Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: Nguyên Tạng   

Quyển Thứ 10: Hội thứ nhất Phẩm Khen thắng đức thứ 5. Hội thứ nhất Phẩm Hiện tướng lưỡi thứ 6

15/04/201318:51(Xem: 16266)
Quyển Thứ 10: Hội thứ nhất Phẩm Khen thắng đức thứ 5. Hội thứ nhất Phẩm Hiện tướng lưỡi thứ 6

Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa - Tập 1

Quyển Thứ 10: Hội thứ nhất Phẩm Khen thắng đức thứ 5
Hội thứ nhất Phẩm Hiện tướng lưỡi thứ 6

Hòa Thượng Thích Trí Nghiêm

Nguồn: Hòa Thượng Thích Trí Nghiêm

Bấy giờ, cụ thọ Xá Lợi Tử, cụ thọ Đại Mục Liên, cụ thọ Đại A Quang, cụ thọ Thiện Hiện thảy là bực được nhiều người trông biết. Các Đại Bí sô và Bí sô ni cùng là chúng các Bồ tát Ma ha tát và Ô ba tô ca, Ô ba tư ca đều từ tòa đứng dậy cung kính chấp tay, cùng thưa Phật rằng: Bạch Thế Tôn! Bồ tát Ma ha tát có bao Bát nhã Ba la mật đa là Đại Ba la mật đa. Thế Tôn! Bồ tát Ma ha tát có bao Bát nhã Ba la mật đa là Quảng Ba la mật đa. Thế Tôn! Bồ tát Ma ha tát có bao Bát nhã Ba la mật đa là Đệ nhất Ba la mật đa. Thế Tôn! Bồ tát Ma ha tát có bao Bát nhã Ba la mật đa là Thắng Ba la mật đa. Thế Tôn! Bồ tát Ma ha tát có bao Bát nhã Ba la mật đa là Diệu Ba la mật đa. Thế Tôn! Bồ tát Ma ha tát có bao Bát nhã Ba la mật đa là Vi diệu Ba la mật đa. Thế Tôn! Bồ tát Ma ha tát có bao Bát nhã Ba la mật đa là Tôn Ba la mật đa. Thế Tôn! Bồ tát Ma ha tát có bao Bát nhã Ba la mật đa là Cao Ba la mật đa. Thế Tôn! Bồ tát Ma ha tát có bao Bát nhã Ba la mật đa là Tối Ba la mật đa. Thế Tôn! Bồ tát Ma ha tát có bao Bát nhã Ba la mật đa là Cực Ba la mật đa. Thế Tôn! Bồ tát Ma ha tát có bao Bát nhã Ba la mật đa là Thượng Ba la mật đa. Thế Tôn! Bồ tát Ma ha tát có bao Bát nhã Ba la mật đa là Vô thượng Ba la mật đa. Thế Tôn! Bồ tát Ma ha tát có bao Bát nhã Ba la mật đa là Vô thượng thượng Ba la mật đa. Thế Tôn! Bồ tát Ma ha tát có bao Bát nhã Ba la mật đa là Đẳng Ba la mật đa. Thế Tôn! Bồ tát Ma ha tát có bao Bát nhã Ba la mật đa là Vô đẳng Ba la mật đa. Thế Tôn! Bồ tát Ma ha tát có bao Bát nhã Ba la mật đa là Vô đẳng đẳng Ba la mật đa.

Bạch Thế Tôn! Bồ tát Ma ha tát có bao Bát nhã Ba la mật đa là Vô đối Ba la mật đa. Thế Tôn! Bồ tát Ma ha tát có bao Bát nhã Ba la mật đa là Như hư không Ba la mật đa. Thế Tôn! Bồ tát Ma ha tát có bao Bát nhã Ba la mật đa là Tự tướng không Ba la mật đa. Thế Tôn! Bồ tát Ma ha tát có bao Bát nhã Ba la mật đa là Cộng tướng không Ba la mật đa. Thế Tôn! Bồ tát Ma ha tát có bao Bát nhã Ba la mật đa là Nhất thiết pháp không Ba la mật đa. Thế Tôn! Bồ tát Ma ha tát có bao Bát nhã Ba la mật đa là Bất khả đắc không Ba la mật đa. Thế Tôn! Bồ tát Ma ha tát có bao Bát nhã Ba la mật đa là Vô tánh không Ba la mật đa. Thế Tôn! Bồ tát Ma ha tát có bao Bát nhã Ba la mật đa là Tự tánh không Ba la mật đa. Thế Tôn! Bồ tát Ma ha tát có bao Bát nhã Ba la mật đa là Vô tánh tự tánh không Ba la mật đa. Thế Tôn! Bồ tát Ma ha tát có bao Bát nhã Ba la mật đa là Vô biến dị không Ba la mật đa. Thế Tôn! Bồ tát Ma ha tát có bao Bát nhã Ba la mật đa là Vô sanh Ba la mật đa. Thế Tôn! Bồ tát Ma ha tát có bao Bát nhã Ba la mật đa là Vô diệt Ba la mật đa. Thế Tôn! Bồ tát Ma ha tát có bao Bát nhã Ba la mật đa là Vô nhiễm Ba la mật đa. Thế Tôn! Bồ tát Ma ha tát có bao Bát nhã Ba la mật đa là Vô tịnh Ba la mật đa. Thế Tôn! Bồ tát Ma ha tát có bao Bát nhã Ba la mật đa là Tịch tĩnh Ba la mật đa. Thế Tôn! Bồ tát Ma ha tát có bao Bát nhã Ba la mật đa là Viễn ly Ba la mật đa. Thế Tôn! Bồ tát Ma ha tát có bao Bát nhã Ba la mật đa là Tịch chỉ Ba la mật đa. Thế Tôn! Bồ tát Ma ha tát có bao Bát nhã Ba la mật đa là Điều phục Ba la mật đa.

Bạch Thế Tôn! Bồ tát Ma ha tát có bao Bát nhã Ba la mật đa là Minh chú Ba la mật đa. Thế Tôn! Bồ tát Ma ha tát có bao Bát nhã Ba la mật đa là Thành đế Ba la mật đa. Thế Tôn! Bồ tát Ma ha tát có bao Bát nhã Ba la mật đa là Khai phát tất cả công đức Ba la mật đa. Thế Tôn! Bồ tát Ma ha tát có bao Bát nhã Ba la mật đa là Thành tựu tất cả công đức Ba la mật đa. Thế Tôn! Bồ tát Ma ha tát có bao Bát nhã Ba la mật đa là Năng phá tất cả Ba la mật đa. Thế Tôn! Bồ tát Ma ha tát có bao Bát nhã Ba la mật đa là Bất khả khuất phục Ba la mật đa.

Bạch Thế Tôn! Tu hành Bát nhã Ba la mật đa các Bồ tát Ma ha tát rất tôn rất thắng, rất thượng rất diệu, đủ đại thế lực, năng tu hành vô đẳng đẳng bố thí. Năng viên mãn vô đẳng đẳng bố thí. Năng đầy đủ vô đẳng đẳng bố thí Ba la mật đa. Năng được tự thể vô đẳng đẳng, nghĩa là thân vô biên thù thắng tướng hảo diệu trang nghiêm. Năng chứng được vô đẳng đẳng diệu pháp, nghĩa là Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề.

Thế Tôn! Tu hành Bát nhã Ba la mật đa Bồ tát Ma ha tát rất tôn rất thắng, rất thượng rất diệu, đủ đại thế lực, năng tu hành vô đẳng đẳng tịnh giới, năng viên mãn vô đẳng đẳng tịnh giới và năng đầy đủ vô đẳng đẳng tịnh giới Ba la mật đa. Năng được tự thể vô đẳng đẳng, nghĩa là thân vô biên thù thắng tướng hảo diệu trang nghiêm. Năng chứng được vô đẳng đẳng diệu pháp, nghĩa là Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề.

Bạch Thế Tôn! Tu hành Bát nhã Ba la mật đa các Bồ tát Ma ha tát rất tôn rất thắng, rất thượng rất diệu, đủ đại thế lực, năng tu hành vô đẳng đẳng an nhẫn, năng viên mãn vô đẳng đẳng an nhẫn và năng đầy đủ vô đẳng đẳng an nhẫn Ba la mật đa. Năng được tự thể vô đẳng đẳng, nghĩa là thân vô biên thù thắng tướng hảo diệu trang nghiêm. Năng chứng được vô đẳng đẳng diệu pháp, nghĩa là Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề.

Thế Tôn! Tu hành Bát nhã Ba la mật đa các Bồ tát Ma ha tát rất tôn rất thắng, rất thượng rất diệu, đủ đại thế lực, năng tu hành vô đẳng đẳng tinh tiến, năng viên mãn vô đẳng đẳng tinh tiến và năng đầy đủ vô đẳng đẳng tinh tiến Ba la mật đa. Năng được tự thể vô đẳng đẳng, nghĩa là thân vô biên thù thắng tướng hảo diệu trang nghiêm. Năng chứng được vô đẳng đẳng diệu pháp, nghĩa là Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề.

Thế Tôn! Tu hành Bát nhã Ba la mật đa các Bồ tát Ma ha tát rất tôn rất thắng, rất thượng rất diệu, đủ đại thế lực, năng tu hành vô đẳng đẳng tĩnh lự, năng viên mãn vô đẳng đẳng tĩnh lự và năng đầy đủ vô đẳng đẳng tĩnh lự Ba la mật đa. Năng được tự thể vô đẳng đẳng, nghĩa là thân vô biên thù thắng tướng hảo diệu trang nghiêm. Năng chứng được vô đẳng đẳng diệu pháp, nghĩa là Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề.

Bạch Thế Tôn! Tu hành Bát nhã Ba la mật đa các Bồ tát Ma ha tát rất tôn rất thắng, rất thượng rất diệu, đủ đại thế lực, năng tu hành vô đẳng đẳng bát nhã, năng viên mãn vô đẳng đẳng bát nhã và năng đầy đủ vô đẳng đẳng bát nhã Ba la mật đa. Năng được tự thể vô đẳng đẳng, nghĩa là thân vô biên thù thắng tướng hảo diệu trang nghiêm. Năng chứng được vô đẳng đẳng diệu pháp, nghĩa là Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề.

Bạch Thế Tôn! Tu hành Bát nhã Ba la mật đa các Bồ Tát Ma ha tát rất tôn rất thắng, rất thượng, rất diệu, đủ đại thế lực, năng an trụ vô đẳng đẳng nội không, ngoại không, nội ngoại không, không không, đại không, thắng nghĩa không, hữu vi không, vô vi không, tất cảnh không, vô tế không, tán không, vô biến dị không, bổn tánh không, tự tướng không, cộng tướng không, nhất thiết pháp không, bất khả đắc không, vô tánh không, tự tánh không, vô tánh tự tánh không. Năng viên mãn vô đẳng đẳng nội không cho đến vô tánh tự tánh không. Năng đầy đủ vô đẳng đẳng nội không cho đến vô tánh tự tánh không. Năng được tự thể vô đẳng đẳng, nghĩa là thân vô biên thù thắng tướng hảo diệu trang nghiêm. Năng chứng được vô đẳng đẳng diệu pháp, nghĩa là Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề.

Bạch Thế Tôn! Tu hành Bát nhã Ba la mật đa các Bồ tát Ma ha tát rất tôn rất thắng, rất thượng rất diệu, đủ đại thế lực, năng an trụ vô đẳng đẳng chơn như, pháp giới, pháp tánh, bất hư vọng tánh, bất biến dị tánh, bình đẳng tánh, ly sanh tánh, pháp định, pháp trụ, thật tế, hư không giới, bất tư nghì giới. Năng viên mãn vô đẳng đẳng chơn như cho đến bất tư nghì giới. Năng đầy đủ vô đẳng đẳng chơn như cho đến bất tư nghì giới. Năng được tự thể vô đẳng đẳng nghĩa là thân vô biên thù thắng tướng hảo diệu trang nghiêm. Năng chứng được vô đẳng đẳng diệu pháp, nghĩa là Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề.

Bạch Thế Tôn! Tu hành Bát nhã Ba la mật đa các Bồ tát Ma ha tát rất tôn rất thắng, rất thượng rất diệu, đủ đại thế lực. Năng tu hành vô đẳng đẳng bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi. Năng viên mãn vô đẳng đẳng bốn niệm trụ cho đến tám thánh đạo chi. Năng đầy đủ vô đẳng đẳng bốn niệm trụ cho đến tám thánh đạo chi. Năng được tự thể vô đẳng đẳng, nghĩa là thân vô biên thù thắng tướng hảo diệu trang nghiêm. Năng chứng được vô đẳng đẳng diệu pháp, nghĩa là Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề.

Bạch Thế Tôn! Tu hành Bát nhã Ba la mật đa các Bồ tát Ma ha tát rất tôn rất thắng, rất thượng rất diệu, đủ đại thế lực. Năng an trụ vô đẳng đẳng khổ tập diệt đạo thánh đế. Năng viên mãn vô đẳng đẳng khổ tập diệt đạo thánh đế. Năng đầy đủ vô đẳng đẳng khổ tập diệt đạo thánh đế. Năng được tự thể vô đẳng đẳng, nghĩa là thân vô biên thù thắng tướng hảo diệu trang nghiêm. Năng chứng được vô đẳng đẳng diệu pháp, nghĩa là Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề.

Thế Tôn! Tu hành Bát nhã Ba la mật đa các Bồ tát Ma ha tát rất tôn rất thắng, rất thượng rất diệu, đủ đại thế lực. Năng tu hành vô đẳng đẳng bốn tĩnh lự, bốn vô lượng, bốn vô sắc định. Năng viên mãn vô đẳng đẳng bốn tĩnh lự, bốn vô lượng, bốn vô sắc định. Năng đầy đủ vô đẳng đẳng bốn tĩnh lự, bốn vô lượng, bốn vô sắc định. Năng được tự thể vô đẳng đẳng, nghĩa là thân vô biên thù thắng tướng hảo diệu trang nghiêm. Năng chứng được vô đẳng đẳng diệu pháp, nghĩa làVô thượng Chánh đẳng Bồ đề.

Bạch Thế Tôn! Tu hành Bát nhã Ba la mật đa các Bồ tát Ma ha tát rất tôn rất thắng, rất thượng rất diệu, đủ đại thế lực. Năng tu hành vô đẳng đẳng tám giải thoát, tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ. Năng viên mãn vô đẳng đẳng tám giải thoát, tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ. Năng đầy đủ vô đẳng đẳng tám giải thoát, tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ. Năng được tự thể vô đẳng đẳng, nghĩa là thân vô biên thù thắng tướng hảo diệu trang nghiêm. Năng chứng được vô đẳng đẳng diệu pháp, nghĩa là Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề.

Bạch Thế Tôn! Tu hành Bát nhã Ba la mật đa các Bồ tát Ma ha tát rất tôn rất thắng, rất thượng rất diệu, đủ đại thế lực. Năng tu hành vô đẳng đẳng không, vô tướng, vô nguyện giải thoát môn. Năng viên mãn vô đẳng đẳng không, vô tướng, vô nguyện giải thoát môn. Năng đầy đủ vô đẳng đẳng không, vô tướng, vô nguyện giải thoát môn. Năng được tự thể vô đẳng đẳng, nghĩa là thân vô biên thù thắng tướng hảo diệu trang nghiêm. Năng chứng được vô đẳng đẳng diệu pháp, nghĩa là Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề.

Bạch Thế Tôn! Tu hành Bát nhã Ba la mật đa các Bồ tát Ma ha tát rất tôn rất thắng, rất thượng rất diệu, đủ đại thế lực. Năng tu hành vô đẳng đẳng đà la ni môn, tam ma địa môn. Năng viên mãn vô đẳng đẳng đà la ni môn, tam ma địa môn. Năng đầy đủ vô đẳng đẳng đà la ni môn, tam ma địa môn. Năng được tự thể vô đẳng đẳng, nghĩa là thân vô biên thù thắng tướng hảo diệu trang nghiêm. Năng chứng được vô đẳng đẳng diệu pháp, nghĩa là Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề.

Bạch Thế Tôn! Tu hành Bát nhã Ba la mật đa các Bồ tát Ma ha tát rất tôn rất thắng, rất thượng rất diệu, đủ đại thế lực. Năng tu hành vô đẳng đẳng bực Bồ tát Ma ha tát. Năng viên mãn vô đẳng đẳng bực Bồ tát Ma ha tát. Năng đầy đủ vô đẳng đẳng bực Bồ tát Ma ha tát. Năng được tự thể vô đẳng đẳng, nghĩa là thân vô biên thù thắng tướng hảo diệu trang nghiêm. Năng chứng được vô đẳng đẳng diệu pháp, nghĩa là Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề.

Bạch Thế Tôn! Tu hành Bát nhã Ba la mật đa các Bồ tát Ma ha tát rất tôn rất thắng, rất thượng rất diệu, đủ đại thế lực. Năng tu hành vô đẳng đẳng ngũ nhãn, lục thần thông. Năng viên mãn vô đẳng đẳng ngũ nhãn, lục thần thông. Năng đầy đủ vô đẳng đẳng ngũ nhãn, lục thần thông. Năng được tự thể vô đẳng đẳng, nghĩa là thân vô biên thù thắng tướng hảo diệu trang nghiêm. Năng chứng được vô đẳng đẳng diệu pháp, nghĩa là Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề.

Bạch Thế Tôn! Tu hành Bát nhã Ba la mật đa các Bồ tát Ma ha tát rất tôn rất thắng, rất thượng rất diệu, đủ đại thế lực. Năng tu hành vô đẳng đẳng Phật mười lực, bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng. Năng viên mãn vô đẳng đẳng Phật mười lực cho đến mười tám pháp Phật bất cộng. Năng đầy đủ vô đẳng đẳng Phật mười lực cho đến mười tám pháp Phật bất cộng. Năng được tự thể vô đẳng đẳng, nghĩa là thân vô biên thù thắng tướng hảo diệu trang nghiêm. Năng chứng được vô đẳng đẳng diệu pháp, nghĩa là Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề.

Bạch Thế Tôn! Tu hành Bát nhã Ba la mật đa các Bồ tát Ma ha tát rất tôn rất thắng, rất thượng rất diệu, đủ đại thế lực. Năng tu hành vô đẳng đẳng pháp vô vong thất, tánh hằng trụ xả. Năng viên mãn vô đẳng đẳng pháp vô vong thất, tánh hằng trụ xả. Năng đầy đủ vô đẳng đẳng pháp vô vong thất, tánh hằng trụ xả. Năng được tự thể vô đẳng đẳng, nghĩa là thân vô biên thù thắng tướng hảo diệu trang nghiêm. Năng chứng được vô đẳng đẳng diệu pháp, nghĩa là Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề.

Bạch Thế Tôn! Tu hành Bát nhã Ba la mật đa các Bồ tát Ma ha tát rất tôn rất thắng, rất thượng rất diệu, đủ đại thế lực. Năng tu hành vô đẳng đẳng nhất thiết trí, đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí. Năng viên mãn vô đẳng đẳng nhất thiết trí, đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí. Năng đầy đủ vô đẳng đẳng nhất thiết trí, đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí. Năng được tự thể vô đẳng đẳng, nghĩa là thân vô biên thù thắng tướng hảo diệu trang nghiêm. Năng chứng được vô đẳng đẳng diệu pháp, nghĩa là Vô thượng Chánh đắng Bồ đề.

Bạch Thế Tôn! Như Lai cũng do tu hành Bát nhã Ba la mật đa, năng tu hành an trụ viên mãn đầy đủ các thứ công đức vậy, nên mới được sắc vô đẳng đẳng, được thọ tưởng hành thức vô đẳng đẳng. Chứng vô đẳng đẳng Bồ đề, rồi chuyển vô đẳng đẳng pháp luân, để độ thoát vô lượng các loại hữu tình, khiến được thù thắng lợi ích an vui.

Các Đức Phật quá khứ, vị lai, hiện tại cùng với Bát nhã Ba la mật đa siêng năng tu học các thứ công đức thảy đều viên mãn, đã chứng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, sẽ chứng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, đang chứng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Quay xe diệu pháp, độ vô lượng chúng, khiến được thù thắng lợi ích an vui. Vậy nên, Thế Tôn! Nếu Bồ tát Ma ha tát muốn nơi tất cả pháp độ đến bờ bên kia, nên học Bát nhã Ba la mật đa. Thế Tôn! Tu hành Bát nhã Ba la mật đa các Bồ tát Ma ha tát tất cả thế gian, hoặc trời, hoặc người, a tố lạc thảy đều nên cúng dường cung kính, tôn trọng tán thán thủ hộ, khiến đối Bát nhã Ba la mật đa tinh tiến tu hành không chướng không ngại.

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Thanh văn và các Bồ tát Ma ha tát thảy rằng: Đúng như thế, như thế! Như Ngươi đã nói, tu hành Bát nhã Ba la mật đa các Bồ tát Ma ha tát tất cả thế gian, hoặc trời, hoặc người, a tố lạc thảy đều nên cúng dường cung kính, tôn trọng tán thán thủ hộ, khiến đối Bát nhã Ba la mật đa tinh tiến tu hành không chướng không ngại. Vì sao thế? Vì nhờ Bồ tát Ma ha tát này nên thế gian được có người trời xuất hiện. Nghĩa là đại tộc Sát đế lợi, đại tộc Bà la môn, đại tộc Trưởng giả, đại tộc Cư sĩ, hoặc Vua chuyển luân. Hoặc trời Tứ đại vương chúng, trời Ba mươi ba, trời Dạ ma, trời Đỗ sử đa, trời Lạc biến hóa, trời Tha hóa tự tại. Hoặc trời Phạm chúng, trời Phạm phụ, trời Phạm hội, trời Đại phạm. Hoặc trời Quang, trời Thiểu quang, trời Vô lượng quang, trời Cực quang tịnh. Hoặc trời Tịnh, trời Thiểu tịnh, trời Vô lượng tịnh, trời Biến tịnh. Hoặc trời Quảng, trời Thiểu quảng, trời Vô lượng quảng, trời Quảng quả. Hoặc trời Vô tưởng hữu tình. Hoặc trời Vô phiền, trời Vô nhiệt, trời Thiện hiện, trời Thiện kiến, trời Sắc cứu cánh. Hoặc trời Không vô biên xứ, trời Thức vô biên xứ, trời Vô sở hữu xứ và trời Phi tưởng phi phi tưởng xứ xuất hiện nơi đời. Vì nhờ Bồ tát Ma ha tát này nên mới được có Dự lưu, Nhất lai, Bất hoàn, A la hán, Độc giác, Bồ tát Ma ha tát và các Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác xuất hiện ra đời. Vì nhờ Bồ tát Ma ha tát này nên thế gian được có Tam bảo xuất hiện làm đại lợi ích cho các hữu tình. Vì nhờ Bồ tát Ma ha tát này nên thế gian được có các thứ tư sanh lạc cụ xuất hiện. Nghĩa là ăn uống, áo mặc, đồ nằm, phòng nhà, đèn sáng, ngọc ma ni, chơn châu, lưu ly, loa bối, ngọc bích, san hô, vàng bạc thảy xuất hiện nơi đời. Tóm lại mà nói: Tất cả thế gian vui người trời và vui Niết bàn, không một thứ nào chẳng đều do Bồ tát Ma ha tát như thế mà có được!

Sở vì sao? Vì Bồ tát Ma ha tát này tự chánh tu hành bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã Ba la mật đa, cũng dạy kẻ khác tu hành. Tự chính an trụ nội không, ngoại không, nội ngoại không, không không, đại không, thắng nghĩa không, hữu vi không, vô vi không, tất cảnh không, vô tế không, tán không, vô biến dị không, bổn tánh không, tự tướng không, cộng tướng không, nhất thiết pháp không, bất khả đắc không, vô tánh không, tự tánh không, vô tánh tự tánh không, cũng dạy kẻ khác an trụ. Tự an trụ chơn như, pháp giới, pháp tánh, bất hư vọng tánh, bất biến dị tánh, bình đẳng tánh, ly sanh tánh, pháp định, pháp trụ, thật tế, hư không giới, bất tư nghì giới, cũng dạy kẻ khác an trụ. Tự chính tu hành bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi, cũng dạy kẻ khác tu hành. Tự chính an trụ khổ tập diệt đạo thánh đế, cũng dạy kẻ khác an trụ. Tự chính tu hành bốn tĩnh lự, bốn vô lượng, bốn vô sắc định, cũng dạy kẻ khác tu hành. Tự chính tu hành tám giải thoát, tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ, cũng dạy kẻ khác tu hành. Tự chính tu hành không, vô tướng, vô nguyện giải thoát môn, cũng dạy kẻ khác tu hành. Tự chính tu hành đà la ni môn, tam ma địa môn, cũng dạy kẻ khác tu hành. Tự chính tu hành các bực Bồ tát, cũng dạy kẻ khác tu hành. Tự chính tu hành ngũ nhãn, lục thần thông, cũng dạy kẻ khác tu hành. Tự chính tu hành Phật mười lực, bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng, cũng dạy kẻ khác tu hành. Tự chính tu hành pháp vô vong thất, tánh hằng trụ xả, cũng dạy kẻ khác tu hành. Tự chính tu hành nhất thiết trí, đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí, cũng dạy kẻ khác tu hành.

Vì vậy, nên do nhờ tu hành Bát nhã Ba la mật đa các Bồ tát Ma ha tát này, tất cả hữu tình đều được thù thắng lợi ích an vui.

Quyển Thứ Mười
Hội Thứ Nhất
Phẩm Hiện Tướng Lưỡi
Thứ 6

Bấy giờ, Thế Tôn hiện tướng lưỡi rộng dài khắp trùm cõi Tam thiên đại thiên thế giới. Lại từ tướng lưỡi phóng ra vô lượng vô số các thứ sắc quang, khắp soi thế giới các Phật mười phương hằng hà sa thảy. Lúc bấy giờ, trong các cõi Phật phương Đông hằng hà sa thảy, đều có vô lượng vô số Bồ tát Ma ha tát xem thấy quang ấy rồi, đều đến chỗ Phật đãnh lễ cung kính bạch Thế Tôn rằng: Thần lực ai đây và vì duyên chi mà hiện điềm lành này?

Khi ấy, các Đức Phật kia đều bảo các Bồ tát Ma ha tát rằng: Thiện nam tử! Từ đây qua phương Tây có thế giới Phật tên là Kham Nhẫn, Phật hiệu Thích Ca Mâu Ni Như Lai, Ứng Chánh Đẳng Giác, Minh Hành Viên Mãn, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Trượng Phu, Điều Ngự Sĩ, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn. Nay vì chúng Bồ tát Ma ha tát thuyết Đại Bát nhã Ba la mật đa, nên hiện tướng lưỡi rộng dài khắp trùm cõi Tam thiên đại thiên thế giới. Lại từ tướng lưỡi phóng ra vô lượng vô số các thứ sắc quang, khắp soi các thế giới các Phật mười phương hằng hà sa thảy. Nay thấy quang đây tức là do tướng lưỡi Phật kia hiện ra vậy.

Khi ấy, các Bồ tát Ma ha tát nghe việc này rồi vui mừng nhảy nhót đều bạch Phật rằng: Chúng tôi muốn qua thế giới Kham Nhẫn, xem lễ cúng dường Phật Thích Ca Mâu Ni và các chúng Bồ tát, cùng nghe Bát nhã Ba la mật đa. Cúi xin Thế Tôn thương xót hứa cho!

Lúc đó, các Phật kia mỗi mỗi bảo rằng: Nay chính phải thời, tùy ý Ngươi đi. Mỗi mỗi cõi Phật vô lượng vô số chúng Bồ tát Ma ha tát đều lễ chân Phật, đi quanh hữu bảy vòng, rồi nghiêm chỉnh cầm vô lượng tràng phan, bảo cái, hoa hương chuỗi anh lạc, vàng bạc thảy và hòa tấu các thứ thượng diệu kỹ nhạc. Trải qua giây lát đến chỗ Phật này cúng dường cung kính, tôn trọng tán thán, đảnh lễ chân Phật rồi lui đứng một bên.

Bấy giờ, trong các cõi Phật hằng hà sa thảy ở phương Nam đều có vô lượng vô số Bồ tát Ma ha tát xem thấy quang đây rồi, đều đến chỗ Phật này, đảnh lễ cung kính bạch Thế Tôn rằng: Thần lực ai đây, lại vì duyên chi mà hiện điềm lành này?

Lúc đó, các Phật kia đều bảo các Bồ tát Ma ha tát rằng: Thiện nam tử! Từ đây qua phương Bắc có thế giới Phật tên là Kham Nhẫn, Phật hiệu Thích Ca Mâu Ni Như Lai, Ứng Chánh Đẳng Giác, Minh Hành Viên Mãn, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Trượng Phu, Điều Ngự Sĩ, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn. Nay vì chúng Bồ tát Ma ha tát thuyết Đại Bát nhã Ba la mật đa, nên hiện tướng lưỡi rộng dài khắp trùm cõi Tam thiên đại thiên thế giới. Lại từ tướng lưỡi phóng ra vô lượng vô số các thứ sắc quang, khắp soi thế giới các Phật. Nay thấy quang đây, tức là do tướng lưỡi Phật kia hiện ra vậy.

Khi ấy, các Bồ tát Ma ha tát nghe việc này rồi vui mừng nhảy nhót đều bạch Phật rằng: Chúng tôi muốn qua thế giới Kham Nhẫn, xem lễ cúng dường Phật Thích Ca Mâu Ni và các chúng Bồ tát Ma ha tát, cùng nghe Bát nhã Ba la mật đa. Cúi xin Thế Tôn thương xót hứa cho!

Lúc đó, các Phật kia mỗi mỗi bảo rằng: Nay chính phải thời, tùy ý Ngươi đi. Mỗi mỗi cõi Phật vô lượng vô số chúng Bồ tát Ma ha tát đều lễ chân Phật, đi quanh hữu bảy vòng, rồi nghiêm chỉnh cầm vô lượng tràng phan, bảo cái, hoa hương chuỗi anh lạc, vàng bạc thảy và hòa tấu các thứ thượng diệu kỹ nhạc. Trải qua giây lát đến chỗ Phật này cúng dường cung kính, tôn trọng tán thán, đảnh lễ chân Phật rồi lui đứng một bên.

Bấy giờ, trong các cõi Phật hằng hà sa thảy ở phương Tây đều có vô lượng vô số Bồ tát Ma ha tát xem thấy quang đây rồi, đều đến chỗ Phật này đảnh lễ cung kính, bạch Thế Tôn rằng: Thần lực ai đây, lại vì duyên chi mà hiện điềm lành này?

Khi đó, các Phật kia đều bảo các Bồ tát Ma ha tát rằng: Thiện nam tử! Từ đây qua phương Đông có thế giới Phật tên là Kham Nhẫn, Phật hiệu Thích Ca Mâu Ni Như Lai, Ứng Chánh Đẳng Giác, Minh Hành Viên Mãn, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Trượng Phu, Điều Ngự Sĩ, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn. Nay vì chúng Bồ tát Ma ha tát thuyết Đại Bát nhã Ba la mật đa, nên hiện tướng lưỡi rộng dài khắp trùm cõi Tam thiên đại thiên thế giới. Lại từ tướng lưỡi phóng ra vô lượng vô số các thứ sắc quang, soi khắp thế giới các Phật mười phương hằng hà sa thảy. Nay thấy quang đây, tức là do tướng lưỡi Phật kia hiện ra vậy.

Lúc đó, các Bồ tát Ma ha tát nghe việc này rồi vui mừng nhảy nhót, đều bạch Phật rằng: Chúng tôi muốn qua thế giới Kham Nhẫn xem lễ cúng dường Phật Thích Ca Mâu Ni và các chúng Bồ tát Ma ha tát, cùng nghe Bát nhã Ba la mật đa. Cúi xin Thế Tôn thương xót hứa cho!

Khi ấy, các Phật kia mỗi mỗi bảo rằng: Nay chính phải thời, tùy ý Ngươi đi. Mỗi mỗi cõi Phật, vô lượng vô số chúng Bồ tát Ma ha tát đều lễ chân Phật, đi quanh hữu bảy vòng, rồi nghiêm chỉnh cầm vô lượng tràng phan, bảo cái, hoa hương, chuỗi anh lạc, vàng bạc thảy và hòa tấu các thứ thượng diệu kỹ nhạc. Trải qua giây lát đến chỗ Phật này cúng dường cung kính, tôn trọng tán thán, đảnh lễ chân Phật rồi lui đứng một bên.

Bấy giờ, trong các cõi Phật hằng hà sa thảy ở phương Bắc đều có vô lượng vô số Bồ tát Ma ha tát xem thấy quang đây rồi, đều đến chỗ Phật kia, đảnh lễ cung kính, bạch Thế Tôn rằng: Thần lực ai đây, lại vì duyên chi mà hiện điềm lành này?

Khi đó, các Phật kia đều bảo Bồ tát Ma ha tát rằng: Thiện nam tử! Từ đây qua phương Nam có thế giới Phật tên là Kham Nhẫn, Phật hiệu Thích Ca Mâu Ni Như Lai, Ứng Chánh Đẳng Giác, Minh Hành Viên Mãn, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Trượng Phu, Điều Ngự Sĩ, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn. Nay vì chúng Bồ tát Ma ha tát thuyết Đại Bát nhã Ba la mật đa, nên hiện tướng lưỡi rộng dài khấp trùm cõi Tam thiên đại thiên thế giới. Lại từ tướng lưỡi phóng ra vô lượng vô số các sắc quang, khắp soi thế giới các Phật ở mười phương hằng hà sa thảy. Nay thấy quang đây, tức là do tướng lưỡi Phật kia hiện ra vậy.

Lúc ấy, các Bồ tát Ma ha tát nghe việc này rồi vui mừng nhảy nhót, đều bạch Phật rằng: Chúng tôi muốn qua thế giới Kham Nhẫn xem lễ cúng dường Phật Thích Ca Mâu Ni và các chúng Bồ tát Ma ha tát, cùng nghe Bát nhã Ba la mật đa. Cúi xin Thế Tôn thương xót hứa cho!

Khi đó, các Phật kia mỗi mỗi bảo rằng: Nay chính phải thời, tùy ý Ngươi đi. Mỗi mỗi cõi Phật vô lượng vô số chúng Bồ tát Ma ha tát đều lễ chân Phật, đi quanh hữu bảy vòng, rồi nghiêm chỉnh cầm vô lượng tràng phan, bảo cái, hoa hương, chuỗi anh lạc, vàng bạc thảy và hòa tấu các thứ thượng diệu kỹ nhạc. Trải qua giây lát đến chỗ Phật này cúng dường cung kính, tôn trọng tán thán, đảnh lễ chân Phật rồi lui qua đứng một bên.

Bấy giờ, trong các cõi Phật hằng hà sa thảy ở phương Đông Bắc đều có vô lượng vô số Bồ tát Ma ha tát xem thấy quang đây rồi, đều đến chỗ Phật đảnh lễ cung kính, bạch Thế Tôn rằng: Thần lực ai đây, lại vì duyên chi mà hiện điềm lành này?

Khi đó, các Phật kia đều bảo Bồ tát Ma ha tát rằng: Thiện nam tử! Từ đây qua phương Tây Nam có thế giới Phật tên là Kham Nhẫn, Phật hiệu Thích Ca Mâu Ni Như Lai, Ứng Chánh Đẳng Giác, Minh Hành Viên Mãn, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Trượng Phu, Điều Ngự Sĩ, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn. Nay vì các chúng Bồ tát Ma ha tát thuyết Đại Bát nhã Ba la mật đa, nên hiện tướng lưỡi rộng dài khắp trùm cỡi Tam thiên đại thiên thế giới. Lại từ tướng lưỡi phóng ra vô lượng vô số các thứ sắc quang, khắp soi thế giới các Phật mười phương hằng hà sa thảy. Nay thấy quang đây, tức là do tướng lưỡi Phật kia hiện ra vậy.

Lúc ấy, các Bồ tát Ma ha tát nghe việc này rồi vui mừng nhảy nhót, đều bạch Phật rằng: Chúng tôi muốn qua thế giới Kham Nhẫn xem lễ cúng dường Phật Thích Ca Mâu Ni và các chúng Bồ tát Ma ha tát, cùng nghe Bát nhã Ba la mật đa. Cúi xin Thế Tôn thương xót hứa cho!

Khi ấy, các Phật kia mỗi mỗi bảo rằng: Nay chính phải thời, tùy ý Ngươi đi. Mỗi mỗi cõi Phật vô lượng vô số chúng Bồ tát Ma ha tát đều lễ chân Phật, đi quanh hữu bảy vòng, rồi nghiêm chỉnh cầm vô lượng tràng phan, bảo cái, hoa hương, chuỗi anh lạc, vàng bạc thảy và hòa tấu các thứ thượng diệu kỹ nhạc. Trải qua giây lát đến chỗ Phật này cúng dường cung kính, tôn trọng tán thán, đảnh lễ chân Phật rồi lui đứng một bên.

Bấy giờ, trong các cõi Phật hằng hà sa thảy ở phương Đông Nam đều có vô lượng vô số Bồ tát Ma ha tát xem thấy quang đây rồi, đều đến Phật này đảnh lễ cung kính bạch Thế Tôn rằng: Thần lực ai đây, lại vì duyên chi mà hiện điềm lành này?

Khi đó, các Phật kia đều bảo các Bồ tát Ma ha tát rằng: Thiện nam tử! Từ đây qua phương Tây Bắc có thế giới Phật tên là Kham Nhẫn, Phật hiệu Thích Ca Mâu Ni Như Lai, Ứng Chánh Đẳng Giác, Minh Hành Viên Mãn, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Trượng Phu, Điều Ngự Sĩ, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn. Nay vì các chúng Bồ tát Ma ha tát thuyết Đại Bát nhã Ba la mật đa, nên hiện tướng lưỡi rộng dài khắp trùm cõi Tam thiên đại thiên thế giới. Lại từ tướng lưỡi phóng ra vô lượng vô số các thứ sắc quang, khắp soi thế giới các Phật hằng hà sa thảy ở mười phương. Nay thấy quang đây, tức là do tướng lưỡi Phật kia hiện ra vậy.

Lúc đó, các Bồ tát Ma ha tát nghe việc này rồi vui mừng nhảy nhót, đều bạch Phật rằng: Chúng tôi muốn qua thế giới Kham Nhẫn xem lễ cúng dường Phật Thích Ca Mâu Ni và các chúng Bồ tát Ma ha tát, cùng nghe Bát nhã Ba la mật đa. Cúi xin Thế Tôn thương xót hứa cho!

Khi ấy, các Phật kia mỗi mỗi bảo rằng: Nay chính phải thời, tùy ý Ngươi đi. Mỗi mỗi cõi Phật vô lượng vô số chúng Bồ tát Ma ha tát đều lễ chân Phật, đi quanh hữu bảy vòng, rồi nghiêm chỉnh cầm vô lượng tràng phan, bảo cái, hoa hương, chuỗi anh lạc, vàng bạc thảy và hòa tấu các thứ thượng diệu kỹ nhạc. Trải qua giây lát đến chỗ Phật này cúng dường cung kính, tôn trọng tán thán, đảnh lễ chân Phật rồi lui đứng một bên.

Bấy giờ, trong các cõi Phật hằng hà sa thảy ở phương Tây Nam đều có vô lượng vô số Bồ tát Ma ha tát xem thấy quang đây rồi, đều đến Phật này đảnh lễ cung kính, bạch Thế Tôn rằng: Thần lực ai đây, lại vì duyên chi mà hiện điềm lành này?

Khi ấy, các Phật kia đều bảo các Bồ tát Ma ha tát rằng: Thiện nam tử! Từ đây qua phương Đông Bắc có thế giới Phật tên là Kham Nhẫn, Phật hiệu Thích Ca Mâu Ni Như Lai, Ứng Chánh Đẳng Giác, Minh Hành Viên Mãn, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Trượng Phu, Điều Ngự Sĩ, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn. Nay vì chúng Bồ tát Ma ha tát thuyết Đại Bát nhã Ba la mật đa, nên hiện tướng lưỡi rộng dài khắp trùm cõi Tam thiên đại thiên thế giới. Lại từ tướng lưỡi phóng ra vô lượng vô số các thứ sắc quang, khắp soi thế giới các Phật ở mười phương hằng hà sa thảy. Nay thấy quang này, tức là do tướng lưỡi Phật kia hiện ra vậy.

Lúc đó, các Bồ tát Ma ha tát nghe việc này rồi vui mừng nhảy nhót, đều bạch Phật rằng: Chúng tôi muốn qua thế giới Kham Nhẫn xem lễ cúng dường Phật Thích Ca Mâu Ni và các chúng Bồ tát Ma ha tát, cùng nghe Bát nhã Ba la mật đa. Cúi xin Thế Tôn thương xót hứa cho!

Khi đó, các Phật kia mỗi mỗi bảo rằng: Nay chính phải thời, tùy ý Ngươi đi. Mỗi mỗi cõi Phật vô lượng vô số chúng Bồ tát Ma ha tát đều lễ chân Phật, đi quanh hữu bảy vòng, rồi nghiêm chỉnh cầm vô lượng tràng phan, bảo cái, hoa hương, chuỗi anh lạc, vàng bạc thảy và hòa tấu các thứ thượng diệu kỹ nhạc. Trải qua giây lát đến chỗ Phật này cúng dường cung kính, tôn trọng tán thán, đảnh lễ chân Phật rồi lui đứng một bên.

Bấy giờ, trong các cõi Phật hằng hà sa thảy ở phương Tây Bắc đều có vô lượng vô số Bồ tát Ma ha tát xem thấy quang đây rồi, đều đến chỗ Phật kia đảnh lễ cung kính bạch Thế Tôn rằng: Thần lực ai đây, lại vì duyên chi mà có điềm lành này?

Khi ấy, các Phật kia đều bảo các Bồ tát Ma ha tát rằng: Thiện nam tử! Từ đây qua phương Đông Nam có thế giới Phật tên là Kham Nhẫn, Phật hiệu Thích Ca Mâu Ni Như Lai, Ứng Chánh Đẳng Giác, Minh Hành Viên mãn, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Trượng Phu, Điều Ngự Sĩ, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn. Nay vì chúng Bồ tát Ma ha tát thuyết Đại Bát nhã Ba la mật đa, nên hiện tướng lưỡi rộng dài khắp trùm cõi Tam thiên đại thiên thế giới. Lại từ tướng lưỡi phóng ra vô lượng vô số các thứ sắc quang, khắp soi thế giới các Phật ở mười phương hằng hà sa thảy. Nay thấy quang này, tức là do tướng lưỡi Phật kia hiện ra vậy.

Lúc đó, các Bồ tát Ma ha tát nghe việc này rồi vui mừng nhảy nhót, đều bạch Phật rằng: Chúng tôi muốn qua thế giới Kham Nhẫn xem lễ cúng dường Phật Thích Ca Mâu Ni và các chúng Bồ tát Ma ha tát, cùng nghe Bát nhã Ba la mật đa. Cúi xin Thế Tôn thương xót hứa cho!

Lúc đó, các Phật kia mỗi mỗi bảo rằng: Nay chính phải thời, tùy ý Ngươi đi. Mỗi mỗi cõi Phật vô lượng vô số chúng Bồ tát Ma ha tát đều lễ chân Phật, đi quanh hữu bảy vòng, rồi nghiêm chỉnh cầm vô lượng tràng phan, bảo cái, hoa hương, chuỗi anh lạc, vàng bạc thảy và hòa tấu các thứ thượng diệu kỹ nhạc. Trải qua giây lát đến chỗ Phật này cúng dường cung kính, tôn trọng tán thán, đảnh lễ chân Phật rồi lui qua đứng một bên.

Bấy giờ, trong các cõi Phật hằng hà sa thảy ở phương Hạ đều có vô lượng vô số Bồ tát Ma ha tát xem thấy quang đây rồi, đều đến chỗ Phật kia đảnh lễ cung kính bạch Thế Tôn rằng: Thần lực ai đây, lại vì duyên chi mà có điềm lành này?

Khi ấy, các Phật kia đều bảo Bồ tát Ma ha tát rằng: Thiện nam tử! Từ đây lên trên phương Thượng có thế giới Phật tên là Kham Nhẫn. Phật hiệu Thích Ca Mâu Ni Như Lai, Ứng Chánh Đẳng Giác, Minh Hành Viên mãn, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Trượng Phu, Điều Ngự Sĩ, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn. Nay vì chúng Bồ tát Ma ha tát thuyết Đại Bát nhã Ba la mật đa, nên hiện tướng lưỡi rộng dài khắp trùm cõi Tam thiên đại thiên thế giới. Lại từ tướng lưỡi phóng ra vô lượng vô số các thứ sắc quang, khắp soi thế giới các Phật hằng hà sa thảy ở mười phương. Nay thấy quang đây, tức là do tướng lưỡi Phật kia hiện ra vậy.

Lúc ấy, các Bồ tát Ma ha tát nghe việc này rồi vui mừng nhảy nhót đều bạch Phật rằng: Chúng Tôi muốn lên trên thế giới Kham Nhẫn xem lễ cúng dường Phật Thích Ca Mâu Ni và các chúng Bồ tát Ma ha tát, cùng nghe Bát nhã Ba la mật đa. Cúi xin Thế Tôn thương xót hứa cho!

Lúc đó, các Phật kia mỗi mỗi bảo rằng: Nay chính phải thời, tùy ý Ngươi đi. Mỗi mỗi cõi Phật vô lượng vô số chúng Bồ tát Ma ha tát đều lễ chân Phật, đi quanh hữu bảy vòng, rồi nghiêm chỉnh cầm vô lượng tràng phan, bảo cái, hoa hương, chuỗi anh lạc, vàng bạc thảy và hòa tấu các thứ thượng diệu kỹ nhạc. Trải qua giây lát đến chỗ Phật này cúng dường cung kính, tôn trọng tán thán, đảnh lễ chân Phật rồi lui qua đứng một bên.

Bấy giờ, trong các cõi Phật hằng hà sa thảy ở phương Thượng đều có vô lượng vô số Bồ tát Ma ha tát xem thấy quang đây rồi, đều đến chỗ Phật kia đảnh lễ cung kính bạch Thế Tôn rằng: Thần lực ai đây, lại vì duyên chi mà có điềm lành này?

Khi ấy, các Phật kia đều bảo Bồ tát Ma ha tát rằng: Thiện nam tử! Từ đây xuống phương Hạ có thế giới Phật tên là Kham Nhẫn. Phật hiệu Thích Ca Mâu Ni Như Lai, Ứng Chánh Đẳng Giác, Minh Hành Viên mãn, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Trượng Phu, Điều Ngự Sĩ, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn. Nay vì chúng Bồ tát Ma ha tát thuyết Đại Bát nhã Ba la mật đa, nên hiện tướng lưỡi rộng dài khắp trùm cõi Tam thiên đại thiên thế giới. Lại từ tướng lưỡi phóng ra vô lượng vô số các thứ sắc quang, khắp soi thế giới các Phật hằng hà sa thảy ở mười phương. Nay thấy quang đây, tức là do tướng lưỡi Phật kia hiện ra vậy.

Lúc ấy, các Bồ tát Ma ha tát nghe việc này rồi vui mừng nhảy nhót đều bạch Phật rằng: Chúng tôi muốn xuống thế giới Kham Nhẫn xem lễ cúng dường Phật Thích Ca Mâu Ni và các chúng Bồ tát Ma ha tát, cùng nghe Bát nhã Ba la mật đa. Cúi xin Thế Tôn thương xót hứa cho!

Khi đó, các Phật kia mỗi mỗi bảo rằng: Nay chính phải thời, tùy ý Ngươi đi. Mỗi mỗi cõi Phật vô lượng vô số chúng Bồ tát Ma ha tát đều lễ chân Phật, đi quanh hữu bảy vòng, rồi nghiêm chỉnh cầm vô lượng tràng phan, bảo cái, hoa hương, chuỗi anh lạc, vàng bạc thảy và hòa tấu các thứ thượng diệu kỹ nhạc. Trải qua giây lát đến chỗ Phật này cúng dường cung kính, tôn trọng tán thán, đảnh lễ chân Phật rồi lui qua đứng một bên.

Bấy giờ, trời Tứ đại vương chúng cho đến trời Tha hóa tự tại, trời Phạm chúng cho đến trời Sắc cứu cánh đều cầm vô lượng các thứ hương, tràng hoa, nghĩa là hương xoa, hương bột, hương đốt, hương cây, hương lá, các thứ hương trộn lẫn. Tràng hoa thích ý, tràng hoa sanh loại, tràng hoa long tiền, vô lượng các thứ tràng hoa lẫn lộn và cầm vô lượng các thứ hoa trời: Hoa ốt bát la, hoa bát đặc ma, hoa câu mỗ đà, hoa bôn trà lợi, hoa vi diệu âm, hoa đại vi diệu âm và kỳ dư vô lượng các thứ hoa trời, đem đến chỗ Phật cúng dường cung kính, tôn trọng tán thán, đảnh lễ chân Phật rồi lui qua đứng một bên.

Bấy giờ, các chúng Bồ tát Ma ha tát đã đến và bao nhiêu vô lượng trời cõi Dục, cõi Sắc đã hiến cúng các món món bảo tràng phan cái, chuỗi ngọc anh lạc và các thứ hoa hương. Vì thần lực Phật nên vọt lên không trung hiệp thành lọng đài, khắp che cõi Phật Tam thiên đại thiên. Bốn góc đỉnh trên đài đều có bảo tràng, bảo tràng trên lọng đài đều rũ chuỗi anh lạc và thắng phan sắc màu, tràng hoa ngọc lạ, những món món trang nghiêm rất đáng ưa thích.

Trong hội lúc này có trăm ngàn trăm ức muôn ức chúng hữu tình chấp tay cung kính mà bạch Phật rằng: Đời vị lai, chúng tôi thảy nguyện được làm Phật, tướng hảo oai đức như Thế Tôn ngày nay. Cõi nước trang nghiêm, Thanh văn, Bồ tát, Thiên nhân chúng hội được chuyển pháp luân thảy đều như Phật ngày nay!

Bấy giờ, Thế Tôn biết tâm nguyện kia đã đối các pháp ngộ Vô sanh nhẫn, rõ thấu tất cả chẳng sanh chẳng diệt, không tác không vi, liền cười chúm chím. Diện môn lại một lần nữa phóng các thứ sắc quang. Tôn giả A Nan liền từ tòa đứng dậy chắp tay cung kính thưa rằng: Bạch Thế Tôn! Nhân gì duyên chi, hiện mỉm cười này?

Phật bảo A Nan: Từ tòa này dậy, trăm ngàn trăm ức muôn ức chúng hội đã đối các pháp ngộ Vô sanh nhẫn. Ở đời đương lai, trải qua sáu mươi tám trăm ức đại kiếp tu hạnh Bồ tát, rồi trong kiếp Hoa Tích sẽ được làm Phật đều đồng một hiệu là Giác Phần Hoa Như Lai, Ứng Chánh Đẳng Giác, Minh Hành Viên mãn, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Trượng Phu, Điều Ngự Sĩ, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
100,293,640