Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: Nguyên Tạng   

Quyển Thứ 295: Hội thứ nhất Phẩm Thuyết Tướng Bát Nhã thứ 37-4

17/04/201318:56(Xem: 17118)
Quyển Thứ 295: Hội thứ nhất Phẩm Thuyết Tướng Bát Nhã thứ 37-4

Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa

Quyển Thứ 295: Hội thứ nhất Phẩm Thuyết Tướng Bát Nhã thứ 37-4

Hòa Thượng Thích Trí Nghiêm

Nguồn: Hòa Thượng Thích Trí Nghiêm

Phật nói: Thiện Hiện! Năm nhãn chẳng khá nói nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh, sáu thần thông chẳng khá nói nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn! Vì sao năm nhãn chẳng khá nói nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh? Sáu thần thông chẳng khá nói nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh? Thiện Hiện! Năm nhãn là việc không thể nói nên chẳng khá nói, sáu thần thông là việc không thể nói nên chẳng khá nói. Do đấy nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh.

Phật nói: Thiện Hiện! Phật mười lực chẳng khá nói nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh; bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng chẳng khá nói nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn! Vì sao Phật mười lực chẳng khá nói nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh? Bốn vô sở úy cho đến mười tám pháp Phật bất cộng chẳng khá nói nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh? Thiện Hiện! Phật mười lực là việc không thể nói nên chẳng khá nói, bốn vô sở úy là việc không thể nói nên chẳng khá nói. Do đấy nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh.

Phật nói: Thiện Hiện! Pháp vô vong thất chẳng khá nói nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh, tánh hằng trụ xả chẳng khá nói nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn! Vì sao pháp vô vong thất chẳng khá nói nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh? Tánh hằng trụ xả chẳng khá nói nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh? Thiện Hiện! Pháp vô vong thất là việc không thể nói nên chẳng khá nói, tánh hằng trụ xả là việc không thể nói nên chẳng khá nói. Do đấy nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh.

Phật nói: Thiện Hiện! Nhất thiết trí chẳng khá nói nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh; đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí chẳng khá nói nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn! Vì sao nhất thiết trí chẳng khá nói nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh? Đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí chẳng khá nói nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh? Thiện Hiện! Nhất thiết trí là việc không thể nói nên chẳng khá nói; đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí là việc không thể nói chẳng khá nói. Do đấy nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh.

Phật nói: Thiện Hiện! Tất cả đà la ni môn chẳng khá nói nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh, tất cả tam ma địa môn chẳng khá nói nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn! Vì sao tất cả đà la ni môn chẳng khá nói nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh? Tất cả tam ma địa môn chẳng khá nói nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh? Thiện Hiện! Tất cả đà la ni môn là việc không thể nói nên chẳng khá nói, tất cả tam ma địa môn là việc không thể nói nên chẳng khá nói. Do đấy nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh.

Phật nói: Thiện Hiện! Quả Dự lưu chẳng khá nói nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh; quả Nhất lai, Bất hoàn, A la hán chẳng khá nói nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn! Vì sao quả Dự lưu chẳng khá nói nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh? Quả Nhất lai, Bất hoàn, A la hán chẳng khá nói nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh? Thiện Hiện! Quả Dự lưu là việc không thể nói nên chẳng khá nói; quả Nhất lai, Bất hoàn, A la hán là việc không thể nói nên chẳng khá nói. Do đấy nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh.

Phật nói: Thiện Hiện! Độc giác Bồ đề chẳng khá nói nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn! Vì sao Độc giác Bồ đề chẳng khá nói nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh? Thiện Hiện! Độc giác Bồ đề là việc không thể nói nên chẳng khá nói. Do đấy nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh.

Phật nói: Thiện Hiện! Tất cả hạnh Bồ tát ma ha tát chẳng khá nói nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn! Vì sao tất cả hạnh Bồ tát ma ha tát chẳng khá nói nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh? Thiện Hiện! Tất cả hạnh Bồ tát ma ha tát là việc không thể nói nên chẳng khá nói. Do đấy nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh.

Phật nói: Thiện Hiện! Chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề chẳng khá nói nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn! Vì sao chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề chẳng khá nói nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh? Thiện Hiện! Chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề là việc không thể nói nên chẳng khá nói. Do đấy nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh.

Lại nữa Thiện Hiện! Hư không chẳng khá nói nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn! Vì sao hư không chẳng khá nói nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh? Thiện Hiện! Hư không là việc không thể nói nên chẳng khá nói. Do đấy nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh.

Lại nữa, Thiện Hiện! Sắc chẳng khá được nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh, thọ tưởng hành thức chẳng khá được nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn! Vì sao sắc chẳng khá được nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh? Thọ tưởng hành thức chẳng khá được nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh? Thiện Hiện! Sắc là việc không thể được nên chẳng khá được, thọ tưởng hành thức là việc không thể được nên chẳng khá được. Do đấy, Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh.

Phật nói: Thiện Hiện! Nhãn xứ chẳng khá được nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh, nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ chẳng khá được nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn! Vì sao nhãn xứ chẳng khá được nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh? Nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ chẳng khá được nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh? Thiện Hiện! Nhãn xứ là việc không thể được nên chẳng khá được, nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ là việc không thể được nên chẳng khá được. Do đấy, Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh.

Phật nói: Thiện Hiện! Sắc xứ chẳng khá được nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh, thanh hương vị xúc pháp xứ chẳng khá được nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn! Vì sao sắc xứ chẳng khá được nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh? Thanh hương vị xúc pháp xứ chẳng khá được nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh? Thiện Hiện! Sắc xứ là việc không thể được nên chẳng khá được, thanh hương vị xúc pháp xứ là việc không thể được nên chẳng khá được. Do đấy, Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh.

Phật nói: Thiện Hiện! Nhãn giới chẳng khá được nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh; sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ chẳng khá được nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn! Vì sao nhãn giới chẳng khá được nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh? Sắc giới cho đến nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ chẳng khá được nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh? Thiện Hiện! Nhãn giới là việc không thể được nên chẳng khá được, sắc giới cho đến nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ là việc không thể được nên chẳng khá được. Do đấy, Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh.

Phật nói: Thiện Hiện! Nhĩ giới chẳng khá được nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh; thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ chẳng khá được nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn! Vì sao nhĩ giới chẳng khá được nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh? Thanh giới cho đến nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ chẳng khá được nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh? Thiện Hiện! Nhĩ giới là việc không thể được nên chẳng khá được, thanh giới cho đến nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ là việc không thể được nên chẳng khá được. Do đấy, Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh.

Phật nói: Thiện Hiện! Tỷ giới chẳng khá được nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh; hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ chẳng khá được nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn! Vì sao tỷ giới chẳng khá được nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh? Hương giới cho đến tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ chẳng khá được nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh? Thiện Hiện! Tỷ giới là việc không thể được nên chẳng khá được, hương giới cho đến tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ là việc không thể được nên chẳng khá được. Do đấy, Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh.

Phật nói: Thiện Hiện! Thiệt giới chẳng khá được nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh; vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ chẳng khá được nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn! Vì sao thiệt giới chẳng khá được nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh? Vị giới cho đến thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ chẳng khá được nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh? Thiện Hiện! Thiệt giới là việc không thể được nên chẳng khá được, vị giới cho đến thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ là việc không thể được nên chẳng khá được. Do đấy, Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh.

Phật nói: Thiện Hiện! Thân giới chẳng khá được nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh; xúc giới, thân thức giới và thân xúc, thân xúc làm duyên sanh ra các thọ chẳng khá được nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn! Vì sao thân giới chẳng khá được nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh? Xúc giới cho đến thân xúc làm duyên sanh ra các thọ chẳng khá được nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh? Thiện Hiện! Thân giới là việc không thể được nên chẳng khá được, xúc giới cho đến thân xúc làm duyên sanh ra các thọ là việc không thể được nên chẳng khá được. Do đấy, Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh.

Phật nói: Thiện Hiện! Ý giới chẳng khá được nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh; pháp giới, ý thức giới và ý xúc, ý xúc làm duyên sanh ra các thọ chẳng khá được nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn! Vì sao ý giới chẳng khá được nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh? Pháp giới cho đến ý xúc làm duyên sanh ra các thọ chẳng khá được nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh? Thiện Hiện! Ý giới là việc không thể được nên chẳng khá được, pháp giới cho đến ý xúc làm duyên sanh ra các thọ là việc không thể được nên chẳng khá được. Do đấy, Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh.

Phật nói: Thiện Hiện! Địa giới chẳng khá được nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh, thủy hỏa phong không thức giới chẳng khá được nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn! Vì sao địa giới chẳng khá được nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh? Thủy hỏa phong không thức giới chẳng khá được nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh? Thiện Hiện! Địa giới là việc không thể được nên chẳng khá được, thủy hỏa phong không thức giới là việc không thể được nên chẳng khá được. Do đấy, Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh.

Phật nói: Thiện Hiện! Vô minh chẳng khá được nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh; hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử sầu thán khổ ưu não chẳng khá được nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn! Vì sao vô minh chẳng khá được nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh? Hành cho đến lão tử sầu thán khổ ưu não chẳng khá được nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh? Thiện Hiện! Vô minh là việc không thể được nên chẳng khá được, hành cho đến lão tử sầu thán khổ ưu não là việc không thể được nên chẳng khá được. Do đấy, Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh.

Phật nói: Thiện Hiện! Bố thí Ba la mật đa chẳng khá được nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh; tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã Ba la mật đa chẳng khá được nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn! Vì sao bố thí Ba la mật đa chẳng khá được nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh? Tịnh giới cho đến Bát nhã Ba la mật đa chẳng khá được nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh? Thiện Hiện! Bố thí Ba la mật đa là việc không thể được nên chẳng khá được, tịnh giới cho đến bát nhã Ba la mật đa là việc không thể được nên chẳng khá được. Do đấy, Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh.

Phật nói: Thiện Hiện! Nội không chẳng khá được nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh; ngoại không, nội ngoại không, không không, đại không, thắng nghĩa không, hữu vi không, vô vi không, tất cánh không, vô tế không, tán không, vô biến dị không, bổn tánh không, tự tướng không, cộng tướng không, nhất thiết pháp không, bất khả đắc không, vô tánh không, tự tánh không, vô tánh tự tánh không chẳng khá được nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn! Vì sao nội không chẳng khá được nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh? Ngoại không cho đến vô tánh tự tánh không chẳng khá được nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh? Thiện Hiện! Nội không là việc không thể được nên chẳng khá được, ngoại không cho đến vô tánh tự tánh không là việc không thể được nên chẳng khá được. Do đấy, Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh.

Phật nói: Thiện Hiện! Chơn như chẳng khá được nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh; pháp giới, pháp tánh, bất hư vọng tánh, bất biến dị tánh, bình đẳng tánh, ly sanh tánh, pháp định, pháp trụ, thật tế, hư không giới, bất tư nghì giới chẳng khá được nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn! Vì sao chơn như chẳng khá được nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh? Pháp giới cho đến bất tư nghì giới chẳng khá được nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh? Thiện Hiện! Chơn như là việc không thể được nên chẳng khá được, pháp giới cho đến bất tư nghì giới là việc không thể được nên chẳng khá được. Do đấy, Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh.

Phật nói: Thiện Hiện! Khổ thánh đế chẳng khá được nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh, tập diệt đạo thánh đế chẳng khá được nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn! Vì sao khổ thánh đế chẳng khá được nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh? Tập diệt đạo thánh đế chẳng khá được nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh? Thiện Hiện! Khổ thánh đế là việc không thể được nên chẳng khá được, tập diệt đạo thánh đế là việc không thể được nên chẳng khá được. Do đấy, Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh.

Phật nói: Thiện Hiện! Bốn tĩnh lự chẳng khá được nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh; bốn vô lượng, bốn vô sắc định chẳng khá được nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn! Vì sao bốn tĩnh lự chẳng khá được nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh? Bốn vô lượng, bốn vô sắc định chẳng khá được nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh? Thiện Hiện! Bốn tĩnh lự là việc không thể được nên chẳng khá được; bốn vô lượng, bốn vô sắc định là việc không thể được nên chẳng khá được. Do đấy, Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh.

Phật nói: Thiện Hiện! Tám giải thoát chẳng khá được nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh; tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ chẳng khá được nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn! Vì sao tám giải thoát chẳng khá được nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh? Tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ chẳng khá được nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh? Thiện Hiện! Tám giải thoát là việc không thể được nên chẳng khá được; tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ là việc không thể được nên chẳng khá được. Do đấy, Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh.

Phật nói: Thiện Hiện! Bốn niệm trụ chẳng khá được nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh; bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi chẳng khá được nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn! Vì sao bốn niệm trụ chẳng khá được nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh? Bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chi chẳng khá được nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh? Thiện Hiện! Bốn niệm trụ là việc không thể được nên chẳng khá được, bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chi là việc không thể được nên chẳng khá được. Do đấy, Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh.

Phật nói: Thiện Hiện! Không giải thoát môn chẳng khá được nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh; vô tướng, vô nguyện giải thoát môn chẳng khá được nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn! Vì sao không giải thoát môn chẳng khá được nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh? Vô tướng, vô nguyện giải thoát môn chẳng khá được nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh? Thiện Hiện! Không giải thoát môn là việc không thể được nên chẳng khá được; vô tướng, vô nguyện giải thoát môn là việc không thể được nên chẳng khá được. Do đấy, Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh.

Phật nói: Thiện Hiện! Bồ tát thập địa chẳng khá được nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn! Vì sao Bồ tát thập địa chẳng khá được nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh? Thiện Hiện! Bồ tát thập địa là việc không thể được nên chẳng khá được. Do đấy, Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh.

Phật nói: Thiện Hiện! Năm nhãn chẳng khá được nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh, sáu thần thông chẳng khá được nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn! Vì sao năm nhãn chẳng khá được nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh? Sáu thần thông chẳng khá được nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh? Thiện Hiện! Năm nhãn là việc không thể được nên chẳng khá được, sáu thần thông là việc không thể được nên chẳng khá được. Do đấy, Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh.

Phật nói: Thiện Hiện! Phật mười lực chẳng khá được nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh; bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng chẳng khá được nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn! Vì sao Phật mười lực chẳng khá được nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh? Bốn vô sở úy cho đến mười tám pháp Phật bất cộng chẳng khá được nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh? Thiện Hiện! Phật mười lực là việc không thể được nên chẳng khá được, bốn vô sở úy cho đến mười tám pháp Phật bất cộng là việc không thể được nên chẳng khá được. Do đấy, Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh.

Phật nói: Thiện Hiện! Pháp vô vong thất chẳng khá được nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh, tánh hằng trụ xả chẳng khá được nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn! Vì sao pháp vô vong thất chẳng khá được nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh? Tánh hằng trụ xả chẳng khá được nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh? Thiện Hiện! Pháp vô vong thất là việc không thể được nên chẳng khá được, tánh hằng trụ xả là việc không thể được nên chẳng khá được. Do đấy, Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh.

Phật nói: Thiện Hiện! Nhất thiết trí chẳng khá được nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh; đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí chẳng khá được nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn! Vì sao nhất thiết trí chẳng khá được nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh? Đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí chẳng khá được nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh? Thiện Hiện! Nhất thiết trí là việc không thể được nên chẳng khá được; đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí là việc không thể được nên chẳng khá được. Do đấy, Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh.

Phật nói: Thiện Hiện! Tất cả đà la ni môn chẳng khá được nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh, tất cả tam ma địa môn chẳng khá được nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn! Vì sao tất cả đà la ni môn chẳng khá được nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh? Tất cả tam ma địa môn chẳng khá được nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh? Thiện Hiện! Tất cả đà la ni môn là việc không thể được nên chẳng khá được, tất cả tam ma địa môn là việc không thể được nên chẳng khá được. Do đấy, Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh.

Phật nói: Thiện Hiện! Quả Dự lưu chẳng khá được nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh; quả Nhất lai, Bất hoàn, A la hán chẳng khá được nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn! Vì sao quả Dự lưu chẳng khá được nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh? Quả Nhất lai, Bất hoàn, A la hán chẳng khá được nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh? Thiện Hiện! Quả Dự lưu là việc không thể được nên chẳng khá được; quả Nhất lai, Bất hoàn, A la hán là việc không thể được nên chẳng khá được. Do đấy, Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh.

Phật nói: Thiện Hiện! Độc giác Bồ đề chẳng khá được nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn! Vì sao Độc giác Bồ đề chẳng khá được nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh? Thiện Hiện! Độc giác Bồ đề là việc không thể được nên chẳng khá được. Do đấy, Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh.

Phật nói: Thiện Hiện! Tất cả hạnh Bồ tát ma ha tát chẳng khá được nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn! Vì sao tất cả hạnh Bồ tát ma ha tát chẳng khá được nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh? Thiện Hiện! Tất cả hạnh Bồ tát ma ha tát là việc không thể được nên chẳng khá được. Do đấy, Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh.

Phật nói: Thiện Hiện! Chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề chẳng khá được nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn! Vì sao chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề chẳng khá được nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh? Thiện Hiện! Chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề là việc không thể được nên chẳng khá được. Do đấy, Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh.

Lại nữa, Thiện Hiện! Hư không chẳng khá được nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn! Vì sao hư không chẳng khá được nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh? Thiện Hiện! Hư không là việc không thể được nên chẳng khá được. Do đấy, Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh.

Lại nữa, Thiện Hiện! Sắc chẳng sanh chẳng diệt, chẳng nhiễm chẳng tịnh nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh; thọ tưởng hành thức chẳng sanh chẳng diệt, chẳng nhiễm chẳng tịnh nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn! Vì sao sắc chẳng sanh chẳng diệt, chẳng nhiễm chẳng tịnh nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh. Thọ tưởng hành thức chẳng sanh chẳng diệt, chẳng nhiễm chẳng tịnh nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh? Thiện Hiện! Sắc rốt ráo không nên chẳng sanh chẳng diệt, chẳng nhiễm chẳng tịnh; thọ tưởng hành thức rốt ráo không nên chẳng sanh chẳng diệt, chẳng nhiễm chẳng tịnh. Do đấy, Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh.

Phật nói: Thiện Hiện! Nhãn xứ chẳng sanh chẳng diệt, chẳng nhiễm chẳng tịnh nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh; nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ chẳng sanh chẳng diệt, chẳng nhiễm chẳng tịnh nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn! Vì sao nhãn xứ chẳng sanh chẳng diệt, chẳng nhiễm chẳng tịnh nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh? Nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ chẳng sanh chẳng diệt, chẳng nhiễm chẳng tịnh nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh? Thiện Hiện! Nhãn xứ rốt ráo không nên chẳng sanh chẳng diệt, chẳng nhiễm chẳng tịnh; nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ rốt ráo không nên chẳng sanh chẳng diệt, chẳng nhiễm chẳng tịnh. Do đấy, Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh.

Phật nói: Thiện Hiện! Sắc xứ chẳng sanh chẳng diệt, chẳng nhiễm chẳng tịnh nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh; thanh hương vị xúc pháp xứ chẳng sanh chẳng diệt, chẳng nhiễm chẳng tịnh nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn! Vì sao sắc xứ chẳng sanh chẳng diệt, chẳng nhiễm chẳng tịnh nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh? Thanh hương vị xúc pháp xứ chẳng sanh chẳng diệt, chẳng nhiễm chẳng tịnh nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh? Thiện Hiện! Sắc xứ rốt ráo không nên chẳng sanh chẳng diệt, chẳng nhiễm chẳng tịnh, thanh hương vị xúc pháp xứ rốt ráo không nên chẳng sanh chẳng diệt, chẳng nhiễm chẳng tịnh. Do đấy, Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh.

Phật nói: Thiện Hiện! Nhãn giới chẳng sanh chẳng diệt, chẳng nhiễm chẳng tịnh nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh; sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ chẳng sanh chẳng diệt, chẳng nhiễm chẳng tịnh nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn! Vì sao nhãn giới chẳng sanh chẳng diệt, chẳng nhiễm chẳng tịnh nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh? Sắc giới cho đến nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ chẳng sanh chẳng diệt, chẳng nhiễm chẳng tịnh nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh? Thiện Hiện! Nhãn giới rốt ráo không nên chẳng sanh chẳng diệt, chẳng nhiễm chẳng tịnh; sắc giới cho đến nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ rốt ráo không nên chẳng sanh chẳng diệt, chẳng nhiễm chẳng tịnh. Do đấy, Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh.

Phật nói: Thiện Hiện! Nhĩ giới chẳng sanh chẳng diệt, chẳng nhiễm chẳng tịnh nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh; thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ chẳng sanh chẳng diệt, chẳng nhiễm chẳng tịnh nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn! Vì sao nhĩ giới chẳng sanh chẳng diệt, chẳng nhiễm chẳng tịnh nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh? Thanh giới cho đến nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ chẳng sanh chẳng diệt, chẳng nhiễm chẳng tịnh nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh? Thiện Hiện! Nhĩ giới rốt ráo không nên chẳng sanh chẳng diệt, chẳng nhiễm chẳng tịnh; thanh giới cho đến nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ rốt ráo không nên chẳng sanh chẳng diệt, chẳng nhiễm chẳng tịnh. Do đấy, Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh.

Phật nói: Thiện Hiện! Tỷ giới chẳng sanh chẳng diệt, chẳng nhiễm chẳng tịnh nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh; hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ chẳng sanh chẳng diệt, chẳng nhiễm chẳng tịnh nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn! Vì sao tỷ giới chẳng sanh chẳng diệt, chẳng nhiễm chẳng tịnh nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh? Hương giới cho đến tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ chẳng sanh chẳng diệt, chẳng nhiễm chẳng tịnh nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh? Thiện Hiện! Tỷ giới rốt ráo không nên chẳng sanh chẳng diệt, chẳng nhiễm chẳng tịnh, hương giới cho đến tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ rốt ráo không nên chẳng sanh chẳng diệt, chẳng nhiễm chẳng tịnh. Do đấy, Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh.

Phật nói: Thiện Hiện! Thiệt giới chẳng sanh chẳng diệt, chẳng nhiễm chẳng tịnh nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh; vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ chẳng sanh chẳng diệt, chẳng nhiễm chẳng tịnh nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn! Vì sao thiệt giới chẳng sanh chẳng diệt, chẳng nhiễm chẳng tịnh nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh? Vị giới cho đến thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ chẳng sanh chẳng diệt, chẳng nhiễm chẳng tịnh nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh? Thiện Hiện! Thiệt giới rốt ráo không nên chẳng sanh chẳng diệt, chẳng nhiễm chẳng tịnh; vị giới cho đến thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ rốt ráo không nên chẳng sanh chẳng diệt, chẳng nhiễm chẳng tịnh. Do đấy, Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh.

Phật nói: Thiện Hiện! Thân giới chẳng sanh chẳng diệt, chẳng nhiễm chẳng tịnh nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh; xúc giới, thân thức giới và thân xúc, thân xúc làm duyên sanh ra các thọ nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn! Vì sao thân giới chẳng sanh chẳng diệt, chẳng nhiễm chẳng tịnh nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh? Xúc giới cho đến thân xúc làm duyên sanh ra các thọ chẳng sanh chẳng diệt, chẳng nhiễm chẳng tịnh nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh? Thiện Hiện! Thân giới rốt ráo không nên chẳng sanh chẳng diệt, chẳng nhiễm chẳng tịnh; xúc giới rốt ráo không nên chẳng sanh chẳng diệt, chẳng nhiễm chẳng tịnh. Do đấy, Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh.

Phật nói: Thiện Hiện! Ý giới chẳng sanh chẳng diệt, chẳng nhiễm chẳng tịnh nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh; pháp giới, ý thức giới và ý xúc, ý xúc làm duyên sanh ra các thọ chẳng sanh chẳng diệt, chẳng nhiễm chẳng tịnh nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn! Vì sao ý giới chẳng sanh chẳng diệt, chẳng nhiễm chẳng tịnh nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh? Pháp giới cho đến ý xúc làm duyên sanh ra các thọ chẳng sanh chẳng diệt, chẳng nhiễm chẳng tịnh nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh? Thiện Hiện! Ý giới rốt ráo không nên chẳng sanh chẳng diệt, chẳng nhiễm chẳng tịnh; pháp giới cho đến ý xúc làm duyên sanh ra các thọ rốt ráo không nên chẳng sanh chẳng diệt, chẳng nhiễm chẳng tịnh. Do đấy, Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh.

Phật nói: Thiện Hiện! Địa giới chẳng sanh chẳng diệt, chẳng nhiễm chẳng tịnh nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh; thủy hỏa phong không thức giới chẳng sanh chẳng diệt, chẳng nhiễm chẳng tịnh nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn! Vì sao địa giới chẳng sanh chẳng diệt, chẳng nhiễm chẳng tịnh nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh? Thủy hỏa phong không thức giới chẳng sanh chẳng diệt, chẳng nhiễm chẳng tịnh nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh? Thiện Hiện! Địa giới rốt ráo không nên chẳng sanh chẳng diệt, chẳng nhiễm chẳng tịnh; thủy hỏa phong không thức giới rốt ráo không nên chẳng sanh chẳng diệt, chẳng nhiễm chẳng tịnh. Do đấy, Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh.

Phật nói: Thiện Hiện! Vô minh chẳng sanh chẳng diệt, chẳng nhiễm chẳng tịnh nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh; hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử sầu thán khổ ưu não chẳng sanh chẳng diệt, chẳng nhiễm chẳng tịnh nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn! Vì sao vô minh chẳng sanh chẳng diệt, chẳng nhiễm chẳng tịnh nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh? Hành cho đến lão tử sầu thán khổ ưu não chẳng sanh chẳng diệt, chẳng nhiễm chẳng tịnh nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh? Thiện Hiện! Vô minh rốt ráo không nên chẳng sanh chẳng diệt, chẳng nhiễm chẳng tịnh; hành cho đến lão tử sầu thán khổ ưu não rốt ráo không nên chẳng sanh chẳng diệt, chẳng nhiễm chẳng tịnh. Do đấy, Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh.

Phật nói: Thiện Hiện! Bố thí Ba la mật đa chẳng sanh chẳng diệt, chẳng nhiễm chẳng tịnh nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh; tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã Ba la mật đa chẳng sanh chẳng diệt, chẳng nhiễm chẳng tịnh nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn! Vì sao bố thí Ba la mật đa chẳng sanh chẳng diệt, chẳng nhiễm chẳng tịnh nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh? Tịnh giới cho đến bát nhã Ba la mật đa chẳng sanh chẳng diệt, chẳng nhiễm chẳng tịnh nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh? Thiện Hiện! bố thí Ba la mật đa rốt ráo không nên chẳng sanh chẳng diệt, chẳng nhiễm chẳng tịnh; tịnh giới cho đến bát nhã Ba la mật đa rốt ráo không nên chẳng sanh chẳng diệt, chẳng nhiễm chẳng tịnh. Do đấy, Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh.

Phật nói: Thiện Hiện! Nội không chẳng sanh chẳng diệt, chẳng nhiễm chẳng tịnh nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh; ngoại không, nội ngoại không, không không, đại không, thắng nghĩa không, hữu vi không, vô vi không, tất cánh không, vô tế không, tán không, vô biến dị không, bổn tánh không, tự tướng không, cộng tướng không, nhất thiết pháp không, bất khả đắc không, vô tánh không, tự tánh không, vô tánh tự tánh không chẳng sanh chẳng diệt, chẳng nhiễm chẳng tịnh nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn! Vì sao nội không chẳng sanh chẳng diệt, chẳng nhiễm chẳng tịnh nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh? Ngoại không cho đến vô tánh tự tánh không chẳng sanh chẳng diệt, chẳng nhiễm chẳng tịnh nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh? Thiện Hiện! Nội không rốt ráo không nên chẳng sanh chẳng diệt, chẳng nhiễm chẳng tịnh; ngoại không cho đến vô tánh tự tánh không rốt ráo không nên chẳng sanh chẳng diệt, chẳng nhiễm chẳng tịnh. Do đấy, Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh.

Phật nói: Thiện Hiện! Chơn như chẳng sanh chẳng diệt, chẳng nhiễm chẳng tịnh nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh; pháp giới, pháp tánh, bất hư vọng tánh, bất biến dị tánh, bình đẳng tánh, ly sanh tánh, pháp định, pháp trụ, thật tế, hư không giới, bất tư nghì giới chẳng sanh chẳng diệt, chẳng nhiễm chẳng tịnh nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn! Vì sao chơn như chẳng sanh chẳng diệt, chẳng nhiễm chẳng tịnh nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh? Pháp giới cho đến bất tư nghì giới chẳng sanh chẳng diệt, chẳng nhiễm chẳng tịnh nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh? Thiện Hiện! Chơn như rốt ráo không nên chẳng sanh chẳng diệt, chẳng nhiễm chẳng tịnh; pháp giới cho đến bất tư nghì giới rốt ráo không nên chẳng sanh chẳng diệt, chẳng nhiễm chẳng tịnh. Do đấy, Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh.

Phật nói: Thiện Hiện! Khổ thánh đế chẳng sanh chẳng diệt, chẳng nhiễm chẳng tịnh nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh; tập diệt đạo thánh đế chẳng sanh chẳng diệt, chẳng nhiễm chẳng tịnh nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn! Vì sao khổ thánh đế chẳng sanh chẳng diệt, chẳng nhiễm chẳng tịnh nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh? Tập diệt đạo thánh đế chẳng sanh chẳng diệt, chẳng nhiễm chẳng tịnh nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh? Thiện Hiện! Khổ thánh đế rốt ráo không nên chẳng sanh chẳng diệt, chẳng nhiễm chẳng tịnh; tập diệt đạo thánh đế rốt ráo không nên chẳng sanh chẳng diệt, chẳng nhiễm chẳng tịnh. Do đấy, Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh.

Phật nói: Thiện Hiện! Bốn tĩnh lự chẳng sanh chẳng diệt, chẳng nhiễm chẳng tịnh nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh; bốn vô lượng, bốn vô sắc định chẳng sanh chẳng diệt, chẳng nhiễm chẳng tịnh nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn! Vì sao bốn tĩnh lự chẳng sanh chẳng diệt, chẳng nhiễm chẳng tịnh nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh? Bốn vô lượng, bốn vô sắc định chẳng sanh chẳng diệt, chẳng nhiễm chẳng tịnh nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh? Thiện Hiện! Bốn tĩnh lự rốt ráo không nên chẳng sanh chẳng diệt, chẳng nhiễm chẳng tịnh; bốn vô lượng, bốn vô sắc định rốt ráo không nên chẳng sanh chẳng diệt, chẳng nhiễm chẳng tịnh. Do đấy, Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh.

Phật nói: Thiện Hiện! Tám giải thoát chẳng sanh chẳng diệt, chẳng nhiễm chẳng tịnh nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh; tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ chẳng sanh chẳng diệt, chẳng nhiễm chẳng tịnh nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn! Vì sao tám giải thoát chẳng sanh chẳng diệt, chẳng nhiễm chẳng tịnh nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh? Tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ chẳng sanh chẳng diệt, chẳng nhiễm chẳng tịnh nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh? Thiện Hiện! Tám giải thoát rốt ráo không nên chẳng sanh chẳng diệt, chẳng nhiễm chẳng tịnh; tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ rốt ráo không nên chẳng sanh chẳng diệt, chẳng nhiễm chẳng tịnh. Do đấy, Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh.

Phật nói: Thiện Hiện! Bốn niệm trụ chẳng sanh chẳng diệt, chẳng nhiễm chẳng tịnh nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh; bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi chẳng sanh chẳng diệt, chẳng nhiễm chẳng tịnh nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn! Vì sao bốn niệm trụ chẳng sanh chẳng diệt, chẳng nhiễm chẳng tịnh nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh? Bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chi chẳng sanh chẳng diệt, chẳng nhiễm chẳng tịnh nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh? Thiện Hiện! Bốn niệm trụ rốt ráo không nên chẳng sanh chẳng diệt, chẳng nhiễm chẳng tịnh; bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chi rốt ráo không nên chẳng sanh chẳng diệt, chẳng nhiễm chẳng tịnh. Do đấy, Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh.

Phật nói: Thiện Hiện! Không giải thoát môn chẳng sanh chẳng diệt, chẳng nhiễm chẳng tịnh nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh; vô tướng, vô nguyện giải thoát môn chẳng sanh chẳng diệt, chẳng nhiễm chẳng tịnh nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn! Vì sao không giải thoát môn chẳng sanh chẳng diệt, chẳng nhiễm chẳng tịnh nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh? Vô tướng, vô nguyện giải thoát môn chẳng sanh chẳng diệt, chẳng nhiễm chẳng tịnh nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh? Thiện Hiện! Không giải thoát môn rốt ráo không nên chẳng sanh chẳng diệt, chẳng nhiễm chẳng tịnh; vô tướng, vô nguyện giải thoát môn rốt ráo không nên chẳng sanh chẳng diệt, chẳng nhiễm chẳng tịnh. Do đấy, Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh.

Phật nói: Thiện Hiện! Bồ tát thập địa chẳng sanh chẳng diệt, chẳng nhiễm chẳng tịnh nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn! Vì sao Bồ tát thập địa chẳng sanh chẳng diệt, chẳng nhiễm chẳng tịnh nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh? Thiện Hiện! Bồ tát thập địa rốt ráo không nên chẳng sanh chẳng diệt, chẳng nhiễm chẳng tịnh. Do đấy, Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
100,290,444