Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: Nguyên Tạng   

Quyển Thứ 3: Hội thứ nhất Phẩm Học quán thứ 2-1

15/04/201318:30(Xem: 14833)
Quyển Thứ 3: Hội thứ nhất Phẩm Học quán thứ 2-1

Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa - Tập 1

Quyển Thứ 3: Hội thứ nhất Phẩm Học quán thứ 2-1

Hòa Thượng Thích Trí Nghiêm

Nguồn: Hòa Thượng Thích Trí Nghiêm

Bấy giờ, Đức Thế Tôn biết các thế giới hoặc Thiên, Ma, Phạm, hoặc các Sa môn, hoặc Bà la môn, hoặc Kiện đạt phược, hoặc A tố lạc, hoặc các Long thần, hoặc các chúng Bồ tát Ma ha tát, là kẻ trụ thân rốt sau nối ngôi tôn vị hoặc tất cả người chẳng phải người đã có duyên thảy đều đã đến nhóm họp, mới bảo với cụ thọ Xá Lợi Tử rằng: Nếu Bồ tát Ma ha tát muốn đối với tất cả pháp bình đẳng giác tất cả tướng, là nên học Bát nhã Ba la mật đa.

Khi đó, Xá Lợi Tử nghe Phật vừa nói, vui mừng nhảy nhót, liền từ chỗ ngồi đứng dậy đến chỗ Phật, đầu lễ hai chân, lệch che vai bên tả, gối bên hữu chấm đất, chấp tay cung kính mà thưa Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn! Vì sao Bồ tát Ma ha tát muốn đối với tất cả pháp bình đẳng giác tất cả tướng mà phải học Bát nhã Ba la mật đa?

Phật bảo cụ thọ Xá Lợi Tử rằng: Xá Lợi Tử! Các Bồ tát Ma ha tát nên lấy vô trụ làm phương tiện, để an trụ Bát nhã Ba la mật đa, là vì sở trụ và năng trụ chẳng khá được vậy. Các Bồ tát Ma ha tát nên lấy vô xả mà làm phương tiện, để viên mãn Bố thí Ba la mật đa, là vì kẻ thí, kẻ cho và của bị thí đều chẳng khá được vậy. Các Bồ tát Ma ha tát nên lấy vô hộ mà làm phương tiện, để viên mãn Tịnh giới Ba la mật đa, là vì tướng phạm và không phạm chẳng khá được vậy. Các Bồ tát Ma ha tát nên lấy vô thủ mà là phương tiện để viên mãn An nhẫn Ba la mật đa, là vì tướng động và bất động chẳng khá được vậy. Các Bồ tát Ma ha tát nên lấy vô cần mà làm phương tiện, để viên mãn Tinh tiến Ba la mật đa, là vì thân và tâm siêng hay lười chẳng khá được vậy. Các Bồ tát Ma ha tát nên lấy vô tư làm phương tiện, để viên mãn Tĩnh lự Ba la mật đa, là vì hữu ý vị hay vô ý vị chẳng khá được vậy. Các Bồ tát Ma ha tát nên lấy vô trước mà làm phương tiện, để viên mãn Bát nhã Ba la mật đa, là vì tánh tướng của các pháp chẳng khá được vậy.

Lại nữa, Xá Lợi Tử! Các Bồ tát Ma ha tát an trụ Bát nhã Ba la mật đa, đem vô sở đắc mà làm phương tiện, để viên mãn: bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi. Vì ba mươi bảy Bồ đề phần pháp nầy đều chẳng khá được vậy. Các Bồ tát Ma ha tát an trụ Bát nhã Ba la mật đa, đem vô sở đắc mà làm phương tiện để viên mãn pháp môn Không giải thoát môn, Vô tướng giải thoát môn và Vô nguyện giải thoát môn, là vì ba môn giải thoát này đều chẳng khá được vậy. Các Bồ tát Ma ha tát an trụ Bát nhã Ba la mật đa, đem vô sở đắc mà làm phương tiện, để viên mãn bốn tĩnh lự, bốn vô lượng, bốn vô sắc định, vì tĩnh lự, vô lượng và vô sắc định đều chẳng khá được vậy. Các Bồ tát Ma ha tát an trụ Bát nhã Ba la mật đa, đem vô sở đắc làm phương tiện, để viên mãn tám giải thoát, tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ, vì giải thoát, thắng xứ thảy cho đến biến xứ đều chẳng khá được vậy.

Các Bồ tát Ma ha tát an trụ Bát nhã Ba la mật đa, đem vô sở đắc mà làm phương tiện, để viên mãn chín tưởng là: Tưởng phình bụng, tưởng nứt da, tưởng chảy mủ, tưởng đỏ bầm, tưởng ứ xanh, tưởng chim mổ nuốt, tưởng lìa tan, tưởng xương sọ, tưởng đốt thiêu và tưởng tất cả thế gian chẳng thể nào bảo tồn được. Vì các tưởng như thế đều chẳng khá được vậy.

Các Bồ tát Ma ha tát an trụ Bát nhã Ba la mật đa, đem vô sở đắc mà làm phương tiện, để nên viên mãn mười tùy niệm là: Phật tùy niệm, Pháp tùy niệm, Tăng tùy niệm, giới tùy niệm, xả tùy niệm, thiên tùy niệm, thở vào ra tùy niệm, nhàm chán tùy niệm, chết tùy niệm và thân tùy niệm. Vì các tùy niệm này đều chẳng khá được vậy.

Các Bồ tát Ma ha tát an trụ Bát nhã Ba la mật đa, đem vô sở đắc mà làm phương tiện, để nên viên mãn mười tưởng là: Tưởng vô thường, tưởng khổ, tưởng vô ngã, tưởng bất tịnh, tưởng chết, tưởng tất cả thế gian chẳng đáng vui, tưởng nhàm ăn, tưởng dứt, tưởng lìa và tưởng diệt. Vì các tưởng như thế đều chăng khá được vậy.

Các Bồ tát Ma ha tát an trụ Bát nhã Ba la mật đa, đem vô sở đắc mà làm phương tiện, để nên viên mãn mười một trí là: trí khổ, trí tập, trí diệt, trí đạo, trí tận, trí vô sanh, trí pháp, trí loại, trí thế tục, trí tha tâm và trí như thuyết. Vì các trí như thế đều chẳng khá được vậy.

Các Bồ tát Ma ha tát an trụ Bát nhã Ba la mật đa, đem vô sở đắc mà làm phương tiện, để nên viên mãn tam ma địa có tầm có từ, tam ma địa không tầm duy từ, tam ma địa không tầm không từ. Vì ba pháp đẳng trì này đều chẳng khá được vậy.

Các Bồ tát Ma ha tát an trụ Bát nhã Ba la mật đa, đem vô sở đắc mà làm phương tiện, để nên viên mãn căn chưa biết sẽ biết, căn đã biết và căn biết đủ. Vì căn như thế đều chẳng khá được vậy.

Các Bồ tát Ma ha tát an trụ Bát nhã Ba la mật đa, đem vô sở đắc mà làm phương tiện, để nên viên mãn quán bất tịnh xứ, quán biến mãn xứ, nhất thiết trí trí và xa ma tha, tỳ bát xá na. Vì năm món như thế đều chẳng khá được vậy.

Các Bồ tát Ma ha tát an trụ Bát nhã Ba la mật đa, đem vô sở đắc mà làm phương tiện, để nên viên mãn bốn nhiếp sự, bốn thắng trụ, ba minh, năm nhãn, sáu thần thông, sáu ba la mật đa. Vì sáu món như thế đều chẳng khá được vậy.

Các Bồ tát Ma ha tát an trụ Bát nhã Ba la mật đa, đem vô sở đắc mà làm phương tiện, để nên viên mãn bảy của thánh, tám giác đại sĩ, chín chỗ hữu tình ở, pháp môn trí đà la ni và môn tam ma địa. Vì năm món như thế đều chẳng khá được vậy.

Các Bồ tát Ma ha tát an trụ Bát nhã Ba la mật đa, đem vô sở đắc mà làm phương tiện, để nên viên mãn mười địa, mười hạnh, mười nhẫn và hai mươi tăng thượng ý lạc. Vì bốn món như thế đều chẳng khá được vậy.

Các Bồ tát Ma ha tát an trụ Bát nhã Ba la mật đa, đem vô sở đắc mà làm phương tiện, để nên viên mãn mười lực của Như Lai, bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, mười tám pháp Phật bất cộng, ba mươi hai tướng đại sĩ và tám mươi tùy hảo. Vì sáu món như thế đều chẳng khá được vậy.

Các Bồ tát Ma ha tát an trụ Bát nhã Ba la mật đa, đem vô sở đắc mà làm phương tiện, để nên viên mãn pháp vô vong thất, tánh hằng trụ xả, nhất thiết trí, đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí và nhất thiết tướng vi diệu trí. Vì sáu pháp như thế đều chẳng khá được vậy.

Các Bồ tát Ma ha tát an trụ Bát nhã Ba la mật đa, đem vô sở đắc mà làm phương tiện, để nên viên mãn đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả và kỳ dư bao nhiêu vô lượng vô biên Phật Pháp. Vì pháp như thế đều chẳng khá được vậy.

Lại nữa, Xá Lợi Tử! Nếu Bồ tát Ma ha tát muốn mau chứng được Nhất thiết trí trí, nên học Bát nhã Ba la mật đa. Nếu Bồ tát Ma ha tát muốn mau viên mãn nhất thiết trí, đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí, nên học Bát nhã Ba la mật đa. Nếu Bồ tát Ma ha tát muốn mau viên mãn nhất thiết hữu tình tâm hành tướng trí, nhất thiết tướng vi diệu trí, nên học Bát nhã Ba la mật đa.

Nếu Bồ tát Ma ha tát muốn bứng gốc tất cả phiền não tập khí, nên học Bát nhã Ba la mật đa. Nếu Bồ tát Ma ha tát muốn vào Bồ tát Chánh tánh ly sanh, nên học Bát nhã Ba la mật đa. Nếu Bồ tát Ma ha tát muốn vượt khỏi bậc Thanh văn và Độc giác, nên học Bát nhã Ba la mật đa. Nếu Bồ tát Ma ha tát muốn trụ bậc Bồ Tát Bất thối chuyển, nên học Bát nhã Ba la mật đa. Nếu Bồ tát Ma ha tát muốn được sáu món nhanh chóng thần thông, nên học Bát nhã Ba la mật đa. Nếu Bồ tát Ma ha tát muốn biết tất cả việc sai khác nơi tâm hành và chỗ đến của hữu tình, nên học Bát nhã Ba la mật đa. Nếu Bồ tát Ma ha tát muốn hơn tất cả trí huệ tác dụng của Thanh văn và Độc giác, nên học Bát nhã Ba la mật đa. Nếu Bồ tát Ma ha tát muốn được tất cả pháp môn đà la ni, môn tam ma địa, nên học Bát nhã Ba la mật đa. Nếu Bồ tát Ma ha tát muốn đem một niệm tùy hỷ cùng tâm, vượt hơn bấy nhiêu bố thí của tất cả Thanh văn và Độc giác, nên học Bát nhã Ba la mật đa. Nếu Bồ tát Ma ha tát muốn đem một niệm tùy hỷ cùng tâm, vượt hơn bấy nhiêu tịnh giới của tất cả Thanh văn và Độc giác, nên học Bát nhã Ba la mật đa. Nếu Bồ tát Ma ha tát muốn đem một niệm tùy hỷ cùng tâm, vượt hơn bấy nhiêu định huệ giải thoát, giải thoát tri kiến của tất cả Thanh văn và Độc giác, nên học Bát nhã Ba la mật đa. Nếu Bồ tát Ma ha tát muốn đem một niệm tùy hỷ cùng tâm, vượt hơn tĩnh lự giải thoát đẳng trì thảy cho đến các thiện pháp khác của tất cả Thanh văn và Độc giác, nên học Bát nhã Ba la mật đa. Nếu Bồ tát Ma ha tát muốn đem một niệm chỗ tu thiện pháp vượt hơn thiện pháp của tất cả dị sanh, Thanh văn và Độc giác, nên học Bát nhã Ba la mật đa.

Nếu Bồ tát Ma ha tát muốn hành chút phần bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự và bát nhã mà vì các hữu tình phương tiện khéo léo hồi hướng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, bèn được vô lượng vô biên công đức, thời nên học Bát nhã Ba la mật đa.

Lại nữa, Xá Lợi Tử! Nếu Bồ tát Ma ha tát muốn cho chỗ tu bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự và bát nhã Ba la mật đa lìa các chướng ngại mau được viên mãn, thời nên học Bát nhã Ba la mật đa. Nếu các Bồ tát Ma ha tát muốn được đời đời thường thấy các Đức Phật, hằng nghe Chánh pháp, được Phật giác ngộ, nhờ Phật nhớ nghĩ dạy răn dạy trao, thời nên học Bát nhã Ba la mật đa. Nếu Bồ tát Ma ha tát muốn được thân Phật, đủ ba mươi hai tướng đại trượng phụ, tám mươi tùy hảo viên mãn trang nghiêm, thời nên học Bát nhã Ba la mật đa.

Nếu Bồ tát Ma ha tát muốn đời đời thường nhớ kiếp sống đời trước, trọn chẳng quên mất tâm Đại Bồ đề, xa lìa bạn ác, gần gũi bạn lành, hằng tu hạnh Bồ tát ma ha tát, thời nên học Bát nhã Ba la mật đa.

Nếu Bồ tát Ma ha tát muốn đời đời đủ đại oai đức, xô chúng ma oán, dẹp các ngoại đạo, thời nên học Bát nhã Ba la mật đa. Nếu Bồ tát Ma ha tát muốn được đời đời xa lìa tất cả phiền não nghiệp chướng, thông đạt các pháp tâm không quái ngại, thời nên học Bát nhã Ba la mật đa.

Nếu Bồ tát Ma ha tát muốn đời đời được thiện tâm, thiện nguyện và thiện hành nối nhau thường không lười bỏ, thời nên học Bát nhã Ba la mật đa. Nếu Bồ tát Ma ha tát muốn sinh vào nhà Phật, vào bực đồng chơn, thường chẳng xa lìa các Đức Phật và Bồ tát, thì nên học Bát nhã Ba la mật đa.

Nếu Bồ tát Ma ha tát muốn đời đời được đầy đủ các tướng hảo đoan nghiêm như Phật, tất cả hũu tình trông thấy vui mừng phát khởi tâm Vô thượng Chánh đẳng chánh giác, mau thành xong được các Phật công đức, thời nên học Bát nhã Ba la mật đa.

Nếu Bồ tát Ma ha tát muốn đem các món thắng thiện căn lực, tùy ý hay dẫn phát đồ thượng diệu cúng cụ để cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen tất cả các Đức Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác, khiến cho các thiện căn chóng được viên mãn, thời nên học Bát nhã Ba la mật đa.

Nếu Bồ tát Ma ha tát muốn thỏa mãn cho tất cả hữu tình những sở cầu: Ăn uống, áo mặc, giường chõng, đồn nằm, bệnh hoạn thuốc men, các món hoa hương, đèn sáng, xe cưỡi, vườn rừng, của cải, lúa gạo, ngọc quý, đồ trang sức báu, kỹ nhạc và kỳ dư các món thượng diệu đồ vui, thời nên học Bát nhã Ba la mật đa.

Lại nữa, Xá Lợi Tử! Nếu Bồ tát Ma ha tát muốn muốn khéo an lập tất cả hữu tình khắp nơi cõi hư không, cõi pháp, cõi đời, đều khiến an trụ bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự bát nhã Ba la mật đa, thời nên học Bát nhã Ba la mật đa. Nếu Bồ tát Ma ha tát muốn được phát khởi một niệm thiện tâm để được công đức, cho đến an ngồi nơi tòa diệu Bồ đề chứng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề cũng chẳng cùng tận, thời nên học Bát nhã Ba la mật đa.

Nếu Bồ tát Ma ha tát muốn được mười phương các Phật thế giới, tất cả Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác và các chúng Bồ tát Ma ha tát chung cùng khen ngợi, thời nên học Bát nhã Ba la mật đa. Nếu Bồ tát Ma ha tát muốn một phen phát tâm, liền có thể khắp đến các cõi mười phương như hằng sa, để cúng dường các Đức Phật, lợi lạc cho hữu tình, thời nên học Bát nhã Ba la mật đa. Nếu Bồ tát Ma ha tát muốn phát ra một tiếng liền có thể khắp nhẫy cảm hóa các cõi mười phương như hằng sa, để ngợi khen các Đức Phật dạy dỗ hữu tình, thời nên học Bát nhã Ba la mật đa.

Nếu Bồ tát Ma ha tát muốn một niệm ngắn an lập tất cả hữu tình trong thế giới các Đức Phật mười phương hằng sa thảy, đều khiến tập học thập thiện nghiệp đạo, thọ tam quy, hộ trì cấm giới, thì nên học Bát nhã Ba la mật đa. Nếu Bồ tát Ma ha tát muốn một niệm ngắn an lập tất cả hữu tình trong thế giới các Đức Phật mười phương hằng sa thảy, đều khiến học tập bốn tĩnh lự, bốn vô lượng tâm, bốn vô sắc định, được năm thần thông, nên học Bát nhã Ba la mật đa. Nếu Bồ tát Ma ha tát muốn một niệm ngắn an lập tất cả hữu tình trong thế giới các Đức Phật mười phương hằng sa thảy, khiến trụ Đại thừa, tu hạnh Bồ tát mà chẳng hủy báng các thừa khác, thời nên học Bát nhã Ba la mật đa. Nếu Bồ tát Ma ha tát muốn nối dòng giống Phật khiến chẳng dứt mất, hộ gia tộc Bồ tát khiến chẳng quay lui, nghiêm tịnh cõi Phật cho chóng hoàn thành, thời nên học Bát nhã Ba la mật đa.

Lại nữa, Xá Lợi Tử! Nếu Bồ tát Ma ha tát muốn thông đạt nội không, ngoại không, nội ngoại không, không không, đại không, thắng nghĩa không, hữu vi không, vô vi không, tất cảnh không, vô tế không, tán không, vô biến dị không, bổn tánh không, tự tướng không, cộng tướng không, nhất thiết pháp không, bất khả đắc không, vô tánh không, tự tánh không, vô tánh tự tánh không, thời nên học Bát nhã Ba la mật đa.

Nếu Bồ tát Ma ha tát muốn thông đạt nhất thiết pháp chơn như, pháp giới tánh, bất hư vọng tánh, bất biến dị tánh, bình đẳng tánh, ly sanh tánh, pháp tánh, pháp định, pháp trụ, thật tế, hư không giới và bất tư nghì giới, thời nên học Bát nhã Ba la mật đa.

Nếu Bồ tát Ma ha tát muốn thông đạt tất cả pháp tận sở hữu tánh, như sở hữu tánh, thời nên học Bát nhã Ba la mật đa. Nếu Bồ tát Ma ha tát muốn thông đạt tánh tất cả pháp nhơn duyên, đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên, thời nên học Bát nhã Ba la mật đa.

Nếu Bồ tát Ma ha tát muốn thông đạt tất cả pháp như huyễn, như mộng, như vang, như tượng, như bóng sáng, như ánh nắng, như không hoa, như thành tầm hương, như việc biến hóa, duy tâm sở hiện cả tánh lẫn tướng đều trống không, thời nên học Bát nhã Ba la mật đa.

Nếu Bồ tát Ma ha tát muốn biết Tam thiên đại thiên thế giới, hư không, đại địa, các núi, biển cả, sông nhỏ, sông lớn, ao chằm, khe, hang, vũng, hồ, địa thủy hỏa phong và các lượng cực vi, thời nên học Bát nhã Ba la mật đa.

Nếu Bồ tát Ma ha tát muốn chẻ một lông ra làm trăm phần, rồi lấy một phần sợi lông cử lên hết những nước trong biển cả, sông lớn nhỏ, ao, chằm, khe, hang, vũng, hồ ở trong Tam thiên đại thiên thế giới, bỏ để vô biên thế giới ở phương khác, mà chẳng xúc hại các sinh loại chủng tộc, thì nên học Bát nhã Ba la mật đa.

Nếu Bồ tát Ma ha tát thấy có kiếp hỏa cháy khắp Tam thiện đại thiên thế giới, cháy suốt trời đất, muốn đem một hơi thổi khiến cho tắt, thời nên học Bát nhã Ba la mật đa. Nếu Bồ tát Ma ha tát thấy có chỗ nương của Tam thiên đại thiên thế giới là phong luân thổi đánh vọt lên, sắp thổi cả Tam thiên đại thiên thế giới: núi Tô mê lô, núi Đại tô mê lô, núi Luân vi, núi Đại luân vi và các núi lớn nhỏ, đại địa các vật thảy, nát như cám tấm, muốn đem một ngón tay ngăn sức gió kia khiến dứt chẳng khởi lên, thì nên học Bát nhã Ba la mật đa.

Nếu Bồ tát Ma ha tát muốn ở trong Tam thiên thế giới một lần ngồi xếp bằng mà đầy nhẫy cả hư không, thời nên học Bát nhã Ba la mật đa.

Nếu Bồ tát Ma ha tát muốn đem một lông buộc lấy Tam thiên đại thiên thế giới, núi Tô mê lô, núi Đại tô mê lô, núi Luân vi, núi Đại luân vi và các núi lớn nhỏ, đại địa các vật, đem vứt qua vô lượng vô số vô biên thế giới phương khác, mà chẳng xúc hại các loại hữu tình, thì nên học Bát nhã Ba la mật đa.

Nếu Bồ tát Ma ha tát muốn đem một món ăn, một hoa, một hương, một tràng, một lọng, một phan, một trướng, một đèn và một kỹ nhạc thảy, để cúng dường cung kính ngợi khen các cõi ở mười phương như hằng hà sa tất cả các Đức Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác và chúng đệ tử, không đâu chẳng đầy đủ, thời nên học Bát nhã Ba la mật đa.

Nếu Bồ tát Ma ha tát muốn bình đẳng an lập các hữu tình ở các cõi mười phương như hằng hà sa, khiến cho trụ nhóm giới, hoặc trụ nhóm định, hoặc trụ nhóm huệ, hoặc trụ nhóm giải thoát, hoặc trụ nhóm giải thoát tri kiến, hoặc an trụ quả Dự lưu, hoặc trụ quả Nhất lai, hoặc trụ quả Bất hoàn, hoăc trụ quả A la hán, hoặc trụ Bồ đề của Độc giác và cho đến hoặc khiến vào cõi Vô dư y bát Niết bàn, thời nên học Bát nhã Ba la mật đa.

Lại nữa, Xá Lợi Tử! Nếu Bồ tát Ma ha tát tu hành Bát nhã Ba la mật đa, năng như thật biết bố thí được đại quả báo như thế, nghĩa là như thật biết bố thí như thế được sinh đại tộc Sát đế lợi, bố thí như thế được sinh đại tộc Bà la môn, bố thí như thế được sinh đại tộc Trưởng giả, bố thí như thế được sinh đại tộc Cư sĩ, bố thí như thế được sinh trời Tứ đại thiên vương chúng, hoặc sinh trời Ba mươi ba, hoặc sinh trời Dạ ma, hoặc sinh trời Đổ sử đa, hoặc sinh trời Lạc biến hóa, hoặc sinh trời Tha hóa tự tại. Nhờ bố thí này mà được Sơ tĩnh lự, hoặc Đệ nhị tĩnh lự, hoặc Đệ tam tĩnh lự, hoặc Đệ tứ tĩnh lự. Nhờ bố thí này mà được định Không vô biên xứ, hoặc định Thức vô biên xứ, hoặc định Vô sở hữu xứ, hoặc định Phi tưởng phi phi tưởng xứ. Nhờ bố thí này mà được ba mươi bảy Bồ đề phần pháp. Nhờ bố thí này mà được ba môn giải thoát. Nhờ bố thí này mà được tám giải thoát, hoặc tám thắng xứ, hoặc chín thứ đệ định, hoặc mười biến xứ. Nhờ bố thí này mà được môn đà la ni, hoặc môn tam ma địa. Nhờ bố thí này mà được vào Bồ tát Chánh tánh ly sanh. Nhờ bố thí này mà được Cực hỷ địa, hoặc Ly cấu địa, hoặc Phát quang địa, hoặc Diệm huệ địa, hoặc Cực nan thắng địa, hoặc Hiện tiền địa, hoặc Viễn hành địa, hoặc Bất động địa, hoặc Thiện huệ địa, hoặc Pháp vân địa. Nhờ bố thí này mà được năm mắt Phật, hoặc sáu thần thông. Nhờ bố thí này mà được Phật mười lực, hoặc bốn vô sở úy, hoặc bốn vô ngại giải, hoặc mười tám pháp Phật bất cộng, hoặc đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả. Nhờ bố thí này mà được ba mươi hai tướng đại trượng phu, hoặc tám mươi tùy hảo. Nhờ bố thí này mà được pháp vô vong thất, hoặc tánh hằng trụ xả. Nhờ bố thí này mà được nhất thiết trí, hoặc đạo tướng trí, hoặc nhất thiết tướng trí. Nhờ bố thí này mà được quả Dự lưu, hoặc quả Nhất lai, hoặc quả Bất hoàn, hoặc quả A la hán, hoặc Bồ đề của Độc giác, hoặc được Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Năng như thật biết: Tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự và bát nhã như thế được đại quả báo cũng lại như vậy.

Lại nữa, Xá Lợi Tử! Nếu Bồ tát Ma ha tát tu hành Bát nhã Ba la mật đa, năng như thật biết: Bố thí phương tiện khéo léo như thế có thể viên mãn Bố thí Ba la mật đa, bố thí phương tiện khéo léo như thế có thể viên mãn Tịnh giới Ba la mật đa, bố thí phương tiện khéo léo như thế có thể viên mãn An nhẫn Ba la mật đa, bố thí phương tiện khéo léo như thế có thể viên mãn Tinh tiến Ba la mật đa, bố thí phương tiện khéo léo như thế có thể viên mãn Tĩnh lự Ba la mật đa, bố thí phương tiện khéo léo như thế có thể viên mãn Bát nhã Ba la mật đa.

Năng như thật biết: Tịnh giới phương tiện khéo léo như thế có thể viên mãn Tịnh giới Ba la mật đa, tịnh giới phương tiện khéo léo như thế có thể viên mãn An nhẫn Ba la mật đa, tịnh giới phương tiện khéo léo như thế có thể viên mãn Tinh tiến Ba la mật đa, tịnh giới phương tiện khéo léo như thế có thể viên mãn Tĩnh lự Ba la mật đa, tịnh giới phương tiện khéo léo như thế có thể viên mãn Bát nhã Ba la mật đa, tịnh giới phương tiện khéo léo như thế có thể viên mãn bố thí Ba la mật đa.

Năng như thật biết: An nhẫn phương tiện khéo léo như thế có thể viên mãn An nhẫn Ba la mật đa, an nhẫn phương tiện khéo léo như thế có thể viên mãn Tinh tiến Ba la mật đa, an nhẫn phương tiện khéo léo như thế có thể viên mãn Tĩnh lự Ba la mật đa, an nhẫn phương tiện khéo léo như thế có thể viên mãn Bát nhã Ba la mật đa, an nhẫn phương tiện khéo léo như thế có thể viên mãn Bố thí Ba la mật đa, an nhẫn phương tiện khéo léo như thế có thể viên mãn Tịnh giới Ba la mật đa.

Năng như thật biết: Tinh tiến phương tiện khéo léo như thế có thể viên mãn Tinh tiến Ba la mật đa, tinh tiến phương tiện khéo léo như thế có thể viên mãn Tĩnh lự Ba la mật đa, tinh tiến phương tiện khéo léo như thế có thể viên mãn Bát nhã Ba la mật đa, tinh tiến phương tiện khéo léo như thế có thể viên mãn Bố thí Ba la mật đa, tinh tiến phương tiện khéo léo như thế có thể viên mãn Tịnh giới Ba la mật đa, tinh tiến phương tiện khéo léo như thế có thể viên mãn An nhẫn Ba la mật đa.

Năng như thật biết: Tĩnh lự phương tiện khéo léo như thế có thể viên mãn Tĩnh lự Ba la mật đa, tĩnh lự phương tiện khéo léo như thế có thể viên mãn Bát nhã Ba la mật đa, tĩnh lự phương tiện khéo léo như thế có thể viên mãn Bố thí Ba la mật đa, tĩnh lự phương tiện khéo léo như thế có thể viên mãn Tịnh giới Ba la mật đa, tĩnh lự phương tiện khéo léo như thế có thể viên mãn An nhẫn Ba la mật đa, tĩnh lự phương tiện khéo léo như thế có thể viên mãn Tinh tiến Ba la mật đa,

Năng như thật biết: Bát nhã phương tiện khéo léo như thế có thể viên mãn Bát nhã Ba la mật đa, bát nhã phương tiện khéo léo như thế có thể viên mãn Bố thí Ba la mật đa, bát nhã phương tiện khéo léo như thế có thể viên mãn Tịnh giới Ba la mật đa, bát nhã phương tiện khéo léo như thế có thể viên mãn An nhẫn Ba la mật đa, bát nhã phương tiện khéo léo như thế có thể viên mãn Tinh tiến Ba la mật đa, bát nhã phương tiện khéo léo như thế có thể viên mãn Tĩnh lự Ba la mật đa.

Khi đó, Xá Lợi Phất thưa Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn! Vì sao Bồ tát Ma ha tát tu hành Bát nhã Ba la mật đa, năng như thật biết bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự và bát nhã do phương tiện khéo léo vậy, mà có thể viên mãn Bố thí, Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tiến, Tĩnh lự và Bát nhã Ba la mật đa.

Phật bảo cụ thọ Xá Lợi Phất rằng: Các Bồ tát Ma ha tát tu hành Bát nhã Ba la mật đa, mà năng như thât biết là nếu Bồ tát Ma ha tát lấy vô sở đắc mà làm phương tiện tu hành bố thí Ba la mật đa, rõ thấu tất cả kẻ thí, kẻ nhận và những vật bị thí đều chẳng khá được. Như vậy bố thí phương tiện khéo léo năng mãn Bố thí, Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tiến, Tĩnh lự, Bát nhã Ba la mật đa.

Nếu Bồ tát Ma ha tát lấy vô sở đắc mà làm phương tiện tu hành tịnh giới Ba la mật đa, rõ thấu tất cả tướng phạm và không phạm đều chẳng khá được. Như vậy tịnh giới phương tiện khéo léo năng mãn Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tiến, Tĩnh lự, Bát nhã, Bố thí Ba la mật đa.

Nếu Bồ tát Ma ha tát lấy vô sở đắc mà làm phương tiện tu hành an nhẫn Ba la mật đa, rõ thấu tất cả tướng động, bất động mà chẳng khá được. Như vậy an nhẫn phương tiện khéo léo năng mãn An nhẫn, Tinh tiến, Tĩnh lự, Bát nhã, Bố thí, Tịnh giới Ba la mật đa.

Nếu Bồ tát Ma ha tát lấy vô sở đắc mà làm phương tiện tu hành tinh tiến Ba la mật đa, rõ thấu tất cả thân và tâm siêng hay lười đều chẳng khá được. Như vậy tinh tiến phương tiện khéo léo năng mãn Tinh tiến, Tĩnh lự, Bát nhã, Bố thí, Tịnh giới, An nhẫn Ba la mật đa..

Nếu Bồ tát Ma ha tát lấy vô sở đắc mà làm phương tiện tu hành tĩnh lự Ba la mật đa, rõ thấu tất cả có ý vị hay không ý vị đều chẳng khá được. Như vậy tĩnh lự phương tiện khéo léo năng mãn Tĩnh lự, Bát nhã, Bố thí, Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tiến Ba la mật đa.

Nếu Bồ tát Ma ha tát lấy vô sở đắc mà làm phương tiện, tu hành bát nhã Ba la mật đa, rõ thấu tất cả các pháp hoặc tánh hoặc tướng đều chẳng khá được. Như vậy Bát nhã phương tiện khéo léo năng mãn Bát nhã, Bố thí, Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tiến, Tĩnh lự Ba la mật đa.

Lại nữa, Xá Lợi Tử! Nếu Bồ tát Ma ha tát muốn được bao nhiêu công đức của tất cả Như Lai Ứng Cúng Chánh Đẳng Giác quá khứ, hiện tại và vị lai, thời nên học Bát nhã Ba la mật đa. Nếu Bồ tát Ma ha tát muốn được đi đến khắp bờ bên kia của các pháp hữu vi vô vi, thời nên học Bát nhã Ba la mật đa. Nếu Bồ tát Ma ha tát muốn cùng tận các pháp chơn như, pháp giới, pháp tánh, vô sanh, thực tế ở quá khứ, vị lai và hiện tại, thời nên học Bát nhã Ba la mật đa.

Nếu Bồ tát Ma ha tát muốn cùng với tất cả Thanh văn và Độc giác mà làm kẻ dẫn đầu, thời nên học Bát nhã Ba la mật đa. Nếu Bồ tát Ma ha tát muốn cùng với tất cả các Đức Phật mà làm kẻ thân thị giả, thời nên học Bát nhã Ba la mật đa. Nếu Bồ tát Ma ha tát muốn cùng với Đức Phật mà làm kẻ nội quyến thuộc, thời nên học Bát nhã Ba la mật đa.

Nếu Bồ tát Ma ha tát muốn được đời đời đầy đủ đại quyến thuộc, thời nên học Bát nhã Ba la mật đa. Nếu Bồ tát Ma ha tát muốn cùng với Bồ tát thường làm quyến thuộc, thời nên học Bát nhã Ba la mật đa.

Nếu Bồ tát Ma ha tát muốn thanh tịnh thân khí để kham thọ thế gian cúng dường cung kính, thời nên học Bát nhã Ba la mật đa. Nếu Bồ tát Ma ha tát muốn xô dẹp hẳn lòng xan tham, nên học Bát nhã Ba la mật đa. Nếu Bồ tát Ma ha tát muốn vĩnh viễn chẳng khởi các lòng phạm giới, nên học Bát nhã Ba la mật đa. Nếu Bồ tát Ma ha tát muốn trừ bỏ hẳn các lòng hờn giận, nên học Bát nhã Ba la mật đa. Nếu Bồ tát Ma ha tát muốn dứt bỏ hẳn các lòng biếng trễ, nên học Bát nhã Ba la mật đa. Nếu Bồ tát Ma ha tát muốn lặng dứt hẳn các lòng tán loạn, nên học Bát nhã Ba la mật đa. Nếu Bồ tát Ma ha tát muốn xa hẳn các lòng ác huệ, nên học Bát nhã Ba la mật đa.

Nếu Bồ tát Ma ha tát muốn khắp an lập tất cả hữu tình ở việc thí tánh phước nghiệp, giới tánh phước nghiệp, tu tánh phước nghiệp, nơi việc cúng hầu phước nghiệp và nơi việc có chỗ nương phước nghiệp, thời nên học Bát nhã Ba la mật đa. Nếu Bồ tát Ma ha tát muốn được năm mắt là mắt thịt, mắt trời, mắt huệ, mắt pháp và mắt Phật, thời nên học Bát nhã Ba la mật đa.

Lại nữa, Xá Lợi Tử! Nếu Bồ tát Ma ha tát muốn đem thiên nhãn để thấy khắp thế giới các Phật, tất cả các Đức Như Lai Ứng Cúng Chánh Đẳng Giác ở mười phương hằng hà sa thảy, thời nên học Bát nhã Ba la mật đa. Nếu Bồ tát Ma ha tát muốn đem thiên nhĩ để nghe khắp thế giới các Phật, tất cả các Đức Như Lai Ứng Cúng Chánh Đẳng Giác thuyết lên Chánh pháp ở mười phương hằng hà sa thảy, thời nên học Bát nhã Ba la mật đa.

Nếu Bồ tát Ma ha tát muốn như thật biết pháp tâm và tâm sở của tất cả các Đức Như Lai Ứng Cúng Chánh Đẳng Giác ở các cõi mười phương như hằng hà sa, thời nên học Bát nhã Ba la mật đa. Nếu Bồ tát Ma ha tát muốn ở thế giới các Phật trong mười phương hằng hà sa thảy, mỗi chỗ mỗi chỗ để nghe Chánh pháp thường không lười bỏ, tùy pháp đã được nghe cho đến Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, trọn chẳng quên mất, thời nên học Bát nhã Ba la mật đa.

Nếu Bồ tát Ma ha tát muốn thấy các thứ cõi Phật thế giới mười phương ở đời quá khứ, vị lai và hiện tại, thời nên học Bát nhã Ba la mật đa. Nếu Bồ tát Ma ha tát muốn ở đời quá khứ, vị lai và hiện tại mười phương các Đức Phật thuyết ra tất cả: Khế kinh, Ứng tụng, Ký biệt, Phúng tụng, Tự thuyết, Nhân duyên, Bản sự, Bổn sanh, Phương quảng, Hy pháp, Thí dụ và Luận nghị; các Thanh văn thảy, hoặc nghe chẳng nghe, đều có thể thông đạt nghĩa thú rất thẳm sâu, thì nên học Bát nhã Ba la mật đa.

Nếu Bồ tát Ma ha tát muốn ở đời quá khứ, vị lai và hiện tại các Đức Phật mười phương nói ra pháp môn, tự mình năng thọ trì đọc tụng thông suốt, khéo hiểu rõ nghĩa thú, vì kẻ khác rộng giải nói dạy, thời nên học Bát nhã Ba la mật đa.

Nếu Bồ tát Ma ha tát muốn ở đời quá khứ, vị lai và hiện tại các Đức Phật mười phương nói ra pháp môn, tự mình năng như thật như thuyết tu hành, cũng năng phương tiện khuyên kẻ khác như thật như thuyết tu hành, thời nên học Bát nhã Ba la mật đa.

Nếu Bồ tát Ma ha tát muốn ở thế giới tối tăm nơi mười phương hằng hà sa thảy và ở trong chỗ trung gian của thế giới mà ánh sáng nhật nguyệt thảy chỗ chẳng soi thấu, vì làm sáng chói, thời nên học Bát nhã Ba la mật đa. Nếu Bồ tát Ma ha tát muốn ở thế giới ngu ám trong mười phương hằng hà sa thảy, chúng hữu tình ở trong ấy tà kiến lắm thạnh: chẳng tin ác hành, chẳng tin diệu hành, chẳng tin quả dị thục của ác hành diệu hành, chẳng tin đời trước, chẳng tin đời sau, chẳng tin khổ đế, chẳng tin tập đế, chẳng tin diệt đế, chẳng tin đạo đế, chẳng tin bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã, hết thảy các hành năng được quả báo thế gian và xuất thế gian, chẳng nghe tên Phật tên Pháp tên Tăng, phương tiện khai hóa khiến khởi sinh Chánh kiến, nghe danh Tam bảo vui mừng tin thọ, nới bỏ các ác hành tu điều lành, thời nên học Bát nhã Ba la mật đa.

Nếu Bồ tát Ma ha tát muốn đem oai lực của mình khiến hữu tình trong thế giới mười phương hằng hàsa thảy: kẻ mù thấy được, kẻ điếc nghe được, kẻ câm nói được, kẻ cuồng nhớ được, kẻ loạn được định, kẻ nghèo được giàu, kẻ trần được áo, kẻ đói được ăn, kẻ khát được uống, kẻ bệnh được lành, kẻ xấu được lịch đẹp, kẻ hình tàn tật được đầy đủ, kẻ căn khuyết được viên mãn, kẻ mê ngất được tỉnh và kẻ mỏi mệt được yên khỏe, thời nên học Bát nhã Ba la mật đa.

Nếu Bồ tát Ma ha tát muốn đem oai lực của mình khiến hữu tình trong thế giới mười phương hằng hà sa thảy, từ tâm đối nhau như cha mẹ, như anh như em, như chị như em, như bạn, như thân thuộc, chẳng trái lẫn nhau, lần lượt vì làm lợi ích an vui cho nhau, thời nên học Bát nhã Ba la mật đa. Nếu Bồ tát Ma ha tát muốn đem oai lực của mình khiến hữu tình trong mười phương thết giới hằng hà sa thảy, kẻ đang ở ác thú đều thoát ác thú sanh về thiện thú, kẻ đang ở thiện thú thường ở thiện thú mà chẳng đọa ác thú, thời nên học Bát nhã Ba la mật đa.

Nếu Bồ tát Ma ha tát muốn đem oai lực của mình khiến hữu tình trong thế giới mười phương hằng hà sa thảy, kẻ tập luyện ác nghiệp đều tu hành thiện nghiệp thường không nhàm mỏi, thời nên học Bát nhã Ba la mật đa. Nếu Bồ tát Ma ha tát muốn đem oai lực của mình khiến hữu tình trong thế giới mười phương hằng hà sa thảy, các kẻ phạm giới đều trụ nhóm giới, các kẻ tán loạn đều trụ nhóm định, các kẻ ngu si đều trụ nhóm huệ, các kẻ chưa được trụ nhóm giải thoát đều trụ nhóm giải thoát, kẻ chưa được giải thoát tri kiến đều trụ nhóm giải thoát tri kiến, thời nên học Bát nhã Ba la mật đa.

Nếu Bồ tát Ma ha tát muốn đem oai lực của mình khiến hữu tình trong thế giới mười phương hằng hà sa thảy, kẻ chưa thấy Đế lý khiến cho được thấy mà an trụ quả Dự lưu, hoặc quả Nhất Lai, hoặc quả Bất hoàn, hoặc khiến chứng được quả A la hán, hoặc khiến chứng được Độc giác Bồ đề, hoặc khiến chứng được cho đến Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, thời nên học Bát nhã Ba la mật đa. Nếu Bồ tát Ma ha tát muốn học thù thắng oai nghi của các Đức Phật, để khiến các hữu tình xem đó không chán, dứt tất cả ác, sinh tất cả thiện, thời nên học Bát nhã Ba la mật đa.

Lại nữa, Xá Lợi Tử! Nếu Bồ tát Ma ha tát tác lên suy nghĩ này: Ta ở thời nào được như voi chúa xem, vì chúng mà thuyết pháp dung nghi nghiêm nghị? Bồ tát Ma ha tát ấy muốn thành tựu việc này, thời nên học Bát nhã Ba la mật đa. Nếu Bồ tát Ma ha tát tác lên suy nghĩ này: Ta ở thời nào nghiệp thân ngữ ý thảy đều thanh tịnh, tùy theo trí huệ mà hành? Bồ tát Ma ha tát ấy muốn thành tựu việc này thời, nên học Bát nhã Ba la mật đa.

Nếu Bồ tát Ma ha tát tác lên suy nghĩ này: Ta ở thời nào chân chẳng đạp đất như lượng bốn ngón, tự tại mà đi? Bồ tát Ma ha tát ấy muốn thành tựu việc này, thời nên học Bát nhã Ba la mật đa. Nếu Bồ tát Ma ha tát tác lên suy nghĩ này: Ta ở thời nào sẽ được vô lượng trăm ngàn trăm ức muôn ức trời Tứ đại vương chúng, trời Ba mươi ba, trời Dạ ma, trời Đổ sử đa, trời Lạc biến hóa, trời Tha hóa tự tại, trời Phạm chúng, trời Phạm phụ, trời Phạm hội, trời Đại phạm, trời Quang, trời Thiểu quang, trời Vô lượng quang, trời Cực quang tịnh, trời Tịnh, trời Thiểu tịnh, trời Vô lượng tịnh, trời Biến tịnh, trời Quảng, trời Thiểu quảng, trời Vô lượng quảng, trời Quảng quả, trời Vô phiền, trời Vô nhiệt, trời Thiện hiện, trời Thiện kiến, trời Sắc cứu cánh, cùng các Long thần cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen, mà dắt nhau đến cội Bồ đề để đi vòng quanh? Bồ tát Ma ha tát ấy muốn thành tựu việc này, thời nên học Bát nhã Ba la mật đa.

Nếu Bồ tát Ma ha tát tác lên suy nghĩ này: Ta ở thời nào sẽ được vô lượng trăm ngàn trăm ức muôn ức trời Tứ đại vương chúng cho đến trời Sắc cứu cánh và các Long Thần ở dưới cội Bồ đề lấy Bảo y làm tòa? Bồ tát Ma ha tát ấy muốn thành tựu việc này, thì nên học Bát nhã Ba la mật đa.

Nếu Bồ tát Ma ha tát tác lên suy nghĩ này: Ta ở thời nào sẽ ngồi xếp bằng tréo chân dước cội Bồ đề, rồi lấy các diệu tướng mà trang nghiêm nơi tay và đập mạnh xuống đại địa khiến cho vị địa thần kia và các quyến thuộc đồng thời vọt hiện lên vì làm chứng minh? Bồ tát Ma ha tát ấy muốn thành tựu thì nên học Bát nhã Ba la mật đa.

Nếu Bồ tát Ma ha tát tác lên suy nghĩ này: Ta ở thời nào, ngồi cội Bồ đề hàng phục các ma, chứng được Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề? Bồ tát Ma ha tát ấy muốn thành tựu việc này, thời nên học Bát nhã Ba la mật đa.

Nếu Bồ tát Ma ha tát tác lên suy nghĩ này: Ta ở thời nào chứng được Chánh đẳng giác rồi, tùy chỗ địa phương, đi đứng ngồi nằm, đều là kim cương? Bồ tát Ma ha tát ấy muốn thành tựu việc này, thời nên học Bát nhã Ba la mật đa.

Nếu Bồ tát Ma ha tát tác lên suy nghĩ này: Ta ở thời nào sẽ bỏ ngôi nước, nội ngày xuất gia liền thành Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, cũng tức ngày đó quay xe diệu pháp, tức khiến vô lượng vô số hữu tình xa trần lìa biển khổ sinh tịnh pháp nhãn. Lại khiến vô lượng vô số hữu tình hết hẳn các lậu, tâm huệ giải thoát. Cũng khiến vô lượng vô số hữu tình đều đối Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề được chẳng trở lui. Bồ tát Ma ha tát ấy muốn thành tựu việc này, thời nên học Bát nhã Ba la mật đa.

Nếu Bồ tát Ma ha tát tác lên suy nghĩ này: Ta ở thời nào sẽ được Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, vô lượng vô số Thanh văn, Bồ tát làm chúng đệ tử. Một thời thuyết pháp, vô lượng vô số các loại hữu tình chẳng khởi nơi tòa, đồng thời chứng được quả A la hán, vô lượng vô số các loại hữu tình chẳng khởi nơi tòa, đồng đối với Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề được Bất thối chuyển? Bồ tát Ma ha tát ấy muốn thành tựu việc này, thời nên học Bát nhã Ba la mật đa.

Nếu Bồ tát Ma ha tát tác lên suy nghĩ này: Ta ở thời nào thọ lượng vô tận, thân có vô lượng vô biên quang minh tướng hảo trang nghiêm, kẻ xem không chán, khi đi tuy có hoa sen ngàn cánh tự nhiên vọt hiện lên hằng đỡ nơi chân, mà cũng khiến trên đất hiện lên dấu ngàn vầng tròn. Giở chân bước đi đại địa chấn động, nhưng chẳng nhiễu não hữu tình nơi đất. Mỗi khi muốn đoái xoay là cả thân đều chuyển theo, chân đi giẫm đến chỗ nào đều thấu mé kim cương như lượng bánh xe, đất cũng tùy mà chuyển theo. Bồ tát Ma ha tát ấy muốn thành tựu việc này, thời nên học Bát nhã Ba la mật đa.

Nếu Bồ tát Ma ha tát tác lên suy nghĩ này: Ta ở thời nào tất cả thân tướng lóng đốt đều phóng ra vô lượng vô số ánh sáng soi khắp mười phương vô biên thế giới, tùy soi đến chỗ nào vì các hữu tình mà làm đại lợi ích? Bồ tát Ma ha tát ấy muốn thành tựu việc này, thì nên học Bát nhã Ba la mật đa.

Nếu Bồ tát Ma ha tát tác lên suy nghĩ này: Ta ở thời nào sẽ được Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, trong cõi Phật ta không có tất cả những tên tham dục, sân nhuế, ngu si thảy, cũng chẳng nghe có địa ngục, bàng sanh, quỷ giới và ác thú? Bồ tát Ma ha tát ấy muốn thành tựu việc này, thì nên học Bát nhã Ba la mật đa.

Nếu Bồ tát Ma ha tát tác lên suy nghĩ này: Ta ở thời nào sẽ được Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, trong cõi Phật ta có các loại hữu tình thành tựu diệu huệ như các cõi Phật khác. Mỗi hằng khởi lên nghĩ rằng: Bố thí, điều phục, an nhẫn, dũng tiến, tịch tĩnh và đế quán, lìa các buông lung, siêng tu phạm hạnh, với các hữu tình từ bi hỷ xả, chẳng xúc hại nhau, đâu chẳng lành thay? Bồ tát Ma ha tát ấy muốn thành tựu việc này, thời nên học Bát nhã Ba la mật đa.

Nếu Bồ tát Ma ha tát tác lên suy nghĩ này: Ta ở thời nào sẽ được Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, trong cõi Phật ta có các loại hữu tình trọn nên các món công đức thù thắng, được các Đức Phật và Bồ tát trong các cõi Phật khác đều cùng ngợi khen? Bồ tát Ma ha tát ấy muốn thành tựu việc này, thì nên học Bát nhã Ba la mật đa.

Nếu Bồ tát Ma ha tát tác lên suy nghĩ này: Ta ở thời nào sẽ được Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, việc giáo hóa đã chu toàn, sau khi vào Niết bàn, Chánh pháp không có thời kỳ diệt tận, để thường vì hữu tình làm việc lợi ích? Bồ tát Ma ha tát ấy muốn thành tựu việc này, thời nên học Bát nhã Ba la mật đa.

Nếu Bồ tát Ma ha tát tác lên suy nghĩ này: Ta ở thời nào sẽ được Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, các loại hữu tình ở trong thế giới mười phương đều như hằng hà sa thảy, kẻ nghe danh hiệu Ta quyết được Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề? Bồ tát Ma ha tát ấy muốn thành tựu việc này, thời nên học Bát nhã Ba la mật đa.

Xá Lợi Tử! Các Bồ tát Ma ha tát muốn được những bao công đức hiếm có vô lượng vô số bất khả tư nghì này thảy, thời nên học Bát nhã Ba la mật đa.Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
100,293,474