Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: Nguyên Tạng   

Quyển Thứ 105: Hội thứ nhất Phẩm So Lường Công Đức thứ 30-3

16/04/201317:28(Xem: 14834)
Quyển Thứ 105: Hội thứ nhất Phẩm So Lường Công Đức thứ 30-3

Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa - Tập 5

Quyển Thứ 105: Hội thứ nhất Phẩm So Lường Công Đức thứ 30-3

Hòa Thượng Thích Trí Nghiêm

Nguồn: Hòa Thượng Thích Trí Nghiêm

Bấy giờ, ở thế giới Tam thiên đại thiên đây có bao nhiêu trời Bốn đại vương chúng, trời Ba mươi ba, trời Dạ ma, trời Đổ sử đa, trời Lạc biến hóa, trời Tha hóa tự tại, trời Phạm phụ, trời Phạm hội, trời Đại Phạm, trời Quang, trời Thiểu quang, trời Vô lượng quang, trời Cực quang tịnh, trời Tịnh, trời Vô lượng tịnh, trời Biến tịnh, trời Quảng, trời Thiểu quảng, trời Vô lượng quảng, trời Quảng quả. Trời Vô phiền, trời Vô nhiệt, trời Thiện hiện, trời Thiện kiến, trời Sắc cứu cánh, đồng thanh cùng thưa Thiên Đế Thích rằng: Thưa Đại tiên! Nên lĩnh thọ Bát nhã Ba la mật đa như thế. Thưa Đại tiên! Nên phụng trì Bát nhã Ba la mật đa như thế. Thưa Đại tiên! Nên phụng trì Bát nhã Ba la mật đa như thế. Thưa Đại tiên! Nên đọc Bát nhã Ba la mật đa như thế. Thưa Đại tiên! Nên tụng Bát nhã Ba la mật đa như thế. Thưa Đại tiên! Nên tinh siêng tu học Bát nhã Ba la mật đa như thế. Thưa Đại tiên! Nên như lý suy nghĩ Bát nhã Ba la mật đa như thế. Thưa Đại tiên! Nên cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen Bát nhã Ba la mật đa như thế. Vì cớ sao? Thưa Đại tiên! Vì nếu năng thọ trì đọc tụng, tinh siêng tu học, như lý suy nghĩ, cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen, Bát nhã Ba la mật đa như thế, thời khiến tất cả ác pháp tổn giảm, thiện pháp tăng thêm. Thưa Đại tiên! Nếu có thọ trì đọc tụng, tinh siêng tu học, như lý suy nghĩ, cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen Bát nhã Ba la mật đa như thế, thời khiến tất cả thiên chúng tăng thêm, các bè lũ a tố lạc tổn giảm. Thưa Đại tiên! Nếu có thọ trì đọc tụng, tinh siêng tu học, như lý suy nghĩ, cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen Bát nhã Ba la mật đa như thế, thời khiến mắt Phật chẳng diệt, mắt Pháp chẳng diệt, mắt Tăng chẳng diệt. Thưa Đại tiên! Nếu có thọ trì đọc tụng, tinh siêng tu học, như lý suy nghĩ, cúng dường cung kính, tôn trọng cung kính, tôn trọng ngợi khen Bát nhã Ba la mật đa như thế, thời khiến giống Phật bảo chẳng dứt, giống Pháp bảo chẳng dứt, giống Tăng bảo chẳng dứt.

Thưa Đại tiên! Phải biết, do hạt giống Tam bảo chẳng dứt tuyệt, nên mới có bố thí Ba la mật đa, tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã Ba la mật đa xuất hiện giữa đời.

Thưa Đại tiên! Phải biết, do giống Tam bảo chẳng dứt tuyệt, nên mới có nội không, ngoại không, nội ngoại không, không không, đại không, thắng nghĩa không, hữu vi không, vô vi không, tất cảnh không, vô tế không, tán không, vô biến dị không, bổn tánh không, tự tướng không, cộng tướng không, nhất thiết pháp không, bất khả đắc không, vô tánh không, tự tánh không, vô tánh tự tánh không xuất hiện giữa đời.

Thưa Đại tiên!Phải biết, do giống Tam bảo chẳng dứt tuyệt, nên mới có chơn như, pháp giới, pháp tánh, bất hư vọng tánh, bất biến dị tánh, bình đẳng tánh, ly sanh tánh, pháp định, pháp trụ, thật tế, hư không giới, bất tư nghì giới xuất hiện giữa đời. Thưa Đại tiên! Phải biết, do giống Tam bảo chẳng dứt tuyệt, nên mới có khổ thánh đế, tập diệt đạo thánh đế xuất hiện giữa đời.

Thưa Đại tiên! Phải biết, do giống Tam bảo chẳng dứt tuyệt, nên mới có bốn tĩnh lự, bốn vô sắc định xuất hiện giữa đời. Thưa Đại tiên! Phải biết do giống Tam bảo chẳng dứt tuyệt nên mới có tám giải thoát, tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ xuất hiện giữa đời. Thưa Đại tiên! Phải biết, do giống Tam bảo chẳng dứt tuyệt, nên mới có bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi xuất hiện giữa đời. Thưa Đại tiên! Phải biết, do giống Tam bảo chẳng dứt tuyệt, nên mới có không giải thoát môn, vô tướng, vô nguyện giải thoát môn xuất hiện giữa đời. Thưa Đại tiên! Phải biết, do giống Tam bảo chẳng dứt tuyệt, nên mới có năm nhãn, sáu thần thông xuất hiện giữa đời. Thưa Đại tiên! Phải biết do giống Tam bảo chẳng dứt tuyệt, nên mới có Phật mười lực, bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng xuất hiện giữa đời. Thưa Đại tiên! Phải biết, do giống Tam bảo chẳng dứt tuyệt, nên mới có pháp vô vong thất, tánh hằng trụ xả xuất hiện giữa đời. Thưa Đại tiên! Phải biết, do giống Tam bảo chẳng dứt tuyệt, nên mới có tất cả đà la ni môn. Tất cả tam ma địa môn xuất hiện giữa đời. Thưa Đại tiên! Phải biết, do giống Tam bảo chẳng dứt tuyệt, nên mới có nhất thiết trí trí, đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí xuất hiện giữa đời.

Thưa Đại tiên! Phải biết, do giống Tam bảo chẳng dứt tuyệt, nên mới có Thanh văn thừa, Độc giác thừa, Vô thượng thừa xuất hiện giữa đời. Thưa Đại tiên! Phải biết, do giống Tam bảo chẳng dứt tuyệt, nên mới có Dự lưu, Nhất lai, Bất hoàn, A la hán xuất hiện giữa đời. Thưa Đại tiên! Phải biết, do giống Tam bảo chẳng dứt tuyệt, nên mới có Dự lưu hướng Dự lưu quả,Nhất lai hướng Nhất lai quả, Bất hoàn hướng Bất hoàn quả, A la hán hướng A la hán quả xuất hiện giữa đời. Thưa Đại tiên! Phải biết, do giống Tam bảo chẳng dứt tuyệt, nên mới có Độc giác và Độc giác hướng Độc giác quả xuất hiện giữa đời. Thưa Đại tiên! Phải biết, do giống Tam bảo chẳng dứt tuyệt, nên mới có Bồ tát Ma ha tát, Tam miệu tam Phật đà xuất hiện giữa đời. Thưa Đại tiên! Phải biết, do giống Tam bảo chẳng dứt tuyệt, nên mới có Bồ tát Ma ha tát và thập địa Bồ tát Ma ha tát, các pháp xuất hiện giữa đời. Thưa Đại tiên! Phải biết, do giống Tam bảo chẳng dứt tuyệt, nên mới có Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác và Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề xuất hiện giữa đời.

Vậy nên, Đại tiên phải thọ trì đọc tụng, tinh siêng tu học, như lý suy nghĩ, cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen Bát nhã Ba la mật đa như thế.

Bấy giờ, Phật bảo Thiên Đế Thích rằng: Kiều Thi Ca! Ngươi nên lĩnh thọ Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu đây. Ngươi nên xướng đọc Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu đây. Ngươi nên tụng niệm Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu đây Ngươi nên tinh siêng tu học Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu đây. Ngươi nên như lý suy nghĩ Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu đây. Ngươi nên cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu đây. Vì cớ sao? Kiều Thi Ca! Nếu bè lũ a tố lạc hung nghịch hưng khởi ác niệm này: Chúng ta quyết cùng trời Ba mươi ba giao trận chiến tranh. Bấy giờ các ngươi chư thiên quyến thuộc, nên đều thành tâm niệm tụng Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu như thế và cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen, khi ấy ác tâm của bè lũ a tố lạc hung nghịch tiêu diệt tức khắc, chẳng tái sanh lại nữa. Kiều Thi Ca! Nếu các thiên tử, hoặc các thiên nữ hiện năm tướng suy, tâm kia kinh hoàng run sợ đọa ác thú. Bấy giờ các ngươi chư thiên quyến thuộc nên an trụ ra trước, chăm lòng nên tụng Bát nhã Ba la mật đa như thế. Khi đó các thiên tử hoặc các thiên nữ vì nghe sáu thiện căn Bát nhã Ba la mật đa này, nên đối Bát nhã Ba la mật đa đây sanh lòng tịnh tín vậy, năm tướng suy kia liền mất, thân ý được thư thái, túng sử mệnh chung, sanh lại bản xứ hưởng vui trời giàu bội hơn trước kia. Vì cớ sao? Kiều Thi Ca! Vì nghe tin Bát nhã Ba la mật đa công đức oai lực rất rộng lớn vậy.

Kiều Thi Ca! Nếu các thiện nam tử thiện nữ nhân hoặc các thiên tử và các thiên nữ, do sức thiện căn Bát nhã Ba la mật đa đây, một phen trải qua tai, nên quyết định sẽ chứng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Vì cớ sao? Kiều Thi Ca! Chư Phật và các đệ tử quá khứ, tất cả đều học Bát nhã Ba la mật đa như thế đã chứng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, vào cõi Vô dư y Bát Niết bàn. Chư Phật và các đệ tử vị lai, tất cả đều học Bát nhã Ba la mật đa như thế sẽ chứng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, vào cõi Vô dư y Bát Niết bàn. Chư Phật và các đệ tử hiện tại mười phương vô lượng, tất cả đều học Bát nhã Ba la mật đa như thế đang chứng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, vào cõi Vô dư y Bát Niết bàn. Vì cớ sao? Kiều Thi Ca! Do Bát nhã Ba la mật đa đây, khắp nhiếp tất cả Bồ đề phần pháp, hoặc pháp Thanh văn, hoặc pháp Độc giác, hoặc pháp Bồ tát, hoặc pháp Như Lai đều đủ nhiếp vậy.

Bấy giờ, Thiên Đế Thích thưa Phật rằng: Bạch Thế Tôn! Bát nhã Ba la mật đa như thế là đại thần chú. Bát nhã Ba la mật đa như thế là đại minh chú. Bát nhã Ba la mật đa như thế là vô thượng chú. Bát nhã Ba la mật đa như thế là vô đẳng đẳng chú. Bát nhã Ba la mật đa như thế là tất cả chú vương, rất thượng rất diệu, năng dẹp tất cả mà chẳng bị tất cả uốn dẹp lại. Vì cớ sao? Bạch Thế Tôn! Bát nhã Ba la mật đa như thế năng trừ tất cả pháp ác bất thiện, năng nhiếp sanh trưởng các thiện pháp vậy.

Bấy giờ, Phật bảo Thiên Đế Thích rằng: Như vậy, như vậy. Như lời ngươi đã nói. Kiều Thi Ca! Bát nhã Ba la mật đa như thế là đại thần chú, là đại minh chú, là vô thượng chú, là vô đẳng đẳng chú, là tất cả chú vương rất thượng rất diệu, năng dẹp tất cả mà chẳng bị tất cả uốn dẹp lại. Vì cớ sao? Vì các Phật quá khứ đều nương Bát nhã Ba la mật đa đại chú vương thẳm sâu như thế, nên đã chứng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Các Phật vị lai đều nương Bát nhã Ba la mật đa đại chú vương thẳm sâu như thế, nên sẽ chứng vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Các Phật hiện tại mười phương vô lượng đều nương Bát nhã Ba la mật đa đại chú vương thẳm sâu như thế nay chứng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Vì cớ sao? Kiều Thi Ca! Nương nhân Bát nhã Ba la mật đa đại chú vương thẳm sâu như thế, nên mười thiện nghiệp đạo xuất hiện ra thế gian. Kiều Thi Ca! Nương Nhân Bát nhã Ba la mật đa đại chú vương thẳm sâu như thế, ơn thí, thọ trai, trì giới các pháp xuất hiện ra thế gian. Kiều Thi Ca! Nương nhân Bát nhã Ba la mật đa đại chú vương thẳm sâu như thế, nên bốn tĩnh lự, bốn vô lượng, bốn vô sắc định, năm thần thông thảy xuất hiện ra thế gian. Kiều Thi Ca! Nương nhân Bát nhã Ba la mật đa đại chú vương thẳm sâu như thế, nên bố thí Ba la mật đa, tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã Ba la mật đa xuất hiện ra thế gian. Kiều Thi Ca! Nương nhân Bát nhã Ba la mật đa đại chú vương thẳm sâu như thế, nên nội không, ngoại không, nội ngoại không, không không, đại không, thắng nghĩa không, hữu vi không, vô vi không, tất cảnh không, vô tế không, tán không, vô biến dị không, bổn tánh không, tự tướng không, cộng tướng không, nhất thiết pháp không, bất khả đắc không, vô tánh không, tự tánh không, vô tánh tự tánh không xuất hiện ra thế gian. Kiều Thi Ca! Nương nhân Bát nhã Ba la mật đa đại chú vương thẳm sâu như thế, nên chơn như, pháp giới, pháp tánh, bất hư vọng tánh, bất biến dị tánh, bình đẳng tánh, ly sanh tánh, pháp định, pháp trụ, thật tế, hư không giới, bất tư nghì giới xuất hiện ra thế gian. Kiều Thi Ca! Nương nhân Bát nhã Ba la mật đa đại chú vương thẳm sâu như thế, nên khổ thánh đế, tập thánh đế, diệt thánh đế, đạo thánh đế xuất hiện ra thế gian.

Kiều Thi Ca! Nương nhân Bát nhã Ba la mật đa đại chú vương thẳm sâu như thế, nên tám giải thoát, tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ xuất hiện ra thế gian. Kiều Thi Ca! Nương nhân Bát nhã Ba la mật đa đại chú vương thẳm sâu như thế, nên bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi xuất hiện ra thời gian. Kiều Thi Ca! Nương nhân Bát nhã Ba la mật đa đại chú vương thẳm sâu như thế, nên không giải thoát môn, vô tướng giải thoát môn, vô nguyện giải thoát môn xuất hiện ra thế gian. Kiều Thi Ca! Nương nhân Bát nhã Ba la mật đa đại chú vương thẳm sâu như thế, nên năm nhãn, sáu thần thông xuất hiện ra thế gian.

Kiều Thi Ca! Nương nhân Bát nhã Ba la mật đa đại chú vương thẳm sâu như thế, nên Phật mười lực, bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp phật bất cộng xuất hiện ra thế gian. Kiều Thi Ca! Nương nhân Bát nhã Ba la mật đa đại chú vương thẳm sâu như thế, nên pháp vô vong thất, tánh hằng trụ xả xuất hiện ra thế gian. Kiều Thi Ca! Nương nhân Bát nhã Ba la mật đa đại chú vương thẳm sâu như thế, nên tất cả đà la ni môn, tất cả tam ma địa môn xuất hiện ra thế gian. Kiều Thi Ca! Nương nhân Bát nhã Ba la mật đa đại chú vương thẳm sâu như thế, nên nhất thiết trí, đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí xuất hiện ra thế gian.

Kiều Thi Ca! Nương nhân Bát nhã Ba la mật đa đại chú vương thẳm sâu như thế, nên Dự lưu, Nhất lai, Bất hoàn, A la hán xuất hiện ra thế gian. Kiều Thi Ca! Nương nhân Bát nhã Ba la mật đa đại chú vương thẳm sâu như thế, nên Dự lưu hướng Dự lưu quả, Nhất lai hướng Nhất lai quả, Bất hoàn hướng Bất hoàn quả, A la hán hướng A la hán quả xuất hiện ra thế gian. Kiều Thi Ca! Nương nhân Bát nhã Ba la mật đa đại chú vương thẳm sâu như thế, nên Độc giác và Độc giác Bồ đề xuất hiện ra thế gian. Kiều Thi Ca! Nương nhân Bát nhã Ba la mật đa đại chú vương thẳm sâu như thế, nên Bồ tát Ma ha tát và các hạnh thập địa Bồ tát Ma ha tát xuất hiện ra thế gian. Kiều Thi Ca! Nương nhân Bát nhã Ba la mật đa đại chú vương thẳm sâu như thế, nên Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác và Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề xuất hiện ra thế gian.

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Nương nhân Bát nhã Ba la mật đa đại chú vương thẳm sâu như thế, nên có Bồ tát Ma ha tát thế gian hiện ra rõ. Kiều Thi Ca! Nương nhân Bồ tát Ma ha tát nên mười thiện nghiệp đạo thế gian hiện ra rõ. Kiều Thi Ca! Nương nhân Bồ tát Ma ha tát nên ơn thí, thọ trai, trì giới các pháp thế gian hiện ra rõ. Kiều Thi Ca! Nương nhân Bồ tát Ma ha tát nên bốn tĩnh lự, bốn vô lượng, bốn vô sắc định, năm thần thông thảy thế gian hiện ra rõ. Kiều Thi Ca! Nương nhân Bồ tát Ma ha tát nên bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã Ba la mật đa thế gian hiện ra rõ. Kiều Thi Ca! Nương nhân Bồ tát Ma ha tát nên nội không, ngoại không, nội ngoại không, không không, đại không, thắng nghĩa không, hữu vi không, vô vi không, tất cảnh không, vô tế không, tán không, vô biến dị không, bổn tánh không, tự tướng không, cộng tướng không, nhất thiết pháp không, bất khả đắc không, vô tánh không, tự tánh không, vô tánh tự tánh không thế gian hiện rõ. Kiều Thi Ca! Nương nhân Bồ tát Ma ha tát nên chơn như, pháp giới, pháp tánh, bất hư vọng tánh, bất biến dị tánh, bình đẳng tánh, ly sanh tánh, pháp định, pháp trụ, thật tế, hư không giới, bất tư nghì giới thế gian hiện rõ. Kiều Thi Ca! Nương nhân Bồ tát Ma ha tát nên khổ thánh đế, tập thánh đế, diệt thánh đế, đạo thánh đế thế gian hiện ra rõ.

Kiều Thi Ca! Nương nhân Bồ tát Ma ha tát nên tám giải thoát, tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ thế gian hiện ra rõ. Kiều Thi Ca! Nương nhân Bồ tát Ma ha tát nên bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi thế gian hiện ra rõ. Kiều Thi Ca! Nương nhân Bồ tát Ma ha tát nên không giải thoát môn, vô tướng giải thoát môn, vô nguyện giải thoát môn thế gian hiện ra rõ. Kiều Thi Ca! Nương nhân Bồ tát Ma ha tát nên năm nhãn, sáu thần thông thế gian hiện ra rõ.

Kiều Thi Ca! Nương nhân Bồ tát Ma ha tát nên Phật mười lực, bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng thế gian hiện ra rõ. Kiều Thi Ca! Nương nhân Bồ tát Ma ha tát nên pháp vô vong thất, tánh hằng trụ xả thế gian hiện ra rõ. Kiều Thi Ca! Nương nhân Bồ tát Ma ha tát nên tất cả đà la ni môn, tất cả tam ma địa môn thế gian hiện ra rõ. Kiều Thi Ca! Nương nhân Bồ tát Ma ha tát nên nhất thiết trí, đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí thế gian hiện ra rõ. Kiều Thi Ca! Nương nhân Bồ tát Ma ha tát nên Dự lưu, Nhất lai, Bất hoàn, A la hán thế gian hiện ra rõ. Kiều Thi Ca! Nương nhân Bồ tát Ma ha tát nên Dự lưu hướng Dự lưu quả, Nhất lai hướng Nhất lai quả, Bất hoàn hướng Bất hoàn quả, A la hán hướng A la hán quả thế gian hiện ra rõ.

Kiều Thi Ca! Nương nhân Bồ tát Ma ha tát nên Độc giác và Độc giác Bồ đề thế gian hiện ra rõ. Kiều Thi Ca! Nương nhân Bồ tát Ma ha tát nên Bồ tát Ma ha tát và hạnh thập địa Bồ tát Ma ha tát thế gian hiện ra rõ. Kiều Thi Ca! Nương nhân Bồ tát Ma ha tát nên Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác và Vô thượng Chánh Đẳng Bồ đề thế gian hiện ra rõ.

Kiều Thi Ca! Thí như nương nhân mặt trăng tròn đầy, nên tất cả dược vật tinh sao núi biển đều được rõ thêm. Nương nhân Bồ tát Ma ha tát trăng tròn đầy như thế, nên tất cả thế gian mười thiện nghiệp đạo dược thảo vật loại đều được rõ thêm. Nương nhân Bồ tát Ma ha tát trăng tròn đầy như thế, nên tất cả thế gian ơn thí, thọ trai, trì giới các pháp dược thảo vật loại đều được rõ thêm. Nương nhân Bồ tát Ma ha tát trăng tròn đầy như thế, nên tất cả thế gian bốn tĩnh lự, bốn vô lượng, bốn vô sắc định, năm thần thông thảy dược thảo vật loại đều được rõ thêm. Nương nhân Bồ tát Ma ha tát trăng tròn đầy như thế, nên tất cả thế gian bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã Ba la mật đa dược thảo vật loại đều được rõ thêm. Nương nhân Bồ tát Ma ha tát trăng tròn đầy như thế, nên tất cả thế gian nội không, ngoại không, nội ngoại không, không không, đại không, thắng nghĩa không, hữu vi không, vô vi không, tất cảnh không, vô tế không, tán không, vô biến dị không, bổn tánh không, tự tướng không, cộng tướng không, nhất thiết pháp không, bất khả đắc không, vô tánh không, tự tánh không, vô tánh tự tánh không, dược thảo vật loại đều được rõ thêm. Nương nhân Bồ tát Ma ha tát trăng tròn đầy như thế, nên tất cả thế gian chơn như, pháp giới, pháp tánh, bất hư vọng tánh, bất biến dị tánh, bình đẳng tánh, ly sanh tánh, pháp định, pháp trụ, thật tế, hư không giới, bất tư nghì giới dược thảo vật loại đều được rõ thêm.Nương nhân Bồ tát Ma ha tát trăng tròn đầy như thế, nên tất cả thế gian khổ thánh đế, tập thánh đế, diệt thánh đế, đạo thánh đế dược thảo vật loại đều được rõ thêm. Nương nhân Bồ tát Ma ha tát trăng tròn đầy như thế, nên tất cả thế gian tám giải thoát, tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ dược thảo vật loại đều được rõ thêm. Nương nhân Bồ tát Ma ha tát trăng tròn đầy như thế, nên tất cả thế gian bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi dược thảo vật loại đều được rõ thêm. Nương nhân Bồ tát Ma ha tát trăng tròn đầy như thế, nên tất cả thế gian không giải thoát môn, vô tướng giải thoát môn, vô nguyện giải thoát môn dược thảo vật loại đều được rõ thêm. Nương nhân Bồ tát Ma ha tát trăng tròn đầy như thế, nên tất cả thế gian năm nhãn, sáu thần thông, dược thảo vật loại đều được rõ thêm. Nương nhân Bồ tát Ma ha tát trăng tròn đầy như thế, nên tất cả thế gian Phật mười lực, bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng dược thảo vật loại đều được rõ thêm. Nương nhân Bồ tát Ma ha tát trăng tròn đầy như thế, nên tất cả thế gian pháp vô vong thất, tánh hằng trụ xả được thảo vật loại đều được rõ thêm. Nương nhân Bồ tát Ma ha tát trăng tròn đầy như thế, nên tất cả thế gian tất cả đà la ni môn, tất cả tam ma địa môn được thảo vật loại đều được rõ thêm. Nương nhân Bồ tát Ma ha tát trăng tròn đầy như thế, nên tất cả thế gian nhất thiết trí, đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí dược thảo vật loại đều được rõ thêm. Nương nhân Bồ tát Ma ha tát trăng tròn đầy như thế, nên tất cả thế gian Dự lưu hướng Dự lưu quả, Nhất lai hướng Nhất lai quả, Bất hoàn hướng Bất hoàn quả, A la hán hướng A la hán quả, Độc giác hướng Độc giác Bồ đề dược thảo vật loài đều được rõ thêm. Nương nhân Bồ tát Ma ha tát trăng tròn đầy như thế, nên tất cả thế gian các hạnh thập địa Bồ tát Ma ha tát và Vô thượng chánh đẳng Bồ đề dược thảo vật loại đều được rõ thêm. Nương nhân Bồ tát Ma ha tát trăng tròn đầy như thế, nên tất cả thế gian Thanh văn, Độc giác, hữu học,vô học, tinh tú thần tượng đều được rõ thêm. Nương nhân Bồ tát Ma ha tát trăng tròn đầy như thế, nên tất cả thế gian Bồ tát Ma ha tát và Như Lai Ứng Chánh Đẳng giác, các núi biển cả đều được rõ thêm.

Kiều Thi Ca! Nếu khi các Đức Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác chưa ra đời, duy Bồ tát Ma ha tát đủ phương tiện khéo léo, vì các hữu tình tuyên nói tất cả pháp thế gian, xuất thế gian không trái ngược. Vì cớ sao? Kiều Thi Ca! phải biết, vì Bồ tát Ma ha tát này năng sanh ra tất cả Nhân thừa. Thiên thừa, Thanh văn thừa, Độc giác thừa, Vô thượng thừa vậy. Kiều Thi Ca! Bồ tát Ma ha tát có bao nhiêu phương tiện khéo léo đều từ Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu như thế mà được sanh trưởng. Kiều Thi Ca! Bồ tát Ma ha tát trọn nên sức phương tiện khéo léo, mới năng hành Bố thí Ba la mật đa, năng hành tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã Ba la mật đa.

Kiều Thi Ca! Bồ tát Ma ha tát trọn nên sức phương tiện khéo léo, mới năng hành nội không, năng hành ngoại không, nội ngoại không, không không, đại không, thắng nghĩa không, hữu vi không, vô vi không, tất cảnh không, vô tế không, tán không, vô biến dị không, bổn tánh không, tự tướng không, cộng tướng không, nhất thiết pháp không, bất khả đắc không, vô tánh không, tự tánh không, vô tánh tự tánh không. Kiều Thi Ca! Bồ tát Ma ha tát trọn nên sức phương tiện khéo léo, mới năng hành chơn như, năng hành pháp giới, pháp tánh, bất hư vọng tánh, bất biến dị tánh, bình đẳng tánh, ly sanh tánh, pháp định, pháp trụ, thật tế, hư không giới, bất tư nghì giới. Kiều Thi Ca! Bồ tát Ma ha tát trọn nên sức phương tiện khéo léo, mới năng hành khổ thánh đế, năng hành tập diệt đạo thánh đế.

Kiều Thi Ca! Bồ tát Ma ha tát trọn nên sức phương tiện khéo léo, mới năng hành bốn tĩnh lự, năng hành bốn vô lượng, bốn vô sắc định. Kiều Thi Ca! Bồ tát Ma ha tát trọn nên sức phương tiện khéo léo, mới năng hành tám giải thoát, năng hành tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ. Kiều Thi Ca! Bồ tát Ma ha tát trọn nên sức phương tiện khéo léo, mới năng hành bốn niệm trụ, năng hành bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi. Kiều Thi Ca! Bồ tát Ma ha tát trọn nên sức phương tiện khéo léo, mới năng hành không giải thoát môn, năng hành vô tướng, vô nguyện giải thoát môn.

Kiều Thi Ca! Bồ tát Ma ha tát trọn nên sức phương tiện khéo léo, mới năng được năm nhãn, năng được sáu thần thông. Kiều Thi Ca! Bồ tát Ma ha tát trọn nên sức phương tiện khéo léo, mới năng được Phật mười lực, năng được bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng. Kiều Thi Ca! Bồ tát Ma ha tát trọn nên sức phương tiện khéo léo, mới năng được pháp vô vong thất, năng được tánh hằng trụ xả. Kiều Thi Ca! Bồ tát Ma ha tát trọn nên sức phương tiện khéo léo, mới năng được tất cả đà la ni môn, năng được tất cả tam ma địa môn. Kiều Thi Ca! Bồ tát Ma ha tát trọn nên sức phương tiện khéo léo, mới năng được nhất thiết trí, năng được đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí.

Kiều Thi Ca! Bồ tát Ma ha tát trọn nên sức phương tiện khéo léo, mới năng được ba mươi hai tướng đại sĩ, năng được tám mươi vẻ đẹp tùy hình. Kiều Thi Ca! Bồ tát Ma ha tát trọn nên sức phương tiện khéo léo, mới chẳng đọa bậc Thanh văn, chẳng chứng bậc Độc giác. Kiều Thi Ca! Bồ tát Ma ha tát trọn nên sức phương tiện khéo léo, mới năng thành thục hữu tình, năng nghiêm tịnh cõi Phật. Kiều Thi Ca! Bồ tát Ma ha tát trọn nên sức phương tiện khéo léo, mới năng nhiếp lấy thọ lượng viên mãn, năng nhiếp lấy nhiều đồ viên mãn, tịnh độ viên mãn, chủng tánh viên mãn, sức lực viên mãn, quyến thuộc viên mãn. Kiều Thi Ca! Bồ tát Ma ha tát trọn nên sức phương tiện khéo léo, mới năng hành các hạnh thập địa Bồ tát, năng được Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Kiều Thi Ca! Như thế là Bồ tát Ma ha tát và có bao nhiêu phương tiện khéo léo, đều do Bát nhã Ba la mật đa mà được trọn nên.

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Nếu các thiện nam tử, thiện nữ nhân, đối Bát nhã Ba la mật đa đây chăm lòng lóng nghe, thọ trì đọc tụng, tinh siêng tu học, đúng như lý mà suy nghĩ, thơ tả giải nói, rộng khiến lưu khắp, sẽ được trọn nên công đức thắng lợi hiện tại và vị lai.

Bấy giờ, Thiên Đế Thích thưa Phật rằng: Bạch Thế Tôn! Nếu các thiện nam tử thiện nữ nhân, đối Bát nhã Ba la mật đa đây chăm lòng lóng nghe, thọ trì đọc tụng, tinh siêng tu học, đúng như lý mà suy nghĩ, thơ tả giải nói, rộng khiến lưu khắp, vì sao sẽ được trọn nên công đức thắng lợi hiện tại?

Phật nói: Kiều Thi Ca! Nếu các thiện nam tử thiện nữ nhân, đối Bát nhã Ba la mật đa đây chăm lòng lóng nghe, thọ trì đọc tụng, tinh siêng tu học, đúng như lý suy nghĩ, thơ tả giải nói, rộng khiến lưu khắp, các thiện nam tử thiện nữ nhân này hiện tại chẳng bị trúng phải độc dược, đao binh làm hại, lửa đốt cháy, nước làm chìm trôi cho đến chẳng bị chết yểu bởi bốn trăm lẻ bốn bệnh, ngoại trừ định nghiệp đời trước, đời này phải chịu. Kiều Thi Ca! Các thiện nam tử, thiện nữ nhân này nếu gặp quan sự hay oán giặc bức bách, chăm lòng niệm tụng Bát nhã Ba la mật đa như thế, nếu phải đến chỗ ấy trọn chẳng bị kia khiển phạt gia hại. Vì cớ sao? Vì oai đức thế lực Bát nhã Ba la mật đa như thế, nên pháp lệnh được vậy. Kiều Thi Ca! Các thiện nam tử, thiện nữ nhân này nếu có đến các chỗ quốc vương, vương tử, đại thần chăm lòng niệm tụng Bát nhã Ba la mật đa như thế, chắc được quốc vương thảy vui vẻ hỏi han cung kính khen giỏi. Vì cớ sao? Vì các thiện nam tử thiện nữ nhân này thường đối hữu tình chẳng rời tâm từ bi hỷ xả vậy. Kiều Thi Ca! Nếu các thiện nam tử thiện nữ nhân, đối Bát nhã Ba la mật đa đây chăm lòng lóng nghe, thọ trì đọc tụng, tinh siêng tu học, đúng như lý mà suy nghĩ, thơ tả giải nói, rộng khiến lưu khắp, sẽ được trọn nên các việc như thế là các thứ công đức thắng lợi đời hiện nay vậy.

Khi ấy, Thiên Đế Thích thưa Phật nữa rằng: Bạch Thế Tôn! Nếu các thiện nam tử, thiện nữ nhân, đối Bát nhã Ba la mật đa đây chăm lòng lóng nghe, thọ trì đọc tụng, tinh siêng tu học, đúng như lý suy nghĩ, thơ tả giải nói, rộng khiến lưu khắp, vì sao sẽ được trọn nên công đức thắng lợi đời vị lai?

Phật nói: Kiều Thi Ca! Nếu các thiện nam tử, thiên nữ nhân, đối Bát nhã Ba la mật đa đây chăm lòng lóng nghe, thọ trì đọc tụng, tinh siêng tu học, đúng như lý mà suy nghĩ, thơ tả giải nói, rộng khiến lưu khắp. Các thiện nam tử, thiện nữ nhân này tùy sanh ở chỗ nào thường chẳng xa lìa mười thiện nghiệp đạo. Các thiện nam tử, thiện nữ nhân này tùy sanh ở chỗ nào thường chẳng xa lìa ơn thí, thọ trai, trì giới các pháp. Các thiện nam tử, thiện nữ nhân tùy sanh ở chỗ nào thường chẳng xa lìa bốn tĩnh lự, bốn vô lượng, bốn vô sắc định, năm thần thông thảy. Các thiện nam tử, thiện nữ nhân này tùy sanh ở chỗ nào thường chẳng xa lìa bố thí Ba la mật đa, tịnh giới Ba la mật đa, an nhẫn Ba la mật đa, tinh tiến Ba la mật đa, tĩnh lự Ba la mật đa, bát nhã Ba la mật đa.

Các thiện nam tử, thiện nữ nhân này tùy sanh ở chỗ thường chẳng xa lìa nội không, ngoại không, nội ngoại không, không không, đại không, thắng nghĩa không, hữu vi không, vô vi không, tất cảnh không, vô tế không, tán không, vô biến dị không, bổn tánh không, tự tướng không, cộng tướng không, nhất thiết pháp không, bất khả đắc không, vô tánh không, tự tánh không, vô tánh tự không. Các thiện nam tử, thiện nữ nhân này tùy sanh ở chỗ nào thường chẳng xa lìa chơn như, pháp giới, pháp tánh, bất hư vọng tánh, bất biến dị tánh, bình đẳng tánh, ly sanh tánh, pháp định, pháp trụ, thật tế, hư không giới, bất tư nghì giới. Các thiện nam tử, thiện nữ nhân này tùy sanh ở chỗ nào thường chẳng xa lìa khổ thánh đế, tập thánh đế, diệt thánh đế, đạo thánh đế.

Các thiện nam tử, thiện nữ nhân này tùy sanh ở chỗ nào thường chẳng xa lìa tám giải thoát, tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ. Các thiện nam tử, thiện nữ nhân này tùy sanh ở chỗ nào thường chẳng xa lìa bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi. Các thiện nam tử, thiện nữ nhân này tùy sanh ở chỗ nào thường chẳng xa lìa không giải thoát môn, vô tướng giải thoát môn, vô nguyện giải thoát môn.

Các thiện nam tử, thiện nữ nhân này sẽ được trọn nên năm nhãn, sáu thần thông. Các thiện nam tử, thiện nữ nhân này sẽ được trọn nên Phật mười lực, bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng. Các thiện nam tử, thiện nữ nhân này sẽ được trọn nên pháp vô vong thất, tánh hằng trụ xả. Các thiện nam tử, thiện nữ nhân này sẽ được trọn nên tất cả đà la ni môn, tất cả tam ma địa môn. Các thiện nam tử, thiện nữ nhân này sẽ được trọn nên nhất thiết trí, đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí.

Các thiện nam tử, thiện nữ nhân này hẳn chẳng rơi đọa tất cả cõi địa ngục, bàng sanh, quỷ, ngoại trừ thừa nguyện lực vãng sanh thú kia để thành thục hữu tình. Các thiện nam tử, thiện nữ nhân này tùy sanh ở chỗ nào thường đủ các căn chi thể không khuyết. Các thiện nam tử, thiện nữ nhân này hẳn chẳng sanh những nhà bần cùng hạ tiện, thợ thuyền tạp loại, khiêng thây người chết. Các thiện nam tử, thiện nữ nhân này hẳn chẳng sanh những nhà xắt thịt, đánh cá, đi săn, trộm cướp, quan ngục, hàng thịt. Các thiện nam tử, thiện nữ nhân này thường sanh những nhà hào quý, hoặc Sát đế lợi, hoặc Bà la môn, hoặc Trưởng giả, Cư sĩ thảy, trọn chẳng sanh nhà làm ruộng. Các thiện nam tử, thiện nữ nhân này tùy sanh ở chỗ nào ba mươi hai tướng, tám mươi tùy hảo trang nghiêm nơi thân, tất cả hữu tình thấy là vui mừng. Các thiện nam tử, thiện nữ nhân này phần nhiều sanh trong cõi có Phật nghiêm tịnh hóa sanh nơi hoa sen, chẳng gây ác nghiệp. Các thiện nam tử, thiện nữ nhân này thường chẳng xa lìa thần thông nhanh chóng, tùy lòng sở nguyện đạo các cõi Phật, từ một nước Phật đến một nước Phật cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen các Phật Thế Tôn, lóng nghe chánh pháp, thành thục hữu tình, nghiêm tịnh cõi Phật, dần dần chứng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Kiều Thi Ca! Nếu các thiện nam tử thiện nữ nhân, đối Bát nhã Ba la mật đa đây chăm lòng lóng nghe, thọ trì đọc tụng, tinh siêng tu học, đúng như lý mà suy nghĩ, thơ tả giải nói, rộng khiến lưu khắp, sẽ được trọn nên các việc như thế là các thứ công đức thắng lợi đời vị lai, vì cớ ấy vậy.

Kiều Thi Ca! Nếu các thiện nam tử thiện nữ nhân muốn được công đức thắng lợi hiện tại vị lai như thế, cho đến Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề thường chẳng lìa những ấy, nên đem tâm tương ưng Nhất thiết trí trí, dùng vô sở đắc làm phương tiện đối Bát nhã Ba la mật đa đây chăm lòng lóng nghe, thọ trì đọc tụng, tinh siêng tu học, đúng như lý suy nghĩ, thơ tả giải nói, rộng khiến lưu khắp. Lại đem các thứ thượng diệu tràng hoa, hương xoa, hương bột thảy, y phục, anh lạc, bảo tràng, phan cái, các đồ diệu trân kỳ quý lạ, kỹ nhạc và đèn sáng mà vì cúng dường.

Bấy giờ, có đông nhiều ngoại đạo Phạm chí, vì tìm lỗi nơi Phật đi đến chỗ Phật. Khi ấy, Thiên Đế Thích thấy rồi nghĩ rằng: Nay đây có đông nhiều ngoại đạo Phạm chí đi đến pháp hội để rình tìm dở nơi Phật, phải chăng là việc lưu nạn hóa nhã ư? Ta nên niệm tụng Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu đây đã được lĩnh thọ từ Phật, để khiến bọn tà đồ kia quay đường mà lui. Nghĩ xong, liền tụng Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu. Nơi đấy, các ngoại đạo Phạm chí đang đi đến, xa hiện tướng cung kính, đi quanh bên hữu Đức Thế Tôn mà lui lại chỗ cũ.

Khi ấy, Xá Lợi Tử thấy việc ấy rồi nghĩ rằng: Bọn kia có duyên cớ gì cố ý đi đến mà trở lui về? Phật biết ý nghĩa kia, mới bảo Xá Lợi Tử rằng: Các ngoại đạo kia vì tìm dở nơi Ta, mới rủ nhau mà đến, do Thiên Đế Thích niệm tụng sức Bát nhã Ba la mật đa đại chú vương khiến họ trở lui. Xá Lợi Tử! Ta trọn chẳng thấy các ngoại đạo kia có một thiện pháp, mà đều ôm ác tâm vì tìm dở nơi Ta, đi đến chỗ Ta. Xá Lợi Tử! Ta trọn chẳng thấy tất cả thế gian hoặc Trời, hoặc Ma, hoặc Phạm, hoặc Sa môn, hoặc Bà la môn, hoặc các dị đạo thảy, các loại hữu tình, dám ôm ác ý đến tìm Bát nhã Ba la mật đa mà có thể làm hại được! Vì cớ sao? Xá Lợi Tử! Ở thế giới Tam thiên đại thiên đây, tất cả trời Bốn đại vương chúng, trời Ba mươi ba, trời Dạ ma, trời Đổ sử đa, trời Lạc biến hóa, trời Tha hóa tự tại, tất cả trời Phạm chúng, trời Phạm phụ, trời Phạm hội, trời Đại phạm, trời Quang, trời Thiểu quang, trời Vô lượng quang, trời Cực quang tịnh, trời Thiểu tịnh, trời Vô lượng tịnh, trời Biến tịnh, trời Quảng quả, trời Vô phiền, trời Vô nhiệt, trời Thiện hiện, trời Thiện kiến, trời Sắc cứu cánh. Tất cả Thanh văn, tất cả Độc giác, tất cả Bồ tát Ma ha tát, Ta và tất cả long thần đủ đại uy lực, dược xoa, kiện đạt phược, a tố lạc, yết lộ trà, khẩn nại lạc, mạc hộ lạc già, người, chẳng phải người thảy đều chung cùng giữ hộ Bát nhã Ba la mật đa như thế, chẳng cho chúng ác đến làm lưu nạn. Vì cớ sao? Xá Lợi Tử! Vì các trời này thảy đều từ Bát nhã Ba la mật đa mà xuất sanh vậy.

Lại nữa, Xá Lợi Tử! Thế giới các Đức Phật mười phương đều hằng hà sa thảy, tất cả Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác, tất cả Thanh văn, tất cả Độc Giác, tất cả Bồ tát Ma ha tát và tất cả trời, rồng, thần, dược xoa, kiện đạt phược, a tố lạc, yết lộ trà, khẩn nại lạc, mạc hô lạc già, người chẳng phải người thảy đều chung cùng giữ hộ Bát nhã Ba la mật đa như thế, chẳng cho chúng ác đến làm lưu nạn. Vì cớ sao? Xá Lợi Tử! Vì các Phật kia thảy đều từ Bát nhã Ba la mật đa mà xuất sanh vậy.

Bấy giờ, ác ma tác lên nghĩ này: Nay Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác, bốn chúng vây quanh và các trời, người cõi Dục, cõi Sắc thảy đều đồng nhóm hội, tuyên nói Bát nhã Ba la mật đa, trong ấy chắc có Bồ tát Ma ha tát được thọ ký,sẽ chứng được Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, ta nên đi đến phá hoại con mắt kia. Tác nghĩ ấy rồi, hóa làm bốn binh chủng oai mạnh tinh nhuệ đi đến chỗ Phật. Khi ấy, Thiên Đế Thích thấy rồi nghĩ rằng: Phải chăng ác ma hóa làm việc này, muốn đến não Phật và làm lưu nạn cho Bát nhã Ba la mật đa? Vì cớ sao? Vì bốn binh trang bị đẹp lạ như thế, Ảnh Kiên đại vương nước Ma Yết Đà có bốn chủng thắng binh chẳng thể kịp được, bốn chủng thắng binh của Thắng Quân đại vương nước Kiều Tát La cũng chẳng thể kịp được, bốn chủng thắng binh của Thích Ca vương chủng cũng chẳng thể bì kịp, bốn chủng thắng binh của Lật Thiếp Tỳ chủng nước Phệ Xá Lê cũng chẳng bì kịp và bốn chủng thắng binh của Lực Sĩ vương chủng nước Kiết Tường Mao cũng chẳng sánh kịp được. Do đấy quan sát bốn binh như thế, nhất định là của ác ma hóa làm. Ác ma đêm dài thường rình tìm dở nơi Phật, phá hoại chỗ tu thắng nghiệp của các hữu tình, ta phải niệm tụng Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu đã được lĩnh thọ từ Phật, khiến ác ma kia quay đường mà lui. Khi ấy, Thiên Đế Thích nghĩ rồi, liền tụng Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu, nơi đó ác ma quay lui chỗ cũ, vì sức Bát nhã Ba la mật đa đại thần chú vương thẳm sâu khiến chuyển vậy.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
100,290,785