Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: Nguyên Tạng   

Quyển Thứ 303: Hội thứ nhất Phẩm Ma Sự thứ 40-1

17/04/201319:26(Xem: 22056)
Quyển Thứ 303: Hội thứ nhất Phẩm Ma Sự thứ 40-1

Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa - Tập 13

Quyển Thứ 303: Hội thứ nhất Phẩm Ma Sự thứ 40-1

Hòa Thượng Thích Trí Nghiêm

Nguồn: Hòa Thượng Thích Trí Nghiêm

Bấy giờ, cụ thọ Thiện Hiện thưa Phật rằng: Bạch Thế Tôn! Phật đã khen nói vì chứng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, tu hành sáu Ba la mật đa, thành thục hữu tình, nghiêm tịnh cõi Phật, các thiện nam tử thiện nữ nhân này có nhiều công đức. Bạch Thế Tôn! Các thiện nam tử, thiện nữ nhân này vì chứng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, khi tu các hạnh sao là lưu nạn ma sự?

Phật nói: Thiện Hiện! Nếu Bồ tát Ma ha tát muốn thuyết pháp yếu, biện luận chẳng liền sanh, phải biết đây là Bồ tát bị ma sự. Bạch Thế Tôn! Vì sao Bồ tát Ma ha tát này muốn thuyết pháp yếu, biện chẳng liền sanh, đây là ma sự? Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát này khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa sở tu Bát nhã Ba la mật đa khó được viên mãn; sở tu tĩnh lự, tinh tiến, an nhẫn, tịnh giới, bố thí Ba la mật đa khó được viên mãn. Bởi duyên đây nên Bồ tát Ma ha tát này muốn thuyết pháp yếu, biện chẳng liền sanh. Phải biết đấy là Bồ tát bị ma sự.

Lại nữa, Thiện Hiện! Nếu Bồ tát Ma ha tát muốn tu thắng hạnh, biện chẳng liền sanh. Phải biết đấy là Bồ tát bị ma sự. Bạch Thế Tôn! Vì sao Bồ tát Ma ha tát này muốn tu thắng hạnh, biện chẳng liền sanh, đây là ma sự? Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát này tu hành bố thí Ba la mật đa; tu hành tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã Ba la mật đa không phương tiện khéo léo, biện chẳng liền sanh. Bởi duyên đây nên Bồ tát Ma ha tát muốn tu thắng hạnh, biện chẳng liền sanh. Phải biết đấy là Bồ tát bị ma sự.

Lại nữa, Thiện Hiện! Khi biên chép kinh Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu, uể oải ợ ngáp. Phải biết đấy là Bồ tát bị ma sự.

Lại nữa, Thiện Hiện! Khi biên chép kinh Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu, bỗng nhiên giỡn cười. Phải biết đấy là Bồ tát bị ma sự.

Lại nữa, Thiện Hiện! Khi biên chép kinh Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu, khinh dễ chống nhau. Phải biết đấy là Bồ tát bị ma sự .

Lại nữa, Thiện Hiện! Khi biên chép kinh Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu, thân tâm rối loạn. Phải biết đấy là Bồ tát bị ma sự.

Lại nữa, Thiện Hiện! Khi biên chép kinh Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu, tâm sanh hiểu khác, trái lầm văn cú. Phải biết đấy là Bồ tát bị ma sự.

Lại nữa, Thiện Hiện! Khi biên chép kinh Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu, bỗng có việc khởi chẳng rốt ráo. Phải biết đấy là Bồ tát bị ma sự.

Lại nữa, Thiện Hiện! Khi biên chép kinh Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu, chợt khởi nghĩ này: "Ta đối kinh đây chẳng được bổ ích, biên chép mà chi", bèn nới bỏ đi. Phải biết đấy là Bồ tát bị ma sự.

Lại nữa, Thiện Hiện! Khi thọ trì đọc tụng, suy nghĩ tu tập, nói nghe kinh Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu, uể oải ợ ngáp. Phải biết đấy là Bồ tát bị ma sự. Lại nữa, Thiện Hiện! Khi thọ trì đọc tụng, suy nghĩ tu tập, nói nghe kinh Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu, bỗng nhiên giỡn cười. Phải biết đấy là Bồ tát bị ma sự.

Lại nữa, Thiện Hiện! Khi thọ trì đọc tụng, suy nghĩ tu tập, nói nghe kinh Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu, khinh dễ chống nhau. Phải biết đấy là Bồ tát bị ma sự.

Lại nữa, Thiện Hiện! Khi thọ trì đọc tụng, suy nghĩ tu tập, nói nghe kinh Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu, thân tâm rối loạn. Phải biết đấy là Bồ tát bị ma sự.

Lại nữa, Thiện Hiện! Khi thọ trì đọc tụng, suy nghĩ tu tập, nói nghe kinh Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu, tâm sanh hiểu khác, trái lầm văn cú. Phải biết đấy là Bồ tát bị ma sự.

Lại nữa, Thiện Hiện! Khi thọ trì đọc tụng, suy nghĩ tu tập, nói nghe kinh Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu, chợt có việc khởi khiến chẳng rốt ráo. Phải biết đấy là Bồ tát bị ma sự.

Lại nữa, Thiện Hiện! Khi thọ trì đọc tụng, suy nghĩ tu tập, nói nghe kinh Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu, bỗng khởi nghĩ này: "Ta đối kinh đây chẳng được bổ ích, cần khổ mà chi", bèn nới bỏ đi. Phải biết đấy là Bồ tát bị ma sự.

Bấy giờ, cụ thọ Thiện Hiện thưa Phật rằng: Bạch Thế Tôn! Vì nhân duyên nào các thiện nam tử, thiện nữ nhân này đối thâm kinh đây chẳng được bổ ích, bèn nới bỏ đi?

Phật nói: Thiện Hiện!Các thiện nam tử, thiện nữ nhân ấy ở đời quá khứ chưa lâu tu hành Bát nhã, tĩnh lự, tinh tiến, an nhẫn, tịnh giới, bố thí Ba la mật đa. Vậy nên đối Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu đây chẳng được bổ ích, bèn nới bỏ đi.

Lại nữa, Thiện Hiện! Các thiện nam tử, thiện nữ nhân nghe thuyết Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu như thế, liền khởi nghĩ này: "Chúng ta với đây chẳng được nhận ký, dùng nghe làm chi?" Tâm chẳng thanh tịnh, bèn từ tòa dậy nới bỏ đi. Phải biết đấy là Bồ tát bị ma sự.

Khi ấy, cụ thọ Thiện Hiện thưa Phật rằng: Bạch Thế Tôn! Vì nhân duyên nào đối trong kinh Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu đây, chẳng trao ký kia mà khiến bỏ đi? Phật nói: Thiện Hiện! Bồ tát chưa vào Chánh tánh ly sanh chẳng nên trao ký kia Đại bồ đề.

Lại nữa Thiện Hiện! Nếu các thiện nam tử, thiện nữ nhân nghe thuyết Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu như thế, liền khởi nghĩ này: "Trong đây chẳng nói danh tự chúng ta, dùng nghe làm gì?" Tâm chẳng thanh tịnh, bèn từ tòa dậy nới bỏ mà đi. Phải biết đấy là Bồ tát bị ma sự.

Khi ấy, cụ thọ Thiện Hiện lại thưa Phật rằng: Bạch Thế Tôn! Vì nhân duyên nào đối trong kinh Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu đây, chẳng nghe nói danh tự Bồ tát kia? Phật nói: Thiện Hiện! Bồ tát chưa nhận ký Đại Bồ đề, lẽ vậy chẳng nên nghe nói danh tự.

Lại nữa, Thiện Hiện! Nếu các thiện nam tử, thiện nữ nhân khi nghe thuyết kinh Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu, sanh nghĩ như vầy: "Trong ấy chẳng nói chỗ sanh, thành ấp, xóm làng chúng ta, dùng nghe làm gì?". Tâm chẳng thanh tịnh, liền từ tòa dậy nới bỏ mà đi. Phải biết đấy là Bồ tát bị ma sự.

Khi ấy, cụ thọ Thiện Hiện thưa Phật rằng: Bạch Thế Tôn! Vì nhân duyên nào ở trong kinh Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu đây, chẳng nghe nói chỗ sanh, thành ấp, xóm làng Bồ tát kia? Phật nói: Thiện Hiện! Nếu chưa nghe danh từ Bồ tát ấy, chẳng nên nói chỗ sanh sai khác kia.

Lại nữa, Thiện Hiện! Nếu Bồ tát Ma ha tát nghe thuyết Bát nhã Ba la mật đa, tâm chẳng thanh tịnh mà bỏ đi, tùy kia chỗ khởi tâm chẳng thanh tịnh, nhàm bỏ kinh này cất bước nhiều ít, bèn giảm ngần ấy kiếp số công đức, bị ngần ấy kiếp số tội chướng Bồ đề. Chịu tội kia rồi, trải qua ngần ấy thời gian phát siêng tinh tiến cầu tới Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, mới có thể phục lại gốc xưa. Vậy nên, Bồ tát nếu muốn mau chứng Vô thượng Bồ đề, chẳng nhàm bỏ Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu.

Lại nữa, Thiện Hiện! Các thiện nam tử, thiện nữ nhân trụ Bồ tát thừa, nới bỏ kinh điển Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu cầu học kinh khác. Phải biết đấy là Bồ tát bị ma sự. Vì cớ sao? Thiện Hiện! Vì các thiện nam tử, thiện nữ nhân này nới bỏ cội gốc Nhất thiết trí trí là Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu, mà vin lấy nhánh lá các kinh khác, chẳng năng được Đại Bồ đề vậy.

Khi ấy, cụ thọ Thiện Hiện thưa Phật rằng: Bạch Thế Tôn! Các kinh nào khác in như nhánh lá, chẳng năng dẫn phát Nhất thiết trí trí?

Phật nói: Thiện Hiện! Nếu thuyết pháp tương ưng Nhị thừa, nghĩa là bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi và không, vô tướng, vô nguyện giải thoát môn thảy, có bao nhiêu các kinh. Nếu các thiện nam tử, thiện nữ nhân với trong ấy tu học được quả Dự lưu, được quả Nhất lai, được quả Bất hoàn, được quả A la hán, được Độc giác Bồ đề chớ chẳng được Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Đấy gọi là các kinh khác in như nhánh lá, chẳng năng dẫn phát Nhất thiết trí trí. Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu quyết định dẫn phát Nhất thiết trí trí vì có đại thế lực, in như gốc cây. Các thiện nam tử, thiện nữ nhân nới bỏ kinh điển Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu cầu học kinh khác, quyết định chẳng được Nhất thiết trí trí. Vì cớ sao? Thiện Hiện! Kinh điển Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu như thế, xuất sanh tất cả các công đức thế gian và xuất thế gian cho Bồ tát Ma ha tát vậy. Thiện Hiện! Nếu Bồ tát Ma ha tát tu học Bát nhã Ba la mật đa, thời là tu học tất cả pháp thế gian và xuất thế gian.

Lại nữa, Thiện Hiện! Ví như chó đói bỏ ông chủ thực, lại theo kẻ tôi tớ mà cầu kiếm ăn. Qua đời đương lai, có các thiện nam tử, thiện nữ nhân trụ Bồ tát thừa mà nới bỏ tất cả căn bản Phật pháp là Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu, cầu học kinh điển tương ưng Nhị thừa cũng lại như thế. Phải biết đấy là Bồ tát bị ma sự

Lại nữa, Thiện Hiện! Ví như có người muốn tìm hương tượng, được tượng này rồi bỏ mà tìm dấu. Y

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
100,293,474