Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Quyển Thứ 302: Hội thứ nhất Phẩm Công Đức Khó Nghe thứ 39-6

17/04/201319:19(Xem: 15149)
Quyển Thứ 302: Hội thứ nhất Phẩm Công Đức Khó Nghe thứ 39-6

Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa - Tập 13

Quyển Thứ 302: Hội thứ nhất Phẩm Công Đức Khó Nghe thứ 39-6

Hòa Thượng Thích Trí Nghiêm

Nguồn: Hòa Thượng Thích Trí Nghiêm

Cụ thọ Thiện Hiện lại thưa Phật rằng: Bạch Thế Tôn! Bát nhã Ba la mật đa như thế là nhóm thanh tịnh?

Phật nói: Như vậy. Thiện Hiện! Sắc thanh tịnh nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh, thọ tưởng hành thức thanh tịnh nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh. Thiện Hiện! Nhãn xứ thanh tịnh nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh, nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ thanh tịnh nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh. Thiện Hiện! Sắc xứ thanh tịnh nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh, thanh hương vị xúc pháp xứ thanh tịnh nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh

Thiện Hiện! Nhãn giới thanh tịnh nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh; sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh. Thiện Hiện! Nhĩ giới thanh tịnh nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh; thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh. Thiện Hiện! Tỷ giới thanh tịnh nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh; hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh. Thiện Hiện! Thiệt giới thanh tịnh nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh; vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh. Thiện Hiện! Thân giới thanh tịnh nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh; xúc giới, thân thức giới và thân xúc, thân xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh nên Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh. Thiện Hiện! Y

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn