Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: Nguyên Tạng   

Quyển Thứ 52: Hội thứ nhất Phẩm Biện Đại thừa thứ 15-2

16/04/201312:18(Xem: 13315)
Quyển Thứ 52: Hội thứ nhất Phẩm Biện Đại thừa thứ 15-2

Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa - Tập 3

Quyển Thứ 52: Hội thứ nhất Phẩm Biện Đại thừa thứ 15-2

Hòa Thượng Thích Trí Nghiêm

Nguồn: Hòa Thượng Thích Trí Nghiêm

Lại nữa, Thiện Hiện! Tướng Đại thừa Bồ tát Ma ha tát ấy là Kiện hành tam ma địa, Bảo ấn tam ma địa, Sư tử du hý tam ma địa, Diệu nguyệt tam ma địa, Nguyệt tràng tướng tam ma địa, Nhất thiết pháp dũng tam ma địa, Quán đỉnh tam ma địa, Pháp giới quyết định tam ma địa, Quyết định tràng tướng tam ma địa, Kim cương dụ tam ma địa, Nhập pháp ấn tam ma địa, Tam ma địa vương tam ma địa, Thiện an trụ tam ma địa, Thiện lập định vương tam ma địa, Phóng quang tam ma địa, Vô vong thất tam ma địa, Phóng quang vô vong thất tam ma địa, Tinh tiến lực tam ma địa, Trang nghiêm lực tam ma địa, Đẳng dũng tam ma địa, Nhập nhất thiết ngôn từ quyết định tam ma địa, Nhập nhất thiết danh tự quyết định tam ma địa, Quán phương tam ma địa, Tổng trì ấn tam ma địa, Chư pháp đẳng thú hải ấn tam ma địa, Vương ấn tam ma địa, Biến phú hư không tam ma địa, Kim cương luân tam ma địa, Tam luân thanh tịnh tam ma địa, Vô lượng quan tam ma địa, Vô trước vô chướng tam ma địa, Đoạn chư pháp luân tam ma địa, Khứ xả trân bửu tam ma địa, Biến chiếu tam ma địa, Bất thuấn tam ma địa, Vô tướng trụ tam ma địa, Bất tư duy tam ma địa, Hàng phục tứ tam ma địa, Vô cấu đăng tam ma địa, Vô biên quang tam ma địa, Phát quang tam ma địa, Phổ chiếu tam ma địa, Tịnh kiên định tam ma địa, Sư tử phấn tấn tam ma địa, Sư tử tần thân tam ma địa, Sư tử khiếm khư tam ma địa, Vô cấu quang tam ma địa, Diệu lạc tam ma địa, Điển đăng tam ma địa, Vô tận tam ma địa, Tối thắng tràng tướng tam ma địa, Đế tướng tam ma địa, Thuận minh chánh lưu tam ma địa, Cụ oai tam ma địa, Ly tận tam ma địa, Bất khả động chuyển tam ma địa, Tịch tĩnh tam ma địa, Vô hà khích tam ma địa, Nhật đăng tam ma địa, Tịnh nguyệt tam ma địa, Tịnh nhãn tam ma địa, Tịnh quang tam ma địa, Nguyệt đăng tam ma địa, Phát minh tam ma địa, Ưng tác bất ưng tác tam ma địa, Trí tướng tam ma địa, Kim cương man tam ma địa, Trụ tâm tam ma địa, Phổ minh tam ma địa, Diệu an lập tam ma địa, Bửu tích tam ma địa, Diệu pháp ấn tam ma địa, Nhất thiết pháp bình đẳng tánh tam ma địa, Khí xả trần ái tam ma địa, Pháp dũng viên mãn tam ma địa, Nhập pháp đỉnh tam ma địa, Bửu tánh tam ma địa, Xả huyên tránh tam ma địa, Phiêu tán tam ma địa, Phân biệt pháp cú tam ma địa, Quyết định tam ma địa, Vô cấu hạnh tam ma địa, Tự bình đẳng tướng tam ma địa, Ly văn tự tướng tam ma địa, Đoạn sở duyên tam ma địa, Vô biến dị tam ma địa, Vô phẩm loại tam ma địa, Nhập danh tướng tam ma địa, Vô sở tác tam ma địa, Nhập quyết định danh tam ma địa, Vô tướng hạnh tam ma địa, Ly ế ám tam ma địa, Cụ hạnh tam ma địa, Bất biến động tam ma địa, Độ cảnh giới tam ma địa, Tập nhất thiết công đức tam ma địa, Vô tâm trụ tam ma địa, Quyết định trụ tam ma địa, Tịnh diệu hoa tam ma địa, Cụ giác chi tam ma địa, Vô biên biện tam ma địa, Vô biên đăng tam ma địa, Vô đẳng đẳng tam ma địa, Siêu nhất thiết pháp tam ma địa, Quyết phán chư pháp tam ma địa, Tán nghi tam ma địa, Vô sở trụ tam ma địa, Nhất tướng trang nghiêm tam ma địa, Dẫn pháp hành tướng tam ma địa, Nhất hành tướng tam ma địa, Ly chư hành tướng tam ma địa, Diệu hạnh tam ma địa, Đạt chư hữu để viễn ly tam ma địa, Nhập nhất thiết thi thiết ngữ ngôn tam ma địa, Kiên cố bửu tam ma địa, Ư nhất thiết pháp vô sở thủ trước tam ma địa, Điển diệm trang nghiêm tam ma địa, Trừ khiển tam ma địa, Vô thắng tam ma địa, Pháp cự tam ma địa, Huệ đăng tam ma địa, Thú hướng bất thối chuyển thần thông tam ma địa, Giải thoát âm thanh văn tự tam ma địa, Cự sí nhiên tam ma địa, Nghiêm tịnh tướng tam ma địa, Vô tướng tam ma địa, Vô trược nhẫn tướng tam ma địa, Cụ nhất thiết diệu tướng tam ma địa, Cụ tổng trì tam ma địa, Bất hỷ nhất thiết khổ lạc tam ma địa, Vô tận hành tướng tam ma địa, Nhiếp phục nhất thiết chánh tà tánh tam ma địa, Đoạn tắng ái tam ma địa, Ly vi thuận tam ma địa, Vô cấu minh tam ma địa, Cực kiên cố tam ma địa, Mãn nguyệt tịnh quang tam ma địa, Đại trang nghiêm tam ma địa, Vô nhiệt điển quang tam ma địa, Năng chiếu nhất thiết thế gian tam ma địa, Năng cứu nhất thiết thế gian tam ma địa, Định bình đẳng tánh tam ma địa, Vô trần hữu trần bình đẳng lý thú tam ma địa, Vô tránh hữu tránh bình đẳng lý thú tam ma địa, Vô sào huyệt vô tiêu xí vô ái lạc tam ma địa, Quyết định an trụ chơn như tam ma địa, Khí trung dũng xuất tam ma địa, Thiêu chư phiền não tam ma địa, Đại trí huệ cự tam ma địa, Xuất sanh thập lực tam ma địa, Khai xiển tam ma địa, Hoại thân ác hành tam ma địa, Hoại ngữ ác hành tam ma địa, Hoại ý ác hành tam ma địa, Thiện quán sát tam ma địa, Như hư không tam ma địa, Vô nhiễm trước như hư không tam ma địa. Như vậy thảy các tam ma địa, có vô lượng trăm ngàn là tướng Đại thừa Bồ tát Ma ha tát.

Bấy giờ, cụ thọ Thiện Hiện thưa Phật rằng: Bạch Thế Tôn! Vì sao tên là Kiện hành tam ma địa? Phật bảo: Thiện Hiện! Là nếu khi trụ tam ma địa này, năng thọ cảnh giới tất cả tam ma địa, năng mạnh mẽ làm việc vô biên thù thắng, năng làm dẫn đầu tất cả đẳng trì. Vậy nên tên là Kiện hành tam ma địa.

Bạch Thế Tôn! Vì sao tên là Bửu ấn tam ma địa? Thiện Hiện! Là nếu khi trụ tam ma địa này, năng ấn cảnh giới tất cả tam ma địa, và quyết định hành tướng của sự nghiệp làm ra. Vậy nên tên là Bửu ấn tam ma địa.

Bạch Thế Tôn! Vì sao tên là Sư tử du hý tam ma địa? Thiện Hiện! Là nếu khi trụ tam ma địa này, ở các đẳng trì dễ dàng giao du tự tại. Vậy nên tên là Sư tử du hý tam ma địa.

Bạch Thế Tôn! Vì sao tên là Diệu nguyệt tam ma địa? Thiện Hiện! Là nếu khi trụ tam ma địa này, như trăng trong đầy khắp soi các định. Vậy nên tên là Diệu nguyệt tam ma địa.

Bạch Thế Tôn! Vì sao tên là Nguyệt tràng tướng tam ma địa? Thiện Hiện! Là nếu khi trụ tam ma địa này, khắp năng chấp cầm tướng tất cả định, như trăng trong đầy phóng xuống tia sáng mầu. Vậy nên tên là Nguyệt tràng tướng tam ma địa.

Bạch Thế Tôn! Vì sao tên là Nhất thiết pháp dũng tam ma địa? Thiện Hiện! Là nếu khi trụ tam ma địa này, khắp năng vọt ra các tam ma địa khác, như ao đại tuyền tuôn ra nhiều nước. Vậy nên tên là Nhất thiết pháp dũng tam ma địa.

Bạch Thế Tôn! Vì sao tên là Quán đỉnh tam ma địa? Thiện Hiện! Là nếu khi trụ tam ma địa này, năng quán tới đỉnh tất cả tam ma địa. Vậy nên tên là Quán đỉnh tam ma địa.

Bạch Thế Tôn! Vì sao tên là Pháp giới quyết định tam ma địa? Thiện Hiện! Là nếu khi trụ tam ma địa này, quyết định soi rõ tất cả pháp giới. Vậy nên tên là Pháp giới quyết định tam ma địa.

Bạch Thế Tôn! Vì sao tên là Quyết định tràng tướng tam ma địa? Thiện Hiện! Là nếu khi trụ tam ma địa này, năng quyết định nắm tướng cờ các định. Vậy nên tên là Quyết định tràng tướng tam ma địa.

Bạch Thế Tôn! Vì sao tên là Kim cương dụ tam ma địa? Thiện Hiện! Là nếu khi trụ tam ma địa này, năng bẻ gãy các định chẳng bị kia chống lại được. Vậy nên tên là Kim cương dụ tam ma địa.

Bạch Thế Tôn! Vì sao tên là Nhập pháp ấn tam ma địa? Thiện Hiện! Là nếu khi trụ tam ma địa này, khắp chứng vào được tất cả pháp ấn. Vậy nên tên là Nhập pháp ấn tam ma địa.

Bạch Thế Tôn! Vì sao tên là Tam ma địa vương tam ma địa? Thiện Hiện! Là nếu khi trụ tam ma địa này, thống nhiếp các định như vua tự tại. Vậy nên tên là Tam ma địa vương tam ma địa.

Bạch Thế Tôn! Vì sao tên là Thiện an trụ tam ma địa? Thiện Hiện! Là nếu khi trụ tam ma địa này, nắm các công đức chẳng cho lay động. Vậy nên tên là Thiện an trụ tam ma địa.

Bạch Thế Tôn! Vì sao tên là Thiện lập định vương tam ma địa? Thiện Hiện! Là nếu khi trụ tam ma địa này, đối các định chưa khéo hay kiến lập. Vậy nên tên là Thiện lập định vương tam ma địa.

Bạch Thế Tôn! Vì sao tên là Phóng quang tam ma địa? Thiện Hiện! Là nếu khi trụ tam ma địa này, với sáng các định khắp khai phá được. Vậy nên tên là Phóng quang tam ma địa.

Bạch Thế Tôn! Vì sao tên là Vô vong thất tam ma địa? Thiện Hiện! Là nếu khi trụ tam ma địa này, đối cảnh giới hành tướng các đẳng trì đều năng ghi nhớ, khiến không bị sót. Vậy nên tên là Vô vong thất tam ma địa.

Bạch Thế Tôn! Vì sao tên là Phóng quang vô vong thất tam ma địa? Thiện Hiện! Là nếu khi trụ tam ma địa này, phóng hào quang thắng định soi loại hữu tình, khiến nó nhớ giữ các việc đã từng được trải qua. Vậy nên tên là Phóng quang vô vong thất tam ma địa.

Bạch Thế Tôn! Vì sao tên là Tinh tiến lực tam ma địa? Thiện Hiện! Là nếu khi trụ tam ma địa này, năng phát thế lực tinh tiến các định khác. Vậy nên tên là Tinh tiến lực tam ma địa.

Bạch Thế Tôn! Vì sao tên là Trang nghiêm lực tam ma địa? Thiện Hiện! Là nếu khi trụ tam ma địa này, năng dẫn thế lực trang nghiêm các định khác. Vậy nên tên là Trang nghiêm lực tam ma địa.

Bạch Thế Tôn! Vì sao tên là Đẳng dũng tam ma địa? Thiện Hiện! Là nếu khi trụ tam ma địa này, khiến các đẳng trì bình đẳng vọt mạnh lên. Vậy nên tên là Đẳng dũng tam ma địa.

Bạch Thế Tôn! Vì sao tên là Nhập nhất thiết ngôn từ quyết định tam ma địa? Thiện Hiện! Là nếu khi trụ tam ma địa này, khắp đối tất cả lời lẽ quyết định đều năng ngộ vào. Vậy nên tên là Nhập nhất thiết ngôn từ quyết định tam ma địa.

Bạch Thế Tôn! Vì sao tên là Nhập nhất thiết danh tự quyết định tam ma địa? Thiện Hiện! Là nếu khi trụ tam ma địa này, khắp đối tất cả tên chữ quyết định đều năng ngộ vào. Vậy nên tên là Nhập nhất thiết danh tự quyết định tam ma địa.

Bạch Thế Tôn! Vì sao tên là Quán phương tam ma địa? Thiện Hiện! Là nếu khi trụ tam ma địa này, đối phương các định khắp năng quán soi. Vậy nên tên là Quán phương tam ma địa.

Bạch Thế Tôn! Vì sao tên là Tổng trì ấn tam ma địa? Thiện Hiện! Là nếu khi trụ tam ma địa này, năng trọn giữ gìn ấn các diệu định. Vậy nên tên là Tổng trì ấn tam ma địa.

Bạch Thế Tôn! Vì sao tên là Chư pháp đẳng thú hải ấn tam ma địa? Thiện Hiện! Là nếu khi trụ tam ma địa này, khiến các thắng định thảy đều quy vào, như đại hải nhiếp thọ các dòng. Vậy nên tên là Chư pháp đẳng thú hải ấn tam ma địa.

Bạch Thế Tôn! Vì sao tên là Vương ấn tam ma địa? Thiện Hiện! Là nếu khi trụ tam ma địa này, khiến các sự nghiệp đều được quyết định, như được ấn lệnh vua, muốn gì đều thành tựu. Vậy nên tên là Vương ấn tam ma địa.

Bạch Thế Tôn! Vì sao tên là Biến phú hư không tam ma địa? Thiện Hiện! Là nếu khi trụ tam ma địa này, đối các đẳng trì năng khắp che hộ, không bị cách biệt, như thái hư không. Vậy nên tên là Biến phú hư không tam ma địa.

Bạch Thế Tôn! Vì sao tên là Kim cương luân tam ma địa? Thiện Hiện! Là nếu khi trụ tam ma địa này, năng khắp giữ gìn tất cả thắng định, khiến chẳng hư tan, như kim cương luân. Vậy nên tên là Kim cương luân tam ma địa.

Bạch Thế Tôn! Vì sao tên là Tam luân thanh tịnh tam ma địa? Thiện Hiện! Là nếu khi trụ tam ma địa này, chẳng chấp các định, kẻ tu định và cảnh định. Vậy nên tên là Tam luân thanh tịnh tam ma địa.

Bạch Thế Tôn! Vì sao tên là Vô lượng quang tam ma địa? Thiện Hiện! Là nếu khi trụ tam ma địa này, phóng các thứ quang nhiều hơn các số lượng. Vậy nên tên là Vô lượng quan tam ma địa.

Bạch Thế Tôn! Vì sao tên là Vô trước vô chướng tam ma địa? Thiện Hiện! Là nếu khi trụ tam ma địa này, đối tất cả pháp không chấp không ngại. Vậy nên tên là Vô trước vô chướng tam ma địa.

Bạch Thế Tôn! Vì sao tên là Đoạn chư pháp luân tam ma địa? Thiện Hiện! Là nếu khi trụ tam ma địa này, năng ngăn dứt tất cả pháp lưu chuyển. Vậy nên tên là Đoạn chư pháp luân tam ma địa.

Bạch Thế Tôn! Vì sao tên là Khí xả trân bửu tam ma địa? Thiện Hiện! Là nếu khi trụ tam ma địa này, đối các định tướng hãy còn vứt bỏ, huống là các tướng phiền não mà chẳng vứt bỏ sao? Vậy nên tên là Khí xả trân bửu tam ma địa.

Bạch Thế Tôn! Vì sao tên là Biến chiếu tam ma địa? Thiện Hiện! Là nếu khi trụ tam ma địa này, khắp soi các định khiến kia sáng rỡ. Vậy nên tên là Biến chiếu tam ma địa.

Bạch Thế Tôn! Vì sao tên là Bất thuấn tam ma địa? Thiện Hiện! Là nếu khi trụ tam ma địa này, đối đẳng trì đây tâm mình chuyên nhất, với các định các pháp khác không lấy không cầu. Vậy nên tên là Bất thuấn tam ma địa.

Bạch Thế Tôn! Vì sao tên là Vô tướng trụ tam ma địa? Thiện Hiện! Là nếu khi trụ tam ma địa này, chẳng thấy pháp các định có chút tướng đáng trụ. Vậy nên tên là Vô tướng trụ tam ma địa.

Bạch Thế Tôn! Vì sao tên là Bất tư duy tam ma địa? Thiện Hiện! Là nếu khi trụ tam ma địa này, chẳng khởi tất cả tâm và tâm sở. Vậy nên tên là Bất tư duy tam ma địa.

Bạch Thế Tôn! Vì sao tên là Hàng phục tứ ma tam ma địa? Thiện Hiện! Là nếu khi trụ tam ma địa này, đối bốn thứ ma oán đều năng hàng phục được. Vậy nên tên là Hàng phục tứ ma tam ma địa.

Bạch Thế Tôn! Vì sao tên là Vô cấu đăng tam ma địa? Thiện Hiện! Là nếu khi trụ tam ma địa này, như cầm đèn sáng soi rõ các định. Vậy nên tên là Vô cấu đăng tam ma địa.

Bạch Thế Tôn! Vì sao tên là Vô biên quang tam ma địa? Thiện Hiện! Là nếu khi trụ tam ma địa này, năng phát đại quang soi suốt không ngằn mé. Vậy nên tên là Vô biên quang tam ma địa.

Bạch Thế Tôn! Vì sao tên là Phát quang tam ma địa? Thiện Hiện! Là nếu khi trụ tam ma địa này, soi các đẳng trì khiến không xen hở, dẫn phát các thư quang minh thù thắng. Vậy nên tên là Phát quang tam ma địa.

Bạch Thế Tôn! Vì sao tên là Phổ chiếu tam ma địa? Thiện Hiện! Là nếu khi trụ tam ma địa này, đối các định nên đều năng soi khắp. Vậy nên tên là Phổ chiếu tam ma địa.

Bạch Thế Tôn! Vì sao tên là Tịnh kiên định tam ma địa? Thiện Hiện! Là nếu khi trụ tam ma địa này, được tánh các đẳng trì thanh tịnh bình đẳng. Vậy nên tên là Tịnh kiên định tam ma địa.

Bạch Thế Tôn! Vì sao tên là Sư tử phấn tấn tam ma địa? Thiện Hiện! Là nếu khi trụ tam ma địa này, đối các cấu uế mặc ý vứt bỏ, như sư tử chúa tự tại phấn tấn. Vậy nên tên là Sư tử phấn tấn tam ma địa.

Bạch Thế Tôn! Vì sao tên là Sư tử tần thân tam ma địa? Thiện Hiện! Là nếu khi trụ tam ma địa này, khởi thần thông tự tại vô úy hơn hết, hàng phục tất cả quân ma bạo ác. Vậy nên tên là Sư tử tần thân tam ma địa.

Bạch Thế Tôn! Vì sao tên là Sư tử khiếm khư tam ma địa? Thiện Hiện! Là nếu khi trụ tam ma địa này, dẫn khởi tài diệu biện giữa chúng không e sợ, bẻ diệt tất cả ngoại đạo tà tông. Vậy nên tên là Sư tử khiếm khư tam ma địa.

Bạch Thế Tôn! Vì sao tên là Vô cấu quang tam ma địa? Thiện Hiện! Là nếu khi trụ tam ma địa này, năng dứt trừ hết tất cả bẩn nơi định, cũng năng khắp soi các đẳng trì thù thắng. Vậy nên tên là Vô cấu quang tam ma địa.

Bạch Thế Tôn! Vì sao tên là Diệu lạc tam ma địa? Thiện Hiện! Là nếu khi trụ tam ma địa này, lãnh thọ vui mầu nhiệm của tất cả đẳng trì. Vậy nên tên là Diệu lạc tam ma địa.

Bạch Thế Tôn! Vì sao tên là Điển đăng tam ma địa? Thiện Hiện! Là nếu khi trụ tam ma địa này, soi các đẳng trì như điện, đèn, lửa cháy. Vậy nên tên là Điển đăng tam ma địa.

Bạch Thế Tôn! Vì sao tên là Vô tận tam ma địa? Thiện Hiện! Là nếu khi trụ tam ma địa này, dẫn khởi công đức các đẳng trì vô cùng tận, mà chẳng thấy tướng kia tận hay chẳng tận. Vậy nên tên là Vô tận tam ma địa.

Bạch Thế Tôn! Vì sao tên là Tối thắng tràng tướng tam ma địa? Thiện Hiện! Là nếu khi trụ tam ma địa này, như cờ tối thắng cao vọt hơn tướng các định. Vậy nên tên là Tối thắng tràng tướng tam ma địa.

Bạch Thế Tôn! Vì sao tên là Đế tướng tam ma địa? Thiện Hiện! Là nếu khi trụ tam ma địa này, đối các đẳng trì được tướng tự tại. Vậy nên tên là Đế tướng tam ma địa.

Bạch Thế Tôn! Vì sao tên là Thuận minh chánh lưu tam ma địa? Thiện Hiện! Là nếu khi trụ tam ma địa này, với dòng minh chánh thảy đều tùy thuận. Vậy nên tên là Thuận minh chánh lưu tam ma địa.

Bạch Thế Tôn! Vì sao tên là Cụ oai quang tam ma địa? Thiện Hiện! Là nếu khi trụ tam ma địa này, đối các đẳng trì oai quang đây độc thịnh. Vậy nên tên là Cụ oai quang tam ma địa.

Bạch Thế Tôn! Vì sao tên là Ly tận tam ma địa? Thiện Hiện! Là nếu khi trụ tam ma địa này, thấy các đẳng trì tất cả vô tận, mà chẳng thấy tướng chút pháp có tận hay chẳng tận. Vậy nên tên là Ly tận tam ma địa.

Bạch Thế Tôn! Vì sao tên là Bất khả động chuyển tam ma địa? Thiện Hiện! Là nếu khi trụ tam ma địa này, khiến các đẳng trì không động, không chấp, không quay lại, không hý luận. Vậy nên tên là Bất khả động chuyển tam ma địa.

Bạch Thế Tôn! Vì sao tên là Tịch tĩnh tam ma địa? Thiện Hiện! Là nếu khi trụ tam ma địa này, đối các đẳng trì đều thấy vắng lặng. Vậy nên tên là Tịch tĩnh tam ma địa.

Bạch Thế Tôn! Vì sao tên là Vô hà khích tam ma địa? Thiện Hiện! Là nếu khi trụ tam ma địa này, khiến các đẳng trì soi không có tỳ vết. Vậy nên tên là Vô hà khích tam ma địa.

Bạch Thế Tôn! Vì sao tên là Nhật đăng tam ma địa? Thiện Hiện! Là nếu khi trụ tam ma địa này, đối các định môn phát sáng soi khắp. Vậy nên tên là Nhật đăng tam ma địa.

Bạch Thế Tôn! Vì sao tên là Tịnh nguyệt tam ma địa? Thiện Hiện! Là nếu khi trụ tam ma địa này, đối các đẳng trì trừ tối như trăng. Vậy nên tên là Tịnh nguyệt tam ma địa.

Bạch Thế Tôn! Vì sao tên là Tịnh nhãn tam ma địa? Thiện Hiện! Là nếu khi trụ tam ma địa này, năng khiến năm nhãn đều được thanh tịnh. Vậy nên tên là Tịnh nhãn tam ma địa.

Bạch Thế Tôn! Vì sao tên là Tịnh quang tam ma địa? Thiện Hiện! Là nếu khi trụ tam ma địa này, đối các đẳng trì được bốn vô ngại, cũng khiến định kia đều năng phát khởi được. Vậy nên tên là Tịnh quang tam ma địa.

Bạch Thế Tôn! Vì sao tên là Nguyệt đăng tam ma địa? Thiện Hiện! Là nếu khi trụ tam ma địa này, trừ ngu tối cho các hữu tình như trăng. Vậy nên tên là Nguyệt đăng tam ma địa.

Bạch Thế Tôn! Vì sao tên là Phát minh tam ma địa? Thiện Hiện! Là nếu khi trụ tam ma địa này, khiến các định môn phát sáng soi khắp. Vậy nên tên là Phát minh tam ma địa.

Bạch Thế Tôn! Vì sao tên là Ứng tác bất ứng tác tam ma địa? Thiện Hiện! Là nếu khi trụ tam ma địa này, biết tất cả đẳng trì nên làm hay chẳng nên làm, cũng khiến các định khác việc thành như đây. Vậy nên tên là Ứng tác bất ứng tác tam ma địa.

Bạch Thế Tôn! Vì sao tên là Trí tướng tam ma địa? Thiện Hiện! Là nếu khi trụ tam ma địa này, thấy các đẳng trì có bao nhiêu trí tướng. Vậy nên tên là Trí tướng tam ma địa.

Bạch Thế Tôn! Vì sao tên là Kim cương man tam ma địa? Thiện Hiện! Là nếu khi trụ tam ma địa này, thông đạt tất cả đẳng trì và pháp, đối với định và pháp đều không thấy gì hết. Vậy nên tên là Kim cương man tam ma địa.

Bạch Thế Tôn! Vì sao tên là Trụ tâm tam ma địa? Thiện Hiện! Là nếu khi trụ tam ma địa này, tâm chẳng động lay, chẳng chuyển, chẳng soi, cũng chẳng kém tổn, chẳng nhớ có tâm. Vậy nên tên là Trụ tâm tam ma địa.

Bạch Thế Tôn! Vì sao tên là Phổ minh tam ma địa? Thiện Hiện! Là nếu khi trụ tam ma địa này, đối các định sáng năng khắp soi rõ. Vậy nên tên là Phổ minh tam ma địa.

Bạch Thế Tôn! Vì sao tên là Diệu an lập tam ma địa? Thiện Hiện! Là nếu khi trụ tam ma địa này, đối các đẳng trì diệu năng an lập. Vậy nên tên là Diệu an lập tam ma địa.

Bạch Thế Tôn! Vì sao tên là Bảo tích tam ma địa? Thiện Hiện! Là nếu khi trụ tam ma địa này, thấy các đẳng trì đều như đống vàng ngọc. Vậy nên tên là Bảo tích tam ma địa.

Bạch Thế Tôn! Vì sao tên là Diệu pháp ấn tam ma địa? Thiện Hiện! Là nếu khi trụ tam ma địa này, năng ấn các đẳng trì, vì vô ấn mà ấn vậy. Vậy nên tên là Diệu pháp ấn tam ma địa.

Bạch Thế Tôn! Vì sao tên là Nhất thiết pháp bình đẳng tánh tam ma địa? Thiện Hiện! Là nếu khi trụ tam ma địa này, chẳng thấy có pháp nào lìa tánh bình đẳng. Vậy nên tên là Nhất thiết pháp bình đẳng tánh tam ma địa.

Bạch Thế Tôn! Vì sao tên là Khí xả trần ái tam ma địa? Thiện Hiện! Là nếu khi trụ tam ma địa này, với pháp các định vứt bỏ trần ái. Vậy nên tên là Khí xả trần ái tam ma địa.

Bạch Thế Tôn! Vì sao tên là Pháp dũng viên mãn tam ma địa? Thiện Hiện! Là nếu khi trụ tam ma địa này, khiến các Phật pháp vọt hiện lên trọn đầy. Vậy nên tên là Pháp dũng viên mãn tam ma địa.

Bạch Thế Tôn! Vì sao tên là Nhập pháp đỉnh tam ma địa? Thiện Hiện! Là nếu khi trụ tam ma địa này, năng diệt trừ hẳn tất cả pháp tối tăm và cũng năng vượt khỏi các định mà làm thượng thủ. Vậy nên tên là Nhập pháp đỉnh tam ma địa.

Bạch Thế Tôn! Vì sao tên là Bửu tánh tam ma địa? Thiện Hiện! Là nếu khi trụ tam ma địa này, năng sanh ra vô biên của báu đại công đức. Vậy nên tên là Bửu tánh tam ma địa.

Bạch Thế Tôn! Vì sao tên là Xả huyên tránh tam ma địa? Thiện Hiện! Là nếu khi trụ tam ma địa này, bỏ các thứ ồn ào cãi cọ của các thế gian. Vậy nên tên là Xả huyên tránh tam ma địa.

Bạch Thế Tôn! Vì sao tên là Phiêu tán tam ma địa? Thiện Hiện! Là nếu khi trụ tam ma địa này, thổi tan pháp chấp tất cả đẳng trì. Vậy nên tên là Phiêu tán tam ma địa.

Bạch Thế Tôn! Vì sao tên là Phân biệt pháp cú tam ma địa? Thiện Hiện! Là nếu khi trụ tam ma địa này, năng phân biệt được pháp cú của các định. Vậy nên tên là Phân biệt pháp cú tam ma địa.

Bạch Thế Tôn! Vì sao tên là Quyết định tam ma địa? Thiện Hiện! Là nếu khi trụ tam ma địa này, đối pháp đẳng trì đều được quyết định. Vậy nên tên là Quyết định tam ma địa.

Bạch Thế Tôn! Vì sao tên là Vô cấu hạnh tam ma địa? Thiện Hiện! Là nếu khi trụ tam ma địa này, năng phát hạnh thù thắng vô biên thanh tịnh. Vậy nên tên là Vô cấu hạnh tam ma địa.

Bạch Thế Tôn! Vì sao tên là Tự bình đẳng tướng tam ma địa? Thiện Hiện! Là nếu khi trụ tam ma địa này, được tướng chữ bình đẳng của các đẳng trì. Vậy nên tên là Tự bình đẳng tướng tam ma địa.

Bạch Thế Tôn! Vì sao tên là Ly văn tự tướng tam ma địa? Thiện Hiện! Là nếu khi trụ tam ma địa này, đối các đẳng trì chẳng được một chữ. Vậy nên tên là Ly văn tự tướng tam ma địa.

Bạch Thế Tôn! Vì sao tên là Đoạn sở duyên tam ma địa? Thiện Hiện! Là nếu khi trụ tam ma địa này, dứt tướng cảnh bị duyên của các đẳng trì. Vậy nên tên là Đoạn sở duyên tam ma địa.

Bạch Thế Tôn! Vì sao tên là Vô biến dị tam ma địa? Thiện Hiện! Là nếu khi trụ tam ma địa này, chẳng được tướng các pháp biến khác. Vậy nên tên là Vô biến dị tam ma địa.

Bạch Thế Tôn! Vì sao tên là Vô phẩm loại tam ma địa? Thiện Hiện! Là nếu khi trụ tam ma địa này, chẳng thấy tướng các phẩm loại của các pháp. Vậy nên tên là Vô phẩm loại tam ma địa.

Bạch Thế Tôn! Vì sao tên là Nhập danh tướng tam ma địa? Thiện Hiện! Là nếu khi trụ tam ma địa này, ngộ vào danh tướng thật tế các pháp. Vậy nên tên là Nhập danh tướng tam ma địa.

Bạch Thế Tôn! Vì sao tên là Vô sở tác tam ma địa? Thiện Hiện! Là nếu khi trụ tam ma địa này, tất cả sở vi không một việc nào chẳng đều nghỉ dứt. Vậy nên tên là Vô sở tác tam ma địa.

Bạch Thế Tôn! Vì sao tên là Nhập quyết định danh tam ma địa? Thiện Hiện! Là nếu khi trụ tam ma địa này, ngộ vào danh tự quyết định của các pháp đều vô sở hữu, chỉ giả thi thiết thôi. Vậy nên tên là Nhập quyết định danh tam ma địa.

Bạch Thế Tôn! Vì sao tên là Vô tướng hành tam ma địa? Thiện Hiện! Là nếu khi trụ tam ma địa này, đối tướng các định đều vô sở đắc. Vậy nên tên là Vô tướng hành tam ma địa.

Bạch Thế Tôn! Vì sao tên là Ly ế ám tam ma địa? Thiện Hiện! Là khi trụ tam ma địa này, mù tối các định không thứ nào chẳng bị trừ khiển. Vậy nên tên là Ly ế ám tam ma địa.

Bạch Thế Tôn! Vì sao tên là Cụ hạnh tam ma địa? Thiện Hiện! Là nếu khi trụ tam ma địa này, đối hạnh trong các định, tuy thấy mà chẳng thấy. Vậy nên tên là Cụ hạnh tam ma địa.

Bạch Thế Tôn! Vì sao tên là Bất biến động tam ma địa? Thiện Hiện! Là khi trụ tam ma địa này, với các đẳng trì chẳng thấy biến động. Vậy nên tên là Bất biến động tam ma địa.

Bạch Thế Tôn! Vì sao tên là Độ cảnh giới tam ma địa? Thiện Hiện! Là nếu khi trụ tam ma địa này, vượt khỏi cảnh giới bị duyên các đẳng trì. Vậy nên tên là Độ cảnh giới tam ma địa.

Bạch Thế Tôn! Vì sao tên là Tập nhất thiết công đức tam ma địa? Thiện Hiện! Là nếu khi trụ tam ma địa này, năng nhóm bấy nhiêu công đức các định. Vậy nên tên là Tập nhất thiết công đức tam ma địa.

Bạch Thế Tôn! Vì sao tên là Vô tâm trụ tam ma địa? Thiện Hiện! Là nếu khi trụ tam ma địa này, tâm đối các định không chuyển không đọa. Vậy nên tên là Vô tâm trụ tam ma địa.

Bạch Thế Tôn! Vì sao tên là Quyết định trụ tam ma địa? Thiện Hiện! Là nếu khi trụ tam ma địa này, tâm đối các định tuy quyết định trụ, mà biết tướng kia trọn bất khả đắc. Vậy nên tên là Quyết định trụ tam ma địa.

Bạch Thế Tôn! Vì sao tên là Tịnh diệu hoa tam ma địa? Thiện Hiện! Là nếu khi trụ tam ma địa này, khiến các đẳng trì đều được thanh tịnh, nghiêm sức rực rỡ in như diệu hoa. Vậy nên tên là Tịnh diệu hoa tam ma địa.

Bạch Thế Tôn! Vì sao tên là Cụ giác chi tam ma địa? Thiện Hiện! Là nếu khi trụ tam ma địa này, khiến tất cả định, với bảy giác chi chóng được tròn đầy. Vậy nên tên là Cụ giác chi tam ma địa.

Bạch Thế Tôn! Vì sao tên là Vô biên biện tam ma địa? Thiện Hiện! Là nếu khi trụ tam ma địa này, đối trong các pháp được vô biên biện tài. Vậy nên tên là Vô biên biện tam ma địa.

Bạch Thế Tôn! Vì sao tên là Vô biên đăng tam ma địa? Thiện Hiện! Là nếu khi trụ tam ma địa này, đối tất cả pháp đều năng soi rõ in như đèn sáng. Vậy nên tên là Vô biên đăng tam ma địa.

Bạch Thế Tôn! Vì sao tên là Vô đẳng đẳng tam ma địa? Thiện Hiện! Là nếu khi trụ tam ma địa này, khiến các đẳng trì được vô đẳng đẳng. Vậy nên tên là Vô đẳng đẳng tam ma địa.

Bạch Thế Tôn! Vì sao tên là Siêu nhất thiết pháp tam ma địa? Thiện Hiện! Là nếu khi trụ tam ma địa này, với pháp ba cõi đều được vượt khỏi. Vậy nên tên là Siêu nhất thiết pháp tam ma địa.

Bạch Thế Tôn! Vì sao tên là Quyết phán chư pháp tam ma địa? Thiện Hiện! Là nếu khi trụ tam ma địa này, thấy các thắng định và tất cả pháp, vì các hữu tình phân biệt không rối loạn. Vậy nên tên là Quyết phán chư pháp tam ma địa.

Bạch Thế Tôn! Vì sao tên là Tán nghi tam ma địa? Thiện Hiện! Là nếu khi trụ tam ma địa này, đối các đẳng trì và tất cả pháp, có bao nhiêu lưới nghi đều năng trừ tan hết. Vậy nên tên là Tán nghi tam ma địa.

Bạch Thế Tôn! Vì sao tên là Vô sở trụ tam ma địa? Thiện Hiện! Là nếu khi trụ tam ma địa này, chẳng thấy các pháp có chỗ trụ xứ. Vậy nên tên là Vô sở trụ tam ma địa.

Bạch Thế Tôn! Vì sao tên là Nhất tướng trang nghiêm tam ma địa? Thiện Hiện! Là nếu khi trụ tam ma địa này, chẳng thấy các pháp có được hai tướng. Vậy nên tên là Nhất tướng trang nghiêm tam ma địa.

Bạch Thế Tôn! Vì sao tên là Dẫn phát hành tướng tam ma địa? Thiện Hiện! Là nếu khi trụ tam ma địa này, đối các đẳng trì và tất cả pháp, tuy năng dẫn phát các thứ hành tướng, mà đều chẳng thấy kẻ năng dẫn phát. Vậy nên tên là Dẫn phát hành tướng tam ma địa.

Bạch Thế Tôn! Vì sao tên là Nhất hành tướng tam ma địa? Thiện Hiện! Là nếu khi trụ tam ma địa này, thấy các đẳng trì không có hai hành tướng. Vậy nên tên là Nhất hành tướng tam ma địa.

Bạch Thế Tôn! Vì sao tên là Ly chư hành tướng tam ma địa? Thiện Hiện! Là nếu khi trụ tam ma địa này, thấy các đẳng trì đều không có hành tướng. Vậy nên tên là Ly chư hành tướng tam ma địa.

Bạch Thế Tôn! Vì sao tên là Diệu hành tam ma địa? Thiện Hiện! Là nếu khi trụ tam ma địa này, khiến các đẳng trì, tuy khởi các thứ thắng hạnh mầu nhiệm, mà không bị chấp trước. Vậy nên tên là Diệu hành tam ma địa.

Bạch Thế Tôn! Vì sao tên là Đạt chư hữu để viễn ly tam ma địa? Thiện Hiện! Là nếu khi trụ tam ma địa này, đối các đẳng trì và tất cả pháp được trí thông đạt. Được trí này rồi, đối các hữu pháp thông đạt xa lìa. Vậy nên tên là Đạt chư hữu để viễn ly tam ma địa.

Bạch Thế Tôn! Vì sao tên là Nhập nhất thiết thi thiết ngữ ngôn tam ma địa? Thiện Hiện! Là nếu khi trụ tam ma địa này, ngộ vào tất cả pháp tam ma địa, rồi thi thiết ra lời lẽ mà không chỗ ỷ cậy. Vậy nên tên là Nhập nhất thiết thi thiết ngữ ngôn tam ma địa.

Bạch Thế Tôn! Vì sao tên là Kiên cố bửu tam ma địa? Thiện Hiện! Là nếu khi trụ tam ma địa này, năng dẫn phát công đức báu quý vô biên vô thối vô hoại mầu nhiệm thù thắng hơn hết. Vậy nên tên là Kiên cố bửu tam ma địa.

Bạch Thế Tôn! Vì sao tên là Ư nhất thiết pháp vô sở thủ trước tam ma địa? Thiện Hiện! Là nếu khi trụ tam ma địa này, đối trong các pháp không bị lấy chấp, vì tất cả pháp lìa tánh tướng vậy. Vậy nên tên là Ư nhất thiết pháp vô sở thủ trước tam ma địa.

Bạch Thế Tôn! Vì sao tên là Điển diệm trang nghiêm tam ma địa? Thiện Hiện! Là nếu khi trụ tam ma địa này, phát ra các thứ sáng soi các chỗ tối tăm. Lại đem vô lượng công đức mà trang nghiêm. Vậy nên tên là Điển diệm trang nghiêm tam ma địa.

Bạch Thế Tôn! Vì sao tên là Trừ khiển tam ma địa? Thiện Hiện! Là nếu khi trụ tam ma địa này, trừ khiển vô biên tập khí phiền não. Vậy nên tên là Trừ khiển tam ma địa.

Bạch Thế Tôn! Vì sao tên là Pháp cự tam ma địa? Thiện Hiện! Là nếu khi trụ tam ma địa này, tự tướng cộng tướng. Vậy nên tên là Pháp cự tam ma địa.

Bạch Thế Tôn! Vì sao tên là Huệ đăng tam ma địa? Thiện Hiện! Là nếu khi trụ tam ma địa này, soi rõ lý không, vô ngã các pháp. Vậy nên tên là Huệ đăng tam ma địa.

Bạch Thế Tôn! Vì sao tên là Thú hướng bất thối chuyển thần thông tam ma địa? Thiện Hiện! Là nếu khi trụ tam ma địa này, năng dẫn phát thần thông tối thắng vô lượng bất thối khó uốn dẹp. Vậy nên tên là Thú hướng bất thối chuyển thần thông tam ma địa.

Bạch Thế Tôn! Vì sao tên là Giải thoát âm thanh văn tự tam ma địa? Thiện Hiện! Là nếu khi trụ tam ma địa này, thấy các đẳng trì giải thoát tất cả âm thanh văn tự nhiều tướng vắng lặng. Vậy nên tên là Giải thoát âm thanh văn tự tam ma địa.

Bạch Thế Tôn! Vì sao tên là Cự sí nhiên tam ma địa? Thiện Hiện! Là nếu khi trụ tam ma địa này, đối các đẳng trì oai đức độc thịnh, soi rõ các định như đuốc cháy mạnh. Vậy nên tên là Cự sí nhiên tam ma địa.

Bạch Thế Tôn! Vì sao tên là Nghiêm tịnh tướng tam ma địa? Thiện Hiện! Là nếu khi trụ tam ma địa này, đối các đẳng trì nghiêm tịnh nơi tướng. Vậy nên tên là Nghiêm tịnh tướng tam ma địa.

Bạch Thế Tôn! Vì sao tên là Vô tướng tam ma địa? Thiện Hiện! Là nếu khi trụ tam ma địa này, đối các đẳng trì chẳng thấy tướng kia. Vậy nên tên là Vô tướng tam ma địa.

Bạch Thế Tôn! Vì sao tên là Vô trược nhẫn tướng tam ma địa? Thiện Hiện! Là nếu khi trụ tam ma địa này, đối tất cả pháp được vô trược nhẫn. Vậy nên tên là Vô trược nhẫn tướng tam ma địa.

Bạch Thế Tôn! Vì sao tên là Cụ nhất thiết diệu tướng tam ma địa? Thiện Hiện! Là nếu khi trụ tam ma địa này, diệu tướng các định, không tướng nào chẳng đầy đủ. Vậy nên tên là Cụ nhất thiết diệu tướng tam ma địa.

Bạch Thế Tôn! Vì sao tên là Cụ tổng trì tam ma địa? Thiện Hiện! Là nếu khi trụ tam ma địa này, năng tổng gánh giữ thắng sự các định. Vậy nên tên là Cụ tổng trì tam ma địa.

Bạch Thế Tôn! Vì sao tên là Bất hỷ nhất thiết khổ lạc tam ma địa? Thiện Hiện! Là nếu khi trụ tam ma địa này, đối tướng khổ vui các đẳng trì chẳng vui quan sát. Vậy nên tên là Bất hỷ nhất thiết khổ lạc tam ma địa.

Bạch Thế Tôn! Vì sao tên là Vô tận hành tướng tam ma địa? Thiện Hiện! Là nếu khi trụ tam ma địa này, chẳng thấy hành tướng các định có hết. Vậy nên tên là Vô tận hành tướng tam ma địa.

Bạch Thế Tôn! Vì sao tên là Nhiếp phục nhất thiết chánh tà tánh tam ma địa? Thiện Hiện! Là nếu khi trụ tam ma địa này, đối các đẳng trì chánh tánh tà tánh, nhiếp phục các kiến đều chẳng cho sanh khởi. Vậy nên tên là Nhiếp phục nhất thiết chánh tà tánh tam ma địa.

Bạch Thế Tôn! Vì sao tên là Đoạn tắng ái tam ma địa? Thiện Hiện! Là nếu khi trụ tam ma địa này, chẳng thấy pháp các định, tướng có tắng ái. Vậy nên tên là Đoạn tắng ái tam ma địa.

Bạch Thế Tôn! Vì sao tên là Ly vi thuận tam ma địa? Thiện Hiện! Là nếu khi trụ tam ma địa này, chẳng thấy pháp các định tướng có trái có thuận. Vậy nên tên là Ly vi thuận tam ma địa.

Bạch Thế Tôn! Vì sao tên là Vô cấu minh tam ma địa? Thiện Hiện! Là nếu khi trụ tam ma địa này, đối các đẳng trì hoặc sạch hoặc bẩn, thảy đều chẳng thấy. Vậy nên tên là Vô cấu minh tam ma địa.

Bạch Thế Tôn! Vì sao tên là Cực kiên cố tam ma địa? Thiện Hiện! Là nếu khi trụ tam ma địa này, khiến các đẳng trì không pháp nào chẳng bền chắc. Vậy nên tên là Cực kiên cố tam ma địa.

Bạch Thế Tôn! Vì sao tên là Mãn nguyệt tịnh quang tam ma địa? Thiện Hiện! Là nếu khi trụ tam ma địa này, khiến các đẳng trì công đức đầy đủ, như trăng trọn trong, thêm các biển nước. Vậy nên tên là Mãn nguyệt tịnh quang tam ma địa.

Bạch Thế Tôn! Vì sao tên là Đại trang nghiêm tam ma địa? Thiện Hiện! Là nếu khi trụ tam ma địa này, khiến các đẳng trì các thứ sự việc mầu nhiệm ít có rất trang nghiêm. Vậy nên tên là Đại trang nghiêm tam ma địa.

Bạch Thế Tôn! Vì sao tên là Vô nhiệt điển quang tam ma địa? Thiện Hiện! Là nếu khi trụ tam ma địa này, phóng ánh sáng trong mát soi các loại hữu tình, khiến dứt tất cả nóng độc tối đen. Vậy nên tên là Vô nhiệt điển quang tam ma địa.

Bạch Thế Tôn! Vì sao tên là Năng chiếu nhất thiết thế gian tam ma địa? Thiện Hiện! Là nếu khi trụ tam ma địa này, soi các đẳng trì và tất cả pháp, khiến loại hữu tình đều được mở sáng. Vậy nên tên là Năng chiếu nhất thiết thế gian tam ma địa.

Bạch Thế Tôn! Vì sao tên là Năng cứu nhất thiết thế gian tam ma địa? Thiện Hiện! Là nếu khi trụ tam ma địa này, cứu được các điều buồn khổ cho thế gian. Vậy nên tên là Năng cứu nhất thiết thế gian tam ma địa.

Bạch Thế Tôn! Vì sao tên là định bình đẳng tánh tam ma địa? Thiện Hiện! Là nếu khi trụ tam ma địa này, chẳng thấy đẳng trì định hay tán sai khác. Vậy nên tên là định bình đẳng tánh tam ma địa.

Bạch Thế Tôn! Vì sao tên là Vô trần hữu trần bình đẳng lý thú tam ma địa? Thiện Hiện! Là nếu khi trụ tam ma địa này, rõ thấu các định và tất cả pháp không trần có trần lý lẽ bình đẳng. Vậy nên tên là Vô trần hữu trần bình đẳng lý thú tam ma địa.

Bạch Thế Tôn! Vì sao tên là Vô tránh hữu tránh bình đẳng lý thú tam ma địa? Thiện Hiện! Là nếu khi trụ tam ma địa này, chẳng thấy các pháp và tất cả các định tánh tướng có tranh không tranh sai khác. Vậy nên tên là Vô tránh hữu tránh bình đẳng lý thú tam ma địa.

Bạch Thế Tôn! Vì sao tên là Vô sào huyệt vô tiêu xí vô ái lạc tam ma địa? Thiện Hiện! Là nếu khi trụ tam ma địa này, phá các ổ hang, bỏ các cờ nêu, dứt các yên vui mà không bị chấp. Vậy nên tên là Vô sào huyệt vô tiêu xí vô ái lạc tam ma địa.

Bạch Thế Tôn! Vì sao tên là Quyết định an trụ chơn như tam ma địa? Thiện Hiện! Là nếu khi trụ tam ma địa này, đối các đẳng trì và tất cả pháp thường chẳng nới bỏ thật tướng chơn như. Vậy nên tên là Quyết định an trụ chơn như tam ma địa.

Bạch Thế Tôn! Vì sao tên là Khí trung dũng xuất tam ma địa? Thiện Hiện! Là nếu khi trụ tam ma địa này, khiến các đẳng trì sanh ra công đức, như trời do phước lực, trong đồ đựng vọt ra thức ăn. Vậy nên tên là Khí trung dũng xuất tam ma địa.

Bạch Thế Tôn! Vì sao tên là Thiêu chư phiền não tam ma địa? Thiện Hiện! Là nếu khi trụ tam ma địa này, đốt cháy các phiền não khiến không thừa sót. Vậy nên tên là Thiêu chư phiền não tam ma địa.

Bạch Thế Tôn! Vì sao tên là Đại trí huệ cự tam ma địa? Thiện Hiện! Là nếu khi trụ tam ma địa này, phát sáng trí huệ soi rõ tất cả. Vậy nên tên là Đại trí huệ cự tam ma địa.

Bạch Thế Tôn! Vì sao tên là Xuất sanh thập lực tam ma địa? Thiện Hiện! Là nếu khi trụ tam ma địa này, khiến Phật mười lực chóng được viên mãn. Vậy nên tên là Xuất sanh thập lực tam ma địa.

Bạch Thế Tôn! Vì sao tên là Khai xiển tam ma địa? Thiện Hiện! Là nếu khi trụ tam ma địa này, năng vì hữu tình mở rộng pháp yếu, khiến mau giải thoát khổ lớn sanh tử. Vậy nên tên là Khai xiển tam ma địa.

Bạch Thế Tôn! Vì sao tên là Hoại thân ác hành tam ma địa? Thiện Hiện! Là nếu khi trụ tam ma địa này, tuy chẳng thấy có thân mà dứt thân ác hành. Vậy nên tên là Hoại thân ác hành tam ma địa.

Bạch Thế Tôn! Vì sao tên là Hoại ngữ ác hành tam ma địa? Thiện Hiện! Là nếu khi trụ tam ma địa này, tuy chẳng thấy có tiếng mà dứt ngữ ác hành. Vậy nên tên là Hoại ngữ ác hành tam ma địa.

Bạch Thế Tôn! Vì sao tên là Hoại ý ác hành tam ma địa? Thiện Hiện! Là nếu khi trụ tam ma địa này, tuy chẳng thấy có tâm mà dứt ý ác hành. Vậy nên tên là Hoại ý ác hành tam ma địa.

Bạch Thế Tôn! Vì sao tên là Thiện quan sát tam ma địa? Thiện Hiện! Là nếu khi trụ tam ma địa này, đối các hữu tình năng khéo xem xét thắng giải mà độ thoát nó. Vậy nên tên là Thiện quan sát tam ma địa.

Bạch Thế Tôn! Vì sao tên là Như hư không tam ma địa? Thiện Hiện! Là nếu khi trụ tam ma địa này, đối các hữu tình khắp năng làm lợi ích, tâm kia bình đẳng như thái hư không. Vậy nên tên là Như hư không tam ma địa.

Bạch Thế Tôn! Vì sao tên là Vô nhiễm trước như hư không tam ma địa? Thiện Hiện! Là nếu khi trụ tam ma địa này, quán tất cả pháp đều vô sở hữu, in như hư không, không nhiễm không chấp trước. Vậy nên tên là Vô nhiễm trước như hư không tam ma địa.

Thiện Hiện! Như thế thảy có vô lượng trăm ngàn tam ma địa. Phải biết đấy là tướng đại thừa Bồ tát Ma ha tát.

Lại nữa, Thiện Hiện! Tướng Đại thừa Bồ tát Ma ha tát ấy là bốn niệm trụ. Những gì là bốn? Nghĩa là thân niệm trụ, thọ niệm trụ, tâm niệm trụ, pháp niệm trụ.

Thiện Hiện! Thân niệm trụ là các Bồ tát Ma ha tát khi tu hành bát nhã Ba la mật đa, đem vô sở đắc mà làm phương tiện. Tuy đối nội thân trụ, quán khắp thân mà trọn chẳng khởi thân cùng tầm tứ. Mạnh mẽ tinh tiến, đủ nhớ chính biết, vì muốn điều phục thế gian tham ưu vậy. Các Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, đem vô sở đắc mà làm phương tiện, tuy đối ngoại thân trụ, quán khắp thân mà trọn chẳng khởi thân cùng tầm tứ. Mạnh mẽ tinh tiến, đủ nhớ chính biết, vì muốn điều phục thế gian tham ưu vậy. Các Bồ tát Ma ha tát khi tu hành bát nhã Ba la mật đa, đem vô sở đắc mà làm phương tiện, tuy đối nội ngoại thân trụ, quán khắp thân mà trọn chẳng khởi thân cùng tầm tứ. Mạnh mẽ tinh tiến, đủ nhớ chính biết, vì muốn điều phục thế gian tham ưu vậy. Thiện Hiện! Đấy là Bồ tát Ma ha tát thân niệm trụ.

Thiện Hiện! Thọ niệm trụ là các Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, đem vô sở đắc mà làm phương tiện, tuy đối nội thọ trụ, quán khắp thọ mà trọn chẳng khởi thọ cùng tầm tứ. Mạnh mẽ tinh tiến, đủ nhớ chính biết, vì muốn điều phục thế gian tham ưu vậy. Các Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, đem vô sở đắc mà làm phương tiện, tuy đối ngoại thọ trụ, quán khắp thọ mà trọn chẳng khởi thọ cùng tầm tứ. Mạnh mẽ tinh tiến, đủ nhớ chính biết, vì muốn điều phục thế gian tham ưu vậy. Các Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, đem vô sở đắc mà làm phương tiện, tuy đối nội ngoại thọ trụ, quán khắp thọ mà trọn chẳng khởi thọ cùng tầm tứ. Mạnh mẽ tinh tiến, đủ nhớ chính biết, vì muốn điều phục thế gian tham ưu vậy. Thiện Hiện! Đấy là Bồ tát Ma ha tát thọ niệm trụ.

Thiện Hiện! Tâm niệm trụ là các Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, đem vô sở đắc mà làm phương tiện, tuy đối nội tâm trụ, quán khắp tâm mà trọn chẳng khởi tâm cùng tầm tứ. Mạnh mẽ tinh tiến, đủ nhớ chính biết, vì muốn điều phục thế gian tham ưu vậy. Các Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, đem vô sở đắc mà làm phương tiện, tuy đối ngoại tâm trụ, quán khắp tâm mà trọn chẳng khởi tâm cùng tầm tứ. Mạnh mẽ tinh tiến, đủ nhớ chính biết, vì muốn điều phục thế gian tham ưu vậy. Các Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, đem vô sở đắc mà làm phương tiện, tuy đối nội ngoại tâm trụ, quán khắp tâm mà trọn chẳng khởi tâm cùng tầm tứ. Mạnh mẽ tinh tiến, đủ nhớ chính biết, vì muốn điều phục thế gian tham ưu vậy. Thiện Hiện! Đấy là Bồ tát Ma ha tát tâm niệm trụ. Thiện Hiện! Pháp niệm trụ là các Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, đem vô sở đắc mà làm phương tiện, tuy đối nội pháp trụﬠquán khắp pháp mà trọn chẳng khởi pháp cùng tầm tứ. Mạnh mẽ tinh tiến, đủ nhớ chính biết, vì muốn điều phục thế gian tham ưu vậy. Các Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, đem vô sở đắc mà làm phương tiện, tuy đối ngoại pháp trụ, quán khắp pháp mà trọn chẳng khởi pháp cùng tầm tứ. Mạnh mẽ tinh tiến, đủ nhớ chính biết, vì muốn điều phục thế gian tham ưu vậy. Các Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, đem vô sở đắc mà làm phương tiện, tuy đối nội ngoại pháp trụ, quán khắp pháp mà trọn chẳng khởi pháp cùng tầm tứ. Mạnh mẽ tinh tiến, đủ nhớ chính biết, vì muốn điều phục thế gian tham ưu vậy. Thiện Hiện! Đấy là Bồ tát Ma ha tát pháp niệm trụ.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
100,247,553