Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: Nguyên Tạng   

Quyển Thứ 519: Phẩm Xảo Tiện: thứ 23-3

25/04/201311:35(Xem: 15108)
Quyển Thứ 519: Phẩm Xảo Tiện: thứ 23-3

Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa - Tập 21

Quyển Thứ 519: Phẩm Xảo Tiện: thứ 23-3

Hòa Thượng Thích Trí Nghiêm

Nguồn: Hòa Thượng Thích Trí Nghiêm

Bấy giờ, cụ thọ Thiện Hiện thưa Phật rằng: Bạch Thế Tôn! Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm dùng gì làm tướng?

Phật bảo: Thiện Hiện! Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm dùng không làm tướng, vô trước làm tướng, vô tướng làm tướng, vắng lặng làm tướng, xa lìa làm tướng. Sở dĩ vì sao? Trong tướng sâu thẳm Bát nhã Ba la mật đa như thế, các tướng các pháp đều bất khả đắc, vì vô sở hữu vậy.

Cụ thọ Thiện Hiện lại thưa Phật rằng: Vả có nhân duyên khá nói Bát nhã Ba la mật đa có bao diệu tướng, tất cả các pháp cũng có các diệu tướng như thế ư?

Phật bảo: Thiện Hiện! Như vậy, như vậy. Có nhân duyên nên khá nói Bát nhã Ba la mật đa có bao diệu tướng, các pháp cũng có diệu tướng như thế. Sở dĩ vì sao? Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm tánh không làm tướng, các pháp cũng lấy tánh không làm tướng. Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm vô trước làm tướng, các pháp cũng lấy vô trước làm tướng. Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm vô tướng làm tướng, các pháp cũng lấy vô tướng làm tướng. Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm vắng lặng làm tướng, các pháp cũng lấy vắng lặng làm tướng. Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm xa lìa làm tướng, các pháp cũng lấy xa lìa làm tướng. Do nhân duyên đây khá tác thuyết này: Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm có bao diệu tướng, các pháp cũng có diệu tướng như thế, vì tất cả pháp đều tự tánh không, tự tánh lìa vậy.

Bấy giờ, Thiện Hiện lại thưa Phật rằng: Nếu tất cả pháp đều tự tánh không tự tánh lìa ấy, tức tất cả pháp tất cả pháp không, cũng tất cả pháp tất cả pháp lìa, làm sao hữu tình khá thi thiết có nhiễm có tịnh? Chẳng phải pháp tánh không có nhiễm có tịnh, cũng chẳng phải pháp lìa có nhiễm có tịnh. Chẳng phải pháp tánh không năng chứng được Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, cũng chẳng phải pháp lìa năng chứng được Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Chẳng phải trong tánh không có pháp khá được, cũng chẳng phải trong lìa có pháp khá được. Chẳng phải trong tánh không có Bồ tát Ma ha tát chứng được Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, cũng chẳng phải trong lìa có Bồ tát Ma ha tát chứng được Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề? Làm sao khiến tôi hiểu nghĩa thú sâu thẳm mà Phật đã thuyết?

Phật bảo: Thiện Hiện! Nơi ý hiểu sao? Đêm dài hữu tình có tâm ngã ngã sở, chấp ngã ngã sở chăng? Thiện Hiện thưa rằng: Bạch Thế Tôn! Như vậy. Bạch thiện Thệ! Như vậy. Đêm dài hữu tình có tâm ngã ngã sở, chấp đắm ngã ngã sở.

Phật bảo: Thiện Hiện! Nơi ý hiểu sao? Hữu tình đã chấp ngã và ngà sở trống không, xa lìa chăng? Thiện Hiện thưa rằng: Bạch Thế Tôn! Như vậy. Bạch Thiện Thệ! Như vậy. Hữu tình đã chấp ngã và ngã sở đều trống không, xa lìa.

Phật bảo: Thiện Hiện! Nơi ý hiểu sao? Đâu chẳng phải hữu tình bởi chấp ngã ngã sở trôi lăn sanh tử? Thiện Hiện thưa rằng: Bạch Thế Tôn! Như vậy. Bạch Thiện Thệ! Như vậy. Các loại hữu tình bởi chấp ngã ngã sở trôi lăn sanh tử.

Phật bảo: Thiện Hiện! Hữu tình trôi lăn sanh tử như thế bởi có tạp nhiễm, vậy nên hữu tình thi thiết có nhiễm. Nếu các hữu tình không tâm nhiễm đắm ngã và ngã sở, tức không tạp nhiễm. Nếu không tạp nhiễm, tức chẳng được có trôi lăn sanh tử. Trôi lăn sanh tử đã chẳng thể được, phải biết hữu tình xa lìa tạp nhiễm. Do không tạp nhiễm thi thiết có tịnh. Vậy nên, Thiện Hiện! Mặc dù tất cả pháp tự tánh đều không, tự tánh đều lìa, mà các hữu tình cũng có thể thi thiết có nhiễm có tịnh.

Cụ thọ Thiện Hiện lại thưa Phật rằng: Nếu Bồ tát Ma ha tát năng hành được Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm và tất cả pháp tánh đều lìa, không như thế, Bồ tát Ma ha tát này thời chẳng hành sắc uẩn cho đến thức uẩn. Cũng chẳng hành nhãn xứ cho đến ý xứ. Cũng chẳng hành sắc xứ cho đến pháp xứ. Cũng chẳng hành nhãn giới cho đến ý giới. Cũng chẳng hành sắc giới cho đến pháp giới. Cũng chẳng hành nhãn thức giới cho đến ý thức giới. Cũng chẳng hành nhãn xúc cho đến ý xúc. Cũng chẳng hành nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ cho đến ý xúc làm duyên sanh ra các thọ.

Cũng chẳng hành địa giới cho đến thức giới. Cũng chẳng hành nhân duyên cho đến tăng thượng duyên. Cũng chẳng hành vô minh cho đến lão tử. Cũng chẳng hành bố thí Ba la mật đa cho đến bát nhã Ba la mật đa. Cũng chẳng hành nội không cho đến cho đến vô tánh tự tánh không. Cũng chẳng hành chơn như cho đến bất tư nghì giới. Cũng chẳng hành khổ thánh đế cho đến đạo thánh đế.

Cũng chẳng hành bốn niệm trụ cho đến tám thánh đạo chi. Cũng chẳng hành bốn tĩnh lự, bốn vô lượng, bốn vô sắc định. Cũng chẳng hành lìa sanh mạng cho đến lìa tà kiến. Cũng chẳng hành không, vô tướng, vô nguyện giải thoát môn. Cũng chẳng hành tám giải thoát cho đến mười biến xứ.

Cũng chẳng hành Tịnh quán địa cho đến Như Lai địa. Cũng chẳng hành Cực hỷ địa cho đến Pháp vân địa. Cũng chẳng hành đà la ni môn, tam ma địa môn. Cũng chẳng hành năm nhãn, sáu thần thông.

Cũng chẳng hành Như Lai mười lực cho đến mười tám pháp Phật bất cộng. Cũng chẳng hành đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả. Cũng chẳng hành ba mươi hai tướng Đại sĩ, tám mươi tùy hảo. Cũng chẳng hành pháp vô vong thất, tánh hằng trụ xả. Cũng chẳng hành quả Dự lưu cho đến Độc giác Bồ đề. Cũng chẳng hành tất cả hạnh Bồ tát Ma ha tát, chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Cũng chẳng hành nhất thiết trí, đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí.

Sở dĩ vì sao? Vì các pháp như thế đều bất khả đắc, năng hành, sở hành, thời hành, xứ hành và do đây hành đều vô sở hữu.

Bạch Thế Tôn! Nếu Bồ tát Ma ha tát năng hành như thế, chẳng bị tất cả thế gian, trời, người, a tố lạc thảy làm hàng phục mà năng hàng phục kia.

Bạch Thế Tôn! Nếu Bồ tát Ma ha tát năng hành như thế, chẳng bị tất cả Thanh văn, Đ?c giác làm hàng phục mà năng hàng phục kia. Sở dĩ vì sao? Vì Bồ tát Ma ha tát này đã được an trụ ngôi vô năng phục, nghĩa là ngôi Bồ tát ly sanh.

Bạch Thế Tôn! Bồ tát Ma ha tát này thường trụ tác ý Nhất thiết trí trí chẳng thể khuất phục.

Bạch Thế Tôn! Bồ tát Ma ha tát này khi hành như thế thời là gần kề Nhất thiết trí trí, mau chứng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, quay xe diệu pháp độ chúng hữu tình?

Phật bảo: Thiện Hiện! Như vậy, như vậy. Như ntgươi đã nói. Nếu Bồ tát Ma ha tát năng hành Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm và tất cả pháp không tướng xa lìa như thế, Bồ tát Ma ha tát này tức chẳng hành sắc uẩn, nói rộng cho đến nhất thiết tướng trí. Như vậy, cho đến thời là gần kề Nhất thiết trí trí, mau chứng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, quay xe diệu pháp đ? chúng hữu tình.

Lại nữa, Thiện Hiện! Nơi ý hiểu sao? Giả sử ở châu Nam Thiệm bộ đây các loại hữu tình đều được thân người. Được thân người rồi phát tâm tu học các hạnh Bồ tát, đều chứng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đê. Có các thiện nam tử, thiện nữ nhân hết một đời sống, đem các đồ vui thượng diệu thế gian cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen các Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác. Lại đem căn lành đã nhóm như thế cùng các hữu tình bình đẳng chung có, hồi hướng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Các thiện nam tử, thiện nữ nhân đây do nhân duyên này được phước nhiều chăng? Thiện Hiện thưa rằng: Bạch Thế Tôn! Rất nhiều. Bạch Thiện Thệ! Nhiều lắm.

Phật bảo: Thiện Hiện! Nếu các thiện nam tử, thiện nữ nhân đây đối giữa đại chúng tuyên nói Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm như vậy, thi thiết gây dựng, phân biệt khai chỉ khiến kia dễ hiểu và trụ tác ý tương ưng Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm như thế. Các thiện nam tử, thiện nữ nhân này nhờ nhân duyên đây chỗ được công đức rất nhiều hơn trước vô lượng vô số, chẳng thể xưng tính.

Lại nữa, Thiện Hiện! Nơi ý hiểu sao? Như vậy, cho đến giả sử các loại hữu tình thế giới Tam thiên đại thiên đều được thân người. Được thân người rồi phát tâm tu học các hạnh Bồ tát, đều chứng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Có các thiện nam tử, thiện nữ nhân hết một đời sống đem các đồ vui thượng diệu thế gian cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen các Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác đây. Lại đem căn lành mà nhóm như thế cùng các hữu tình bình đẳng chung có, hồi hướng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Các thiện nam tử, thiện nữ nhân này nhờ nhân duyên đây được phước nhiều chăng? Thiện Hiện thưa rằng: Bạch Thế Tôn! Rất nhiều. Bạch Thiện Thệ! Nhiều lắm.

Phật bảo: Thiện Hiện! Nếu các thiện nam tử, thiện nữ nhân ở giữa đại chúng tuyên nói Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm như thế, thi thiết gây dựng, phân biệt khai chỉ khiến kia dễ hiểu và trụ tác ý tương ưng Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm như thế. Các thiện nam tử, thiện nữ nhân đây nhờ nhân duyên này chỗ được công đức rất nhiều hơn trước vô lượng vô số, chẳng thể xưng tính được.

Lại nữa, Thiện Hiện! Nơi ý hiểu sao? Giả sử các loại hữu tình ở châu Nam Thiệm bộ đây chẳng trước chẳng sau đều được thân người. Có các thiện nam tử, thiện nữ nhân phương tiện hóa dẫn đều khiến an trụ mười thiện nghiệp đạo, hoặc bốn tĩnh lự, hoặc bốn vô lượng, hoặc bốn định vô sắc, hoặc năm thần thông, hoặc quả Dự lưu, hoặc quả Nhất lai, hoặc quả Bất hoàn, hoặc quả A la hán, hoặc Độc giác Bồ đề, hoặc lại Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Lại đem căn lành hóa dẫn như thế cùng các hữu tình bình đẳng chung có, hồi hướng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Các thiện nam tử, thiện nữ nhân này nhờ nhân duyên đây được phước nhiều chăng? Thiện Hiện thưa rằng: Bạch Thế Tôn! Rất nhiều. Bạch Thiện Thệ! Nhiều lắm.

Phật bảo: Thiện Hiện! Nếu các thiện nam tử, thiện nữ nhân ở giữa đại chúng tuyên nói Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm như thế, thi thiết gây dựng, phân biệt khai chỉ khiến kia dễ hiểu và chính an trụ tác ý tương ưng Nhất thiết trí trí. Các thiện nam tử, thiện nữ nhân này nhờ nhân duyên đây chỗ được công đức rất nhiều hơn trước vô lượng vô số, chẳng thể xưng tính được.

Lại nữa, Thiện Hiện! Nơi ý hiểu sao? Như vậy, cho đến giả sử các loại hữu tình Tam thiên đại thiên thế giới chẳng trước chẳng sau đều được thân người. Có các thiện nam tử, thiện nữ nhân phương tiện hóa dẫn đều khiến an trụ mười thiện nghiệp đạo, hoặc bốn tĩnh lự, hoặc bốn vô lượng, hoặc bốn định vô sắc, hoặc năm thần thông, hoặc quả Dự lưu, hoặc quả Nhất lai, hoặc quả Bất hoàn, hoặc quả A la hán, hoặc Độc giác Bồ đề, hoặc lại Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Các thiện nam tử, thiện nữ nhân này nhờ nhân duyên đây được phước nhiều chăng? Thiện Hiện thưa rằng: Bạch Thế Tôn! Rất nhiều. Bạch Thiện Thệ! Nhiều lắm.

Phật bảo: Thiện Hiện! Nếu các thiện nam tử, thiện nữ nhân ở giữa đại chúng tuyên nói Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm như thế, thi thiết gây dựng, phân biệt khai chỉ khiến kia dễ hiểu và chính an trụ tác ý tương ưng Nhất thiết trí trí. Các thiện nam tử, thiện nữ nhân này nhờ nhân duyên đây chỗ được công đức rất nhiều hơn trước vô lượng vô số, chẳng thể xưng tính được.

Thiện Hiện phải biết: Bồ tát Ma ha tát này do oai lực tinh tiến tăng thượng đến bờ kia làm phước điền cho các hữu tình. Sở dĩ vì sao? Vì Bồ tát Ma ha tát này đối pháp oai lực tinh tiến tăng thượng tất cả hữu tình không ai kịp được, chỉ trừ Như Lai Ứng Chánh Đ?ng Giác. Sở dĩ vì sao? Bồ tát Ma ha tát này hành Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm, thấy các hữu tình kẻ không lợi vui khởi tâm đại từ, thấy các hữu tình kẻ có suy khổ khởi tâm đại bi, thấy các hữu tình kẻ được lợi vui khởi tâm đại hỷ, thấy các hữu tình lìa tánh lìa tướng khởi tâm đại xả, chẳng phải sở đắc các Thanh văn, Đ?c giác.

Thiện Hiện phải biết: Bồ tát Ma ha tát này đối hữu tình bình đẳng phát khởi đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mà đối tất cả không chỗ chấp trước, chẳng đồng dị sanh, Thanh văn, Đ?c giác, tùy có sở đắc khởi tâm chấp trước.

Thiện Hiện phải biết: Bồ tát Ma ha tát này hành Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm được đại quang minh, nghĩa là được bố thí cho đến bát nhã Ba la mật đa là ánh sáng lớn vậy.

Thiện Hiện phải biết: Bồ tát Ma ha tát này tuy chưa chứng được Nhất thiết trí trí, mà đối Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề được chẳng quay lui, nên đến bờ kia làm phước điền cho hữu tình kham thọ tất cả áo mặc, uống ăn, giường tòa, thuốc men, các đồ tư sanh.

Thiện Hiện phải biết: Bồ tát Ma ha tát này thường trụ tác ý tương ưng Bát nhã Ba la mật đa, nên đền ơn thí chủ được rốt ráo, cũng năng gần kề Nhất thiết trí trí. Vậy nên, Thiện Hiện! Nếu Bồ tát Ma ha tát muốn chẳng hư thọ bao nhiêu tín thí quốc vương đại thần và các hữu tình, muốn chỉ dẫn con đường chơn tịnh cho hữu tình, muốn vì hữu tình làm soi sáng lớn, muốn giải thoát hữu tình lao ngục ba cõi, muốn thí cho hữu tình mắt pháp thanh tịnh, nên thường an trụ tác ý tương ưng Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm. Thiện Hiện phải biết: Nếu Bồ tát Ma ha tát thường trụ tác ý tương ưng Bát nhã Ba la mật đa, thời các tác ý khác ở nơi trong ấy không cho tạm khởi.

Thiện Hiện phải biết: Bồ tát Ma ha tát này ngày đêm tinh siêng thường trụ tác ý tương ưng Bát nhã Ba la mật đa không khi tạm bỏ. Ví như có người trước chưa từng có ngọc báu mạc ni, khi sau gặp được vui mừng tự sung sướng, gặp phải nghịch duyên lại mất, sanh khổ não lớn, thường ôm lòng than tiếc, chưa từng lìa nhớ, nghĩ làm thế nào được lại ngọc này. Người kia do tác ý tương ưng đây duyên ngọc báu này không lúc nào bỏ. Các Bồ tát Ma ha tát cũng lại như thế, nên thường an trụ tác ý tương ưng Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm. Nếu chẳng an trụ tác ý tương ưng Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm, thời là hỏng mất tác ý tương ưng Nhất thiết trí trí.

Bấy giờ, Thiện Hiện bèn thưa Phật rằng: Tất cả tác ý đều tự tánh không, tất cả tác ý đều tự tánh lìa, các pháp cũng vậy, ở trong tất cả pháp đều tự tánh không tự tánh lìa. Hoặc Bồ tát Ma ha tát, hoặc Bát nhã Ba la mật đa, hoặc Nhất thiết trí trí, hoặc các tác ý đều bất khả đắc, thì làm sao Bồ tát Ma ha tát chẳng lìa tác ý tương ưng Bát nhã Ba la mật đa, cũng lại chẳng lìa tác ý tương ưng Nhất thiết trí trí?

Phật bảo: Thiện Hiện! Nếu Bồ tát Ma ha tát biết tất cả pháp, tất cả tác ý tự tánh đều không, tự tánh đều lìa. Không, lìa như thế chẳng Thanh văn làm, chẳng Độc giác làm, chẳng Bồ tát làm, chẳng Như Lai làm, cũng chẳng các hữu tình khác làm ra. Nhưng tất cả pháp, pháp định, pháp trụ, pháp tánh, pháp giới, tánh chẳng hư dối, tánh chẳng biến khác, tánh bình đẳng, tánh lìa sanh, chơn như, thật tế và hư không giới, bất tư nghì giới, lẽ vậy thường trú. Bồ tát Ma ha tát này chẳng lìa tác ý tương ưng Bát nhã Ba la mật đa, cũng lại chẳng lìa tác ý tương ưng Nhất thiết trí trí. Sở dĩ vì sao? Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm, Nhất thiết trí trí và các tác ý tự tánh đều không, tự tánh đều lìa. Không, lìa như thế không thêm không bớt, nếu chính thông suốt tức gọi chẳng lìa.

Cụ thọ Thiện Hiện lại thưa Phật rằng: Nếu Bát nhã Ba la mật đa cũng tự tánh không tự tánh lìa ấy, chúng Bồ tát Ma ha tát làm sao tu chứng tánh bình đẳng Bát nhã Ba la mật đa rồi bèn được Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề.

Phật bảo: Thiện Hiện! Các Bồ tát Ma ha tát khi tu chứng tánh bình đẳng Bát nhã Ba la mật đa, chẳng phải các Phật pháp có thêm có bớt, cũng chẳng phải các pháp, pháp định, pháp trụ, pháp tánh, pháp giới, tánh chẳng hư dối, tánh chẳng biến khác, tánh bình đẳng, tánh lìa sanh, chơn như, thật tế và hư không giới, bất tư nghì giới có thêm có bớt. Vì cớ sao? Vì Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm chẳng một chẳng hai, cũng chẳng nhiều vậy.

Thiện Hiện phải biết: Nếu Bồ tát Ma ha tát nghe thuyết Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm như thế, nơi tâm chẳng kinh chẳnh hãi, chẳng sợ chẳng chìm chẳng đắm, cũng không do dự. Bồ tát Ma ha tát này hành Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm đã đến rốt ráo, an trụ bậc Bồ tát Bất thối chuyển, mau chứng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề.

Cụ thọ Thiện Hiện lại thưa Phật rằng: Bạch Thế Tôn! Vì tức Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm năng hành Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm chăng? Thiện Hiện! Chẳng phải. Bạch Thế Tôn! Vì lìa Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm có pháp khá được năng hành Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm chăng? Thiện Hiện! Chẳng có.

Bạch Thế Tôn! Vì tức bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm trống rỗng chẳng có, tánh chẳng tự tại, tánh chẳng bền chắc năng hành Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm chăng? Thiện Hiện! Chẳng phải. Bạch Thế Tôn! Vì lìa Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm trống rỗng chẳng có, tánh chẳng tự tại, tánh chẳng bền chắc có pháp khá được, năng hành Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm chăng? Thiện Hiện! Chẳng có.

Bạch Thế Tôn! Vì tức sắc uẩn cho đến thức uẩn năng hành Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm chăng? Thiện Hiện! Chẳng năng. Bạch Thế Tôn! Vì lìa sắc uẩn cho đến thức uẩn có pháp khá được năng hành Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm chăng? Thiện Hiện! Chẳng có.

Bạch Thế Tôn! Vì tức nhãn xứ cho đến ý xứ năng hành Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm chăng? Thiện Hiện! Chẳng năng. Bạch Thế Tôn! Vì lìa nhãn xứ cho đến ý xứ có pháp khá được năng hành Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm chăng? Thiện Hiện! Chẳng có.

Bạch Thế Tôn! Vì tức sắc xứ cho đến pháp xứ năng hành Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm chăng? Thiện Hiện! Chẳng năng. Bạch Thế Tôn! Vì lìa sắc xứ cho đến pháp xứ có pháp khá được năng hành Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm chăng? Thiện Hiện! Chẳng có.

Bạch Thế Tôn! Vì tức nhãn giới cho đến ý giới năng hành Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm chăng? Thiện Hiện! Chẳng năng. Bạch Thế Tôn! Vì lìa nhãn giới cho đến ý giới có pháp khá được năng hành Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm chăng? Thiện Hiện! Chẳng có.

Bạch Thế Tôn! Vì tức sắc giới cho đến pháp giới năng hành Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm chăng? Thiện Hiện! Chẳng năng. Bạch Thế Tôn! Vì lìa sắc giới cho đến pháp giới có pháp khá được năng hành Bát nhà Ba la mật đa sâu thẳm chăng? Thiện Hiện! Chẳng có.

Bạch Thế Tôn! Vì tức nhãn thức giới cho đến ý thức giới năng hành Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm chăng? Thiện Hiện! Chẳng năng. Bạch Thế Tôn! Vì lìa nhãn thức giới cho đến ý thức giới có pháp khá được năng hành Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm chăng? Thiện Hiện! Chẳng có.

Bạch Thế Tôn! Vì tức nhãn xúc cho đến ý xúc năng hành Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm chăng? Thiện Hiện! Chẳng năng. Bạch Thế Tôn! Vì lìa nhãn xúc cho đến ý xúc có pháp khá được năng hành Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm chăng? Thiện Hiện! Chẳng có.

Bạch Thế Tôn! Vì tức nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ cho đến ý xúc làm duyên sanh ra các thọ năng hành Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm chăng? Thiện Hiện! Chẳng năng. Bạch Thế Tôn! Vì lìa nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ cho đến ý xúc làm duyên sanh ra các thọ có pháp khá được năng hành Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm chăng? Thiện Hiện! Chẳng có.

Bạch Thế Tôn! Vì tức địa giới cho đến thức giới năng hành Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm chăng? Thiện Hiện! Chẳng năng. Bạch Thế Tôn! Vì lìa địa giới cho đến thức giới có pháp khá được năng hành Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm chăng? Thiện Hiện! Chẳng có.

Bạch Thế Tôn! Vì tức nhân duyên cho đến tăng thượng duyên năng hành Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm chăng? Thiện Hiện! Chẳng năng. Bạch Thế Tôn! Vì lìa nhân duyên cho đến tăng thượng duyên có pháp khá được năng hành Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm chăng? Thiện Hiện! Chẳng có.

Bạch Thế Tôn! Vì tức vô minh cho đến lão tử năng hành Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm chăng? Thiện Hiện! Chẳng năng. Bạch Thế Tôn! Vì lìa vô minh cho đến lão tử có pháp khá được năng hành Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm chăng? Thiên Hiện! Chẳng có.

Bạch Thế Tôn! Vì tức bố thí cho đến bát nhã Ba la mật đa năng hành Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm chăng? Thiện Hiện! Chẳng năng. Bạch Thế Tôn! Vì lìa bố thí cho đến bát nhã Ba la mật đa có pháp khá được năng hành Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm chăng? Thiện Hiện! Chẳng có.

Bạch Thế Tôn! Vì tức nội không cho đến vô tánh tự tánh không năng hành Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm chăng? Thiện Hiện! Chẳng năng. Bạch Thế Tôn! Vì lìa nội không cho đến vô tát tự tánh không có pháp khá được năng hành Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm chăng? Thiện Hiện! Chẳng có.

Bạch Thế Tôn! Vì tức chơn như cho đến bất tư nghì giới năng hành Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm chăng? Thiện Hiện! Chẳng năng. Bạch Thế Tôn! Vì lià chơn như cho đến bất tư nghì giới có pháp khá được năng hành Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm chăng? Thiện Hiện! Chẳng có.

Bạch Thế Tôn! Vì tức khổ tập diệt đạo thánh đế năng hành Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm chăng? Thiện Hiện! Chẳng năng . Bạch Thế Tôn! Vì lìa khổ tập diệt đạo thánh đế có pháp khá được năng hành Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm chăng? Thiện Hiện! Chẳng có .

Bạch Thế Tôn! Vì tức bốn niệm trụ cho đến tám thánh đạo chi năng hành Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm chăng? Thiện Hiện! Chẳng năng. Bạch Thế Tôn! Vì lìa bốn niệm trụ cho đến tám thánh đạo chi có pháp khá được năng hành Bát nhã Ba mật đa sâu thẳm chăng? Thiện Hiện! Chẳng có.

Bạch Thế Tôn! Vì tức bốn tĩnh lự, bốn vô lượng, bốn vô sắc định năng hành Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm chăng? Thiện Hiện! Chẳng năng. Bạch Thế Tôn! Vì lìa bốn tĩnh lự, bốn vô lượng, bốn vô sắc định có pháp khá được năng hành Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm chăng? Thiện Hiện! Chẳng có.

Bạch Thế Tôn! Vì tức tám giải thoát cho đến mười biến xứ năng hành Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm chăng? Thiện Hiện! Chẳng năng. Bạch Thế Tôn! Vì lìa tám giải thoát cho đến mười biến xứ có pháp khá được năng hành Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm chăng? Thiện Hiện! Chẳng có.

Bạch Thế Tôn! Vì tức không, vô tướng, vô nguyện giải thoát môn năng hành Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm chăng? Thiện Hiện! Chẳng năng. Bạch Thế Tôn! Vì lìa không, vô tướng, vô nguyện giải thoát môn có pháp khá được năng hành Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm chăng? Thiện Hiện! Chẳng có.

Bạch Thế Tôn! Vì tức Tịnh quán địa cho đến Như Lai địa năng hành Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm chăng? Thiện Hiện! Chẳng năng. Bạch Thế Tôn! Vì lìa Tịnh quán địa cho đến Như Lai địa có pháp khá được năng hành Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm chăng? Thiện Hiện! Chẳng có.

Bạch Thế Tôn! Vì tức Cực hỷ địa cho đến Pháp vân địa năng hành Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm chăng? Thiện Hiện! Chẳng năng. Bạch Thế Tôn! Vì lìa Cực hỷ địa cho đến Pháp vân địa có pháp khá được năng hành Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm chăng? Thiện Hiện! Chẳng có.

Bạch Thế Tôn! Vì tức đà la ni môn, tam ma địa môn năng hành Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm chăng? Thiện Hiện! Chẳng năng. Bạch Thế Tôn! Vì lìa đà la ni môn, tam ma địa môn có pháp khá được năng hành Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm chăng? Thiện Hiện! Chẳng có.

Bạch Thế Tôn! Vì tức năm nhãn, sáu thần thông năng hành Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm chăng? Thiện Hiện! Chẳng năng. Bạch Thế Tôn! Vì lìa năm nhãn, sáu thần thông có pháp khá được năng hành Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm chăng? Thiện Hiện! Chẳng có.

Bạch Thế Tôn! Vì tức Như Lai mười lực cho đến mười tám pháp Phật bất cộng năng hành Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm chăng? Thiện Hiện! Chẳng năng. Bạch Thế Tôn! Vì lìa Như Lai mười lực cho đến mười tám pháp Phật bất cộng có pháp khá được năng hành Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm chăng? Thiện Hiện! Chẳng có.

Bạch Thế Tôn! Vì tức đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả năng hành Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm chăng? Thiện Hiện! Chẳng năng. Bạch Thế Tôn! Vì lìa đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả có pháp khá được năng hành Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm chăng? Thiện Hiện! Chẳng có.

Bạch Thế Tôn! Vì tức ba mươi hai tướng Đại sĩ, tám mươi tùy hảo năng hành Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm chăng? Thiện Hiện! Chẳng năng. Bạch Thế Tôn! Vì lìa ba mươi hai tướng Đại sĩ, tám mươi tùy hảo có pháp khá được năng hành Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm chăng? Thiện Hiện! Chẳng có.

Bạch Thế Tôn! Vì tức pháp vô vong thất, tánh hằng trụ xả năng hành Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm chăng? Thiện Hiện! Chẳng năng. Bạch Thế Tôn! Vì lìa pháp vô vong thất, tánh hằng trụ xả có pháp khá được năng hành Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm chăng? Thiện Hiện! Chẳng có.

Bạch Thế Tôn! Vì tức quả Dự lưu cho đến Độc giác Bồ đề năng hành Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm chăng? Thiện Hiện! Chẳng năng. Bạch Thế Tôn! Vì lìa quả Dự lưu cho đến Độc giác Bồ đề có pháp khá được năng hành Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm chăng? Thiện Hiện! Chẳng có.

Bạch Thế Tôn! Vì tức tất cả hạnh Bồ tát Ma ha tát năng hành Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm chăng? Thiện Hiện! Chẳng năng. Bạch Thế Tôn! Vì lìa tất cả hạnh Bồ tát Ma ha tát có pháp khá được năng hành Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm chăng? Thiện Hiện! Chẳng có.

Bạch Thế Tôn! Vì tức chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề năng hành Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm chăng? Thiện Hiện! Chẳng năng. Bạch Thế Tôn! Vì lìa chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề có pháp khá được năng hành Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm chăng? Thiện Hiện! Chẳng có.

Bạch Thế Tôn! Vì tức nhất thiết trí, đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí năng hành Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm chăng? Thiện Hiện! Chẳng năng. Bạch Thế Tôn! Vì lìa nhất thiết trí, đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí có pháp khá được năng hành Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm chăng? Thiện Hiện! Chẳng có.

Bạch Thế Tôn! Vì tức sắc uẩn cho đến thức uẩn trống rỗng chẳng có, tánh chẳng tự tại, tánh chẳng bền chắc năng hành Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm chăng? Thiện Hiện! Chẳng năng. Bạch Thế Tôn! Vì lìa sắc uẩn cho đến thức uẩn trống rỗng chẳng có, tánh chẳng tự tại, tánh chẳng bền chắc có pháp khá được năng hành Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm chăng? Thiện Hiện! Chẳng có.

Bạch Thế Tôn! Như vậy cho đến tức nhất thiết trí, đạo tướng tri, nhất thiết tướng trí trống rỗng chẳng có, tánh chẳng tự tại, tánh chẳng bền chắc năng hành Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm chăng? Thiện Hiện! Chẳng năng. Bạch Thế Tôn! Vì lìa nhất thiết trí, đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí trống rỗng chẳng có, tánh chẳng tự tại, tánh chẳng bền chắc có pháp khá được năng hành Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm chăng? Thiện Hiện! Chẳng có.

Bạch Thế Tôn! Vì tức sắc uẩn cho đến thức uẩn chơn như, pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư dối, tánh chẳng biến khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, hư không giới, bất tư nghì giới năng hành Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm chăng? Thiện Hiện! Chẳng năng. Bạch Thế Tôn! Vì lìa sắc uẩn cho đến thức uẩn chơn như, pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư dối, tánh chẳng biến khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, hư không giới, bất tư nghì giới có pháp khá được năng hành Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm chăng? Thiện Hiện! Chẳng có .

Bạch Thế Tôn! Như vậy cho đến vì tức nhất thiết trí, đạo tuớng trí, nhất thiết tướng trí chơn như, pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư dối, tánh chẳng biến khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, hư không giới, bất tư nghì giới năng hành Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm chăng? Thiện Hiện! Chẳng năng. Bạch Thế Tôn! Vì lìa nhất thiết trí, đạo tướng trị nhất thiết tướng trí chơn như, pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư dối, tánh chẳng biến khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, hư không giới, bất tư nghì giới có pháp khá được năng hành Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm chăng? Thiện Hiện! Chẳng có.

Bạch Thế Tôn! Nếu các pháp như thế đều chẳng năng hành Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm ấy, các Bồ tát Ma ha tát làm sao năng hành Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm ?

Phật bảo: Thiện Hiện! Nơi ý hiểu sao? Ngươi thấy có pháp năng hành Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm chăng? Thiện Hiện thưa rằng: Bạch Thế Tôn! Chẳng thấy.

Phật bảo: Thiện Hiện! Nơi ý hiểu sao? Ngươi thấy Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm là chỗ sở hành Bồ tát Ma ha tát chăng? Thiện Hiện thưa rằng: Bạch Thế Tôn! Chẳng thấy.

Phật bảo: Thiện Hiện! Nơi ý hiểu sao? Ngươi chẳng thấy pháp, pháp này khá được chăng? Thiện Hiện thưa rằng: Bạch Thế Tôn! Chẳng được.

Phật bảo: Thiện Hiện! Nơi ý hiểu sao? Pháp chẳng thể thấy là có sanh chăng? Thiện Hiện thưa rằng: Bạch Thế Tôn! Chẳng sanh.

Phật bảo: Thiện Hiện! Như ngươi đã thấy thật tánh các pháp, tức là Vô sanh pháp nhẫn Bồ tát. Nếu Bồ tát Ma ha tát thành tựu Vô sanh pháp nhẫn như thế bèn đối Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề kham được nhận ký.

Thiện Hiện phải biết: Bồ tát Ma ha tát này đối Phật mười lực, bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả và mười tám pháp Phật bất cộng thảy vô lượng vô biên công đức thù thắng, gọi kẻ hành giả như thật năng tinh tiến. Nếu năng tu hành tinh tiến như thế mà chẳng được Vô thượng Chánh đẳng giác tri, nhất thiết tướng trí, đại trí, diệu trí, không có lẽ ấy. Sở dĩ vì sao? Vì Bồ tát Ma ha tát này đã chứng được Vô sanh pháp nhẫn rồi, cho đến Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, đối pháp đã được không lui không giảm.

Cụ thọ Thiện Hiện bèn thưa Phật rằng: Bạch Thế Tôn! Các Bồ tát Ma ha tát vì bởi tánh tất cả pháp vô sanh, đối Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề được nhận ký chăng? Thiện Hiện! Chẳng phải. Bạch Thế Tôn! Các Bồ tát Ma ha tát vì bởi tánh tất cả pháp sanh, đối Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề được nhận ký chăng? Thiện Hiện! Chẳng phải.

Bạch Thế Tôn! Các Bồ tát Ma ha tát vì bởi tánh tất cả pháp sanh vô sanh, đối Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề được nhận ký chăng? Thiện Hiện! Chẳng phải. Bạch Thế Tôn! Các B? tát Ma ha tát vì bởi tánh tất cả pháp chẳng sanh chẳng vô sanh, đối Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề được nhận ký chăng? Thiện Hiện! Chẳng phải.

Cụ thọ Thiện Hiện lại thưa Phật rằng: Nếu vậy làm sao các Bồ tát Ma ha tát đối Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề kham được nhận ký?

Phật bảo: Thiện Hiện! Nơi ý hiểu sao? Ngươi thấy có pháp đối Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề được nhận ký chăng? Thiện Hiện thưa rằng: Bạch Thế Tôn! Chẳng thấy. Tôi chẳng thấy pháp đối Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề kham nhận ký, cũng chẳng thấy pháp đối Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề có kẻ năng chứng, thời chứng, xứ chứng và do đây chứng, đều bất khả đắc.

Phật bảo: Thiện Hiện! Như vậy, như vậy. Như ngươi đã nói. Thiện Hiện phải biết: Nếu khi Bồ tát Ma ha tát đối tất cả pháp chẳng khởi nghĩ này: "Ta đối Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề sẽ năng chứng được. Ta dùng pháp này ở thời như thế, ở chỗ như vậy chứng được Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề". Sở dĩ vì sao? Vì các các Bồ tát Ma ha tát hành Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm không tất cả phân biệt như thế thảy. Vì cớ sao? Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm lìa các phân biệt. Nếu khởi phân biệt tức chẳng phải hành Bát nhã Ba la mật đa.

Bấy giờ, Thiên Đế Thích thưa Phật rằng: Bạch Thế Tôn! Bát nhã Ba la mật đa như thế rất là sâu thẳm khó thấy khó giác, không thể tìm nghĩ, vượt cảnh tìm nghĩ, nhiệm mầu kín đáo, kẻ trí sáng suốt chứng được, vì lìa rốt ráo các tướng phân biệt vậy. Nếu các hữu tình đối kinh điển Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm đây thường ưa lóng nghe, thọ trì đọc tụng, thông lanh rốt ráo, suy nghĩ đúng lý, y giáo tu hành, vì người chính nói, cho đến Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề chẳng xen các tâm tâm sở khác, phải biết các loại hữu tình như thế quyết định chọn nên vô lượng căn lành, mới có thể đối trong ấy năng xong được việc này!

Bấy giờ, Phật bảo Thiên Đế Thích rằng: Như vậy, như vậy. Như ngươi đã nói. Kiều Thi Ca! Nếu các hữu tình đối kinh điển Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm đây thường ưa lóng nghe, thọ trì đọc tụng, thông lanh rốt ráo, suy nghĩ đúng lý, y giáo tu hành, vì người chính nói, cho đến Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề chẳng xen các tâm tâm sở khác, phải biết các loại hữu tình như thế quyết định trọn nên vô lượng căn lành, mới đối trong ấy năng xong việc này.

Kiều Thi Ca! Giả sử các loại hữu tình ở châu Nam Thiệm bộ đây cho đến thế giới Tam thiên đ?i thiên thảy đều trọn nên mười thiện nghiệp đạo, hoặc bốn tĩnh lự, hoặc bốn vô lượng, hoặc bốn định vô sắc, hoặc năm thần thông thảy vô lượng công đức. Có các thiện nam tử, thiện nữ nhân đối kinh điển Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm đây thường ưa lóng nghe, thọ trì đọc tụng, thông lanh rốt ráo, suy nghĩ đúng lý, y giáo tu hành, vì người chính nói. Các thiện nam tử, thiện nữ này chỗ được công đức hơn nhóm phước trước bội trăm là hơn, bội ngàn là hơn, cho đến bội cực số cũng lại là hơn.

Bấy giờ, trong hội có một Bí sô bảo Thiên Đế Thích rằng: Kiều Thi Ca! Nếu các thiện nam tử, thiện nữ nhân đối kinh điển Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm đây nhiếp tâm chẳng loạn, thường ưa lóng nghe, thọ trì đọc tụng cho cực thông lanh, suy nghĩ đúng lý, y giáo tu hành, vì người chính nói, cho đến Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề chẳng xen các tâm tâm sở khác, các thiện nam tử, thiện nữ nhân này chỗ được công đức hơn các loại hữu tình châu Thiệm bộ cho đến thế giới Tam thiên đại thiên tất cả trọn nên mười thiện nghiệp đạo, hoặc bốn tĩnh lự, hoặc bốn vô lượng, hoặc bốn định vô sắc, hoặc năm thần thông thảy vô lượng công đức?

Khi ấy, Thiên Đế Thích đáp lại Bí sô rằng: Các thiện nam tử, thiện nữ nhân này khi sơ phát một niệm tâm tương ưng Nhất thiết tướng trí chỗ được công đức đã hơn tất cả các loại hữu tình châu Nam Thiệm bộ cho đến thế giới Tam thiên đại thiên thảy đều trọn nên mười thiện nghiệp đạo, hoặc bốn tĩnh lự, hoặc bốn vô lượng, hoặc bốn định vô sắc, hoặc năm thần thông thảy vô lượng công đức bội nhiều trăm ngàn, huống gì lại năng đối kinh điển Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm đây nhiếp tâm chẳng loạn, thường ưa lóng nghe, thọ trì đọc tụng cho cực thông lanh, suy nghĩ đúng lý, y giáo tu hành, vì người chính nói, cho đến Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề chẳng xen các tâm tâm sở khác, chỗ được công đức mà so lường được ư!

Bí sô phải biết: Các thiện nam tử, thiện nữ nhân này công đức trí huệ chẳng những hơn các loại hữu tình châu Nam Thiệm bộ cho đến thế giới Tam thiên đại thiên kia, tất cả trọn nên mười thiện nghiệp đạo, bốn tĩnh lự thảy vô lượng công đức, cũng hơn bao ngiêu công đức của tất cả thế gian, trời, người, a tố lạc thảy. Sở dĩ vì sao? Vì các thiện nam tử, thiện nữ nhân này mau chứng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề lợi vui hữu tình không cùng tận vậy.

Bí sô phải biết: Các thiện nam tử, thiện nữ nhân này công đức trí huệ chẳng những hơn khắp bao nhiêu công đức thế gian, trời, người, a tố lạc thảy, cũng hơn bao nhiêu công đức tất cả Dự lưu, Nhất lai, Bất hoàn, A la hán, Độc giác. Sở dĩ vì sao? Vì các thiện nam tử, thiện nữ nhân này mau chứng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề lợi vui hữu tình không cùng tận vậy.

Bí sô phải biết: Các thiện nam tử, thiện nữ nhân này công đức trí huệ chẳng những hơn khắp bao nhiêu công đức tất cả Dự lưu, Nhất lai, Bất hoàn, A la hán, Độc giác, cũng hơn bao nhiêu công đức tất cả Bồ tát Ma ha tát xa lìa Bát nhã Ba la mật đa phương tiện khéo léo tu hành bố thí Ba la mật đa cho đến tĩnh lự Ba la mật đa. An trụ nội không cho đến vô tánh tự tánh không. An trụ chơn như cho đến bất tư nghì giới. An trụ khổ tập diệt đạo thánh đế.

Tu hành bốn niệm trụ cho đến tám thánh đạo chi. Tu hành bốn tĩnh lự, bốn vô lượng, bốn vô sắc định. Tu hành tám giải thoát cho đến mười biến xứ. Tu hành không, vô tướng, vô nguyện giải thoát môn. Tu hành Cực hỷ địa cho đến Pháp vân địa. Tu hành tất cả đà la ni môn, tam ma địa môn. Tu hành năm nhãn, sáu thần thông.

Tu hành Như Lai mười lực cho đến mười tám pháp Phật bất cộng. Tu hành đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả . Tu hành nhất thiết trí, đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí. Tu hành quán thuận nghịch mười hai nhân duyên khởi. Thành thục hữu tình, nghiêm tịnh cõi Phật, tu các hạnh Bồ tát Ma ha tát và Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề ấy.

Sở dĩ vì sao? Vì các thiện nam tử, thiện nữ nhân này mau chứng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề lợi vui hữu tình không cùng tận vậy.

Bí sô phải biết: Các thiện nam tử, thiện nữ nhân này công đức trí huệ cũng hơn bao nhiêu công đức tất cả Bồ tát Ma ha tát xa lìa phương tiện khéo léo tu hành Bát nhã Ba la mật đa ấy. Sở dĩ vì sao? Vì các thiện nam tử, thiện nữ nhân này mau chứng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề lợi vui hữu tình không cùng tận vậy.

Lại nữa, Bí sô! Các thiện nam tử, thiện nữ nhân này phải biết tức là Bồtát Ma ha tát. Bồ tát Ma ha tát này như thuyết tu hành Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm có phương tiện khéo léo, nên chẳng bị tất cả thế gian, trời, người, a tố lạc thảy và các Bồ tát, Độc giác, Thanh văn hàng phục được, năng nối nắm được chủng tánh Nhất thiết trí trí khiến chẳng dứt tuyệt, thường chẳng xa lìa chư Phật, Bồ tát bạn hành chơn tịnh, chẳng bao lâu sẽ ngồi tòa Diệu Bồ đề hàng phục tất cả ác ma quyến thuộc, chứng được Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề quay xe diệu pháp, vớt loại hữu tình khổ lớn sanh tử, khiến được Niết bàn an vui rốt ráo.

Bí sô phải biết: Bồ tát Ma ha tát này như thuyết tu hành Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm có phương tiện khéo léo, nên thường học pháp chúng Bồ tát Ma ha tát sở đáng học, chẳng học pháp Thanh văn và Độc giác thảy sở phải học.

Bí sô phải biết: Bồ tát Ma ha tát này hành Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm phương tiện khéo léo, thường học Bồ tát Ma ha tát sở đáng học, nên trời bốn Đại thiên vương đều lãnh Thiên chúng của mình đi đến chỗ kia cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen đều nói lời này: Hay thay, Đại sĩ! Nên siêng tinh tiến học pháp chúng các Bồ tát Ma ha tát chỗ nên học, chớ học pháp Thanh văn và các Độc giác chỗ đáng học. Nếu học như thế sẽ mau ngồi tòa Diệu Bồ đề, mau chứng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, như Như Lai Ứng Chánh Đ?ng Giác trước thọ bốn bát Đại thiên vương dâng cúng, ngươi sẽ thọ. Như xưa bốn Đại thiên vương hộ thế, dâng lên bốn chiếc bát, tôi cũng sẽ dâng.

Bí sô phải biết: Bồ tát Ma ha tát này hành Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm phương tiện khéo léo, thường học đáng học chúng Bồ tát Ma ha tát, nên Thiên Đế chúng tôi đều lãnh Thiên chúng mình đi đến chỗ kia cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen đều nói lời này: Hay thay, Đại sĩ! Nên siêng tinh tiến học pháp đáng học của chúng các Bồ tát Ma ha tát nên học, chớ học pháp Thanh văn và các Độc giác nên học. Nếu học như thế sẽ mau ngồi tòa Diệu Bồ đề, mau chứng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề quay xe diệu pháp độ chúng hữu tình.

Bí sô phải biết: Bồ tát Ma ha tát này hành Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm phương tiện khéo léo học đáng học của chúng Bồ tát Ma ha tát nên học, nên thiên tử Diệu Thời Phận, thiên tử Diệu Biến Hóa, thiên tử Diệu Tự Tại đều lãnh Thiên chúng của mình đi đến chỗ kia cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen đều nói lời này: Hay thay, Đại sĩ! Nên siêng tinh tiến học pháp đáng học của chúng Bồ tát Ma ha tát nên học, chớ học pháp Thanh văn và các Độc giác nên học. Nếu học như thế sẽ mau ngồi tòa Diệu Bồ đề, mau chứng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, quay xe diệu pháp độ chúng hữu tình.

Bí sô phải biết: Bồ tát Ma ha tát này hành Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm phương tiện khéo léo, thường học đáng học của chúng Bồ tát Ma ha tát nên học, nên chủ cõi Kham Nhẫn là Đại phạm thiên vương lãnh chúng Phạm thiên đi đến chỗ kia cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen, nói lên lời này: Hay thay, Đại sĩ! Nên siêng tinh tiến học pháp đáng học của chúng Bồ tát Ma ha tát nên học, chớ học pháp Thanh văn và các Độc giác chỗ đáng học. Nếu học như thế sẽ mau ngồi tòa Diệu Bồ đề, mau chứng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, tôi phải qua đến dưới cội Bồ đề ân cần khuyên mời quay xe diệu pháp, lợi vui vô biên các lọai hữu tình.

Bí sô phải biết: Bồ tát Ma ha tát này hành Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm phương tiện khéo léo, thường học pháp chúng Bồ tát Ma ha tát đáng học, nên trời Cực quang tịnh, nói rộng cho đến trời Sắc cứu cánh đều lãnh thiên chúng của mình đi đến chỗ kia cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen, đồng nói lời này: Hay thay, Đại sĩ! Nên siêng tinh tiến học pháp đáng học của chúng Bồ tát Ma ha tát nên học. Nếu học như thế sẽ mau ngồi yên tòa Diệu Bồ đề, mau chứng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề quay xe diệu pháp độ chúng hữu tình.

Bísô phải biết: Bồ tát Ma ha tát này hành Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm phương tiện khéo léo, thượng học pháp đáng học của chúng Bồ tát Ma ha tát nên học, nên được tất cả Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác và chúng các Bồ tát Ma ha tát và các trời, rồng, a tố lạc thảy thường theo hộ niệm. Nhờ nhân duyên đây Bồ tát Ma ha tát này tất cả thế gian hiểm nạn nguy ách, thân tâm buồn khổ đều chẳng xâm hại. Thế gian sở hữu bốn đại chống trái khởi sanh các bệnh, chỗ gọi bệnh mắt, bệnh tai, bệnh mũi, bệnh lưỡi, bệnh các lóng đốt. Như vậy tất cả bốn trăm bốn bệnh đều đối trong thân hẳn không có được, chỉ trừ trọng nghiệp chuyển hiện chịu nhẹ.

Bí sô phải biết: Bồ tát Ma ha tát như thuyết tu hành Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm phương tiện khéo léo được công đức đời hiện như thế thảy, công đức đời sau vô lượng vô biên.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
100,210,165