Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: Nguyên Tạng   

Quyển Thứ 16: Hội thứ nhất Phẩm Dạy bảo dạy trao thứ 7-6

15/04/201319:07(Xem: 15234)
Quyển Thứ 16: Hội thứ nhất Phẩm Dạy bảo dạy trao thứ 7-6

Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa - Tập 1

Quyển Thứ 16: Hội thứ nhất Phẩm Dạy bảo dạy trao thứ 7-6

Hòa Thượng Thích Trí Nghiêm

Nguồn: Hòa Thượng Thích Trí Nghiêm

Lại nữa, Thiện Hiện! Nói là Bồ tát Ma ha tát, ấy, nơi ý hiểu sao? Tức Phật mười lực chơn như là Bồ tát Ma ha tát chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Tức bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, mười tám pháp Phật bất cộng chơn như là Bồ tát Ma ha tát chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Khác Phật mười lực chơn như là Bồ tát Ma ha tát chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Khác bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, mười tám pháp Phật bất cộng chơn như là Bồ tát Ma ha tát chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Trong Phật mười lực chơn như là Bồ tát Ma ha tát chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Trong bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, mười tám pháp Phật bất cộng chơn như có Bồ tát Ma ha tát chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Trong Bồ tát Ma ha tát có Phật mười lực chơn như chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Trong Bồ tát Ma ha tát có bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, mười tám pháp Phật bất cộng chơn như chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Lìa Phật mười lực chơn như có Bồ tát Ma ha tát chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Lìa bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, mười tám pháp Phật bất cộng chơn như có Bồ tát Ma ha tát chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy.

Lại nữa, Thiện Hiện! Nói là Bồ tát Ma ha tát ấy, nơi ý hiểu sao? Tức đại từ chơn như là Bồ tát Ma ha tát chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Tức đại bi, đại hỷ, đại xả chơn như là Bồ tát Ma ha tát chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Khác đại từ chơn như là Bồ tát Ma ha tát chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Khác đại bi, đại hỷ, đại xả chơn như là Bồ tát Ma ha tát chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Trong đại từ chơn như có Bồ tát Ma ha tát chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Trong đại bi, đại hỷ, đại xả chơn như có Bồ tát Ma ha tát chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Trong Bồ tát Ma ha tát có đại từ chơn như chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Trong Bồ tát Ma ha tát có đại bi, đại hỷ, đại xả chơn như chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Lìa đại từ chơn như có Bồ tát Ma ha tát chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Lìa đại bi, đại hỷ, đại xả chơn như có Bồ tát Ma ha tát chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy.

Lại nữa, Thiện Hiện! Nói là Bồ tát Ma ha tát ấy, nơi ý hiểu sao? Tức ba mươi hai đại sĩ tướng chơn như là Bồ tát Ma ha tát chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Tức tám mươi tùy hảo chơn như là Bồ tát Ma ha tát chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Khác ba mươi hai đại sĩ tướng chơn như là Bồ tát Ma ha tát chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Khác tám mươi tùy hảo chơn như là Bồ tát Ma ha tát chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Trong ba mươi hai đại sĩ tướng chơn như có Bồ tát Ma ha tát chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Trong tám mươi tùy hảo chơn như có Bồ tát Ma ha tát chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Trong Bồ tát Ma ha tát có ba mươi hai đại sĩ tướng chơn như chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Trong Bồ tát Ma ha tát có tám mươi tùy hảo chơn như chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Lìa ba mươi hai đại sĩ tướng chơn như có Bồ tát Ma ha tát chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy.Lìa tám mươi tùy hảo chơn như có Bồ tát Ma ha tát chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy.

Lại nữa, Thiện Hiện! Nói là Bồ tát Ma ha tát ấy, nơi ý hiểu sao? Tức pháp vô vong thất chơn như là Bồ tát Ma ha tát chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Tức tánh hằng trụ xả chơn như là Bồ tát Ma ha tát chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Khác pháp vô vong thất chơn như là Bồ tát Ma ha tát chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Khác tánh hằng trụ xả chơn như là Bồ tát Ma ha tát chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Trong pháp vô vong thất chơn như có Bồ tát Ma ha tát chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Trong tánh hằng trụ xả chơn như có Bồ tát Ma ha tát chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Trong Bồ tát Ma ha tát có pháp vô vong thất chơn như chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Trong Bồ tát Ma ha tát có tánh hằng trụ xả chơn như chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Lìa pháp vô vong thất chơn như có Bồ tát Ma ha tát chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Lìa tánh hằng trụ xả chơn như có Bồ tát Ma ha tát chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy.

Lại nữa, Thiện Hiện! Nói là Bồ tát Ma ha tát ấy, nơi ý hiểu sao? Tức nhất thiết trí chơn như là Bồ tát Ma ha tát chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Tức đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí chơn như là Bồ tát Ma ha tát chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Khác nhất thiết trí chơn như là Bồ tát Ma ha tát chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Khác đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí chơn như là Bồ tát Ma ha tát chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Trong nhất thiết trí chơn như có Bồ tát Ma ha tát chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Trong đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí chơn như có Bồ tát Ma ha tát chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Trong Bồ tát Ma ha tát có nhất thiết trí chơn như chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Trong Bồ tát Ma ha tát có đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí chơn như chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Lìa nhất thiết trí chơn như có Bồ tát Ma ha tát chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Lìa đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí chơn như có Bồ tát Ma ha tát chăng? Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy.

Bấy giờ, Phật bảo cụ thọ Thiện Hiện: Ngươi quán nghĩa nào mà nói: Tức sắc chơn như chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức thọ tưởng hành thức chơn như chẳng phải Bồ tát Ma ha tát. Khác sắc chơn như chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, khác thọ tưởng hành thức chơn như chẳng phải Bồ tát Ma ha tát. Trong sắc chơn như chẳng phải có Bồ tát Ma ha tát, trong thọ tưởng hành thức chơn như chẳng phải có Bồ tát Ma ha tát. Trong Bồ tát Ma ha tát chẳng phải có sắc chơn như, trong Bồ tát Ma ha tát chẳng phải có thọ tưởng hành thức chơn như. Lìa sắc chơn như chẳng phải có Bồ tát Ma ha tát, lìa thọ tưởng hành thức chơn như chẳng phải có Bồ tát Ma ha tát ư?

Cụ thọ Thiện Hiện thưa rằng: Bạch Thế Tôn! Hoặc sắc, hoặc thọ tưởng hành thức hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy, huống là có sắc chơn như và thọ tưởng hành thức chơn như. Chơn như đây đã chẳng phải có, làm sao nói được: Tức sắc chơn như là Bồ tát Ma ha tát, tức thọ tưởng hành thức chơn như là Bồ tát Ma ha tát. Khác sắc chơn như là Bồ tát M aha tát, khác thọ tưởng hành thức chơn như là Bồ tát Ma ha tát. Trong sắc chơn như có Bồ tát Ma ha tát, trong thọ tưởng hành thức chơn như có Bồ tát Ma ha tát. Trong Bồ tát Ma ha tát có sắc chơn như, trong Bồ tát Ma ha tát có thọ tưởng hành thức chơn như. Lìa sắc chơn như có Bồ tát Ma ha tát, lìa thọ tưởng hành thức chơn như có Bồ tát Ma ha tát!

Lại nữa, Thiện Hiện! Ngươi quán nghĩa nào mà nói: Tức nhãn xứ chơn như chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ chơn như chẳng phải Bồ tát Ma ha tát. Khác nhãn xứ chơn như chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, khác nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ chơn như chẳng phải Bồ tát Ma ha tát. Trong nhãn xứ chơn như chẳng phải có Bồ tát Ma ha tát, trong nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ chơn như chẳng phải có Bồ tát Ma ha tát. Trong Bồ tát Ma ha tát chẳng phải có nhãn xứ chơn như, trong Bồ tát Ma ha tát chẳng phải có nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ chơn như. Lìa nhãn xứ chơn như chẳng phải có Bồ tát Ma ha tát, lìa nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ chơn như chẳng phải có Bồ tát Ma ha tát ư?

Cụ thọ Thiện Hiện thưa: Bạch Thế Tôn! Hoặc nhãn xứ, hoặc nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy, huống là có nhãn xứ chơn như và nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ chơn như. Chơn như đây đã chẳng phải có, làm sao nói được: Tức nhãn xứ chơn như là Bồ tát Ma ha tát, tức nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ chơn như là Bồ tát Ma ha tát. Khác nhãn xứ chơn như là Bồ tát Ma ha tát, khác nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ chơn như là Bồ tát Ma ha tát. Trong nhãn xứ chơn như có Bồ tát Ma ha tát, trong nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ chơn như có Bồ tát Ma ha tát. Trong Bồ tát Ma ha tát có nhãn xứ chơn như, trong Bồ tát Ma ha tát có nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ chơn như. Lìa nhãn xứ chơn như có Bồ tát Ma ha tát, lìa nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ chơn như có Bồ tát Ma ha tát!

Lìa nữa, Thiện Hiện! Ngươi quán nghĩa nào mà nói: Tức sắc xứ chơn như chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức thanh hương vị xúc pháp xứ chơn như chẳng phải Bồ tát Ma ha tát. Khác sắc xứ chơn như chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, khác thanh hương vị xúc pháp xứ chơn như chẳng phải Bồ tát Ma ha tát. Trong sắc xứ chơn như chẳng phải có Bồ tát Ma ha tát, trong thanh hương vị xúc pháp xứ chơn như chẳng phải có Bồ tát Ma ha tát. Trong Bồ tát Ma ha tát chẳng phải có sắc xứ chơn như, trong Bồ tát Ma ha tát chẳng phải có thanh hương vị xúc pháp xứ chơn như. Lìa sắc xứ chơn như chẳng phải có Bồ tát Ma ha tát, lìa thanh hương vị xúc pháp xứ chơn như chẳng phải có Bồ tát Ma ha tát ư?

Cụ thọ Thiện Hiện thưa: Bạch Thế Tôn! Hoặc sắc xứ, hoặc thanh hương vị xúc pháp xứ hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy, huống là có sắc xứ chơn như và thanh hương vị xúc pháp xứ chơn như. Chơn như đây đã chẳng phải có, làm sao nói được: Tức sắc xứ chơn như là Bồ tát Ma ha tát, tức thanh hương vị xúc pháp xứ chơn như là Bồ tát Ma ha tát. Khác sắc xứ chơn như là Bồ tát Ma ha tát, khác thanh hương vị xúc pháp xứ chơn như là Bồ tát Ma ha tát. Trong sắc xứ chơn như có Bồ tát Ma ha tát, trong thanh hương vị xúc pháp xứ chơn như có Bồ tát Ma ha tát. Trong Bồ tát Ma ha tát có sắc xứ chơn như, trong Bồ tát Ma ha tát có thanh hương vị xúc pháp xứ chơn như. Lìa sắc xứ chơn như có Bồ tát Ma ha tát, lìa thanh hương vị xúc pháp xứ chơn như có Bồ tát Ma ha tát!

Lại nữa, Thiện Hiện! Ngươi quán nghĩa nào mà nói: Tức nhãn giới chơn như chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức nhĩ tỷ thiệt thân ý giới chơn như chẳng phải Bồ tát Ma ha tát. Khác nhãn giới chơn như chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, khác nhĩ tỷ thiệt thân ý giới chơn như chẳng phải Bồ tát Ma ha tát. Trong nhãn giới chơn như chẳng phải có Bồ tát Ma ha tát, trong nhĩ tỷ thiệt thân ý giới chơn như chẳng phải có Bồ tát Ma ha tát. Trong Bồ tát Ma ha tát chẳng phải có nhãn giới chơn như, trong Bồ tát Ma ha tát chẳng phải có nhĩ tỷ thiệt thân ý giới chơn như. Lìa nhãn giới chơn như chẳng phải có Bồ tát Ma ha tát, lìa nhĩ tỷ thiệt thân ý giới chơn như chẳng phải có Bồ tát Ma ha tát ư?

Cụ thọ Thiện Hiện thưa: Bạch Thế Tôn! Hoặc nhãn giới, hoặc nhĩ tỷ thiệt thân ý giới hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy, huống là có nhãn giới chơn như và nhĩ tỷ thiệt thân ý giới chơn như. Chơn như đây đã chẳng phải có, làm sao nói được: Tức nhãn giới chơn như là Bồ tát Ma ha tát, tức nhĩ tỷ thiệt thân ý giới chơn như là Bồ tát Ma ha tát. Khác nhãn giới chơn như là Bồ tát Ma ha tát, khác nhĩ tỷ thiệt thân ý giới chơn như là Bồ tát Ma ha tát. Trong nhãn giới chơn như có Bồ tát Ma ha tát, trong nhĩ tỷ thiệt thân ý giới chơn như có Bồ tát Ma ha tát. Trong Bồ tát Ma ha tát có nhãn giới chơn như, trong Bồ tát Ma ha tát có nhĩ tỷ thiệt thân ý giới chơn như. Lìa nhãn giới chơn như có Bồ tát Ma ha tát, lìa nhĩ tỷ thiệt thân ý giới chơn như có Bồ tát Ma ha tát!

Lại nữa, Thiện Hiện! Ngươi quán nghĩa nào mà nói: Tức sắc giới chơn như chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức thanh hương vị xúc pháp giới chơn như chẳng phải Bồ tát Ma ha tát. Khác sắc giới chơn như chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, khác thanh hương vị xúc pháp giới chơn như chẳng phải Bồ tát Ma ha tát. Trong sắc giới chơn như chẳng phải có Bồ tát Ma ha tát, trong thanh hương vị xúc pháp giới chơn như chẳng phải có Bồ tát Ma ha tát. Trong Bồ tát Ma ha tát chẳng phải có sắc giới chơn như, trong Bồ tát Ma ha tát chẳng phải có thanh hương vị xúc pháp giới chơn như. Lìa sắc giới chơn như chẳng phải có Bồ tát Ma ha tát, lìa thanh hương vị xúc pháp giới chơn như chẳng phải có Bồ tát Ma ha tát ư?

Cụ thọ Thiện Hiện thưa: Bạch Thế Tôn! Hoặc sắc giới, hoặc thanh hương vị xúc pháp giới hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy, huống là có sắc giới chơn như và thanh hương vị xúc pháp giới chơn như. Chơn như đây đã chẳng phải có, làm sao nói được: Tức sắc giới chơn như là Bồ tát Ma ha tát, tức thanh hương vị xúc pháp giới chơn như là Bồ tát Ma ha tát. Khác sắc giới chơn như là Bồ tát Ma ha tát, khác thanh hương vị xúc pháp giới chơn như là Bồ tát Ma ha tát. Trong sắc giới chơn như có Bồ tát Ma ha tát, trong thanh hương vị xúc pháp giới chơn như có Bồ tát Ma ha tát. Trong Bồ tát Ma ha tát có sắc giới chơn như, trong Bồ tát Ma ha tát có thanh hương vị xúc pháp giới chơn như. Lìa sắc giới chơn như có Bồ tát Ma ha tát, lìa thanh hương vị xúc pháp giới chơn như có Bồ tát Ma ha tát!

Lại nữa, Thiện Hiện! Ngươi quán nghĩa nào mà nói: Tức nhãn thức giới chơn như chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới chơn như chẳng phải Bồ tát Ma ha tát. Khác nhãn thức giới chơn như chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, khác nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới chơn như chẳng phải Bồ tát Ma ha tát. Trong nhãn thức giới chơn như chẳng phải có Bồ tát Ma ha tát, trong nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới chơn như chẳng phải có Bồ tát Ma ha tát. Trong Bồ tát Ma ha tát chẳng phải có nhãn thức giới chơn như, torng Bồ tát Ma ha tát chẳng phải có nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới chơn như. Lìa nhãn thức giới chơn như chẳng phải có Bồ tát Ma ha tát, lìa nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới chơn như chẳng phải có Bồ tát Ma ha tát ư?

Cụ thọ Thiện Hiện thưa: Bạch Thế Tôn! Hoặc nhãn thức giới, hoặc nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy, huống là có nhãn thức giới chơn như và nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới chơn như. Chơn như đây đã chẳng phải có, làm sao nói được: Tức nhãn thức giới chơn như là Bồ tát Ma ha tát, tức nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới chơn như là Bồ tát Ma ha tát. Khác nhãn thức giới chơn như là Bồ tát Ma ha tát, khác nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới chơn như là Bồ tát Ma ha tát. Trong nhãn thức giới chơn như có Bồ tát Ma ha tát, trong nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới chơn như có Bồ tát Ma ha tát. Trong Bồ tát Ma ha tát có nhãn thức giới chơn như, trong Bồ tát Ma ha tát có nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới chơn như. Lìa nhãn thức giới chơn như có Bồ tát Ma ha tát, lìa nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới chơn như có Bồ tát Ma ha tát!

Lại nữa, Thiện Hiện! Ngươi quán nghĩa nào mà nói: Tức nhãn xúc chơn như chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc chơn như chẳng phải Bồ tát Ma ha tát. Khác nhãn xúc chơn như chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, khác nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc chơn như chẳng phải Bồ tát Ma ha tát. Trong nhãn xúc chơn như chẳng phải có Bồ tát Ma ha tát, trong nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc chơn như chẳng phải có Bồ tát Ma ha tát. Trong Bồ tát Ma ha tát chẳng phải có nhãn xúc chơn như, trong Bồ tát Ma ha tát chẳng phải có nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc chơn như. Lìa nhãn xúc chơn như chẳng phải có Bồ tát Ma ha tát, lìa nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc chơn như chẳng phải có Bồ tát Ma ha tát ư?

Cụ thọ Thiện Hiện thưa: Bạch Thế Tôn! Hoặc nhãn xúc, hoặc nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy, huống là có nhãn xúc chơn như và nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc chơn như: Chơn như đây đã chẳng phải có, làm sao nói được: Tức nhãn xúc chơn như là Bồ tát Ma ha tát, tức nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc chơn như là Bồ tát Ma ha tát. Khác nhãn xúc chơn như có Bồ tát Ma ha tát, khác nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc chơn như là Bồ tát Ma ha tát. Trong nhãn xúc chơn như có Bồ tát Ma ha tát, trong nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc chơn như có Bồ tát Ma ha tát. Trong Bồ tát Ma ha tát có nhãn xúc chơn như, trong Bồ tát Ma ha tát có nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc chơn như. Lìa nhãn xúc chơn như có Bồ tát Ma ha tát, lìa nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc chơn như có Bồ tát Ma ha tát!

Lại nữa, Thiện Hiện! Ngươi quán nghĩa nào mà nói: Tức nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ chơn như chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra các thọ chơn như chẳng phải Bồ tát Ma ha tát. Khác nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ chơn như chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, khác nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra các thọ chơn như chẳng phải Bồ tát Ma ha tát. Trong nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ chơn như chẳng phải có Bồ tát Ma ha tát, trong nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra các thọ chơn như chẳng phải có Bồ tát Ma ha tát. Trong Bồ tát Ma ha tát chẳng phải có nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ chơn như, trong Bồ tát Ma ha tát chẳng phải có nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra các thọ chơn như. Lìa nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ chơn như chẳng phải có Bồ tát Ma ha tát, lìa nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra các thọ chơn như chẳng phải có Bồ tát Ma ha tát ư?

Cụ thọ Thiện Hiện thưa: Bạch Thế Tôn! Hoặc nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ, hoặc nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra các thọ hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy, huống là có nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ chơn như và nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra các thọ chơn như. Chơn như đây đã chẳng phải có, làm sao nói được: Tức nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ chơn như là Bồ tát Ma ha tát, tức nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra các thọ chơn như là Bồ tát Ma ha tát. Khác nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ chơn như là Bồ tát Ma ha tát, khác nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra các thọ chơn như là Bồ tát Ma ha tát. Trong nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ chơn như có Bồ tát Ma ha tát, trong nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra các thọ chơn như có Bồ tát Ma ha tát. Trong Bồ tát Ma ha tát có nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ chơn như, trong Bồ tát Ma ha tát có nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra các thọ chơn như. Lìa nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ chơn như có Bồ tát Ma ha tát, lìa nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra các thọ chơn như có Bồ tát Ma ha tát!

Lại nữa, Thiện Hiện! Ngươi quán nghĩa nào mà nói: Tức địa giới chơn như chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức thủy hỏa phong không thức giới chơn như chẳng phải Bồ tát Ma ha tát. Khác địa giới chơn như chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, khác thủy hỏa phong không thức giới chơn như chẳng phải Bồ tát Ma ha tát. Trong địa giới chơn như chẳng phải có Bồ tát Ma ha tát, trong thủy hỏa phong không thức giới chơn như chẳng phải có Bồ tát Ma ha tát. Trong Bồ tát Ma ha tát chẳng phải có địa giới chơn như, trong Bồ tát Ma ha tát chẳng phải có thủy hỏa phong không thức giới chơn như. Lìa địa giới chơn như chẳng phải có Bồ tát Ma ha tát, lìa thủy hỏa phong không thức giới chơn như chẳng phải có Bồ tát Ma ha tát ư?

Cụ thọ Thiện Hiện thưa: Bạch Thế Tôn! Hoặc địa giới, hoặc thủy hỏa phong không thức giới hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy, huống là có địa giới chơn như và thủy hỏa phong không thức giới chơn như. Chơn như đây đã chẳng phải có, làm sao nói được: Tức địa giới chơn như là Bồ tát Ma ha tát, tức thủy hỏa phong không thức giới chơn như là Bồ tát Ma ha tát. Khác địa giới chơn như là Bồ tát Ma ha tát, khác thủy hỏa phong không thức giới chơn như là Bồ tát Ma ha tát. Trong địa giới chơn như có Bồ tát Ma ha tát, trong thủy hỏa phong không thức giới chơn như có Bồ tát Ma ha tát. Trong Bồ tát Ma ha tát có địa giới chơn như, trong Bồ tát Ma ha tát có thủy hỏa phong không thức giới chơn như. Lìa địa giới chơn như có Bồ tát Ma ha tát, lìa thủy hỏa phong không thức giới chơn như có Bồ tát Ma ha tát!

Lại nữa, Thiện Hiện! Ngươi quán nghĩa nào mà nói: Tức nhân duyên chơn như chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên chơn như chẳng phải Bồ tát Ma ha tát. Khác nhân duyên chơn như chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, khác đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên chơn như chẳng phải Bồ tát Ma ha tát. Trong nhân duyên chơn như chẳng phải có Bồ tát Ma ha tát, trong đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên chơn như chẳng phải có Bồ tát Ma ha tát. Trong Bồ tát Ma ha tát chẳng phải có nhân duyên chơn như, trong Bồ tát Ma ha tát chẳng phải có đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên chơn như. Lìa nhân duyên chơn như chẳng phải có Bồ tát Ma ha tát, lìa đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên chơn như chẳng phải có Bồ tát Ma ha tát ư?

Cụ thọ Thiện Hiện thưa: Bạch Thế Tôn! Hoặc nhân duyên, hoặc đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy, huống là có nhân duyên chơn như và đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên chơn như. Chơn như đây đã chẳng phải có, làm sao nói được: Tức nhân duyên chơn như là Bồ tát Ma ha tát, tức đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên chơn như là Bồ tát Ma ha tát. Khác nhân duyên chơn như là Bồ tát Ma ha tát, khác đẳng vô gián duyên sở duyên duyên, tăng thượng duyên chơn như là Bồ tát Ma ha tát. Trong nhân duyên chơn như có Bồ tát Ma ha tát, trong đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên chơn như có Bồ tát Ma ha tát. Trong Bồ tát Ma ha tát có nhân duyên chơn như, trong Bồ tát Ma ha tát có đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên chơn như. Lìa nhân duyên chơn như có Bồ tát Ma ha tát, lìa đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên chơn như có Bồ tát Ma ha tát!

Lại nữa, Thiện Hiện! Ngươi quán nghĩa nào mà nói: Tức duyên sanh ra pháp chơn như chẳng phải Bồ tát Ma ha tát. Khác duyên sanh ra pháp chơn như chẳng phải Bồ tát Ma ha tát. Trong duyên sanh ra pháp chơn như chẳng phải có Bồ tát Ma ha tát. Trong Bồ tát Ma ha tát chẳng phải có duyên sanh ra pháp chơn như. Lìa duyên sanh ra pháp chơn như chẳng phải có Bồ tát Ma ha tát ư?

Cụ thọ Thiện Hiện thưa: Bạch Thế Tôn! Hoặc duyên sanh ra pháp hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy, huống là có duyên sanh ra pháp chơn như. Chơn như đây đã chẳng phải có, làm sao nói được: Tức duyên sanh ra pháp chơn như là Bồ tát Ma ha tát. Khác duyên sanh ra pháp chơn như là Bồ tát Ma ha tát. Trong duyên sanh ra pháp chơn như có Bồ tát Ma ha tát. Trong Bồ tát Ma ha tát có duyên sanh ra pháp chơn như. Lìa duyên sanh ra pháp chơn như có Bồ tát Ma ha tát!

Lại nữa, Thiện Hiện! Ngươi quán nghĩa nào mà nói: Tức vô minh chơn như chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử chơn như chẳng phải Bồ tát Ma ha tát. Khác vô minh chơn như chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, khác hành cho đến lão tử chơn như chẳng phải Bồ tát Ma ha tát. Trong vô minh chơn như chẳng phải có Bồ tát Ma ha tát, trong hành cho đến lão tử chơn như chẳng phải có Bồ tát Ma ha tát. Trong Bồ tát Ma ha tát chẳng phải có vô minh chơn như, trong Bồ tát Ma ha tát chẳng phải có hành cho đên lão tử chơn như. Lìa vô minh chơn như chẳng phải có Bồ tát Ma ha tát, lìa hành cho đến lão tử chơn như chẳng phải có Bồ tát Ma ha tát ư?

Cụ thọ Thiện Hiện thưa: Bạch Thế Tôn! Hoặc vô minh, hoặc hành cho đến lão tử hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy, huống là có vô minh chơn như và hành cho đến lão tử chơn như. Chơn như đây đã chẳng phải có, làm sao nói được: Tức vô minh chơn như là Bồ tát Ma ha tát, tức hành cho đến lão tử chơn như là Bồ tát Ma ha tát. Khác vô minh chơn như là Bồ tát Ma ha tát, khác hành cho đến lão tử chơn như là Bồ tát Ma ha tát. Trong vô minh chơn như có Bồ tát Ma ha tát, trong hành cho đến lão tử chơn như có Bồ tát Ma ha tát. Trong Bồ tát Ma ha tát có vô minh chơn như, trong Bồ tát Ma ha tát có hành cho đến lão tử chơn như. Lìa vô minh chơn như có Bồ tát Ma ha tát, lìa hành cho đến lão tử chơn như có Bồ tát Ma ha tát!

Lại nữa, Thiện Hiện! Ngươi quán nghĩa nào mà nói: Tức bố thí Ba la mật đa chơn như chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã Ba la mật đa chơn như chẳng phải Bồ tát Ma ha tát. Khác bố thí Ba la mật đa chơn như chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, khác tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã Ba la mật đa chơn như chẳng phải Bồ tát Ma ha tát. Trong bố thí Ba la mật đa chơn như chẳng phải có Bồ tát Ma ha tát, trong tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã Ba la mật đa chơn như chẳng phải có Bồ tát Ma ha tát. Trong Bồ tát Ma ha tát chẳng phải có bố thí Ba la mật đa chơn như, trong Bồ tát Ma ha tát chẳng phải có tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã Ba la mật đa chơn như. Lìa bố thí Ba la mật đa chơn như chẳng phải có Bồ tát Ma ha tát, lìa tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã Ba la mật đa chơn như chẳng phải có Bồ tát Ma ha tát ư?

Cụ thọ Thiện Hiện thưa: Bạch Thế Tôn! Hoặc bố thí Ba la mật đa, hoặc tịnh giới, an nhẫn, t inh tiến, tĩnh lự, bát nhã Ba la mật đa hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy, huống là có bố thí Ba la mật đa chơn như và tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã Ba la mật đa chơn như. Chơn như đây đã chẳng phải có, làm sao nói được: Tức bố thí Ba la mật đa chơn như là Bồ tát Ma ha tát, tức tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã Ba la mật đa chơn như là Bồ tát Ma ha tát. Khác bố thí Ba la mật đa chơn như là Bồ tát Ma ha tát, khác tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã Ba la mật đa chơn như là Bồ tát Ma ha tát. Trong bố thí Ba la mật đa chơn như có Bồ tát Ma ha tát, trong tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã Ba la mật đa chơn như có Bồ tát Ma ha tát. Trong Bồ tát Ma ha tát có bố thí Ba la mật đa chơn như, trong Bồ tát Ma ha tát có tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã Ba la mật đa chơn như. Lìa bố thí Ba la mật đa chơn như có Bồ tát Ma ha tát, lìa tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã Ba la mật đa chơn như có Bồ tát Ma ha tát!

Lại nữa, Thiện Hiện! Ngươi quán nghĩa nào mà nói: Tức nội không chơn như chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức ngoại không, nội ngoại không, không không, đại không, thắng nghĩa không, hữu vi không, vô vi không, tất cảnh không, vô tế không, tán không vô biến dị không, bốn tánh không, tự tướng không, cộng tướng không, nhất thiết pháp không, bất khả đắc không, vô tánh không, tự tánh không, vô tánh tự tánh không chơn như chẳng phải Bồ tát Ma ha tát. Khác nội không chơn như chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, khác ngoại không cho đến vô tánh tự tánh không chơn như chẳng phải Bồ tát Ma ha tát. Trong nội không chơn như chẳng phải có Bồ tát Ma ha tát, trong ngoại không cho đến vô tánh tự tánh không chơn như chẳng phải có Bồ tát Ma ha tát. Trong Bồ tát Ma ha tát chẳng phải có nội không chơn như, trong Bồ tát Ma ha tát chẳng phải có ngoại không cho đến vô tánh tự tánh không chơn như. Lìa nội không chơn như chẳng phải có Bồ tát Ma ha tát, lìa ngoại không cho đến vô tánh tự tánh không chơn như chẳng phải có Bồ tát Ma ha tát ư?

Cụ thọ Thiện Hiện thưa: Bạch Thế Tôn! Hoặc nội không, hoặc ngoại không cho đến vô tánh tự tánh không hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy, huống là có nội không chơn như và ngoại không cho đến vô tánh tự tánh không chơn như. Chơn như đây đã chẳng phải có, làm sao nói được: Tức nội không chơn như là Bồ tát Ma ha tát, tức ngoại không cho đến vô tánh tự tánh không chơn như là Bồ tát Ma ha tát. Khác nội không chơn như là Bồ tát Ma ha tát, khác ngoại không cho đến vô tánh tự tánh không chơn như là Bồ tát Ma ha tát. Trong nội không chơn như có Bồ tát Ma ha tát, trong ngoại không cho đến vô tánh tự tánh không chơn như có Bồ tát Ma ha tát. Trong Bồ tát Ma ha tát có nội không chơn như, trong Bồ tát Ma ha tát có ngoại không cho đến vô tánh tự tánh không chơn như. Lìa nội không chơn như có Bồ tát Ma ha tát, lìa ngoại không cho đến vô tánh tự tánh không chơn như có Bồ tát Ma ha tát!

Lại nữa, Thiện Hiện! Ngươi quán nghĩa nào mà nói: Tức bốn niệm trụ chơn như chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi chơn như chẳng phải Bồ tát Ma ha tát. Khác bốn niệm trụ chơn như chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, khác bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chi chơn như chẳng phải Bồ tát Ma ha tát. Trong bốn niệm trụ chơn như chẳng phải có Bồ tát Ma ha tát, trong bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chi chơn như chẳng phải có Bồ tát Ma ha tát. Trong Bồ tát Ma ha tát chẳng phải có bốn niệm trụ chơn như, trong Bồ tát Ma ha tát chẳng phải có bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chi chơn như. Lìa bốn niệm trụ chơn như chẳng phải có Bồ tát Ma ha tát, lìa bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chi chơn như chẳng phải có Bồ tát Ma ha tát ư?

Cụ thọ Thiện Hiện thưa: Bạch Thế Tôn! Hoặc bốn niệm trụ, hoặc bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chi hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy, huống là có bốn niệm trụ chơn như và bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chi chơn như. Chơn như đây đã chẳng phải có, làm sao nói được: Tức bốn niệm trụ chơn như là Bồ tát Ma ha tát, tức bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chi chơn như là Bồ tát Ma ha tát. Khác bốn niệm trụ chơn như là Bồ tát Ma ha tát, khác bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chi chơn như là Bồ tát Ma ha tát. Trong bốn niệm trụ chơn như có Bồ tát Ma ha tát, trong bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chi chơn như có Bồ tát Ma ha tát. Trong Bồ tát Ma ha tát có bốn niệm trụ chơn như, trong Bồ tát Ma ha tát có bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chi chơn như. Lìa bốn niệm trụ chơn như có Bồ tát Ma ha tát, lìa bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chi chơn như có Bồ tát Ma ha tát!

Lại nữa, Thiện Hiện! Ngươi quán nghĩa nào mà nói: Tức khổ thánh đế chơn như chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức tập diệt đạo thánh đế chơn như chẳng phải Bồ tát Ma ha tát. Khác khổ thánh đế chơn như chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, khác tập diệt đạo thánh đế chơn như chẳng phải Bồ tát Ma ha tát. Trong khổ thánh đế chơn như chẳng phải có Bồ tát Ma ha tát, trong tập diệt đạo thánh đế chơn như chẳng phải có Bồ tát Ma ha tát. Trong Bồ tát Ma ha tát chẳng phải có khổ thánh đế chơn như, trong Bồ tát Ma ha tát chẳng phải có tập diệt đạo thánh đế chơn như. Lìa khổ thánh đế chơn như chẳng phải có Bồ tát Ma ha tát, lìa tập diệt đạo thánh đế chơn như chẳng phải có Bồ tát Ma ha tát ư?

Cụ thọ Thiện Hiện thưa: Bạch Thế Tôn! Hoặc khổ thánh đế, hoặc tập diệt đạo thánh đế hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy, huống là có khổ thánh đế chơn như và tập diệt đạo thánh đế chơn như. Chơn như đây đã chẳng phải có, làm sao nói được: Tức khổ thánh đế chơn như là Bồ tát Ma ha tát, tức tập diệt đạo thánh đế chơn như là Bồ tát Ma ha tát. Khác khổ thánh đế chơn như là Bồ tát Ma ha tát, khác tập diệt đạo thánh đế chơn như là Bồ tát Ma ha tát. Trong khổ thánh đế chơn như có Bồ tát Ma ha tát, trong tập diệt đạo thánh đế chơn như có Bồ tát Ma ha tát. Trong Bồ tát Ma ha tát có khổ thánh đế chơn như, trong Bồ tát Ma ha tát có tập diệt đạo thánh đế chơn như. Lìa khổ thánh đế chơn như có Bồ tát Ma ha tát, lìa tập diệt đạo thánh đế chơn như có Bồ tát Ma ha tát!

Lại nữa, Thiện Hiện! Ngươi quán nghĩa nào mà nói: Tức bốn tĩnh lự chơn như chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, t���c bốn vô lượng, bốn vô sắc định chơn như chẳng phải Bồ tát Ma ha tát. Khác bốn tĩnh lự chơn như chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, khác bốn vô lượng, bốn vô sắc định chơn như chẳng phải Bồ tát Ma ha tát. Trong bốn tĩnh lự chơn như chẳng phải có Bồ tát Ma ha tát, trong bốn vô lượng, bốn vô sắc định chơn như chẳng phải có Bồ tát Ma ha tát. Trong Bồ tát Ma ha tát chẳng phải có bốn tĩnh lự chơn như, trong Bồ tát Ma ha tát chẳng phải có bốn vô lượng, bốn vô sắc định chơn như. Lìa bốn tĩnh lự chơn như chẳng phải có Bồ tát Ma ha tát, lìa bốn vô lượng, bốn vô sắc định chơn như chẳng phải có Bồ tát Ma ha tát ư?

Cụ thọ Thiện Hiện thưa: Bạch Thế Tôn! Hoặc bốn tĩnh lự, hoặc bốn vô lượng, bốn vô sắc định hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy, huống là có bốn tĩnh lự chơn như và bốn vô lượng, bốn vô sắc định chơn như. Chơn như đây đã chẳng phải có, làm sao nói được: Tức bốn tĩnh lự chơn như là Bồ tát Ma ha tát, tức bốn vô lượng, bốn vô sắc định chơn như là Bồ tát Ma ha tát. Khác bốn tĩnh lự chơn như là Bồ tát Ma ha tát, khác bốn vô lượng, bốn vô sắc định chơn như là Bồ tát Ma ha tát. Trong bốn tĩnh lự chơn như có Bồ tát Ma ha tát, trong bốn vô lượng, bốn vô sắc định chơn như có Bồ tát Ma ha tát. Trong Bồ tát Ma ha tát có bốn tĩnh lự chơn như, trong Bồ tát Ma ha tát có bốn vô lượng, bốn vô sắc định chơn như. Lìa bốn tĩnh lự chơn như có Bồ tát Ma ha tát, lìa bốn vô lượng, bốn vô sắc định chơn như có Bồ tát Ma ha tát! Lại nữa, Thiện Hiện! Ngươi quán nghĩa nào má nói: Tức tám giải thoát chơn như chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ chơn như chẳng phải Bồ tát Ma ha tát. Khác tám giải thoát chơn như chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, khác tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ chơn như chẳng phải Bồ tát Ma ha tát. Trong tám giải thoát chơn như chẳng phải có Bồ tát Ma ha tát, trong tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ chơn như chẳng phải có Bồ tát Ma ha tát. Trong Bồ tát Ma ha tát chẳng phải có tám giải thoát chơn như, trong Bồ tát Ma ha tát chẳng phải có tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ chơn như. Lìa tám giải thoát chơn như chẳng phải có Bồ tát Ma ha tát, lìa tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ chơn như chẳng phải có Bồ tát Ma ha tát ư?

Cụ thọ Thiện Hiện thưa: Bạch Thế Tôn! Hoặc tám giải thoát, hoặc tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy, huống là có tám giải thoát chơn như và tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ chơn như. Chơn như đây đã chẳng phải có, làm sao nói được: Tức tám giải thoát chơn như là Bồ tát Ma ha tát, tức tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ chơn như là Bồ tát Ma ha tát. Khác tám giải thoát chơn như là Bồ tát Ma ha tát, khác tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ chơn như là Bồ tát Ma ha tát. Trong tám giải thoát chơn như có Bồ tát Ma ha tát, trong tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ chơn như có Bồ tát Ma ha tát. Trong Bồ tát Ma ha tát có tám giải thoát chơn như, trong Bồ tát Ma ha tát có tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ chơn như. Lìa tám giải thoát chơn như có Bồ tát Ma ha tát, lìa tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ chơn như có Bồ tát Ma ha tát!

Lại nữa, Thiện Hiện! Ngươi quán nghĩa nào mà nói: Tức không giải thoát môn chơn như chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức vô tướng, vô nguyện giải thoát môn chơn như chẳng phải Bồ tát Ma ha tát. Khác không giải thoát môn chơn như chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, khác vô tướng, vô nguyện giải thoát môn chơn như chẳng phải Bồ tát Ma ha tát. Trong không giải thoát môn chơn như chẳng phải có Bồ tát Ma ha tát, trong vô tướng, vô nguyện giải thoát môn chơn như chẳng phải có Bồ tát Ma ha tát. Trong Bồ tát Ma ha tát chẳng phải có không giải thoát môn chơn như, trong Bồ tát Ma ha tát chẳng phải có vô tướng, vô nguyện giải thoát môn chơn như. Lìa không giải thoát môn chơn như chẳng phải có Bồ tát Ma ha tát, lìa vô tướng, vô nguyện giải thoát môn chơn như chẳng phải có Bồ tát Ma ha tát ư?

Cụ thọ Thiện Hiện thưa: Bạch Thế Tôn! Hoặc không giải thoát môn, hoặc vô tướng, vô nguyện giải thoát môn hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy, huống là có không giải thoát môn chơn như và vô tướng, vô nguyện giải thoát môn chơn như. Chơn như đây đã chẳng phải có, làm sao nói được: Tức không giải thoát môn chơn như là Bồ tát Ma ha tát, tức vô tướng, vô nguyện giải thoát môn chơn như là Bồ tát Ma ha tát. Khác không giải thoát môn chơn như là Bồ tát Ma ha tát, khác vô tướng, vô nguyện giải thoát môn chơn như là Bồ tát Ma ha tát. Trong không giải thoát môn chơn như có Bồ tát Ma ha tát, trong vô tướng, vô nguyện giải thoát môn chơn như có Bồ tát Ma ha tát. Trong Bồ tát Ma ha tát có không giải thoát môn chơn như, trong Bồ tát Ma ha tát có vô tướng, vô nguyện giải thoát môn chơn như. Lìa không giải thoát môn chơn như có Bồ tát Ma ha tát, lìa vô tướng, vô nguyện giải thoát môn chơn như có Bồ tát Ma ha tát!

Lại nữa, Thiện Hiện! Ngươi quán nghĩa nào mà nói: Tức đà la ni môn chơn như chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, tức tam ma địa môn chơn như chẳng phải Bồ tát Ma ha tát. Khác đà la ni môn chơn như chẳng phải Bồ tát Ma ha tát, khác tam ma địa môn chơn như chẳng phải Bồ tát Ma ha tát. Trong đà la ni môn chơn như chẳng phải có Bồ tát Ma ha tát, trong tam ma địa môn chơn như chẳng phải có Bồ tát Ma ha tát. Trong Bồ tát Ma ha tát chẳng phải có đà la ni môn chơn như, trong Bồ tát Ma ha tát chẳng phải có tam ma địa môn chơn như. Lìa đà la ni môn chơn như chẳng phải có Bồ tát Ma ha tát, lìa tam ma địa môn chơn như chẳng phải có Bồ tát Ma ha tát ư?

Cụ thọ Thiện Hiện thưa: Bạch Thế Tôn! Hoặc đà la ni môn, hoặc tam ma địa môn hãy rốt ráo bất khả đắc, vì tánh chẳng phải có vậy, huống là có đà la ni môn chơn như và tam ma địa môn chơn như. Chơn như đây đã chẳng phải có, làm sao nói được: Tức đà la ni môn chơn như là Bồ tát Ma ha tát, tức tam ma địa môn chơn như là Bồ tát Ma ha tát. Khác đà la ni môn chơn như là Bồ tát Ma ha tát, khác tam ma địa môn chơn như là Bồ tát Ma ha tát. Trong đà la ni môn chơn như có Bồ tát Ma ha tát, trong tam ma địa môn chơn như có Bồ tát Ma ha tát. Trong Bồ tát Ma ha tát có đà la ni môn chơn như, trong Bồ tát Ma ha tát có tam ma địa môn chơn như. Lìa đà la ni môn chơn như có Bồ tát Ma ha tát, lìa tam ma địa môn chơn như có Bồ tát Ma ha tát!

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
100,210,318