Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: Nguyên Tạng   

Quyển thứ 428. Hội thứ hai phẩm Nhiếp Thọ thứ 29-2. Hội thứ hai phẩm Bảo Tháp thứ 30

18/04/201317:20(Xem: 14801)
Quyển thứ 428. Hội thứ hai phẩm Nhiếp Thọ thứ 29-2. Hội thứ hai phẩm Bảo Tháp thứ 30

Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa - Tập 18

Quyển thứ 428
Hội thứ hai phẩm Nhiếp Thọ thứ 29-2
Hội thứ hai phẩm Bảo Tháp thứ 30

Hòa Thượng Thích Trí Nghiêm

Nguồn: Hòa Thượng Thích Trí Nghiêm

Bấy giờ, Thiên Đế Thích thưa Phật rằng : Bạch Thế Tôn ! Bát nhãBa lamật đa như thế rất là hiếm có, điều phục chúng Bồ tát Ma ha tát chẳng cho cao tâm, mới năng hồi hướng Nhất thiết trí trí.

Bấy giờ, Phật hỏi Thiên Đế Thích rằng : Kiều Thi Ca ! Sao là Bát nhãBa lamật đa điều phục chúng Bồ tát Ma ha tát chẳng cho cao tâm, mới năng hồi hướng Nhất thiết trí trí ?

Khi ấy, Thiên Đế Thích thưa rằng : Bạch Thế Tôn ! Các Bồ tát Ma ha tát khi hành thế gian bố thí Ba lamật đa, nếu ở chỗ Phật mà hành bố thí bèn khởi nghĩ này : Ta được cúng Phật. Hoặc đối Bồ tát, Độc giác, Thanh văn, những kẻ côi, cùng, già, bệnh, đi đường, ăn xin mà hành bố thí, bèn khởi nghĩ này : Ta được thí Bồ tát cho đến ăn xin. Bồ tát Ma ha tát này, vì không phương tiện khéo léo, nên dù hành bố thí mà khởi cao tâm, chẳng năng hồi hướng Nhất thiết trí trí được.

Bạch Thế Tôn ! Các Bồ tát Ma ha tát khi hành thế gian tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhãBa lamật đa, bèn khởi nghĩ này : Ta năng tu hành tinh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhãBa lamật đa. Cũng khởi nghĩ nữa : Ta năng viên mãn tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhãBa lamật đa. Bồ tát Ma ha tát này vì không phương tiện khéo léo, nên dù hành tịnh giới cho đến Bát nhãmà khởi cao tâm, chẳng năng hồi hướng Nhất thiết trí trí được.

Bạch Thế Tôn ! Các Bồ tát Ma ha tát khi tu hành thế gian bốn niệm trụ, bèn khởi nghĩ này : Ta năng tu hành bốn niệm trụ. Cũng khởi nghĩ nữa : Ta năng viên mãn bốn niệm trụ. Bồ tát Ma ha tát này vì không phương tiện khéo léo, nên dù hành bốn niệm trụ mà khởi cao tâm, chẳng năng hồi hướng Nhất thiết trí trí được.

Bạch Thế Tôn ! Các Bồ tát Ma ha tát khi tu hành bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi, nếu khởi nghĩ này : Ta năng tu hành bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chi. Hoặc khởi nghĩ nữa : Ta năng viên mãn bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chi. Bồ tát Ma ha tát này vì không phương tiện khéo léo, nên dù hành bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chi mà khởi cao tâm, chẳng năng hồi hướng Nhất thiết trí trí được.

Bạch Thế Tôn ! Các Bồ tát Ma ha tát khi tu hành không, vô tướng, vô nguyện giải thoát môn, nếu khởi nghĩ này : Ta năng tu hành không, vô tướng, vô nguyện giải thoát môn. Hoặc khởi nghĩ nữa : Ta năng viên mãn không, vô tướng, vô nguyện giải thoát môn. Bồ tát Ma ha tát này vì không phương tiện khéo léo, nên dù hành không, vô tướng, vô nguyện giải thoát môn mà khởi cao tâm, chẳng năng hồi hướng Nhất thiết trí trí được.

Bạch Thế Tôn ! Các Bồ tát Ma ha tát khi tu hành tất cả tam ma địa môn, đà la ni môn. Nếu khởi nghĩ này : Ta năng tu hành tất cả tam ma địa môn, đà la ni môn. Hoặc khởi nghĩ nữa : Ta năng viên mãn tất cả tam ma địa môn, đà la ni môn. Bồ tát Ma ha tát này vì không phương tiện khéo léo, nên dù hành tất cả tam ma địa môn, đà la ni môn mà khởi cao tâm, chẳng năng hồi hướng Nhất thiết trí trí được.

Bạch Thế Tôn ! Các Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Phật mười lực, bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám Phật bất cộng. Nếu khởi nghĩ này : Ta năng tu hành Phật mười lực cho đến mười tám pháp Phật bất cộng. Hoặc khởi nghĩ nữa : Ta năng viên mãn Phật mười lực cho đến mười tám pháp Phật bất cộng. Bồ tát Ma ha tát này vì không phương tiện khéo léo, nên dù hành Phật mười lực cho đến mười tám pháp Phật bất cộng mà khởi cao tâm, chẳng năng hồi hướng Nhất thiết trí trí được.

Bạch Thế Tôn ! Các Bồ tát Ma ha tát khi tu hành nhất thiết trí, đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí. Nếu khởi nghĩ này : Ta năng tu hành nhất thiết trí, đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí. Hoặc khởi nghĩ nữa : Ta năng viên mãn nhất thiết trí, đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí. Bồ tát Ma ha tát này vì không phương tiện khéo léo, nên dù hành nhất thiết trí, đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí mà khởi cao tâm, chẳng năng hồi hướng Nhất thiết trí trí được.

Bạch Thế Tôn ! Các Bồ tát Ma ha tát khi thành thục hữu tình, nghiêm tịnh cõi Phật, nếu khởi nghĩ này : Ta năng thành thục hữu tình, nghiêm tịnh cõi Phật, không ai làm đây được. Bồ tát Ma ha tát này vì không phương tiện khéo léo, nên dù thành thục hữu tình, nghiêm tịnh cõi Phật mà khởi cao tâm,chẳng năng hồi hướng Nhất thiết trí trí được.

Bạch Thế Tôn ! Chúng Bồ tát Ma ha tát như thế, nương tâm thế gian tu các thiện pháp, vì không phương tiện khéo léo, bị chấp ngã ngã sở làm rối loạn tâm, nên dù tu Bát nhã Ba la mật đa mà chưa đắc vậy, nên chẳng năng như thật điều phục cao tâm, cũng chẳng năng như thật hồi hướng Nhất thiết trí trí được.

Bạch Thế Tôn ! Nếu Bồ tát Ma ha tát khi hành xuất thế bố thí Ba lamật đa, vì khéo tu Bát nhãBa la mật đa nên chẳng đắc kẻ thí, kẻ thọ, vật thí. Bồ tát Ma ha tát này nương dựa Bát nhã Ba la mật đa hành bố thí, nên năng như thật điều phục cao tâm, cũng năng hồi hướng Nhất thiết trí trí được.

Bạch Thế Tôn ! Nếu Bồ tát Ma ha tát khi hành xuất thế tịnh giới,an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, Bát nhã Ba la mật đa, khéo tu Bát nhãBa la mật đa, nên chẳng đắc tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, Bát nhãvà tất cả pháp. Bồ tát Ma ha tát này nương dựa Bát nhã Ba la mật đa mà hành tịnh giới cho đến bát nhã, nên năng như thật điều phục cao tâm, cũng năng hồi hướng Nhất thiết trí trí được.

Bạch Thế Tôn ! Nếu Bồ tát Ma ha tát khi hành xuất thế bốn niệm trụ, nói rộng cho đến nhất thiết tướng trí. Vì khéo tu Bát nhã Ba la mật đa nên chẳng đắc bốn niệm trụ, nói rộng cho đến nhất thiết tướng trí và tất cả pháp. Bồ tát Ma ha tát này nương dựa Bát nhã Ba la mật đa hành bốn niệm trụ, nói rộng cho đến nhất thiết tướng trí, nên năng như thật điều phục cao tâm, cũng năng hồi hướng Nhất thiết trí trí được.

Bạch Thế Tôn ! Nếu Bồ tát Ma ha tát khi thành thục hữu tình, nghiêm tịnh cõi Phật, khéo tu Bát nhã Ba la mật đa nên chẳng đắc thành thục hữu tình, nghiêm tịnh cõi Phật và tất cả pháp. Bồ tát Ma ha tát này nương dựa Bát nhã Ba la mật đa mà thành thục hữu tình, nghiêm tịnh cõi Phật, nên năng như thật điều phục cao tâm, cũng năng hồi hướng Nhất thiết trí trí được.

Bạch Thế Tôn ! Do nhân duyên đây tôi tác thuyết này : Bát nhã Ba la mật đa như thế rất là hiếm có, điều phục chúng Bồ tát Ma ha tát chẳng cho cao tâm mà năng hồi hướng Nhất thiết trí trí.

Hội Thứ Hai
Phẩm Bảo Tháp
Thứ 30

Bấy giờ, Phật bảo Thiên Đế Thích rằng : Kiều Thi Ca ! Nếu các thiện nam tử, thiện nữ nhân năng đối kinh điển Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu, chăm lòng lóng nghe, thọ trì đọc tụng, tinh siêng tu học, suy nghĩ đúng lý, thơ tả giải nói, rộng khiến lưu bố. Các thiện nam tử thiện nữ nhân này, thân thường yên ổn, tâm hằng vui vẻ, chẳng bị tất cả tai hoạnh xâm não.

Lại nữa, Kiều Thi Ca ! Nếu các thiện nam tử, thiện nữ nhân đối kinh điển Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu đây, chăm lòng lóng nghe, thọ trì đọc tụng, gần gũi cúng dường, suy nghĩ đúng lý, thơ tả giải nói, rộng khiến lưu bố. Các thiện nam tử thiện nữ nhân này, hoặc ở quân lữ phải khi xáp trận chiến, chăm lòng tụng niệm Bát nhã Ba la mật đa như thế, đối các hữu tình từ bi ủng hộ, chẳng bị dao gậy làm thương sát; đối kẻ oán địch đều từ tâm, nếu khởi ác tâm tự nhiên lui bại. Các thiện nam tử thiện nữ nhân này, nếu ở quân lữ dao tên làm thương tổn chết mất thân mệnh, quyết không có lẽ ấy. Vì cớ sao ?

Kiều Thi Ca ! Các thiện nam tử, thiện nữ nhân này đem vô sở đắc mà làm phương tiện, đêm dài tu tập bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã Ba la mật đa. Tự năng hàng phục dao gậy tham dục, cũng năng trừ dao gậy tham dục người. Tự năng hàng phục dao gậy giận dữ, cũng năng trừ dao gậy giận dữ người. Tự năng hàng phục dao gậy ngu si, cũng năng trừ dao gậy ngu si người. Tự năng hàng phục dao gậy kiêu mạn, cũng năng trừ dao gậy kiêu mạn người. Tự năng hàng phục dao gậy ác kiến, cũng năng trừ dao gậy ác kiến người. Tự năng hàng phục dao gậy tùy miên, cũng năng trừ dao gậy tùy miên người. Tự năng hàng phục dao gậy triền cấu, cũng năng trừ dao gậy triền cấu người. Tự năng hàng phục dao gậy ác nghiệp, cũng năng trừ dao gậy ác nghiệp người.

Kiều Thi Ca ! Do nhân duyên đây nên các thiện nam tử nữ nhân này, nếu vào quân trận chẳng bị dao gậy làm thương sát. Đối kẻ oán địch đều khởi từ tâm, nếu khởi ác tâm tự nhiên lui bại. Các thiện nam tử, thiện nữ nhân này chăm lòng niệm tụng Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu vì sức oai thần vậy, nếu ở quân trận dao tên làm thương tổn chết mất thân mệnh quyết không có lẽ ấy.

Lại nữa, Kiều Thi Ca ! Nếu các thiện nam tử, thiện nữ nhân chẳng lìa tâm Nhất thiết trí trí, đem vô sở đắc mà làm phương tiện, thường đối Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu như thế, chăm lòng lóng nghe, thọ trì đọc tụng, tinh siêng tu học, suy nghĩ đúng lý, cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen, thơ tả giải nói, rộng khiến lưu bố. Các thiện nam tử thiện nữ nhân này, tất cả độc dược, đồng cốt, quỷ mỵ, ếm rủa, chú thuật đều chẳng hại được; nước chẳng thể chìm, lửa chẳng thể cháy, dao gậy, ác thú, oán tặc, ác thần, chúng tà, vọng lượng, chẳng thể tổn hại được. Vì cớ sao ?

Kiều Thi Ca ! Bát nhã Ba la mật đa như thế là Đại thần chú. Bát nhã Ba la mật đa như thế là Đại minh chú. Bát nhã Ba la mật đa như thế là Vô thượng chú. Bát nhã Ba la mật đa như thế là Vô đẳng đẳng chú. Bát nhã Ba la mật đa như thế là Vua tất cả chú. Rất thượng rất diệu, không gì kịp được, đủ đại uy lực, năng dẹp tất cả, mà chẳng bị tất cả đè dẹp.

Các thiện nam tử, thiện nữ nhân này tinh siêng tu học Chú vua như thế, tự chẳng bị hại, người chẳng bị hại, chẳng bị đều hại. Vì cớ sao ? Kiều Thi Ca ! Các thiện nam tử thiện nữ nhân này học Bát nhã Ba la mật đa đây, rõ thấu mình người đều bất khả đắc vậy.

Kiều Thi Ca ! Các thiện nam tử, thiện nữ nhân này khi học Đại chú vương Bát nhã Ba la mật đa đây, chẳng đắc ngã, chẳng đắc hữu tình, cho đến chẳng đắc tri giả kiến giả. Chẳng đắc sắc, chẳng đắc thọ tưởng hành thức. Cho đến chẳng đắc nhất thiết trí, chẳng đắc đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí. Vì đối đây thảy vô sở đắc, nên tự chẳng bị hại, người chẳng bị hại, chẳng bị đều hại.

Kiều Thi Ca ! Các thiện nam tử thiện nữ nhân này, khi học Đại chú vương Bát nhã Ba la mật đa đây, đối ngã và pháp tuy vô sở đắc mà chứng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, quán các hữu tình tâm hành sai khác, tùy nghi vì quay xe pháp Vô thượng, khiến như nói mà hành, đều được lợi vui. Vì cớ sao ?

Kiều Thi Ca ! Chúng Bồ tát Ma ha tát quá khứ đối Đại Thần Chú Vương Bát nhã Ba la mật đa đây, tinh siêng tu học, đã chứng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, quay xe diệu pháp độ vô lượng chúng. Chúng Bồ tát Ma ha tát vị lai đối Đại Thần Chú Vương Bát nhã Ba la mật đa đây, tinh siêng tu học, sẽ chứng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, quay xe diệu pháp độ vô lượng chúng. Có chúng các Bồ tát Ma ha tát hiện tại mười phương vô biên thế giới, đối Đại Thần Chú Vương Bát nhã Ba la mật đa đây, tinh siêng tu học, hiện chứng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, quay xe diệu pháp độ vô lượng chúng.

Lại nữa, Kiều Thi Ca ! Nếu các các thiện nam tử, thiện nữ nhân đối Bát nhã Ba la mật đa đây, chăm lòng lóng nghe, thọ trì đọc tụng, tinh siêng tu học, suy nghĩ đúng lý, thơ tả giải nói, rộng khiến lưu bố. Các thiện nam tử, thiện nữ nhân này, tùy ở chỗ nào cõi nước, thành ấp, người phi người, chẳng bị tất cả tai hoạnh tật dịch làm thương hại. Vì cớ sao ? Kiều Thi Ca ! Các thiện nam tử, thiện nữ nhân này, tùy ở chỗ nào được thế giới Tam thiên đại thiên đây và các thế giới mười phương vô biên kia, có bao nhiêu trời Bốn đại vương chúng, cho đến trời Sắc cứu cánh và các long thần a tố lạc thảy, thường đến thủ hộ cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen, chẳng cho Bát nhã Ba la mật đa có lưu nạn vậy.

Lại nữa, Kiều Thi Ca ! Nếu các thiện nam tử, thiện nữ nhân viết Đại Thần Chú Vương Bát nhã Ba la mật đa đây, để chỗ thanh tịnh, cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen. Tuy chẳng lóng nghe, thọ trì đọc tụng, tinh siêng tu học, suy nghĩ đúng lý, cũng chẳng vì người khai thị phân biệt, mà chỗ trụ ở đây quốc ấp vương đô người phi người thảy, chẳng bị tất cả tai hoạnh tật dịch làm thương hại. Vì cớ sao ? Kiều Thi Ca ! Đại Thần Chú Vương Bát nhã Ba la mật đa như thế tùy ở chỗ nào được thế giới Tam thiên đại thiên đây và các thế giới mười phương vô biên kia, có bao nhiêu trời Bốn đại vương chúng cho đến trời Sắc cứu cánh cùng các long thần a tố lạc thảy thường đến thủ hộ, cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen, chẳng cho Đại Thần Chú Vương Bát nhã Ba la mật đa có lưu nạn vậy.

Kiều Thi Ca ! Các thiện nam tử, thiện nữ nhân này chỉ viết Đại Thần Chú Vương Bát nhã Ba la mật đa tôn trí chỗ thanh tịnh, cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen hãy được hiện pháp lợi ích như thế, huống năng lóng nghe, thọ trì đọc tụng, tinh siêng tu học, suy nghĩ đúng lý và vì người khai thị phân biệt. Phải biết hạng này công đức vô biên, mau chứng bồ đề lợi vui tất cả.

Lại nữa, Kiều Thi Ca ! Nếu các thiện nam tử, thiện nữ nhân bị sợ hãi, oan gia, ác thú, tai hoạnh, ếm rủa, tật dịch, độc dược, chú thảy, nên viết Đại Thần Chú Vương Bát nhã Ba la mật đa. Tùy phần nhiều ít đựng trong đãy hương, an để ống ngọc, hằng đeo theo thân, cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen. Các việc sợ hãi đều tự tiêu trừ, vì được thiên long quỷ thần thường thủ hộ vậy.

Kiều Thi Ca ! Ví như có người, hoặc loại bàng sanh vào viện cội Bồ đề, hoặc đến bên viện kia, người phi người thảy chẳng năng làm thương hại được. Vì cớ sao ? Kiều Thi Ca ! Chư Phật quá khứ vị lai hiện tại đều ngồi nơi đây chứng được Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Được Bồ đề rồi, thí các hữu tình vô khủng vô bố, vô oán vô hại, thân tâm yên vui. An lập vô lượng vô số hữu tình, khiến trụ diệu hạnh nhân thiên tôn quý. An lập vô lượng vô số hữu tình, khiến trụ diệu hạnh Tam thừa yên vui. An lập vô lượng vô số hữu tình, khiến hiện chứng được hoặc quả Dự lưu, hoặc quả Nhất lai, hoặc quả Bất hoàn, hoặc quả A la hán. An lập vô lượng vô số hữu tình, khiến sẽ chứng được Độc giác Bồ đề, hoặc chứng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Thắng sự như thế đều do sức uy thần Bồ tát Ma ha tát. Vậy nên chỗ này tất cả thiên long a tố lạc thảy, đều chung thủ hộ cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen. Phải biết kinh điển Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu, tùy ở chỗ nào cũng lại như vậy. Tất cả thiên long a tố lạc thảy, thường đến thủ hộ, cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen, chẳng cho Bát nhã Ba la mật đa có lưu nạn vậy.

Kiều Thi Ca ! Kinh điển Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu như thế tùy ở chỗ nào, phải biết chỗ ấy tức chơn Chế-đa. Tất cả hữu tình đều nên kính lễ, phải đem các thứ thượng diệu tràng hoa, hương xoa hương bột thảy, y phục anh lạc, bảo tràng phan lọng, các ngọc diệu trân kỳ quý lạ, kỹ nhạc đèn sáng mà vì cúng dường.

Bấy giờ, Thiên Đế Thích thưa Phật rằng : Bạch Thế Tôn ! Nếu các thiện nam tử, thiện nữ nhân viết kinh điển Bát nhã Ba la mật đa đây, đem các phẩm trang nghiêm cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen. Lại đem các thứ thượng diệu tràng hoa, hương xoa hương bột thảy, y phục anh lạc, bảo tràng phan lọng, các ngọc diệu trân kỳ quý lạ, kỹ nhạc, đèn sáng mà vì cúng dường.

Lại có các thiện nam tử thiện nữ nhân, sau Phật Niết bàn khởi xây Bảo tháp, dùng bảy báu trang nghiêm. Đựng Thiết lợi la Phật nơi hòm ngọc an để trong tháp, cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen. Lại đem các thứ thượng diệu tràng hoa, hương xoa hương bột thảy, y phục anh lạc, bảo tràng phan lọng, các ngọc diệu trân kỳ quý lạ, kỹ nhạc đèn sáng mà vì cúng dường. Hai chỗ sanh phước, chỗ nào sanh nhiều hơn?

Phật bảo : Kiều Thi Ca ! Ta hỏi lại ngươi, cứ tùy ý đáp. Nơi ý hiểu sao ? Như Lai đã được Nhất thiết tướng trí và thân tướng hảo, nương những pháp nào tu học mà được ?

Thiên Đế Thích thưa : Bạch Thế Tôn ! Như Lai đã được Nhất thiết tướng trí và thân tướng hảo, nương kinh điển Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu đây tu học mà được.

Phật nói : Kiều Thi Ca ! Như vậy, như vậy. Như ngươi đã nói. Ta nương kinh điển Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu tu học, nên được Nhất thiết tướng trí và thân tướng hảo. Vì cớ sao ? Kiều Thi Ca ! Chẳng học kinh điển Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu, chứng được Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, không có lẽ ấy.

Kiều Thi Ca ! Chẳng những được đắc thân tướng hảo nên nói gọi Như Lai Ưùng Chánh Đẳng Giác, mà cần do chứng được Nhất thiết tướng trí nên gọi Như Lai Ưùng Chánh Đẳng Giác.

Kiều Thi Ca ! Như Lai đã được Nhất thiết tướng trí, cần do Bát nhã Ba la mật đa làm nhân mà khởi, Phật thân tướng hảo chỉ là chỗ nương. Nếu chẳng nương dựa Phật thân tướng hảo, nhất thiết tướng trí không do đâu mà khởi. Vậy nên Bát nhã Ba la mật đa chính là nhân khởi Nhất thiết trí trí. Muốn khiến trí này hiện tại nối nhau, nên lại phải tu nhóm Phật thân tướng hảo. Thân tướng hảo đây, nếu chẳng phải biến trí làm chỗ nương ấy, thời tất cả thiên, long, người, phi người chẳng nên hết lòng thành cúng dường cung kính. Vì thân tướng hảo cùng Phật biến trí làm chỗ nương dựa, nên chư thiên long thần người phi người thảy cúng dường cung kính. Bởi duyên cớ này nên sau Ta Niết bàn, chư thiên long thần người phi người thảy cúng dường cung kính Thiết lợi la Ta.

Kiều Thi Ca ! Nếu các thiện nam tử, thiện nữ nhân chỉ đối kinh điển Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen, thời là cúng dường Nhất thiết tướng trí và chỗ nương dựa của Phật thân tướng hảo, cùng sau Niết bàn Thiết lợi la Phật. Vì cớ sao ? Kiều Thi Ca ! Nhất thiết tướng trí và thân tướng hảo cùng Thiết lợi la đều lấy Bát nhã Ba la mật đa làm căn bản vậy.

Kiều Thi Ca ! Nếu các thiện nam tử thiện nữ nhân chỉ đối Phật thân và Thiết lợi la cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen, chẳng phải là cúng dường Nhất thiết tướng trí và Bát nhã Ba la mật đa đây. Vì cớ sao ? Kiều Thi Ca ! Di thể Phật thân chẳng phải làm căn bản cho Bát nhã Ba la mật đa, Nhất thiết tướng trí đây vậy.

Kiều Thi Ca ! Do nhân duyên đây, nếu các thiện nam tử thiện nữ nhân muốn cúng dường Phật hoặc thân hoặc tâm và các công đức khác; trước phải lóng nghe, thọ trì đọc tụng, tinh siêng tu học, suy nghĩ đúng lý, thơ tả giải nói kinh điển Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu như thế. Lại đem các phẩm thượng diệu cúng cụ mà cúng dường đấy.

Vì vậy nên Kiều Thi Ca ! Nếu các thiện nam tử, thiện nữ nhân viết kinh điển Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu đây, các thứ trang nghiêm, cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen. Lại đem các phẩm thượng diệu tràng hoa, hương xoa, hương bột thảy, y phục anh lạc, bảo tráng phan lọng, các ngọc diệu trân kỳ quý lạ, kỹ nhạc đèn sáng mà vì cúng dường.

Lại có các thiện nam tử, thiện nữ nhân, sau Phật niết bàn khởi xây Bảo tháp, bảy báu trau dồi; hòm ngọc đựng Phật Thiết lợi la an để trong tháp, cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen. Lại đem các phẩm thượng diệu tràng hoa, hương xoa hương bột thảy, y phục, chuỗi anh lạc, bảo tràng phan lọng, các ngọc diệu trân kỳ quý lạ, kỹ nhạc đèn sáng mà vì cúng dường. Hai chỗ sanh phước, chỗ trước sanh nhiều hơn vô lượng bội số. Vì cớ sao ?

Kiều Thi Ca ! Kinh điển Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu như thế năng sanh bố thí Ba la mật đa cho đến Bát nhãBa lamật đa vậy. Năng hiển nội không cho đến vô tánh tự tánh không vậy.

Năng sanh bốn niệm trụ, nói rộng cho đến mười tám pháp Phật bất cộng vậy. Năng sanh tất cả tam ma địa môn, đà la ni môn vậy. Năng xong việc thành thục hữu tình, nghiêm tịnh cõi Phật vậy. Năng xong Bồ tát Ma ha tát tộc họ viên mãn, sắc lực viên mãn, của cải viên mãn, quyến thuộc viên mãn vậy. Năng xong tất cả đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả vậy. Năng xong thế gian đại tộc Sát đế lợi, đại tộc Bà la môn, đại tộc Trưởng giả, đại tộc Cư sĩ, trời Bốn đại vương chúng cho đến trời Sắc cứu cánh vậy. Năng xong thế gian trời Không vô biên xứ cho đến trời Phi tưởng phi phi tưởng xứ vậy. Năng xong quả Dự lưu, Nhất lai, Bất hoàn, A la hán, Độc giác Bồ đề vậy. Năng xong hạnh Bồ tát Ma ha tát, chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề vậy. Năng xong rất thượng rất thắng vô đẳng tất cả Như Lai Ưùng Chánh Đẳng Giác Nhất thiết tướng trí vậy.

Bấy giờ, Thiên Đế Thích thưa Phật rằng : Bạch Thế Tôn ! Người châu Thiệm bộ đối kinh điển Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu đây, kẻ chẳng cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen. Họ đâu chẳng biết cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu thu được thắng lợi công đức như thế ?

Phật bảo : Kiều Thi Ca ! Ta hỏi lại ngươi cứ tùy ý đáp. Nơi ý hiểu sao ? Trong châu Thiệm bộ có bao nhiêu người thành Phật chứng tịnh, thành Pháp chứng tịnh, thành Tăng chứng tịnh ? Có bao nhiêu người đối Phật không nghi, đối Pháp không nghi, đối tăng không nghi ? Có bao nhiêu người đối Phật rốt ráo, đối Pháp rốt ráo, đối Tăng rốt ráo ? Có bao nhiêu người được ba mươi bảy Bồ đề phần pháp. Có bao nhiêu người được ba môn giải thoát. Có bao nhiêu người được tám giải thoát. Có bao nhiêu người được chín định thứ lớp. Có bao nhiêu người được bốn vô ngại giải. Có bao nhiêu người dứt hẳn ba gút được quả Dự lưu. Có bao nhiêu người mỏng tham sân si được quả nhất lai. Có bao nhiêu người dứt năm gút thuận hạ phần được quả bất hoàn. Có bao nhiêu người dứt năm gút thuận thượng phần được quả A la hán. Có bao nhiêu người phát tâm định tới Độc giác Bồ đề. Có bao nhiêu người phát tâm định tới chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề ?

Thiên Đế Thích thưa : Bạch Thế Tôn ! Trong châu Thiệm bộ có ít mấy người thành Phật chứng tịnh, thành pháp chứng tịnh, thành tăng chứng tịnh. Cho đến có ít mấy người phát tâm định tới chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề.

Bấy giờ, Phật bảo Thiên Đế Thích rằng : Như vậy, như vậy. Như ngươi đã nói. Kiều Thi Ca ! Trong châu Thiệm bộ rất ít phần người thành Phật chứng tịnh, thành Pháp chứng tịnh, thành Tăng chứng tịnh. Càng ít phần người đối Phật không nghi, đối Pháp không nghi, đối Tăng không nghi. Cho đến lại càng ít phần người phát tâm định tới chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Lại càng ít hơn phần người đã phát tâm rồi, tinh siêng tu tập hạnh tới Bồ đề. Lại càng ít hơn nữa phần người tinh siêng tu tập hạnh Bồ đề rồi, chứng được Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Vì cớ sao ?

Kiều Thi Ca ! Các loại hữu tình trôi lăn sanh tử từ vô lượng kiếp đến nay phần nhiều chẳng thấy Phật, chẳng nghe Chánh pháp, chẳng gần gũi Tăng. Chẳng hành bố thí, chẳng trì tịnh giới, chẳng tu an nhẫn, chẳng khởi tinh tiến, chẳng tập tĩnh lự, chẳng học bát nhã. Chẳng nghe nội không, chẳng tu nội không, cho đến chẳng nghe vô tánh tự tánh không, chẳng tu vô tánh tự tánh không. Chẳng nghe bốn niệm trụ, chẳng tu bốn niệm trụ. Nói rộng cho đến chẳng nghe mười tám pháp Phật bất cộng. Chẳng nghe tất cả tam ma địa môn, chẳng tu tất cả tam ma địa môn. Chẳng nghe tất cả đà la ni môn, chẳng tu tất cả đà la ni môn. Chẳng nghe nhất thiết trí, chẳng tu nhất thiết trí. Chẳng nghe đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí; chẳng tu đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí.

Kiều Thi Ca ! Do nhân duyên này, phải biết ở trong châu Thiệm bộ đây rất ít phần người thành Phật chứng tịnh, thành Pháp chứng tịnh, thành Tăng chứng tịnh. Càng ít phần người đối Phật không nghi, đối Pháp không nghi, đối Tăng không nghi. Cho đến lại càng ít phần người phát tâm định tới chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Lại càng ít hơn phần người đã phát tâm rồi, tinh siêng tu tập hạnh tới bồ đề. Lại càng ít hơn nữa phần người tinh siêng tu tập hạnh Bồ đề rồi, chứng được Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề.

Lại nữa, Kiều Thi Ca ! Ta nay hỏi ngươi, cứ tùy ý đáp. Kiều Thi Ca ! Nơi ý hiểu sao? Thôi bao nhiêu nhân loại châu Thiệm bộ ở thế giới Tam thiên đại thiên đây, bao nhiêu hữu tình cúng dường cung kính phụ mẫu, Sư trưởng. Bao nhiêu hữu tình cúng dường cung kính Sa môn, Bà la môn. Bao nhiêu hữu tình bố thí, trì giới, thọ trai, tu phước. Bao nhiêu hữu tình với trong các dục trụ tưởng nhàm ghét, tưởng vô thường, tưởng khổ, tưởng vô ngã, tưởng bất tịnh, tưởng chán ăn, tưởng tất cả thế gian chẳng đáng vui. Bao nhiêu hữu tình tu bốn tĩnh lự, bốn vô lượng, bốn vô sắc định. Bao nhiêu hữu tình cho đến phát tâm định tới chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Bao nhiêu hữu tình đã phát tâm rồi, tinh siêng tu tập hạnh tới Bồ đề. Bao nhiêu hữu tình luyện mài trưởng dưỡng tâm tới bồ đề. Bao nhiêu hữu tình phương tiện khéo léo tu hành Bát nhãBa lamật đa. Bao nhiêu hữu tình được trụ bậc Bồ tát Bất thối chuyển. Bao nhiêu hữu tình mau chứng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề ?

Thiên Đế Thích thưa : Bạch Thế Tôn ! Ơû thế giới Tam thiên đại thiên đây, ít mấy hữu tình cúng dường cung kính phụ mẫu, Sư trưởng. Cho đến ít mấy hữu tình mau chứng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề.

Phật nói : Kiều Thi Ca ! Như vậy, như vậy. Như ngươi đã nói. Kiều Thi Ca ! Ơû thế giới Tam thiên đại thiên đây rất ít hữu tình cúng dường cung kính phụ mẫu, Sư trưởng. Càng ít hữu tình cúng dường cung kính Sa môn, Bà la môn. Cho đến lại càng ít hữu tình được trụ bật Bồ tát Bất thổi chuyển. Lại càng ít hơn hữu tình mau chứng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề.

Lại nữa, Kiều Thi Ca ! Ta đem Phật nhãn thanh tịnh vô thượng, xem khắp mười phương tất cả thế giới, tuy có vô lượng vô số vô biên hữu tình phát tâm định tới Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, tinh siêng tu tập hạnh tới Bồ đề, mà bởi xa lìa phương tiện khéo léo Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu. Hoặc một, hoặc hai, hoặc ba hữu tình được trụ bậc Bồ tát Bất thối chuyển, đa phần lui đọa trong bậc thấp hèn Thanh văn Độc giác. Vì cớ sao ?

Kiều Thi Ca ! Chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề rất khó chứng được. Aùc huệ, lười nhác, tinh tiến thấp kém, thắng giải thấp kém, hữu tình thấp kém chẳng thể chứng được vậy.

Kiều Thi Ca ! Do nhân duyên này, nếu các thiện nam tử, thiện nữ nhân phát tâm định tới Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, tinh siêng tu tập hạnh tới bồ đề; muốn trụ bậc Bồ tát Bất thối chuyển mau chứng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề không lưu nạn ấy, nên đối Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu như thế hằng thường lóng nghe, thọ trì đọc tụng, tinh siêng tu tập, suy nghĩ đúng lý, ham thỉnh hỏi sư, vui vì người nói. Làm việc này rồi, lại nên thơ tả, các thứ bảo vật mà dùng trang nghiêm, cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen. Lại đem các phẩm thượng diệu tràng hoa, hương xoa hương bột thảy, y phục chuỗi anh lạc, bảo tràng phan lọng, các ngọc diệu trân kỳ quý lạ, kỹ nhạc đèn sáng mà vì cúng dường.

Kiều Thi Ca ! Các thiện nam tử thiện nữ nhân này, đối các thắng thiện pháp khác nhiếp vào Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu, cũng nên lóng nghe, thọ trì đọc tụng, tinh siêng tu tập, suy nghĩ đúng lý, ham thỉnh hỏi sư, vui vì người nói.

Sao gọi các thắng thiện pháp nhiếp vào Bát nhãBa la mật đa thẳm sâu ? Chỗ gọi bố thí cho đến tĩnh lự Ba la mật đa. Hoặc nội không cho đến vô tánh tự tánh không. Hoặc tất cả tam ma địa môn, đà la ni môn. Hoặc bốn niệm trụ, nói rộng cho đến mười tám pháp Phật bất cộng. Hoặc đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả. Hoặc vô lượng vô biên Phật pháp khác. Đấy gọi các thắng thiện pháp nhiếp vào Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu.

Kiều Thi Ca ! Các thiện nam tử thiện nữ nhân này, đối tùy thuận Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu, uẩn, xứ, giới thảy vô lượng pháp môn khác, cũng nên lóng nghe, thọ trì đọc tụng, suy nghĩ đúng lý, chẳng nên bài báng, khiến đối Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề mà làm lưu nạn. Vì cớ sao ?

Kiều Thi Ca ! Các thiện nam tử, thiện nữ nhân này nên khởi nghĩ đây : Thuở xưa Như Lai trụ ngôi Bồ tát, thường siêng tu học pháp thuận Bồ đề, chỗ gọi bát nhã Ba la mật đa cho đến bố thí Ba la mật đa. Hoặc nội không cho đến vô tánh tự tánh không. Hoặc tất cả tam ma địa môn, đà la ni môn. Hoặc bốn niệm trụ, nói rộng cho đến mười tám pháp Phật bất cộng. Hoặc đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả. Hoặc vô lượng vô biên Phật pháp khác. Hoặc tùy thuận Bát nhã Ba la mật đa, uẩn xứ giới thảy vô lượng pháp môn khác. Do đấy chứng được sở cầu Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Chúng ta ngày nay vì cầu Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, cũng nên theo học Bát nhã Ba la mật đa các pháp như thế, quyết định là Đại sư chúng ta, ta theo kia học sở nguyện sẽ mãn. Bát nhã Ba la mật đa các pháp như thế quyết định là pháp ấn của chư Phật. Tất cả Như Lai Ưùng Chánh Đẳng Giác theo kia học nên đã chứng, chính chứng, sẽ chứng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Bát nhã Ba la mật đa các pháp như thế, cũng là pháp ấn tất cả Thanh văn, Độc giác. Tất cả Dự lưu, Nhất lai, Bất hoàn, A la hán, Độc giác theo kia học, nên đã chính sẽ đến Niết bàn bờ kia.

Vì vậy, nên Kiều Thi Ca ! Các thiện nam tử thiện nữ nhân này, hoặc Phật tại thế hoặc sau Niết bàn, nên nương Bát nhã Ba la mật đa nói rộng cho đến Nhất thiết tướng trí thường siêng tu học. Vì cớ sao ? Kiều Thi Ca ! Bát nhã Ba la mật đa như thế, nói rộng cho đến Nhất thiết tướng trí là chỗ nương về của các Thanh văn, Độc giác, Bồ tát và các trời, người, a tố lạc thảy vậy.

Lại nữa, Kiều Thi Ca ! Có các thiện nam tử, thiện nữ nhân đối các Như Lai sau vào niết bàn, vì cúng dường Thiết lợi la Phật nên đem bảy báu vi diệu khởi xây bảo tháp, các thứ ngọc quý trau dồi lẫn lộn. Lượng tháp cao lớn một do tuần, rộng giảm nửa cao. Lại dùng các phẩm thượng diệu tràng hoa, hương xoa hương bột thảy, y phục anh lạc, bảo tràng phan lọng, các ngọc diệu trân kỳ quý lạ, kỹ nhạc đèn sáng, hết một đời người cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen. Nơi ý hiểu sao ? Các thiện nam tử thiện nữ nhân này, nhờ nhân duyên đây được phước nhiều chăng ?

Thiên Đế Thích thưa : Bạch Thế Tôn ! Rất nhiều. Bạch Thiện Thệ ! Rất nhiều.

Phật bảo : Kiều Thi Ca ! Nếu các thiện nam tử, thiện nữ nhân chẳng lìa tâm Nhất thiết trí trí, đem vô sở đắc mà làm phương tiện, đối Bát nhã Ba la mật đa đây chăm lòng lóng nghe, thọ trì đọc tụng, tinh siêng tu học, suy nghĩ đúng lý, rộng vì hữu tình tuyên nói lưu bố. Hoặc lại thơ tả, các thứ trang nghiêm, cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen. Lại đem các phẩm thượng diệu tràng hoa, hương xoa hương bột thảy, y phục chuỗi anh lạc, bảo tràng phan lọng, các ngọc diệu trân kỳ quý lạ, kỹ nhạc đèn sáng mà vì cúng dường. Các thiện nam tử thiện nữ nhân này, nhờ nhân duyên đây sẽ sanh nhóm phước rất nhiều hơn kia vô lượng vô biên.

Lại nữa, Kiều Thi Ca ! Thôi một việc này. Có các thiện nam tử, thiện nữ nhân đối các Đức Như Lai sau vào Niết bàn, vì cúng dường Thiết lợi la Phật, nên dùng bảy báu vi diệu khởi xây bảo tháp, các ngọc quý lạ trau dồi lẫn lộn, lượng tháp cao lớn một do tuần, rộng giảm nửa cao. Như vậy đầy rẫy một châu Thiệm bộ, hoặc bốn Đại châu, hoặc cõi Tiểu thiên, hoặc cõi Trung thiên, hoặc lại thế giới Tam thiên đại thiên; đều dùng các phẩm thiên diệu tràng hoa cho đến đèn sáng, hết một đời người cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen. Nơi ý hiểu sao ? Các thiện nam tử thiện nữ nhân này, nhờ nhân duyên đây được phước nhiều chăng ?

Thiên Đế Thích thưa : Bạch Thế Tôn ! Rất nhiều. Bạch Thiện Thệ ! Rất nhiều.

Phật bảo : Kiều Thi Ca ! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân chẳng lìa tâm Nhất thiết trí trí, đem vô sở đắc mà làm phương tiện, đối Bát nhã Ba la mật đa đây chăm lòng lóng nghe, thọ trì đọc tụng, tinh siêng tu học, suy nghĩ đúng lý, rộng vì hữu tình tuyên nói lưu bố. Hoặc lại thơ tả, các thứ trang nghiêm, cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen. Lại đem các phẩm thượng diệu tràng hoa cho đến đèn sáng mà vì cúng dường. Các thiện nam tử thiện nữ nhân này, nhờ nhân duyên đây sở sanh nhóm phước rất nhiều hơn kia vô lượng vô biên.

Lại nữa, Kiều Thi Ca ! Thôi một thế giới Tam thiên đại thiên. Giả sử các chúng hữu tình thế giới Tam thiên đại thiên đều đối Như Lai sau vào Niết bàn, vì cúng dường Thiết lợi la Phật nên đem bảy vi diệu, khởi xây bảo Tháp, các thứ ngọc quý lạ trau dồi lẫn lộn, lượng tháp cao lớn một do tuần, rộng giảm nửa cao, đều đầy thế giới Tam thiên đại thiên trong không trống hở. Lại đem các phẩm thiên diệu tràng hoa cho đến đèn sáng, hết một đời người cúng dường cung kính , tôn trọng ngợi khen. Nơi ý hiểu sao ? Các chúng hữu tình Tam thiên đại thiên thế giới như thế, nhờ nhân duyên này được phước nhiều chăng ?

Thiên Đế Thích thưa : Bạch Thế Tôn ! Rất nhiều. Bạch Thiện Thệ ! Rất nhiều.

Phật bảo : Kiều Thi Ca ! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân chẳng lìa tâm Nhất thiết trí trí, đem vô sở đắc mà làm phương tiện, đối Bát nhã Ba la mật đa đây chăm lòng lóng nghe, thọ trì đọc tụng, tinh siêng tu học, suy nghĩ đúng lý, rộng vì hữu tình tuyên nói lưu bố. Hoặc lại thơ tả, các thứ trang nghiêm, cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen. Lại đem các phẩm thượng diệu tràng hoa cho đến đèn sáng mà vì cúng dường. Các thiện nam tử thiện nữ nhân này, nhờ nhân duyên đây sở sanh nhóm phước rất nhiều hơn kia vô lượng vô biên.

Lại nữa, Kiều Thi Ca ! Thôi một thế giới Tam thiên đại thiên. Giả sử các chúng hữu tình thế giới Tam thiên đại thiên đều đối Như Lai sau vào Niết bàn, vì cúng dường Thiết lợi la Phật nên đem bảy báu vi diệu, khởi xây bảo Tháp, các thứ ngọc quý lạ trau dồi lẫn lộn, lượng tháp cao lớn một do tuần, rộng giảm nửa cao, đều đầy thế giới Tam thiên đại thiên trong không trống hở. Lại đem các phẩm thiên diệu tràng hoa cho đến đèn sáng, hết một đời người cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen. Nơi ý hiểu sao ? Các chúng hữu tình Tam thiên đại thiên thế giới như thế, nhờ nhân duyên này được phước nhiều chăng ?

Thiên Đế Thích thưa : Bạch Thế Tôn ! Rất nhiều. Bạch Thiện Thệ ! Rất nhiều.

Phật bảo : Kiều Thi Ca ! Nếu các thiện nam tử, thiện nữ nhân chẳng lìa tâm Nhất thiết trí trí, đem vô sở đắc mà làm phương tiện, đối Bát nhã Ba la mật đa đây chăm lòng lóng nghe, thọ trì đọc tụng, tinh siêng tu học; suy nghĩ đúng lý, rộng vì hữu tình tuyên nói lưu bố. Hoặc lại thơ tả, các thứ trang nghiêm, cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen. Lại đem các phẩm thượng diệu tràng hoa cho đến đèn sáng mà vì cúng dường. Các thiện nam tử thiện nữ nhân, nhờ nhân duyên đây sở sanh nhóm phước rất nhiều hơn kia vô lượng vô biên.

Khi ấy, Thiên Đế Thích liền thưa Phật rằng : Bạch Thế Tôn ! Như vậy. Bạch Thiện Thệ ! Như vậy. Nếu các thiện nam tử, thiện nữ nhân cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen Bát nhã Ba la mật đa như thế, phải biết tức là cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen chư Phật quá khứ vị lai hiện tại.

Bạch Thế Tôn ! Giả sử tất cả hữu tình mười phương thế giới đều ngang như cát Căng già, đều đối Như Lai sau vào Niết bàn, vì cúng dường Thiết lợi la Phật nên đem bảy báu vi diệu khởi xây bảo tháp, các thứ ngọc quý lạ trau dồi lẫn lộn. Lượng tháp cao lớn một do tuần, rộng giảm nửa cao, đều đầy Tam thiên đại thiên thế giới, trong không trống hở. Lại đem các phẩm thiên diệu tràng hoa cho đến đèn sáng, hoặc trải một kiếp hoặc một kiếp hơn, cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen. Bạch Thế Tôn ! Các hữu tình này, nhờ nhân duyên đây được phước nhiều chăng ?

Phật nói : Phước kia vô lượng vô biên.

Thiên Đế Thích nói : Nếu các thiện nam tử, thiện nữ nhân chẳng lìa tâm Nhất thiết trí trí, đem vô sở đắc mà làm phương tiện, đối Bát nhã Ba la mật đa đây chăm lòng lóng nghe, thọ trì đọc tụng, tinh siêng tu học, suy nghĩ đúng lý, rộng vì hữu tình tuyên nói lưu bố. Hoặc lại thơ tả, các thứ trau dồi, cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen. Lại đem các phẩm thiên diệu tràng hoa cho đến đèn sáng mà vì cúng dường. Các thiện nam tử, thiện nữ nhân này, nhờ nhân duyên đây sở sanh nhóm phước rất nhiều hơn kia vô lượng vô biên, chẳng khá nghĩ bàn, chẳng thể xưng kể. Vì cớ sao ?

Bạch Thế Tôn ! Do Bát nhã Ba la mật đa đây năng tổng thu nhiếp chứa tất cả thiện pháp. Chỗ gọi mười thiện nghiệp đạo. Hoặc bốn tĩnh lự, bốn vô lượng, bốn vô sắc định. Hoặc bốn thánh đế quán. Hoặc ba mươi bảy Bồ đề phần pháp. Hoặc ba môn giải thoát. Hoặc sáu thần thông. Hoặc tám giải thoát, chín định thứ lớp. Hoặc bố thí Ba la mật đa cho đến bát nhã Ba la mật đa. Hoặc nội không cho đến vô tánh tự tánh không. Hoặc tất cả tam ma địa môn, đà la ni môn. Hoặc Phật mười lực, bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất công. Hoặc nhất thiết trí, đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí. Hoặc vô lượng vô biên các Phật pháp khác đều nhiếp vào Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu.

Bạch Thế Tôn ! Bát nhã Ba la mật đa như thế là chơn thật pháp ấn của các Đức Như Lai Ưùng Cháng Đẳng Giác. Cũng là chơn thật pháp ấn tất cả Thanh văn, Độc giác.

Bạch Thế Tôn ! Tất cả Như Lai Ưùng Chánh Đẳng Giác đều đối Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu như thế thường siêng tu học nên đã chứng, chính chứng, sẽ chứng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Tất cả Thanh văn và các Độc giác cũng đối Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu như thế, thường siêng tu học nên đã chính sẽ đến Niết bàn bờ kia.

Bạch Thế Tôn ! Bởi nhân duyên đây, nếu các thiện nam tử, thiện nữ nhân chẳng lìa tâm Nhất thiết trí trí, đem vô sở đắc mà làm phương tiện, đối Bát nhã Ba la mật đa đây chăm lòng lóng nghe, thọ trì đọc tụng, ting siêng tu học, suy nghĩ đúng lý, rộng vì hữu tình tuyên nói lưu bố. Hoặc lại thơ tả, các thứ trang nghiêm cho đến đèn sáng mà vì cúng dường, sở sanh nhóm phước vô lượng vô biên chẳng khá nghĩ bàn chẳng thể xưng kể.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
100,291,006