Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: Nguyên Tạng   

Tập 6

16/04/201318:41(Xem: 19026)
Tập 6

Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa - Tập 6

Tập 6
Quyển thứ 126 Hội thứ nhất Phẩm So lường công đức thứ 30-24

Hòa Thượng Thích Trí Nghiêm

Nguồn: Hòa Thượng Thích Trí Nghiêm

batnhaKhánh Hỷ! Phải biết ví như đại địa đem giống rải trong các duyên hòa hợp thời được sanh trưởng. Nên biết đại địa cùng giống sanh trưởng, làm chỗ nương tựa, làm năng gây dựng. Như vậy, Bát nhã Ba la mật đa và sở hồi hướng Nhất thiết trí trí làm chỗ nương tựa, làm năng gây dựng cho bố thí, tịnh giới, an nhẫn tinh tiến, tĩnh lự, Bát nhã Ba la mật đa khiến được sanh trưởng. Cho nên Bát nhã Ba la mật đa đây đối với bố thí cho đến tĩnh lự, Bát nhã Ba la mật đa kia là tôn chỉ, là hướng dẫn, nên Ta chỉ rộng xưng khen Bát nhã Ba la mật đa.

Khánh Hỷ! Phải biết ví như đại địa đem giống rải trong các duyên hòa hợp thời được sanh trưởng. Nên biết đại địa cùng giống sanh trưởng, làm chỗ nương tựa, làm năng gây dựng. Như vậy Bát nhã Ba la mật đa và sở hồi hướng Nhất thiết trí trí làm chỗ nương tựa, làm năng gây dựng cho nội không, ngoại không, nội ngoại không, không không, đại không, thắng nghĩa không, hữu vi không, vô vi không, tất cảnh không, vô tế không, tán không, vô biến dị không, bổn tánh không, tự tướng không, cộng tướng không, nhất thiết pháp không, bất khả đắc không, vô tánh không, tự tánh không, vô tánh tự tánh không kia khiến được hiển hiện. Cho nên Bát nhã Ba la mật đa đây đối với nội không cho đến vô tánh tự tánh không kia là tôn chỉ, là hướng dẫn, nên Ta chỉ rộng xưng khen Bát nhã Ba la mật đa.

Khánh Hỷ! Phải biết ví như đại địa đem giống rãi trong các duyên hòa hợp thời được sanh trưởng. Nên biết đại địa cùng giống sanh trưởng, làm chỗ nương tựa, làm năng gây dựng. Như vậy, Bát nhã Ba la mật đa và sở hồi hướng Nhất thiết trí trí làm chỗ nương tựa, làm năng gây dựng cho chơn như, pháp giới, pháp tánh, bất hư vọng tánh, bất biến dị tánh, bình đẳng tánh, ly sanh tánh, pháp định, pháp trụ, thật tế, hư không giới, bất tư nghì giới kia khiến được hiển hiện. Cho nên Bát nhã Ba la mật đa đây đối với chơn như cho đến bấⴠtư nghì giới kia là tôn cả, là hướng dẫn, nên Ta chỉ rộng xưng khen Bát nhã Ba la mật đa.

Khánh Hỷ! Phải biết giống như đại địa đem giống trải trong các duyên hòa hợp thời được sanh trưởng. Nên biết đại địa cùng giống sanh trưởng, làm chỗ nương tựa, làm năng gây dựng. Như vậy, Bát nhã Ba la mật đa và sở hồi hướng Nhất thiết trí trí làm chỗ nương tựa, làm năng gây dựng cho khổ thánh đế, tập thánh đế, diệt thánh đế, đạo thánh đế khiến được hiển hiện. Cho nên Bát nhã Ba la mật đa đây đối với khổ tập diệt đạo thánh đế kia là tôn cả, là hướng dẫn, nên Ta chỉ rộng xưng khen Bát nhã Ba la mật đa.

Khánh Hỷ! Phải biết ví như đại địa đem giống rải trong các duyên hòa hợp thời được sanh trưởng. Nên biết đại địa cùng giống sanh trưởng, làm chỗ nương tựa, làm năng gây dựng. Như vậy, Bát nhã Ba la mật đa và sở hồi hướng Nhất thiết trí trí làm chỗ nương tựa, làm năng gây dựng cho bốn tĩnh lự, bốn vô lượng, bốn vô sắc định khiến được sanh trưởng. Cho nên Bát nhã Ba la mật đa đây đối với bốn tĩnh lự, bốn vô lượng, bốn vô sắc định là tôn cả, là hướng dẫn, nên Ta chỉ rộng xưng khen Bát nhã Ba la mật đa.

Khánh Hỷ! Phải biết ví như đại địa đem giống rải trong các duyên hòa hợp thời được sanh trưởng. Nên biết đại địa cùng giống sanh trưởng, làm chỗ nương tựa, làm năng gây dựng. Như vậy, Bát nhã Ba la mật đa và sở hồi hướng nhất thiết trí trí làm chỗ nương tựa, làm năng gây dựng cho tám giải thoát, tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ khiến được sanh trưởng. Cho nên Bát nhã Ba la mật đa đây đối với tám giải thoát, tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ là tôn cả, là hướng dẫn, nên ta chỉ rộng xưng khen Bát nhã Ba la mật đa.

Khánh Hỷ! Phải biết ví như đại địa đem giống rải trong các duyên hòa hợp thời được sanh trưởng. Nên biết đại địa cùng giống sanh trưởng, làm chỗ nương tựa, làm năng gây dựng. Như vậy, Bát nhã Ba la mật đa và sở hồi hướng Nhất thiết trí trí làm chỗ nương tựa, làm năng gây dựng cho bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi khiến được sanh trưởng. Cho nên Bát nhã Ba la mật đa đây đối với bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi là tôn cả, là hướng dẫn, nên Ta chỉ rộng xưng khen Bát nhã Ba la mật đa.

Khánh Hỷ! Phải biết ví như đại địa đem giống rải trong các duyên hòa hợp thời được sanh trưởng. Nên biết đại địa cùng giống sanh trưởng, làm chỗ nương tựa, làm năng gây dựng. Như vậy, Bát nhã Ba la mật đa và sở hồi hướng Nhất thiết trí trí làm chỗ nương tựa, làm năng gây dựng cho không giải thoát môn, vô tướng giải thoát môn, vô nguyện giải thoát môn khiến được sanh trưởng. Cho nên, Bát nhã Ba la mật đa đây đối với không giải thoát môn, vô tướng giải thoát môn, vô nguyện giải thoát môn là tôn cả, là hướng dẫn, nên Ta chỉ rộng xưng khen Bát nhã Ba la mật đa.

Khánh Hỷ! Phải biết ví như đại địa đem giống rải trong các duyên hòa hợp thời được sanh trưởng. Nên biết đại địa cùng giống sanh trưởng, làm chỗ nương tựa, làm năng gây dựng. Như vậy, Bát nhã Ba la mật đa và sở hồi hướng Nhất thiết trí trí làm chỗ nương tựa, làm năng gây dựng cho năm nhãn, sáu thần thông khiến được sanh trưởng. Cho nên Bát nhã Ba la mật đa đây đối với năm nhãn, sáu thần thông là tôn cả, là hướng dẫn, nên Ta chỉ rộng xưng khen Bát nhã Ba la mật đa.

Khánh Hỷ! Phải biết ví như đại địa đem giống rải trong các duyên hòa hợp thời được sanh trưởng. Nên biết đại địa cùng giống sanh trưởng, làm chỗ nương tựa, làm năng gây dựng. Như vậy, Bát nhã Ba la mật đa và sở hồi hướng Nhất thiết trí trí làm chỗ nương tựa, làm năng gây dựng cho Phật mười lực, bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỉ, đại xả, mười tám Pháp Phật bất cộng khiến được sanh trưởng. Cho nên Bát nhã Ba la mật đa đây đối với Phật mười lực, bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám Pháp Phật bất cộng là tôn cả, là hướng dẫn, nên Ta chỉ rộng xưng khen Bát nhã Ba la mật đa.

Khánh Hỷ! Phải biết ví như đại địa đem giống rải trong các duyên hòa hợp thời được sanh trưởng. Nên biết đại địa cùng giống sanh trưởng, làm chỗ nương tựa, làm năng gây dựng. Như vậy, Bát nhã Ba la mật đa và sở hồi hướng Nhất thiết trí trí làm chỗ nương tựa, làm năng gây dựng cho Pháp vô vong thất, tánh hằng trụ xả khiến được sanh trưởng. Cho nên Bát nhã Ba la mật đa đây đối với pháp vô vong thất, tánh hằng trụ xả là tôn cả, là hướng dẫn, nên Ta chỉ rộng xưng khen Bát nhã Ba la mật đa.

Khánh Hỷ! Phải biết ví như đại địa đem giống rải trong các duyên hòa hợp thời được sanh trưởng. Nên biết đại địa cùng giống sanh trưởng, làm chỗ nương tựa, làm năng gây dựng. Như vậy, Bát nhã Ba la mật đa và sở hồi hướng nhất thiết trí trí làm chỗ nương tựa, làm năng gây dựng cho nhất thiết trí, đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí khiến được sanh trưởng. Cho nên Bát nhã Ba la mật đa đây đối với nhất thiết trí, đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí là tôn cả, là hướng dẫn, nên Ta chỉ rộng xưng khen Bát nhã Ba la mật đa.

Khánh Hỷ! Phải biết ví như đại địa đem giống rải trong các duyên hòa hợp thời được sanh trưởng. Nên biết đại địa cùng giống sanh trưởng, làm chỗ nương tựa, làm năng gây dựng. Như vậy Bát nhã Ba la mật đa và sở hồi hướng Nhất thiết trí trí làm chỗ nương tựa, làm năng gây dựng cho tất cả đà la ni môn, tất cả tam ma địa môn khiến được sanh trưởng. Cho nên Bát nhã Ba la mật đa đây đối với tất cả đà la ni môn, tất cả tam ma địa môn là tôn cả, là hướng dẫn, nên Ta chỉ rộng xưng khen Bát nhã Ba la mật đa.

Khánh Hỷ! Phải biết ví như đại địa đem giống rải trong các duyên hòa hợp thời được sanh trưởng. Nên biết đại địa cùng giống sanh trưởng, làm chỗ nương tựa, làm năng gây dựng. Như vậy, Bát nhã Ba la mật đa và sở hồi hướng Nhất thiết trí trí làm chỗ nương tựa, làm năng gây dựng cho hạnh Bồ tát Ma ha tát khiến được sanh trưởng. Cho nên Bát nhã Ba la mật đa đây đối với hạnh Bồ tát Ma ha tát kia là tôn cả, là hướng dẫn, nên Ta chỉ rộng xưng khen Bát nhã Ba la mật đa.

Khánh Hỷ! Phải biết ví như đại địa đem giống rải trong các duyên hòa hợp thời được sanh trưởng. Nên biết đại địa cùng giống sanh trưởng, làm chỗ nương tựa, làm năng gây dựng. Như vậy, Bát nhã Ba la mật đa và sở hồi hướng Nhất thiết trí trí làm chỗ nương tựa, làm năng gây dựng cho Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề khiến được sanh trưởng. Cho nên Bát nhã Ba la mật đa đây đối với Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề kia là tôn cả, là hướng dẫn, nên Ta chỉ rộng xưng khen Bát nhã Ba la mật đa.

Bấy giờ, Thiên Đế Thích thưa Phật rằng: Bạch Thế Tôn! Hôm nay Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác với Bát nhã Ba la mật đa đây, tất cả công đức nói cũng chưa hết. Sở vì sao? Vì tôi theo Thế Tôn đã lãnh thọ Bát nhã Ba la mật đa công đức sâu rộng, lượng không ngằn mé. Các thiện nam tử thiện nữ nhân thảy, đối Bát nhã Ba la mật đa đây chăm lòng lóng nghe, thọ trì đọc tụng, tinh siêng tu học, như lý suy nghĩ, rộng vì hữu tình tuyên nói lưu khắp, chỗ được công đức cũng không ngằn mé. Nếu có kẻ thơ tả Bát nhã Ba la mật đa này như vầy và dùng các thứ trau dồi; lại đem vô lượng thượng diệu tràng hoa, hương xoa, hương bột thảy, y phục, anh lạc, bảo tràng, phan lọng, các ngọc diệu trân kỳ quý lạ, kỹ nhạc, đèn sáng, có bao tất cả cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen, chỗ được công đức cũng không ngằn mé.

Bạch Thế Tôn! Nếu có kẻ đối với Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu đây chăm lòng lóng nghe, thọ trì đọc tụng, tinh siêng tu học, như lý suy nghĩ, giải nói thơ tả, rộng khiến lưu khắp. Do đây mới có mười thiện nghiệp đạo hiện ra thế gian.

Bạch Thế Tôn! Nếu có kẻ đối với Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu đây chăm lòng lóng nghe, thọ trì đọc tụng, tinh siêng tu học, như lý suy nghĩ, giải nói thơ tả, rộng khiến lưu khắp. Do đây nên mới có bốn tĩnh lự, bốn vô lượng, bốn vô sắc định, năm thần thông thảy hiện ra thế gian.

Bạch Thế Tôn! Nếu có kẻ đối với Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu đây chăm lòng lóng nghe, thọ trì đọc tụng, tinh siêng tu học, như lý suy nghĩ, giải nói thơ tả, rộng khiến lưu khắp. Do đây mới có bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, Bát nhã Ba la mật đa xuất hiện thế gian.

Bạch Thế Tôn! Nếu có kẻ đối với Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu đây chăm lòng lóng nghe, thọ trì đọc tụng, tinh siêng tu học, như lý suy nghĩ, giải nói thơ tả, rộng khiến lưu khắp. Do đây nên mới có nội không, ngoại không, nội ngoại không, không không, đại không, thắng nghĩa không, hữu vi không, vô vi không, tất cảnh không, vô tế không, tán không, vô biến dị không, bổn tánh không, tự tướng không, cộng tướng không, nhất thiết pháp không, bất khả đắc không, vô tánh không, tự tánh không, vô tánh tự tánh không hiện ra thế gian.

Bạch Thế Tôn! Nếu có kẻ đối với Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu đây chăm lòng lóng nghe, thọ trì đọc tụng, tinh siêng tu học, như lý suy nghĩ, giải nói thơ tả, rộng khiến lưu khắp. Do đây mới có chơn như, pháp giới, pháp tánh, bất hư vọng tánh, bất biến dị tánh, bình đẳng tánh, ly sanh tánh, pháp định, pháp trụ, thật tế, hư không giới, bất tư nghì giới hiện ra thế gian.

Bạch Thế Tôn! Nếu có kẻ đối với Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu đây chăm lòng lóng nghe, thọ trì đọc tụng, tinh siêng tu học, như lý suy nghĩ, giải nói thơ tả, rộng khiến lưu khắp. Do đây mới có khổ thánh đế, tập thánh đế, diệt thánh đế, đạo thánh đế hiện ra thế gian.

Bạch Thế Tôn! Nếu có kẻ đối với Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu đây chăm lòng lóng nghe, thọ trì đọc tụng, tinh siêng tu học, như lý suy nghĩ, giải nói thơ tả, rộng khiến lưu khắp. Do đây mới có tám giải thoát, tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ hiện ra thế gian.

Bạch Thế Tôn! Nếu có kẻ đối với Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu đây chăm lòng lóng nghe, thọ trì đọc tụng, tinh siêng tu học, như lý suy nghĩ, giải nói thơ tả, rộng khiến lưu khắp. Do đây mới có bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi hiện ra thế gian.

Bạch Thế Tôn! Nếu có kẻ đối với Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu đây chăm lòng lóng nghe, thọ trì đọc tụng, tinh siêng tu học, như lý suy nghĩ, giải nói thơ tả, rộng khiến lưu khắp. Do đây mới có không giải thoát môn, vô tướng giải thoát môn, vô nguyện giải thoát môn hiện ra thế gian.

Bạch Thế Tôn! Nếu có kẻ đối với Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu đây chăm lòng lóng nghe, thọ trì đọc tụng, tinh siêng tu học, như lý suy nghĩ, giải nói thơ tả, rộng khiến lưu khắp. Do đây mới có năm nhãn, sáu thần thông hiện ra thế gian.

Bạch Thế Tôn! Nếu có kẻ đối với Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu đây chăm lòng lóng nghe, thọ trì đọc tụng, tinh siêng tu học, như lý suy nghĩ, giải nói thơ tả, rộng khiến lưu khắp. Do đây mới có Phật mười lực, bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỉ, đại xả, mười tám Pháp Phật bất cộng hiện ra thế gian.

Bạch Thế Tôn! Nếu có kẻ đối với Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu đây chăm lòng lóng nghe, thọ trì đọc tụng, tinh siêng tu học, như lý suy nghĩ, giải nói thơ tả, rộng khiến lưu khắp. Do đây mới có pháp vô vong thất, tánh hằng trụ xả hiện ra thế gian.

Bạch Thế Tôn! Nếu có kẻ đối với Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu đây chăm lòng lóng nghe, thọ trì đọc tụng, tinh siêng tu học, như lý suy nghĩ, giải nói thơ tả, rộng khiến lưu khắp. Do đây mới có nhất thiết trí, đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí hiện ra thế gian.

Bạch Thế Tôn! Nếu có kẻ đối với Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu đây chăm lòng lóng nghe, thọ trì đọc tụng, tinh siêng tu học, như lý suy nghĩ, giải nói thơ tả, rộng khiến lưu khắp. Do đây mới có tất cả đà la ni môn, tất cả tam ma địa môn hiện ra thế gian.

Bạch Thế Tôn! Nếu có kẻ đối với Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu đây chăm lòng lóng nghe, thọ trì đọc tụng, tinh siêng tu học, như lý suy nghĩ, giải nói thơ tả, rộng khiến lưu khắp. Do đây mới có đại tộc Sát đế lợi, đại tộc Bà la môn, đại tộc Trưởng giả, đại tộc Cư sĩ hiện ra thế gian.

Bạch Thế Tôn! Nếu có kẻ đối với Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu đây chăm lòng lóng nghe, thọ trì đọc tụng, tinh siêng tu học, như lý suy nghĩ, giải nói thơ tả, rộng khiến lưu khắp. Do đây mới có trời Bốn đại vương chúng, trời Ba mươi ba, trời Dạ ma, trời Đổ sử đa, trời Lạc biến hóa, trời Tha hóa tự tại hiện ra thế gian.

Bạch Thế Tôn! Nếu có kẻ đối với Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu đây chăm lòng lóng nghe, thọ trì đọc tụng, tinh siêng tu học, như lý suy nghĩ, giải nói thơ tả, rộng khiến lưu khắp. Do đây mới có Trời Phạm chúng, trời Phạm phụ, trời Phạm hội, trời Đại phạm, trời Quang, trời Thiểu quang, trời Vô lượng quang, trời Cực quang tịnh, trời Tịnh, trời Thiểu tịnh, trời Vô lượng tịnh, trời Biến Tịnh, trời Quảng, trời Thiểu quảng, trời Vô lượng quảng, trời Quảng quả hiện ra thế gian.

Bạch Thế Tôn! Nếu có kẻ đối với Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu đây chăm lòng lóng nghe, thọ trì đọc tụng, tinh siêng tu học, như lý suy nghĩ, giải nói thơ tả, rộng khiến lưu khắp. Do đây mới có trời Vô phiền, trời Vô nhiệt, trời Thiện hiện, trời Thiện kiến, trời Sắc cứu cánh hiện ra thế gian.

Bạch Thế Tôn! Nếu có kẻ đối với Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu đây chăm lòng lóng nghe, thọ trì đọc tụng, tinh siêng tu học, như lý suy nghĩ, giải nói thơ tả, rộng khiến lưu khắp. Do đây mới có trời Không vô biên xứ, trời Thức vô biên xứ , trời Vô sở hữu xứ, trời Phi tưởng phi phi tưởng xứ hiện ra thế gian.

Bạch Thế Tôn! Nếu có kẻ đối với Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu đây chăm lòng lóng nghe, thọ trì đọc tụng, tinh siêng tu học, như lý suy nghĩ, giải nói thơ tả, rộng khiến lưu khắp. Do đây mới có Dự lưu, Nhất lai, Bất hoàn,A la hán và Dự lưu hướng Dự lưu quả, Nhất lai hướng Nhất lai quả, Bất hoàn hướng Bất hoàn quả, A la hán hướng A la hán quả hiện ra thế gian.

Bạch Thế Tôn! Nếu có kẻ đối với Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu đây chăm lòng lóng nghe, thọ trì đọc tụng, tinh siêng tu học, như lý suy nghĩ, giải nói thơ tả, rộng khiến lưu khắp. Do đây mới có Độc giác và Độc giác Bồ đề hiện ra thế gian.

Bạch Thế Tôn! Nếu có kẻ đối với Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu đây chăm lòng lóng nghe, thọ trì đọc tụng, tinh siêng tu học, như lý suy nghĩ, giải nói thơ tả, rộng khiến lưu khắp. Do đây mới có Bồ tát Ma ha tát và hạnh Bồ tát Ma ha tát hiện ra thế gian.

Bạch Thế Tôn! Nếu có kẻ đối với Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu đây chăm lòng lóng nghe, thọ trì đọc tụng, tinh siêng tu học, như lý suy nghĩ, giải nói thơ tả, rộng khiến lưu khắp. Do đây mới có tất cả Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác và đến Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề hiện ra thế gian.

Bấy giờ, Phật bảo Thiên Đế Thích rằng: Kiều Thi Ca! Ta chẳng nói Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu đây chỉ có công đức như trước đã nói. Vì cớ sao? Vì Bát nhã Ba la mật đa như thế đầy đủ vô biên thắng công đức vậy. Kiều Thi Ca! Ta cũng chẳng nói đối Bát nhã Ba la mật đa đây chăm lòng lóng nghe, thọ trì đọc tụng, tinh siêng tu học, như lý suy nghĩ, rộng khiến lưu khắp, vì hữu tình tuyên nói và năng thơ tả, các thứ trau dồi. Lại đem vô lượng thượng diệu tràng hoa, hương xoa, hương bột thảy, y phục, anh lạc, các tràng phan lọng, các ngọc diệu trân kỳ quý lạ, kỹ nhạc, đèn sáng, hết các sẵn có cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen. Các thiện nam tử, thiện nữ nhân chỉ có công đức như trước đã nói. Vì cớ sao? Kiều Thi Ca! Nếu các thiện nam tử, thiện nữ nhân chẳng lìa tâm Nhất thiết trí trí, đem vô sở đắc làm phương tiện, đối Bát nhã Ba la mật đa đây chăm lòng lóng nghe, thọ trì đọc tụng, tinh siêng tu học, như lý suy nghĩ, rộng vì hữu tình tuyên nói lưu khắp, hoặc thơ tả, các thứ trau dồi. Lại đem vô lượng thượng diệu tràng hoa, hương xoa, hương bột, y phục, anh lạc, bảo tràng, phan lọng, các ngọc diệu trân kỳ quý lạ, kỹ nhạc, đèn sáng, hết các sẵn có cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen. Các thiện nam tử thiện nữ nhân này trọn nên nhóm giới vô lượng thù thắng, trọn nên nhóm định vô lượng thù thắng, trọn nên nhóm huệ vô lượng thù thắng, trọn nên nhóm giải thoát vô lượng thù thắng, trọn nên nhóm giải thoát trí kiến vô lượng thù thắng. Kiều Thi Ca! Các thiện nam tử thiện nữ nhân này, phải biết như Phật. Vì cớ sao? Vì Ngài quyết định thù thắng đến Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề vậy.

Kiều Thi Ca! Các thiện nam tử thiện nữ nhân này vượt hơn Thanh văn và các bậc Độc giác. Vì cớ sao? Vì giải thoát tất cả tâm hèn kém của Thanh văn, Độc giác vậy. Kiều Thi Ca! Tất cả Thanh văn, Độc giác đã trọn nên nhóm giới, nhóm định, nhóm huệ, nhóm giải thoát, nhóm giải thoát trí kiến. Đối các thiện nam tử thiện nữ nhân đây đã trọn nên nhóm giới, nhóm định, nhóm huệ, nhóm giải thoát, nhóm giải thoát trí kiến trăm phần chẳng kịp một, ngàn phần chẳng kịp một, trăm ngàn phần chẳng kịp một, trăm ức phần chẳng kịp một, trăm trăm ức phần chẳng kịp một, ngàn trăm ức phần chẳng kịp một, trăm ngàn trăm ức phần chẳng kịp một, trăm ngàn trăm ức muôn ức phần chẳng kịp một, số phần, toán phần, kế phần, dụ phần cho đến cực số phần cũng chẳng kịp một. Vì cớ sao? Kiều Thi Ca! Các thiện nam tử, thiện nữ nhân này vượt hơn tất cả tâm tưởng hèn kém của Thanh văn, Độc giác. Đối các pháp Thanh văn, Độc giác trọn chẳng xưng khen. Đối với tất cả Pháp không chỗ chẳng biết, nghĩa là năng chính biết, đều vô sở hữu.

Kiều Thi Ca! Nếu các thiện nam tử, thiện nữ nhân chẳng lìa tâm Nhất thiết trí trí, đem vô sở đắc làm phương tiện, đối Bát nhã Ba la mật đa đây chăm lòng lóng nghe, thọ trì đọc tụng, tinh siêng tu học, như lý suy nghĩ, rộng vì hữu tình tuyên nói lưu khắp, hoặc lại thơ tả, các thứ trau dồi. Lại đem vô lượng thượng diệu tràng hoa, hương xoa, hương bột, y phục, anh lạc, bảo tràng, phan lọng, các ngọc diệu trân kỳ quý lạ, kỹ nhạc, đèn sáng, hết các sẵn có cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen. Các thiện nam tử thiện nữ nhân này, Ta nói quyết được vô lượng vô biên công đức thù thắng đời hiện tại và vị lai.

Khi ấy, Thiên Đế Thích lại thưa Phật rằng: Bạch Thế Tôn! Nếu các thiện nam tử, thiện nữ nhân chẳng lìa tâm Nhất thiết trí trí, đem vô sở đắc làm phương tiện, đối Bát nhã Ba la mật đa đây chăm lòng lóng nghe, thọ trì đọc tụng, tinh siêng tu học, như lý suy nghĩ, rộng vì hữu tình tuyên nói lưu khắp, hoặc lại thơ tả, các báu trau dồi. Lại đem các thứ thượng diệu tràng hoa, hương xoa, hương bột thảy, y phục, anh lạc, bảo tràng, phan lọng, các ngọc diệu trân kỳ quý lạ, kỹ nhạc, đèn sáng, hết các sẵn có cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen. Chư thiên chúng tôi thường theo vệ hộ, chẳng cho tất cả người, phi người thảy, các thứ ác duyên làm rối hại.

Bấy giờ, Phật bảo Thiên Đế Thích rằng: Kiều Thi Ca! Nếu các thiện nam tử, thiện nữ nhân đem tâm tương ưng Nhất thiết trí trí, dùng vô sở đắc làm phương tiện, đối Bát nhã Ba la mật đa đây thọ trì đọc tụng; khi ấy có vô lượng trăm ngàn Thiên tử vì nghe pháp nên đều đến nhóm hội, vui mừng nhảy nhót, kính thọ Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu như thế. Kiều Thi Ca! Nếu các thiện nam tử, thiện nữ nhân, đem tâm tương ưng Nhất thiết trí trí, dùng vô sở đắc làm phương tiện tuyên nói pháp tương ưng Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu như thế; khi ấy có vô lượng các Thiên tử thảy đều đến nhóm hội, đem thiên oai lực khiến kẻ thuyết pháp tăng thêm biện tài, tuyên diễn vô tận. Kiều Thi Ca! Nếu các thiện nam tử, thiện nữ nhân đem tâm tương ưng Nhất thiết trí trí, dùng vô sở đắc làm phương tiện tuyên nói Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu như thế; khi ấy có vô lượng các Thiên tử thảy vì kính trọng pháp nên đều đến nhóm hội, đem thiên oai lực khiến kẻ thuyết pháp biện tài không tận, dù có chướng nạn chẳng thể ngăn dứt được.

Kiều Thi Ca! Nếu các thiện nam tử thiện nữ nhân thảy, đem tâm tương ưng Nhất thiết trí trí, dùng vô sở đắc làm phương tiện, đối Bát nhã Ba la mật đa đây chăm lòng lóng nghe, thọ trì đọc tụng, tinh siêng tu học, như lý suy nghĩ, rộng vì hữu tình tuyên nói lưu khắp, hoặc lại thơ tả, các báu trau dồi. Lại đem các thứ thượng diệu tràng hoa, hương xoa, hương bột thảy, y phục, anh lạc, bảo tràng, phan lọng, các ngọc diệu trân kỳ quý lạ, kỹ nhạc, đèn sáng, hết các sẵn có cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen. Các thiện nam tử thiện nữ nhân này, ở đời hiện tại phải được công đức thắng lợi vô biên, các ma quyến thuộc chẳng thể xâm loạn.

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Nếu các thiện nam tử, thiện nữ nhân ở giữa bốn chúng tuyên nói Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu như thế, tâm không khiếp sợ, lại chẳng bị tất cả luận nạn bẻ gãy. Vì cớ sao? Vì kia do được Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu như thế gia hộ vậy. Lại nếu Bát nhã Ba la mật đa đây, trong bí mật tạng đủ rộng phân biệt tất cả pháp vậy. Nghĩa là hoặc pháp thiện, pháp bất thiện, pháp vô ký; hoặc pháp quá khứ, pháp vị lai, pháp hiện tại; hoặc pháp buộc cõi Dục, pháp buộc cõi Sắc, pháp buộc cõi Vô Sắc; hoặc pháp học, pháp vô học, pháp phi học phi vô học; hoặc pháp thấy bị dứt, pháp tu bị dứt, pháp chẳng bị dứt; hoặc pháp thế gian, pháp xuất thế gian; hoặc pháp hữu lậu, pháp vô lậu; hoặc pháp hữu vi, pháp vô vi; hoặc pháp có thấy, pháp không thấy; hoặc pháp có sắc, pháp không sắc; hoặc pháp cộng, pháp bất cộng; hoặc pháp Thanh văn, hoặc pháp Độc giác, hoặc pháp Bồ Tát, hoặc pháp Như Lai. Các pháp như thế thảy, vô lượng trăm ngàn các thứ pháp môn đều nhiếp thuộc vào đây.

Lại do các thiện nam tử, thiện nữ nhân như thế thảy khéo trụ nội không, khéo trụ ngoại không, khéo trụ nội ngoại không, khéo trụ không không, khéo trụ đại không, khéo trụ thắng nghĩa không, khéo trụ hữu vi không, khéo trụ vô vi không, khéo trụ tất cảnh không, khéo trụ vô tế không, khéo trụ tán không, khéo trụ vô biến dị không, khéo trụ bổn tánh không, khéo trụ tự tướng không, khéo trụ cộng tướng không, khéo trụ nhất thiết pháp không, khéo trụ bất khả đắc không, khéo trụ vô tánh không, khéo trụ tự tánh không, khéo trụ vô tánh tự tánh không. Vậy nên đều chẳng thấy có kẻ năng luận nạn, cũng chẳng thấy có kẻ bị luận nạn, cũng chẳng thấy có Bát nhã Ba la mật đa được thuyết ra. Vì những cớ ấy nên, Kiều Thi Ca, các thiện nam tử thiện nữ nhân này do nhờ sức đại oai thần Bát nhã Ba la mật đa đây hộ trì, nên chẳng bị tất cả luận nạn hoặc phái khác làm khuất phục.

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Nếu các thiện nam tử thiện nữ nhân, đối Bát nhã Ba la mật đa đây chăm lòng lóng nghe, thọ trì đọc tụng, tinh siêng tu học, như lý suy nghĩ, giải nói thơ tả, rộng khiến lưu khắp. Các thiện nam tử thiện nữ nhân này, tâm họ chẳng kinh, chẳng bố, chẳng chìm đắm cũng chẳng lo lắng, ăn năn. Sở vì sao? Vì các thiện nam tử, thiện nữ nhân này chẳng thấy có pháp đáng khiến họ phải kinh khủng, bố úy, chìm đắm và lo lắng, ăn năn. Kiều Thi Ca! Nếu các thiện nam tử thiện nữ nhân này, muốn được những công đức vô biên hiện tại đây, nên đối với Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu như thế chăm lòng lóng nghe, thọ trì đọc tụng, tinh siêng tu học, như lý suy nghĩ, rộng vì hữu tình tuyên nói lưu khắp, hoặc lại thơ tả, các báu trau dồi. Lại đem các thứ thượng diệu tràng hoa, hương xoa, hương bột thảy, y phục, anh lạc, bảo tràng, phan lọng, các ngọc diệu trân kỳ quý lạ, kỹ nhạc, đèn sáng, hết các sẵn có cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen.

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Nếu các thiện nam tử, thiện nữ nhân đem tâm tương ưng Nhất thiết trí trí, dùng vô sở đắc làm phương tiện, đối Bát nhã Ba la mật đa đây chăm lòng lóng nghe, thọ trì đọc tụng, tinh siêng tu học, như lý suy nghĩ, rộng vì hữu tình tuyên nói lưu khắp, hoặc lại thơ tả, các báu trau dồi. Lại đem các thứ thượng diệu tràng hoa, hương xoa, hương bột, y phục, anh lạc, bảo tràng, phan lọng, các ngọc diệu trân kỳ quý lạ, kỹ nhạc, đèn sáng, hết các sẵn có cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen. Các thiện nam tử thiện nữ nhân này thường được cha mẹ, sư trưởng, tông thân, bè bạn tri thức, quốc vương, đại thần và sa môn, bà la môn thảy mến kính. Cũng được mười phương vô biên thế giới Như Lai Ứng Cúng Chánh Đẳng Giác, Bồ Tát Ma Ha Tát, Độc giác, A La hán, Bất hoàn, Nhất lai, Dự lưu quả thảy mến niệm. Lại được chư Thiên, ma, phạm, người và phi người, a tố lạc thảy mến hộ. Các thiện nam tử thiện nữ nhân này trọn nên tối thắng biện tài không dứt. Các thiện nam tử thiện nữ nhân này tu hành bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, Bát nhã Ba la mật đa thường không dứt hết. Các thiện nam tử, thiện nữ nhân này an trụ nội không, ngoại không, nội ngoại không, không không, đại không, thắng nghĩa không, hữu vi không, vô vi không, tất cảnh không, vô tế không, tán không, vô biến dị không, bổn tánh không, tự tướng không, cộng tướng không, nhất thiết pháp không, bất khả đắc không, vô tánh không, tự tánh không, vô tánh tự tánh không thường không dứt hết.

Các thiện nam tử, thiện nữ nhân này an trụ chơn như, pháp giới, pháp tánh, bất hư vọng tánh, bất biến dị tánh, bình đẳng tánh, ly sanh tánh, pháp định, pháp trụ, thật tế, hư không giới, bất tư nghì giới thường không dứt hết. Các thiện nam tử, thiện nữ nhân này an trụ khổ thánh đế, tập thánh đế, diệt thánh đế, đạo thánh đế thường không dứt hết. Các thiện nam tử, thiện nữ nhân này tu hành bốn tĩnh lự, bốn vô lượng, bốn vô sắc định thường không dứt hết. Các thiện nam tử, thiện nữ nhân này tu hành tám giải thoát, tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ thường không dứt hết. Các thiện nam tử, thiện nữ nhân này tu hành bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi thường không dứt hết. Các thiện nam tử, thiện nữ nhân này tu hành không giải thoát môn, vô tướng giải thoát môn, vô nguyện giải thoát môn thường không dứt hết. Các thiện nam tử, thiện nữ nhân này tu hành năm nhãn, sáu thần thông thường không dứt hết.

Các thiện nam tử, thiện nữ nhân này tu hành Phật mười lực, bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám Pháp Phật bất cộng thường không dứt hết. Các thiện nam tử, thiện nữ nhân này tu hành pháp vô vong thất, tánh hằng trụ xả thường không dứt hết. Các thiện nam tử, thiện nữ nhân này tu hành nhất thiết trí, đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí thường không dứt hết. Các thiện nam tử, thiện nữ nhân này tu hành tất cả đà la ni môn, tất cả tam ma địa môn thường không dứt hết. Các thiện nam tử, thiện nữ nhân này thành thục hữu tình, nghiêm tịnh cõi Phật thường không dứt hết. Các thiện nam tử, thiện nữ nhân này trọn nên Bồ Tát thù thắng thần thông, dạo các cõi Phật tự tại vô ngại. Các thiện nam tử, thiện nữ nhân này chẳng bị tất cả dị luận ngoại đạo hàng phục, mà năng hàng phục dị luận của ngoại đạo.

Kiều Thi Ca! Nếu các thiện nam tử, thiện nữ nhân muốn được công đức thắng lợi hiện tại vị lai không dứt không hết như thế, nên đối Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu như thế chăm lòng lóng nghe, thọ trì đọc tụng, tinh siêng tu học, như lý suy nghĩ, rộng vì hữu tình tuyên nói lưu khắp, lại nên thơ tả, các báu trau dồi, đem vô lượng thứ thượng diệu tràng hoa, hương xoa, hương bột thảy, y phục, anh lạc, bảo tràng, phan lọng, các ngọc diệu trân kỳ quý lạ, kỹ nhạc, đèn sáng, hết các sẵn có cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen.

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Nếu các thiện nam tử, thiện nữ nhân thơ tả Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu như thế, dùng các thứ trau dồi, an để chỗ thanh tịnh cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen. Khi ấy thế giới Tam thiên đại thiên có bao trời Bốn đại vương chúng, trời Ba mươi ba, trời Dạ ma, trời Đỗ sử đa, trời Lạc biến hóa, trời Tha hóa tự tại là kẻ đã phát tâm Vô thượng Chánh đẳng bồ đề, thường đến chỗ này xem lễ, đọc tụng Bát nhã Ba la mật đa như thế, cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen, quanh hữu lễ bái, chắp tay mà lui. Có bao trời Phạm chúng, trời Phạm phụ, trời Phạm hội, trời Đại phạm, trời Quang, trời Thiểu quang, trời Vô lượng quang, trời Cực quang tịnh, trời Tịnh, trời Thiểu tịnh, trời Vô lượng tịnh, trời Biến tịnh, trời Quảng, trời Thiểu quảng, trời Vô lượng quảng, trời Quảng quả là kẻ đã phát tâm Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, thường đến chỗ này xem lễ, đọc tụng Bát nhã Ba la mật đa như thế, cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen, quanh hữu lễ bái, chắp tay mà lui. Có bao trời Tịnh cư là trời Vô phiền, trời Vô nhiệt, trời Thiện hiện, trời Thiện kiến, trời Sắc cứu cánh cũng thường đến chỗ này xem lễ, đọc tụng Bát nhã Ba la mật đa như thế, cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen, quanh hữu lễ bái, chắp tay mà lui. Khi ấy, trong cõi này có đại oai đức các rồng, dược xoa, kiện đạt phược, a tố lạc, yết lộ trà, khẩn nại lạc, mạc hô lạc già, người, phi người thảy cũng thường đến chỗ này xem lễ, đọc tụng Bát nhã Ba la mật đa như thế, cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen, quanh hữu lễ bái, chắp tay mà lui.

Bấy giờ, ở mười phương vô biên thế giới có bao trời Bốn đại vương chúng, trời Ba mươi ba, trời Dạ ma, trời Đỗ sử đa, trời Lạc biến hóa, trời Tha hóa tự tại là kẻ đã phát tâm Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề thường đến chỗ này xem lễ, đọc tụng Bát nhã Ba la mật đa như thế, cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen, quanh hữu lễ bái, chắp tay mà lui. Có bao trời Phạm chúng, trời Phạm phụ, trời Phạm hội, trời Đại phạm, trời Quang, trời Thiểu quang, trời Vô lượng quang, trời Cực quang tịnh, trời Tịnh, trời Thiểu tịnh, trời Vô lượng tịnh, trời Biến tịnh, trời Quảng, trời Thiểu quảng, trời Vô lượng quảng, trời Quảng quả là kẻ đã phát tâm Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, thường đến chỗ này xem lễ, đọc tụng Bát nhã Ba la mật đa như thế, cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen, quanh hữu lễ bái, chắp tay mà lui. Có bao trời Tịnh cư là trời Vô phiền, trời Vô nhiệt, trời Thiện hiện, trời Thiện kiến, trời Sắc cứu cánh cũng thường đến đây xem lễ, đọc tụng Bát nhã Ba la mật đa như thế, cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen, quanh hữu lễ bái, chấp tay mà lui. Khi ấy, thế giới kia có đại oai đức các rồng, dược xoa, kiện đạt phược, a tố lạc, yết lộ trà, khẩn nại lạc, mạc hô lạc già, người, phi người thảy cũng thường đến đây xem lễ, đọc tụng Bát nhã Ba la mật đa như thế, cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen, quanh hữu lễ bái, chắp tay mà lui.

Kiều Thi Ca! Các thiện nam tử, thiện nữ nhân này nên tác lên nghĩ đây: Nay Tam thiên đại thiên thế giới này và mười phương vô biên thế giới khác, có bao trời Bốn đại vương chúng, trời Ba mươi ba, trời Dạ ma, trời Đỗ sử đa, trời Lạc biến hóa, trời Tha hóa tự tại, trời Phạm chúng, trời Phạm phụ, trời Phạm hội, trời Đại phạm, trời Quang, trời Thiểu quang, trời Vô lượng quang, trời Cực quang tịnh, trời Tịnh, trời Thiểu tịnh, trời Vô lượng tịnh, trời Biến tịnh, trời Quảng, trời Thiểu quảng, trời Vô lượng quảng, trời Quảng quả, trời Vô phiền, trời Vô nhiệt, trời Thiện hiện, trời Thiện kiến, trời Sắc cứu cánh và kỳ dư vô lượng có đại oai đức các rồng, dược xoa, kiện đạt phược, a tố lạc, yết lộ trà, khẩn nại lạc, mạc hô lạc già, người, phi người thảy thường đi đến đây xem lễ, đọc tụng Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu do ta thơ tả, cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen, quanh hữu lễ bái, chắp tay mà lui. Đấy là ta đã thuyết được pháp thí. Tác nghĩ này rồi, vui mừng nhảy nhót, khiến chỗ được phước càng bội tăng trưởng.

Kiều Thi Ca! Các thiện nam tử, thiện nữ nhân này, do Tam thiên đại thiên thế giới đây và kỳ dư mười phương vô biên thế giới khác, có bao trời Bốn đại vương chúng, trời Ba mươi ba, trời Dạ ma, trời Đỗ sử đa, trời Lạc biến hóa, trời Tha hóa tự tại, trời Phạm chúng, trời Phạm phụ, trời Phạm hội, trời Đại phạm, trời Quang, trời Thiểu quang, trời Vô lượng quang, trời Cực quang tịnh, trời Tịnh, trời Thiểu tịnh, trời Vô lượng tịnh, trời Biến tịnh, trời Quảng, trời Thiểu quảng, trời Vô lượng quảng, trời Quảng quả, trời Vô phiền, trời Vô nhiệt, trời Thiện hiện, trời Thiện kiến, trời Sắc cứu cánh và kỳ dư vô lượng có đại oai đức các rồng, dược xoa, kiện đạt phược, a tố lạc, yết lộ trà, khẩn nại lạc, mạc hô lạc già, người, phi người thảy thường đi đến đây theo dõi ủng hộ, chẳng cho tất cả người và phi người làm não hại. Duy trừ định nhân ác nghiệp đời trước, hiện tại phải thành thục, hoặc chuyển trọng nghiệp hiện tại thành khinh nghiệp.

Kiều Thi Ca! Các thiện nam tử, thiện nữ nhân này, do nhờ sức đại oai thần Bát nhã Ba la mật đa đây, nên được công đức thắng lợi như thế thảy đời hiện tại này. Nghĩa là được các chư thiên thảy là kẻ đã phát tâm Vô thượng Chánh đẳng bồ đề, hoặc nương Phật pháp đã được việc thù thắng lợi vui, vì kính trọng Pháp nên thường đi đến đây theo dõi ủng hộ, tăng thêm thế lực. Sở vì sao? Vì các thiện nam tử, thiện nữ nhân này đã phát tâm Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, hằng vì cứu vớt các hữu tình vậy, hằng vì thành thục các hữu tình vậy, hằng vì chẳng nới bỏ các hữu tình vậy, hằng vì lợi vui các hữu tình vậy. Các chư thiên thảy kia cũng lại như vậy, do nhân duyên này nên thường theo ủng hộ.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
100,209,830