Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: Nguyên Tạng   

Quyển Thứ 328: Hội thứ nhất Phẩm Xảo Phương Tiện thứ 50-1

18/04/201311:23(Xem: 17793)
Quyển Thứ 328: Hội thứ nhất Phẩm Xảo Phương Tiện thứ 50-1

Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa - Tập 14

Quyển Thứ 328: Hội thứ nhất Phẩm Xảo Phương Tiện thứ 50-1

Hòa Thượng Thích Trí Nghiêm

Nguồn: Hòa Thượng Thích Trí Nghiêm

Bấy giờ, cụ thọ Thiện Hiện thưa Phật rằng: Bạch Thế Tôn! Vị Bất thối chuyển Bồ tát Ma ha tát này trọn nên nhóm quảng đại thắng công đức. Bạch Thế Tôn! Vị Bất thối chuyển Bồ tát Ma ha tát này trọn nên nhóm vô lượng thắng công đức. Bạch Thế Tôn! Vị Bất thối chuyển Bồ tát Ma ha tát này trọn nên nhóm vô biên thắng công đức. Bạch Thế Tôn! Vị Bất thối chuyển Bồ tát Ma ha tát này trọn nên nhóm vô số bất khả tư nghì thắng công đức?

Phật nói: Thiện Hiện! Như vậy, như vậy. Như lời ngươi vừa nói. Vị Bất thối chuyển Bồ tát Ma ha tát này trọn nên nhóm thắng công đức quảng đại vô lượng vô biên, chẳng thể đếm, khó nghĩ bàn. Sở dĩ vì sao? Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát này đã được trí quảng đại vô lượng vô biên, chẳng thể đếm, khó nghĩ bàn, chẳng chung Thanh văn và Độc giác. Bồ tát Ma ha tát này trụ trong trí đây, dẫn phát bốn vô ngại giải thù thắng. Do bốn vô ngại giải thù thắng đây, thế gian, trời, người, a tố lạc thảy không thể vấn nạn khiến trí huệ biện tài Bồ tát này đến cùng tận được.

Cụ thọ Thiện Hiện lại thưa Phật rằng: Bạch Thế Tôn! Có thể lấy kiếp như cát Căng già thuyết các hành trạng tướng vị Bất thối chuyển Bồ tát Ma ha tát. Do đã thuyết các hành trạng tướng đây, hiển vị Bất thối chuyển Bồ tát Ma ha tát trọn nên các thứ công đức thù thắng. Cuối xin Như Lai Ư

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
100,247,658