Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Quyển Thứ 307: Hội thứ nhất Phẩm Phật Mẫu thứ 41-3

17/04/201319:35(Xem: 13933)
Quyển Thứ 307: Hội thứ nhất Phẩm Phật Mẫu thứ 41-3

Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa - Tập 13

Quyển Thứ 307: Hội thứ nhất Phẩm Phật Mẫu thứ 41-3

Hòa Thượng Thích Trí Nghiêm

Nguồn: Hòa Thượng Thích Trí Nghiêm

Phật nói: Thiện Hiện! Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu do chẳng duyên sắc mà sanh ra thức, đấy là chẳng thấy sắc, nên gọi chỉ tướng sắc; chẳng duyên thọ tưởng hành thức mà sanh ra thức, đấy là chẳng thọ tưởng hành thức, nên gọi chỉ tướng thọ tưởng hành thức. Do chẳng duyên nhãn xứ mà sanh ra thức, đấy là chẳng thấy nhãn xứ, nên gọi chỉ tướng nhãn xứ; chẳng duyên nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ mà sanh ra thức, đấy là chẳng thấy nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ, nên gọi chỉ tướng nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ. Do chẳng duyên sắc xứ mà sanh ra thức, đấy là chẳng thấy sắc xứ, nên gọi chỉ tướng sắc xứ; chẳng duyên thanh hương vị xúc pháp xứ mà sanh ra thức, đấy chẳng thấy thanh hương vị xúc pháp xứ, nên gọi chỉ tướng thanh hương vị xúc pháp xứ.

Do chẳng duyên nhãn giới mà sanh ra thức, đấy là chẳng thấy nhãn giới, nên gọi chỉ tướng nhãn giới; chẳng duyên sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ mà sanh ra thức, đấy là chẳng thấy sắc giới cho đến nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ, nên gọi chỉ tướng sắc giới cho đến nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ.

Do chẳng duyên nhĩ giới mà sanh ra thức, đấy là chẳng thấy nhĩ giới, nên gọi chỉ tướng nhĩ giới; chẳng duyên thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ mà sanh ra thức, đấy là chẳng thấy thanh giới cho đến nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ, nên gọi chỉ tướng thanh giới cho đến nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ.

Do chẳng duyên tỷ giới mà sanh ra thức, đấy là chẳng thấy tỷ giới, nên gọi chỉ tướng tỷ giới; chẳng duyên hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ mà sanh ra thức, đấy là chẳng thấy hương giới cho đến tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ, nên gọi chỉ tướng hương giới cho đến tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ.

Do chẳng duyên thiệt giới mà sanh ra thức, đấy là chẳng thấy thiệt giới, nên gọi chỉ tướng thiệt giới; chẳng duyên vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ mà sanh ra thức, đấy là chẳng thấy vị giới cho đến thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ, nên gọi chỉ tướng vị giới cho đến thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ.

Do chẳng duyên thân giới mà sanh ra thức, đấy là chẳng thấy thân giới, nên gọi chỉ tướng thân giới; chẳng duyên xúc giới, thân thức giới và thân xúc, thân xúc làm duyên sanh ra các thọ mà sanh ra thức, đấy là chẳng thấy xúc giới cho đến thân xúc làm duyên sanh ra các thọ, nên gọi chỉ tướng xúc giới cho đến thân xúc làm duyên sanh ra các thọ.

Do chẳng duyên ý giới mà sanh ra thức, đấy là chẳng thấy ý giới, nên gọi chỉ tướng ý giới; chẳng duyên pháp giới, ý thức giới và ý xúc, ý xúc làm duyên sanh ra các thọ mà sanh ra thức, đấy là chẳng thấy pháp giới cho đến ý xúc làm duyên sanh ra các thọ, nên gọi chỉ tướng pháp giới cho đến ý xúc làm duyên sanh ra các thọ.

Do chẳng duyên địa giới mà sanh ra thức, đấy là chẳng thấy địa giới, nên gọi chỉ tướng địa giới; chẳng duyên thủy hỏa phong không thức giới mà sanh ra thức, đấy là chẳng thấy thủy hỏa phong không thức giới, nên gọi chỉ tướng thủy hỏa phong không thức giới.

Do chẳng duyên vô minh mà sanh ra thức, đấy là chẳng thấy vô minh, nên gọi chỉ tướng vô minh; chẳng duyên hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử sầu thán khổ ưu não mà sanh ra thức, đấy là chẳng thấy hành cho đến lão tử sầu thán khổ ưu não, nên gọi chỉ tướng hành cho đến lão tử sầu thán khổ ưu não.

Do chẳng duyên bố thí Ba la mật đa mà sanh ra thức, đấy là chẳng thấy bố thí Ba la mật đa, nên gọi chỉ tướng bố thí Ba la mật đa; chẳng duyên tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã Ba la mật đa mà sanh ra thức, đấy là chẳng thấy tịnh giới cho đến bát nhã Ba la mật đa, nên gọi chỉ tướng tịnh giới cho đến bát nhã Ba la mật đa.

Do chẳng duyên nội không mà sanh ra thức, đấy là chẳng thấy nội không, nên gọi chỉ tướng nội không; chẳng duyên ngoại không, nội ngoại không, không không, đại không, thắng nghĩa không, hữu vi không, vô vi không, tất cánh không, vô tế không, tán không, vô biến dị không, bổn tánh không, tự tướng không, cộng tướng không, nhất thiết pháp không, bất khả đắc không, vô tánh không, tự tánh không, vô tánh tự tánh không mà sanh ra thức, đấy là chẳng thấy ngoại không cho đến vô tánh tự tánh không, nên gọi chỉ tướng ngoại không cho đến vô tánh tự tánh không.

Do chẳng duyên chơn như mà sanh ra thức, đấy là chẳng thấy chơn như, nên gọi chỉ tướng chơn như; chẳng duyên pháp giới, pháp tánh, bất hư vọng tánh, bất biến dị tánh, bình đẳng tánh, ly sanh tánh, pháp định, pháp trụ, thật tế, hư không giới, bất tư nghì giới mà sanh ra thức, đấy là chẳng thấy pháp giới cho đến bất tư nghì giới, nên gọi chỉ tướng pháp giới cho đến bất tư nghì giới.

Do chẳng duyên khổ thánh đế mà sanh ra thức, đấy là chẳng thấy khổ thánh đế, nên gọi chỉ tướng khổ thánh đế; chẳng duyên tập diệt đạo thánh đế mà sanh ra thức, đấy là chẳng thấy tập diệt đạo thánh đế, nên gọi chỉ tướng tập diệt đạo thánh đế.

Do chẳng duyên bốn tĩnh lự mà sanh ra thức, đấy là chẳng thấy bốn tĩnh lự, nên gọi chỉ tướng bốn tĩnh lự; chẳng duyên bốn vô lượng, bốn vô sắc định mà sanh ra thức, đấy là chẳng thấy bốn vô lượng, bốn vô sắc định, nên gọi chỉ tướng bốn vô lượng, bốn vô sắc định.

Do chẳng duyên tám giải thoát mà sanh ra thức, đấy là chẳng thấy tám giải thoát, nên gọi chỉ tướng tám giải thoát; chẳng duyên tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ mà sanh ra thức, đấy là chẳng thấy tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ, nên gọi chỉ tướng tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ.

Do chẳng duyên bốn niệm trụ mà sanh ra thức, đấy là chẳng thấy bốn niệm trụ, nên gọi chỉ tướng bốn niệm trụ; chẳng duyên bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi mà sanh ra thức, đấy là chẳng thấy bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chi, nên gọi chỉ tướng bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chi.

Do chẳng duyên không giải thoát môn mà sanh ra thức, đấy là chẳng thấy không giải thoát môn, nên gọi chỉ tướng không giải thoát môn; chẳng duyên vô tướng, vô nguyện giải thoát môn mà sanh ra thức, đấy là chẳng thấy vô tướng, vô nguyện giải thoát môn, nên gọi chỉ tướng vô tướng, vô nguyện giải thoát môn.

Do chẳng duyên Bồ tát thập địa mà sanh ra thức, đấy là chẳng thấy Bồ tát thập địa, nên gọi chỉ tướng Bồ tát thập địa. Do chẳng duyên năm nhãn mà sanh ra thức, đấy là chẳng thấy năm nhãn, nên gọi chỉ tướng năm nhãn, chẳng duyên sáu thần thông mà sanh ra thức đấy là chẳng thấy sáu thần thông, nên gọi chỉ tướng sáu thần thông.

Do chẳng duyên Phật mười lực mà sanh ra thức, đấy là chẳng thấy Phật mười lực, nên gọi chỉ tướng Phật mười lực, chẳng duyên bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng mà sanh ra thức, đấy là chẳng thấy bốn vô sở úy cho đến mười tám pháp Phật bất cộng, nên gọi chỉ tướng bốn vô sở úy cho đến mười tám pháp Phật bất cộng.

Do chẳng duyên pháp vô vong thất mà sanh ra thức, đấy là chẳng thấy pháp vô vong thất, nên gọi chỉ tướng pháp vô vong thất; chẳng duyên tánh hằng trụ xả mà sanh ra thức, đấy là chẳng thấy tánh hằng trụ xả, nên gọi chỉ tướng tánh hằng trụ xả.

Do chẳng duyên nhất thiết trí mà sanh ra thức, đấy là chẳng thấy nhất thiết trí, nên gọi chỉ tướng nhất thiết trí; chẳng duyên đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí mà sanh ra thức, đấy là chẳng thấy đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí, nên gọi chỉ tướng đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí.

Do chẳng duyên tất cả đà la ni môn mà sanh ra thức, đấy là chẳng thấy tất cả đà la ni môn, nên gọi chỉ tướng tất cả đà la ni môn; chẳng duyên tất cả tam ma địa môn mà sanh ra thức, đấy là chẳng thấy tất cả tam ma địa môn, nên gọi chỉ tướng tất cả tam ma địa môn.

Do chẳng duyên quả Dự lưu mà sanh ra thức, đấy là chẳng thấy quả Dự lưu, nên gọi chỉ tướng quả Dự lưu; chẳng duyên quả Nhất lai, Bất hoàn, A la hán mà sanh ra thức, đấy là chẳng thấy quả Nhất lai, Bất hoàn, A la hán, nên gọi chỉ tướng quả Nhất lai, Bất hoàn, A la hán.

Do chẳng duyên Độc giác Bồ đề mà sanh ra thức, đấy là chẳng thấy Độc giác Bồ đề, nên gọi chỉ tướng Độc giác Bồ đề.

Do chẳng duyên tất cả hạnh Bồ tát Ma ha tát mà sanh ra thức, đấy là chẳng thấy tất cả hạnh Bồ tát Ma ha tát, nên gọi chỉ tướng tất cả hạnh Bồ tát Ma ha tát.

Do chẳng duyên chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề mà sanh ra thức, đấy là chẳng thấy chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, nên gọi chỉ tướng chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề.

Thiện Hiện! Bởi nghĩa như thế, Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu, năng chỉ chư Phật thật tướng thế gian, gọi là mẹ các Phật.

Lại nữa, Thiện Hiện! Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu năng vì các Phật hiển thế gian không, nên gọi mẹ Phật, năng chỉ chư Phật thật tướng thế gian.

Bạch Thế Tôn! Vì sao Bát nhã Ba la mật đa năng vì các Phật hiển sắc thế gian không? Thiện Hiện! Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu năng vì các Phật hiển sắc thế gian không; hiển thọ tưởng hành thức thế gian không. Hiển nhãn xứ thế gian không; hiển nhỉ tỷ thiệt thân ý xứ thế gian không. Hiển sắc xứ thế gian không; hiển thanh hương vị xúc pháp xứ thế gian không.

Hiển nhãn giới thế gian không; hiển sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ thế gian không. Hiển nhĩ giới thế gian không; hiển thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ thế gian không. Hiển tỷ giới thế gian không; hiển hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ thế gian không. Hiển thiệt giới thế gian không; hiển vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ thế gian không. Hiển thân giới thế gian không; hiển xúc giới, thân thức giới và thân xúc, thân xúc làm duyên sanh ra các thọ thế gian không. Hiển ý giới thế gian không; hiển pháp giới, ý thức giới và ý xúc, ý xúc làm duyên sanh ra các thọ thế gian không.

Hiển địa giới thế gian không; hiển thủy hỏa phong phông thức giới thế gian không. Hiển vô minh thế gian không; hiển hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử sầu thán khổ ưu não thế gian không. Hiển bố thí Ba la mật đa thế gian không; hiển tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã Ba la mật đa thế gian không.

Hiển nội không thế gian không; hiển ngoại không, nội ngoại không, không không, đại không, thắng nghĩa không, hữu vi không, vô vi không, tất cánh không, vô tế không, tán không, vô biến dị không, bổn tánh không, tự tướng không, cộng tướng không, nhất thiết pháp không, bất khả đắc không, vô tánh không, tự tánh không, vô tánh tự tánh không thế gian không. Hiển chơn như thế gian không; hiển pháp giới, pháp tánh, bất hư vọng tánh, bất biến dị tánh, bình đẳng tánh, ly sanh tánh, pháp định, pháp trụ, thật tế, hư không giới, bất tư nghì giới thế gian không. Hiển khổ thánh đế thế gian không, hiển tập diệt đạo thánh đế thế gian không.

Hiển bốn tĩnh lự thế gian không; hiển bốn vô lượng, bốn vô sắc định thế gian không. Hiển tám giải thoát thế gian không; hiển tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ thế gian không. Hiển bốn niệm trụ thế gian không; hiển bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi thế gian không. Hiển không giải thoát môn thế gian không, hiển vô tướng, vô nguyện giải thoát môn thế gian không. Hiển Bồ tát thập địa thế gian không. Hiển năm nhãn thế gian không, hiển sáu thần thông thế gian không.

Hiển Phật mười lực thế gian không; hiển bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng thế gian không. Hiển pháp vô vong thất thế gian không, hiển tánh hằng trụ xả thế gian không. Hiển nhất thiết trí thế gian không; hiển đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí thế gian không. Hiển tất cả đà la ni môn thế gian không; hiển tất cả tam ma địa môn thế gian không.

Hiển quả Dự lưu thế gian không; hiển quả Nhất lai, Bất hoàn, A la hán thế gian không. Hiển Độc giác Bồ đề thế gian không. Hiển tất cả hạnh Bồ tát Ma ha tát thế gian không. Hiển chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề thế gian không.

Thiện Hiện! Bởi nghĩa như thế, Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu năng chỉ chư Phật tướng thế gian, gọi là mẹ các Phật.

Lại nữa, Thiện Hiện! Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu năng sử Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác khiến các thế gian thọ thế gian không, tưởng thế gian không, nghĩ thế gian không, hiểu thế gian không. Thiện Hiện! Bởi nghĩa như thế, Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu năng chỉ chư Phật thật tướng thế gian, gọi là mẹ các Phật.

Lại nữa, Thiện Hiện! Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu năng chỉ chư Phật thế gian không tướng, gọi là mẹ các Phật, năng chỉ chư Phật thật tướng thế gian. Bạch Thế Tôn! Vì sao Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu năng chỉ chư Phật thế gian không tướng?

Thiện Hiện! Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu năng chỉ chư Phật sắc thế gian không tướng, thọ tưởng hành thức thế gian không tướng. Năng chỉ chư Phật nhãn xứ thế gian không tướng, nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ thế gian không tướng. Năng chỉ chư Phật sắc xứ thế gian không tướng, thanh hương vị xúc pháp xứ thế gian không tướng.

Năng chỉ chư Phật nhãn giới thế gian không tướng; sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ thế gian không tướng. Năng chỉ chư Phật nhĩ giới thế gian không tướng; thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ thế gian không tướng. Năng chỉ chư Phật tỷ giới thế gian không tướng; hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ thế gian không tướng. Năng chỉ chư Phật thiệt giới thế gian không tướng; vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ thế gian không tướng. Năng chỉ chư Phật thân giới thế gian không tướng; xúc giới, thân thức giới và thân xúc, thân xúc làm duyên sanh ra các thọ thế gian không tướng. Năng chỉ chư Phật ý giới thế gian không tướng; pháp giới, ý thức giới và ý xúc, ý xúc làm duyên sanh ra các thọ thế gian không tướng.

Năng chỉ chư Phật địa giới thế gian không tướng, thủy hỏa phong không thức giới thế gian không tướng. Năng chỉ chư Phật vô minh thế gian không tướng; hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử sầu thán khổ ưu não thế gian không tướng. Năng chỉ chư Phật bố thí Ba la mật đa thế gian không tướng; tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã Ba la mật đa thế gian không tướng.

Năng chỉ chư Phật nội không thế gian không tướng; ngoại không, nội ngoại không, không không, đại không, thắng nghĩa không, hữu vi không, vô vi không, tất cánh không, vô tế không, tán không, vô biến dị không, bổn tánh không, tự tướng không, cộng tướng không, nhất thiết pháp không, bất khả đắc không, vô tánh không, tự tánh không, vô tánh tự tánh không thế gian không tướng. Năng chỉ chư Phật chơn như thế gian không tướng; pháp giới, pháp tánh, bất hư vọng tánh, bất biến dị tánh, bình đẳng tánh, ly sanh tánh, pháp định, pháp trụ, thật tế, hư không giới, bất tư nghì giới thế gian không tướng. Năng chỉ chư Phật khổ thánh đế thế gian không tướng, tập diệt đạo thánh đế thế gian không tướng.

Năng chỉ chư Phật bốn tĩnh lự thế gian không tướng; bốn vô lượng, bốn vô sắc định thế gian không tướng. Năng chỉ chư Phật tám giải thoát thế gian không tướng; tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ thế gian không tướng. Năng chỉ chư Phật bốn niệm trụ thế gian không tướng; bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi thế gian không tướng. Năng chỉ chư Phật không giải thoát môn thế gian không tướng; vô tướng, vô nguyện giải thoát môn thế gian không tướng. Năng chỉ chư Phật Bồ tát thập địa thế gian không tướng. Năng chỉ chư Phật năm nhãn thế gian không tướng, sáu thần thông thế gian không tướng.

Năng chỉ chư Phật Phật mười lực thế gian không tướng; bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng thế gian không tướng. Năng chỉ chư Phật pháp vô vong thất thế gian không tướng, tánh hằng trụ xả thế gian không tướng. Năng chỉ chư Phật nhất thiết trí thế gian không tướng; đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí thế gian không tướng. Năng chỉ chư Phật tất cả đà la ni môn thế gian không tướng, tất cả tam ma địa môn thế gian không tướng.

Năng chỉ chư Phật quả Dự lưu thế gian không tướng; quả Nhất lai, Bất hoàn, A la hán thế gian không tướng. Năng chỉ chư Phật Độc giác Bồ đề thế gian không tướng. Năng chỉ chư Phật tất cả hạnh Bồ tát Ma ha tát thế gian không tướng. Năng chỉ chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề thế gian không tướng.

Thiện Hiện! Bởi nghĩa như thế, Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu năng chỉ chư Phật thật tướng thế gian, gọi là mẹ các Phật.

Lại nữa, Thiện Hiện! Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu năng chỉ chư Phật tướng thế gian bất khả tư nghì, gọi là mẹ các Phật, năng chỉ chư Phật thật tướng thế gian. Bạch Thế Tôn! Vì sao Bát nhã Ba la mật đa năng chỉ chư Phật tướng thế gian bất khả tư nghì?

Thiện Hiện! Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu năng chỉ chư Phật tướng sắc thế gian bất khả tư nghì, tướng thọ tưởng hành thức thế gian bất khả tư nghì. Năng chỉ chư Phật tướng nhãn xứ thế gian bất khả tư nghì, tướng nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ thế gian bất khả tư nghì. Năng chỉ chư Phật tướng sắc xứ thế gian bất khả tư nghì, tướng thanh hương vị xúc pháp xứ thế gian bất hả tư nghì

Năng chỉ chư Phật tướng nhãn giới thế gian bất khả tư nghì; tướng sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ thế gian bất khả tư nghì. Năng chỉ chư Phật tướng nhĩ giới thế gian bất khả tư nghì; tướng thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ thế gian bất khả tư nghì. Năng chỉ chư Phật tướng tỷ giới thế gian bất khả tư nghì; tướng hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ thế gian bất khả tư nghì. Năng chỉ chư Phật tướng thiệt giới thế gian bất khả tư nghì; tướng vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ thế gian bất khả tư nghì. Năng chỉ chư Phật tướng thân giới thế gian bất khả tư nghì; tướng xúc giới, thân thức giới và thân xúc, thân xúc làm duyên sanh ra các thọ thế gian bất khả tư nghì. Năng chỉ chư Phật tướng ý giới thế gian bất khả tư nghì; tướng pháp giới, ý thức giới và ý xúc, ý xúc làm duyên sanh ra các thọ thế gian bất khả tư nghì.

Năng chỉ chư Phật tướng địa giới thế gian bất khả tư nghì, tướng thủy hỏa phong không thức giới thế gian bất khả tư nghì. Năng chỉ chư Phật tướng vô minh thế gian bất khả tư nghì; tướng hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử sầu thán khổ ưu não thế gian bất khả tư nghì. Năng chỉ chư Phật tướng bố thí Ba la mật đa thế gian bất khả tư nghì; tướng tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã Ba la mật đa thế gian bất khả tư nghì.

Năng chỉ chư Phật tướng nội không thế gian bất khả tư nghì; tướng ngoại không, nội ngoại không, không không, đại không, thắng nghĩa không, hữu vi không, vô vi không, tất cánh không, vô tế không, tán không, vô biến dị không, bổn tánh không, tự tướng không, cộng tướng không, nhất thiết pháp không, bất khả đắc không, vô tánh không, tự tánh không, vô tánh tự tánh không thế gian bất khả tư nghì. Năng chỉ chư Phật tướng chơn như thế gian bất khả tư nghì; tướng pháp giới, pháp tánh, bất hư vọng tánh, bất biến dị tánh, bình đẳng tánh, ly sanh tánh, pháp định, pháp trụ, thật tế, hư không giới, bất tư nghì giới thế gian bất khả tư nghì. Năng chỉ chư Phật tướng khổ thánh đế thế gian bất khả tư nghì, tướng tập diệt đạo thánh đế thế gian bất khả tư nghì.

Năng chỉ chư Phật tướng bốn tĩnh lự thế gian bất khả tư nghì; tướng bốn vô lượng, bốn vô sắc định thế gian bất khả tư nghì. Năng chỉ chư Phật tướng tám giải thoát thế gian bất khả tư nghì; tướng tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ thế gian bất khả tư nghì. Năng chỉ chư Phật tướng bốn niệm trụ thế gian bất khả tư nghì; tướng bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi thế gian bất khả tư nghì. Năng chỉ chư Phật tướng không giải thoát môn thế gian bất khả tư nghì; tướng vô tướng, vô nguyện giải thoát môn thế gian bất khả tư nghì. Năng chỉ chư Phật tướng Bồ tát thập địa thế gian bất khả tư nghì. Năng chỉ chư Phật tướng năm nhãn thế gian bất khả tư nghì, tướng sáu thần thông thế gian bất khả tư nghì.

Năng chỉ chư Phật tướng Phật mười lực thế gian bất khả tư nghì; tướng bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng thế gian bất khả tư nghì. Năng chỉ chư Phật tướng pháp vô vong thất thế gian bất khả tư nghì, tướng tánh hằng trụ xả thế gian bất khả tư nghì. Năng chỉ chư Phật tướng nhất thiết trí thế gian bất khả tư nghì; tướng đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí thế gian bất khả tư nghì. Năng chỉ chư Phật tướng tất cả đà la ni môn thế gian bất khả tư nghì, tướng tam ma địa môn thế gian bất khả tư nghì.

Năng chỉ chư Phật tướng quả Dự lưu thế gian bất khả tư nghì; tướng quả Nhất lai, Bất hoàn, A la hán thế gian bất khả tư nghì. Năng chỉ chư Phật tướng Độc giác Bồ đề thế gian bất khả tư nghì. Năng chỉ chư Phật tướng tất cả hạnh Bồ tát Ma ha tát thế gian bất khả tư nghì. Năng chỉ chư Phật tướng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề thế gian bất khả tư nghì.

Thiện Hiện! Bởi nghĩa như thế, Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu năng chỉ chư Phật thật tướng thế gian, gọi là mẹ các Phật.

Lại nữa, Thiện Hiện! Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu năng chỉ chư Phật tướng thế gian xa lìa, gọi là mẹ các Phật, năng chỉ chư Phật thật tướng thế gian. Bạch Thế Tôn! Vì sao Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu năng chỉ chư Phật tướng thế gian xa lìa?

Thiện Hiện! Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu năng chỉ chư Phật tướng sắc thế gian xa lìa, tướng thọ tưởng hành thức thế gian xa lìa. Năng chỉ chư Phật tướng nhãn xứ thế gian xa lìa, tướng nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ thế gian xa lìa. Năng chỉ chư Phật tướng sắc xứ thế gian xa lìa, tướng thanh hương vị xúc pháp xứ thế gian xa lìa.

Năng chỉ chư Phật tướng nhãn giới thế gian xa lìa; tướng sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ thế gian xa lìa. Năng chỉ chư Phật tướng nhĩ giới thế gian xa lìa; tướng thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ thế gian xa lìa. Năng chỉ chư Phật tướng tỷ giới thế gian xa lìa; tướng hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ thế gian xa lìa. Năng chỉ chư Phật tướng thiệt giới thế gian xa lìa; tướng vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ thế gian xa lìa. Năng chỉ chư Phật tướng thân giới thế gian xa lìa; tướng xúc giới, thân thức giới và thân xúc, thân xúc làm duyên sanh ra các thọ thế gian xa lìa. Năng chỉ chư Phật tướng ý giới thế gian xa lìa; tướng pháp giới, ý thức giới và ý xúc, ý xúc làm duyên sanh ra các thọ thế gian xa lìa.

Năng chỉ chư Phật tướng địa giới thế gian xa lìa; tướng thủy hỏa phong không thức giới thế gian xa lìa. Năng chỉ chư Phật tướng vô minh thế gian xa lìa; tướng hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử sầu thán khổ ưu não thế gian xa lìa. Năng chỉ chư Phật tướng bố thí Ba la mật đa thế gian xa lìa; tướng tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã Ba la mật đa thế gian xa lìa.

Năng chỉ chư Phật tướng nội không thế gian xa lìa; tướng ngoại không, nội ngoại không, không không, đại không, thắng nghĩa không, hữu vi không, vô vi không, tất cánh không, vô tế không, tán không, vô biến dị không, bổn tánh không, tự tướng không, cộng tướng không, nhất thiết pháp không, bất khả đắc không, vô tánh không, tự tánh không, vô tánh tự tánh không thế gian xa lìa. Năng chỉ chư Phật tướng chơn như thế gian xa lìa; tướng pháp giới, pháp tánh, bất hư vọng tánh, bất biến dị tánh, bình đẳng tánh, ly sanh tánh, pháp định, pháp trụ, thật tế, hư không giới, bất tư nghì giới thế gian xa lìa. Năng chỉ chư Phật tướng khổ thánh đế thế gian xa lìa, tướng tập diệt đạo thánh đế thế gian xa lìa.

Năng chỉ chư Phật tướng bốn tĩnh lự thế gian xa lìa; tướng bốn vô lượng, bốn vô sắc định thế gian xa lìa. Năng chỉ chư Phật tướng tám giải thoát thế gian xa lìa; tướng tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ thế gian xa lìa. Năng chỉ chư Phật tướng bốn niệm trụ thế gian xa lìa; tướng bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi thế gian xa lìa. Năng chỉ chư Phật tướng không giải thoát môn thế gian xa lìa; tướng vô tướng, vô nguyện giải thoát môn thế gian xa lìa. Năng chỉ chư Phật tướng Bồ tát thập địa thế gian xa lìa. Năng chỉ chư Phật tướng năm nhãn thế gian xa lìa, tướng sáu thần thông thế gian xa lìa.

Năng chỉ chư Phật tướng Phật mười lực thế gian xa lìa; tướng bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng thế gian xa lìa. Năng chỉ chư Phật tướng pháp vô vong thất thế gian xa lìa, tướng tánh hằng trụ xả thế gian xa lìa. Năng chỉ chư Phật tướng nhất thiết trí thế gian xa lìa; tướng đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí thế gian xa lìa. Năng chỉ chư Phật tướng tất cả đà la ni môn thế gian xa lìa, tướng tất cả tam ma địa môn thế gian xa lìa.

Năng chỉ chư Phật tướng quả Dự lưu thế gian xa lìa; tướng quả Nhất lai, Bất hoàn, A la hán thế gian xa lìa. Năng chỉ chư Phật tướng Độc giác Bồ đề thế gian xa lìa. Năng chỉ chư Phật tướng tất cả hạnh Bồ tát Ma ha tát thế gian xa lìa. Năng chỉ chư Phật tướng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề thế gian xa lìa.

Thiện Hiện! Bởi nghĩa như thế, Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu năng chỉ chư Phật thật tướng thế gian, gọi là mẹ các Phật.

Lại nữa, Thiện Hiện! Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu năng chỉ chư Phật tướng thế gian vắng lặng, gọi là mẹ các Phật, năng chỉ chư Phật thật tướng thế gian. Bạch Thế Tôn! Vì sao Bát nhã Ba la mật đa năng chỉ chư Phật tướng thế gian vắng lặng?

Thiện Hiện! Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu năng chỉ chư Phật tướng sắc thế gian vắng lặng, tướng thọ tưởng hành thức thế gian vắng lặng. Năng chỉ chư Phật tướng nhãn xứ thế gian vắng lặng, tướng nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ thế gian vắng lặng. Năng chỉ chư Phật tướng sắc xứ thế gian vắng lặng, tướng thanh hương vị xúc pháp xứ thế gian vắng lặng.

Năng chỉ chư Phật tướng nhãn giới thế gian vắng lặng; tướng sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ thế gian vắng lặng. Năng chỉ chư Phật tướng nhĩ giới thế gian vắng lặng; tướng thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ thế gian vắng lặng. Năng chỉ chư Phật tướng tỷ giới thế gian vắng lặng; tướng hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ thế gian vắng lặng. Năng chỉ chư Phật tướng thiệt giới thế gian vắng lặng; tướng vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ thế gian vắng lặng. Năng chỉ chư Phật tướng thân giới thế gian vắng lặng; tướng xúc giới, thân thức giới và thân xúc, thân xúc làm duyên sanh ra các thọ thế gian vắng lặng. Năng chỉ chư Phật tướng ý giới thế gian vắng lặng; tướng pháp giới, ý thức giới và ý xúc, ý xúc làm duyên sanh ra các thọ thế gian vắng lặng.

Năng chỉ chư Phật tướng địa giới thế gian vắng lặng, tướng thủy hỏa phong không thức giới thế gian vắng lặng. Năng chỉ chư Phật tướng vô minh thế gian vắng lặng; tướng hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử sầu thán khổ ưu não thế gian vắng lặng. Năng chỉ chư Phật tướng bố thí Ba la mật đa thế gian vắng lặng; tướng tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã Ba la mật đa thế gian vắng lặng.

Năng chỉ chư Phật tướng nội không thế gian vắng lặng; tướng ngoại không, nội ngoại không, không không, đại không, thắng nghĩa không, hữu vi không, vô vi không, tất cánh không, vô tế không, tán không, vô biến dị không, bổn tánh không, tự tướng không, cộng tướng không, nhất thiết pháp không, bất khả đắc không, vô tánh không, tự tánh không, vô tánh tự tánh không thế gian vắng lặng. Năng chỉ chư Phật tướng chơn như thế gian vắng lặng; tướng pháp giới, pháp tánh, bất hư vọng tánh, bất biến dị tánh, bình đẳng tánh, ly sanh tánh, pháp định, pháp trụ, thật tế, hư không giới, bất tư nghì giới thế gian vắng lặng. Năng chỉ chư Phật tướng khổ thánh đế thế gian vắng lặng, tướng tập diệt đạo thánh đế thế gian vắng lặng.

Năng chỉ chư Phật tướng bốn tĩnh lự thế gian vắng lặng; tướng bốn vô lượng, bốn vô sắc định thế gian vắng lặng. Năng chỉ chư Phật tướng tám giải thoát thế gian vắng lặng; tướng tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ thế gian vắng lặng. Năng chỉ chư Phật tướng bốn niệm trụ thế gian vắng lặng; tướng bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi thế gian vắng lặng. Năng chỉ chư Phật tướng không giải thoát môn thế gian vắng lặng; tướng vô tướng, vô nguyện giải thoát môn thế gian vắng lặng. Năng chỉ chư Phật tướng Bồ tát thập địa thế gian vắng lặng. Năng chỉ chư Phật tướng năm nhãn thế gian vắng lặng, tướng sáu thần thông thế gian vắng lặng.

Năng chỉ chư Phật tướng Phật mười lực thế gian vắng lặng; tướng bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng thế gian vắng lặng. Năng chỉ chư Phật tướng pháp vô vong thất thế gian vắng lặng, tướng tánh hằng trụ xả thế gian vắng lặng. Năng chỉ chư Phật tướng nhất thiết trí thế gian vắng lặng; tướng đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí thế gian vắng lặng. Năng chỉ chư Phật tướng tất cả đà la ni môn thế gian vắng lặng, tướng tất cả tam ma địa môn thế gian vắng lặng.

Năng chỉ chư Phật tướng quả Dự lưu thế gian vắng lặng; tướng quả Nhất lai, Bất hoàn, A la hán thế gian vắng lặng. Năng chỉ chư Phật tướng Độc giác Bồ đề thế gian vắng lặng. Năng chỉ chư Phật tướng tất cả hạnh Bồ tát Ma ha tát thế gian vắng lặng. Năng chỉ chư Phật tướng chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề thế gian vắng lặng.

Thiện Hiện! Bởi nghĩa như thế, Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu năng chỉ chư Phật thật tướng thế gian, gọi là mẹ các Phật.

Lại nữa, Thiện Hiện! Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu, năng chỉ chư Phật tướng thế gian rốt ráo không, gọi là mẹ các Phật, năng chỉ chư Phật thật tướng thế gian. Bạch Thế Tôn! Vì sao Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu năng chỉ chư Phật tướng thế gian rốt ráo không?

Thiện Hiện! Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu năng chỉ chư Phật tướng sắc thế gian rốt ráo không, tướng thọ tưởng hành thức thế gian rốt ráo không. Năng chỉ chư Phật tướng nhãn xứ thế gian rốt ráo không, tướng nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ thế gian rốt ráo không. Năng chỉ chư Phật tướng sắc xứ thế gian rốt ráo không, tướng thanh hương vị xúc pháp xứ thế gian rốt ráo không.

Năng chỉ chư Phật tướng nhãn giới thế gian rốt ráo không; tướng sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ thế gian rốt ráo không. Năng chỉ chư Phật tướng nhĩ giới thế gian rốt ráo không; tướng thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ thế gian rốt ráo không. Năng chỉ chư Phật tướng tỷ giới thế gian rốt ráo không; tướng hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ thế gian rốt ráo không. Năng chỉ chư Phật tướng thiệt giới thế gian rốt ráo không; tướng vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ thế gian rốt ráo không. Năng chỉ chư Phật tướng thân giới thế gian rốt ráo không; tướng xúc giới, thân thức giới và thân xúc, thân xúc làm duyên sanh ra các thọ thế gian rốt ráo không. Năng chỉ chư Phật tướng ý giới thế gian rốt ráo không; tướng pháp giới, ý thức giới và ý xúc, ý xúc làm duyên sanh ra các thọ thế gian rốt ráo không.

Năng chỉ chư Phật tướng địa giới thế gian rốt ráo không, tướng thủy hỏa phong không thức giới thế gian rốt ráo không. Năng chỉ chư Phật tướng vô minh thế gian rốt ráo không; tướng hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử sầu thán khổ ưu não thế gian rốt ráo không. Năng chỉ chư Phật tướng bố thí Ba la mật đa thế gian rốt ráo không; tướng tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã Ba la mật đa thế gian rốt ráo không.

Năng chỉ chư Phật tướng nội không thế gian rốt ráo không; tướng ngoại không, nội ngoại không, không không, đại không, thắng nghĩa không, hữu vi không, vô vi không, tất cánh không, vô tế không, tán không, vô biến dị không, bổn tánh không, tự tướng không, cộng tướng không, nhất thiết pháp không, bất khả đắc không, vô tánh không, tự tánh không, vô tánh tự tánh không thế gian rốt ráo không. Năng chỉ chư Phật tướng chơn như thế gian rốt ráo không; tướng pháp giới, pháp tánh, bất hư vọng tánh, bất biến dị tánh, bình đẳng tánh, ly sanh tánh, pháp định, pháp trụ, thật tế, hư không giới, bất tư nghì giới thế gian rốt ráo không. Năng chỉ chư Phật tướng khổ thánh đế thế gian rốt ráo không.

Năng chỉ chư Phật tướng bốn tĩnh lự thế gian rốt ráo không; tướng bốn vô lượng, bốn vô sắc định thế gian rốt ráo không. Năng chỉ chư Phật tướng tám giải thoát thế gian rốt ráo không; tướng tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ thế gian rốt ráo không. Năng chỉ chư Phật tướng bốn niệm trụ thế gian rốt ráo không; tướng bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi thế gian rốt ráo không. Năng chỉ chư Phật tướng không giải thoát môn thế gian rốt ráo không; tướng vô tướng, vô nguyện giải thoát môn thế gian rốt ráo không. Năng chỉ chư Phật tướng Bồ tát thập địa thế gian rốt ráo không. Năng chỉ chư Phật tướng năm nhãn thế gian rốt ráo không, tướng sáu thần thông thế gian rốt ráo không.

Năng chỉ chư Phật tướng Phật mười lực thế gian rốt ráo không; tướng bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng thế gian rốt ráo không. Năng chỉ chư Phật tướng pháp vô vong thất thế gian rốt ráo không, tướng tánh hằng trụ xả thế gian rốt ráo không. Năng chỉ chư Phật tướng nhất thiết trí thế gian rốt ráo không; tướng đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí thế gian rốt ráo không. Năng chỉ chư Phật tướng tất cả đà la ni môn thế gian rốt ráo không, tướng tất cả tam ma địa môn thế gian rốt ráo không .

Năng chỉ chư Phật tướng quả Dự lưu thế gian rốt ráo không; tướng quả Nhất lai, Bất hoàn, A la hán thế gian rốt ráo không. Năng chỉ chư Phật tướng Độc giác Bồ đề thế gian rốt ráo không. Năng chỉ chư Phật tướng tất cả hạnh Bồ tát Ma ha tát thế gian rốt ráo không. Năng chỉ chư Phật tướng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề thế gian rốt ráo không.

Thiện Hiện! Bởi nghĩa như thế, Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu năng chỉ chư Phật thật tướng thế gian, gọi là mẹ các Phật.

Lại nữa, Thiện Hiện! Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu năng chỉ chư Phật tướng thế gian vô tánh không, gọi là mẹ các Phật, năng chỉ chư Phật thật tướng thế gian. Bạch Thế Tôn! Vì sao Bát nhã Ba la mật đa năng chỉ chư Phật tướng thế gian vô tánh không?

Thiện Hiện! Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu năng chỉ chư Phật tướng sắc thế gian vô tánh không, tướng thọ tưởng hành thức thế gian vô tánh không. Năng chỉ chư Phật tướng nhãn xứ thế gian vô tánh không, tướng nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ thế gian vô tánh không. Năng chỉ chư Phật tướng sắc xứ thế gian vô tánh không, tướng thanh hương vị xúc pháp xứ thế gian vô tánh không.

Năng chỉ chư Phật tướng nhãn giới thế gian vô tánh không; tướng sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ thế gian vô tánh không. Năng chỉ chư Phật tướng nhĩ giới thế gian vô tánh không; tướng thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ thế gian vô tánh không. Năng chỉ chư Phật tướng tỷ giới thế gian vô tánh không; tướng hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ thế gian vô tánh không. Năng chỉ chư Phật tướng thiệt giới thế gian vô tánh không; tướng vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ thế gian vô tánh không. Năng chỉ chư Phật tướng thân giới thế gian vô tánh không; tướng xúc giới, thân thức giới và thân xúc, thân xúc làm duyên sanh ra các thọ thế gian vô tánh không. Năng chỉ chư Phật tướng ý giới thế gian vô tánh không; tướng pháp giới, ý thức giới và ý xúc, ý xúc làm duyên sanh ra các thọ thế gian vô tánh không.

Năng chỉ chư Phật tướng địa giới thế gian vô tánh không; tướng thủy hỏa phong không thức giới thế gian vô tánh không. Năng chỉ chư Phật tướng vô minh thế gian vô tánh không; tướng hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử sầu thán khổ ưu não thế gian vô tánh không. Năng chỉ chư Phật tướng bố thí Ba la mật đa thế gian vô tánh không; tướng tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã Ba la mật đa thế gian vô tánh không.

Năng chỉ chư Phật tướng nội không thế gian vô tánh không; tướng ngoại không, nội ngoại không, không không, đại không, thắng nghĩa không, hữu vi không, vô vi không, tất cánh không, vô tế không, tán không, vô biến dị không, bổn tánh không, tự tướng không, cộng tướng không, nhất thiết pháp không, bất khả đắc không, vô tánh không, tự tánh không, vô tánh tự tánh không thế gian vô tánh không. Năng chỉ chư Phật tướng chơn như thế gian vô tánh không; tướng pháp giới, pháp tánh, bất hư vọng tánh, bất biến dị tánh, bình đẳng tánh, ly sanh tánh, pháp định, pháp trụ, thật tế, hư không giới, bất tư nghì giới thế gian vô tánh không. Năng chỉ chư Phật tướng khổ thánh đế thế gian vô tánh không, tướng tập diệt đạo thánh đế thế gian vô tánh không.

Năng chỉ chư Phật tướng bốn tĩnh lự thế gian vô tánh không; tướng bốn vô lượng, bốn vô sắc định thế gian vô tánh không. Năng chỉ chư Phật tướng tám giải thoát thế gian vô tánh không; tướng tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ thế gian vô tánh không. Năng chỉ chư Phật tướng bốn niệm trụ thế gian vô tánh không; tướng bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi thế gian vô tánh không. Năng chỉ chư Phật tướng không giải thoát môn thế gian vô tánh không; tướng vô tướng, vô nguyện giải thoát môn thế gian vô tánh không. Năng chỉ chư Phật tướng Bồ tát thập địa thế gian vô tánh không. Năng chỉ chư Phật tướng năm nhãn thế gian vô tánh không, tướng sáu thần thông thế gian vô tánh không.

Năng chỉ chư Phật tướng Phật mười lực thế gian vô tánh không; tướng bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng thế gian vô tánh không. Năng chỉ chư Phật tướng pháp vô vong thất thế gian vô tánh không, tướng tánh hằng trụ xả thế gian vô tánh không. Năng chỉ chư Phật tướng nhất thiết trí thế gian vô tánh không; tướng đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí thế gian vô tánh không. Năng chỉ chư Phật tướng tất cả đà la ni môn thế gian vô tánh không, tướng tất cả tam ma địa môn thế gian vô tánh không.

Năng chỉ chư Phật tướng quả Dự lưu thế gian vô tánh không; tướng quả Nhất lai, Bất hoàn, A la hán thế gian vô tánh không. Năng chỉ chư Phật tướng Độc giác Bồ đề thế gian vô tánh không. Năng chỉ chư Phật tướng tất cả hạnh Bồ tát Ma ha tát thế gian vô tánh không. Năng chỉ chư Phật tướng chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề thế gian vô tánh không.

Thiện Hiện! Bởi nghĩa như thế, Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu năng chỉ chư Phật thật tướng thế gian, gọi là mẹ các Phật.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn