Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: Nguyên Tạng   

Quyển Thứ 190: Hội thứ nhất Phẩm Khó Tin Hiểu Thứ 34-9

17/04/201312:35(Xem: 15270)
Quyển Thứ 190: Hội thứ nhất Phẩm Khó Tin Hiểu Thứ 34-9

Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa - Tập 8

Quyển Thứ 190: Hội thứ nhất Phẩm Khó Tin Hiểu Thứ 34-9

Hòa Thượng Thích Trí Nghiêm

Nguồn: Hòa Thượng Thích Trí Nghiêm

Lại nữa, Thiện Hiện! Ngã thanh tịnh tức sắc thanh tịnh, sắc thanh tịnh tức ngã thanh tịnh. Vì cớ sao? Là ngã thanh tịnh cùng sắc thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy. Ngã thanh tịnh tức thọ tưởng hành thức thanh tịnh, thọ tưởng hành thức thanh tịnh tức ngã thanh tịnh. Vì cớ sao? Là ngã thanh tịnh cùng thọ tưởng hành thức thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy.

Thiện Hiện! Ngã thanh tịnh tức nhãn xứ thanh tịnh , nhãn xứ thanh tịnh tức ngã thanh tịnh. Vì cớ sao? Là ngã thanh tịnh cùng nhãn xứ thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy. Ngã thanh tịnh tức nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ thanh tịnh, nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ thanh tịnh tức ngã thanh tịnh. Vì cớ sao? Là ngã thanh tịnh cùng nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy.

Thiện Hiện! Ngã thanh tịnh tức sắc xứ thanh tịnh, sắc xứ thanh tịnh tức ngã thanh tịnh. Vì cớ sao? Là ngã thanh tịnh cùng sắc xứ thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy. Ngã thanh tịnh tức thanh hương vị xúc pháp xứ thanh tịnh , thanh hương vị xúc pháp xứ thanh tịnh tức ngã thanh tịnh. Vì cớ sao? Là ngã thanh tịnh cùng thanh hương vị xúc pháp xứ thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy.

Thiện Hiện! Ngã thanh tịnh tức nhãn giới thanh tịnh, nhãn giới thanh tịnh tức ngã thanh tịnh. Vì cớ sao? Là ngã thanh tịnh cùng nhãn giới thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy. Ngã thanh tịnh tức sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh; sắc giới cho đến nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh tức ngã thanh tịnh. Vì cớ sao? Là ngã thanh tịnh cùng sắc giới cho đến nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy.

Thiện Hiện! Ngã thanh tịnh tức nhĩ giới thanh tịnh, nhĩ giới thanh tịnh tức ngã thanh tịnh. Vì cớ sao? Là ngã thanh tịnh cùng nhĩ giới thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy. Ngã thanh tịnh tức thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh; thanh giới cho đến nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh tức ngã thanh tịnh. Vì cớ sao? Là ngã thanh tịnh cùng thanh giới cho đến nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy.

Thiện Hiện! Ngã thanh tịnh tức tỷ giới thanh tịnh , tỷ giới thanh tịnh tức ngã thanh tịnh. Vì cớ sao? Là ngã thanh tịnh cùng tỷ giới thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy. Ngã thanh tịnh tức hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh; hương giới cho đến tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh tức ngã thanh tịnh. Vì cớ sao? Là ngã thanh tịnh cùng hương giới cho đến tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy.

Thiện Hiện! Ngã thanh tịnh tức thiệt giới thanh tịnh, thiệt giới thanh tịnh tức ngã thanh tịnh. Vì cớ sao? Là ngã thanh tịnh cùng thiệt giới thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy. Ngã thanh tịnh tức vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh; vị giới cho đến thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh tức ngã thanh tịnh. Vì cớ sao? Là ngã thanh tịnh cùng vị giới cho đến thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy.

Thiện Hiện! Ngã thanh tịnh tức thân giới thanh tịnh, thân giới thanh tịnh tức ngã thanh tịnh. Vì cớ sao? Là ngã thanh tịnh cùng thân giới thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy. Ngã thanh tịnh tức xúc giới, thân thức giới và thân xúc, thân xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh; xúc giới cho đến thân xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh tức ngã thanh tịnh. Vì cớ sao? Là ngã thanh tịnh cùng xúc giới cho đến thân xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy.

Thiện Hiện! Ngã thanh tịnh tức ý giới thanh tịnh , ý giới thanh tịnh tức ngã thanh tịnh. Vì cớ sao? Là ngã thanh tịnh cùng ý giới thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy. Ngã thanh tịnh tức pháp giới, ý thức giới và ý xúc, ý xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh; pháp giới cho đến ý xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh tức ngã thanh tịnh. Vì cớ sao? Là ngã thanh tịnh cùng pháp giới cho đến ý xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy.

Thiện Hiện! Ngã thanh tịnh tức địa giới thanh tịnh, địa giới thanh tịnh tức ngã thanh tịnh. Vì cớ sao? Là ngã thanh tịnh cùng địa giới thanh tịnh không không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy. Ngã thanh tịnh tức thủy hỏa phong không thức giới thanh tịnh, thủy hỏa phong không thức giới thanh tịnh tức ngã thanh tịnh. Vì cớ sao? Là ngã thanh tịnh cùng thủy hỏa phong không thức giới thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy.

Thiện Hiện! Ngã thanh tịnh tức vô minh thanh tịnh, vô minh thanh tịnh tức ngã thanh tịnh. Vì cớ sao? Là ngã thanh tịnh cùng vô minh thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy. Ngã thanh tịnh tức hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử sầu thán khổ ưu não thanh tịnh; hành cho đến lão tử sầu thán khổ ưu não thanh tịnh tức ngã thanh tịnh. Vì cớ sao? Là ngã thanh tịnh cùng hành cho đến lão tử sầu thán khổ ưu não thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy.

Thiện Hiện! Ngã thanh tịnh tức bố thí Ba la mật đa thanh tịnh, bố thí Ba la mật đa thanh tịnh tức ngã thanh tịnh. Vì cớ sao? Là ngã thanh tịnh cùng bố thí Ba la mật đa thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy. Ngã thanh tịnh tức tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến , tĩnh lự, Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh; tịnh giới cho đến Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh tức ngã thanh tịnh. Vì cớ sao? Là ngã thanh tịnh cùng tịnh giới cho đến Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy.

Thiện Hiện! Ngã thanh tịnh tức nội không thanh tịnh, nội không thanh tịnh tức ngã thanh tịnh. Vì cớ sao? Là ngã thanh tịnh cùng nội không thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy. Ngã thanh tịnh tức ngoại không , nội ngoại không , không không, đại không , thắng nghĩa không , hữu vi không , vô vi không , tất cảnh không , vô tế không, tán không , vô biến dị không , bổn tánh không, tự tướng không , cộng tướng không , nhất thiết pháp không , bất khả đắc không , vô tánh không , tự tánh không , vô tánh tự tánh không thanh tịnh; ngoại không cho đến vô tánh tự tánh không thanh tịnh tức ngã thanh tịnh. Vì cớ sao? Là ngã thanh tịnh cùng ngoại không cho đến vô tánh tự tánh không thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy.

Thiện Hiện! Ngã thanh tịnh tức chơn như thanh tịnh, chơn như thanh tịnh tức ngã thanh tịnh. Vì cớ sao? Là ngã thanh tịnh cùng chơn như thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy. Ngã thanh tịnh tức pháp giới, pháp tánh, bất hư vọng tánh, bất biến dị tánh, bình đẳng tánh, ly sanh tánh, pháp định, pháp trụ, thật tế, hư không giới, bất tư nghì giới thanh tịnh; pháp giới cho đến bất tư nghì giới thanh tịnh tức ngã thanh tịnh. Vì cớ sao? Là ngã thanh tịnh cùng pháp giới cho đến bất tư nghì giới thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy.

Thiện Hiện! Ngã thanh tịnh tức khổ thánh đế thanh tịnh, khổ thánh đế thanh tịnh tức ngã thanh tịnh. Vì cớ sao? Là ngã thanh tịnh cùng khổ thánh đế thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy. Ngã thanh tịnh tức tập diệt đạo thánh đế thanh tịnh, tập diệt đạo thánh đế thanh tịnh tức ngã thanh tịnh. Vì cớ sao? Là tập diệt đạo thánh đế thanh tịnh cùng ngã thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy.

Thiện Hiện! Ngã thanh tịnh tức bốn tĩnh lự thanh tịnh, bốn tĩnh lự thanh tịnh tức ngã thanh tịnh. Vì cớ sao? Là ngã thanh tịnh cùng bốn tĩnh lự thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy. Ngã thanh tịnh tức bốn vô lượng, bốn vô sắc định thanh tịnh; bốn vô lượng, bốn vô sắc định thanh tịnh tức ngã thanh tịnh. Vì cớ sao? Là ngã thanh tịnh cùng bốn vô lượng , bốn vô sắc định thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy.

Thiện Hiện! Ngã thanh tịnh tức tám giải thoát thanh tịnh, tám giải thoát thanh tịnh tức ngã thanh tịnh. Vì cớ sao? Là ngã thanh tịnh cùng tám giải thoát thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy. Ngã thanh tịnh tức tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ thanh tịnh; tám thắng xứ , chín thứ đệ định, mười biến xứ thanh tịnh tức ngã thanh tịnh. Vì cớ sao? Là ngã thanh tịnh cùng tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy.

Thiện Hiện! Ngã thanh tịnh tức bốn niệm trụ thanh tịnh, bốn niệm trụ thanh tịnh tức ngã thanh tịnh. Vì cớ sao? Là ngã thanh tịnh cùng bốn niệm trụ thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy. Ngã thanh tịnh tức bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi thanh tịnh; bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chi thanh tịnh tức ngã thanh tịnh. Vì cớ sao? Là ngã thanh tịnh cùng bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chi thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy.

Thiện Hiện! Ngã thanh tịnh tức không giải thoát môn thanh tịnh, không giải thoát môn thanh tịnh tức ngã thanh tịnh. Vì cớ sao? Là ngã thanh tịnh cùng không giải thoát môn thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy. Ngã thanh tịnh tức vô tướng, vô nguyện giải thoát môn thanh tịnh; vô tướng, vô nguyện giải thoát môn thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy.

Thiện Hiện! Ngã thanh tịnh tức Bồ Tát thập địa thanh tịnh, Bồ Tát thập địa thanh tịnh tức ngã thanh tịnh. Vì cớ sao? Là ngã thanh tịnh cùng Bồ Tát thập địa thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy.

Thiện Hiện! Ngã thanh tịnh tức năm nhãn thanh tịnh, năm nhãn thanh tịnh tức ngã thanh tịnh. Vì cớ sao? Là ngã thanh tịnh cùng năm nhãn thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy. Ngã thanh tịnh tức sáu thần thông thanh tịnh, sáu thần thông thanh tịnh tức ngã thanh tịnh. Vì cớ sao? Là ngã thanh tịnh cùng sáu thần thông thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy.

Thiện Hiện! Ngã thanh tịnh tức Phật mười lực thanh tịnh, Phật mười lực thanh tịnh tức ngã thanh tịnh. Vì cớ sao? Là ngã thanh tịnh cùng Phật mười lực thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy. Ngã thanh tịnh tức bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh; bốn vô sở úy cho đến mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh tức ngã thanh tịnh. Vì cớ sao? Là ngã thanh tịnh cùng bốn vô sở úy cho đến mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy.

Thiện Hiện! Ngã thanh tịnh tức pháp vô vong thất thanh tịnh, pháp vô vong thất thanh tịnh tức ngã thanh tịnh. Vì cớ sao? Là ngã thanh tịnh cùng pháp vô vong thất thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy. Ngã thanh tịnh tức tánh hằng trụ xả thanh tịnh, tánh hằng trụ xả thanh tịnh tức ngã thanh tịnh. Vì cớ sao? Là ngã thanh tịnh cùng tánh hằng trụ xả thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy.

Thiện Hiện! Ngã thanh tịnh tức Nhất thiết trí thanh tịnh, Nhất thiết trí thanh tịnh tức ngã thanh tịnh. Vì cớ sao? Là ngã thanh tịnh cùng Nhất thiết trí thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy. Ngã thanh tịnh tức đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí thanh tịnh; đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí thanh tịnh tức ngã thanh tịnh. Vì cớ sao? Là ngã thanh tịnh cùng đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy.

Thiện Hiện! Ngã thanh tịnh tức tất cả đà la ni môn thanh tịnh, tất cả đà la ni môn thanh tịnh tức ngã thanh tịnh. Vì cớ sao? Là ngã thanh tịnh cùng tất cả đà la ni môn thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy. Ngã thanh tịnh tức tất cả tam ma địa môn thanh tịnh, tất cả tam ma địa môn thanh tịnh tức ngã thanh tịnh. Vì cớ sao? Là ngã thanh tịnh cùng tất cả tam ma địa môn thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy.

Thiện Hiện! Ngã thanh tịnh tức quả Dự lưu thanh tịnh, quả Dự lưu thanh tịnh tức ngã thanh tịnh. Vì cớ sao? Là ngã thanh tịnh cùng quả Dự lưu thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy. Ngã thanh tịnh tức quả Nhất lai, Bất hoàn A la hán thanh tịnh; quả Nhất lai, Bất hoàn, A la hán thanh tịnh tức ngã thanh tịnh. Vì cớ sao? Là ngã thanh tịnh cùng quả Nhất lai, Bất hoàn, A la hán thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy.

Thiện Hiện! Ngã thanh tịnh tức Độc giác bồ đề thanh tịnh, Độc giác bồ đề thanh tịnh tức ngã thanh tịnh. Vì cớ sao? Là ngã thanh tịnh cùng Độc giác bồ đề thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy.

Thiện Hiện! Ngã thanh tịnh tức tất cả hạnh Bồ Tát Ma ha tát thanh tịnh, tất cả hạnh Bồ Tát Ma ha tát thanh tịnh tức ngã thanh tịnh. Vì cớ sao? Là ngã thanh tịnh cùng tất cả hạnh Bồ Tát Ma ha tát thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy.

Thiện Hiện! Ngã thanh tịnh tức chư Phật Vô thượng Chánh đẳng bồ đề thanh tịnh, chư Phật Vô thượng Chánh đẳng bồ đề thanh tịnh tức ngã thanh tịnh. Vì cớ sao? Là ngã thanh tịnh cùng chư Phật Vô thượng Chánh đẳng bồ đề thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy.

Lại nữa, Thiện Hiện! Hữu tình thanh tịnh tức sắc thanh tịnh, sắc thanh tịnh tức hữu tình thanh tịnh. Vì cớ sao? Là hữu tình thanh tịnh cùng sắc thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy. Hữu tình thanh tịnh tức thọ tưởng hành thức thanh tịnh, thọ tưởng hành thức thanh tịnh tức hữu tình thanh tịnh. Vì cớ sao? Là hữu tình thanh tịnh cùng thọ tưởng hành thức thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy.

Thiện Hiện! Hữu tình thanh tịnh tức nhãn xứ thanh tịnh, nhãn xứ thanh tịnh tức hữu tình thanh tịnh. Vì cớ sao? Là hữu tình thanh tịnh cùng nhãn xứ thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy. Hữu tình thanh tịnh tức nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ thanh tịnh, nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ thanh tịnh tức hữu tình thanh tịnh. Vì cớ sao? Là hữu tình thanh tịnh cùng nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy.

Thiện Hiện! Hữu tình thanh tịnh tức sắc xứ thanh tịnh, sắc xứ thanh tịnh tức hữu tình thanh tịnh. Vì cớ sao? Là hữu tình thanh tịnh cùng sắc xứ thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy. Hữu tình thanh tịnh tức thanh hương vị xúc pháp xứ thanh tịnh, thanh hương vị xúc pháp xứ thanh tịnh tức hữu tình thanh tịnh. Vì cớ sao? Là hữu tình thanh tịnh cùng thanh hương vị xúc pháp xứ thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy.

Thiện Hiện! Hữu tình thanh tịnh tức nhãn giới thanh tịnh, nhãn giới thanh tịnh tức hữu tình thanh tịnh. Vì cớ sao? Là hữu tình thanh tịnh cùng nhãn giới thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy. Hữu tình thanh tịnh tức sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh; sắc giới cho đến nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh tức hữu tình thanh tịnh. Vì cớ sao? Là hữu tình thanh tịnh cùng sắc giới cho đến nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy.

Thiện Hiện! Hữu tình thanh tịnh tức nhĩ giới thanh tịnh, nhĩ giới thanh tịnh tức hữu tình thanh tịnh. Vì cớ sao? Là hữu tình thanh tịnh cùng nhĩ giới thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy. Hữu tình thanh tịnh tức thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh; thanh giới cho đến nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh tức hữu tình thanh tịnh. Vì cớ sao? Là hữu tình thanh tịnh cùng thanh giới cho đến nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy.

Thiện Hiện! Hữu tình thanh tịnh tức tỷ giới thanh tịnh, tỷ giới thanh tịnh tức hữu tình thanh tịnh. Vì cớ sao? Là hữu tình thanh tịnh cùng tỷ giới thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy. Hữu tình thanh tịnh tức hương giới , tỷ thức giới và tỷ xúc, tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh ; hương giới cho đến tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh tức hữu tình thanh tịnh. Vì cớ sao? Là hữu tình thanh tịnh cùng hương giới cho đến tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy.

Thiện Hiện! Hữu tình thanh tịnh tức thiệt giới thanh tịnh, thiệt giới thanh tịnh tức hữu tình thanh tịnh. Vì cớ sao? Là hữu tình thanh tịnh cùng thiệt giới thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy. Hữu tình thanh tịnh tức vị giới , thiệt thức giới và thiệt xúc, thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh; vị giới cho đến thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh tức hữu tình thanh tịnh. Vì cớ sao? Là hữu tình thanh tịnh cùng vị giới cho đến thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy.

Thiện Hiện! Hữu tình thanh tịnh tức thân giới thanh tịnh, thân giới thanh tịnh tức hữu tình thanh tịnh. Vì cớ sao? Là hữu tình thanh tịnh cùng thân giới thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy. Hữu tình thanh tịnh tức xúc giới, thân thức giới và thân xúc, thân xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh; xúc giới cho đến thân xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh tức hữu tình thanh tịnh. Vì cớ sao? Là hữu tình thanh tịnh cùng xúc giới cho đến thân xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy.

Thiện Hiện! Hữu tình thanh tịnh tức ý giới thanh tịnh, ý giới thanh tịnh tức hữu tình thanh tịnh. Vì cớ sao? Là hữu tình thanh tịnh cùng ý giới thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy. Hữu tình thanh tịnh tức pháp giới, ý thức giới và ý xúc, ý xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh; pháp giới cho đến ý xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh tức hữu tình thanh tịnh vì cớ sao là hữu tình thanh tịnh cùng pháp giới cho đến ý xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy.

Thiện Hiện! Hữu tình thanh tịnh tức địa giới thanh tịnh, địa giới thanh tịnh tức hữu tình thanh tịnh. Vì cớ sao? Là hữu tình thanh tịnh cùng địa giới thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy. Hữu tình thanh tịnh tức thủy hỏa phong không thức giới thanh tịnh, thủy hỏa phong không thức giới thanh tịnh tức hữu tình thanh tịnh. Vì cớ sao? Là hữu tình thanh tịnh cùng thủy hỏa phong không thức giới thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy.

Thiện Hiện! Hữu tình thanh tịnh tức vô minh thanh tịnh, vô minh thanh tịnh tức hữu tình thanh tịnh. Vì cớ sao? Là hữu tình thanh tịnh cùng vô minh thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy. Hữu tình thanh tịnh tức hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử sầu thán khổ ưu não thanh tịnh; hành cho đến lão tử sầu thán khổ ưu não thanh tịnh tức hữu tình thanh tịnh. Vì cớ sao? Là hữu tình thanh tịnh cùng hành cho đến lão tử sầu thán khổ ưu não thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy.

Thiện Hiện! Hữu tình thanh tịnh tức bố thí Ba la mật đa thanh tịnh; bố thí Ba la mật đa thanh tịnh tức hữu tình thanh tịnh. Vì cớ sao? Là hữu tình thanh tịnh cùng bố thí Ba la mật đa thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy. Hữu tình thanh tịnh tức tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh; tịnh giới cho đến Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh tức hữu tình thanh tịnh. Vì cớ sao? Là hữu tình thanh tịnh cùng tịnh giới cho đến Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh không hai không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy.

Thiện Hiện! Hữu tình thanh tịnh tức nội không thanh tịnh, nội không thanh tịnh tức hữu tình thanh tịnh. Vì cớ sao? Là hữu tình thanh tịnh cùng nội không thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy. Hữu tình thanh tịnh tức ngoại không , nội ngoại không , không không , đại không , thắng nghĩa không, hữu vi không , vô vi không , tất cảnh không , vô tế không, tán không , vô biến dị không, bổn tánh không , tự tướng không , cộng tướng không , nhất thiết pháp không , bất khả đắc không , vô tánh không, tự tánh không, vô tánh tự tánh không thanh tịnh; ngoại không cho đến vô tánh tự tánh không thanh tịnh tức hữu tình thanh tịnh. Vì cớ sao? Là hữu tình thanh tịnh cùng ngoại không cho đến vô tánh tự tánh không thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy.

Thiện Hiện! Hữu tình thanh tịnh tức chơn như thanh tịnh, chơn như thanh tịnh tức hữu tình thanh tịnh. Vì cớ sao? Là hữu tình thanh tịnh cùng chơn như thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy. Hữu tình thanh tịnh tức pháp giới, pháp tánh, bất hư vọng tánh, bất biến dị tánh, bình đẳng tánh, ly sanh tánh, pháp định, pháp trụ, thật tế, hư không giới bất tư nghì giới thanh tịnh; pháp giới cho đến bất tư nghì giới thanh tịnh tức hữu tình thanh tịnh. Vì cớ sao? Là hữu tình thanh tịnh cùng pháp giới cho đến bất tư nghì giới thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy.

Hữu tình thanh tịnh tức khổ thánh đế thanh tịnh, khổ thánh đế thanh tịnh tức hữu tình thanh tịnh. Vì cớ sao? Là hữu tình thanh tịnh cùng khổ thánh đế thanh tịnh không hai phần vì không riêng không dứt vậy. Hữu tình thanh tịnh tức tập diệt đạo thánh đế thanh tịnh, tập diệt đạo thánh đế thanh tinh tức hữu tình thanh tịnh. Vì cớ sao? Là hữu tình thanh tịnh cùng tập diệt đạo thánh đế thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy.

Thiện Hiện! Hữu tình thanh tịnh tức bốn tĩnh lự thanh tịnh, bốn tĩnh lự thanh tịnh tức hữu tình thanh tịnh. Vì cớ sao? Là hữu tình thanh tịnh cùng bốn tĩnh lự thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy. Hữu tình thanh tịnh tức bốn vô lượng, bốn vô sắc định thanh tịnh; bốn vô lượng, bốn vô sắc định thanh tịnh tức hữu tình thanh tịnh. Vì cớ sao? Là hữu tình thanh tịnh cùng bốn vô lượng, bốn vô sắc định thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy.

Thiện Hiện! Hữu tình thanh tịnh tức tám giải thoát thanh tịnh, tám giải thoát thanh tịnh tức hữu tình thanh tịnh. Vì cớ sao? Là hữu tình thanh tịnh cùng tám giải thoát thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy. Hữu tình thanh tịnh tức tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ thanh tịnh; tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ thanh tịnh tức hữu tình thanh tịnh. Vì cớ sao? Là hữu tình thanh tịnh cùng tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy.

Thiện Hiện! Hữu tình thanh tịnh tức bốn niệm trụ thanh tịnh, bốn niệm trụ thanh tịnh tức hữu tình thanh tịnh. Vì cớ sao? Là hữu tình thanh tịnh cùng bốn niệm trụ thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy. Hữu tình thanh tịnh tức bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi thanh tịnh; bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chi thanh tịnh tức hữu tình thanh tịnh. Vì cớ sao? Là hữu tình thanh tịnh cùng bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chi thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy.

Thiện Hiện! Hữu tình thanh tịnh tức không giải thoát môn thanh tịnh, không giải thoát môn thanh tịnh tức hữu tình thanh tịnh. Vì cớ sao? Là hữu tình thanh tịnh cùng không giải thoát môn thanh tịnh không hai phần vì không riêng không dứt vậy. Hữu tình thanh tịnh tức vô tướng, vô nguyện giải thoát môn thanh tịnh; vô tướng, vô nguyện giải thoát môn thanh tịnh tức hữu tình thanh tịnh. Vì cớ sao? Là hữu tình thanh tịnh cùng vô tướng, vô nguyện giải thoát môn thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy.

Thiện Hiện! Hữu tình thanh tịnh tức Bồ Tát thập địa thanh tịnh, Bồ Tát thập địa thanh tịnh tức hữu tình thanh tịnh. Vì cớ sao? Là hữu tình thanh tịnh cùng Bồ Tát thập địa thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy.

Thiện Hiện! Hữu tình thanh tịnh tức năm nhãn thanh tịnh, năm nhãn thanh tịnh tức hữu tình thanh tịnh. Vì cớ sao? Là hữu tình thanh tịnh cùng năm nhãn thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy. Hữu tình thanh tịnh tức sáu thần thông thanh tịnh, sáu thần thông thanh tịnh tức hữu tình thanh tịnh. Vì cớ sao? Là hữu tình thanh tịnh cùng sáu thần thông thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy.

Thiện Hiện! Hữu tình thanh tịnh tức Phật mười lực thanh tịnh, Phật mười lực thanh tịnh tức hữu tình thanh tịnh. Vì cớ sao? Là hữu tình thanh tịnh cùng Phật mười lực thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy. Hữu tình thanh tịnh tức bốn vô sở úy thanh tịnh, bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh; bốn vô sở úy cho đến mười tám pháp Phật bất cộng thanh tinh tức hữu tình thanh tịnh. Vì cớ sao? Là hữu tình thanh tịnh cùng bốn vô sở úy cho đến mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy.

Thiện Hiện! Hữu tình thanh tịnh tức pháp vô vong thất thanh tịnh, pháp vô vong thất thanh tịnh tức hữu tình thanh tịnh. Vì cớ sao? Là hữu tình thanh tịnh cùng pháp vô vong thất thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy. Hữu tình thanh tịnh tức tánh hằng trụ xả thanh tịnh, tánh hằng trụ xả thanh tịnh tức hữu tình thanh tịnh vì cớ sao? Là hữu tình thanh tịnh cùng tánh hằng trụ xả thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy.

Thiện Hiện! Hữu tình thanh tịnh tức Nhất thiết trí thanh tịnh, Nhất thiết trí thanh tịnh tức hữu tình thanh tịnh. Vì cớ sao? Là hữu tình thanh tịnh cùng Nhất thiết trí thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy. Hữu tình thanh tịnh tức đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí thanh tịnh; đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí thanh tịnh tức hữu tình thanh tịnh. Vì cớ sao? Là hữu tình thanh tịnh cùng đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy.

Thiện Hiện! Hữu tình thanh tịnh tức tất cả đà la ni môn thanh tịnh, tất cả đà la ni môn thanh tịnh tức hữu tình thanh tịnh. Vì cớ sao? Là hữu tình thanh tịnh cùng tất cả đà la ni môn thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy. Hữu tình thanh tịnh tức tất cả tam ma địa môn thanh tịnh, tất cả tam ma địa môn thanh tịnh tức hữu tình thanh tịnh. Vì cớ sao? Là hữu tình thanh tịnh cùng tất cả tam ma địa môn thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy.

Thiện Hiện! Hữu tình thanh tịnh tức quả Dự lưu thanh tịnh, quả Dự lưu thanh tịnh tức hữu tình thanh tịnh. Vì cớ sao? Là quả hữu tình thanh tịnh cùng quả Dự lưu thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy. Hữu tình thanh tịnh tức quả Nhất lai Bất hoàn A la hán thanh tịnh; quả Nhất lai, Bất hoàn, A la hán thanh tịnh tức hữu tình thanh tịnh. Vì cớ sao? Là hữu tình thanh tịnh cùng quả Nhất lai, Bất hoàn, A la hán thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy.

Thiện Hiện! Hữu tình thanh tịnh tức Độc giác Bồ đề thanh tịnh, Độc giác Bồ đề thanh tịnh tức hữu tình thanh tịnh. Vì cớ sao? Là hữu tình thanh tịnh cùng Độc giác Bồ Đề thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy.

Thiện Hiện! Hữu tình thanh tịnh tức tất cả hạnh Bồ Tát Ma ha tát thanh tịnh, tất cả hạnh Bồ Tát Ma ha tát thanh tịnh tức hữu tình thanh tịnh. Vì cớ sao? Là hữu tình thanh tịnh cùng tất cả hạnh Bồ Tát Ma ha tát thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy.

Thiện Hiện! Hữu tình thanh tịnh tức chư Phật Vô thượng Chánh đẳng bồ đề thanh tịnh, chư Phật Vô thượng Chánh đẳng bồ đề thanh tịnh tức hữu tình thanh tịnh. Vì cớ sao? Là hữu tình thanh tịnh cùng chư Phật Vô thượng Chánh đẳng bồ đề thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy.

Lại nữa, Thiện Hiện! Mạng giả thanh tịnh tức sắc thanh tịnh, sắc thanh tịnh tức mạng giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là mạng giả thanh tịnh cùng sắc thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy. Mạng giả thanh tịnh tức thọ tưởng hành thức thanh tịnh, thọ tưởng hành thức thanh tịnh tức mạng giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là mạng giả thanh tịnh cùng thọ tưởng hành thức thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy.

Thiện Hiện! Mạng giả thanh tịnh tức nhãn xứ thanh tịnh, nhãn xứ thanh tịnh tức mạng giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là mạng giả thanh tịnh cùng nhãn xứ thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy. Mạng giả thanh tịnh tức nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ thanh tịnh, nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ thanh tịnh tức mạng giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là mạng giả thanh tịnh cùng nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy.

Thiện Hiện! Mạng giả thanh tịnh tức sắc xứ thanh tịnh, sắc xứ thanh tịnh tức mạng giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là mạng giả thanh tịnh cùng sắc xứ thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy. Mạng giả thanh tịnh tức thanh hương vị xúc pháp xứ thanh tịnh, thanh hương vị xúc pháp xứ thanh tịnh tức mạng giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là mạng giả thanh tịnh cùng thanh hương vị xúc pháp xứ thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy.

Thiện Hiện! Mạng giả thanh tịnh tức nhãn giới thanh tịnh, nhãn giới thanh tịnh tức mạng giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là mạng giả thanh tịnh cùng nhãn giới thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy. Mạng giả thanh tịnh tức sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh; sắc giới cho đến nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh tức mạng giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là mạng giả thanh tịnh cùng sắc giới cho đến nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy.

Thiện Hiện! Mạng giả thanh tịnh tức nhĩ giới thanh tịnh, nhĩ giới thanh tịnh tức mạng giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là mạng giả thanh tịnh cùng nhĩ giới thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy. Mạng giả thanh tịnh tức thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh; thanh giới cho đến nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh tức mạng giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là mạng giả thanh tịnh cùng thanh giới cho đến nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy.

Thiện Hiện! Mạng giả thanh tịnh tức tỷ giới thanh tịnh, tỷ giới thanh tịnh tức mạng giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là mạng giả thanh tịnh cùng tỷ giới thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy. Mạng giả thanh tịnh tức hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh; hương giới cho đến tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh tức mạng giả thanh tịnh vì cớ sao là mạng giả thanh tịnh cùng hương giới cho đến tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy.

Thiện Hiện! Mạng giả thanh tịnh tức thiệt giới thanh tịnh, thiệt giới thanh tịnh tức mạng giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là mạng giả thanh tịnh cùng thiệt giới thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy. Mạng giả thanh tịnh tức vị giới , thiệt thức giới và thiệt xúc, thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh; vị giới cho đến thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh tức mạng giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là mạng giả thanh tịnh cùng vị giới cho đến thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy.

Thiện Hiện! Mạng giả thanh tịnh tức thân giới thanh tịnh, thân giới thanh tịnh tức mạng giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là mạng giả thanh tịnh cùng thân giới thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy. Mạng giả thanh tịnh tức xúc giới , thân thức giới và thân xúc , thân xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh; xúc giới cho đến thân xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh tức mạng giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là mạng giả thanh tịnh cùng xúc giới cho đến thân xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy.

Thiện Hiện! Mạng giả thanh tịnh tức ý giới thanh tịnh, ý giới thanh tịnh tức mạng giả thanh tịnh vì cớ sao là mạng giả thanh tịnh cùng ý giới thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy. Mạng giả thanh tịnh tức pháp giới , ý thức giới và ý xúc, ý xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh ; pháp giới cho đến ý xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh tức mạng giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là mạng giả thanh tịnh cùng pháp giới cho đến ý xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy.

Thiện Hiện! Mạng giả thanh tịnh tức địa giới thanh tịnh, địa giới thanh tịnh tức mạng giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là mạng giả thanh tịnh cùng địa giới thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy. Mạng giả thanh tịnh tức thủy hỏa phong không thức giới thanh tịnh, thủy hỏa phong không thức giới thanh tịnh tức mạng giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là mạng giả thanh tịnh cùng thủy hỏa phong không thức giới thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy.

Thiện Hiện! Mạng giả thanh tịnh tức vô minh thanh tịnh, vô minh thanh tịnh tức mạng giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là mạng giả thanh tịnh cùng vô minh thanh tịnh không hai không hai phần vì không riêng không dứt vậy. Mạng giả thanh tịnh tức hành, thức, danh sắc , lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ , hữu , sanh, lão tử sầu thán khổ ưu não thanh tịnh; hành cho đến lão tử sầu thán khổ ưu não thanh tịnh tức mạng giả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là mạng giả thanh tịnh cùng hành cho đến lão tử sầu thán khổ ưu não thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
100,210,600