật dùng năm nhãn tìm tám giải thoát hãy chẳng khá được; tìm tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ cũng hãy chẳng khá được. Nếu có quyết định sẽ được vô thượng chánh đẳng bồ đề và thoát các hữu tình sanh tử nhiều khổ khiến được niết bàn rốt ráo thường vui, không có lẽ ấy.

Thiện hiện! Phật dùng năm nhãn tìm tất cả tam ma địa môn hãy chẳng khá được, tìm tất cả đà la ni môn cũng hãy chẳng khá được. Nếu có quyết định sẽ được vô thượng chánh đẳng bồ đề bà thoát các hữu tình sanh tử nhiều khổ, khiến được niết bàn rốt ráo thường vui, không có lẽ ấy.

Thiện hiện! Phật dùng năm nhãn tìm không giải thoát môn hãy chẳng khá được; tìm vô tướng, vô nguyện giải thoát môn cũng hãy chẳng khá được. Nếu có quyết định sẽ được vô thượng chánh đẳng bồ đề và thoát các hữu tình sanh tử nhiều khổ, khiến được niết bàn rốt ráo thường vui, không có lẽ ấy.

Thiện hiện! Phật dùng năm nhãn tìm năm nhãn hãy chẳng khá được, tìm sáu thần thông cũng hãy chẳng khá được. Nếu có quyết định sẽ được vô thượng chánh đẳng bồ đề bà thoát các hữu tình sanh tử nhiều khổ, khiến được niết bàn rốt ráo thường vui, không có lẽ ấy.

Thiện hiện! Phật dùng năm nhãn tìm phật mười lực hãy chẳng khá được; tìm bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp phật bất cộng cũng hãy chẳng khá được. Nếu có quyết định sẽ được vô thượng chánh đẳng bồ đề và thoát các hữu tình sanh tử nhiều khổ, khiến được niết bàn rốt ráo thường vui, không có lẽ ấy.

Thiện hiện! Phật dùng năm nhãn tìm pháp vô vong thất hãy chẳng khá được, tìm tánh hằng trụ xả cũng hãy chẳng khá được. Nếu có quyết định sẽ được vô thượng chánh đẳng bồ đề và thoát các hữu tình sanh tử nhiều khổ, khiến được niết bàn rốt ráo thường vui, không có lẽ ấy.

Thiện hiện! Phật dùng năm nhãn tìm nhất thiết trí hãy chẳng khá được; tìm đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí cũng hãy chẳng khá được. Nếu có quyết định sẽ được vô thượng chánh đẳng bồ đề và thoát các hữu tình sanh tử nhiều khổ, khiến được niết bàn rốt ráo thường vui, không có lẽ ấy.

Thiện hiện! Phật dùng năm nhãn tìm quả dự lưu hãy chẳng khá được; tìm quả nhất lai. Bất hoàn, a la hán cũng hãy chẳng khá được. Nếu có quyết định sẽ được vô thượng chánh đẳng bồ đề và thoát các hữu tình sanh tử nhiều khổ, khiến được niết bàn rốt ráo thường vui, không có lẽ ấy.

Thiện hiện! Phật dùng năm nhãn tìm độc giác bồ đề hãy chẳng khá được. Nếu có quyết định sẽ được vô thượng chánh đẳng bồ đề và thoát các hữu tình sanh tử nhiều khổ, khiến được niết bàn rốt ráo thường vui, không có lẽ ấy.

Thiện hiện! Phật dùng năm nhãn tìm tất cả hạnh bồ tát ma ha tát hãy chẳng khá đục. Nếu có quyết định sẽ được vô thượng chánh đẳng bồ đề và thoát các hữu tình sanh tử nhiều khổ, khiến được niết bàn rốt ráo thường vui, không có lẽ ấy.

Thiện hiện! Phật dùng năm nhãn tìm chư phật vô thượng chánh đẳng bồ đề hãy chẳng khá được. Nếu có quyết định sẽ được vô thượng chánh đẳng bồ đề và quyết định sẽ được vô thượng chánh đẳng bồ đề bà thoát các hữu tình sanh tử nhiều khổ, khiến niết bàn rốt ráo thường vui, không có lẽ ấy.

Cụ thọ thiện hiện thưa phật rằng: bạch thế tôn! Nếu các như lai ứng chánh đẳng giác đếu dùng năm nhãn tìm sắc chẳng khá được, tìm thọ tưởng hành thức cũng chẳng khá được. Tìm nhãn xứ chẳng khá được, tìm nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ cũng chẳng khá được. Tìm sắc xứ chẳng khá được, tìm thánh hương vị xúc pháp xứ cũng chẳng khá được.

Tìm nhãn giới chẳng khá được, tìm nhĩ tỷ thiệt thân ý giới cũng chẳng khá được. Tìm sắc giới chẳng khá được, tìm thanh hương vị xúc pháp giới cũng chẳng khá được. Tìm nhãn thức giới chẳng khá được, tìm nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới cũng chẳng khá được. Tìm nhãn xúc chẳng khá được, tìm nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc cũng chẳng khá được. Tìm nhãn xúc làm duhên sanh ra các thọ chẳng khá được, tìm nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra các thọ cũng chẳng khá được.

Tìm địa giới chẳng khá được, tìm thủy hỏa phong không thức giới cũng chẳng khá được. Tìm vô minh chẳng khá được; tìm hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh lão tử sầu thán khổ ưu não cũng chẳng khá được. Tìm bố thí ba la mật đa chẳng khá được; tìm tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã ba la mật đa cũng chẳng khá được.

Tìm nội không chẳng khá được; tìm ngoại không, nội ngoại không, không không, đại không, thắng nghĩa không, hữu vi không, vô vi không, tất cánh không, vô tế không, tán không, vô biến dị không, bổn tánh không, tự tướng không, cộng tướng không, nhất thiết pháp không, bất khả đắc không, vô tánh không, tự tánh không, vô tánh tự tánh không cũng chẳng khá được.

Tìm chơn như chẳng khá được; tìm pháp giới, pháp tánh, bất hư vọng tánh, bất biến dị tánh, bình đẳng tánh, ly sanh tanùnh, pháp định, pháp trụ, thật tế, hư không giới, bất tư nghì giới, cũng chẳng khá được.. tìm khổ thánh đế chẳng khá được, tìm tập diệt đạo thánh đế cũng chẳng khá được.

Tìm bốn niệm trụ chẳng khá được; tìm bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi cũng chẳng khá được. Tìm bốn tĩnh lự chẳng khá được, tìm bốn vô lượng, bốn vô sắc định cũng chẳng khá được.

Tìm không giải thoát môn chẳng khá được; tìm vô tướng, vô nguyện giải thoát môn cũng chẳng khá được. Tìm tám giải thoát chẳng khá được; tìm tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ cũng chẳng khá được. Tìm tam ma địa môn chẳng khá được, tìm đà la ni môn cũng chẳng khá được. Tìm năm nhãn chẳng khá được, tìm sáu thần thông cũng chẳng khá được.

Tìm phật mười lực chẳng khá được; tìm bốn vô sở úy, bốn vô ngại giảì, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp phật bất cộng cũng chẳng khá được. Tìm poháp vô vong thất chẳng khá được, tìm tánh hằng trụ xả cũng chẳng khá được. Tìm nhất thiết trí chẳng khá được; tìm đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí cũng chẳng khá được.

Tìm quả dự lưu chẳng khá được; tìm quả nhất lai, bất hoàn, a la hán cũng chẳng khá được. Tìm độc giác bồ đề chẳng khá được. Tìm tất cả hạnh bồ tát ma ha tát chẳng khá được. Tìm chư phật vô thượng chánh đẳng bồ đề chẳng khá được.

Nên các loại hữu tình cũng chẳng khá được, thời quyết định không có chứng được vô thượng chánh đẳng bồ đề và thoát các hữu tình sanh tử nhiều khổ, khiến được niết bàn rốt ráo thường vui. Thì vì sao thế tôn chứng được vô thượng chánh đẳng bồ đề an lập nhóm hữu tình sai khác là nhóm chánh tánh định, nhóm tà tánh định và nhóm bất định? Phật nói: thiện hiện! Ta dùng năm nhãn như thật quan sát, quyết định không có ngã năng chứng vô thượng chánh đẳng bồ đề, an lập ba nhóm hữu tình sai khác là nhóm chánh tánh định, nhóm tà tánh định và nhóm bất định. Nhưng các hữu tình ngu si diên đảo với phi thật pháp khởi tưởng thật pháp: với phi thật hữu tình khởi tưởng thật hữu tình. Ta vì khiển trừ chấp hư vọng kia y thuyết thế tục chẳng y thắng nghĩa.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
100,210,436