Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Quyển Thứ 188: Hội thứ nhất Phẩm Khó Tin Hiểu Thứ 34-7

17/04/201312:31(Xem: 12361)
Quyển Thứ 188: Hội thứ nhất Phẩm Khó Tin Hiểu Thứ 34-7

Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa - Tập 8

Quyển Thứ 188: Hội thứ nhất Phẩm Khó Tin Hiểu Thứ 34-7

Hòa Thượng Thích Trí Nghiêm

Nguồn: Hòa Thượng Thích Trí Nghiêm

Lại nữa, Thiện Hiện! Ngã thanh tịnh tức bốn niệm trụ thanh tịnh, bốn niệm trụ thanh tịnh tức ngã thanh tịnh. Vì cớ sao? Là ngã thanh tịnh cùng bốn niệm trụ thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy. Ngã thanh tịnh tức bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi thanh tịnh; bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chi thanh tịnh tức ngã thanh tịnh. Vì cớ sao? Là ngã thanh tịnh cùng bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chi thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy.

Hữu tình thanh tịnh tức bốn niệm trụ thanh tịnh, bốn niệm trụ thanh tịnh tức hữu tình thanh tịnh. Vì cớ sao? Là hữu tình thanh tịnh cùng bốn niệm trụ thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy. Hữu tình thanh tịnh tức bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi thanh tịnh; bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chi thanh tịnh tức hữu tình thanh tịnh. Vì cớ sao? Là hữu tình thanh tịnh cùng bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đaọ chi thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy.

Mạng giả thanh tịnh tức bốn niệm trụ thanh tịnh, bốn niệm trụ thanh tịnh tức mạng giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là mạng giả thanh tịnh cùng bốn niệm trụ thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy. Mạng giả thanh tịnh tức bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi thanh tịnh; bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chi thanh tịnh tức mạng giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là mạng giả thanh tịnh cùng bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đaọ chi thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy.

Sanh giả thanh tịnh tức bốn niệm trụ thanh tịnh, bốn niệm trụ thanh tịnh tức sanh giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là sanh giả thanh tịnh cùng bốn niệm trụ thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy. Sanh giả thanh tịnh tức bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi thanh tịnh; bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đaọ chi thanh tịnh tức sanh giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là sanh giả thanh tịnh cùng bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chi thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy.

Dưỡng dục giả thanh tịnh tức bốn niệm trụ thanh tịnh, bốn niệm trụ thanh tịnh tức dưỡng dục giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là dưỡng dục giả thanh tịnh cùng bốn niệm trụ thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Dưỡng dục giả thanh tịnh tức bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi thanh tịnh; bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chi thanh tịnh tức dưỡng dục giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là dưỡng dục giả thanh tịnh cùng bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chi thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy.

Sĩ phu thanh tịnh tức bốn niệm trụ thanh tịnh, bốn niệm trụ thanh tịnh tức sĩ phu thanh tịnh. Vì cớ sao? Là sĩ phu thanh tịnh cùng bốn niệm trụ thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Sĩ phu thanh tịnh tức bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi thanh tịnh; bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chi thanh tịnh tức sĩ phu thanh tịnh. Vì cớ sao? Là sĩ phu thanh tịnh cùng bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chi thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy.

Bổ đặc già la thanh tịnh tức bốn niệm trụ thanh tịnh, bốn niệm trụ thanh tịnh tức bổ đặc già la thanh tịnh. Vì cớ sao? Là bổ đặc già la thanh tịnh cùng bốn niệm trụ thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Bổ đặc già la thanh tịnh tức bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi thanh tịnh; bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đaọ chi thanh tịnh tức bổ đặc già la thanh tịnh. Vì cớ sao? Là bổ đặc già la thanh tịnh cùng bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chi thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy.

Ý sanh thanh tịnh tức bốn niệm trụ thanh tịnh, bốn niệm trụ thanh tịnh tức ý sanh thanh tịnh. Vì cớ sao? Là ý sanh thanh tịnh cùng bốn niệm trụ thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy. Ý sanh thanh tịnh tức bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi thanh tịnh; bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chi thanh tịnh tức ý sanh thanh tịnh. Vì cớ sao? Là ý sanh thanh tịnh cùng bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chi thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy.

Nho đồng thanh tịnh tức bốn niệm trụ thanh tịnh, bốn niệm trụ thanh tịnh tức nho đồng thanh tịnh. Vì cớ sao? Là nho đồng thanh tịnh cùng bốn niệm trụ thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy. Nho đồng thanh tịnh tức bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi thanh tịnh; bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chi thanh tịnh tức nho đồng thanh tịnh. Vì cớ sao? Là nho đồng thanh tịnh cùng bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chi thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy.

Tác giả thanh tịnh tức bốn niệm trụ thanh tịnh, bốn niệm trụ thanh tịnh tức tác giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là tác giả thanh tịnh cùng bốn niệm trụ thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Tác giả thanh tịnh tức bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đaọ chi thanh tịnh; bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi thanh tịnh tức tác giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là tác giả thanh tịnh cùng bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đaọ chi thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy.

Thọ giả thanh tịnh tức bốn niệm trụ thanh tịnh, bốn niệm trụ thanh tịnh tức thọ giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là thọ giả thanh tịnh cùng bốn niệm trụ thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Thọ giả thanh tịnh tức bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đaọ chi thanh tịnh; bốn chánh đoạn cho đến tam thánh đạo chi thanh tịnh tức thọ giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là thọ giả thanh tịnh cùng bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đaọ chi thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy.

Tri giả thanh tịnh tức bốn niệm trụ thanh tịnh, bốn niệm trụ thanh tịnh tức tri giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là tri giả thanh tịnh cùng bốn niệm trụ thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy. Tri giả thanh tịnh tức bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đaọ chi thanh tịnh; bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chi thanh tịnh tức tri giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là tri giả thanh tịnh cùng bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chi thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy.

Kiến giả thanh tịnh tức bốn niệm trụ thanh tịnh, bốn niệm trụ thanh tịnh tức kiến giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là kiến giả thanh tịnh cùng bốn niệm trụ thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy. Kiến giả thanh tịnh tức bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi thanh tịnh; bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đaọ chi thanh tịnh tức kiến giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là kiến giả thanh tịnh cùng bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đaọ chi thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy.

Lại nữa, Thiện Hiện! Ngã thanh tịnh tức không giải thoát môn thanh tịnh, không giải thoát môn thanh tịnh tức ngã thanh tịnh. Vì cớ sao? Là ngã thanh tịnh cùng không giải thoát môn thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy. Ngã thanh tịnh tức vô tướng vô nguyện giải thoát môn thanh tịnh; vô tướng, vô nguyện giải thoát môn thanh tịnh tức ngã thanh tịnh. Vì cớ sao? Là ngã thanh tịnh cùng vô tướng vô nguyện giải thoát môn thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy.

Hữu tình thanh tịnh tức không giải thoát môn thanh tịnh, không giải thoát môn thanh tịnh tức hữu tình thanh tịnh. Vì cớ sao? Là hữu tình thanh tịnh cùng không giải thoát môn thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy. Hữu tình thanh tịnh tức vô tướng, vô nguyện giải thoát môn thanh tịnh; vô tướng, vô nguyện giải thoát môn thanh tịnh tức hữu tình thanh tịnh. Vì cớ sao? Là hữu tình thanh tịnh cùng vô tướng, vô nguyện giải thoát môn thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy.

Mạng giả thanh tịnh tức không giải thoát môn thanh tịnh, không giải thoát môn thanh tịnh tức mạng giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là mạng giả thanh tịnh cùng không giải thoát môn thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Mạng giả thanh tịnh tức vô tướng, vô nguyện giải thoát môn thanh tịnh; vô tướng, vô nguyện giải thoát môn thanh tịnh tức mạng giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là mạng giả thanh tịnh cùng vô tướng, vô nguyện giải thoát môn thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy.

Sanh giả thanh tịnh tức không giải thoát môn thanh tịnh, không giải thoát môn thanh tịnh tức sanh giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là sanh giả thanh tịnh cùng không giải thoát môn thanh tịnh khôn hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy. Sanh giả thanh tịnh tức vô tướng, vô nguyện giải thoát môn thanh tịnh; vô tướng, vô nguyện giải thoát môn thanh tịnh tức sanh giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là sanh giả thanh tịnh cùng vô tướng, vô nguyện giải thoát môn thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy.

Dưỡng dục giả thanh tịnh tức không giải thoát môn thanh tịnh, không giải thoát môn thanh tịnh tức dưỡng dục giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là dưỡng dục giả thanh tịnh cùng không giải thoát môn thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy. Dưỡng dục giả thanh tịnh tức vô tướng, vô nguyện giải thoát môn thanh tịnh; vô tướng, vô nguyện giải thoát môn thanh tịnh tức dưỡng dục giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là dưỡng dục giả thanh tịnh cùng vô tướng , vô nguyện giải thoát môn thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy.

Sĩ phu thanh tịnh tức không giải thoát môn thanh tịnh, không giải thoát môn thanh tịnh tức sĩ phu thanh tịnh. Vì cớ sao? Là sĩ phu thanh tịnh cùng không giải thoát môn thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy. Sĩ phu thanh tịnh tức vô tướng, vô nguyện giải thoát môn thanh tịnh; vô tướng, vô nguyện giải thoát môn thanh tịnh tức sĩ phu thanh tịnh. Vì cớ sao? Là sĩ phu thanh tịnh cùng vô tướng, vô nguyện giải thoát môn thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy.

Bổ đặc già la thanh tịnh tức không giải thoát môn thanh tịnh, không giải thoát môn thanh tịnh tức bổ đặc già la thanh tịnh. Vì cớ sao? Là bổ đặc già la thanh tịnh cùng không giải thoát môn thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy. Bổ đặc già la thanh tịnh tức vô tướng, vô nguyện giải thoát môn thanh tịnh; vô tướng, vô nguyện giải thoát môn thanh tịnh tức bổ đặc già la thanh tịnh. Vì cớ sao? Là bổ đặc già la thanh tịnh cùng vô tướng, vô nguyện giải thoát môn thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy.

Ý sanh thanh tịnh tức không giải thoát môn thanh tịnh, không giải thoát môn thanh tịnh tức ý sanh thanh tịnh. Vì cớ sao? Là ý sanh thanh tịnh cùng không giải thoát môn thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy. Ý sanh thanh tịnh tức vô tướng, vô nguyện giải thoát môn thanh tịnh; vô tướng vô nguyện giải thoát môn thanh tịnh tức ý sanh thanh tịnh. Vì cớ sao? Là ý sanh thanh tịnh cùng vô tướng, vô nguyện giải thoát môn thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy.

Nho đồng thanh tịnh tức không giải thoát môn thanh tịnh, không giải thoát môn thanh tịnh tức nho đồng thanh tịnh. Vì cớ sao? Là nho đồng thanh tịnh cùng không giải thoát môn thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy. Nho đồng thanh tịnh tức vô tướng, vô nguyện giải thoát môn thanh tịnh; vô tướng, vô nguyện giải thoát môn thanh tịnh tức nho đồng thanh tịnh. Vì cớ sao? Là nho đồng thanh tịnh cùng vô tướng, vô nguyện giải thoát môn thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy.

Tác giả thanh tịnh tức không giải thoát môn thanh tịnh, không giải thoát môn thanh tịnh tức tác giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là tác giả thanh tịnh cùng không giải thoát môn thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Tác giả thanh tịnh tức vô tướng, vô nguyện giải thoát môn thanh tịnh; vô tướng, vô nguyện giải thoát môn thanh tịnh tức tác giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là tác giả thanh tịnh cùng vô tướng, vô nguyện giải thoát môn thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy.

Thọ giả thanh tịnh tức không giải thoát môn thanh tịnh, không giải thoát môn thanh tịnh tức thọ giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là thọ giả thanh tịnh cùng không giải thoát môn thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy. Thọ giả thanh tịnh tức vô tướng, vô nguyện giải thoát môn thanh tịnh; vô tướng, vô nguyện giải thoát môn thanh tịnh tức thọ giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là thọ giả thanh tịnh cùng vô tướng , vô nguyện giải thoát môn thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy.

Tri giả thanh tịnh tức không giải thoát môn thanh tịnh; không giải thoát môn thanh tịnh tức tri giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là tri giả thanh tịnh cùng không giải thoát môn thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy. Tri giả thanh tịnh tức vô tướng, vô nguyện giải thoát môn thanh tịnh; vô tướng, vô nguyện giải thoát môn thanh tịnh tức tri giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là tri giả thanh tịnh cùng vô tướng, vô nguyện giải thoát môn thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy.

Kiến giả thanh tịnh tức không giải thoát môn thanh tịnh, không giải thoát môn thanh tịnh tức kiến giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là kiến giả thanh tịnh cùng không giải thoát môn thanh tịnh không hai không hai vì không riêng không dứt vậy. Kiến giả thanh tịnh tức vô tướng, vô nguyện giải thoát môn thanh tịnh; vô tướng, vô nguyện giải thoát môn thanh tịnh tức kiến giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là kiến giả thanh tịnh cùng vô tướng, vô nguyện giải thoát môn thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy.

Lại nữa, Thiện Hiện! Ngã thanh tịnh tức Bồ Tát thập địa thanh tịnh, Bồ Tát thập địa thanh tịnh tức ngã thanh tịnh. Vì cớ sao? Là ngã thanh tịnh cùng Bồ Tát thập địa thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy.

Hữu tình thanh tịnh tức Bồ Tát thập địa thanh tịnh, Bồ Tát thập địa thanh tịnh tức hữu tình thanh tịnh. Vì cớ sao? Là hữu tình thanh tịnh cùng Bồ Tát thập địa thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy.

Mạng giả thanh tịnh tức Bồ Tát thập địa thanh tịnh, Bồ Tát thập địa thanh tịnh tức mạng giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là mạng giả thanh tịnh cùng Bồ Tát thập địa thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy.

Sanh giả thanh tịnh tức Bồ Tát thập địa thanh tịnh, Bồ Tát thập địa thanh tịnh tức sanh giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là sanh giả thanh tịnh cùng Bồ Tát thập địa thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy.

Dưỡng dục giả thanh tịnh tức Bồ Tát thập địa thanh tịnh, Bồ Tát thập địa thanh tịnh tức dưỡng dục giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là dưỡng dục giả thanh tịnh cùng Bồ Tát thập địa thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy.

Sĩ phu thanh tịnh tức Bồ Tát thập địa thanh tịnh, Bồ Tát thập địa thanh tịnh tức sĩ phu thanh tịnh. Vì cớ sao? Là sĩ phu thanh tịnh cùng Bồ Tát thập địa thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy.

Bổ đặc già la thanh tịnh tức Bồ Tát thập địa thanh tịnh, Bồ Tát thập địa thanh tịnh tức bổ đặc già la thanh tịnh. Vì cớ sao? Là bổ đặc già la thanh tịnh cùng Bồ Tát thập địa thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy.

Ý sanh thanh tịnh tức Bồ Tát thập địa thanh tịnh, Bồ Tát thập địa thanh tịnh tức ý sanh thanh tịnh. Vì cớ sao? Là ý sanh thanh tịnh cùng Bồ Tát thập địa thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy.

Nho đồng thanh tịnh tức Bồ Tát thập địa thanh tịnh, Bồ Tát thập địa thanh tịnh tức nho đồng thanh tịnh. Vì cớ sao? Là nho đồng thanh tịnh cùng Bồ Tát thập địa thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy.

Tác giả thanh tịnh tức Bồ Tát thập địa thanh tịnh, Bồ Tát thập địa thanh tịnh tức nho đồng thanh tịnh. Vì cớ sao? Là tác giả thanh tịnh cùng Bồ Tát thập địa thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy.

Thọ giả thanh tịnh tức Bồ Tát thập địa thanh tịnh, Bồ Tát thập địa thanh tịnh tức thọ giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là thọ giả thanh tịnh cùng Bồ Tát thập địa thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy.

Tri giả thanh tịnh tức Bồ Tát thập địa thanh tịnh, Bồ Tát thập địa thanh tịnh tức tri giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là tri giả thanh tịnh cùng Bồ Tát thập địa thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy.

Kiến giả thanh tịnh tức Bồ Tát thập địa thanh tịnh, Bồ Tát thập địa thanh tịnh tức kiến giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là kiến giả thanh tịnh cùng Bồ Tát thập địa thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy.

Lại nữa, Thiện Hiện! Ngã thanh tịnh tức năm nhãn thanh tịnh, năm nhãn thanh tịnh tức ngã thanh tịnh. Vì cớ sao? Là ngã thanh tịnh cùng năm nhãn thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy. Ngã thanh tịnh tức sáu thần thông thanh tịnh, sáu thần thông thanh tịnh tức ngã thanh tịnh. Vì cớ sao? Là ngã thanh tịnh cùng sáu thần thông thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy.

Hữu tình thanh tịnh tức năm nhãn thanh tịnh, năm nhãn thanh tịnh tức hữu tình thanh tịnh. Vì cớ sao? Là hữu tình thanh tịnh cùng năm nhãn thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy. Hữu tình thanh tịnh tức sáu thần thông thanh tịnh, sáu thần thông thanh tịnh tức hữu tình thanh tịnh. Vì cớ sao? Là hữu tình thanh tịnh cùng sáu thần thông thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy.

Mạng giả thanh tịnh tức năm nhãn thanh tịnh, năm nhãn thanh tịnh tức mạng giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là mạng giả thanh tịnh cùng năm nhãn thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy. Mạng giả thanh tịnh tức sáu thần thông thanh tịnh, sáu thần thông thanh tịnh tức mạng giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là mạng giả thanh tịnh cùng sáu thần thông thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy.

Sanh giả thanh tịnh tức năm nhãn thanh tịnh, năm nhãn thanh tịnh tức sanh giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là sanh giả thanh tịnh cùng năm nhãn thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy. Sanh giả thanh tịnh tức sáu thần thông thanh tịnh, sáu thần thông thanh tịnh tức sanh giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là sanh giả thanh tịnh cùng sáu thần thông thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy.

Dưỡng dục giả thanh tịnh tức năm nhãn thanh tịnh, năm nhãn thanh tịnh tức dưỡng dục giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là dưỡng dục giả thanh tịnh cùng năm nhãn thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy. Dưỡng dục giả thanh tịnh tức sáu thần thông thanh tịnh, sáu thần thông thanh tịnh tức dưỡng dục giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là dưỡng dục giả thanh tịnh cùng sáu thần thông thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy.

Sĩ phu thanh tịnh tức năm nhãn thanh tịnh, năm nhãn thanh tịnh tức sĩ phu thanh tịnh. Vì cớ sao? Là sĩ phu thanh tịnh cùng năm nhãn thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy. Sĩ phu thanh tịnh tức sáu thần thông thanh tịnh, sáu thần thông thanh tịnh tức sĩ phu thanh tịnh. Vì cớ sao? Là sĩ phu thanh tịnh cùng sáu thần thông thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy.

Bổ đặc già la thanh tịnh tức năm nhãn thanh tịnh tức năm nhãn thanh tịnh, năm nhãn thanh tịnh tức bổ đặc già la thanh tịnh. Vì cớ sao? Là bổ đặc già la thanh tịnh cùng năm nhãn thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy. Bổ đặc già la thanh tịnh tức sáu thần thông thanh tịnh, sáu thần thông thanh tịnh tức bổ đặc già la thanh tịnh. Vì cớ sao? Là bổ đặc già la thanh tịnh cùng sáu thần thông thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy.

Ý sanh thanh tịnh tức năm nhãn thanh tịnh, năm nhãn thanh tịnh tức ý sanh thanh tịnh. Vì cớ sao? Là ý sanh thanh tịnh cùng năm nhãn thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy. Ý sanh thanh tịnh tức sáu thần thông thanh tịnh, sáu thần thông thanh tịnh tức ý sanh thanh tịnh. Vì cớ sao? Là ý sanh thanh tịnh cùng sáu thần thông thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy.

Nho đồng thanh tịnh tức năm nhãn thanh tịnh, năm nhãn thanh tịnh tức nho đồng thanh tịnh. Vì cớ sao? Là nho đồng thanh tịnh cùng năm nhãn thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy. Nho đồng thanh tịnh tức sáu thần thông thanh tịnh, sáu thần thông thanh tịnh tức nho đồng thanh tịnh. Vì cớ sao? Là nho đồng thanh tịnh cùng sáu thần thông thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy.

Tác giả thanh tịnh tức năm nhãn thanh tịnh, năm nhãn thanh tịnh tức tác giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là tác giả thanh tịnh cùng năm nhãn thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy. Tác giả thanh tịnh tức sáu thần thông thanh tịnh, sáu thần thông thanh tịnh tức tác giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là tác giả thanh tịnh cùng sáu thần thông thanh tịnh không hai phần vì không riêng không dứt vậy.

Thọ giả thanh tịnh tức năm nhãn thanh tịnh, năm nhãn thanh tịnh tức thọ giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là thọ giả thanh tịnh cùng năm nhãn thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy. Thọ giả thanh tịnh tức sáu thần thông thanh tịnh, sáu thần thông thanh tịnh tức thọ giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là thọ giả thanh tịnh cùng sáu thần thần thông thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy.

Tri giả thanh tịnh tức năm nhãn thanh tịnh, năm nhãn thanh tịnh tức tri giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là tri giả thanh tịnh cùng năm nhãn thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy. Tri giả thanh tịnh tức sáu thần thông thanh tịnh, sáu thần thông thanh tịnh tức tri giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là tri giả thanh tịnh cùng sáu thần thông thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy.

Kiến giả thanh tịnh tức năm nhãn thanh tịnh, năm nhãn thanh tịnh tức kiến giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là kiến giả thanh tịnh cùng năm nhãn thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy. Kiến giả thanh tịnh tức sáu thần thông thanh tịnh, sáu thần thông thanh tịnh tức kiến giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là kiến giả thanh tịnh cùng sáu thần thông thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy.

Lại nữa, Thiện Hiện! Ngã thanh tịnh tức Phật mười lực thanh tịnh, Phật mười lực thanh tịnh tức ngã thanh tịnh. Vì cớ sao? Là ngã thanh tịnh cùng Phật mười lực thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy. Ngã thanh tịnh tức bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh; bốn vô sở úy cho đến mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh tức ngã thanh tịnh. Vì cớ sao? Là ngã thanh tịnh cùng bốn vô sở úy cho đến mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy.

Hữu tình thanh tịnh tức Phật mười lực thanh tịnh, Phật mười lực thanh tịnh tức hữu tình thanh tịnh. Vì cớ sao? Là hữu tình thanh tịnh cùng Phật mười lực thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy. Hữu tình thanh tịnh tức bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh; bốn vô sở úy cho đến mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh tức hữu tình thanh tịnh. Vì cớ sao? Là hữu tình thanh tịnh cùng bốn vô sở úy cho đến mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy.

Mạng giả thanh tịnh tức Phật mười lực thanh tịnh, Phật mười lực thanh tịnh tức mạng giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là mạng giả thanh tịnh cùng Phật mười lực thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy. Mạng giả thanh tịnh tức bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh; bốn vô sở úy cho đến mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh tức mạng giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là mạng giả thanh tịnh cùng bốn vô sở úy cho đến mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy.

Sanh giả thanh tịnh tức Phật mười lực thanh tịnh, Phật mười lực thanh tịnh tức sanh giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là sanh giả thanh tịnh cùng Phật mười lực thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy. Sanh giả thanh tịnh tức bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh; bốn vô sở úy cho đến mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh tức sanh giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là sanh giả thanh tịnh cùng bốn vô sở úy cho đến mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy.

Dưỡng dục giả thanh tịnh tức Phật mười lực thanh tịnh, Phật mười lực thanh tịnh tức dưỡng dục giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là dưỡng dục giả thanh tịnh cùng Phật mười lực thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy. Dưỡng dục giả thanh tịnh tức bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh ; bốn vô sở úy cho đến mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh tức dưỡng dục giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là dưỡng dục giả thanh tịnh cùng bốn vô sở úy cho đến mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy.

Sĩ phu thanh tịnh tức Phật mười lực thanh tịnh, Phật mười lực thanh tịnh tức sĩ phu thanh tịnh. Vì cớ sao? Là sĩ phu thanh tịnh cùng Phật mười lực thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy. Sĩ phu thanh tịnh tức bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh; bốn vô sở úy cho đến mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh tức sĩ phu thanh tịnh. Vì cớ sao? Là sĩ phu thanh tịnh cùng bốn vô sở úy cho đến mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy.

Bổ đặc già la thanh tịnh tức Phật mười lực thanh tịnh, Phật mười lực thanh tịnh tức bổ đặc già la thanh tịnh tức Phật mười lực thanh tịnh. Vì cớ sao? Là bổ đặc già la thanh tịnh cùng Phật mười lực thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy. Bổ đặc già la thanh tịnh tức bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh; bốn vô sở úy cho đến mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh tức bổ đặc già la thanh tịnh. Vì cớ sao? Là bổ đặc già la thanh tịnh cùng bốn vô sở úy cho đến mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy.

Ý sanh thanh tịnh tức Phật mười lực thanh tịnh, Phật mười lực thanh tịnh tức ý sanh thanh tịnh. Vì cớ sao? Là ý sanh thanh tịnh cùng Phật mười lực thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy. Ý sanh thanh tịnh tức bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh ; bốn vô sở úy cho đến mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh tức ý sanh thanh tịnh. Vì cớ sao? Là ý sanh thanh tịnh cùng bốn vô sở úy cùng bốn vô sở úy cho đến mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy.

Nho đồng thanh tịnh tức Phật mười lực thanh tịnh, Phật mười lực thanh tịnh tức nho đồng thanh tịnh. Vì cớ sao? Là nho đồng thanh tịnh cùng Phật mười lực thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy. Nho đồng thanh tịnh tức bốn vô sở úy , bốn vô ngại giải, đại từ, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh; bốn vô sở úy cho đến mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh tức nho đồng thanh tịnh. Vì cớ sao? Là nho đồng thanh tịnh cùng bốn vô sở úy cho đến mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy.

Tác giả thanh tịnh tức Phật mười lực thanh tịnh, Phật mười lực thanh tịnh tức tác giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là tác giả thanh tịnh cùng Phật mười lực thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy. Tác giả thanh tịnh tức bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh; bốn vô sở úy cho đến mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh tức tác giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là tác giả thanh tịnh cùng bốn vô sở úy cho đến mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy.

Thọ giả thanh tịnh tức Phật mười lực thanh tịnh, Phật mười lực thanh tịnh tức thọ giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là thọ giả thanh tịnh cùng Phật mười lực thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy. Thọ giả thanh tịnh tức bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh; bốn vô sở úy cho đến mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh tức thọ giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là thọ giả thanh tịnh cùng bốn vô sở úy cho đến mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy.

Tri giả thanh tịnh tức Phật mười lực thanh tịnh, Phật mười lực thanh tịnh tức tri giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là tri giả thanh tịnh cùng Phật mười lực thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy. Tri giả thanh tịnh tức bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh; bốn vô sở úy cho đến mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh tức tri giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là tri giả thanh tịnh cùng bốn vô sở úy cho đến mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy.

Kiến giả thanh tịnh tức Phật mười lực thanh tịnh, Phật mười lực thanh tịnh tức kiến giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là kiến giả thanh tịnh cùng Phật mười lực thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy. Kiến giả thanh tịnh tức bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh; bốn vô sở úy cho đến mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh tức kiến giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là kiến giả thanh tịnh cùng bốn vô sở úy cho đến mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy.

Lại nữa, Thiện Hiện! Ngã thanh tịnh tức pháp vô vong thất thanh tịnh, pháp vô vong thất thanh tịnh tức ngã thanh tịnh. Vì cớ sao? Là ngã thanh tịnh cùng pháp vô vong thất thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy. Ngã thanh tịnh tức tánh hằng trụ xả thanh tịnh, tánh hằng trụ xả thanh tịnh tức ngã thanh tịnh. Vì cớ sao? Là ngã thanh tịnh cùng tánh hằng trụ xả thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy.

Hữu tình thanh tịnh tức pháp vô vong thất thanh tịnh, pháp vô vong thất thanh tịnh tức hữu tình thanh tịnh. Vì cớ sao? Là hữu tình thanh tịnh cùng pháp vô vong thất thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy. Hữu tình thanh tịnh tức tánh hằng trụ xả thanh tịnh, tánh hằng trụ xả thanh tịnh tức hữu tình thanh tịnh. Vì cớ sao? Là hữu tình thanh tịnh cùng tánh hằng trụ xả thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy.

Mạng giả thanh tịnh tức pháp vô vong thất thanh tịnh, pháp vô vong thất thanh tịnh tức mạng giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là mạng giả thanh tịnh cùng pháp vô vong thất thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy. Mạng giả thanh tịnh tức tánh hằng trụ xả thanh tịnh, tánh hằng trụ xả thanh tịnh tức mạng giả thanh tịnh tức mạng giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là mạng giả thanh tịnh cùng tánh hằng trụ xả thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy.

Sanh giả thanh tịnh tức pháp vô vong thất thanh tịnh, pháp vô vong thất thanh tịnh tức sanh giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là sanh giả thanh tịnh cùng pháp vô vong thất thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy. Sanh giả thanh tịnh tức tánh hằng trụ xả thanh tịnh, tánh hằng trụ xả thanh tịnh tức sanh giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là sanh giả thanh tịnh cùng tánh hằng trụ xả thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy.

Dưỡng dục giả thanh tịnh tức pháp vô vong thất thanh tịnh, pháp vô vong thất thanh tịnh tức dưỡng dục giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là dưỡng dục giả thanh tịnh cùng pháp vô vong thất thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy. Dưỡng dục giả thanh tịnh tức tánh hằng trụ xả thanh tịnh, tánh hằng trụ xả thanh tịnh tức dưỡng dục giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là dưỡng dục giả thanh tịnh cùng tánh hằng trụ xả thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy.

Sĩ phu thanh tịnh tức pháp vô vong thất thanh tịnh, pháp vô vong thất thanh tịnh tức sĩ phu thanh tịnh. Vì cớ sao? Là sĩ phu thanh tịnh cùng pháp vô vong thất thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy. Sĩ phu thanh tịnh tức tánh hằng trụ xả thanh tịnh, tánh hằng trụ xả thanh tịnh tức sĩ phu thanh tịnh. Vì cớ sao? Là sĩ phu thanh tịnh cùng tánh hằng trụ xả thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy.

Bổ đặc già la thanh tịnh tức pháp vô vong thất thanh tịnh, pháp vô vong thất thanh tịnh tức bổ đặc già la thanh tịnh. Vì cớ sao? Là bổ đặc già la thanh tịnh cùng pháp vô vong thất thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy. Bổ đặc già la thanh tịnh tức tánh hằng trụ xả thanh tịnh, tánh hằng trụ xả thanh tịnh tức bổ đặc già la thanh tịnh. Vì cớ sao? Là bổ đặc già la thanh tịnh cùng tánh hằng trụ xả thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy.

Ý sanh thanh tịnh pháp vô vong thất thanh tịnh, pháp vô vong thất thanh tịnh tức ý sanh thanh tịnh. Vì cớ sao? Là ý sanh thanh tịnh cùng pháp vô vong thất thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy. Ý sanh thanh tịnh tức tánh hằng trụ xả thanh tịnh, tánh hằng trụ xả thanh tịnh tức ý sanh thanh tịnh. Vì cớ sao? Là ý sanh thanh tịnh cùng tánh hằng trụ xả thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy.

Nho đồng thanh tịnh tức pháp vô vong thất thanh tịnh, pháp vô vong thất thanh tịnh tức nho đồng thanh tịnh. Vì cớ sao? Là nho đồng thanh tịnh cùng pháp vô vong thất thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy. Nho đồng thanh tịnh tức tánh hằng trụ xả thanh tịnh, tánh hằng trụ xả thanh tịnh tức nho đồng thanh tịnh. Vì cớ sao? Là nho đồng thanh tịnh cùng tánh hằng trụ xả thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy.

Tác giả thanh tịnh tức pháp vô vong thất thanh tịnh, pháp vô vong thất thanh tịnh tức tác giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là tác giả thanh tịnh cùng pháp vô vong thất thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy. Tác giả thanh tịnh tức tánh hằng trụ xả thanh tịnh, tánh hằng trụ xả thanh tịnh tức tác giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là tác giả thanh tịnh cùng tánh hằng trụ xả thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy.

Thọ giả thanh tịnh tức pháp vô vong thất thanh tịnh, pháp vô vong thất thanh tịnh tức thọ giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là thọ giả thanh tịnh cùng pháp vô vong thất thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy. Thọ giả thanh tịnh tức pháp vô vong thất thanh tịnh, pháp vô vong thất thanh tịnh tức thọ giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là thọ giả thanh tịnh cùng pháp vô vong thất thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy.

Tri giả thanh tịnh tức pháp vô vong thất thanh tịnh, pháp vô vong thất thanh tịnh tức tri giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là tri giả thanh tịnh cùng pháp vô vong thất thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy. Tri giả thanh tịnh tức tánh hằng trụ xả thanh tịnh, tánh hằng trụ xả thanh tịnh tức tri giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là tri giả thanh tịnh cùng tánh hằng trụ xả thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy.

Kiến giả thanh tịnh tức pháp vô vong thất thanh tịnh, pháp vô vong thất thanh tịnh tức kiến giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là kiến giả thanh tịnh cùng pháp vô vong thất thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy. Kiến giả thanh tịnh tức tánh hằng trụ xả thanh tịnh, tánh hằng trụ xả thanh tịnh tức kiến giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là kiến giả thanh tịnh cùng tánh hằng trụ xả thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn