Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: Nguyên Tạng   

Quyển Thứ 55: Hội thứ nhất Phẩm Biện Đại thừa thứ 15-5

16/04/201312:32(Xem: 14708)
Quyển Thứ 55: Hội thứ nhất Phẩm Biện Đại thừa thứ 15-5

Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa - Tập 3

Quyển Thứ 55: Hội thứ nhất Phẩm Biện Đại thừa thứ 15-5

Hòa Thượng Thích Trí Nghiêm

Nguồn: Hòa Thượng Thích Trí Nghiêm

Bạch Thế Tôn! Vì sao phải biết đã viên mãn đệ thập Pháp vân địa, Bồ tát Ma ha tát cùng các Đức Như Lai nên nói không khác? Thiện Hiện! Nếu Bồ tát Ma ha tát đã viên mãn sáu Ba la mật đa. Đã viên mãn bốn tĩnh lự, bốn vô lượng, bốn vô sắc định. Đã viên mãn bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi. Đã viên mãn không, vô tướng, vô nguyện giải thoát môn. Đã viên mãn năm nhãn, sáu thần thông. Đã viên mãn Phật mười lực, bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng, nhất thiết trí, đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí. Đã viên mãn tất cả Phật pháp vậy. Nếu lại dứt hẳn tất cả tập khí phiền não nối nhau, bèn trụ Phật địa. Vậy nên phải biết Bồ tát Ma ha tát đã viên mãn đệ thập Pháp vân địa, cùng các Đức Như Lai nên nói là không khác.

Bấy giờ, cụ thọ Thiện Hiện thưa Phật rằng: Bạch Thế Tôn! Vì sao Bồ tát Ma ha tát đệ thập Pháp vân địa đến Như Lai địa? Phật nói: Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát này phương tiện khéo léo hành sáu Ba la mật đa; tu tĩnh lự, vô lượng, vô sắc định, ba mươi bảy Bồ đề phần pháp, ba giải thoát môn. Học năm nhãn, sáu thần thông, Phật mười lực, bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng, nhất thiết trí, đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí. Tất cả Phật pháp đã viên mãn rồi vậy, mới vượt khỏi Tịnh quán địa, Chủng tánh địa, Đệ bát địa, Cụ kiến địa, Bạc địa, Ly dục địa, Dĩ biện địa, Độc giác địa và Bồ tát thập địa, dứt hẳn tập khí phiền não nối nhau là thành Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác. Thiện Hiện! Như vậy đệ thập Pháp vân địa Bồ tát Ma ha tát đến Như Lai địa. Thiện Hiện! Phải biết đấy là Bồ tát Ma ha tát phát thú Đại thừa.

Lại nữa, Thiện Hiện! Ngươi hỏi Đại thừa như vậy, từ chỗ nào ra, đến trụ chỗ nào ấy. Thiện Hiện! Đại thừa như vậy từ trong ba cõi ra, đến trụ trong Nhất thiết trí trí. Do vì Nhất thiết trí trí mà xuất ra ba cõi vậy. Nhưng không hai nên không ra không đến. Sở vì sao? Vì hoặc Đại thừa, hoặc Nhất thiết trí trí, hai pháp như thế chẳng tương ưng chẳng phải chẳng tương ưng. Chẳng có sắc chẳng phải không sắc. Chẳng có thấy chẳng phải không thấy. Chẳng có đối chẳng phải không đối, đều đồng nhất tướng, chỗ gọi vô tướng. Pháp vô tướng không ra không đến. Vì cớ sao? Thiện Hiện! Pháp vô tướng chẳng phải đã ra đã đến, chẳng phải sẽ ra sẽ đến, chẳng phải nay ra nay đến vậy. Thiện Hiện! Kìa có kẻ muốn khiến pháp vô tướng ấy có ra có đến, thời là muốn khiến chơn như có ra có đến. Sở vì sao? Vì chơn như chẳng thể từ trong ba cõi ra, cũng chẳng thể đến trụ trong Nhất thiết trí trí. Vì cớ sao? Thiện Hiện! Chơn như, tự tánh chơn như không vậy.

Thiện Hiện! Kìa có kẻ muốn khiến pháp vô tướng ấy có ra có đến, thời là muốn khiến pháp giới, pháp tánh, bất hư vọng tánh, bất biến dị tánh, bình đẳng tánh, ly sanh tánh, bất tư nghì giới, đoạn giới, ly giới, diệt giới, vô tánh giới, vô tác giới, vô vi giới, an ẩn giới, tịch tĩnh giới, pháp định, pháp trụ, bổn vô, thật tế có ra có đến. Sở vì sao? Vì pháp giới cho đến thật tế chẳng thể từ trong ba cõi ra, cũng chẳng thể đến trụ trong Nhất thiết trí trí. Thiện Hiện! Pháp giới, tự tánh pháp giới không, cho đến thật tế, tự tánh thật tế không vậy.

Thiện Hiện! Kìa có kẻ muốn khiến pháp vô tướng ấy có ra có đến, thời là muốn khiến sắc có ra có đến. Sở vì sao? Vì sắc chẳng thể từ trong ba cõi ra, cũng chẳng thể đến trụ trong Nhất thiết trí trí. Vì cớ sao? Thiện Hiện! Sắc, tự tánh sắc không vậy. Thiện Hiện! Kìa có kẻ muốn khiến pháp vô tướng ấy có ra có đến, thời là muốn khiến thọ tưởng hành thức có ra có đến. Sở vì sao? Vì thọ tưởng hành thức chẳng thể từ trong ba cõi ra, cũng chẳng thể đến trụ trong Nhất thiết trí trí. Vì cớ sao? Thiện Hiện! Thọ tưởng hành thức, tự tánh thọ tưởng hành thức không vậy.

Thiện Hiện! Kìa có kẻ muốn khiến pháp vô tướng ấy có ra có đến, thời là muốn khiến nhãn xứ có ra có đến. Sở vì sao? Vì nhãn xứ chẳng thể từ trong ba cõi ra, cũng chẳng thể đến trụ trong Nhất thiết trí trí. Vì cớ sao? Thiện Hiện! Nhãn xứ, tự tánh nhãn xứ không vậy. Thiện Hiện! Kìa có kẻ muốn khiến pháp vô tướng ấy có ra có đến, thời là muốn khiến nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ có ra có đến. Sở vì sao? Vì nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ chẳng thể từ trong ba cõi ra, cũng chẳng thể đến trụ trong Nhất thiết trí trí. Vì cớ sao? Thiện Hiện! Nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ, tự tánh nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ không vậy.

Thiện Hiện! Kìa có kẻ muốn khiến pháp vô tướng ấy có ra có đến, thời là muốn khiến sắc xứ có ra có đến. Sở vì sao? Vì sắc xứ chẳng thể từ trong ba cõi ra, cũng chẳng thể đến trụ trong Nhất thiết trí trí. Vì cớ sao? Thiện Hiện! Sắc xứ, tự tánh sắc xứ không vậy. Thiện Hiện! Kìa có kẻ muốn khiến pháp vô tướng ấy có ra có đến, thời là muốn khiến thanh hương vị xúc pháp xứ có ra có đến. Sở vì sao? Vì thanh hương vị xúc pháp xứ chẳng thể từ trong ba cõi ra, cũng chẳng thể đến trụ trong Nhất thiết trí trí. Vì cớ sao? Thiện Hiện! Thanh hương vị xúc pháp xứ, tự tánh thanh hương vị xúc pháp xứ không vậy.

Thiện Hiện! Kìa có kẻ muốn khiến pháp vô tướng ấy có ra có đến, thời là muốn khiến nhãn giới có ra có đến. Sở vì sao? Vì nhãn giới chẳng thể từ trong ba cõi ra, cũng chẳng thể đến trụ trong Nhất thiết trí trí. Vì cớ sao? Thiện Hiện! Nhãn giới, tự tánh nhãn giới không vậy.

Thiện Hiện! Kìa có kẻ muốn khiến pháp vô tướng ấy có ra có đến, thời là muốn khiến sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ có ra có đến. Sở vì sao? Vì sắc giới cho đến nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ chẳng thể từ trong ba cõi ra, cũng chẳng thể đến trụ trong Nhất thiết trí trí. Vì cớ sao? Thiện Hiện! Sắc giới, tự tánh sắc giới không, cho đến nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ, tự tánh nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọï không vậy.

Thiện Hiện! Kìa có kẻ muốn khiến pháp vô tướng ấy có ra có đến, thời là muốn khiến nhĩ giới có ra có đến. Sở vì sao? Vì nhĩ giới chẳng thể từ trong ba cõi ra, cũng chẳng thể đến trụ trong Nhất thiết trí trí. Vì cớ sao? Thiện Hiện! Nhĩ giới, tự tánh nhĩ giới không vậy. Thiện Hiện! Kìa có kẻ muốn khiến pháp vô tướng ấy có ra có đến, thời là muốn khiến thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ có ra có đến. Sở vì sao? Vì thanh giới cho đến nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ chẳng thể từ trong ba cõi ra, cũng chẳng thể đến trụ trong Nhất thiết trí trí. Vì cớ sao? Thiện Hiện! Thanh giới, tự tánh thanh giới không cho đến nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ, tự tánh nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ không vậy.

Thiện Hiện! Kìa có kẻ muốn khiến pháp vô tướng ấy có ra có đến, thời là muốn khiến tỷ giới có ra có đến. Sở vì sao? Vì tỷ giới chẳng thể từ trong ba cõi ra, cũng chẳng thể đến trụ trong Nhất thiết trí trí. Vì cớ sao? Thiện Hiện! Tỷ giới, tự tánh tỷ giới không vậy. Thiện Hiện! Kìa có kẻ muốn khiến pháp vô tướng ấy có ra có đến, thời là muốn khiến hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ có ra có đến. Sở vì sao? Vì hương giới cho đến tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ chẳng thể từ trong ba cõi ra, cũng chẳng thể đến trụ trong Nhất thiết trí trí. Vì cớ sao? Thiện Hiện! Hương giới, tự tánh hương giới không, cho đến tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ, tự tánh tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ không vậy.

Thiện Hiện! Kìa có kẻ muốn khiến pháp vô tướng ấy có ra có đến, thời là muốn khiến thiệt giới có ra có đến. Sở vì sao? Vì thiệt giới chẳng thể từ trong ba cõi ra, cũng chẳng thể đến trụ trong Nhất thiết trí trí. Vì cớ sao? Thiện Hiện! Thiệt giới, tự tánh thiệt giới không vậy. Thiện Hiện! Kìa có kẻ muốn khiến pháp vô tướng ấy có ra có đến, thời là muốn khiến vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ có ra có đến. Sở vì sao? Vì vị giới cho đến thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ chẳng thể từ trong ba cõi ra, cũng chẳng thể đến trụ trong Nhất thiết trí trí. Vì cớ sao? Thiện Hiện! Vị giới, tự tánh vị giới không, cho đến thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ, tự tánh thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ không vậy.

Thiện Hiện! Kìa có kẻ muốn khiến pháp vô tướng ấy có ra có đến, thời là muốn khiến thân giới có ra có đến. Sở vì sao? Vì thân giới chẳng thể từ trong ba cõi ra, cũng chẳng thể đến trụ trong Nhất thiết trí trí. Vì cớ sao? Thiện Hiện! Thân giới, tự tánh thân giới không vậy. Thiện Hiện! Kìa có kẻ muốn khiến pháp vô tướng ấy có ra có đến, thời là muốn khiến xúc giới, thân thức giới và thân xúc, thân xúc làm duyên sanh ra các thọ có ra có đến. Sở vì sao? Vì xúc giới cho đến thân xúc làm duyên sanh ra các thọ chẳng thể từ trong ba cõi ra, cũng chẳng thể đến trụ trong Nhất thiết trí trí. Vì cớ sao? Thiện Hiện! Xúc giới, tự tánh xúc giới không, cho đến thân xúc làm duyên sanh ra các thọ, tự tánh thân xúc làm duyên sanh ra các thọ không vậy.

Thiện Hiện! Kìa có kẻ muốn khiến pháp vô tướng ấy có ra có đến, thời là muốn khiến ý giới có ra có đến. Sở vì sao? Vì ý giới chẳng thể từ trong ba cõi ra, cũng chẳng thể đến trụ trong Nhất thiết trí trí. Vì cớ sao? Thiện Hiện! Ý giới, tự tánh ý giới không vậy. Thiện Hiện! Kìa có kẻ muốn khiến pháp vô tướng ấy có ra có đến, thời là muốn khiến pháp giới, ý thức giới và ý xúc, ý xúc làm duyên sanh ra các thọ có ra có đến. Sở vì sao? Vì pháp giới cho đến ý xúc làm duyên sanh ra các thọ chẳng thể từ trong ba cõi ra, cũng chẳng thể đến trụ trong Nhất thiết trí trí. Vì cớ sao? Thiện Hiện! Pháp giới, tự tánh pháp giới không, cho đến ý xúc làm duyên sanh ra các thọ, tự tánh ý xúc làm duyên sanh ra các thọ không vậy.

Thiện Hiện! Kìa có kẻ muốn khiến pháp vô tướng ấy có ra có đến, thời là muốn khiến địa giới có ra có đến. Sở vì sao? Vì địa giới chẳng thể từ trong ba cõi ra, cũng chẳng thể đến trụ trong Nhất thiết trí trí. Vì cớ sao? Thiện Hiện! Địa giới, tự tánh địa giới không vậy. Thiện Hiện! Kìa có kẻ muốn khiến pháp vô tướng ấy có ra có đến, thời là muốn khiến thủy hỏa phong không thức giới có ra có đến. Sở vì sao? Vì thủy hỏa phong không thức giới chẳng thể từ trong ba cõi ra, cũng chẳng thể đến trụ trong Nhất thiết trí trí. Vì cớ sao? Thiện Hiện! Thủy hỏa phong không thức giới, tự tánh thủy hỏa phong không thức giới không vậy.

Thiện Hiện! Kìa có kẻ muốn khiến pháp vô tướng ấy có ra có đến, thời là muốn khiến khổ thánh đế có ra có đến. Sở vì sao? Vì khổ thánh đế chẳng thể từ trong ba cõi ra, cũng chẳng thể đến trụ trong Nhất thiết trí trí. Vì cớ sao? Thiện Hiện! Khổ thánh đế, tự tánh khổ thánh đế không vậy. Thiện Hiện! Kìa có kẻ muốn khiến pháp vô tướng ấy có ra có đến, thời là muốn khiến tập diệt đạo thánh đế có ra có đến. Sở vì sao? Vì tập diệt đạo thánh đế chẳng thể từ trong ba cõi ra, cũng chẳng thể đến trụ trong Nhất thiết trí trí. Vì cớ sao? Thiện Hiện! Tập diệt đạo thánh đế, tự tánh tập diệt đạo thánh đế không vậy.

Thiện Hiện! Kìa có kẻ muốn khiến pháp vô tướng ấy có ra có đến, thời là muốn khiến vô minh có ra có đến. Sở vì sao? Vì vô minh chẳng thể từ trong ba cõi ra, cũng chẳng thể đến trụ trong Nhất thiết trí trí. Vì cớ sao? Thiện Hiện! Vô minh, tự tánh vô minh không vậy. Thiện Hiện! Kìa có kẻ muốn khiến pháp vô tướng ấy có ra có đến, thời là muốn khiến hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử sầu thán khổ ưu não có ra có đến. Sở vì sao? Vì hành cho đến lão tử sầu thán khổ ưu não chẳng thể từ trong ba cõi ra, cũng chẳng thể đến trụ trong Nhất thiết trí trí. Vì cớ sao? Thiện Hiện! Hành, tự tánh hành không, cho đến lão tử sầu thán khổ ưu não, tự tánh lão tử sầu thán khổ ưu não không vậy.

Thiện Hiện! Kìa có kẻ muốn khiến pháp vô tướng ấy có ra có đến, thời là muốn khiến huyễn sự có ra có đến. Sở vì sao? Vì huyễn sự chẳng thể từ trong ba cõi ra, cũng chẳng thể đến trụ trong Nhất thiết trí trí. Vì cớ sao? Thiện Hiện! Huyễn sự, tự tánh huyễn sự không vậy. Thiện Hiện! Kìa có kẻ muốn khiến pháp vô tướng ấy có ra có đến, thời là muốn khiến cảnh mộng, ảnh tượng, tiếng vang, bóng sáng, không hoa, ánh nắng, thành tầm hương, sự biến hóa có ra có đến. Sở vì sao? Vì cảnh mộng cho đến sự biến hóa chẳng thể từ trong ba cõi ra, cũng chẳng thể đến trụ trong Nhất thiết trí trí. Vì cớ sao? Thiện Hiện! Cảnh mộng, tự tánh cảnh mộng không, cho đến sự biến hóa, tự tánh sự biến hóa không vậy.

Thiện Hiện! Kìa có kẻ muốn khiến pháp vô tướng ấy có ra có đến, thời là muốn khiến nội không có ra có đến. Sở vì sao? Vì nội không chẳng thể từ trong ba cõi ra, cũng chẳng thể đến trụ trong Nhất thiết trí trí. Vì cớ sao? Thiện Hiện! Nội không, tự tánh nội không không vậy. Thiện Hiện! Kìa có kẻ muốn khiến pháp vô tướng ấy có ra có đến, thời là muốn khiến ngoại không, nội ngoại không, không không, đại không, thắng nghĩa không, hữu vi không, vô vi không, tất cảnh không, vô tế không, tán không, vô biến dị không, bản tánh không, tự tướng không, cộng tướng không, nhất thiết pháp không, bất khả đắc không, vô tánh không, tự tánh không, vô tánh tự tánh không có ra có đến. Sở vì sao? Vì ngoại không cho đến vô tánh tự tánh không chẳng thể từ trong ba cõi ra, cũng chẳng thể đến trụ trong Nhất thiết trí trí. Vì cớ sao? Thiện Hiện! Ngoại không, tự tánh ngoại không không, cho đến vô tánh tự tánh không, tự tánh vô tánh tự tánh không không vậy.

Thiện Hiện! Kìa có kẻ muốn khiến pháp vô tướng ấy có ra có đến, thời là muốn khiến bố thí Ba la mật đa có ra có đến. Sở vì sao? Vì bố thí Ba la mật đa chẳng thể từ trong ba cõi ra, cũng chẳng thể đến trụ trong Nhất thiết trí trí. Vì cớ sao? Thiện Hiện! Bố thí Ba la mật đa, tự tánh bố thí Ba la mật đa không vậy. Thiện Hiện! Kìa có kẻ muốn khiến pháp vô tướng ấy có ra có đến, thời là muốn khiến tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã Ba la mật đa có ra có đến. Sở vì sao? Vì tịnh giới an nhẫn tinh tiến tĩnh lự bát nhã Ba la mật đa chẳng thể từ trong ba cõi ra, cũng chẳng thể đến trụ trong Nhất thiết trí trí. Vì cớ sao? Thiện Hiện! Tịnh giới an nhẫn tinh tiến tĩnh lự bát nhã Ba la mật đa, tự tánh tịnh giới an nhẫn tinh tiến tĩnh lự bát nhã Ba la mật đa không vậy.

Thiện Hiện! Kìa có kẻ muốn khiến pháp vô tướng ấy có ra có đến, thời là muốn khiến bốn tĩnh lự có ra có đến. Sở vì sao? Vì bốn tĩnh lự chẳng thể từ trong ba cõi ra, cũng chẳng thể đến trụ trong Nhất thiết trí trí. Vì cớ sao? Thiện Hiện! Bốn tĩnh lự, tự tánh bốn tĩnh lự không vậy. Thiện Hiện! Kìa có kẻ muốn khiến pháp vô tướng ấy có ra có đến, thời là muốn khiến bốn vô lượng, bốn vô sắc định có ra có đến. Sở vì sao? Vì bốn vô lượng, bốn vô sắc định chẳng thể từ trong ba cõi ra, cũng chẳng thể đến trụ trong Nhất thiết trí trí. Vì cớ sao? Thiện Hiện! Bốn vô lượng, bốn vô sắc định, tự tánh bốn vô lượng, bốn vô sắc định không vậy.

Thiện Hiện! Kìa có kẻ muốn khiến pháp vô tướng ấy có ra có đến, thời là muốn khiến bốn niệm trụ có ra có đến. Sở vì sao? Vì bốn niệm trụ chẳng thể từ trong ba cõi ra, cũng chẳng thể đến trụ trong Nhất thiết trí trí. Vì cớ sao? Thiện Hiện! Bốn niệm trụ, tự tánh bốn niệm trụ không vậy. Thiện Hiện! Kìa có kẻ muốn khiến pháp vô tướng ấy có ra có đến, thời là muốn khiến bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi có ra có đến. Sở vì sao? Vì bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chi chẳng thể từ trong ba cõi ra, cũng chẳng thể đến trụ trong Nhất thiết trí trí. Vì cớ sao? Thiện Hiện! Bốn chánh đoạn, tự tánh bốn chánh đoạn không, cho đến tám thánh đạo chi, tự tánh tám thánh đạo chi không vậy.

Thiện Hiện! Kìa có kẻ muốn khiến pháp vô tướng ấy có ra có đến, thời là muốn khiến không giải thoát môn có ra có đến. Sở vì sao? Vì không giải thoát môn chẳng thể từ trong ba cõi ra, cũng chẳng thể đến trụ trong Nhất thiết trí trí. Vì cớ sao? Thiện Hiện! Không giải thoát môn, tự tánh không giải thoát môn không vậy. Thiện Hiện! Kìa có kẻ muốn khiến pháp vô tướng ấy có ra có đến, thời là muốn khiến vô tướng, vô nguyện giải thoát môn có ra có đến. Sở vì sao? Vì vô tướng, vô nguyện giải thoát môn chẳng thể từ trong ba cõi ra, cũng chẳng thể đến trụ trong Nhất thiết trí trí. Vì cớ sao? Thiện Hiện! Vô tướng, vô nguyện giải thoát môn, tự tánh vô tướng vô nguyện giải thoát môn không vậy.

Thiện Hiện! Kìa có kẻ muốn khiến pháp vô tướng ấy có ra có đến, thời là muốn khiến năm nhãn có ra có đến. Sở vì sao? Vì năm nhãn chẳng thể từ trong ba cõi ra, cũng chẳng thể đến trụ trong Nhất thiết trí trí. Vì cớ sao? Thiện Hiện! Năm nhãn, tự tánh năm nhãn không vậy. Thiện Hiện! Kìa có kẻ muốn khiến pháp vô tướng ấy có ra có đến, thời là muốn khiến sáu thần thông có ra có đến. Sở vì sao? Vì sáu thần thông chẳng thể từ trong ba cõi ra, cũng chẳng thể đến trụ trong Nhất thiết trí trí. Vì cớ sao? Thiện Hiện! Sáu thần thông, tự tánh sáu thần thông không vậy.

Thiện Hiện! Kìa có kẻ muốn khiến pháp vô tướng ấy có ra có đến, thời là muốn khiến Phật mười lực có ra có đến. Sở vì sao? Vì Phật mười lực chẳng thể từ trong ba cõi ra, cũng chẳng thể đến trụ trong Nhất thiết trí trí. Vì cớ sao? Thiện Hiện! Phật mười lực, tự tánh Phật mười lực không vậy. Thiện Hiện! Kìa có kẻ muốn khiến pháp vô tướng ấy có ra có đến, thời là muốn khiến bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng, nhất thiết trí, đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí có ra có đến. Sở vì sao? Vì bốn vô sở úy cho đến nhất thiết tướng trí chẳng thể từ trong ba cõi ra, cũng chẳng thể đến trụ trong Nhất thiết trí trí. Vì cớ sao? Thiện Hiện! Bốn vô sở úy, tự tánh bốn vô sở úy không, cho đến nhất thiết tướng trí, tự tánh nhất thiết tướng trí không vậy.

Thiện Hiện! Kìa có kẻ muốn khiến pháp vô tướng ấy có ra có đến, thời là muốn khiến kẻ Dự lưu ác thú sanh có ra có đến. Sở vì sao? Vì kẻ Dự lưu ác thú sanh chẳng thể từ trong ba cõi ra, cũng chẳng thể đến trụ trong Nhất thiết trí trí. Vì cớ sao? Thiện Hiện! Kẻ Dự lưu ác thú sanh, tự tánh kẻ Dự lưu ác thú sanh không vậy. Thiện Hiện! Kìa có kẻ muốn khiến pháp vô tướng ấy có ra có đến, thời là muốn khiến kẻ Nhất lai tần lai sanh, kẻ Bất hoàn dục giới sanh, A la hán, Độc giác, Ma ha tát tự lợi sanh, Tam miệu tam Phật đà hậu hữu sanh có ra có đến. Sở vì sao? Vì kẻ Nhất lai tần lai sanh cho đến Tam miệu tam Phật đà hậu hữu sanh chẳng thể từ trong ba cõi ra, cũng chẳng thể đến trụ trong Nhất thiết trí trí. Vì cớ sao? Thiện Hiện! Kẻ Nhất lai tần lai sanh, tự tánh kẻ Nhất lai tần lai sanh không, cho đến Tam miệu tam Phật đà, tự tánh Tam miệu tam Phật đà không vậy.

Thiện Hiện! Kìa có kẻ muốn khiến pháp vô tướng ấy có ra có đến, thời là muốn khiến Dự lưu hướng Dự lưu quả có ra có đến. Sở vì sao? Vì Dự lưu hướng Dự lưu quả chẳng thể từ trong ba cõi ra, cũng chẳng thể đến trụ trong Nhất thiết trí trí. Vì cớ sao? Thiện Hiện! Dự lưu hướng Dự lưu quả, tự tánh Dự lưu hướng Dự lưu quả không vậy. Thiện Hiện! Kìa có kẻ muốn khiến pháp vô tướng ấy có ra có đến, thời là muốn khiến Nhất lai hướng Nhất lai quả, Bất hoàn hướng Bất hoàn quả, A la hán hướng A la hán quả, Độc giác hướng Độc giác quả, Bồ tát, Như Lai có ra có đến. Sở vì sao? Vì Nhất lai hướng Nhất lai quả cho đến Như Lai chẳng thể từ trong ba cõi ra, cũng chẳng thể đến trụ trong Nhất thiết trí trí. Vì cớ sao? Thiện Hiện! Nhất lai hướng Nhất lai quả, tự tánh Nhất lai hướng Nhất lai quả không, cho đến Như lai, tự tánh Như Lai không vậy.

Thiện Hiện! Kìa có kẻ muốn khiến pháp vô tướng ấy có ra có đến, thời là muốn khiến danh tự giả tưởng thi thiết lời nói có ra có đến. Sở vì sao? Vì danh tự giả tưởng thi thiết lời nói chẳng thể từ trong ba cõi ra, cũng chẳng thể đến trụ trong Nhất thiết trí trí. Vì cớ sao? Thiện Hiện! Danh tự giả tưởng thi thiết lời nói, tự tánh danh tự giả tưởng thi thiết lời nói không vậy.

Thiện Hiện! Kìa có kẻ muốn khiến pháp vô tướng ấy có ra có đến, thời là muốn khiến vô sanh vô diệt, vô nhiễm vô tịnh, vô tướng vô vi có ra có đến. Sở vì sao? Vì vô sanh vô diệt, vô nhiễm vô tịnh, vô tướng vô vi chẳng thể từ trong ba cõi ra, cũng chẳng thể đến trụ trong Nhất thiết trí trí. Vì cớ sao? Thiện Hiện! Vô sanh vô diệt, vô nhiễm vô tịnh, vô tướng vô vi, tự tánh vô sanh vô diệt, vô nhiễm vô tịnh, vô tướng vô vi không vậy.

Thiện Hiện! Do những duyên cớ này, như vậy Đại thừa từ trong ba cõi ra, đến trụ trong Nhất thiết trí trí. Vì không có hai, nên không có ra không có đến, bởi pháp vô tướng không có động chuyển vậy.

Lại nữa, Thiện Hiện! Ngươi hỏi Đại thừa như vậy là trụ chỗ nào ấy? Thiện Hiện! Đại thừa như vậy đều không có chỗ trụ. Sở vì sao? Vì tất cả pháp đều không có chỗ trụ. Vì cớ sao? Vì chỗ trụ của các pháp bất khả đắc vậy. Thiện Hiện! Nhưng Đại thừa đây trụ vô sở trụ!

Thiện Hiện! Như tánh chơn như chẳng trụ chẳng phải chẳng trụ. Đại thừa cũng vậy, chẳng trụ chẳng phải chẳng trụ. Sở vì sao? Vì tánh chơn như không trụ không chỗ nào chẳng trụ. Vì cớ sao? Thiện Hiện! Tánh chơn như, chơn như tánh không vậy. Thiện Hiện! Như tánh pháp giới, pháp tánh, bất hư vọng tánh, bất biến dị tánh, bình đẳng tánh, ly sanh tánh, bất tư nghì giới, hư không giới, đoạn giới, ly giới, diệt giới, vô tánh giới, vô tướng giới, vô tác giới, vô vi giới, an ẩn giới, tịch tĩnh giới, pháp định, pháp trụ, bổn vô, thật tế chẳng trụ chẳng phải chẳng trụ. Đại thừa cũng vậy, chẳng trụ chẳng phải chẳng trụ. Sở vì sao? Vì tánh pháp giới cho đến tánh thật tế, không trụ không chỗ nào chẳng trụ. Vì cớ sao? Thiện Hiện! Tánh pháp giới, pháp giới tánh không, cho đến tánh thật tế, thật tế tánh không vậy.

Thiện Hiện! Như tánh sắc chẳng trụ chẳng phải chẳng trụ. Đại thừa cũng vậy, chẳng trụ chẳng phải chẳng trụ. Sở vì sao? Vì tánh sắc không trụ không chỗ nào chẳng trụ. Vì cớ sao? Thiện Hiện! Tánh sắc, sắc tánh không vậy. Thiện Hiện! Như tánh thọ tưởng hành thức chẳng trụ chẳng phải chẳng trụ. Đại thừa cũng vậy, chẳng trụ chẳng phải chẳng trụ. Sở vì sao? Vì tánh thọ tưởng hành thức, không trụ không chỗ nào chẳng trụ. Vì cớ sao? Thiện Hiện! Tánh thọ tưởng hành thức, thọ tưởng hành thức tánh không vậy.

Thiện Hiện! Như tánh nhãn xứ chẳng trụ chẳng phải chẳng trụ. Đại thừa cũng vậy, chẳng trụ chẳng phải chẳng trụ. Sở vì sao? Vì tánh nhãn xứ không trụ không chỗ nào chẳng trụ. Vì cớ sao? Thiện Hiện! Tánh nhãn xứ, nhãn xứ tánh không vậy. Thiện Hiện! Như tánh nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ chẳng trụ chẳng phải chẳng trụ. Đại thừa cũng vậy, chẳng trụ chẳng phải chẳng trụ. Sở vì sao? Vì tánh nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ, không trụ không chỗ nào chẳng trụ. Vì cớ sao? Thiện Hiện! Tánh nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ, nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ tánh không vậy.

Thiện Hiện! Như tánh sắc xứ chẳng trụ chẳng phải chẳng trụ. Đại thừa cũng vậy, chẳng trụ chẳng phải chẳng trụ. Sở vì sao? Vì tánh sắc xứ không trụ không chỗ nào chẳng trụ. Vì cớ sao? Thiện Hiện! Tánh sắc xứ, sắc xứ tánh không vậy. Thiện Hiện! Như tánh thanh hương vị xúc pháp xứù chẳng trụ chẳng phải chẳng trụ. Đại thừa cũng vậy, chẳng trụ chẳng phải chẳng trụ. Sở vì sao? Vì tánh thanh hương vị xúc pháp xứ, không trụ không chỗ nào chẳng trụ. Vì cớ sao? Thiện Hiện! Tánh thanh hương vị xúc pháp xứ, thanh hương vị xúc pháp xứ tánh không vậy.

Thiện Hiện! Như tánh nhãn giới chẳng trụ chẳng phải chẳng trụ. Đại thừa cũng vậy, chẳng trụ chẳng phải chẳng trụ. Sở vì sao? Vì tánh nhãn giới không trụ không chỗ nào chẳng trụ. Vì cớ sao? Thiện Hiện! Tánh nhãn giới, nhãn giới tánh không vậy. Thiện Hiện! Như tánh sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ chẳng trụ chẳng phải chẳng trụ. Đại thừa cũng vậy, chẳng trụ chẳng phải chẳng trụ. Sở vì sao? Vì tánh sắc giới cho đến tánh nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ, không trụ không chỗ nào chẳng trụ. Vì cớ sao? Thiện Hiện! Tánh sắc giới, sắc giới tánh không, cho đến tánh nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ, nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ tánh không vậy.

Thiện Hiện! Như tánh nhĩ giới chẳng trụ chẳng phải chẳng trụ. Đại thừa cũng vậy, chẳng trụ chẳng phải chẳng trụ. Sở vì sao? Vì tánh nhĩ giới không trụ không chỗ nào chẳng trụ. Vì cớ sao? Thiện Hiện! Tánh nhĩ giới, nhĩ giới tánh không vậy. Thiện Hiện! Như tánh thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ chẳng trụ chẳng phải chẳng trụ. Đại thừa cũng vậy, chẳng trụ chẳng phải chẳng trụ. Sở vì sao? Vì tánh thanh giới cho đến tánh nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ, không trụ không chỗ nào chẳng trụ. Vì cớ sao? Thiện Hiện! Tánh thanh giới, thanh giới tánh không, cho đến tánh nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ, nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ tánh không vậy.

Thiện Hiện! Như tánh tỷ giới chẳng trụ chẳng phải chẳng trụ. Đại thừa cũng vậy, chẳng trụ chẳng phải chẳng trụ. Sở vì sao? Vì tánh tỷ giới không trụ không chỗ nào chẳng trụ. Vì cớ sao? Thiện Hiện! Tánh tỷ giới, tỷ giới tánh không vậy. Thiện Hiện! Như tánh hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ chẳng trụ chẳng phải chẳng trụ. Đại thừa cũng vậy, chẳng trụ chẳng phải chẳng trụ. Sở vì sao? Vì tánh hương giới, cho đến tánh tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ không trụ không chỗ nào chẳng trụ. Vì cớ sao? Thiện Hiện! Tánh hương giới, hương giới tánh không, cho đến tánh tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ, tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ tánh không vậy.

Thiện Hiện! Như tánh thiệt giới chẳng trụ chẳng phải chẳng trụ. Đại thừa cũng vậy, chẳng trụ chẳng phải chẳng trụ. Sở vì sao? Vì tánh thiệt giới không trụ không chỗ nào chẳng trụ. Vì cớ sao? Thiện Hiện! Tánh thiệt giới, thiệt giới tánh không vậy. Thiện Hiện! Như tánh vị giới, thiệt thức giới, và thiệt xúc, thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ chẳng trụ chẳng phải chẳng trụ. Đại thừa cũng vậy, chẳng trụ chẳng phải chẳng trụ. Sở vì sao? Vì tánh vị giới cho đến tánh thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ không trụ không chỗ nào chẳng trụ. Vì cớ sao? Thiện Hiện! Tánh vị giới, vị giới tánh không, cho đến tánh thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ, thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ tánh không vậy.

Thiện Hiện! Như tánh thân giới chẳng trụ chẳng phải chẳng trụ. Đại thừa cũng vậy, chẳng trụ chẳng phải chẳng trụ. Sở vì sao? Vì tánh thân giới không trụ không chỗ nào chẳng trụ. Vì cớ sao? Thiện Hiện! Tánh thân giới, thân giới tánh không vậy. Thiện Hiện! Như tánh xúc giới, thân thức giới, và thân xúc, thân xúc làm duyên sanh ra các thọ chẳng trụ chẳng phải chẳng trụ. Đại thừa cũng vậy, chẳng trụ chẳng phải chẳng trụ. Sở vì sao? Vì tánh xúc giới cho đến tánh thân xúc làm duyên sanh ra các thọ không trụ không chỗ nào chẳng trụ. Vì cớ sao? Thiện Hiện! Tánh xúc giới, xúc giới tánh không, cho đến tánh thân xúc làm duyên sanh ra các thọ, thân xúc làm duyên sanh ra các thọ tánh không vậy.

Thiện Hiện! Như tánh ý giới chẳng trụ chẳng phải chẳng trụ. Đại thừa cũng vậy, chẳng trụ chẳng phải chẳng trụ. Sở vì sao? Vì tánh ý giới không trụ không chỗ nào chẳng trụ. Vì cớ sao? Thiện Hiện! Tánh ý giới, ý giới tánh không vậy. Thiện Hiện! Như tánh pháp giới, ý thức giới, và ý xúc, ý xúc làm duyên sanh ra các thọ chẳng trụ chẳng phải chẳng trụ. Sở vì sao? Vì tánh pháp giới, cho đến tánh ý xúc làm duyên sanh ra các thọ, không trụ không chỗ nào chẳng trụ. Vì cớ sao? Thiện Hiện! Tánh pháp giới, pháp giới tánh không, cho đến tánh ý xúc làm duyên sanh ra các thọ, ý xúc làm duyên sanh ra các thọ tánh không vậy.

Thiện Hiện! Như tánh địa giới chẳng trụ chẳng phải chẳng trụ. Đ?i thừa cũng vậy, chẳng trụ chẳng phải chẳng trụ. Sở vì sao? Vì tánh địa giới không trụ không chỗ nào chẳng trụ. Vì cớ sao? Thiện Hiện! Tánh địa giới, địa giới tánh không vậy. Thiện Hiện! Như tánh thủy hỏa phong không thức giới chẳng trụ chẳng phải chẳng trụ. Đại thừa cũng vậy, chẳng trụ chẳng phải chẳng trụ. Sở vì sao? Vì tánh thủy hỏa phong không thức giới, không trụ không chỗ nào chẳng trụ. Vì cớ sao? Thiện Hiện! Tánh thủy hỏa phong không thức giới, thủy hỏa phong không thức giới tánh không vậy.

Thiện Hiện! Như tánh khổ thánh đế chẳng trụ chẳng phải chẳng trụ. Đ?i thừa cũng vậy, chẳng trụ chẳng phải chẳng trụ. Sở vì sao? Vì tánh khổ thánh đế không trụ không chỗ nào chẳng trụ. Vì cớ sao? Thiện Hiện! Tánh khổ thánh đế, khổ thánh đế tánh không vậy. Thiện Hiện! Như tánh tập diệt đạo thánh đế chẳng trụ chẳng phải chẳng trụ. Đ?i thừa cũng vậy, chẳng trụ chẳng phải chẳng trụ. Sở vì sao? Vì tánh tập diệt đạo thánh đế, không trụ không chỗ nào chẳng trụ. Vì cớ sao? Thiện Hiện! Tánh tập diệt đạo thánh đế, tập diệt đạo thánh đế tánh không vậy.

Thiện Hiện! Như tánh vô minh chẳng trụ chẳng phải chẳng trụ. Đại thừa cũng vậy, chẳng trụ chẳng phải chẳng trụ. Sở vì sao? Vì tánh vô minh không trụ không chỗ nào chẳng trụ. Vì cớ sao? Thiện Hiện! Tánh vô minh, vô minh tánh không vậy. Thiện Hiện! Như tánh hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử sầu thán khổ ưu não chẳng trụ chẳng phải chẳng trụ. Đại thừa cũng vậy, chẳng trụ chẳng phải chẳng trụ. Sở vì sao? Vì tánh hành cho đến tánh lão tử sầu thán khổ ưu não, không trụ không chỗ nào chẳng trụ. Vì cớ sao? Thiện Hiện! Tánh hành, hành tánh không, cho đến tánh lão tử sầu thán khổ ưu não, lão tử sầu thán khổ ưu não tánh không vậy.

Thiện Hiện! Như tánh huyễn sự chẳng trụ chẳng phải chẳng trụ. Đại thừa cũng vậy, chẳng trụ chẳng phải chẳng trụ. Sở vì sao? Vì tánh huyễn sự không trụ không chỗ nào chẳng trụ. Vì cớ sao? Thiện Hiện! Tánh huyễn sự, huyễn sự tánh không vậy. Thiện Hiện! Như tánh cảnh mộng, ảnh tượng, tiếng vang, bóng sáng, không hoa, ánh nắng, thành tầm hương, sự biến hóa chẳng trụ chẳng phải chẳng trụ. Đại thừa cũng vậy, chẳng trụ chẳng phải chẳng trụ. Sở vì sao? Vì tánh cảnh mộng cho đến tánh sự biến hóa, không trụ không chỗ nào chẳng trụ. Vì cớ sao? Thiện Hiện! Tánh cảnh mộng, cảnh mộng tánh không, cho đến tánh sự biến hóa, sự biến hóa tánh không vậy.

Thiện Hiện! Như tánh nội không chẳng trụ chẳng phải chẳng trụ. Đại thừa cũng vậy, chẳng trụ chẳng phải chẳng trụ. Sở vì sao? Vì tánh nội không, không trụ không chỗ nào chẳng trụ. Vì cớ sao? Thiện Hiện! Tánh nội không, nội không tánh không vậy. Thiện Hiện! Như tánh ngoại không, nội ngoại không, không không, đại không, thắng nghĩa không, hữu vi không, vô vi không, tất cảnh không, vô tế không, tán không, vô biến dị không, bản tánh không, tự tướng không, cộng tướng không, nhất thiết pháp không, bất khả đắc không, vô tánh không, tự tánh không, vô tánh tự tánh không chẳng trụ chẳng phải chẳng trụ. Đ?i thừa cũng vậy, chẳng trụ chẳng phải chẳng trụ. Sở vì sao? Vì tánh ngoại không cho đến tánh vô tánh tự tánh không, không trụ không chỗ nào chẳng trụ. Vì cớ sao? Thiện Hiện! Tánh ngoại không, ngoại không tánh không, cho đến tánh vô tánh tự tánh không, vô tánh tự tánh không tánh không vậy.

Thiện Hiện! Như tánh bố thí Ba la mật đa chẳng trụ chẳng phải chẳng trụ. Đ?i thừa cũng vậy, chẳng trụ chẳng phải chẳng trụ. Sở vì sao? Vì tánh bố thí Ba la mật đa, không trụ không chỗ nào chẳng trụ. Vì cớ sao? Thiện Hiện! Tánh bố thí Ba la mật đa, bố thí Ba la mật đa tánh không vậy. Thiện Hiện! Như tánh tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã Ba la mật đa chẳng trụ chẳng phải chẳng trụ. Đại thừa cũng vậy, chẳng trụ chẳng phải chẳng trụ. Sở vì sao? Vì tánh tịnh giới an nhẫn tinh tiến tĩnh lự bát nhã Ba la mật đa, không trụ không chỗ nào chẳng trụ. Vì cớ sao? Thiện Hiện! Tánh tịnh giới an nhẫn tinh tiến tĩnh lự bát nhã Ba la mật đa, tịnh giới an nhẫn tinh tiến tĩnh lự bát nhã Ba la mật đa tánh không vậy.

Thiện Hiện! Như tánh bốn tĩnh lự chẳng trụ chẳng phải chẳng trụ. Đại thừa cũng vậy, chẳng trụ chẳng phải chẳng trụ. Sở vì sao? Vì tánh bốn tĩnh lự không trụ không chỗ nào chẳng trụ. Vì cớ sao? Thiện Hiện! Tánh bốn tĩnh lự, bốn tĩnh lự tánh không vậy. Thiện Hiện! Như tánh bốn vô lượng, bốn vô sắc đ?nh chẳng trụ chẳng phải chẳng trụ. Đại thừa cũng vậy, chẳng trụ chẳng phải chẳng trụ. Sở vì sao? Vì tánh bốn vô lượng, bốn vô sắc định, không trụ không chỗ nào chẳng trụ. Vì cớ sao? Thiện Hiện! Tánh bốn vô lượng, bốn vô sắc định; bốn vô lượng, bốn vô sắc định tánh không vậy.

Thiện Hiện! Như tánh bốn niệm trụ chẳng trụ chẳng phải chẳng trụ. Đại thừa cũng vậy, chẳng trụ chẳng phải chẳng trụ. Sở vì sao? Vì tánh bốn niệm trụ không trụ không chỗ nào chẳng trụ. Vì cớ sao? Thiện Hiện! Tánh bốn niệm trụ, bốn niệm trụ tánh không vậy. Thiện Hiện! Như tánh bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi chẳng trụ chẳng phải chẳng trụ. Đ?i thừa cũng vậy, chẳng trụ chẳng phải chẳng trụ. Sở vì sao? Vì tánh bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chi, không trụ không chỗ nào chẳng trụ. Vì cớ sao? Thiện Hiện! Tánh bốn chánh đoạn, bốn chánh đoạn tánh không, cho đến tám thánh đạo chi, tám thánh đạo chi tánh không vậy.

Thiện Hiện! Như tánh không giải thoát môn chẳng trụ chẳng phải chẳng trụ. Đại thừa cũng vậy, chẳng trụ chẳng phải chẳng trụ. Sở vì sao? Vì tánh không giải thoát môn, không trụ không chỗ nào chẳng trụ. Vì cớ sao? Thiện Hiện! Tánh không giải thoát môn, không giải thoát môn tánh không vậy. Thiện Hiện! Như tánh vô tướng, vô nguyện giải thoát môn chẳng trụ chẳng phải chẳng trụ. Đại thừa cũng vậy, chẳng trụ chẳng phải chẳng trụ. Sở vì sao? Vì tánh vô tướng, vô nguyện giải thoát môn không trụ không chỗ nào chẳng trụ. Vì cớ sao? Thiện Hiện! Tánh vô tướng, vô nguyện giải thoát môn; vô tướng, vô nguyện giải thoát môn tánh không vậy.

Thiện Hiện! Như tánh năm nhãn chẳng trụ chẳng phải chẳng trụ. Đại thừa cũng vậy, chẳng trụ chẳng phải chẳng trụ. Sở vì sao? Vì tánh năm nhãn không trụ không chỗ nào chẳng trụ. Vì cớ sao? Thiện Hiện! Tánh năm nhãn, năm nhãn tánh không vậy. Thiện Hiện! Như tánh sáu thần thông chẳng trụ chẳng phải chẳng trụ. Đại thừa cũng vậy, chẳng trụ chẳng phải chẳng trụ. Sở vì sao? Vì tánh sáu thần thông, không trụ không chỗ nào chẳng trụ. Vì cớ sao? Thiện Hiện! Tánh sáu thần thông, sáu thần thông tánh không vậy.

Thiện Hiện! Như tánh Phật mười lực chẳng trụ chẳng phải chẳng trụ. Đại thừa cũng vậy, chẳng trụ chẳng phải chẳng trụ. Sở vì sao? Vì tánh Phật mười lực, không trụ không chỗ nào chẳng trụ. Vì cớ sao? Thiện Hiện! Tánh Phật mười lực, Phật mười lực tánh không vậy. Thiện Hiện! Như tánh bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng, nhất thiết trí, đạo tướng trí, nhất thiết tuớng trí chẳng trụ chẳng phải chẳng trụ. Đại thừa cũng vậy, chẳng trụ chẳng phải chẳng trụ. Sở vì sao? Vì tánh bốn vô sở úy, cho đến tánh nhất thiết tướng trí, không trụ không chỗ nào chẳng trụ. Vì cớ sao? Thiện Hiện! Tánh bốn vô sở úy, bốn vô sở úy tánh không, cho đến tánh nhất thiết tướng trí, nhất thiết tướng trí tánh không vậy.

Thiện Hiện! Như tánh kẻ Dự lưu ác thú sanh chẳng trụ chẳng phải chẳng trụ. Đại thừa cũng vậy, chẳng trụ chẳng phải chẳng trụ. Sở vì sao? Vì tánh kẻ Dự lưu ác thú sanh không trụ không chỗ nào chẳng trụ. Vì cớ sao? Thiện Hiện! Tánh kẻ Dự lưu ác thú sanh, kẻ Dư lưu ác thú sanh tánh không vậy. Thiện Hiện! Như tánh kẻ Nhất lai tần lai sanh, kẻ Bất hoàn dục giới sanh, A la hán, Độc giác, Ma ha tát tự lợi sanh, Tam miệu tam Phật đà hậu hữu sanh chẳng trụ chẳng phải chẳng trụ. Đại thừa cũng vậy, chẳng trụ chẳng phải chẳng trụ. Sở vì sao? Vì tánh kẻ Nhất lai tần lai sanh cho đến tánh Tam miệu tam Phật đà hậu hữu sanh, không trụ không chỗ nào chẳng trụ. Vì cớ sao? Thiện Hiện! Tánh kẻ Nhất lai tần lai sanh, Nhất lai tần lai sanh tánh không, cho đến tánh Tam miệu tam Phật đà hậu hữu sanh, Tam miệu tam Phật đà hậu hữu sanh tánh không vậy.

Thiện Hiện! Như tánh Dự lưu hướng Dự lưu quả chẳng trụ chẳng phải chẳng trụ. Đại thừa cũng vậy, chẳng trụ chẳng phải chẳng trụ. Sở vì sao? Vì tánh Dự lưu hướng Dự lưu quả, không trụ không chỗ nào chẳng trụ. Vì cớ sao? Thiện Hiện! Tánh Dự lưu hướng Dự lưu quả, Dư lưu hướng Dự lưu quả tánh không vậy. Thiện Hiện! Như tánh Nhất lai hướng Nhất lai quả, Bất hoàn hướng Bất hoàn quả, A la hán hướng A la hán quả, Độc giác hướng Độc giác quả, Bồ tát, Như Lai chẳng trụ chẳng phải chẳng trụ. Đại thừa cũng vậy, chẳng trụ chẳng phải chẳng trụ. Sở vì sao? Vì tánh Nhất lai hướng Nhất lai quả cho đến tánh Như Lai, không trụ không chỗ nào chẳng trụ. Vì cớ sao? Thiện Hiện! Tánh Nhất lai hướng Nhất lai quả, Nhất lai hướng Nhất lai quả tánh không, cho đến tánh Như Lai, Như Lai tánh không vậy.

Thiện Hiện! Như tánh danh tự giả tưởng thi thiết lời nói chẳng trụ chẳng phải chẳng trụ. Đại thừa cũng vậy, chẳng trụ chẳng phải chẳng trụ. Sở vì sao? Vì tánh danh tự giả tưởng thi thiết lời nói, không trụ không chỗ nào chẳng trụ. Vì cớ sao? Thiện Hiện! Tánh danh tự giả tưởng thi thiết lời nói, danh tự giả tưởng thi thiết lời nói tánh không vậy.

Thiện Hiện! Như tánh vô sanh vô diệt, vô nhiễm vô tịnh, vô tướng vô vi chẳng trụ chẳng phải chẳng trụ. Đại thừa cũng vậy, chẳng trụ chẳng phải chẳng trụ. Sở vì sao? Vì tánh vô sanh vô diệt, vô nhiễm vô tịnh, vô tướng vô vi, không trụ không chỗ nào chẳng trụ. Vì cớ sao? Thiện Hiện! Tánh vô sanh vô diệt, vô nhiễm vô tịnh, vô tướng vô vi; vô sanh vô diệt, vô nhiễm vô tịnh, vô tướng vô vi tánh không vậy.

Thiện Hiện! Do những duyên cớ này, nên Đại thừa như vậy, tuy đều không có chỗ trụ, mà trụ nơi vô sở trụ.

Lại nữa, Thiện Hiện! Ngươi hỏi ai là kẻ lại cưỡi Đại thừa đây mà ra ấy. Thiện Hiện! Đều không có kẻ cưỡi Đại thừa đây ra. Sở vì sao? Hoặc cưỡi, bị cưỡi, hoặc kẻ hay cưỡi, do đây vì đây, chỗ ra chỗ đến và khi ra đến, tất cả như vậy đều vô sở hữu, đều bất khả đắc, vì rốt ráo tịnh vậy, như sao nói được có kẻ cưỡi, bị cưỡi, do đây ra đến và khi ra đến.

Thiện Hiện! Phải biết ngã vô sở hữu, bất khả đắc, nên kẻ cưỡi Đại thừa cũng bất khả đắc. Sở vì sao? Vì rốt ráo tịnh vậy. Như vậy hữu tình, mạng giả, sanh giả, dưỡng giả, sĩ phu, bổ đặt già la, ý sanh, nho đồng, tác giả, khiến tác giả, khởi giả, khiến khởi giả, thọ giả, khiến thọ giả, tri giả, kiến giả vô sở hữu, bất khả đắc, nên kẻ cưỡi Đại thừa cũng bất khả đắc. Sở vì sao? Vì rốt ráo tịnh vậy.

Thiện Hiện! Phải biết chơn như vô sở hữu, bất khả đắc, nên kẻ cưỡi Đại thừa cũng bất khả đắc. Sở vì sao? Vì rốt ráo tịnh vậy. Như vậy pháp giới, pháp tánh, bất hư vọng tánh, bất biến dị tánh, bình đẳng tánh, ly sanh tánh, bất tư nghì giới, hư không giới, đoạn giới, ly giới, diệt giới, vô tánh giới, vô tướng giới, vô tác giới, vô vi giới, an ẩn giới, tịch tĩnh giới, pháp định, pháp trụ, bổn vô, thật tế vô sở hữu, bất khả đắc, nên kẻ cưỡi Đại thừa cũng bất khả đắc. Sở vì sao? Vì rốt ráo tịnh vậy.

Thiện Hiện! Phải biết sắc vô sở hữu, bất khả đắc, nên kẻ cưỡi Đại thừa cũng bất khả đắc. Sở vì sao? Vì rốt ráo tịnh vậy. Như vậy thọ tưởng hành thức vô sở hữu, bất khả đắc, nên kẻ cưỡi Đại thừa cũng bất khả đắc. Sở vì sao? Vì rốt ráo tịnh vậy. Thiện Hiện! Phải biết nhãn xứ vô sở hữu, bất khả đắc, nên kẻ cưỡi Đại thừa cũng bất khả đắc. Sở vì sao? Vì rốt ráo tịnh vậy. Như vậy nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ vô sở hữu, bất khả đắc, nên kẻ cưỡi Đại thừa cũng bất khả đắc. Sở vì sao? Vì rốt ráo tịnh vậy. Thiện Hiện! Phải biết sắc xứ vô sở hữu, bất khả đắc, nên kẻ cưỡi Đại thừa cũng bất khả đắc. Sở vì sao? Vì rốt ráo tịnh vậy. Như vậy thanh hương vị xúc pháp xứ vô sở hữu, bất khả đắc, nên kẻ cưỡi Đại thừa cũng bất khả đắc. Sở vì sao? Vì rốt ráo tịnh vậy.

Thiện Hiện! Phải biết nhãn giới vô sở hữu, bất khả đắc, nên kẻ cưỡi Đại thừa cũng bất khả đắc. Sở vì sao? Vì rốt ráo tịnh vậy. Như vậy sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ vô sở hữu, bất khả đắc, nên kẻ cưỡi Đại thừa cũng bất khả đắc. Sở vì sao? Vì rốt ráo tịnh vậy.

Thiện Hiện! Phải biết nhĩ giới vô sở hữu, bất khả đắc, nên kẻ cưỡi Đại thừa cũng bất khả đắc. Sở vì sao? Vì rốt ráo tịnh vậy. Như vậy thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ vô sở hữu, bất khả đắc, nên kẻ cưỡi Đại thừa cũng bất khả đắc. Sở vì sao? Vì rốt ráo tịnh vậy.

Thiện Hiện! Phải biết tỷ giới vô sở hữu, bất khả đắc, nên kẻ cưỡi Đại thừa cũng bất khả đắc. Sở vì sao? Vì rốt ráo tịnh vậy. Như vậy hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ vô sở hữu, bất khả đắc, nên kẻ cưỡi Đại thừa cũng bất khả đắc. Sở vì sao? Vì rốt ráo tịnh vậy.

Thiện Hiện! Phải biết thiệt giới vô sở hữu, bất khả đắc, nên kẻ cưỡi Đại thừa cũng bất khả đắc. Sở vì sao? Vì rốt ráo tịnh vậy. Như vậy vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ vô sở hữu, bất khả đắc, nên kẻ cưỡi Đại thừa cũng bất khả đắc. Sở vì sao? Vì rốt ráo tịnh vậy.

Thiện Hiện! Phải biết thân giới vô sở hữu, bất khả đắc, nên kẻ cưỡi Đại thừa cũng bất khả đắc. Sở vì sao? Vì rốt ráo tịnh vậy. Như vậy xúc giới, thân thức giới và thân xúc, thân xúc làm duyên sanh ra các thọ vô sở hữu, bất khả đắc, nên kẻ cưỡi Đại thừa cũng bất khả đắc. Sở vì sao? Vì rốt ráo tịnh vậy.

Thiện Hiện! Phải biết ý giới vô sở hữu, bất khả đắc, nên kẻ cưỡi Đại thừa cũng bất khả đắc. Sở vì sao? Vì rốt ráo tịnh vậy. Như vậy pháp giới, ý thức giới và ý xúc, ý xúc làm duyên sanh ra các thọ vô sở hữu, bất khả đắc, nên kẻ cưỡi Đại thừa cũng bất khả đắc. Sở vì sao? Vì rốt ráo tịnh vậy.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
100,247,389