Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: Nguyên Tạng   

Quyển Thứ 337: Hội thứ nhất Phẩm Học Khéo Tiện thứ 55-1

18/04/201311:43(Xem: 16148)
Quyển Thứ 337: Hội thứ nhất Phẩm Học Khéo Tiện thứ 55-1

Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa - Tập 14

Quyển Thứ 337: Hội thứ nhất Phẩm Học Khéo Tiện thứ 55-1

Hòa Thượng Thích Trí Nghiêm

Nguồn: Hòa Thượng Thích Trí Nghiêm

Bấy giờ, Thiên Đế Thích thưa Phật rằng: Bạch Thế Tôn! Bát nhã Ba la mật đa như thế rất là thẳm sâu cùng cực, khó thấy, khó giác, chẳng thể tầm nghĩ, vượt cảnh tầm nghĩ, là sở chứng của kẻ trí giả Thông huệ vi mật, vì tất cả phân biệt rốt ráo lìa vậy. Bạch Thế Tôn! Nếu các hữu tình đối kinh điển Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu đây, thường vui lóng nghe, thọ trì đọc tụng, rốt ráo thông lợi, như lý suy nghĩ, y giáo tu hành, chính vì người thuyết cho đến Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Còn kẻ chẳng lìa các tâm, tâm sở, phải biết các loại hữu tình như thế chắc chẳng trọn nên căn lành chút xíu.

Bấy giờ, Phật bảo Thiên Đế Thích rằng: Như vậy, như vậy. Như lời ngươi vừa nói . Kiều thi ca! Nếu các hữu tình đối kinh điển Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu đây, thường vui lóng nghe, thọ trì đọc tụng, rốt ráo thông lợi, như lý suy nghĩ, y giáo tu hành, chính vì người thuyết cho đến Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề chẳng xen tạp các tâm, tâm sở; phải biết các loại hữu tình như thế quyết định trọn nên căn lành rộng lớn.

Kiều thi ca! Giả sử tất cả hữu tình ở trong châu Thiệm bộ đây, thảy đều trọn nên mười thiện nghiệp đạo và bốn tĩnh lự, bốn tâm vô lượng, bốn định vô sắc, năm thần thông thảy vô lượng công đức. Có các thiện nam tử, thiện nữ nhân đối kinh điển Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu đây, thường vui lóng nghe, thọ trì đọc tụng, rốt ráo thông lợi, như lý suy nghĩ, y giáo tu hành, chính vì người thuyết. Các thiện nam tử, thiện nữ nhân này chỗ được công đức, đối trước đã nói các loại hữu tình trong châu Thiệm bộ sở thành công đức là hơn trăm bội, là hơn ngàn bội, là hơn trăn ngàn bội, là hơn trăm ức bội, là hơn trăm trăm ức bội, là hơn ngàn trăm ức bội, là hơn trăm ngàn trăm ức bội, là hơn muôn ức bội, là hơn trăm muôn ức bội, là hơn ngàn muôn ức bội, là hơn trăm ngàn muôn ức bội, toán bội, số bội, kế bội, dụ bội cho đến cực số bội cũng lại là hơn.

Bấy giờ, trong hội có một Bí sô bảo Thiên Đế Thích rằng: Kiều thi ca! Nếu các thiện nam tử, thiện nữ nhân đối kinh điển Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu đây, nhiếp tâm chẳng loạn, thường vui lóng nghe, thọ trì đọc tụng, khiến rất thông lợi, như lý suy nghĩ, y giáo tu hành, chính vì người thuyết, cho đến Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề chẳng xen tạp các tâm, tâm sở, chỗ được công đức hơn các loại hữu tình châu Thiệm bộ tất cả trọn nên mười thiện nghiệp đạo và bốn tĩnh lự, bốn tâm vô lượng, bốn định vô sắc, năm thần thông thảy vô lượng công đức.

Thiên Đế Thích nói: Các thiện nam tử, thiện nữ nhân này, đầu tiên khi sơ phát một niệm tâm tương ưng Nhất thiết trí trí, chỗ được công đức đã hơn vừa nói các loại hữu tình trong châu Thiệm bộ tất cả trọn nên mười thiện nghiệp đạo và bốn tĩnh lự, bốn tâm vô lượng, bốn định vô sắc, năm thần thông thảy vô lượng công đức nhiều trăm ngàn bội, huống chi đối kinh điển Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu, rất thẳm sâu đây, nhiếp tâm chẳng loạn, thường vui lóng nghe, thọ trì đọc tụng, khiến rất thông lợi, như lý suy nghĩ, y giáo tu hành, chính vì người thuyết, cho đến Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề chẳng xen tạp các tâm, tâm sở, chỗ được công đức mà so lường được ư? Bí sô phải biết, các thiện nam tử, thiện nữ nhân này, công đức trí huệ chẳng những hơn trong châu Thiệm bộ kia, các loại hữu tình trọn nên mười thiện nghiệp đạo thảy, mà cũng hơn tất cả thế gian, trời, người, a tố lạc thảy. Vì cớ sao? Các thiện nam tử, thiện nữ nhân này mau chứng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, lợi vui hữu tình không ngằn mé vậy.

Bí sô phải biết, các thiện nam tử, thiện nữ nhân này, công đức trí huệ chẳng những hơn kia thế gian, trời, người, a tố lạc thảy, cũng hơn tất cả Dự lưu, Nhất lai, Bất hoàn, A la hán, Độc giác. Vì cớ sao? Các thiện nam tử, thiện nữ nhân này mau chứng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, lợi vui hữu tình không ngằn mé vậy.

Bí sô phải biết, các thiện nam tử, thiện nữ nhân này, công đức trí huệ chẳng những hơn kia tất cả Dự lưu, Nhất lai, Bất hoàn, A la hán, Độc giác, cũng hơn Bồ tát Ma ha tát xa lìa Bát nhã Ba la mật đa phương tiện khéo léo, tu hành bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã Ba la mật đa. Vì cớ sao? Các thiện nam tử, thiện nữ nhân này mau chứng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, lợi vui hữu tình không ngằn mé vậy.

Bí sô phải biết, các thiện nam tử, thiện nữ nhân này, công đức trí huệ cũng hơn Bồ tát Ma ha tát xa lìa Bát nhã Ba la mật đa phương tiện khéo léo, an trụ ngoại không, nội ngoại không, không không, đại không, thắng nghĩa không, hữu vi không, vô vi không, tất cánh không, vô tế không, tán không, vô biến dị không, bổn tánh không, tự tướng không, cộng tướng không, nhất thiết pháp không, bất khả đắc không, vô tánh không, tự tánh không, vô tánh tự tánh không .Vì cớ sao? Các thiện nam tử, thiện nữ nhân này mau chứng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, lợi vui hữu tình không ngằn mé vậy.

Bí sô phải biết, các thiện nam tử, thiện nữ nhân này, công đức trí huệ cũng hơn Bồ tát Ma ha tát xa lìa Bát nhã Ba la mật đa phương tiện khéo léo, an trụ chơn như pháp giới, pháp tánh, bất hư vọng tánh, bất biến dị tánh, bình đẳng tánh, ly sanh tánh, pháp định, pháp trụ, thật tế, hư không giới, bất tư nghì giới.Vì cớ sao? Các thiện nam tử, thiện nữ nhân này mau chứng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, lợi vui hữu tình không ngằn mé vậy.

Bí sô phải biết, các thiện nam tử, thiện nữ nhân này, công đức trí huệ cũng hơn Bồ tát Ma ha tát xa lìa Bát nhã Ba la mật đa phương tiện khéo léo, an trụ khổ tập diệt đạo thánh đế.Vì cớ sao? Các thiện nam tử, thiện nữ nhân này mau chứng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, lợi vui hữu tình không ngằn mé vậy.

Bí sô phải biết, các thiện nam tử, thiện nữ nhân này, công đức trí huệ cũng hơn Bồ tát Ma ha tát xa lìa Bát nhã Ba la mật đa phương tiện khéo léo, tu hành bốn tĩnh lự, bốn vô lượng, bốn vô sắc định.Vì cớ sao? Các thiện nam tử, thiện nữ nhân này mau chứng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, lợi vui hữu tình không ngằn mé vậy.

Bí sô phải biết, các thiện nam tử, thiện nữ nhân này, công đức trí huệ cũng hơn Bồ tát Ma ha tát xa lìa Bát nhã Ba la mật đa phương tiện khéo léo, tu hành tám giải thoát, tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ. Vì cớ sao? Các thiện nam tử, thiện nữ nhân này mau chứng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, lợi vui hữu tình không ngằn mé vậy.

Bí sô phải biết, các thiện nam tử, thiện nữ nhân này, công đức trí huệ cũng hơn Bồ tát Ma ha tát xa lìa Bát nhã Ba la mật đa phương tiện khéo léo, tu hành bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bón thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi. Vì cớ sao? Các thiện nam tử, thiện nữ nhân này mau chứng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, lợi vui hữu tình không ngằn mé vậy.

Bí sô phải biết, các thiện nam tử, thiện nữ nhân này, công đức trí huệ cũng hơn Bồ tát Ma ha tát xa lìa Bát nhã Ba la mật đa phương tiện khéo léo, tu hành không, vô tướng, vô nguyện giải thoát môn. Vì cớ sao? Các thiện nam tử, thiện nữ nhân này mau chứng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, lợi vui hữu tình không ngằn mé vậy.

Bí sô phải biết, các thiện nam tử, thiện nữ nhân này, công đức trí huệ cũng hơn Bồ tát Ma ha tát xa lìa Bát nhã Ba la mật đa phương tiện khéo léo, tu hành Cực hỷ địa, Ly cấu địa, Phát quang địa, Diệm huệ địa, Cực nan thắng địa, Hiện tiền địa, Viễn hành địa, Bất động địa, Thiện huệ địa, Pháo vân địa. Vì cớ sao? Các thiện nam tử, thiện nữ nhân này mau chứng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, lợi vui hữu tình không ngằn mé vậy.

Bí sô phải biết, các thiện nam tử, thiện nữ nhân này, công đức trí huệ cũng hơn Bồ tát Ma ha tát xa lìa Bát nhã Ba la mật đa phương tiện khéo léo, tu hành năm nhãn, sáu thần thông. Vì cớ sao? Các thiện nam tử, thiện nữ nhân này mau chứng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, lợi vui hữu tình không ngằn mé vậy.

Bí sô phải biết, các thiện nam tử, thiện nữ nhân này, công đức trí huệ cũng hơn Bồ tát Ma ha tát xa lìa Bát nhã Ba la mật đa phương tiện khéo léo, tu hành Phật mười lực, bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng. Vì cớ sao? Các thiện nam tử, thiện nữ nhân này mau chứng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, lợi vui hữu tình không ngằn mé vậy.

Bí sô phải biết, các thiện nam tử, thiện nữ nhân này, công đức trí huệ cũng hơn Bồ tát Ma ha tát xa lìa Bát nhã Ba la mật đa phương tiện khéo léo, tu hành pháp vô vong thất, tánh hằng trụ xả. Vì cớ sao? Các thiện nam tử, thiện nữ nhân này mau chứng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, lợi vui hữu tình không ngằn mé vậy.

Bí sô phải biết, các thiện nam tử, thiện nữ nhân này, công đức trí huệ cũng hơn Bồ tát Ma ha tát xa lìa Bát nhã Ba la mật đa phương tiện khéo léo, tu hành nhất thiết trí, đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí. Vì cớ sao? Các thiện nam tử, thiện nữ nhân này mau chứng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, lợi vui hữu tình không ngằn mé vậy.

Bí sô phải biết, các thiện nam tử, thiện nữ nhân này, công đức trí huệ cũng hơn Bồ tát Ma ha tát xa lìa Bát nhã Ba la mật đa phương tiện khéo léo, tu hành đà la ni môn, tam ma địa môn. Vì cớ sao? Các thiện nam tử, thiện nữ nhân này mau chứng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, lợi vui hữu tình không ngằn mé vậy.

Bí sô phải biết, các thiện nam tử, thiện nữ nhân này, công đức trí huệ cũng hơn Bồ tát Ma ha tát xa lìa Bát nhã Ba la mật đa phương tiện khéo léo, tu hành quán duyên tánh duyên khởi. Vì cớ sao? Các thiện nam tử, thiện nữ nhân này mau chứng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, lợi vui hữu tình không ngằn mé vậy.

Bí sô phải biết, các thiện nam tử, thiện nữ nhân này, công đức trí huệ cũng hơn Bồ tát Ma ha tát xa lìa Bát nhã Ba la mật đa phương tiện khéo léo, nghiêm tịnh cõi Phật, thành thục hữu tình. Vì cớ sao? Các thiện nam tử, thiện nữ nhân này mau chứng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, lợi vui hữu tình không ngằn mé vậy.

Bí sô phải biết, các thiện nam tử, thiện nữ nhân này, công đức trí huệ cũng hơn Bồ tát Ma ha tát xa lìa Bát nhã Ba la mật đa phương tiện khéo léo, tu các hạnh Bồ tát Ma ha tát và tu Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Vì cớ sao? Các thiện nam tử, thiện nữ nhân này mau chứng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, lợi vui hữu tình không ngằn mé vậy.

Bí sô phải biết, các thiện nam tử, thiện nữ nhân này, công đức trí huệ cũng hơn Bồ tát Ma ha tát xa lìa Bát nhã Ba la mật đa phương tiện khéo léo, tu hành Bát nhã Ba la mật đa. Vì cớ sao? Các thiện nam tử, thiện nữ nhân này mau chứng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, lợi vui hữu tình không ngằn mé vậy.

Lại nữa, Bí sô! Các thiện nam tử, thiện nữ nhân này, phải biết tức là Bồ tát Ma ha tát. Bí sô phải biết, Bồ tát Ma ha tát này như thuyết tu hành Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu, nên chẳng bị thế gia, trời, người, a tố lạc thảy và các Thanh văn, Độc giác, Bồ tát hàng phục thắng hơn được.

Bí sô phải biết, Bồ tát Ma ha tát này như thuyết tu hành Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu, nên năng nối giống Phật, khiến chẳng dứt tuyệt.

Bí sô phải biết, Bồ tát Ma ha tát này như thuyết tu hành Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu, nên thường chẳng xa lìa bạn lành chơn thắng là Bồ tát, Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác.

Bí sô phải biết, Bồ tát Ma ha tát này như thuyết tu hành Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu, nên chẳng bao lâu sẽ ngồi tòa Diệu bồ đề, hàng phục ma quân, chứngđược Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, quay xe diệu pháp, vớt đại khổ sanh tử cho các loại hữu tình.

Bí sô phải biết, Bồ tát Ma ha tát này như thuyết tu hành Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu, nên thường học pháp các chúng Bồ tát Ma ha tát đáng nên học, chẳng học hạnh Thanh văn và các Độc giác đáng nên học.

Bí sô phải biết, Bồ tát Ma ha tát này hành Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu, thường học pháp các chúng Bồ tát Ma ha tát đáng nên học, nên bốn Thiên vương hộ thế lãnh bốn chúng Đại thiên vương đi đến chỗ kia cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen, tác lời như vầy: Lành thay, Đại sĩ! Nên siêng tinh tiến học pháp các chúng Bồ tát Ma ha tát đáng nên học, chớ học hạnh Thanh văn và các Độc giác đáng nên học. Nếu học như thế mau được ngồi yên tòa Diệu bồ đề, lẹ chứng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Như trước Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác đã nhận bốn bát do bốn Thiên vương phụng hiến, ngươi cũng sẽ nhận. Như xưa bốn Đại thiên vương phụng lên bốn bát, Ta cũng sẽ phụng.

Bí sô phải biết, Bồ tát Ma ha tát này hành Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu, thường học pháp các chúng Bồ tát Ma ha tát đáng nên học, nên Thiên đế chúng tôi lãnh Thiên chúng Ba mươi ba đi đến chỗ kia cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen, tác lời như vầy: Lành thay, Đại sĩ! Nên siêng tinh tiến học pháp các chúng Bồ tát Ma ha tát đáng nên học, chớ học hạnh Thanh văn và các Độc giác đáng nên học. Nếu học như thế mau được ngồi yên tòa Diệu bồ đề, lẹ chứng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, quay xe diệu pháp độ vô lượng chúng.

Bí sô phải biết, Bồ tát Ma ha tát này hành Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu, thường học pháp các chúng Bồ tát Ma ha tát đáng nên học, nên Thiên vương Tô Dạ ma đi đến chỗ kia cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen, tác lời như vầy: Lành thay, Đại sĩ! Nên siêng tinh tiến học pháp các chúng Bồ tát Ma ha tát đáng nên học, chớ học hạnh Thanh văn và các Độc giác đáng nên học. Nếu học như thế mau được ngồi yên tòa Diệu bồ đề, lẹ chứng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, quay xe diệu pháp độ vô lượng chúng.

Bí sô phải biết, Bồ tát Ma ha tát này hành Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu, thường học pháp các chúng Bồ tát Ma ha tát đáng nên học, nên Thiên vương San Đổ Sử Đa lãnh thiên chúng Đổ sử đa đi đến chỗ kia cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen, tác lời như vầy: Lành thay, Đại sĩ! Nên siêng tinh tiến học pháp các chúng Bồ tát Ma ha tát đáng nên học, chớ học hạnh Thanh văn và các Độc giác đáng nên học. Nếu học như thế mau được ngồi yên tòa Diệu bồ đề, lẹ chứng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, quay xe diệu pháp độ vô lượng chúng.

Bí sô phải biết, Bồ tát Ma ha tát này hành Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu, thường học pháp các chúng Bồ tát Ma ha tát đáng nên học, nên Thiên vương Diệu Biến hóa lãnh Thiên chúng Lạc biến hóa đi đến chỗ kia cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen, tác lời như vầy: Lành thay, Đại sĩ! Nên siêng tinh tiến học pháp các chúng Bồ tát Ma ha tát đáng nên học, chớ học hạnh Thanh văn và các Độc giác đáng nên học. Nếu học như thế mau được ngồi yên tòa Diệu bồ đề, lẹ chứng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, quay xe diệu pháp độ vô lượng chúng.

Bí sô phải biết, Bồ tát Ma ha tát này hành Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu, thường học pháp các chúng Bồ tát Ma ha tát đáng nên học, nên Thiên vương Diệu Tự Tại lãnh thiên chúng Tha hóa tự tại đi đến chỗ kia cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen, tác lời như vầy: Lành thay, Đại sĩ! Nên siêng tinh tiến học pháp các chúng Bồ tát Ma ha tát đáng nên học, chớ học hạnh Thanh văn và các Độc giác đáng nên học. Nếu học như thế mau được ngồi yên tòa Diệu bồ đề, lẹ chứng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, quay xe diệu pháp độ vô lượng chúng.

Bí sô phải biết, Bồ tát Ma ha tát này hành Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu, thường học pháp các chúng Bồ tát Ma ha tát đáng nên học, nên Thiên vương Sách Ha giới chủ Đại phạm lãnh Thiên chúng Phạm chúng thiên, Phạm phụ thiên, Phạm hội thiên đi đến chỗ kia cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen, tác lời như vầy: Lành thay, Đại sĩ! Nên siêng tinh tiến học pháp các chúng Bồ tát Ma ha tát đáng nên học, chớ học hạnh Thanh văn và các Độc giác đáng nên học. Nếu học như thế mau được ngồi yên tòa Diệu bồ đề, lẹ chứng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, quay xe diệu pháp độ vô lượng chúng.

Bí sô phải biết, Bồ tát Ma ha tát này hành Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu, thường học pháp các chúng Bồ tát Ma ha tát đáng nên học, nên Cực quang tịnh thiên lãnh Thiên chúng Quang thiên, Thiểu quang thiên, Vô lượng quang thiên đi đến chỗ kia cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen, tác lời như vầy: Lành thay, Đại sĩ! Nên siêng tinh tiến học pháp các chúng Bồ tát Ma ha tát đáng nên học, chớ học hạnh Thanh văn và các Độc giác đáng nên học. Nếu học như thế mau được ngồi yên tòa Diệu bồ đề, lẹ chứng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, quay xe diệu pháp độ vô lượng chúng.

Bí sô phải biết, Bồ tát Ma ha tát này hành Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu, thường học pháp các chúng Bồ tát Ma ha tát đáng nên học, nên Biến tịnh thiên lãnh Thiên chúng Tịnh thiên, Thiểu tịnh thiên, Vô lượng tịnh thiên đi đến chỗ kia cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen, tác lời như vầy: Lành thay, Đại sĩ! Nên siêng tinh tiến học pháp các chúng Bồ tát Ma ha tát đáng nên học, chớ học hạnh Thanh văn và các Độc giác đáng nên học. Nếu học như thế mau được ngồi yên tòa Diệu bồ đề, lẹ chứng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, quay xe diệu pháp độ vô lượng chúng.

Bí sô phải biết, Bồ tát Ma ha tát này hành Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu, thường học pháp các chúng Bồ tát Ma ha tát đáng nên học, nên Quảng quả thiên lãnh thiên chúng quảng thiên, Thiểu quảng thiên, Vô lượng quảng thiên đi đến chỗ kia cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen, tác lời như vầy: Lành thay, Đại sĩ! Nên siêng tinh tiến học pháp các chúng Bồ tát Ma ha tát đáng nên học, chớ học hạnh Thanh văn và các Độc giác đáng nên học. Nếu học như thế mau được ngồi yên tòa Diệu bồ đề, lẹ chứng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, quay xe diệu pháp độ vô lượng chúng.

Bí sô phải biết, Bồ tát Ma ha tát này hành Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu, thường học pháp các chúng Bồ tát Ma ha tát đáng nên học, nên Sắc cứu cánh thiên lãnh thiên chúng Vô phiền thiên, Vô nhiệt thiên, Thiện hiện thiên, Thiện kiến thiên đi đến chỗ kia cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen, tác lời như vầy: Lành thay, Đại sĩ! Nên siêng tinh tiến học pháp các chúng Bồ tát Ma ha tát đáng nên học, chớ học hạnh Thanh văn và các Độc giác đáng nên học. Nếu học như thế mau được ngồi yên tòa Diệu bồ đề, lẹ chứng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, quay xe diệu pháp độ vô lượng chúng.

Bí sô phải biết, Bồ tát Ma ha tát này hành Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu, thường học pháp các chúng Bồ tát Ma ha tát đáng nên học, nên tất cả Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác và các chúng Bồ tát Ma ha tát cùng các trời, rồng, a tố lạc thảy thường theo hộ niệm. Do nhân duyên đây Bồ tát Ma ha tát này, thế gian tất cả hiểm nạn nguy ách, thân tâm buồn khổ đều chẳng xâm hại.

Bí sô phải biết, Bồ tát Ma ha tát này như thuyết tu hành Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu, chư Phật, Bồ tát và các trời, rồng, a tố lạc thảy thường hộ niệm, nên thế gian có bao đại chủng trái nhau sanh khởi các bệnh đều chẳng xâm hại. Gọi là bệnh mắt, bệnh tai, bệnh mũi, bệnh lưỡi, bệnh thân, bệnh các lóng đốt; đau thân, đau tim, đau đầu, đau răng, đau hông, đau lưng, đau vai, đau bụng, đau các lóng đốt. Bốn trăm lẻ bốn bệnh bao nhiêu như thế đều ở trong thân hẳn không có được, duy trừ trọng nghiệp chuyển làm chịu nhẹ.

Bí sô phải biết, Bồ tát Ma ha tát này như thuyết tu hành Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu, nên được công đức đời hiện như thế thảy, công đức đời sau vô lượng vô biên!

Bấy giờ, cụ thọ A Nan thầm tác nghĩ này: Nay Thiên Đế Thích vì tự biện tài khen thuyết công đức thù thắng Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu như thế, hay là sức oai thần Như Lai?

Khi ấy, Thiên Đế Thích liền biết tâm A Nan đã nghĩ gì nên thưa A Nan rằng: tôi đã khen thuyết công đức thù thắng Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu, đều là sức oai thần Như Lai.

Bấy giờ, Phật bảo A Nan rằng: Như vậy, như vậy. Nay Thiên Đế Thích khen công đức hiếm có Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu, phải biết đều là thần lực Như Lai, chẳng phải tự biện tài. Vì cớ sao? Vì Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu công đức hiếm có, chẳng phải người, trời thảy có thể biết được vậy. A Nan! Phải biết nếu Bồ tát Ma ha tát khi học tập Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu như thế, khi suy nghĩ Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu như thế, khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa thẳm sau như thế, tất cả ác ma ở Tam thiên đại thiên thế giới đây đều sanh nghi hoặc, đều tác nghĩ này: Bồ tát Ma ha tát đây vì chứng thật tế, lui lấy quả Dự lưu, Nhất lai, Bất hoàn, A la hán, Độc giác Bồ đề, hay là tiến tới Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề?

Lại nữa, A Nan! Nếu Bồ tát Ma ha tát chẳng rời Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu như thế, khi ấy các ác ma rất sanh rầu khổ, thân tâm run sợ như trúng phải tên độc.

Lại nữa, A Nan! Nếu Bồ tát Ma ha tát khi hành Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu, có ác ma đi đến chỗ kia hoá làm những việc đáng kinh hãi, nghĩa làdao gươm, ác thú, rắn độc, lửa dữ phực đỏ bốn phương đều phát cháy, muốn khiến thân tâm Bồ tát kinh hoàng, mê mất tâm Vô thượng Đại bồ đề, với chỗ tu hành lui trụt, cho đến phát khởi một niệm loạn ý chướng ngại Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề.

Bấygiờ, cụ thọ A Nan thưa Phật rằng: Bạch Thế Tôn! Vì các Bồ tát Ma ha tát khi hành Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu, đều bị ác ma làm rối loạn, hay có kẻ bị rối loạn, kẻ chẳng bị rối loạn?

Phật bảo A Nan: Chẳng phải các Bồ tát Ma ha tát khi hành Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu đều bị ác ma làm rối loạn, nhưng có kẻ bị rối loạn, kẻ chẳng bị.

Cụ thọ A Nan lại thưa Phật rằng:Bạch Thế Tôn! Hạng Bồ tát Ma ha tát nào khi hành Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu bèn bị ác ma làm rối loạn? Hạng Bồ tát Ma ha tát nào khi hành Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu chẳng bị ác ma làm rối loạn?

Phật bảo A Nan: Nếu Bồ tát Ma ha tát đời trước nghe Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu, tâm chẳng tin hiểu, bèn sanh bài báng, Bồ tát Ma ha tát này khi hành Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu, liền bị ác ma làm rối loạn. Nếu Bồ tát Ma ha tát đời trước nghe Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu, thâm tâm tin hiểu, chẳng sanh bài báng, Bồ tát Ma ha tát này khi hành Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu, chẳng bị ác ma làm rối loạn.

Lại nữa, A Nan! Nếu Bồ tát Ma ha tát đời trước nghe Bát nhã Ba la mật đa đây, tâm sanh do dự rằng thật có Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu đây, hay thật không Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu đây, Bồ tát Ma ha tát này khi hành Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu bèn bị ác ma làm rối loạn. Nếu Bồ tát Ma ha tát đời trước nghe Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu đây, chẳng sanh nghi hoặc, quyết định tin có Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu. Bồ tát Ma ha tát này khi hành Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu, chẳng bị ác ma làm rối loạn.

Lại nữa, A Nan! Nếu Bồ tát Ma ha tát xa lìa bạn lành, bị bạn ác nắm giữ, chẳng nghe Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu như thế. Do chẳng nghe nên chẳng năng hiểu rõ. Chẳng hiểu rõ nên chẳng năng tu tập. Chẳng tu tập nên chẳng năng như thật chứng được Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu như thế. Bồ tát Ma ha tát này khi hành Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu, bèn bị ác ma làm rối loạn. Nếu Bồ tát Ma ha tát gần gũi bạn lành, chẳng bị bạn ác nắm giữ, được nghe Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu như thế. Do được nghe nên bèn năng hiểu rõ. Do hiểu rõ nên năng tu tập được. Do năng tu tập nên như thật chứng được Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu. Bồ tát Ma ha tát này khi hành Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu, chẳng bị ác ma làm rối loạn.

Lại nữa, A Nan! Nếu Bồ tát Ma ha tát xa lìa Bát nhã Ba la mật đa, nhiếp thọ khen ngợi pháp chẳng chơn diệu. Bồ tát Ma ha tát này khi hành Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu, bèn bị ác ma làm rối loạn. Nếu Bồ tát Ma ha tát gần gũi Bát nhã Ba la mật đa, chẳng nhiếp, chẳng khen pháp chẳng chơn diệu, Bồ tát Ma ha tát này khi hành Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu chẳng bị ác ma làm rối loạn.

Lại nữa, A Nan! Nếu Bồ tát Ma ha tát xa lìa Bát nhã Ba la mật đa đối pháp chơn diệu phỉ báng hủy chê. Bấy giờ ác ma bèn tác nghĩ này:" Nay Bồ tát Ma ha tát đây cùng ta là bạn. Kia do báng hủy pháp chơn diệu nên mới có vô lượng các thiện nam tử thiện nữ nhân trụ Bồ tát thừa, đối pháp chơn diệu cũng sanh hủy báng theo. Do nhân duyên đây nguyện ta viên mãn. Các thiện nam tử thiện nữ nhân Bồ tát thừa này, nếu siêng tinh tiến tu các pháp lành mà đọa Thanh văn, hoặc bậc Độc giác cũng khiến người khác đọa theo". A Nan! Phải biết Bồ tát Ma ha tát này khi hành Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu, bèn bị ác ma làm rối loạn. Nếu Bồ tát Ma ha tát gần gũi Bát nhã Ba la mật đa, đối pháp chơn diệu tín thọ ngợi khen, cũng khiến vô lượng các thiện nam tử thiện nữ nhân trụ Bồ tát thừa, đối pháp chơn diệu tín thọ ngợi khen. Do đấy ác ma kinh sợ buồn rầu. Các thiện nam tử thiện nữ nhân Bồ tát thừa này, nếu chẳng tinh siêng tu các pháp lành, mà cũng quyết định chẳng khiến mình người lui đọa Thanh văn hoặc bậc Độc giác, chắc chứng được Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. A Nan! Phải biết Bồ tát Ma ha tát này khi hành Bát nhã Ba la mật đa, chẳng bị ác ma làm rối loạn.

Lại nữa, A Nan! Nếu Bồ tát Ma ha tát khi nghe thuyết kinh Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu, tác lời như vầy: Bát nhã Ba la mật đa như thế rất là thẳm sâu, khó thấy khó giác, nào dùng tuyên nói, lóng nghe thọ trì, đọc tụng suy nghĩ, tinh siêng tu tập, biên chép lưu bố làm chi. Ta hãy chẳng năng thấu được nguồn đáy huống là các kẻ trí cạn. Khi ấy, có vô lương các thiện nam tử thiện nữ nhân trụ Bồ tát thừa nghe lời nói kia, tâm sanh kinh sợ, đều lui tâm Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. A Nan! Phải biết Bồ tát Ma ha tát này khi hành Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu, bèn bị ác làm rối loạn. Nếu Bồ tát Ma ha tát khi nghe thuyết kinh Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu, tác lời như vầy: Bát nhã Ba la mật đa như thế rất là thẳm sâu, khó thấy khó giác, nếu chẳng tuyên nói, lóng nghe thọ trì, đọc tụng suy nghĩ, tinh siêng tu tập, biên chép lưu bố, mà năng chứng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, quyết không có lẽ ấy. Khi đó, có vô lượng các thiện nam tử thiện nữ nhân nghe lời kia nói, vui mừng nhảy nhót, đều đối Bát nhã Ba la mật đa thường ưa lóng nghe, thọ trì đọc tụng, khiến rất thông lợi, như lý suy nghĩ, tinh tiến tu hành, vì người diễn nói, biên chép lưu bố, mau tới Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. A Nan! Phải biết Bồ tát Ma ha tát này khi hành Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu, chẳng bị ác ma làm rối loạn.

Lại nữa, A Nan! Nếu Bồ tát Ma ha tát ỷ mình đã có công đức thiện căn, khinh các chúng Bồ tát Ma ha tát khác, là tác lỗi này: Ta năng tu tập bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã Ba la mật đa, các ngươi chẳng năng. Ta năng an trụ nội không, ngoại không, nội ngoại không, không không, đại không, thắng nghĩa không, hữu vi không, vô vi không, tất cánh không, vô tế không, tán không, vô biến dị không, bổn tánh không, tự tướng không, cộng tướng không, nhất thiết pháp không, bất khả đắc không, vô tánh không, tự tánh không, vô tánh tự tánh không, các ngươi chẳng năng. Ta năng an trụ chơn như, pháp giới, pháp tánh, bất hư vọng tánh, bất biến dị tánh, bình đẳng tánh, ly sanh tánh, pháp định, pháp trụ, thật tế, hư không giới, bất tư nghì giới, các ngươi chẳng năng. Ta năng an trụ khổ tập diệt đạo thánh đế, các ngươi chẳng năng. Ta năng tu tập khổ tập diệt đạo thánh đế, các ngươi chẳng năng. Ta năng tu tập bốn tĩnh lự, bốn vô lượng, bốn vô sắc định, các ngươi chẳng năng. Ta năng tu tập tám giải thoát, tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ, các ngươi chẳng năng. Ta năng tu tập bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi, các ngươi chẳg năng. Ta năng tu tập không, vô tướng, vô nguyện giải thoát môn, các ngươi chẳng năng. Ta năng tu tập Bồ tát thập địa, các ngươi chẳng năng. Ta năng nghiêm tịnh cõi Phật, thành thục hữu tình, các ngươi chẳng năng. Ta năng quan sát thuận nghịch mười hai duyên khởi, các ngươi chẳng năng. Ta năng tu tập năm nhãn, sáu thần thông, các ngươi chẳng năng. Ta năng tu tập Phật mười lực, bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng, các ngươi chẳng năng. Ta năng tu tập xa ma tha, tỳ bát xá na, các ngươi chẳng năng. Ta năng tu tập pháp vô vong thất, tánh hằng trụ xả, các ngươi chẳng năng. Ta năng tu tập đà la ni môn, tam ma địa môn, các ngươi chẳng năng. Ta năng tu tập nhất thiết trí, đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí, các ngươi chẳng năng. Ta năng quan sát các pháp tự tướng, cộng tướng, các ngươi chẳng năng. Ta năng tu tập tất cả hạnh Bồ tát Ma ha tát, các ngươi chẳng năng. Ta năng tu tập chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, các ngươi chẳng năng. Bấy giờ, ác ma vui mừng nhảy nhót mà rằng: Bồ tát đây là bè bạn ta, lộn quanh sanh tử chưa có ngày ra khỏi. A Nan! Phải biết Bồ tát Ma ha tát này khi hành Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu, bèn bị ác ma làm rối loạn. Nếu Bồ tát Ma ha tát chẳng ỷ mình có công đức thiện căn mà khinh các chúngbt khác, tuy thường tinh tiến tu các thiện pháp mà chẳng chấp đắm tướng các thiện pháp. A Nan! Phải biết Bồ tát Ma ha tát này khi hành Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu, chẳng bị ác ma làm rối loạn.

Lại nữa, A Nan! Nếu Bồ tát Ma ha tát tự ỷ danh tánh được nhiều người quen biết, khinh miệt các Bồ tát khác tu thiện. Hằng khen đức mình, hủy chê người khác. Thật thời không có các hành trạng tướng Bất thối chuyển Bồ tát Ma ha tát mà bảo thật có, khởi các phiền não khen mình hủy người mà rằng: Các ngươi không có danh tánh Bồ tát, duy ta độc hữu danh tánh Bồ tát. Do tăng thượng mạn khinh miệt hủy chê các chúng Bồ tát Ma ha tát khác, bấy giờ ác ma thấy việc đây rồi bèn tác nghĩ này: Nay Bồ tát đây khiến cung điện cõi nước ta chẳng đến nỗi trống, càng thêm địa ngục, bàng sanh, quỷ giới. Khi ấy ác ma trợ thần lực cho kia, làm cho càng tăng thêm oai thế biện tài. Do đấy nhiều người tin chịu lời kia. Bởi đấy, khuyến phát ác kiến đồng bọn, đã có ác kiến đồng bọn, theo bọn học tà, theo bọn học tà rồi phiền não hừng thịnh. Vì tâm điên đảo cho nên phát khởi ra các nghiệp thân ngữ ý, đều năng chiêu cảm được khổ quả suy tổn chẳng đáng yên vui. Do nhân duyên đây tăng bội ba các thú, khiến cung điện của ma đầy rẫy cõi nước. Do đấy ác ma vui mừng nhảy nhót, có các sở tác tuỳ ý tự tại. A Nan! Phải biết Bồ tát Ma ha tát này khi hành Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu, bèn bị ác ma làm rối loạn. Nếu Bồ tát Ma ha tát chẳng ỷ mình có tánh danh hư dối, chẳng khinh miệt các Bồ tát khác tu thiện, đối các công đức không tăng thượng mạn, thường chẳng tự khen cũng chẳng hủy người, năng khéo giác biết sự nghiệp của các ma. A Nan! Phải biết Bồ tát Ma ha tát này khi hành Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu, chẳng bị ác ma làm rối loạn.

Lại nữa, A Nan! Nếu Bồ tát Ma ha tát cùng kẻ cầu Thanh văn, Độc giác cùng nhau đấu tranh hủy nhục bài báng. Bấy giờ, ác ma thấy việc này tác nghĩ như vầy: Thiện nam tử đây xa lìa Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, gần gũi địa ngục, bàng sanh, quỷ giới. Sở dĩ vì sao? Cùng nhau đấu tranh, huỷ nhục bài báng chẳng phải đạo Bồ đề, chỉ là đạo địa ngục, bàng sanh, quỷ giới các ác thú. Tác nghĩ đây rồi, vui mừng nhảy nhót. A Nan! Phải biết Bồ tát Ma ha tát này khi hành Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu, bèn bị ác làm rối loạn. Nếu Bồ tát Ma ha tát cùng kẻ cầu Thanh văn, Độc giác chẳng hủy nhục nhau, bài báng tranh đấu, phương tiện hóa dẫn khiến đến Đại thừa, hoặc khiến siêng tu thiện pháp tự thừa mình. A Nan! Phải biết Bồ tát Ma ha tát này khi hành Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu, chẳng bị ác ma làm rối loạn.

Lại nữa, A Nan! Nếu Bồ tát Ma ha tát cùng các thiện nam tử, thiện nữ nhân cầu Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, hủy nhục đấu tranh, bài báng lẫn nhau. Bấy giờ ác ma thấy việc này rồi, tác nghĩ như vầy: Hai Bồ tát đây đều trái Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, đều gần địa ngục, bàng sanh, quỷ giới các ác thú. Sở dĩ vì sao? Hủy nhục đấu tranh, bài báng lẫn nhau chẳng phải đạo Bồ đề, chỉ là đạo địa ngục, bàng sanh, quỷ giới các ác thú. Tác nghĩ này rồi, vui mừng nhảy nhót. A Nan! Phải biết Bồ tát Ma ha tát này khi hành Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu, bèn bị ác làm rối loạn. Nếu Bồ tát Ma ha tát cùng các thiện nam tử, thiện nữ nhân cầu Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề chẳng hủy nhục đấu tranh, bài báng lẫn nhau, lại dạy dỗ nhau, siêng tu pháp lành, khiến mau chứng được Nhất thiết trí trí. A Nan! Phải biết Bồ tát Ma ha tát này khi hành Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu, chẳng bị ác ma làm rối loạn.

Lại nữa, A Nan! Nếu Bồ tát Ma ha tát chưa được ký Bất thối chuyển Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề khởi tâm tổn hạiଠđấu tranh hủy nhục, khinh miệt bài báng. Bồ tát Ma ha tát này tuy khởi ngần ấy niệm tâm chẳng nhiêu ích, hoàn lui ngần ấy kiếp từng tu thắng hạnh, thải ngần ấy thời gian xa lìa bạn lành, hoàn chịu ngần ấy sanh tử trói buộc. Nếu chẳng nới bỏ tâm Đại Bồ đề, hoàn lại ngần ấy kiếp siêng tu thắng hạnh, nhiên hậu mới bổ sung công đức bị lui mất.

Khi ấy, cụ thọ A Nan thưa Phật rằng: Bạch Thế Tôn! Bồ tát Ma ha tát này đã khởi ác tâm sanh tử tội khổ, vì phải trôi lăn trải qua ngần ấy thời gian, hay là ở trong thời gian giữa cũng được lìa khỏi? Bồ tát Ma ha tát này bị lui thắng hạnh, vì cần tinh sirng trải ngần ấy kiếp nhiên hậu mới được bổ sung, hay vì ở thời gian giữa có nghĩa phục bổn?

Phật bảo: A Nan! Ta vì Bồ tát, Độc giác, Thanh văn nói có khỏi tội hoàn bổ thiện pháp. A Nan! Phải biết nếu Bồ tát Ma ha tát chưa được ký Bất thối chuyển Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, đối chỗ các Bồ tát đã được ký Bất thối chuyển Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề khởi tâm tổn hại, đấu tranh hủy nhục, khinh miệt bài báng, lại không hổ trẽn, ôm hận chẳng xả, chẳng năng như pháp phát lồ cải hối. Ta nói loại kia, ở thời gian giữa không có nghĩa khỏi tội hoàn bổ thiện lại, phải ngần ấy kiếp trôi lăn sanh tử, xa lìa bạn lành, bị buộc nhiều khổ. Nếu chẳng nới tâm Đại bồ đề, phải ngần ấy kiếp siêng tu thắng hạnh, nhiên hậu mới bổ lại công đức bị lui mất. Nếu Bồ tát Ma ha tát chưa được ký Bất thối chuyển Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, đối chỗ Bồ tát đã được ký Bất thối chuyển Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, khởi tâm tổn hại, tranh đấu hủy nhục, khinh miệt bài báng, sau sanh hổ trẽn, tâm không oán kiết, mau lại như pháp phát lồ cải hối, tác nghĩ như vầy: Ta nay đã được thân người khó được, nhưng sao lại khởi tội lỗi như thế, mất lợi lành lớn? TA nên làm nhiêu ích tất cả hữu tình, nhưng sao đối trong ấy phản làm suy tổn? Ta nên cung kính tất cả hữu tình như tớ thờ chủ, nhưng sao đối trong ấy phản sanh kiêu mạn, hủy nhục khinh miệt? Ta nên nhẫn chịu tất cả hữu tình đánh đập mắng chửi, nhưng sao đối kia lại dùng thân ngữ bạo ác trả thù? Ta nên hòa giải tất cả hữu tình khiến ái kính nhau, tại sao lại khởi lời nói khinh ác cùng kia chống trái? Ta nên nhẫn chịu tất cả hữu tình dẫm đạp trường thời in như đường lộ, cũng như cầu cống, tại sao đối kia làm lăn nhục? Ta cầu Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, vì giải thoát đại khổ sanh tử cho hữu tình, khiến được Niết bàn an vui rốt ráo, tại sao lại muốn đem khổ cho thêm? Ta nên từ nay cùng đời vị lai như si như câm, như điếc như mù, đối các hữu tình không biệt gì; giả sử cắt đứt đầu chân thân phần đối hữu tình kia trọn chẳng khởi ác. Ta chợt khởi ác là phá hoại tâm Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, chướng ngại sở cầu Nhất thiết trí trí. A Nan! Phải biết Bồ tát Ma ha tát này, ta nói ở thời gian giữu cũng có nghĩa khỏi tội hoàn lại bổ thiện, bất tất trải qua ngần ấy kiếp số trôi lăn sanh tử. A

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
100,247,706