Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: Nguyên Tạng   

Quyển Thứ 398: Hội thứ nhất Phẩm Bồ Tát Thường Khóc thứ 77-1

18/04/201314:04(Xem: 16396)
Quyển Thứ 398: Hội thứ nhất Phẩm Bồ Tát Thường Khóc thứ 77-1

Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa

Quyển Thứ 398: Hội thứ nhất Phẩm Bồ Tát Thường Khóc thứ 77-1

Hòa Thượng Thích Trí Nghiêm

Nguồn: Hòa Thượng Thích Trí Nghiêm

Bấy giờ, cụ thọ Thiện Hiện lại thưa Phật rằng: Bạch Thế Tôn! Làm sao dạy trao dạy bảo Bồ tát sơ nghiệp, khiến kia tin hiểu các pháp tự tánh rốt ráo đều không?

Phật bảo: Thiện Hiện! Đâu phải tất cả pháp trước có sau không. Nhưng tất cả pháp phi hữu phi vô, vô tự tánh, vô tha tánh. Trước đã chẳng có, sau cũng chẳng không, tự tánh thường không, không nên run sợ. Cần phải dạy trao dạy bảo Bồ tát sơ nghiệp như thế, khiến kia tin hiểu các pháp tự tánh rốt ráo đều không.

Lại nữa, Thiện Hiện! Nếu Bồ tát Ma ha tát muốn cầu Bát nhã Ba la mật đa, nên như Bồ tát Ma ha tát Thường Khóc mà cầu. Bồ tát Ma ha tát này hiện nay ở tại chỗ Đức Phật Đại Vân Lôi A⭠tu hành phạm hạnh.

Cụ thọ Thiên Hiện thưa Phật rằng: Bạch Thế Tôn! Bồ tát Ma ha tát Thường Khóc cầu Bát nhã Ba la mật đa cách nào?

Phật bảo: Thiện Hiện ! Bồ tát Ma ha tát Thường Khóc vốn khi cầu Bát nhã Ba la mật đa chẳng tiếc thân mạng, chẳng đoái của cải, chẳng màng danh dự, chẳng mong cung kính mà cầu Bát nhã Ba la mật đa, kia thường ưa ở chỗ thanh vắng. Một hôm bỗng nhiên nghe không trung có tiếng bảo rằng: " Chao ôi! Thiện nam tử! Ngươi nên đi về phương Đông, quyết định được nghe Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu. Khi người đang đi chớ từ mệt mỏi, chớ nhớ ngủ nghĩ, chớ nghĩ ăn uốnng, chớ tưởng ngày đêm, chớ sợ lạnh nóng, đối với pháp trong ngoài tâm đừng tán loạn. Chính khi đi chẳng được ngó xem tả hữu, chớ xem trước sau trên dưới bốn phía, chớ phá uy nghi, chớ hoại thân tướng.

Chớ động nơi sắc, chớ động thọ tưởng hành thức. Chớ động nhãn xứ, chớ động nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ. Chớ động sắc xứ, chớ động thanh hương vị xúc pháp xứ. Chớ động nhãn giới, chớ động nhĩ tỷ thiệt thân ý giới. Chớ động sắc giới, chớ động thanh hương vị xúc pháp giới. Chớ động nhãn thức giới, chớ động nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới, chớ động nhãn xúc, chớ động nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc. Chớ động nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ, chớ động nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra các thọ.

Chớ động địa giới, chớ động thủy hỏa phong không thức giới. Chớ động nhân duyên; chớ động đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên. Chớ động các pháp theo duyên sanh ra. Chớ động vô minh; chớ động hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử sầu thán khổ ưu não.

Chớ động bố thí Ba la mật đa la; chớ động tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã Ba la mật đa. Chớ động bốn niệm trụ; chớ động bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi.

Chớ động nội không; chớ động ngoại không, nội ngoại không, không không, đại không, thắng nghĩa không, hữu vi không, vô vi không, tất cánh không, vô tế không, tán không, vô biến dị không, bản tánh không, tự tướng không, cộng tướng không, nhất thiết pháp không, bất khả đắc không, vô tánh không, tự tánh không, vô tánh tự tánh không.

Chớ động chơn như; chớ động pháp giới, pháp tánh, bất hư vọng tánh, bất biến dị tánh, bình đẳng tánh, ly sanh tánh, pháp định, pháp trụ, thật tế, hư không giới, bất tư nghì giới. Chớ động khổ thánh đế, chớ động tập diệt đạo thánh đế.

Chớ động bốn tĩnh lự; chớ động bốn vô lượng, bốn vô sắc định. Chớ động tám giải thoát; chớ động tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ. Chớ động tất cả đà la ni môn, chớ động tất cả tam ma địa môn. Chớ động không giải thoát môn; chớ động vô tướng, vô nguyện giải thoát môn.

Chớ động Cực hỷ địa; chớ động Ly cấu địa, Phát quang địa, Diệm huệ địa, Cực nan thắng địa, Hiện tiền địa, Viễn hành địa, Bất động địa, Thiện huệ địa, Pháp vân địa. Chớ động năm nhãn, chớ động sáu thần thông.

Chớ động Phật mười lực; chớ động bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng. Chớ động pháp vô vong thất, chớ động tánh hằng trụ xả. Chớ động nhất thiết trí; chớ động đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí.

Chớ động quả Dự lưu; chớ động quả Nhất lai. Bất hoàn, A la hán, Độc giác Bồ đề. Chớ động hạnh Bồ tát Ma ha tát. Chớ động Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề.

Chớ động pháp thế gian, chớ động pháp xuất thế gian. Chớ động pháp hữu lậu, chớ động pháp vô lậu. Chớ động pháp hữu lậu, chớ động pháp vô lậu. Chớ động pháp hữu vi, chớ động pháp vô vi.

Vì cớ sao? Thiện nam tử! Nếu đối các pháp có sở động ấy, thời đối Phật pháp chẳng năng an trụ. Nếu đối Phật pháp chẳng năng an trụ, thời ở sanh tử lộn quanh các thú. Nếu ở sanh tử lộn quanh các thú, thời chẳng năng được Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu".

Bấy giờ, Bồ tát Ma ha tát Thường Khóc nghe tiếng không trung ân cần dạy dỗ, vui mừng nhảy nhót, khen chưa từng có, chấp tay cung kính thứa với tiếng không trung rằng: " Như trước đã nói, tôi sẽ vâng theo. Sở dĩ vì sao? Tôi phải muốn vì tất cả hữu tình làm sáng đại minh vậy. Tôi phải muốn nhóm tất cả pháp thù thắng Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác vậy. Tôi phải muốn chứng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề vậy".

Khi ấy, tiếng không trung lại bảo Bồ tát Ma ha tát Thường Khóc rằng: " Hay thay, hay thay! Thiện nam tử! Ngươi phải đối pháp không, vô tướng, vô nguyện thẳm sâu nên sanh tin hiểu. Ngươi nên đem tâm lìa tất cả tướng cầu Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu. Ngươi nên đem tâm lìa tướng ngã và hữu tình, mạng giả, sanh giả, dưỡng giả, sĩ phu, bổ đặc già la, ý sanh, nho đồng, tác giả, thọ giả, tri giả, kiến giả cầu Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu.

Thiện nam tử! Đối các bạn ác nên phương tiện xa lìa, đối các bạn lành cần gần gũi cúng dường. Nếu năng vì người khéo léo thuyết pháp không, vô tướng, vô nguyện vô sanh vô diệt, vô nhiễm vô tịnh, xưa nay vắng lặng và năng vì người chỉ hiện dạy dẫn, khen ngợi vui mừng Nhất thiết trí trí, đấy là bạn lành.

Thiện nam tử! Ngươi nếu hành như thế, chẳng lâu được nghe Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu. Hoặc nghe từ trong kinh điển, hoặc theo nghe chỗ Bồ tát. Ngươi được theo nghe Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu phải đối chỗ ấy khởi tưởng như Đại sư. Ngươi nên biết ơn, nhớ sẽ trọng báo. Thiện nam tử! Ngươi nên tác nghĩ này: Ta được theo nghe Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu là bạn lành chơn thật rất hơn. Ta do kia nên được gần Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác, thường sanh cõi nước nghiêm tịnh của các Đức Phật, để cung kính cúng dường chư Phật Thế Tôn, để lóng nghe Chánh pháp trồng các cội đức, xa lìa không nhàn rỗi, đầy đủ có nhàn rỗi, niệm niệm tăng trưởng căn lành thù thắng. Ngươi nên suy nghĩ trù tính quan sát các công đức thắng lợi như thế thảy. Pháp sư Bồ tát này vì ngươi thuyết Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu, thường nên kính thờ tưởng như chư Phật.

Thiện nam tử! Ngươi chớ đem thế lợi danh dự mà theo dõi Pháp sư. Chỉ vì ái trọng cung kính cúng dường Vô Thượng Pháp nên theo dõi Pháp sư.

Thiện nam tử! Ngươi nên giác việc ma. Nghĩa là có ác ma vì hoại chánh pháp và Sư thuyết pháp Pháp Dũng Pháp sư, nên đem diệu cảnh sắc thanh hương vị xúc ân cần phụng thí. Khi ấy, vị Thuyết pháp sư phương tiện khéo vì muốn điều phục ác ma kia vậy, khiến các hữu tình trồng căn lành vậy, hiện cùng thế gian đồng sự vậy. Dù thọ thí kia mà không nhiễm mắc. Ngươi với việc này chớ sanh uế tưởng, nên khởi nghĩ này: Ta chưa được biết Bồ tát thuyết pháp phương tiện khéo léo. Đây vị Thuyết pháp sư khéo biết phương tiện vì muốn điều phục hữu tình cứng cỏi, muốn khiến hữu tình trồng các cội đức, xuống đồng thế sự hiện thọ các dục, nhưng Bồ tát này chẳng lấy pháp tướng, không mắc không ngại, từng không hủy phạm.

Thiện nam tử! Ngươi với lúc bấy giờ nên quán các pháp chơn thật lý thú. Các pháp chơn thật lý thú là sao? Nghĩa là tất cả pháp không nhiễm không tịnh. Vì cớ sao? Thiện nam tử! Vì tất cả pháp tự tánh đều không. Không có ngã, hữu tình, mạng giả, sanh giả, dưỡng giả, sĩ phu, bổ đặc già la, ý sanh, nho đồng, tác giả, như vang, như tượng, như ánh nắng, như bóng sáng, như việc biến hóa, như thành tầm hương.

Thiện nam tử!Ngươi nếu năng quang sát các pháp chơn thật lý thú như thế, theo dõi Pháp sư, chẳng lâu thành xong Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu.

Lại nữa, Thiện nam tử! Đối các ma sự khác, người nên giác biết. Nghĩa là vị Thuyết pháp sư thấy ngươi cầu thỉnh Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu đều chảng mến nghĩ, lại gia nhăng nhục. Ngươi nên ái trọng cung kính Chánh pháp, thường theo Pháp sư chớ sanh nhàm chán".

Bấy giờ, Bồ tát Ma ha tát Thường Khóc thọ tiếng không trung lần nữa dạy bảo rồi, càng thêm vui mừng. Từ đây đi phương Đông, đi chưa bao lâu lại khởi nghĩ này: " Ta sao vô ý chẳng hỏi tiếng không trung kia, khiến ta đi phương Đông cách chừng xa gần? Đến thành ấp nào? Lại theo ai nghe Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu? Khởi nghĩ này rồi, liền đứng tại chỗ, đấm ngực buồn than, lo sầu khóc kể. Trải chừng giây lát, khởi suy nghĩ này: " Ta đứng tại đây hơn một ngày đêm, cho đến hoặc hơn bảy ngày bảy đêm, chẳng từ mệt mỏi, chẳng nhớ ngủ nghỉ, chẳng nghĩ ăn uống, chẳng tưởng ngày đêm, chẳng sợ lạnh nóng,đối trong ngoài tâm chẳng tán loạn. Nếu chưa nhận biết đi tới xa gần, đến chỗ thành ấp nào và theo ai nghe Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu, cương quyết chẳng khởi tâm nới bỏ chỗ này!"

Thiện Hiện phải biết: Ví như cha mẹ duy một đứa con, đoan chính thông minh, nhiều các tài giỏi, yêu thương nó lắm, đứa con khôn lớn bất ngờ mệnh chung. Bấy giờ, cha mẹ buồn rầu kêu than khổ độc, duy nhớ đứa con, không nghĩ gì hết. Bồ tát Thường Khóc cũng lại như vậy, chính lúc bấy giờ không còn nghĩ gì, duy khởi nghĩ này: " Chẳng biết chừng nào ta sẽ được nghe Bát nhã Ba la mật đa. Cớ sao ta trước chẳng hỏi tiếng không trung khuyên ta đi hướng Đông phải đi xa gần, đến nơi chỗ nào, lại theo ai nghe Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu"

Thiện Hiện phải biết: Bồ tát Ma ha tát Thường Khóc buồn khóc như thế, chính khi tự than hờn, bỗng nơi trước mặt có tượng Phật hiện, khen Bồ tát Ma ha tát Thường Khóc rằng: " Giỏi thay, giỏi thay! Thiện nam tử! Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác quá khứ khi làm Bồ tát đem hạnh cần khổ cầu Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu, cũng như ngươi nay cầu gia hạnh. Lại nữa, Thiện nam tử! Ngươi đem tâm dũng mãnh tinh tiến ưa muốn cung kính cầu pháp như thế, từ đây đông hành qua hơn lượng năm trăm do tuần có đại vương thành tên Cụ Diệu Hương, thành ấy cao rộng bảy báu làm thành. Ở nơi ngoài thành chung quanh đều có bảy báu làm nên bảy lớp tường vách, bảy lớp lầu quán, bảy lớp lan can, bảy lớp hào báu, bảy lớp cây báu đa-la giăng hàng. Tường vách này thảy thay nhau xen lẫn, phát ra các thứ ánh sáng rất ưa thích lắm. Cái lượng thành đại bảo này mỗi mặt mười hai do tuần, mát sạch rộng rãi, người vật phồn thịnh yên ổn giàu vui. Trong có năm trăm đường sá chộ búa độ lượng ngang nhau nghiêm đẹp như bức vẽ. Ở các ngã tư đường đều có nước trong chảy phô bày, dùng bảo thuyền qua lại không cầm. Mỗi một ngã đường sạch sẽ trang nghiêm, dùng nước hương rưới, dùng danh hoa rải. Thành và tường vách có vật đẩy lui kẻ địch. Tướng nhỏ trên thành và lầu gác xây bằng vàng tía, dùng các thứ ngọc cẩn sáng láng rực rỡ. Ở giữa tường nhỏ dùng cây báu lẫn lộn, mỗi mỗi cây này gốc cọng nhánh lá và những hoa trái đều dùng báu dùng lưới vàng phủ, dùng chỉ báu luồn. Gió nhẹ thổi động phát tiếng hòa nhã, ví như năm thứ kỹ nhạc tấu hay. Bảo thành nội này vô lượng hữu tình ngày đêm hằng nghe vui mừng khoái lạc. Chung quanh thành ngoại bảy lớp bảo hào, tánh nước công đức đầy rẫy nơi trong, lạnh ấm điều hòa, lóng trong gương sáng. Mỗi chỗ trong nước có thuyền bảy báu xen lẫn trang nghiêm, chúng rất ưa thấy. Loại hữu tình kia khi túc nghiệp cảm rước chung cưỡi đó, bơi nổi lồng bồng dạo giỡn. Nước trong các hào đủ các diệu hoa: hoa sen trắng và các thừ bảo hoa tạp loại khác, sắc hương đẹp thơm phủ khắp trên nước. Tóm lại mà nói bao nhiêu danh hoa trong Tam thiên giới không thứ nào chẳng đầy đủ. Chung quanh đại thành có năm trăm cảnh vườn, trang nghiêm bằng nhiều thứ rất nên ưa muốn. Trong mỗi vườn có năam trăm ao. Ao ấy rộng rãi một Cũng chẳng lấy đắm-lô-xá, bảy báu trau dồi vui đẹp lòng chúng. Ở trong các ao có bốn thứ diệu hoa: hoa sen xanh, hoa sen vàng, hoa sen đỏ, hoa sen trắng, lượng như như bánh xe, ánh che trên nước. Hoa kia đều dùng các báu làm nên: sắc xanh rõ xanh, bóng xanh sáng xanh; sắc vàng rõ vàng, bóng vàng sáng vàng; sắc đỏ rõ đỏ, bóng đỏ sáng đỏ; sắc trắng rõ trắng, bóng trắng sáng trắng. Trong các vườn ao có nhiều thứ chim: công, két, le, cò, hồng, nhạn, bách lao vàng, vàng anh, vịt xanh, ngỗng trời trắng, xuân oanh, vịt nước, cò trắng, uyên ương, giao thanh, chim trả, tinh vệ, gà hồ, vịt cao cổ, chim biển, hồ phượng, diệu sí, bồ hồng, yết la tần ca, chim mạng mạng thảy, âm thanh hòa nhau dạo giỡn trong ấy. Các vườn ao này không thuộc về ai. Loại hữu tình kia đêm dài tu hành Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu, đối thâm pháp môn đều sanh tin muốn. Đời trước chung gây thắng nghiệp như thế, nên với ngày nay đồng thọ quả này.

Lại nữa, Thiện nam tử! Trong thành Diệu Hương có chỗ cao hơn là cung sở trụ của Pháp Dũng Bồ tát Ma ha tát. Cung ấy cao rộng một do cung chung quanh bảy lớp vách tường, bảy lớp lầu gác, bảy lớp lan can, bảy lớp hào báu, bảy lớp cây đa-la báu dứng ngay hàng. Tường vách này thảy trang nghiêm, văn vẽ rất nên ưa thích. Chung quanh cung này có bốn vườn mầu nhiệm: một tên Thường Hỷ, hai tên Ly Ưu, Bát nhã Ba la mật đa tên Hoa Nghiêm, bốn tên Hương Sức. Trong mỗi mỗi vườn đều có tám ao: một tên Hiền Thiện, hai tên Hiền Thượng, ba tên Hoan Hỷ, bốn tên Hỷ Thượng, năm tên Yên O宬 sáu tên Cụ An, bảy tên Ly Bố, tám tên Bất Thối. Bốn mặt các ao đều xây riêng một thứ báu: một vàng, hai bạc, ba phê lưu ly, bốn phả chi ca yết kê, đều dùng báu làm đáy ao, cát vàng rải trên, nước màu yên lặng. Mỗi mỗi bên ao tám bậc thềm nhiều thứ báu mầu lấy làm trau dồi, dùng vàng thắng thượng mà làm đường bước đi. Giữa hai các bậc có trồng cây chuối ngay hàng xen lẫn làm bằng vàng tia. Trong các ao này đủ bốn diệu hoa: hoa sen xanh, hoa sen vàng, hoa sen đỏ, hoa sen trắng, các sắc xen lộn trải khắp trên nước. Bốn phía quanh ao có cây hương hoa khi gió thanh động tan nơi trong nước. Các ao đều đủ nước tám công đức, thơm đầy đủ như sắc vị chiên đàn, có chim le, nhạn thảy dạo giỡn trong nước.

Pháp Dũng Bồ tát Ma ha tát trụ trong cung này, thường cùng sáu muôn tám ngàn thị nữ dạo các vườn ao, dùng diệu năm dục cùng nhau vui vẻ. Nam nữ lớn nhỏ trong thành Diệu Hương vì muốn chiêm ngưỡng Pháp Dũng Bồ tát và nghe Chánh pháp, nên có lúc được vào vườn Thường Hỷ thảy, ao Hiền Thiện thảy, cũng dùng năm dục chung mhau vui vẻ.

Lại nữa, Thiện nam tử! Pháp Dũng Bồ tát Ma ha tát cùng các thị nữ thọ diệu lạc rồi, ngày đêm ba thời vì thuyết Bát nhã Ba la mật đa. Nội thành Diệu Hương có các sĩ nữ ở trên đài bảy báu trong thành kia, vì Pháp Dũng Bồ tát Ma ha tát trải tòa sư tử, các báu trau dồi, bốn chân tòa kia mỗi chân làm bằng một thứ báu riêng: một vàng, hai bạc, ba phệ lưu ly, bốn phả chi ca. Ở trên tòa ấy lại trải đệm kép, kê lót chăn thêu, phủ trên bằng lụa trắng, buộc bằng dải hồng. Hai bên bảo toà đặt đôi gối đỏ thòng các dải the, rưới hoa diệu hương. Tòa ấy cao rộng nửa câu-lô-xá, ở trên không trung giăng bằng màn thêu, bên trong treo trướng ngọc lớn nhỏ xứng tòa, rủ thòng các hoa tua treo dùng chuông vàng. Vì kính pháp nên ở bốn phía rải hoa ngũ sắc, đốt hương vô giá, lại dùng các hương: nước, bột, xoa rải nơi đất, la liệt nhiều thứ bảo tràng phan lọng. Pháp Dũng Bồ tát với trong mỗi thời thăng lên tòa này, vì chúng tuyên nói Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu. Mỗi khi thuyết pháp đều có vô lượng trời, rồng , dược xoa, kiện đạt phược, a tô lạc, yết lộ trà, khẩn nại lạc, mạc hô lạc già, người, phi người thảy đều đến nhóm hội, cung kính cúng dường Pháp Dũng Bồ tát, nghe thọ Bát nhã Ba la mật đa. Khi các đại chúng đã nghe pháp rồi, có kẻ tụng trì, có kẻ như nói mà làm, có kẻ chuyên đọc, có kẽ suy nghĩ, có kẻ như nói mà làm, có kẻ khai ngộ cho người. Do nhân duyên này, loại hữu tình kia đối các ác thú được pháp bất đọa và đối Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề hẳn chẳng quay lui. Thiện nam tử! Ngươi nên siêng tinh tiến mau thẳng đến chỗ Pháp Dũng Bồ tát Ma ha tát, sẽ khiến ngươi bghe sở cầu Bát nhã Ba la mật đa.

Lại nữa, Thiện nam tử! Pháp Dũng Bồ tát là bạn lành chơn tịnh đêm dài của ngươi, chỉ hiện dạy dẫn khen gắng vui mừng khiến ngươi mau chứng sở cầu Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Pháp Dũng Bồ tát ở đời quá khứ đem hạnh cần khổ cầu Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu, cũng phương tiện như ngươi nay cầu. Ngươi nên mau đến chỗ Pháp Dũng Bồ tát Ma ha tát, chớ sanh nghi nan, đừng tính ngày đêm, chẳng lâu sẽ nghe Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu".

Bấy giờ, Bồ tát Ma ha tát Thường Khóc nghe lời này rồi tâm sanh sung sướng, vui mừng nhảy nhót, khởi suy nghĩ này: " Chừng nào sẽ thấy pháp dũng Bồ tát, theo kia được nghe Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu?"

Thiện Hiện phải biết: Ví như có người trúng phải tên độc bị khổ đau bức bách không còn tưởng gì, chỉ khởi nghĩ này: Chaảng biết chừng nào ta đượv gặp thầy thuốc giỏi, vì khổ tên đây, được khỏi khổ đây! Bồ tát Thường Khóc cũng lại như thế. Chính lúc bấy giờ không còn tưởng gì khác, chỉ khởi nghĩ này: " Ta với lúc nào sẽ thấy Pháp Dũng Bồ tát Ma ha tát để gần gũi cúng dường, được nghe Bát nhã Ba la mật đa. Nghe rồi bèn năng dứt hẳn các thứ hư vọng phân biệt, có chỗ đắc kiến, mau chứng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề".

Thiện Hiện phải biết: Bồ tát Thường Khóc liền đứng chỗ này khi khởi nghĩ đây, đối trong tất cả pháp sanh khởi trí kiến vô chướng. Do trí kiến đây liền nang hiện vào được vô lượng tam ma địa môn thù thắng, chỗ gọi Quán tất cả pháp tự tánh tam ma địa, Đối tất cả pháp tự tánh vô sở đắc tam ma địa, Phá tất cả pháp vô trí tam ma địa, Được tất cả pháp vô sanh biệt tam ma địa, thấy tất cả pháp không biến khác tam ma địa, Đối tất cả pháp lìa tối tam ma địa, Được tất cả không ý thú riêng tam ma địa, Biết tất cả pháp đều vô sở đắc tam ma địa, Rải tất cả hoa tam ma địa, Dẫn phát tất cả pháp vô ngã tam ma địa, Lìa huyễn tam ma địa, Dẫn phát gương tượng soi sáng tam ma địa, Dẫn phát tất cả hữu tình ngữ ngôn tam ma địa, Khiến tất cả hữu tình vui mừng tam ma địa, Khéo tùy thuận ngữ ngôn tất cả hữu tình tam ma địa, Dẫn phát nhiều thứ ngữ ngôn văn tự tam ma địa, Không sợ không dứt tam ma địa, Năng nói bản tánh tất cả pháp bất khả thuyết tam ma địa, Được vô ngại giải tam ma địa, Xa lìa tất cả trần tam ma địa, Khéo léo danh cú văn từ tam ma địa, Đối tất cả pháp khởi thắng quan tam ma địa, Được tất cả pháp vô ngại tế tam ma địa, Như hư không tam ma địa, Kim cương dụ tam ma địa, Tuy hiện hành sắc mà không bị phạm tam ma địa, Đắc thắng tam ma địa, Được mắt không lui tam ma địa, Xuất pháp giới tam ma địa, An ủi điều phục tam ma địa, Sư tử phấn tấn khiếm khư hao hống tam ma địa, Ánh sáng đoạt tất cả hữu tình tam ma địa, Xa lìa tất cả cấu tam ma địa, Đối tất cả pháp được vô nhiễm tam ma địa, Liên hoa trang nghiêm tam ma địa, Dứt tất cả nghi tam ma địa, Tùy thuận tất cả kiên cố tam ma địa, Xuất tất cả pháp tam ma địa, Dược sức thần thông vô úy tam ma địa, Hiện tiền thông đạt tất cả pháp tam ma địa, Hoại tất cả pháp ấn tam ma địa, Hiện tất cả pháp không sai tam ma địa, Lìa tất cả tối tăm tam ma địa, Lìa tất cả tướng tam ma địa, Tháo tất cả dính tam ma địa, Lìa tất cả biếng nhác tam ma địa, Được thâm pháp minh tam ma địa, Như núi Diệu cao tam ma địa, Chẳng khá dẫn đoạt tam ma địa, Xô dẹp tất cả tam ma quân tam ma địa, Chẳng dính ba cõi tam ma địa, Dẫn phát tất cả thù thắng quang minh tam ma địa, như thế cho đến Hiện thấy chư Phật tam ma địa.

Bồ tát Thường Khóc an trụ trong tam ma địa như thế, hiện thấy chư Phật Như Lai mười phương vô lượng vô số vô biên thế giới, vì các chúng Bồ tát Ma ha tát tuyên nói Bát nhã Ba la mật đa. Khi ấy, các Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác đều chung khen ngợi an ủi dạy bảo dạy trao Bồ tát Ma ha tát Thường Khóc rằng: " Giỏi thay, giỏi thay! Thiện nam tử! Khi xưa các chúng tam ma địa hành đạo Bồ tát, cũng như ngươi nay đem hạnh cần khổ cầu Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu. Đang khi cần cầu cũng như ngươi nay hiện được các tam ma địa như thế. Bấy giờ các chúng tam ma địa được vô lượng thắng tam ma địa này, tu rốt ráo rồi thời năng thành xong được Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu phương tiện khéo léo. Do đây năng xong tất cả Phật pháp, bèn được trụ nơi bậc Bất thối chuyển. Các chúng tam ma địa quán các tam ma địa này sở bẩm tự tánh vô nhập vô xuất, cũng chẳng thấy pháp kẻ năng nhập xuất, cũng chẳng thấy nang tu hạnh Bồ tát Ma ha tát này, cũng chẳng thấy năng chứng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề đây. Bấy giờ, chúng tam ma địa vì đối các pháp vô sở chấp nên tức gọi tên Bát nhã Ba la mật đa. Các chúng tam ma địa trụ vô sở chấp đây, nên bèn nang hoạch được sắc thân chân kim, thường quang một tầm, đủ ba mươi hai tướng Đại trượng phu, tám mươi tùy hảo viên mãn trang nghiêm. Lại năng chứng được bất khả tư nghì vô thượng Phật trí, vô thượng Phật giới, vô thượng Phật định, vô thượng Phật huệ, tất cả công đức Ba la mật đa không đức nào chẳng viên mãn. Vì năng viên mãn được tất cả công đức Ba la mật đa, Phật hãy chẳng năng lấy lượng nói hết, huống các Thanh văn và Độc giác thảy. Vì cớ này, Thiện nam tử! Ngươi đối pháp này bội nên cung kính, ưa muốn siêng cầu, chớ được nới bỏ. Nếu đối pháp này bội sanh cung kính, ưa muốn siêng cầu năng chẳng tạm bỏ, bèn đối Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề dễ dàng chứng được. Lại nữa, Thiện nam tử! Ngươi đối bạn lành nên thường cung kính, ưa vui siêng cầu, tưởng như chư Phật. Vì cớ sao? Thiện nam tử! Nếu Bồ tát Ma ha tát thường được bạn lành nhiếp hộ, mau được Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề".

Khi ấy, Bồ tát Ma ha tát Thường Khóc liền thưa chư Phật mười phương rằng: " Bậc nào gọi là bạn lành của tôi, tôi phải gần gũi cung kính cúng dường?" Chư Phật mười phương bảo Thường Khóc rằng: " Có Pháp Dũng Bồ tát Ma ha tát là bạn lành chơn tịnh đêm dài của ngươi, năng nhiếp hộ ngươi, khiến ngươi thành thục sở cầu Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, cũng khiến ngươi học Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu phương tiện khéo léo. Vì kia năng nhiếp ích cho ngươi đêm dài vậy, là bạn lành ngươi, ngươi nên gần gũi cúng dường cung kính.

Lại nữa, Thiện nam tử! Ngươi nếu một kiếp, hoặc hai hoặc ba, như vậy cho đến hoặc trăm ngàn kiếp, hoặc quá hơn đây, cung kính đầu đội Pháp Dũng Bồ tát, lại đem tất cả đồ vui thượng diệu cho đến Tam thiên đại thiên thế giới có bao nhiêu diệu sắc thanh hương vị xúc, tận đem cúng dường, chưa đền ơn kia được giây lát. Vì cớ sao? Thiện nam tử! Ngươi nhờ uy lực Pháp Dũng Bồ tát, hiện được vô lượng thắng diệu tam ma địa môn như thế. Lại sẽ nhờ kia khiến ngươi hoạch được Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu phương tiện khéo léo, mau chứng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề". Khi ấy mười phương chư Phật phương tiện khen ngợi an ủi dạy bảo dạy trao Bồ tát Thường Khóc khiến vui mừng rồi, bỗng nhiên đâu mất.

Bấy giờ, Bồ tát Ma ha tát Thường Khóc từ tam ma địa hiện đã chứng khởi chẳng thấy chư Phật, ôm lòng buồn than, tác suy nghĩ này: " Khi ấy tam ma địa được thấy chư Phật mười phương trước từ đâu đến, giờ lại đi đâu, ai năng vì tam ma địa dứt nghi như vầy?" Lại tác nghĩ này: " Pháp Dũng Bồ tát lâu đã tu học Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu phương tiện khéo léo, đã được vô lượng đà la ni môn và tam ma địa, đối các Bồ tát vô lượng Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác, ở chỗ chư Phật phát thề nguyện rộng, trồng các căn lành, ở trong đêm dài làm bạn lành tam ma địa, thường nhiếp thọ tam ma địa khiến được lợi vui. Tam ma địa phải mau đến chỗ Pháp Dũng Bồ tát Ma ha tát hỏi khi nãy đã thấy mười phương chư Phật trước từ đâu đến, nay đi chỗ nào, kìa năng vì tam ma địa dứt nghi như vậy".

Thiện Hiện phải biết: Khi ấy Bồ tát Ma ha tát Thường Khóc tác nghĩ này rồi, bèn đối chỗ Pháp Dũng Bồ tát Ma ha tát nhiếp tâm thanh tịnh càng thêm mến kính. Lại tác nghĩ này: " Tam ma địa này muốn đến chỗ Pháp Dũng Bồ tát Ma ha tát, phải đem phẩm vật gì mà vì cúng dường. Nhưng tam ma địa nghèo cùng, không có những hoa hương, hương ướt, hương khô, áo mặc, chuỗi ngọc, bảo tràng, phan lọng, kỹ nhạc, đèn sáng, ngọc mạc ni chơn, ngọc phệ lưu ly, ngọc phả chi ca, vàng, bạc, san hô, loa bối, ngọc bích và những đồ cúng thượng diệu khả dĩ cúng dường Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu và Sư thuyết pháp Pháp Dũng Bồ tát? Ta quyết định chẳng nên thân không mà đến chỗ Pháp Dũng Bồ tát Ma ha tát. Nếu tam ma địa đến không, chẳng sanh tự vui, lấy gì tỏ lòng biết chí thành cầu pháp? Với tam ma địa ngày nay nên tự bán mình đề cầu của cải, đem dùng cúng dường Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu và Sư thuyết pháp Pháp Dũng Bồ tát. Vì cớ sao? Tam ma địa ở đêm dài các cõi thú sanh, luống mất hoại diệt vô biên thân mạng, vô thủy sanh tử bị dục nhân duyên, theo các địa ngục chịu khổ vô lượng, chưa vì cúng dường Diệu Pháp và Sư thuyết pháp như thế, tự bỏ thân mạng, nên ta ngày nay quyết định phải bán mình để cầu của cải, đem dùng cúng dường Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu và Sư thuyết pháp Pháp Dũng Bồ tát".

Bấy giờ, Bồ tát Ma ha tát Thường Khóc khởi nghĩ này rồi, lần lữa đông hành đến một thành lớn rộng rãi nghiêm sạch, nhiều các nhân chúng yên ổn giàu vui. Bồ tát Thường Khóc vào trong chợ phố, dạo quanh chỗ chỗ, cao tiếng xướng rằng: " Nay tối bán mình, ai muốn mua người? Nay tôi bán mình, ai muốn mua người?" Khi ấy ác ma thấy việc đây rồi bèn khởi nghĩ này: " Bồ tát Thường Khóc vì mến trọng pháp nên muốn tự bán mình, bảo vì để cúng dường Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu và Sư thuyết pháp Pháp Dũng Bồ tát Ma ha tát vậy. Nhơ đây sẽ được đúng lẽ thỉnh hỏi Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu phương tiện khéo léo, rằng khởi hỏi này: Bồ tát làm sao phương tiện tu hành Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu, mau chứng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề? Khởi hỏi này rồi Pháp Dũng Bồ tát phải vì tuyên nói pháp yếu thẳm sâu, khiến được nghe nhiều in như biển cả. Ma và dòng họ ma chẳng thể làm hoại được, dần dần năng viên mãn tất cả công đức. Nhờ đây nhiêu ích các loại hữu tình chứng được Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, lần lữa nối nhau làm trống cảnh giới ta. Ta phải phương tiệnn che giấu tiếng rao kia làm cho những trưởng giả, cư sĩ, bà la môn thảy trong thành này đều chẳng nghe được". Duy trừ một cô gái con trưởng giả trong thành, vì sức thiện căn đời trước ma chẳng thể che được.

Bồ tát Thường Khóc bởi trở ngại này, qua thời gian lâu bán thân chẳng ai mua, buồn rầu khổ não, đứng ở một chỗ rơi lệ mà rằng: " Tam ma địa có tội chi, vì muốn cúng dường Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu và Sư thuyết pháp Pháp Dũng Bồ tát Ma ha tát, nên dù tự bán mình mà không ai mua!"

Khi ấy, Thiên Đế Thích thấy rồi nghĩ rằng " Thiện nam tử này tựa hồ vì cúng dường Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu và Sư thuyết pháp Phá Dũng Bồ tát, mến trọng pháp nên tự bán mình. Tam ma địa nên thử đó vì thật mộ pháp hay ôm lòng dối trá lừa gạt thế gian?" Nghĩ như thế rồi liền tự hóa làm cậu thiếu niên Bà la môn đến chỗ Thường Khóc hỏi rằng: "Nam tử! Ngươi nay vì cớ sao đứng sững buồn khóc rầu lo chẳng vui?" Bồ tát Thường Khóc đáp rằng: " Hỡi cậu bé! Ta vì cúng dường Bát nhãBa la mật đa thẳm sâu và Sư thuyết pháp Pháp Dũng Bồ tát. Nhưng tam ma địa nghèo cùng không có của cải, mến trọng pháp nên muốn tự bán mình, khắp trong thành này không ai hỏi tới, tự nghĩ bạc phước đứng đây buồn khóc!" Khi ấy, Bà la môn bảo Thường Khóc rằng: " Tam ma địa nay chính muốn tế trời mà chẳng dùng thân người, chỉ cần máu người, tủy người, tim người, vả có thể bán được chăng?" Bồ tát Thường Khóc nghe rồi nghĩ rằng: " Tam ma địa nay quyết Thường Khóc hoạch thắng lợi. Sở dĩ vì sao? Vật kia muốn mua tam ma địa đều có đủ. Do đây được của, sẽ đem cúng dường Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu và Sư thuyết pháp Pháp Dũng Bồ tát, khiến tam ma địa đầy đủ Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu phương tiện khéo léo, mau chứng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề". Khi khởi nghĩ này nhảy nhót vui mừng, dùng lời mềm mại trả lời Bà la môn rằng: " Vật ngài muốn mua, tôi đều bán được". Bà la môn nói: " Cần giá bao nhiêu?" Thường Khóc trả lời: " Giúp nhau tùy ý". Bấy giờ, Thường Khóc nói lời này rồi, liền đưa tay hữu cầm lấy con dao đâm vào cánh tay tả mình khiến máu chảy ra, lại cắt đùi vế hữu da thịt rơi xuống đất, phá xương tủy chảy ra, trao dưa Bà la môn. Lại tới bên tường muốn mổ tim ra.

Có cô gái con trưởng giả ở trên lầu cao, trước kia nghe thấy Thường Khóc cất tiếng rao tự bán mình, giờ đây lại thấy tự hại nơi thân, khởi nghĩ này rằng: " Thiện nam tử này vì duyên cớ nào mà khốn khổ nơi thân, tam ma địa phải hỏi xem". Nghĩ rồi xuống lầu, đến chỗ Thường Khóc hỏi lời như vầy: " Ngươi vì duyên cớ nào trước rao tự bán, nay chảy máu tủy, còn muốn mổ bụng?" Thường Khóc trả lời: " Chị chẳng biết ư? Tôi vì cúng dường Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu và Sư thuyết pháp Pháp Dũng Bồ tát. Nhưng tôi nghèo cùng không các của cải, vì mến trọng pháp nên trước tự bán mình mà không ai mua hộ. Nay bán ba món cho Bà la môn". Cô trưởng giả hỏi: " Ngươi nay tự bán máu tim tủy trong thân, muốn đem của ấy cúng dường Bát nhã Ba la mật đa và Sư thuyết pháp Pháp Dũng Bồ tát, sẽ được công đức thắng lợi ra sao?" Thường Khóc đáp rằng: " Pháp Dũng Bồ tát với pháp sâu thẳm đã được tự tại, sẽ vì tôi nói Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu phương tiện khéo léo Bồ tát sở học, Bồ tát sở cưỡi, Bồ tát sở hành, Bồ tát sở làm. Tôi được nghe rồi như nói tu hành, thành thục hữu tình, nghiêm tịnh cõi Phật, mau chứng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, được thân sắc vàng, đủ ba mươi hai tướng Đại trượng phu, tám mươi tùy hảo viên mãn trang nghiêm, thường quang một tầm, các quang khác vô lượng. Đủ Phật mười lực, bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng. Pháp vô vong thất, tánh hằng trụ xả. Năm tịnh nhãn, sáu thần thông. Bất khả tư nghì thanh tịnh nhóm giới, nhóm định, nhóm huệ, nhóm giải thoát, nhóm giải thoát tri kiến, vô chướng tri kiến, vô thượng tri kiến. Được nhất thiết trí, đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí. Đầy đủ tất cả Vô thượng Pháp bảo, phân chia bố thí cho tất cả hữu tình, cùng các hữu tình làm chỗ nương dựa. Tôi xả bỏ thân mạng vì cúng dường kia sẽ được cônng đức tháng lợi như đây".

Cô gái trưởng giả này nghe nói Phật pháp nhiệm mầu thù thắng bất khả tư nghì, nhảy nhót vui mừng, lông mình đều đứng sững, cung kính chấp tay thưa Thường Khóc rằng: " Đại sĩ đã nói nhiệm mầu thứ nhất rộng lớn hơn hết, rất là hiếm có. Vì được mỗi mỗi Phật pháp như thế hãy phải xả bỏ thân mạng sở trọng như số cát Căng già, huống chỉ bỏ một. Sở dĩ vì sao? Nếu được công đức nhiệm mầu như thế, thời năng lợi vui tất cả hữu tình. Đại sĩ nhà nghèo hãy vì công đức nhiệm mầu như thế chẳng tiếc thân mạng, huống tôi nhà giàu có nhiều của báu, vì công đức này mà chẳng nới bỏ! Đại sĩ nay nên chớ tự hại mình nữa, sở cần đồ cúng, tôi sẽ tận giúp cho nhau. Bất quá là vàng, bạc, ngọc phệ lưu ly, ngọc phả chi ca, ngọc mạc ni chơn, xử tàng, thạch tàng, loa bối, ngọc bích, đế thanh, đại thanh, san hô, hổ phách và bao nhiêu vô lượng ngọc của loại khác. Hoa hương, anh lạc, bảo tràng, phan lọng, kỹ nhạc, đèn sáng, xe cưỡi, áo mặc và kỳ dư các thứ đồ cúnng hạng thượnng, đáng đem cúng dường Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu và Sư thuyết pháp Pháp Dũnng Bồ tát. Cúi xin Đại sĩ chớ tự hại mình nữa! Thân tôi cũng nguyện tùy tòng Đại sĩ đến chỗ Pháp Dũng Bồ tát Ma ha tát đồng thời chiêm ngưỡng, chung trồng căn lành, vì được các Phật pháp như trước đã nói vậy.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
100,290,983