Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: Nguyên Tạng   

Quyển Thứ 104: Hội thứ nhất Phẩm So Lường Công Đức thứ 30-2

16/04/201317:25(Xem: 14719)
Quyển Thứ 104: Hội thứ nhất Phẩm So Lường Công Đức thứ 30-2

Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa - Tập 5

Quyển Thứ 104: Hội thứ nhất Phẩm So Lường Công Đức thứ 30-2

Hòa Thượng Thích Trí Nghiêm

Nguồn: Hòa Thượng Thích Trí Nghiêm

Vì cớ sao? Kiều Thi Ca! Các thiện nam tử thiện nữ nhân này nên tác lên nghĩ vầy: Như Lai thuở xưa trụ ngôi Bồ tát, thường siêng tu học Bát nhã Ba la mật đa và tĩnh lự, tinh tiến, an nhẫn, tịnh giới, bố thí Ba la mật đa, nên chứng được Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Như Lai thuở xưa trụ ngôi Bồ tát, thường siêng an trụ nội không và ngoại không, nội ngoại không, không không, đại không, thắng nghĩa không, hữu vi không, vô vi không, tất cảnh không, vô tế không, tán không, vô biến dị không, bổn tánh không, tự tướng không, cộng tướng không, nhất thiết pháp không, bất khả đắc không, vô tánh không, tự tánh không, vô tánh tự tánh không, nên chứng được Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Như Lai thuở xưa trụ ngôi Bồ tát, thường xuyên an trụ chơn như và pháp giới, pháp tánh, bất hư vọng tánh, bất biến dị tánh, bình đẳng tánh, ly sanh tánh, pháp định, pháp trụ, thật tế, hư không giới, bất tư nghì giới, nên chứng được Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Như Lai thuở xưa trụ ngôi Bồ tát, thường siêng an trụ khổ thánh đế và tập diệt đạo thánh đế, nên chứng được Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Như Lai thuở xưa trụ ngôi Bồ tát, thường siêng tu học bốn tĩnh lự và bốn vô lượng, bốn vô sắc định, nên chứng được Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Như Lai thuở xưa trụ ngôi Bồ tát, thường siêng tu học tám giải thoát và tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ, nên chứng được Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Như Lai thuở xưa trụ ngôi Bồ tát, thường siêng tu học bốn niệm trụ và bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi, nên chứng được Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Như Lai thuở xưa trụ ngôi Bồ tát, thường siêng tu học không giải thoát môn và vô tưởng, vô nguyện giải thoát môn, nên chứng được Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Như Lai thuở xưa trụ ngôi Bồ tát, thường siêng tu học năm nhãn và sáu thần thông, nên chứng được Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Như Lai thuở xưa trụ ngôi Bồ tát, thường siêng tu học Phật mười lực và bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi , đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng, nên chứng được Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Như Lai thuở xưa trụ ngôi Bồ tát, thường siêng tu học pháp vô vong thất và tánh hằng trụ xả, nên chứng được Vô thượng Chánh đẵng Bồ đề. Như Lai thuở xưa trụ ngôi Bồ tát, thường siêng tu học tất cả đà la ni môn và tất cả tam ma địa môn, nên chứng được Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Như Lai thuở xưa trụ ngôi Bồ tát, thường siêng tu học nhất thiết trí và đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí, nên chứng được Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Như Lai thuở xưa trụ ngôi Bồ tát, thường siêng tu học bao nhiêu Phật pháp vô lượng vô biên, nên chứng được Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Như Lai thuở xưa trụ ngôi Bồ tát, thường xuyên an trụ bao nhiêu các uẩn, xứ, giới thảy vô lượng pháp môn tùy thuận Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu, nên chứng được Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Ngày nay chúng ta vì cầu Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, đối Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu và các pháp cũng nên theo Phật thường siêng tinh tiến, tu học, an trụ Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu và các pháp như thế, nhất định là chơn thật Đại sư chúng ta, thường siêng tu học là sở nguyện đều được thành mãn. Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu và các pháp như thế, quả là chơn thật pháp ấn các Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác, cũng là chơn thật pháp ấn của tất cả Độc giác, A la hán, Bất hoàn, Nhất lai, Dự lưu quả thảy. Tất cả Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác đều nơi Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu và các pháp như thế, thường siêng tu học, nên đã chứng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, sẽ chứng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, đang chứng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Tất cả Độc giác, A la hán, Bất hoàn, Nhất lai, Dự lưu quả thảy, cũng nơi Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu và các pháp như thế, thường siêng tu học, nên đã đến bên kia, sẽ đến bên kia, đang đến bên kia.

Vì duyên cớ này, Kiều Thi Ca! Các thiện nam tử thiện nữ nhân thảy, hoặc Phật tại thế, hoặc sau Niết bàn, nên nương Bát nhã Ba la mật đa thường siêng tu học. Nên nương tĩnh lự, tinh tiến, an nhẫn, tịnh giới, bố thí Ba la mật đa thường siêng tu học. Vì cớ sao? Vì Bát nhã Ba la mật đa như thế thảy là chỗ đáng nương của tất cả Thanh Văn, Độc Giác, Bồ tát Ma ha tát và các trời, người, a tố lạc thảy lợi ích an vui vậy. Kiều Thi Ca! Các thiện nam tử thiện nữ nhân thảy, hoặc Phật tại thế, hoặc sau Niết bàn, nên nương nội không thường siêng tu học. Nên nương ngoại không, nội ngoại không, không không, đại không, thắng nghĩa không, hữu vi không, vô vi không, tất cảnh không, vô tế không, tán không, vô biến dị không, bổn tánh không, tự tướng không, cộng tướng không, nhất thiết pháp không, bất khả đắc không, vô tánh không, tự tánh không, vô tánh tự tánh không thường siêng tu học. Vì cớ sao? Vì nội không như thế thảy là chỗ đáng nương của tất cả Thanh văn, Độc giác, Bồ tát Ma ha tát và các trời, người, a tố lạc thảy lợi ích an vui vậy.

Kiều Thi Ca! Các thiện nam tử thiện nữ nhân thảy, hoặc Phật tại thế, hoặc sau Niết bàn, nên nương chơn như thường siêng tu học. Nên nương pháp giới, pháp tánh, bất hư vọng tánh, bất biến dị tánh, bình đẳng tánh, ly sanh tánh, pháp định, pháp trụ, thật tế, hư không giới, bất tư nghì giới thường siêng tu học. Vì cớ sao? Vì chơn như như thế thảy là chỗ đáng nương của tất cả Thanh Văn, Độc Giác, Bồ tát Ma ha tát và các trời, người, a tố lạc thảy lợi ích an vui vậy.

Kiều Thi Ca! Các thiện nam tử thiện nữ nhân thảy, hoặc Phật tại thế, hoặc sau Niết bàn, nên nương khổ thánh đế thường siêng tu học. Nên nương tập diệt đạo, thánh đế thường siêng tu học. Vì cớ sao? Vì khổ thánh đế như thế thảy là chỗ đáng nương của tất cả Thanh Văn, Độc Giác, Bồ tát Ma ha tát và các trời, người, a tố lạc thảy lợi ích an vui vậy.

Kiều Thi Ca! Các thiện nam tử thiện nữ nhân thảy, hoặc Phật tại thế, hoặc sau Niết bàn, nên nương bốn tĩnh lự thường siêng tu học. Nên nương bốn vô lượng, bốn vô sắc định thường siêng tu học. Vì cớ sao? Vì bốn tĩnh lự như thế thảy là chỗ đáng nương của tất cả Thanh văn, Độc giác, Bồ tát Ma ha tát và các trời, người, a tố lạc thảy lợi ích an vui vậy.

Kiều Thi Ca! Các thiện nam tử thiện nữ nhân thảy, hoặc Phật tại thế, hoặc sau Niết bàn, nên nương tâm giải thoát thường siêng tu học. Nên nương tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ thường siêng tu học. Vì cớ sao? Vì tám giải thoát như thế thảy là chỗ đáng nương của tất cả Thanh văn, Độc giác, Bồ tát Ma ha tát và các trời, người, a tố lạc thảy lợi ích an vui như vậy.

Kiều Thi Ca! Các thiện nam tử thiện nữ nhân thảy, hoặc Phật tại thế, hoặc sau Niết bàn, nên nương bốn niệm trụ thường siêng tu học. Nên nương bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi thường siêng tu học. Vì cớ sao? Vì bốn niệm trụ như thế thảy là chỗ đáng nương của tất cả Thanh văn, Độc giác, Bồ tát Ma ha tát và các trời, người, a tố lạc thảy lợi ích an vui vậy.

Kiều Thi Ca! Các thiện nam tử thiện nữ nhân thảy, hoặc Phật tại thế, hoặc sau Niết bàn, nên nương không giải thoát môn thường siêng tu học. Nên nương vô tướng, vô nguyện giải thoát môn thường siêng tu học. Vì cớ sao? Vì không giải thoát môn như thế thảy là chỗ đáng nương của tất cả Thanh văn, Độc giác, Bồ tát Ma ha tát và các trời, người, a tố lạc thảy lợi ích an vui vậy.

Kiều Thi Ca! Các thiện nam tử thiện nữ nhân thảy, hoặc Phật tại thế, hoặc sau Niết bàn, nên nương năm nhãn thường siêng tu học. Nên nương sáu thần thông thường siêng tu học. Vì cớ sao? Vì năm nhãn như thế thảy là chỗ đáng nương của tất cả Thanh văn, Độc giác, Bồ tát Ma ha tát và các trời, người, a tố lạc thảy lợi ích an vui vậy.

Kiều Thi Ca! Các thiện nam tử thiện nữ nhân thảy, hoặc Phật tại thế, hoặc sau Niết bàn, nên nương Phật mười lực thường siêng tu học. Nên nương bốn vô sở uý, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng thường siêng tu học. Vì cớ sao? Vì Phật mười lực như thế thảy là chỗ đáng nương của tất cả Thanh văn, Độc giác, Bồ tát Ma ha tát và các trời, người, a tố lạc thảy lợi ích an vui vậy.

Kiều Thi Ca! Các thiện nam tử thiện nữ nhân thảy, hoặc Phật tại thế, hoặc sau Niết bàn, nên nương pháp vô vong thất thường siêng tu học. Nên nương tánh hằng trụ xả thường siêng tu học. Vì cớ sao? Vì pháp vô vong thất như thế thảy là chỗ đáng nương của tất cả Thanh văn, Độc giác, Bồ tát Ma ha tát và các trời, người, a tố lạc thảy lợi ích an vui vậy.

Kiều Thi Ca! Các thiện nam tử thiện nữ nhân thảy, hoặc Phật tại thế, hoặc sau Niết bàn, nên nương tất cả đà la ni môn thường siêng tu học. Nên nương tất cả tam ma địa môn thường siêng tu học. Vì cớ sao? Vì tất cả đà la ni môn như thế thảy là chỗ đáng nương của tất cả Thanh văn, Độc giác, Bồ tát Ma ha tát và các trời, người, a tố lạc thảy lợi ích an vui vậy.

Kiều Thi Ca! Các thiện nam tử thiện nữ nhân thảy, hoặc Phật tại thế, hoặc sau Niết bàn, nên nương nhất thiết trí thường siêng tu học. Nên nương đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí thường siêng tu học. Vì cớ sao? Vì nhất thiết trí như thế thảy là chỗ đáng nương của tất cả Thanh văn, Độc giác, Bồ tát Ma ha tát và các trời, người, a tố lạc thảy lợi ích an vui vậy.

Kiều Thi Ca! Các thiện nam tử thiện nữ nhân thảy, hoặc Phật tại thế, hoặc sau Niết bàn, nên nương bao nhiêu Phật pháp vô lượng vô biên thường siêng tu học. Vì cớ sao? Vì bao nhiêu Phật pháp vô lượng vô biên như thế thảy là chỗ đáng nương của tất cả Thanh văn, Độc giác, Bồ tát Ma ha tát và các trời, người, a tố lạc thảy lợi ích an vui vậy.

Kiều Thi Ca! Các thiện nam tử thiện nữ nhân thảy, hoặc Phật tại thế, hoặc sau Niết bàn, nên nương uẩn xứ, giới thảy vô lượng pháp môn tùy thuận Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu thường siêng tu học. Vì cớ sao? Vì uẩn, xứ, giới thảy vô lượng pháp môn tùy thuận Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu như thế là chỗ đáng nương của tất cả Thanh văn, Độc giác, Bồ tát Ma ha tát và các trời, người, a tố lạc thảy lợi ích an vui vậy.

Bấy giờ, Thiên Đế Thích thưa Phật rằng: Bạch Thế Tôn! Nếu thiện nam tử thiện nữ nhân thảy chẳng lìa tâm Nhất thiết trí trí, đem vô sở đắc làm phương tiện, đối Bát nhã Ba la mật đa đây chăm lòng lóng nghe, thọ trì đọc tụng, tinh siêng tu học, đúng như lý mà suy nghĩ, rộng vì hữu tình tuyên nói lưu khắp, hoặc có thơ tả, dùng các thứ trang nghiêm cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen. Lại đem các thứ thượng diệu tràng hoa, hương xoa, hương bột thảy, y phục, anh lạc, bảo tràng, phan cái, các đồ diệu trân kỳ quý lạ, kỹ nhạc và đèn sáng mà vì cúng dường. Các thiện nam tử thiện nữ nhân này được bao nhiêu phước.

Phật nói: Kiều Thi Ca! Ta lại hỏi ngươi, nên tùy ý đáp. Có các thiện nam tử thiện nữ nhân đối các Đức Như Lai sau khi vào Niết bàn, vì cúng dường Phật Thiết lợi la, mới đem bảy thứ báu nhất khởi dựng Bảo tháp, dùng các thứ ngọc trân kỳ quý lạ trang sức lẫn lộn. Lượng tháp ấy cao lớn, tám mươi dặm, nửa cao bớt rộng. Lại đem các thứ thương diệu tràng hoa, hương xoa, hương bột thảy, y phục, anh lạc, bảo tràng, phan cái, các đồ diệu trân kỳ quý lạ, kỹ nhạc và đèn sáng trọn một đời cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen. Nơi ý ngươi hiểu sao? Các thiện nam tử thiện nữ nhân này, nhờ nhân duyên đây sanh ra nhóm phước hãy là nhiều chăng? Thiên Đế Thích thưa: Bạch Thế Tôn!Rất nhiều. Bạch Thiện Thệ! Rất nhiều. Phật nói: Kiều Thi Ca! Nếu các thiện nam tử thiện nữ nhân thảy chẳng lìa tâm Nhất thiết trí trí, đem vô sở đắc làm phương tiện, đối Bát nhã Ba la mật đa đây chăm lòng lóng nghe, thọ trì đọc tụng, tinh siêng tu học, đúng như lý mà suy nghĩ, rộng vì hữu tình duyên nói lưu khắp, hoặc có thơ tả, dùng các thứ trang nghiêm cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen. Lại đem các thứ thượng diệu tràng hoa, hương xoa, hương bột thảy, y phục, anh lạc, bảo tràng, phan cái, các đồ diệu trân kỳ quý lạ, kỹ nhạc và đèn sáng mà vì cúng dường. Các thiện nam tử thiện nữ nhân này, nhờ nhân duyên đây sanh ra nhóm phước rất nhiều hơn kia vô lượng vô biên!

Phật bảo: Kiều Thi Ca! Để riêng một việc này ra, lại có các thiện nam tử thiện nữ nhân đối các Đức Như Lai sau khi vào Niết bàn, vì cúng dường Phật Thiết lợi la, mới đem bảy thứ báu nhất khởi dựng Bảo tháp, dùng các thứ ngọc trân kỳ quý lạ trang sức lẫn lộn. Lượng tháp ấy cao lớn tám mươi dặm, nửa cao bớt rộng đầy châu Thiệm bộ, trong không trống hở. Lại đem các thứ thượng diệu tràng hoa, hương xoa, hương bột thảy, y phục, anh lạc, bảo tràng, phan cái, các đồ diệu trân kỳ quý lạ, kỹ nhạc và đèn sáng, trọn một đời sống cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen. Nơi ý ngươi hiểu sao? Các thiện nam tử thiện nữ nhân này, nhờ nhân duyên đây sanh ra nhóm phước hãy là nhiều chăng? Thiên Đế Thích thưa: Bạch Thế Tôn! Rất nhiều. Bạch Thiện Thệ! Rất nhiều. Phật nói: Kiều Thi Ca! Nếu các thiện nam tử thiện nữ nhân chẳng lìa tâm Nhất thiết trí trí, đem vô sở đắc làm phương tiện, đối Bát nhã Ba la mật đa đây chăm lòng lóng nghe, thọ trì đọc tụng, tinh siêng tu học, đúng như lý mà suy nghĩ, rộng vì hữu tình tuyên nói lý khắp, hoặc có thơ tả, dùng các thứ trang nghiêm cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen. Lại đem các thứ thượng diệu tràng hoa, hương xoa, hương bột thảy, y phục, anh lạc, bảo tràng, phan cái, các đồ diệu trân kỳ quý lạ, kỹ nhạc và đèn sáng mà vì cúng dường. Các thiện nam tử thiện nữ nhân này, nhờ nhân duyên đây sanh ra nhóm phước rất nhiều hơn kia vô lượng vô biên.

Phật bảo: Kiều Thi Ca! Để riêng châu Thiệm bộ ra, lại có các thiện nam tử thiện nữ nhân đối các Đức Như Lai sau khi vào Niết bàn, vì cúng dường Phật Thiết lợi la, mới đem bảy báu quý nhất khởi dựng Bảo tháp, dùng các thứ ngọc trân kỳ quý lạ trang sức lẫn lộn. Lượng tháp ấy cao lớn tám mươi dặm, nửa cao bớt rộng đầy cõi bốn châu, trong không trống hở. Lại đem các thứ thượng diệu tràng hoa, hương xoa, hương bột thảy, y phục, anh lạc, bảo tràng, phan cái, các đồ diệu trân kỳ quý lạ, kỹ nhạc và đèn sáng trọn một đời sống cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen. Nơi ý ngươi hiểu sao? Các thiện nam tử thiện nữ nhân này nhờ nhân duyên đây sanh ra nhóm phước hãy là nhiều chăng? Thiên Đế Thích thưa: Bạch Thế Tôn! Rất nhiều. Bạch Thiện Thệ! Rất nhiều. Phật nói: Kiều Thi Ca! Nếu các thiện nam tử thiện nữ nhân chẳng lìa tâm Nhất thiết trí trí, đem vô sở đắc làm phương tiện, đối Bát nhã Ba la mật đa đây chăm lòng lóng nghe, thọ trì đọc tụng, tinh siêng tu học, đúng như lý mà suy nghĩ, rộng vì hữu tình tuyên nói lưu khắp, hoặc có thơ tả, dùng các thứ trang nghiêm cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen. Lại đem các thứ thượng diệu tràng hoa, hương xoa, hương bột thảy, y phục, anh lạc, bảo tràng, phan cái, các đồ diệu trân kỳ quý lạ, kỹ nhạc và đèn sáng mà vì cúng dường. Các thiện nam tử thiện nữ nhân này, nhờ nhân duyên đây sanh ra nhóm phước rất nhiều hơn kia vô lượng vô biên!

Phật bảo: Kiều Thi Ca! Để riêng cõi bốn châu ra, lại có các thiện nam tử thiện nữ nhân đối các Đức Như Lai sau khi vào Niết bàn, vì cúng dường Phật Thiết lợi la, mới đem bảy báu quý nhất khởi dựng Bảo tháp, dùng các thứ ngọc trân kỳ quý lạ trang sức lẫn lộn. Lượng tháp ấy cao lớn tám mươi dặm, nửa cao bớt rộng đầy cõi Tiểu thiên, trong không trống hở. Lại đem các thứ thượng diệu tràng hoa, hương xoa, hương bột thảy, y phục, anh lạc, bảo tràng, phan cái, các đồ diệu trân kỳ quý lạ, kỹ nhạc và đèn sáng, trọn một đời sống cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen. Nơi ý ngươi hiểu sao? Các thiện nam tử thiện nữ nhân, nhờ nhân duyên đây sanh ra nhóm phước hãy là nhiều chăng? Thiên Đế Thích thưa: Bạch Thế Tôn! Rất nhiều. Bạch Thiện Thệ! Rất nhiều. Phật nói: Kiều Thi Ca! Nếu các thiện nam tử thiện nữ nhân chẳng lìa tâm Nhất thiết trí trí, đem vô sở đắc làm phương tiện, đối Bát nhã Ba la mật đa đây chăm lòng lóng nghe thọ trì đọc tụng, tinh siêng tu học, đúng như lý mà suy nghĩ, rộng vì hữu tình tuyên nói lưu khắp, hoặc có thơ tả, dùng, các thứ trang nghiêm cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen. Lại đem các thứ thượng diệu tràng hoa, hương xoa, hương bột thảy, y phục, anh lạc, bảo tràng, phan cái, các đồ diệu trân kỳ quý lạ, kỹ nhạc và đèn sáng mà vì cúng dường. Các thiện nam tử thiện nữ nhân này, nhờ nhân duyên đây sanh ra phước rất nhiều hơn kia vô lượng vô biên!

Phật bảo: Kiều Thi Ca! Để riêng cõi Tiểu thiên ra, lại có các thiện nam tử thiện nữ nhân đối các Đức Như Lai sau khi vào Niết bàn, vì cúng dường Phật Thiết lợi la, mới đem bảy báu quý nhất khởi dựng Bảo tháp, dùng các thứ ngọc trân kỳ quý lạ trang sức lẫn lộn. Lượng tháp ấy cao lớn tám mươi dặm, nửa cao bớt rộng đầy cõi Trung thiên, trong không trống hở. Lại đem các thứ thượng diệu tràng hoa, hương xoa, hương bột thảy, y phục, anh lạc, bảo tràng, phan cái, các đồ diệu trân kỳ quý lạ, kỹ nhạc và đèn sáng trọn một đời sống cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen. Nơi ý ngươi hiểu sao? Các thiện nam tử thiện nữ nhân này, nhờ nhân duyên đây sanh ra nhóm phước hãy là nhiều chăng? Thiên Đế Thích thưa: Bạch Thế Tôn! Rất nhiều. Bạch Thiện Thệ! Rất nhiều. Phật nói: Kiều Thi Ca! Nếu các thiện nam tử thiện nữ nhân, chẳng lìa tâm Nhất thiết trí trí, đem vô sở đắc làm phương tiện, đối Bát nhã Ba la mật đa đây chăm lòng lóng nghe, thọ trì đọc tụng, tinh siêng tu học, đúng như lý mà suy nghĩ, rộng vì hữu tình tuyên nói lưu khắp, hoặc có thơ tả, dùng các thứ trang nghiêm cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen. Lại đem các thứ thượng diệu tràng hoa, hương xoa, hương bột thảy, y phục, anh lạc, bảo tràng, phan cái, các đồ diệu trân kỳ quý lạ, kỹ nhạc và đèn sáng mà vì cúng dường. Các thiện nam tử thiện nữ nhân này, nhờ nhân duyên đây sanh ra nhóm phước rất nhiều hơn kia vô lượng vô biên!

Phật bảo: Kiều Thi Ca! Để riêng cõi Trung thiên ra, lại có các thiện nam tử thiện nữ nhân đối các Đức Như Lai sau khi vào Niết bàn, vì cúng dường Phật Thiết lợi la, mới đem bảy báu quý nhất khởi dựng Bảo tháp, dùng các thứ ngọc trân kỳ quý lạ trang sức lẫn lộn. Lượng tháp ấy cao lớn tám mươi dặm, nữa cao bớt rộng đầy khắp thế giới Tam thiên đại thiên, trong không trống hở. Lại đem các thứ thượng diệu tràng hoa, hương xoa, hương bột thảy, y phục, anh lạc, bảo tràng, phan cái, các đồ diệu trân kỳ quý lạ, kỹ nhạc và đèn sáng trọn một đời sống cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen. Nơi ý ngươi hiểu sao? Các thiện nam tử thiện nữ nhân này, nhờ nhân duyên đây sanh ra nhóm phước, hãy là nhiều chăng? Thiên Đế Thích thưa: Bạch Thế Tôn! Rất nhiều. Bạch Thiện Thệ! Rất nhiều. Phật nói: Kiều Thi Ca! Nếu các thiện nam tử thiện nữ nhân chẳng lìa tâm Nhất thiết trí trí, đem vô sở đắc làm phương tiện, đối Bát nhã Ba la mật đa chăm lòng lóng nghe, thọ trì đọc tụng, tinh siêng tu học, đúng như lý mà suy nghĩ, rộng vì hữu tình tuyên nói lưu khắp hoặc có thơ tả, dùng các thứ trang nghiêm cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen. Lại đem các thứ thượng diệu tràng hoa, hương xoa, hương bột thảy, y phục, anh lạc, bảo tràng, phan cái, các đồ diệu trân kỳ quý lạ, kỹ nhạc và đèn sáng mà vì cúng dường. Các thiện nam tử thiện nữ nhân này, nhờ nhân duyên đây sanh ra nhóm phước, rất nhiều hơn kia vô lượng vô biên!

Phật bảo: Kiều Thi Ca! Để riêng thế giới Tam thiên đại thiên ra, hoặc lại thế giới Tam thiên đại thiên các loại hữu tình đều đối Như Lai sau khi vào Niết bàn, vì cúng dường Phật Thiết lợi la, mới đem bảy báu quý nhất khởi dựng Bảo tháp, dùng các thứ ngọc trân kỳ quý lạ trang sức lẫn lộn. Lượng tháp ấy cao lớn tám mươi dặm, nửa cao bớt rộng đều đầy Tam thiên đại thiên thế giới, trong không trống hở. Lại đem các thứ thượng diệu tràng hoa, hương xoa, hương bột thảy, y phục, anh lạc, bảo tràng, phan cái, các đồ diệu trân kỳ quý lạ, kỹ nhạc và đèn sáng, trọn một đời sống cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen. Nơi ý ngươi hiểu sao? Thế giới Tam thiên đại thiên các loại hữu tình như thế, nhờ nhân duyên đây sanh ra nhóm phước, hãy là nhiều chăng? Thiên Đế Thích thưa: Bạch Thế Tôn! Rất nhiều. Bạch Thiện Thệ! Rất nhiều. Phật nói: Kiều Thi Ca! Nếu các thiện nam tử thiện nữ nhân chẳng lìa tâm Nhất thiết trí trí, đem vô sở đắc làm phương tiện, đối Bát nhã Ba la mật đa đây chăm lòng lóng nghe, thọ trì đọc tụng, tinh siêng tu học, đúng như lý mà suy nghĩ, rộng vì hữu tình tuyên nói lưu khắp, hoặc có thơ tả, dùng các thứ trang nghiêm cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen. Lại đem các thứ thượng diệu tràng hoa, hương xoa, hương bột thảy, y phục, anh lạc, bảo tràng, phan cái, các đồ diệu trân kỳ quý lạ, kỹ nhạc và đèn sáng mà vì cúng dường. Các thiện nam tử thiện nữ nhân này, nhờ nhân duyên đây sanh ra nhóm phước, rất nhiều hơn kia vô lượng vô biên!

Khi ấy Thiên Đế Thích lại bạch Phật rằng: Như vậy, như vậy. Thật như lời Thánh dạy. Nếu các thiện nam tử thiện nữ nhân cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen Bát nhã Ba la mật đa như thế, các thiện nam tử thiện nữ nhân này phải biết thời là cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen các Phật Thế Tôn quá khứ vị lai hiện tại. Giả sử tất cả hữu tình mười phương thế giới đều như hằng ha sa thảy, đều đối Như Lai sau khi vào Niết bàn, vì cúng dường Phật Thiết lợi la, nên mới đem bảy báu quý nhất khởi dựng Bảo tháp, dùng các thứ ngọc trân kỳ quý lạ trang sức lẫn lộn. Lượng tháp ấy cao lớn tám mươi dặm, nửa cao bớt rộng, đều đầy thế giới Tam thiên đại thiên, trong không trống hở. Lại đem các thứ thượng diệu tràng hoa, hương xoa, bột thảy, y phục, anh lạc, bảo tràng, phan cái, các đồ diệu trân kỳ quý lạ, kỹ nhạc và đèn sáng, hoặc trải một kiếp, hoặc một kiếp hơn cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen. Bạch Thế Tôn! Các hữu tình này, nhờ nhân duyên đây sanh ra nhóm phước, hãy là nhiều chăng? Phật nói: Nhiều lắm.

Thiên Đế Thích thưa: Nếu các thiện nam tử thiện nữ nhân chẳng lìa tâm Nhất thiết trí trí, đem vô sở đắc làm phương tiện, đối Bát nhã Ba la mật đa đây chăm lòng lóng nghe, thọ trì đọc tụng, tinh siêng tu học, đúng như lý mà suy nghĩ, rộng vì hữu tình tuyên nói lưu khắp, hoặc có thơ tả, dùng các thứ trang nghiêm cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen. Lại đem các thứ thượng diệu tràng hoa, hương xoa, hương bột thảy, y phuc, anh lạc, bảo tràng, phan cái, các đồ diệu trân kỳ quý lạ, kỹ nhạc và đèn sáng mà vì cúng dường. Các thiện nam tử thiện nữ nhân này, nhờ nhân duyên đây sanh ra nhóm phước, rất nhiều hơn kia vô lượng vô biên, chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng kể. Vì cớ sao? Bạch Thế Tôn! Do Bát nhã Ba la mật đa này tóm thu nhiếp tàng được tất cả thiện pháp. Tức là mười thiện nghiệp đạo, hoặc bốn tĩnh lự, bốn vô lượng, bốn vô sắc định. Hoặc tám giải thoát, tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ. Hoặc bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi. Hoặc không giải thoát môn, vô tướng, vô nguyện giải thoát môn. Hoặc khổ thánh đế, tập thánh đế, diệt thánh đế, đạo thánh đế. Hoặc năm nhãn, sáu thần thông. Hoặc bố thí Ba la mật đa, tịnh giới Ba la mật đa, an nhẫn Ba la mật đa, tinh tiến Ba la mật đa, tĩnh lự Ba la mật đa, bát nhã Ba la mật đa. Hoặc nội không, ngoại không, nội ngoại không, không không, đại không, thắng nghĩa không, hữu vi không, vô vi không, tất cảnh không, vô tế không, tán không, vô biến dị không, bổn tánh không, tự tướng không, cộng tướng không, nhất thiết pháp không, bất khả đắc không, vô tánh không, tự tánh không, vô tánh tự tánh không. Hoăchơn như, pháp giới, pháp tánh, bất hư vọng tánh, bất biến dị tánh, bình đẳng tánh, ly sanh tánh, pháp định, pháp trụ, thật tế, hư không giới, bất tư nghì giới. Hoặc tất cả đà la ni môn, tất cả tam địa môn. Hoặc Phật mười lực, bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng. Hoặc pháp vô vong thất, tánh hằng trụ xả. Hoặc Nhất thiết trí, đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí. Hoặc bao nhiêu vô lượng vô biên Phật pháp, đều nhiếp vào Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu đây.

Bạch Thế Tôn! Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu như thế là chơn thật pháp ấn các Đức Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác, cũng là chơn thật pháp ấn của tất cả Thanh văn, Độc giác. Bạch Thế Tôn! Tất cả Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác đều nơi Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu như thế thường siêng tu học, nên đã chứng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, sẽ chứng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, hiện chứng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Bạch Thế Tôn! Tất cả thanh văn, Độc giác đều nơi Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu như thế thường siêng tu học, nên đã đến bờ bên kia, sẽ đến bờ bên kia, hiện đến bờ bên kia. Bạch Thế Tôn! Do nhân duyên đây, nên các thiện nam tử thiện nữ nhân chẳng lìa tâm Nhất thiết trí trí, đem vô sở đắc làm phương tiện, đối Bát nhã Ba la mật đa đây chăm lòng lóng nghe, thọ trì đọc tụng, tinh siêng tu học, đúng như lý mà suy nghĩ, rộng vì hữu tình tuyên nói lưu khắp, hoặc có thơ tả, dùng các thứ trang nghiêm cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen. Lại đem các thứ thượng diệu tràng hoa, hương xoa, hương bột thảy, y phục, anh lạc, bảo tràng, phan cái, các đồ diệu trân kỳ quý lạ, kỹ nhạc và đèn sáng mà vì cúng dường. Các thiện nam tử thiện nữ nhân này, nhờ nhân duyên đây sanh ra nhóm phước, rất nhiều hơn kia vô lượng vô biên, chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng kể.

Bấy giờ, Phật bảo Thiên Đế Thích rằng: Như vậy, như vậy. Như lời ngươi đã nói. Kiều Thi Ca! Nếu các thiện nam tử thiện nữ nhân chẳng lìa tâm Nhất thiết trí trí, đem vô sở đắc làm phương tiện, đối Bát nhã Ba la mật đa đây chăm lòng lóng nghe, thọ trì đọc tụng, tinh siêng tu học, đúng như lý mà suy nghĩ, rộng vì hữu tình tuyên nói lưu khắp, hoặc có thơ tả, dùng các thứ trang nghiêm cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen. Lại đem các thứ thượng diệu tràng hoa, hương xoa, hương bột thảy, y phục, anh lạc, bảo tràng, phan cái, các đồ diệu trân kỳ quý lạ, kỹ nhạc và đèn sáng mà vì cúng dường. Các thiện nam tử thiện nữ nhân này, nhờ nhân duyên đây sanh ra nhóm phước rất nhiều hơn kia vô lượng vô biên, chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng kể. Vì cớ sao? Kiều Thi Ca! Vì do Bát nhã Ba la mật đa đây mà tất cả bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã Ba la mật đa mới được sanh vậy.

Kiều Thi Ca! Do Bát nhã Ba la mật đa đây mà tất cả nội không, ngoại không, nội ngoại không, không không, đại không, thắng nghĩa không, hữu vi không, vô vi không, tất cảnh không, vô tế không, tán không, vô biến dị không, bổn tánh không, tự tướng không, cộng tướng không, nhất thiết pháp không, bất khả đắc không, vô tánh không, tự tánh không, vô tánh tự tánh không mới được hiện ra vậy. Kiều Thi Ca! Do Bát nhã Ba la mật đa đây mà tất cả chơn như, pháp giới, pháp tánh, bất hư vọng tánh, bất biến dị tánh, bình đẳng tánh, ly sanh tánh, pháp định, pháp trụ, thật tế, hư không giới, bất tư nghì giới mới được hiện ra vậy. Kiều Thi Ca! Do Bát nhã Ba la mật đa đây mà tất cả khổ thánh đế, tập thánh đế, diệt thánh đế, đạo thánh đế mới được hiện ra vậy.

Kiều Thi Ca! Do Bát nhã Ba la mật đa đây mà tất cả bốn tĩnh lự, bốn vô lượng, bốn vô sắc định mới được sanh vậy. Kiều Thi Ca! Do Bát nhã Ba la mật đa đây mà tất cả tám giải thoát, tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ mới được sanh vậy. Kiều Thi Ca! Do Bát nhã Ba la mật đa đây mà tất cả bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi mới được sanh vậy. Kiều Thi Ca! Do Bát nhã Ba la mật đa đây mà tất cả không giải thoát môn, vô tướng giải thoát môn, vô nguyện giải thoát môn mới được sanh vậy. Kiều Thi Ca! Do Bát nhã Ba la mật đa đây mà tất cả năm nhãn, sáu thần thông mới được sanh vậy. Kiều Thi Ca! Do Bát nhã Ba la mật đa đây mà tất cả Phật mười lực, bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng mới được sanh vậy. Kiều Thi Ca! Do Bát nhã Ba la mật đa đây mà tất cả pháp vô vong thất, tánh hằng trụ xả mới được sanh vậy. Kiều Thi Ca! Do Bát nhã Ba la mật đa đây mà tất cả đà la ni môn, tất cả tam ma địa môn mới được sanh vậy. Kiều Thi Ca! Do Bát nhã Ba la mật đa đây mà Nhất thiết trí, đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí mới được sanh vậy.

Kiều Thi Ca! Do Bát nhã Ba la mật đa mà tất cả Bồ tát Ma ha tát thành thục hữu tình, nghiêm tịnh cõi Phật mới được thành tựu vậy. Kiều Thi Ca! Do Bát nhã Ba la mật đa đây mà tất cả Thanh văn thừa, Độc giác thừa, Vô thượng thừa mới được sanh vậy. Kiều Thi Ca! Do Bát nhã Ba la mật đây mà tất cả Dự lưu hướng Dự lưu quả. Nhất lai hướng Nhất lai quả, Bất hoàn hướng Bất hoàn quả, A la hán hướng A la hán quả mới được hiện ra vậy. Kiều Thi Ca! Do Bát nhã Ba la mật đa đây mà tất cả Độc giác hướng Độc giác quả mới được hiện ra vậy. Kiều Thi Ca! Do Bát nhã Ba la mật đa đây mà tất cả Bồ tát Ma ha tát từ mới phát tâm cho đến định Kim cương dụ, có bao nhiêu công đức mới được hiện ra vậy. Kiều Thi Ca! Do Bát nhã Ba la mật đa đây mà tất cả Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác có bao nhiêu Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề và vào Đại Niết bàn mới được hiện ra vậy.

Kiều Thi Ca! Bởi duyên cớ này, nên nếu các thiện nam tử thiện nữ nhân chẳng lìa tâm Nhất thiết trí trí, đem vô sở đắc làm phương tiện, đối Bát nhã Ba la mật đa đây chăm lòng lóng nghe, thọ trì đọc tụng, tinh siêng tu học, đúng như lý mà suy nghĩ, rộng vì hữu tình tuyên nói lưu khắp, hoặc có thơ tả, dùng các thứ trang nghiêm cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen. Lại đem các thứ thượng diệu tràng hoa, hương xoa, hương bột thảy, y phục, anh lạc, bảo tràng, phan cái, các đồ diệu trân kỳ quý lạ, kỹ nhạc và đèn sáng mà vì cúng dường. Phước đã kiến tạo Bảo tháp trước kia đem so sánh nhóm phước này trăm phần chẳng kịp một, ngàn phần chẳng kịp một, trăm ngàn phần chẳng kịp một, trăm ức phần chẳng kịp một, trăm trăm ức phần chẳng kịp một, ngàn trăm ức phần chẳng kịp một, trăm ngàn trăm ức phần chẳng kịp một, trăm ngàn trăm ức muôn ức phần chẳng kịp được một, số phần, toán phần, kế phần, dụ phần cho đến cực số phần cũng chẳng kịp một. Vì cớ sao? Kiều Thi Ca! Nếu Bát nhã Ba la mật đa đây tồn tại trong người châu Thiệm bộ, thời thế gian này Phật bảo, Pháp bảo, Bí sô Tăng bảo đều tồn tại chẳng diệt. Kiều Thi Ca! Nếu Bát nhã Ba la mật đa đây tồn tại trong người châu Thiệm bộ, thế gian thường có mười thiện nghiệp đạo và thí, giới, tu thiện, biết ơn, trả ơn, cúng dường Hiền thánh. Kiều Thi Ca! Nếu Bát nhã Ba la mật đa đây tồn tại trong người châu Thiệm bộ, thế gian thường có tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã Ba la mật đa.

Kiều Thi Ca! Nếu Bát nhã Ba la mật đa đây tồn tại trong người châu Thiệm bộ, thế gian thường có nội không, ngoại không, nội ngoại không, không không, đại không, thắng nghĩa không, hữu vi không, vô vi không, tất cảnh không, vô tế không, tán không, vô biến dị không, bổn tánh không, tự tướng không, cộng tướng không, nhất thiết pháp không, bất khả đắc không, vô tánh không, tự tánh không, vô tánh tự tánh không. Kiều Thi Ca! Nếu Bát nhã Ba la mật đa đây tồn tại trong người châu Thiệm bộ, thế gian thường có chơn như, pháp giới, pháp tánh, bất hư vọng tánh, bất biến dị tánh, bình đẳng tánh, ly sanh tánh, pháp định, pháp trụ, thật tế, hư không giới, bất tư nghì giới. Kiều Thi Ca! Nếu Bát nhã Ba la mật đa đây tồn tại trong người châu Thiệm bộ, thế gian thường có khổ thánh đế, tập thánh đế, diệt thánh đế, đạo thánh đế.

Kiều Thi Ca! Nếu Bát nhã Ba la mật đa đây tồn tại trong người châu Thiệm bộ, thế gian thường có bốn tĩnh lự, bốn vô lượng, bốn vô sắc định. Kiều Thi Ca! Nếu Bát nhã Ba la mật đa đây tồn tại trong người châu Thiệm bộ, thế gian thường có tám giải thoát, tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ . Kiều Thi Ca! Nếu Bát nhã Ba la mật đa đây tồn tại trong người châu Thiệm bộ, thế gian thường có bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi. Kiều Thi Ca! Nếu Bát nhã Ba la mật đa đây tồn tại trong người châu Thiệm bộ, thế gian thường có không giải thoát môn, vô tướng giải thoát môn, vô nguyện giải thoát môn. Kiều Thi Ca! Nếu Bát nhã Ba la mật đa đây tồn tại trong người châu Thiệm bộ, thế gian thường có năm nhãn, sáu thần thông.

Kiều Thi Ca! Nếu Bát nhã Ba la mật đa đây tồn tại trong người châu Thiệm bộ, thế gian thường có Phật mười lực, bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng. Kiều Thi Ca! Nếu Bát nhã Ba la mật đa đây tồn tại trong người châu Thiệm bộ, thế gian thường có pháp vô vong thất, tánh hằng trụ xả. Kiều Thi Ca! Nếu Bát nhã Ba la mật đa đây tồn tại trong người châu Thiệm bộ, thế gian thường có tất cả đà la ni môn, tất cả tam ma địa môn. Kiều Thi Ca! Nếu Bát nhã Ba la mật đa đây tồn tại trong người châu Thiệm bộ, thế gian thường có Nhất thiết trí, đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí.

Kiều Thi Ca! Nếu Bát nhã Ba la mật đa đây tồn tại trong người châu Thiệm bộ, thế gian thường có đại tộc Sát đế lợi, đại tộc Bà la môn, đại tộc Trường giả, đại tộc Cư sĩ.

Kiều Thi Ca! Nếu Bát nhã Ba la mật đa đây tồn tại trong người châu Thiệm bộ, thế gian thường có trời Bốn đại vương chúng, trời Ba mươi ba, trời Dạ ma, trời Đổ sử đa, trời Lạc biến hóa, trời Tha hóa tự tại. Kiều Thi Ca! Nếu Bát nhã Ba la mật đa đây tồn tại trong người châu Thiệm bộ, thế gian thường có trời Phạm chúng, trời Phạm phụ, trời Phạm hội, trời Đại phạm, trời Quang, trời Thiểu quang, trời Vô lượng quang, trời Cực quang tịnh, trời Thiểu tịnh, trời Vô lượng tịnh, trời Biến tịnh, trời Quảng, trời Thiểu quảng, trời Vô lượng quảng, trời Quảng quả. Kiều Thi Ca! Nếu Bát nhã Ba la mật đa đây tồn tại trong người châu Thiệm bộ, thế gian thường có trời Vô phiền, trời Vô nhiệt, trời Thiện hiện, trời Thiện kiến, trời Sắc cứu cánh. Kiều Thi Ca! Nếu Bát nhã Ba la mật đa đây tồn tại trong người châu Thiệm bộ, thế gian thường có trời Không vô biến xứ, trời Thức vô biên xứ, trời Vô sở hữu xứ, trời Phi tưởng phi phi tưởng xứ.

Kiều Thi Ca! Nếu Bát nhã Ba la mật đa đây tồn tại trong người châu Thiệm bộ, thế gian thường có Thanh văn thừa, Độc giác thừa, Vô thượng thừa. Kiều Thi Ca! Nếu Bát nhã Ba la mật đa đây tồn tại trong người châu Thiệm bộ, thế gian thường có Dự lưu hướng Dự lưu quả, Nhất lai hướng Nhất lai quả, Bất hoàn hướng Bất hoàn quả, A la hán hướng A la hán quả. Kiều Thi Ca! Nếu Bát nhã Ba la mật đa đây tồn tại trong người châu Thiệm bộ, thế gian thường có Độc giác hướng Độc giác quả.

Kiều Thi Ca! Nếu Bát nhã ba la mật đa đây tồn tại trong người châu Thiệm bộ, thế gian thường có Bồ tát Ma ha tát tu hạnh Bồ tát, thành thục hữu tình, nghiêm tịnh cõi Phật. Kiều Thi Ca! Nếu Bát nhã Ba la mật đa đây tồn tại trong người châu Thiệm bộ, thế gian thường có Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác, chứng được Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, quay xe diệu pháp độ vô lượng chúng sanh.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
100,210,600