Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: Nguyên Tạng   

Quyển Thứ 168: Hội thứ nhất Phẩm So lường công đức thứ 30-66. Hội thứ nhất Phẩm Tùy hỷ hồi hướng thứ 31-1

17/04/201311:40(Xem: 13335)
Quyển Thứ 168: Hội thứ nhất Phẩm So lường công đức thứ 30-66. Hội thứ nhất Phẩm Tùy hỷ hồi hướng thứ 31-1

Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa - Tập 7

Quyển Thứ 168: Hội thứ nhất Phẩm So lường công đức thứ 30-66
Hội thứ nhất Phẩm Tùy hỷ hồi hướng thứ 31-1

Hòa Thượng Thích Trí Nghiêm

Nguồn: Hòa Thượng Thích Trí Nghiêm

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Để riêng các loại hữu tình châu Nam Thiệm bộ, châu Đông thắng thần, châu Tây Ngưu hóa, nếu các thiện nam tử, thiện nữ nhân giáo hoá các loại hữu tình châu Nam Thiệm bộ, châu Đông thắng thần, châu Tây ngưu hóa, châu Bắc cu lô đều hướng tới Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Lại đem Bát nhã Ba la mật đa, vô lượng pháp môn văn nghĩa khéo léo vì kia rộng nói, tuyên tỏ khai diễn, giải thích rõ ràng, phân biệt nghĩa thú khiến kia dễ hiểu. Có các thiện nam tử, thiện nữ nhân giáo hóa một hữu tình khiến đối Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề được chẳng quay lui. Lại đem Bát nhã Ba la mật đa, vô lượng pháp môn văn nghĩa khéo léo vì kia rộng nói, tuyên tỏ khai diễn, giải thích rõ ràng, phân biệt nghĩa thú khiến kia dễ hiểu. Kiều Thi Ca! Các thiện nam tử thiện nữ nhân sau, chỗ được công đức nhiều hơn.

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Để riêng các loại hữu tình bốn đại châu, nếu các thiện nam tử, thiện nữ nhân giáo hóa các loại hữu tình Tiểu thiên thế giới đều hướng tới Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Lại đem Bát nhã Ba la mật đa, vô lượng pháp môn văn nghĩa khéo léo vì kia rộng nói, tuyên tỏ khai diễn, giải thích rõ ràng, phân biệt nghĩa thú khiến kia dễ hiểu. Có các thiện nam tử, thiện nữ nhân giáo hóa một hữu tình khiến đối Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề được chẳng quay lui. Lại đem Bát nhã Ba la mật đa, vô lượng pháp môn văn nghĩa khéo léo vì kia rộng nói, tuyên tỏ khai diễn, giải thích rõ ràng, phân biệt nghĩa thú khiến kia dễ hiểu. Kiều Thi Ca! Các thiện nam tử thiện nữ nhân sau, chỗ được công đức nhiều hơn.

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Để riêng các loại hữu tình Tiểu thiên thế giới đây ra, nếu các thiện nam tử, thiện nữ nhân giáo hóa các loại hữu tình Trung thiên thế giới đều hướng tới Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Lại đem Bát nhã Ba la mật đa, vô lượng pháp môn văn nghĩa khéo léo vì kia rộng nói, tuyên tỏ khai diễn, giải thích rõ ràng, phân biệt nghĩa thú khiến kia dễ hiểu. Có các thiện nam tử, thiện nữ nhân giáo hóa một hữu tình khiến đối Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề được chẳng quay lui. Lại đem Bát nhã Ba la mật đa, vô lượng pháp môn văn nghĩa khéo léo vì kia rộng nói, tuyên tỏ khai diễn, giải thích rõ ràng, phân biệt nghĩa thú khiến kia dễ hiểu. Kiều Thi Ca! Các thiện nam tử thiện nữ nhân sau, chỗ được công đức nhiều hơn.

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Để riêng các loại hữu tình Trung thiên thế giới ra, nếu các thiện nam tử, thiện nữ nhân giáo hóa các loại hữu tình Tam thiên đại thiên thế giới đều hướng tới Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Lại đem Bát nhã Ba la mật đa, vô lượng pháp môn văn nghĩa khéo léo vì kia rộng nói, tuyên tỏ khai diễn, giải thích rõ ràng, phân biệt nghĩa thú khiến kia dễ hiểu. Có các thiện nam tử, thiện nữ nhân giáo hóa một hữu tình khiến đối Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề được chẳng quay lui. Lại đem Bát nhã Ba la mật đa, vô lượng pháp môn văn nghĩa khéo léo vì kia rộng nói, tuyên tỏ khai diễn, giải thích rõ ràng, phân biệt nghĩa thú khiến kia dễ hiểu. Kiều Thi Ca! Các thiện nam tử thiện nữ nhân sau, chỗ được công đức nhiều hơn.

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Để riêng các loại hữu tình Tam thiên đại thiên thế giới đây ra, nếu các thiện nam tử, thiện nữ nhân giáo hóa các loại hữu tình mười phương thế giới như hằng hà sa thảy, đều hướng tới Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Lại đem Bát nhã Ba la mật đa, vô lượng pháp môn văn nghĩa khéo léo vì kia rộng nói, tuyên tỏ khai diễn, giải thích rõ ràng, phân biệt nghĩa thú khiến kia dễ hiểu. Có các thiện nam tử, thiện nữ nhân giáo hóa một hữu tình khiến đối Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề được chẳng quay lui. Lại đem Bát nhã Ba la mật đa, vô lượng pháp môn văn nghĩa khéo léo vì kia rộng nói, tuyên tỏ khai diễn, giải thích rõ ràng, phân biệt nghĩa thú khiến kia dễ hiểu. Kiều Thi Ca! Các thiện nam tử thiện nữ nhân sau, chỗ được công đức nhiều hơn.

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Để riêng các loại hữu tình mười phương thế giới như hằng hà sa thảy đây ra, nếu các thiện nam tử, thiện nữ nhân giáo hóa các loại hữu tình mười phương tất cả thế giới đều hướng tới Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Lại đem Bát nhã Ba la mật đa, vô lượng pháp môn văn nghĩa khéo léo vì kia rộng nói, tuyên tỏ khai diễn, giải thích rõ ràng, phân biệt nghĩa thú khiến kia dễ hiểu. Có các thiện nam tử, thiện nữ nhân giáo hóa một hữu tình khiến đối Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề được chẳng quay lui. Lại đem Bát nhã Ba la mật đa, vô lượng pháp môn văn nghĩa khéo léo vì kia rộng nói, tuyên tỏ khai diễn, giải thích rõ ràng, phân biệt nghĩa thú khiến kia dễ hiểu. Kiều Thi Ca! Các thiện nam tử thiện nữ nhân sau, chỗ được công đức nhiều hơn.

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Nếu các thiện nam tử, thiện nữ nhân giáo hóa các loại hữu tình châu Nam Thiệm bộ đều đối Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề được chẳng quay lui. Lại đem Bát nhã Ba la mật đa, vô lượng pháp môn văn nghĩa khéo léo vì kia rộng nói, tuyên tỏ khai diễn, giải thích rõ ràng, phân biệt nghĩa thú khiến kia dễ hiểu. Có các thiện nam tử thiện nữ nhân, với trong ấy khuyên một mau tới Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, khiến thuyết pháp tam thừa cứu độ tất cả. Lại đem Bát nhã Ba la mật đa, vô lượng pháp môn văn nghĩa khéo léo vì kia rộng nói, tuyên tỏ khai diễn, giải thích rõ ràng, phân biệt nghĩa thú khiến kia dễ hiểu. Kiều Thi Ca! Các thiện nam tử thiện nữ nhân sau, chỗ được công đức rất nhiều hơn trước. Vì cớ sao? Kiều Thi Ca! Vì Bồ Tát Ma ha tát an trụ bậc Bất thối chuyển chẳng cần nương nhờ pháp sở thuyết vậy, đối Vô thượng giác quyết định hướng tới vậy, với Đại Bồ đề chẳng quay lui vậy. Bồ Tát Ma ha tát mau tới Đại Bồ đề rất cần nương nhờ pháp sở thuyết vậy, đối Vô thượng giác cầu mau tới vậy, quán khổ sanh tử của tất cả hữu tình vận tâm Đại bi rất thống thiết vậy.

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Để riêng các loại hữu tình châu Nam Thiệm bộ, nếu các thiện nam tử, thiện nữ nhân giáo hóa các loại hữu tình châu Nam Thiệm bộ, châu Đông thắng thần đều đối Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề được chẳng quay lui. Lại đem Bát nhã Ba la mật đa, vô lượng pháp môn văn nghĩa khéo léo vì kia rộng nói, tuyên tỏ khai diễn, giải thích rõ ràng, phân biệt nghĩa thú khiến kia dễ hiểu. Có các thiện nam tử thiện nữ nhân, với trong ấy khuyên một mau tới Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, khiến thuyết pháp Tam thừa cứu độ tất cả. Lại đem Bát nhã Ba la mật đa, vô thượng pháp môn văn nghĩa khéo léo vì kia rộng nói, tuyên tỏ khai diễn, giải thích rõ ràng, phân biệt nghĩa thú khiến kia dễ hiểu. Kiều Thi Ca! Các thiện nam tử thiện nữ nhân sau, chỗ được công đức rất nhiều hơn trước. Vì cớ sao? Kiều Thi Ca! Vì Bồ Tát Ma ha tát an trụ bậc Bất thối chuyển chẳng cần nương nhờ pháp sở thuyết vậy, đối Vô thượng giác quyết định hướng tới vậy, với Đại Bồ đề chẳng quay lui vậy. Bồ Tát Ma ha tát mau tới Đại Bồ đề rất cần nương nhờ pháp sở thuyết vậy, đối Vô thượng giác cầu mau tới vậy, quán khổ sanh tử của tất cả hữu tình vận tâm Đại bi rất thống thiết vậy.

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Để riêng các loại hữu tình châu Nam Thiệm bộ, châu Đông thắng thần nếu các thiện nam tử, thiện nữ nhân giáo hóa các loại hữu tình châu Nam Thiệm bộ, châu Đông thắng thần, châu Tây ngưu hóa đều đối Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề được chẳng quay lui. Lại đem Bát nhã Ba la mật đa, vô lượng pháp môn văn nghĩa khéo léo vì kia rộng nói, tuyên tỏ khai diễn, giải thích rõ ràng, phân biệt nghĩa thú khiến kia dễ hiểu. Có các thiện nam tử thiện nữ nhân, với trong ấy khuyên một mau tới Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, khiến thuyết pháp Tam thừa cứu độ tất cả. Lại đem Bát nhã Ba la mật đa, vô thượng pháp môn văn nghĩa khéo léo vì kia rộng nói, tuyên tỏ khai diễn, giải thích rõ ràng, phân biệt nghĩa thú khiến kia dễ hiểu. Kiều Thi Ca! Các thiện nam tử thiện nữ nhân sau, chỗ được công đức rất nhiều hơn trước. Vì cớ sao? Kiều Thi Ca! Vì Bồ Tát Ma ha tát an trụ bậc Bất thối chuyển chẳng cần nương nhờ pháp sở thuyết vậy, đối Vô thượng giác quyết định hướng tới vậy, với Đại Bồ đề chẳng quay lui vậy. Bồ Tát Ma ha tát mau tới Đại Bồ đề rất cần nương nhờ pháp sở thuyết vậy, đối Vô thượng giác cầu mau tới vậy, quán khổ sanh tử của tất cả hữu tình vận tâm Đại bi rất thống thiết vậy.

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Để riêng các loại hữu tình châu Nam Thiệm bộ, châu Đông thắng thần, châu Tây ngưu hóa nếu các thiện nam tử, thiện nữ nhân giáo hóa các loại hữu tình châu Nam Thiệm bộ, châu Đông thắng thần, châu Tây ngưu hóa, châu Bắc cu lô đều đối Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề được chẳng quay lui. Lại đem Bát nhã Ba la mật đa, vô lượng pháp môn văn nghĩa khéo léo vì kia rộng nói, tuyên tỏ khai diễn, giải thích rõ ràng, phân biệt nghĩa thú khiến kia dễ hiểu. Có các thiện nam tử thiện nữ nhân, với trong ấy khuyên một mau tới Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, khiến thuyết pháp Tam thừa cứu độ tất cả. Lại đem Bát nhã Ba la mật đa, vô thượng pháp môn văn nghĩa khéo léo vì kia rộng nói, tuyên tỏ khai diễn, giải thích rõ ràng, phân biệt nghĩa thú khiến kia dễ hiểu. Kiều Thi Ca! Các thiện nam tử thiện nữ nhân sau, chỗ được công đức rất nhiều hơn trước. Vì cớ sao? Kiều Thi Ca! Vì Bồ Tát Ma ha tát an trụ bậc Bất thối chuyển chẳng cần nương nhờ pháp sở thuyết vậy, đối Vô thượng giác quyết định hướng tới vậy, với Đại Bồ đề chẳng quay lui vậy. Bồ Tát Ma ha tát mau tới Đại Bồ đề rất cần nương nhờ pháp sở thuyết vậy, đối Vô thượng giác cầu mau tới vậy, quán khổ sanh tử của tất cả hữu tình vận tâm Đại bi rất thống thiết vậy.

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Để riêng các loại hữu tình bốn đại châu, nếu các thiện nam tử, thiện nữ nhân giáo hóa các loại hữu tình Tiểu thiên thế giới đều đối Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề được chẳng quay lui. Lại đem Bát nhã Ba la mật đa, vô lượng pháp môn văn nghĩa khéo léo vì kia rộng nói, tuyên tỏ khai diễn, giải thích rõ ràng, phân biệt nghĩa thú khiến kia dễ hiểu. Có các thiện nam tử thiện nữ nhân, với trong ấy khuyên một mau tới Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, khiến thuyết pháp Tam thừa cứu độ tất cả. Lại đem Bát nhã Ba la mật đa, vô thượng pháp môn văn nghĩa khéo léo vì kia rộng nói, tuyên tỏ khai diễn, giải thích rõ ràng, phân biệt nghĩa thú khiến kia dễ hiểu. Kiều Thi Ca! Các thiện nam tử thiện nữ nhân sau, chỗ được công đức rất nhiều hơn trước. Vì cớ sao? Kiều Thi Ca! Vì Bồ Tát Ma ha tát an trụ bậc Bất thối chuyển chẳng cần nương nhờ pháp sở thuyết vậy, đối Vô thượng giác quyết định hướng tới vậy, với Đại Bồ đề chẳng quay lui vậy. Bồ Tát Ma ha tát mau tới Đại Bồ đề rất cần nương nhờ pháp sở thuyết vậy, đối Vô thượng giác cầu mau tới vậy, quán khổ sanh tử của tất cả hữu tình vận tâm Đại bi rất thống thiết vậy.

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Để riêng các loại hữu tình Tiểu thiên thế giới, nếu các thiện nam tử, thiện nữ nhân giáo hóa các hữu tình Trung thiên thế giới đều đối Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề được chẳng quay lui. Lại đem Bát nhã Ba la mật đa, vô lượng pháp môn văn nghĩa khéo léo vì kia rộng nói, tuyên tỏ khai diễn, giải thích rõ ràng, phân biệt nghĩa thú khiến kia dễ hiểu. Có các thiện nam tử thiện nữ nhân, với trong ấy khuyên một mau tới Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, khiến thuyết pháp Tam thừa cứu độ tất cả. Lại đem Bát nhã Ba la mật đa, vô thượng pháp môn văn nghĩa khéo léo vì kia rộng nói, tuyên tỏ khai diễn, giải thích rõ ràng, phân biệt nghĩa thú khiến kia dễ hiểu. Kiều Thi Ca! Các thiện nam tử thiện nữ nhân sau, chỗ được công đức rất nhiều hơn trước. Vì cớ sao? Kiều Thi Ca! Vì Bồ Tát Ma ha tát an trụ bậc Bất thối chuyển chẳng cần nương nhờ pháp sở thuyết vậy, đối Vô thượng giác quyết định hướng tới vậy, với Đại Bồ đề chẳng quay lui vậy. Bồ Tát Ma ha tát mau tới Đại Bồ đề rất cần nương nhờ pháp sở thuyết vậy, đối Vô thượng giác cầu mau tới vậy, quán khổ sanh tử của tất cả hữu tình vận tâm Đại bi rất thống thiết vậy.

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Để riêng các loại hữu tình Trung thiên thế giới, nếu các thiện nam tử, thiện nữ nhân giáo hóa các hữu tình Tam thiên đại thiên thế giới đều đối Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề được chẳng quay lui. Lại đem Bát nhã Ba la mật đa, vô lượng pháp môn văn nghĩa khéo léo vì kia rộng nói, tuyên tỏ khai diễn, giải thích rõ ràng, phân biệt nghĩa thú khiến kia dễ hiểu. Có các thiện nam tử thiện nữ nhân, với trong ấy khuyên một mau tới Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, khiến thuyết pháp Tam thừa cứu độ tất cả. Lại đem Bát nhã Ba la mật đa, vô thượng pháp môn văn nghĩa khéo léo vì kia rộng nói, tuyên tỏ khai diễn, giải thích rõ ràng, phân biệt nghĩa thú khiến kia dễ hiểu. Kiều Thi Ca! Các thiện nam tử thiện nữ nhân sau, chỗ được công đức rất nhiều hơn trước. Vì cớ sao? Kiều Thi Ca! Vì Bồ Tát Ma ha tát an trụ bậc Bất thối chuyển chẳng cần nương nhờ pháp sở thuyết vậy, đối Vô thượng giác quyết định hướng tới vậy, với Đại Bồ đề chẳng quay lui vậy. Bồ Tát Ma ha tát mau tới Đại Bồ đề rất cần nương nhờ pháp sở thuyết vậy, đối Vô thượng giác cầu mau tới vậy, quán khổ sanh tử của tất cả hữu tình vận tâm Đại bi rất thống thiết vậy.

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Để riêng các loại hữu tình Tam thiên đại thiên thế giới, nếu các thiện nam tử, thiện nữ nhân giáo hóa các hữu tình mười phương thế giới như hằng hà sa thảy, đều đối Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề được chẳng quay lui. Lại đem Bát nhã Ba la mật đa, vô lượng pháp môn văn nghĩa khéo léo vì kia rộng nói, tuyên tỏ khai diễn, giải thích rõ ràng, phân biệt nghĩa thú khiến kia dễ hiểu. Có các thiện nam tử thiện nữ nhân, với trong ấy khuyên một mau tới Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, khiến thuyết pháp Tam thừa cứu độ tất cả. Lại đem Bát nhã Ba la mật đa, vô thượng pháp môn văn nghĩa khéo léo vì kia rộng nói, tuyên tỏ khai diễn, giải thích rõ ràng, phân biệt nghĩa thú khiến kia dễ hiểu. Kiều Thi Ca! Các thiện nam tử thiện nữ nhân sau, chỗ được công đức rất nhiều hơn trước. Vì cớ sao? Kiều Thi Ca! Vì Bồ Tát Ma ha tát an trụ bậc Bất thối chuyển chẳng cần nương nhờ pháp sở thuyết vậy, đối Vô thượng giác quyết định hướng tới vậy, với Đại Bồ đề chẳng quay lui vậy. Bồ Tát Ma ha tát mau tới Đại Bồ đề rất cần nương nhờ pháp sở thuyết vậy, đối Vô thượng giác cầu mau tới vậy, quán khổ sanh tử của tất cả hữu tình vận tâm Đại bi rất thống thiết vậy.

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Để riêng các loại hữu tình mười phương thế giới như hằng hà sa thảy đây ra, nếu các thiện nam tử, thiện nữ nhân giáo hóa các loại hữu tình mười phương tất cả thế giới đều đối Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề được chẳng quay lui. Lại đem Bát nhã Ba la mật đa, vô lượng pháp môn văn nghĩa khéo léo vì kia rộng nói, tuyên tỏ khai diễn, giải thích rõ ràng, phân biệt nghĩa thú khiến kia dễ hiểu. Có các thiện nam tử thiện nữ nhân, với trong ấy khuyên một mau tới Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, khiến thuyết pháp Tam thừa cứu độ tất cả. Lại đem Bát nhã Ba la mật đa, vô thượng pháp môn văn nghĩa khéo léo vì kia rộng nói, tuyên tỏ khai diễn, giải thích rõ ràng, phân biệt nghĩa thú khiến kia dễ hiểu. Kiều Thi Ca! Các thiện nam tử thiện nữ nhân sau, chỗ được công đức rất nhiều hơn trước. Vì cớ sao? Kiều Thi Ca! Vì Bồ Tát Ma ha tát an trụ bậc Bất thối chuyển chẳng cần nương nhờ pháp sở thuyết vậy, đối Vô thượng giác quyết định hướng tới vậy, với Đại Bồ đề chẳng quay lui vậy. Bồ Tát Ma ha tát mau tới Đại Bồ đề rất cần nương nhờ pháp sở thuyết vậy, đối Vô thượng giác cầu mau tới vậy, quán khổ sanh tử của tất cả hữu tình vận tâm Đại bi rất thống thiết vậy.

Bấy giờ, Thiên Đế Thích thưa Phật rằng: Bạch Thế Tôn! Như như Bồ Tát Ma ha tát càng gần Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, như vậy như vậy, nên đem bố thí Ba la mật đa chóng mau dạy bảo dạy trao Bồ Tát Ma ha tát kia. Như như Bồ Tát Ma ha tát càng gần Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, như vậy như vậy, nên đem tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, Bát nhã Ba la mật đa chóng mau dạy bảo dạy trao Bồ Tát Ma ha tát kia.

Bạch Thế Tôn! Như như Bồ Tát Ma ha tát càng gần Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, như vậy như vậy, nên đem nội không mau chóng dạy bảo dạy trao Bồ Tát Ma ha tát kia. Như như Bồ Tát Ma ha tát càng gần Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, như vậy như vậy, nên đem ngoại không, nội ngoại không, không không, đại không, thắng nghĩa không, hữu vi không, vô vi không, tất cảnh không, vô tế không, tán không, vô biến dị không, bổn tánh không, tự tướng không, cộng tướng không, nhất thiết pháp không, bất khả đắc không, vô tánh không, tự tánh không, vô tánh tự tánh không chóng mau dạy bảo dạy trao Bồ Tát Ma ha tát kia.

Bạch Thế Tôn! Như như Bồ Tát Ma ha tát càng gần Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, như vậy như vậy, nên đem chơn như mau chóng dạy bảo dạy trao Bồ Tát Ma ha tát kia. Như như Bồ Tát Ma ha tát càng gần Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, như vậy như vậy, nên đem pháp giới, pháp tánh, bất hư vọng tánh, bất biến dị tánh, bình đẳng tánh, ly sanh tánh, pháp định, pháp trụ, thật tế, hư không giới, bất tư nghì giới chóng mau dạy bảo dạy trao Bồ Tát Ma ha tát kia.

Bạch Thế Tôn! Như như Bồ Tát Ma ha tát càng gần Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, như vậy như vậy, nên đem khổ thánh đề mau chóng dạy bảo dạy trao Bồ Tát Ma ha tát kia. Như như Bồ Tát Ma ha tát càng gần Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, như vậy như vậy, nên đem tập diệt đạo thánh đế chóng mau dạy bảo dạy trao Bồ Tát Ma ha tát kia.

Bạch Thế Tôn! Như như Bồ Tát Ma ha tát càng gần Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, như vậy như vậy, nên đem bốn tĩnh lự mau chóng dạy bảo dạy trao Bồ Tát Ma ha tát kia. Như như Bồ Tát Ma ha tát càng gần Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, như vậy như vậy, nên đem bốn vô lượng, bốn vô sắc định chóng mau dạy bảo dạy trao Bồ Tát Ma ha tát kia.

Bạch Thế Tôn! Như như Bồ Tát Ma ha tát càng gần Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, như vậy như vậy, nên đem tám giải thoát mau chóng dạy bảo dạy trao Bồ Tát Ma ha tát kia. Như như Bồ Tát Ma ha tát càng gần Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, như vậy như vậy, nên đem tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ chóng mau dạy bảo dạy trao Bồ Tát Ma ha tát kia.

Bạch Thế Tôn! Như như Bồ Tát Ma ha tát càng gần Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, như vậy như vậy, nên đem bốn niệm trụ mau chóng dạy bảo dạy trao Bồ Tát Ma ha tát kia. Như như Bồ Tát Ma ha tát càng gần Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, như vậy như vậy, nên đem bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi chóng mau dạy bảo dạy trao Bồ Tát Ma ha tát kia.

Bạch Thế Tôn! Như như Bồ Tát Ma ha tát càng gần Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, như vậy như vậy, nên đem không giải thoát môn mau chóng dạy bảo dạy trao Bồ Tát Ma ha tát kia. Như như Bồ Tát Ma ha tát càng gần Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, như vậy như vậy, nên đem vô tướng, vô nguyện giải thoát môn chóng mau dạy bảo dạy trao Bồ Tát Ma ha tát kia.

Bạch Thế Tôn! Như như Bồ Tát Ma ha tát càng gần Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, như vậy như vậy, nên đem năm nhãn mau chóng dạy bảo dạy trao Bồ Tát Ma ha tát kia. Như như Bồ Tát Ma ha tát càng gần Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, như vậy như vậy, nên đem sáu thần thông chóng mau dạy bảo dạy trao Bồ Tát Ma ha tát kia.

Bạch Thế Tôn! Như như Bồ Tát Ma ha tát càng gần Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, như vậy như vậy, nên đem Phật mười lực mau chóng dạy bảo dạy trao Bồ Tát Ma ha tát kia. Như như Bồ Tát Ma ha tát càng gần Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, như vậy như vậy, nên đem bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng chóng mau dạy bảo dạy trao Bồ Tát Ma ha tát kia.

Bạch Thế Tôn! Như như Bồ Tát Ma ha tát càng gần Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, như vậy như vậy, nên đem pháp vô vong thất mau chóng dạy bảo dạy trao Bồ Tát Ma ha tát kia. Như như Bồ Tát Ma ha tát càng gần Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, như vậy như vậy, nên đem tánh hằng trụ xả chóng mau dạy bảo dạy trao Bồ Tát Ma ha tát kia.

Bạch Thế Tôn! Như như Bồ Tát Ma ha tát càng gần Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, như vậy như vậy, nên đem nhất thiết trí mau chóng dạy bảo dạy trao Bồ Tát Ma ha tát kia. Như như Bồ Tát Ma ha tát càng gần Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, như vậy như vậy, nên đem đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí chóng mau dạy bảo dạy trao Bồ Tát Ma ha tát kia.

Bạch Thế Tôn! Như như Bồ Tát Ma ha tát càng gần Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, như vậy như vậy, nên đem tất cả đà la ni môn mau chóng dạy bảo dạy trao Bồ Tát Ma ha tát kia. Như như Bồ Tát Ma ha tát càng gần Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, như vậy như vậy, nên đem tất cả tam ma địa môn chóng mau dạy bảo dạy trao Bồ Tát Ma ha tát kia.

Bạch Thế Tôn! Như như Bồ Tát Ma ha tát càng gần Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, như vậy như vậy, nên đem áo mặc, uống ăn, đồ nằm, thuốc thang, các thứ thượng diệu, tùy kia cần dùng các thứ tư cụ, cúng dường nhiếp thọ Bồ Tát Ma ha tát kia.

Bạch Thế Tôn! Nếu các thiện nam tử, thiện nữ nhân năng đem pháp thí, tài thí như thế cúng dường nhiếp thọ Bồ Tát Ma ha tát kia. Các thiện nam tử thiện nữ nhân này, chỗ được công đức rất nhiều hơn trước. Vì cớ sao?

Bạch Thế Tôn! Bồ Tát Ma ha tát kia cần nhờ đem bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, Bát nhã Ba la mật đa dạy bảo dạy trao nhiếp thọ được, nên mới mau chứng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề.

Bạch Thế Tôn! Bồ Tát Ma ha tát kia cần nhờ đem nội không, ngoại không, nội ngoại không, không không, đại không, thắng nghĩa không, hữu vi không, vô vi không, tất cảnh không, vô tế không, tán không, vô biến dị không, bổn tánh không, tự tướng không, cộng tướng không, nhất thiết pháp không, bất khả đắc không, vô tánh không, tự tánh không, vô tánh tự tánh không dạy bảo dạy trao nhiếp thọ được, nên mới mau chứng Vô thượng Chánh đẳng bồ đề.

Bạch Thế Tôn! Bồ Tát Ma ha tát kia nhờ đem chơn như, pháp giới, pháp tánh, bất hư vọng tánh, bất biến dị tánh, bình đẳng tánh, ly sanh tánh, pháp định, pháp trụ, thật tế, hư không giới, bất tư nghì giới đây dạy bảo dạy trao nhiếp thọ được, nên mới mau chứng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề.

Bạch Thế Tôn! Bồ Tát Ma ha tát kia cần nhờ đem khổ thánh đế, diệt thánh đế, đạo thánh đế đây dạy bảo dạy trao nhiếp thọ được, nên mới mau chứng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề.

Bạch Thế Tôn! Bồ Tát Ma ha tát kia cần nhờ đem bốn tĩnh lự, bốn vô lượng, bốn vô sắc định đây dạy bảo dạy trao nhiếp thọ được, nên mới mau chứng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề

Bạch Thế Tôn! Bồ Tát Ma ha tát kia cần nhờ đem tám giải thoát, tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ đây dạy bảo dạy trao nhiếp thọ được, nên mới mau chứng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề.

Bạch Thế Tôn! Bồ Tát Ma ha tát kia cần nhờ đem bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi đây dạy bảo dạy trao nhiếp thọ được, nên mới mau chứng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề.

Bạch Thế Tôn! Bồ Tát Ma ha tát kia cần nhờ đem không giải thoát môn, vô tướng vô nguyện giải thoát môn đây dạy bảo dạy trao nhiếp thọ được, nên mới mau chứng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề.

Bạch Thế Tôn! Bồ Tát Ma ha tát kia cần nhờ đem Phật mười lực, bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng đây dạy bảo dạy trao nhiếp thọ được, nên mới mau chứng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề.

Bạch Thế Tôn! Bồ Tát Ma ha tát kia cần nhờ đem pháp vô vong thất, tánh hằng trụ xả đây dạy bảo dạy trao nhiếp thọ được, nên mới mau chứng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề.

Bạch Thế Tôn! Bồ Tát Ma ha tát kia cần nhờ đem nhất thiết trí, đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí đây dạy bảo dạy trao nhiếp thọ được, nên mới mau chứng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề.

Bạch Thế Tôn! Bồ Tát Ma ha tát kia cần nhờ đem tất cả đà la ni môn, tất cả tam ma địa môn đây dạy bảo dạy trao nhiếp thọ được, nên mới mau chứng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề.

Bạch Thế Tôn! Bồ Tát Ma ha tát kia lại nhờ đem áo mặc, ăn uống, đồ nằm, thuốc thang đây, tùy kia cần dùng các thứ tư cụ nhiếp thọ được, nên mới mau chứng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề.

Bấy giờ, cụ thọ Thiện Hiện bảo Thiên Đế Thích rằng: Hay thay, hay thay! Kiều Thi Ca! Ngươi mới là năng khuyên gắng Bồ Tát Ma ha tát kia, lại năng nhiếp thọ Bồ Tát Ma ha tát kia, cũng năng hộ trợ Bồ Tát Ma ha tát kia. Ngươi nay đã làm Thánh đệ tử của Phật là việc đáng làm. Các Thánh đệ tử của tất cả Như Lai vì muốn lợi vui các hữu tình, nên mới phương tiện khuyên gắng Bồ Tát Ma ha tát kia, khiến mau tới Vô thượng Chánh đẳng bồ đề, đem pháp thí, tài thí nhiếp thọ hộ trợ Bồ Tát Ma ha tát kia, khiến mau chứng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Vì cớ sao? Kiều Thi Ca! Vì tất cả Như Lai, Thanh Văn, Độc giác là thắng sự thế gian do Bồ Tát Ma ha tát kia mà xuất sanh được vậy . Sở vì sao? Vì nếu không có Bồ Tát Ma ha tát là kẻ phát tâm Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, thời không có kẻ năng tu học bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, Bát nhã Ba la mật đa. Cũng không có kẻ năng an trụ nội không, ngoại không, nội ngoại không, không không, đại không, thắng nghĩa không, hữu vi không, vô vi không, tất cảnh không, vô tế không, tán không, vô biến dị không, bổn tánh không, tự tướng không, cộng tướng không, nhất thiết pháp không, bất khả đắc không, vô tánh không, tự tánh không, vô tánh tự tánh không. Cũng không có kẻ năng an trụ chơn như, pháp giới, pháp tánh, bất hư vọng tánh, bất biến dị tánh, bình đẳng tánh, ly sanh tánh, pháp định, pháp trụ, thật tế, hư không giới, bất tư nghì giới. Cũng không có kẻ năng an trụ khổ thánh đế, tập thánh đế, diệt thánh đế, đạo thánh đế. Cũng không có kẻ năng tu học bốn tĩnh lự, bốn vô lượng, bốn vô sắc định. Cũng không có kẻ năng tu học tám giải thoát, tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ. Cũng không có kẻ năng tu học bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi. Cũng không có kẻ năng tu học không giải thoát môn, vô tướng giải thoát môn, vô nguyện giải thoát môn. Cũng không có kẻ năng tu học năm nhãn, sáu thần thông. Cũng không có kẻ năng tu học Phật mười lực, bốn vô sở úy,bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng. Cũng không có kẻ năng học pháp vô vong thất, tánh hằng trụ xả. Cũng không có kẻ năng học tất cả đà la ni môn, tam ma địa môn.

Nếu không có Bồ Tát Ma ha tát tu học, an trụ các việc như thế, thời không có kẻ năng chứng được Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Nếu không có Bồ Tát Ma ha tát chứng được Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, thời không có kẻ năng an lập được Bồ Tát, Thanh Văn, Độc giác là thắng sự thế gian.

Kiều Thi Ca! Do có Bồ Tát Ma ha tát phát tâm Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, nên mới có kẻ năng tu học bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lực Bát nhã Ba la mật đa. Cũng lại có kẻ năng an trụ nội không, ngoại không, nội ngoại không, không không, đại không, thắng nghĩa không, hữu vi không, vô vi không, tất cảnh không, vô tế không, tán không, vô biến dị không, bổn tánh không, tự tướng không, cộng tướng không, nhất thiết pháp không, bất khả đắc không, vô tánh không, tự tánh không, vô tánh tự tánh không. Cũng lại có kẻ năng an trụ chơn như, pháp giới, pháp tánh, bất hư vọng tánh, bất biến dị tánh, bình đẳng tánh, ly sanh tánh, pháp định, pháp trụ, thật tế, hư không giới, bất tư nghì giới. Cũng lại có kẻ năng an trụ khổ thánh đế, tập thánh đế, diệt thánh đế, đạo thánh đế. Cũng lại có kẻ năng tu học bốn tĩnh lự, bốn vô lượng, bốn vô sắc định. Cũng lại có kẻ năng tu học tám giải thoát, tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ. Cũng lại có kẻ năng tu học bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi. Cũng lại có kẻ năng tu học không giải thoát môn, vô tướng giải thoát môn, vô nguyện giải thoát môn. Cũng lại có kẻ năng tu học năm nhãn, sáu thần thông. Cũng lại có kẻ năng tu học Phật mười lực, bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng. Cũng lại có kẻ năng tu học pháp vô vong thất, tánh hằng trụ xả. Cũng lại có kẻ năng tu học nhất thiết trí, đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí. Cũng lại có kẻ năng tu học tất cả đà la ni môn, tất cả tam ma địa môn.

Do có Bồ Tát Ma ha tát tu học, an trụ việc như thế, nên mới có năng chứng được Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Do có Bồ Tát Ma ha tát chứng được Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, thời dứt được tất cả địa ngục, bàng sanh, quỷ giới của thế gian, cũng năng tổn giảm bè lũ của a tố lạc, tăng thêm thiên chúng.

Kiều Thi Ca! Do có Bồ Tát Ma ha tát chứng được Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, nên mới có đại tộc Sát đế lợi, đại tộc Bà la môn, đại tộc Trưởng giả, đại tộc Cư sĩ xuất hiện thế gian. Do đây lại có trời Bốn đại vương chúng, trời Ba mươi ba, trời Dạ ma, trời Đổ sử đa, trời Lạc biến hóa, trời Tha hóa tự tại xuất hiện thế gian. Do đây lại có trời Phạm chúng, trời Phạm phụ, trời Phạm hội, trời Đại phạm, trời Quang, trời Thiểu quang, trời Vô lượng quang, Trời Biến tịnh, Trời Quảng, trời Thiểu quảng, trời Vô lượng Quảng quả xuất hiện thế gian. Do đây lại có Trời Vô phiền, trời Vô nhiệt, trời Thiện Hiện, trời Thiện kiến, Trời Sắc cứu cánh xuất hiện thế gian. Do đây lại có trời Không vô biên xứ, trời Thức vô biên xứ, trời Vô sở hữu xứ, Trời Phi tưởng phi phi tưởng xứ xuất hiện thế gian.

Do đây lại có bố thí Ba la mật đa, tịnh giới Ba la mật đa, an nhẫn Ba la mật đa, tinh tiến Ba la mật đa, tĩnh lự Ba la mật đa, Bát nhã Ba la mật đa xuất hiện thế gian.

Do đây lại có nội không, ngoại không, nội ngoại không, không không, đại không, thắng nghĩa không, hữu vi không, vô vi không, tất cảnh không, vô tế không, tán không, vô biến dị không, bổn tánh không, tự tướng không, cộng tướng không, nhất thiết pháp không, bất khả đắc không, vô tánh không, tự tánh không, vô tánh tự tánh không xuất hiện thế gian.

Do đây lại có chơn như, pháp giới, pháp tánh, bất hư vọng tánh, bất biến dị tánh, bình đẳng tánh, ly sanh tánh, pháp định, pháp trụ, thật tế, hư không giới, bất tư nghì giới xuất hiện thế gian. Do đây lại có khổ thánh đế, tập thánh đế, diệt thánh đế, đạo thánh đế xuất hiện thế gian.

Do đây lại có bốn tĩnh lự, bốn vô lượng, bốn vô sác định xuất hiện thế gian. Do đây lại có tám giải thoát, tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ xuất hiện thế gian. Do đây lại có bốn niệm trụ,bốn chánh đoạn, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi xuất hiện thế gian. Do đây lại có không giải thoát môn, vô tướng giải thoát môn, vô nguyện giải thoát môn xuất hiện thế gian. Do đây lại có năm nhãn, sáu thần thông xuất hiện thế gian. Do đây lại có Phật mười lực, bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng xuất hiện thế gian. Do đây lại có pháp vô vong thất, tánh hằng trụ xả xuất hiện thế gian. Do đây lại có nhất thiết trí, đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí xuất hiện thế gian. Do đây lại có tất cả đà la ni môn, tam ma địa môn xuất hiện thế gian. Do đây lại có tất cả Thanh Văn thừa, tất cả Độc giác thừa, tất cả Đại thừa xuất hiện thế gian.

Hội Thứ Nhất
Phẩm Tùy Hỷ Hồi Hướng
Thứ 31–1

Bấy giờ, Di Lặc Bồ Tát Ma ha tát bạch Thượng Tọa Thiện Hiện rằng: Thưa Đại đức! Nếu Bồ Tát Ma ha tát đối tất cả hữu tình, có bao công đức tùy hỷ câu hành các phước nghiệp sự. Nếu Bồ Tát Ma ha tát đem phước nghiệp sự đây, cùng tất cả hữu tình đồng chung hồi hướng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, đem vô sở đắc làm phương tiện vậy. Hoặc các hữu tình tùy hỷ hồi hướng các phước nghiệp sự, hoặc các dị sanh, Thanh Văn, Độc giác các phước nghiệp sự; chỗ gọi thí tánh, giới tánh, tu tánh ba phước nghiệp sự. Hoặc bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đaọ chi; bốn tĩnh lự, bốn vô lượng, bốn vô sắc định; bốn thánh đế; tám giải thoát, tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ; không, vô tướng, vô nguyện giải thoát môn; bốn vô ngại giải, sáu thần thông thảy các phước nghiệp sự. Bồ Tát ma ha tát này có bao tùy hỷ hồi hướng công đức, đối các phước nghiệp sự của dị sanh, Thanh Văn, Độc giác kia, là tối, là thắng, là tôn, là cao, là diệu, là vi diệu, là thượng, là vô thượng, vô đẳng, vô đẳng đẳng. Vì cớ sao? Thưa Đại đức! Vì các dị sanh tu phước nghiệp chỉ vì khiến mình tự an vui. Thanh Văn, Độc giác tu phước nghiệp sự vì tự điều phục, vì tự vắng lặng, vì tự Niết Bàn. Bồ Tát Ma ha tát có bao tùy hỷ công đức hồi hướng, khắp vì tất cả hữu tình điều phục, vắng lặng, Bát Niết Bàn vậy.

Bấy giờ, cụ thọ Thiện Hiện bạch Di Lặc Bồ Tát Ma ha tát rằng: Thưa Đại sĩ! Bồ Tát Ma ha tát này, tâm tùy hỷ hồi hướng khắp duyên mười phương vô số vô lượng vô biên thế giới. Mỗi mỗi thế giới, vô số vô lượng vô biên các Đức Phật đã Niết Bàn. Từ sơ phát tâm cho đến được Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, lần lữa như thế, sau khi vào Vô dư y Niết Bàn cho đến Chánh pháp diệt tận, ở thời gian giữa có bao nhiêu sáu Ba la mật đa tương ưng thiện căn và bao nhiêu vô số vô lượng vô biên Phật pháp tương ưng thiện căn. Hoặc dị sanh đệ tử kia có bao nhiêu thí tánh, giới tánh, tu tánh ba phước nghiệp sự kia. Hoặc Thanh Văn đệ tử kia có bao học, vô học, vô lậu thiện căn. Hoặc các đức Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác có bao nhóm giới, nhóm định, nhóm huệ, nhóm giải thoát, nhóm giải thoát tri kiến và vì lợi vui tất cả hữu tình, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, vô số vô lượng vô biên Phật pháp và các Đức Phật kia đã thuyết ra Chánh pháp. Hoặc nương pháp kia tinh siêng tu học, được quả Dự lưu, được quả Nhất lai, được quả Bất hoàn, được quả A la hán, được Độc giác Bồ đề, được vào Bồ Tát Chánh tánh ly sanh. Bao nhiêu tất cả thiện căn như thế, cùng các hữu tình đối các đức Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác, các chúng đệ tử Thanh Văn, Bồ Tát, hoặc hiện còn tại thế, hoặc sau khi Niết Bàn đã trồng căn lành. Các căn lành này, tất cả nhóm họp hiện tiền tùy hỷ. Đã tùy hỷ rồi, lại đem tùy hỷ câu hành các phước nghiệp sự, cùng tất cả hữu tình đồng chung hồi hướng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Nguyện ta đem căn lành đây cùng tất cả hữu tình, đồng chung dẫn pháp Vô thượng Bồ đề. Sở khởi tùy hỷ hồi hướng như thế, đối bao sở khởi các phước nghiệp sự, là tối, là thắng, là tôn, là cao, là diệu, là vi diệu, là thượng, là vô thượng, vô đẳng, vô đẳng đẳng. Thưa Di Lặc Đại sĩ, nơi ý hiểu sao? Bồ Tát Ma ha tát kia, duyên sự như thế, khởi tâm tùy hỷ hồi hướng là cớ sở duyên sự như thế. Những Bồ Tát Ma ha tát kia, chỗ lấy tướng chăng?

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
100,210,066