Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: Nguyên Tạng   

Quyển Thứ 367: Hội thứ nhất Phẩm Khắp Học Ðạo thứ 64 - 2

18/04/201312:45(Xem: 16592)
Quyển Thứ 367: Hội thứ nhất Phẩm Khắp Học Ðạo thứ 64 - 2

Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa

Quyển Thứ 367: Hội thứ nhất Phẩm Khắp Học Đạo thứ 64 - 2

Hòa Thượng Thích Trí Nghiêm

Nguồn: Hòa Thượng Thích Trí Nghiêm

Bấy giờ, cụ thọ Thiện Hiện thưa Phật rằng: Bạch Thế Tôn! Pháp hữu tánh hãy năng hiện chứng vô tánh chăng? Chẳng chứng, Thiện Hiện. Bạch Thế Tôn! Pháp vô tánh hãy năng hiện chứng hữu tánh chăng? Chẳng chứng, Thiện Hiện. Bạch Thế Tôn! Pháp hữu tánh hãy năng hiện chứng hữu tánh chăng? Chẳng chứng, Thiện Hiện. Bạch Thế Tôn! Pháp vô tánh hãy năng hiện chứng vô tánh chăng? Chẳng chứng, Thiện Hiện. Bạch Thế Tôn! Nếu vậy, lẽ cũng hữu tánh chẳng năng hiện quán vô tánh, vô tánh chẳng năng hiện quán hữu tánh, hữu tánh chẳng năng hiện quán hữu tánh, vô tánh chẳng năng hiện quán vô tánh, chừng không có Thế Tôn chẳng được hiện quán? Phật nói: Thiện Hiện! Có được hiện quán, nhưng lìa bốn câu. Bạch Thế Tôn! Vì sao có được hiện quán, nhưng lìa bốn câu? Thiện Hiện! Phi hữu phi vô tuyệt các hý luận, mới gọi hiện quán, được cũng như thế. Vậy nên. Ta nói có được hiện quán. nhưng lìa bốn câu.

Bấy giờ, cụ thọ Thiện Hiện thưa Phật rằng: Bạch Thế Tôn! Bồ tát Ma ha tát lấy gì làm hý luận? Phật nói: Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát quán sắc hoặc thường hoặc vô thường đấy là hý luận, quán thọ tưởng hành thức hoặc thường hoặc vô thường đấy là hý luận. Quán sắc hoặc vui hoặc khổ đấy là hý luận, quán thọ tưởng hành thức hoặc vui hoặc khổ đấy là hý luận. Quán sắc hoặc ngã hoặc vô ngã đấy là hý luận, quán thọ tưởng hành thức hoặc ngã hoặc vô ngã đấy là hý luận. Quán sắc hoặc tịnh hoặc bất tịnh đấy là hý luận, quán thọ tưởng hành thức hoặc tịnh hoặc bất tịnh đấy là hý luận. Quán sắc hoặc vắng lặng hoặc chẳng vắng lặng đấy là hý luận, quán thọ tưởng hành thức hoặc vắng lặng hoặc chẳng vắng lặng đấy là hý luận. quán sắc hoặc xa lìa hoặc chẳng xa lìa đấy là hý luận, quán thọ tưởng hành thức hoặc xa lìa hoặc chẳng xa lìa đấy là hý luận. Quán sắc hoặc đây bị biết khắp hoặc chẳng bị biết khắp đấy là hý luận, quán thọ tưởng hành thức hoặc đây bị biết khắp hoặc chẳng bị biết khắp đấy là hý luận.

Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát quán nhãn xứ hoặc thường hoặc vô thường đấy là hý luận, quán nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ hoặc thường hoặc vô thường đấy là hý luận, quán nhãn xứ hoặc vui hoặc khổ đấy là hý luận, quán nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ hoặc vui hoặc khổ đấy là hý luận. Quán nhãn xứ hoặc ngã hoặc vô ngã đấy là hý luận, quán nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ hoặc ngã hoặc vô ngã đấy là hý luận, quán nhãn xứ hoặc tịnh hoặc bất tịnh đấy là hý luận, quán nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ hoặc tịnh hoặc bất tịnh đấy là hý luận. Quán nhãn xứ hoặc vắng lặng hoặc chẳng vắng lặng đấy là hý luận, quán nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ hoặc vắng lặng hoặc chẳng vắng lặng đấy là hý luận. Quán nhãn xứ hoặc xa lìa hoặc chẳng xa lìa đấy là hý luận, quán nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ hoặc xa lìa hoặc chẳng xa lìa đấy là hý luận. Quán nhãn xứ hoặc đây bị biết khắp hoặc chẳng bị biết khắp đấy là hý luận, quán nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ hoặc đây bị biết khắp hoặc chẳng bị biết khắp đấy là hý luận.

Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát quán sắc xứ hoặc thường hoặc vô thường đấy là hý luận, quán thanh hương vị xúc pháp xứ hoặc thường hoặc vô thường đấy là hý luận. Quán sắc xứ hoặc vui hoặc khổ đây là hý luận, quán thanh hương vị xúc pháp xứ hoặc vui hoặc khổ đấy là hý luận. Quán sắc xứ hoặc ngã hoặc vô ngã đấy là hý luận, quán thanh hương vị xúc pháp xứ hoặc ngã hoặc vô ngã đấy là hý luận. Quán sắc xứ hoặc tịnh hoặc bất tịnh đấy là hý luận, quán thanh hương vị xúc pháp xứ hoặc tịnh hoặc bất tịnh đấy là hý luận. Quán sắc xứ hoặc vắng lặng hoặc chẳng vắng lặng đấy là hý luận, quán thanh hương vị xúc pháp xứ hoặc vắng lặng hoặc chẳng vắng lặng đấy là hý luận. Quán sắc xứ hoặc xa lìa hoặc chẳng xa lìa đấy là hý luận, quán thanh hương vị xúc pháp xứ hoặc xa lìa hoặc chẳng xa lìa đấy là hý luận. Quán sắc xứ hoặc đây bị biết khắp hoặc chẳng bị biết khắp đấy là hý luận, quán thanh hương vị xúc pháp xứ hoặc đây bị biết khắp hoặc chẳng bị biết khắp đấy là hý luận.

Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát quán nhãn giới hoặc thường hoặc vô thường đấy là hý luận, quán nhĩ tỷ thiệt thân ý giới hoặc thường hoặc vô thường đấy là hý luận. Quán nhãn giới hoặc vui hoặc khổ đấy là hý luận, quán nhĩ tỷ thiệt thân ý giới hoặc vui hoặc khổ đây là hý luận. Quán nhãn giới hoặc ngã hoặc vô ngã đấy là hý luận, quán nhĩ tỷ thiệt thân ý giới hoặc ngã hoặc vô ngã đấy là hý luận. Quán nhãn giới hoặc tịnh hoặc bất tịnh đấy là hý luận, quán nhĩ tỷ thiệt thân ý giới hoặc tịnh hoặc bất tịnh đấy là hý luận. Quán nhãn giới hoặc vắng lặng hoặc chẳng vắng lặng đấy là hý luận, quán nhĩ tỷ thiệt thân ý giới hoặc vắng lặng hoặc chẳng vắng lặng đấy là hý luận. Quán nhãn giới hoặc xa lìa hoặc chẳng xa lìa đấy là hý luận, quán nhĩ tỷ thiệt thân ý giới hoặc xa lìa hoặc chẳng xa lìa đấy là hý luận. Quán nhãn giới hoặc đây bị biết khắp hoặc chẳng bị biết khắp đấy là hý luận, quán nhĩ tỷ thiệt thân ý giới hoặc đây bị biết khắp hoặc chẳng bị biết khắp đấy là hý luận.

Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát quán sắc giới hoặc thường hoặc vô thường đấy là hý luận, quán thanh hương vị xúc pháp giới hoặc thường hoặc vô thường đấy là hý luận. Quán sắc giới hoặc vui hoặc khổ đấy là hý luận, quán thanh hương vị xúc pháp giới hoặc vui hoặc khổ đấy là hý luận. Quán sắc giới hoặc ngã hoặc vô ngã đấy là hý luận, quán thanh hương vị xúc pháp giới hoặc ngã hoặc vô ngã đấy là hý luận. Quán sắc giới hoặc tịnh hoặc bất tịnh đấy là hý luận, quán thanh hương vị xúc pháp giới hoặc tịnh hoặc bất tịnh đấy là hý luận. Quán sắc giới hoặc vắng lặng hoặc chẳng vắng lặng đấy là hý luận, quán thanh hương vị xúc pháp giới hoặc vắng lặng hoặc chẳng vắng lặng đấy là hý luận. Quán sắc giới hoặc xa lìa hoặc chẳng xa lìa đấy là hý luận, quán thanh hương vị xúc pháp giới hoặc xa lìa hoặc chẳng xa lìa đấy là hý luận. Quán sắc giới hoặc đây bị biết khắp hoặc chẳng bị biết khắp đấy là hý luận, quán thanh hương vị xúc pháp giới hoặc đây bị biết khắp hoặc chẳng bị biết khắp đấy là hý luận.

Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát quán nhãn thức giới hoặc thường hoặc vô thường đấy là hý luận, quán nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới hoặc thường hoặc vô thường đấy là hý luận. Quán nhãn thức giới hoặc vui hoặc khổ đấy là hý luận, quán nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới hoặc vui hoặc khổ đấy là hý luận. Quán nhãn thức giới hoặc ngã hoặc vô ngã đấy là hý luận, quán nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới hoặc ngã hoặc vô ngã đấy là hý luận. Quán nhãn thức giới hoặc tịnh hoặc bất tịnh đấy là hý luận, quán nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới hoặc tịnh hoặc bất tịnh đấy là hý luận. Quán nhãn thức giới hoặc vắng lặng hoặc chẳng vắng lặng đấy là hý luận, quán nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới hoặc vắng lặng hoặc chẳng vắng lặng đấy là hý luận. Quán nhãn thức giới hoặc xa lìa hoặc chẳng xa lìa đấy là hý luận, quán nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới hoặc xa lìa hoặc chẳng xa lìa đấy là hý luận. Quán nhãn thức giới hoặc đây bị biết khắp hoặc chẳng bị biết khắp đấy là hý luận, quán nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới hoặc đây bị biết khắp hoặc chẳng bị biết khắp đấy là hý luận.

Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát quán nhãn xúc hoặc thường hoặc vô thường đấy là hý luận, quán nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc hoặc thường hoặc vô thường đấy là hý luận. Quán nhãn xúc hoặc vui hoặc khổ đấy là hý luận, quán nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc hoặc vui hoặc khổ đấy là hý luận. Quán nhãn xúc hoặc ngã hoặc vô ngã đấy là hý luận, quán nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc hoặc ngã hoặc vô ngã đấy là hý luận. Quán nhãn xúc hoặc tịnh hoặc bất tịnh đấy là hý luận, quán nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc hoặc tịnh hoặc bất tịnh đấy là hý luận. Quán nhãn xúc hoặc vắng lặng hoặc chẳng vắng lặng đấy là hý luận, quán nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc hoặc vắng lặng hoặc chẳng vắng lặng đấy là hý luận. Quán nhãn xúc hoặc xa lìa hoặc chẳng xa lìa đấy là hý luận, quán nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc hoặc xa lìa hoặc chẳng xa lìa đấy là hý luận. Quán nhãn xúc hoặc đây bị biết khắp hoặc chẳng bị biết khắp đấy là hý luận, quán nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc hoặc đây bị biết khắp hoặc chẳng bị biết khắp đấy là hý luận.

Thiện Hiện! Bồ tát ha ha tại quán nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ hoặc thường hoặc vô thường đấy là hý luận, quán nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra các thọ hoặc thường hoặc vô thường đấy là hý luận. Quán nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ hoặc vui hoặc khổ đấy là hý luận, quán nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra các thọ hoặc vui hoặc khổ đấy là hý luận. Quán nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ hoặc ngã hoặc vô ngã đấy là hý luận, quán nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra các thọ hoặc ngã hoặc vô ngã đấy là hý luận. Quán nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ hoặc tịnh hoặc bất tinh đấy là hý luận, quán nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra các thọ hoặc tịnh hoặc bất tịnh đấy là hý luận. Quán nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ hoặc vắng lặng hoặc chẳng vắng lặng đấy là hý luận, quán nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra các thọ hoặc vắng lặng hoặc chẳng vắng lặng đấy là hý luận. Quán nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ hoặc xa lìa hoặc chẳng xa lìa đấy là hý luận, quán nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra các thọ hoặc xa lìa hoặc chẳng xa lìa đấy là hý luận. Quán nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ hoặc đây bị biết khắp hoặc chẳng bị biết khắp đấy là hý luận, quán nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra các thọ hoặc đây bị biết khắp hoặc chẳng bị biết khắp đấy là hý luận.

Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát quán địa giới hoặc thường hoặc vô thường đấy là hý luận, quán thủy hỏa phong không thức giới hoặc thường hoặc vô thường đấy là hý luận. Quán địa giới hoặc vui hoặc khổ đấy là hý luận, quán thủy hỏa phong không thức giới hoặc vui hoặc khổ đấy là hý luận. Quán địa giới hoặc ngã hoặc vô ngã đấy là hý luận, quán thủy hỏa phong không thức giới hoặc ngã hoặc vô ngã đây là hý luận. Quán địa giới hoặc tịnh hoặc bất tịnh đấy là hý luận, quán thủy hỏa phong không thức giới hoặc tịnh hoặc bất tịnh đấy là hý luận. Quán địa giới hoặc vắng lặng hoặc chẳng vắng lặng đấy là hý luận, quán thủy hỏa phong không thức giới hoặc vắng lặng hoặc chẳng vắng lặng đấy là hý luận. Quán địa giới hoặc xa lìa hoặc chẳng xa lìa đấy là hý luận, quán thủy hỏa phong không thức giới hoặc xa lìa hoặc chẳng xa lìa đấy là hý luận. Quán địa giới hoặc đây bị biết khắp hoặc chẳng bị biết khắp đấy là hý luận, quán thủy hỏa phong không thức giới hoặc đây bị biết khắp hoặc chẳng bị biết khắp đấy là hý luận.

Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát quán vô minh hoặc thường hoặc vô thường đấy là hý luận; quán hành, thức. danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sánh lão tử sầu thán khổ ưu não hoặc thường hoặc vô thường đấy là hý luận. Quán vô minh hoặc vui hoặc khổ đấy là hý luận; quán hành cho đến lão tử sầu thán khổ ưu não hoặc vui hoặc khổ đấy là hý luận. Quán vô minh hoặc ngã hoặc vô ngã đấy là hý luận; quán hành cho đến lão tử sầu thán khổ ưu não hoặc ngã hoặc vô ngã đấy là hý luận. Quán vô minh hoặc tịnh hoặc bất tịnh đấy là hý luận; quán hành cho đến lão tử sầu thán khổ ưu não hoặc tịnh hoặc bất tịnh đấy là hý luận. Quán vô minh hoặc vắng lặng hoặc chẳng vắng lặng đấy là hý luận; quán hành cho đến lão tử sầu thán khổ ưu não hoặc vắng lặng hoặc chẳng vắng lặng đấy là hý luận. Quán vô minh hoặc xa lìa hoặc chẳng xa lìa đấy là hý luận; quán hành cho đến lão tử sầu thán khổ ưu não hoặc xa lìa hoặc chẳng xa lìa đấy là hý luận. Quán vô minh hoặc đây bị biết khắp hoặc chẳng bị biết khắp đấy là hý luận; quán hành cho đến lão tử sầu thán khổ ưu não hoặc đây bị biết khắp hoặc chẳng bị biết khắp đấy là hý luận.

Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát quán bố thí Ba la mật đa hoặc thường hoặc vô thường đấy là hý luận; quán tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự bát nhã Ba la mật đa hoặc thường hoặc vô thường đấy là hý luận. Quán bố thí Ba la mật đa hoặc vui hoặc khổ đấy là hý luận; quán tịnh giới cho đến bát nhã Ba la mật đa hoặc vui hoặc khổ đấy là hý luận. Quán bố thí Ba la mật đa hoặc ngã hoặc vô ngã đấy là hý luận; quán tịnh giới cho đến bát nhã Ba la mật đa hoặc ngã hoặc vô ngã đấy là hý luận. Quán bố thí Ba la mật đa hoặc tịnh hoặc bất tịnh đấy là hý luận; quán tịnh giới cho đến bát nhã Ba la mật đa hoặc tịnh hoặc bất tịnh đấy là hý luận. Quán bố thí Ba la mật đa hoặc vắng lặng hoặc chẳng vắng lặng đấy là hý luận; quán tịnh giới cho đến bát nhã Ba la mật đa hoặc vắng lặng hoặc chẳng vắng lặng đấy là hý luận. Quán bố thí Ba la mật đa hoặc xa lìa hoặc chẳng xa lìa đấy là hý luận: quán tịnh giới cho đến bát nhã Ba la mật đa hoặc xa lìa hoặc chẳng xa lìa đấy là hý luận. Quán bố thí Ba la mật đa hoặc đây bị biết khắp hoặc chẳng bị biết khắp đấy là hý luận; quán tịnh giới cho đến bát nhã Ba la mật đa hoặc đây bị biết khắp hoặc chẳng bị biết khắp đấy là hý luận.

Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát quán nội không hoặc thường hoặc vô thường đấy là hý luận; quán ngoại không. nội ngoại không, không không, đại không, thắng nghĩa không, hữu vi không, vô vi không. tất cánh không, vô tế không, tán không, vô biến dị không, bổn tánh không, tự tướng không, cộng tướng không, nhất thiết pháp không, bất khả đắc không, vô tánh không, tự tánh không, vô tánh tự tánh không hoặc thường hoặc vô thường đấy là hý luận. Quán nội không hoặc vui hoặc khổ đấy là hý luận; quán ngoại không cho đến vô tánh tự tánh không hoặc vui hoặc khổ đấy là hý luận. Quán nội không hoặc ngã hoặc vô ngã đấy là hý luận; quán ngoại không cho đến vô tánh tự tánh không hoặc ngã hoặc vô ngã đấy là hý luận. Quán nội không hoặc tịnh hoặc bất tịnh đấy là hý luận; quán ngoại không cho đến vô tánh tự tánh không hoặc tịnh hoặc bất tịnh đấy là hý luận. Quán nội không hoặc vắng lặng hoặc chẳng vắng lặng đấy là hý luận; quán ngoại không cho đến vô tánh tự tánh không hoặc vắng lặng hoặc chẳng vắng lặng đấy là hý luận, quán nội không hoặc xa lìa hoặc chẳng xa lìa đấy là hý luận; quán ngoại không cho đến vô tánh tự tánh không hoặc xa lìa hoặc chẳng xa lìa đấy là hý luận. Quán nội không hoặc đây bị biết khắp hoặc chẳng bị biết khắp đấy là hý luận; quán ngoại không cho đến vô tánh tự tánh không hoặc đây bị biết khắp hoặc chẳng bị biết khắp đấy là hý luận.

Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát quán chơn như hoặc thường hoặc vô thường đấy là hý luận; quán pháp giới, pháp tánh, bất hư vọng tánh, bất biến dị tánh. bình đẳng tánh, ly sanh tánh, pháp định, pháp trụ, thật tế, hư không giới, bất tư nghì giới hoặc thường hoặc vô thường đấy là hý luận. Quán chơn như hoặc vui hoặc khổ đấy là hý luận; quán pháp giới cho đến bất tư nghì giới hoặc vui hoặc khổ đấy là hý luận. Quán chơn như hoặc ngã hoặc vô ngã đấy là hý luận; quán pháp giới cho đến bất tư nghì giới hoặc ngã hoặc vô ngã đấy là hý luận. Quán chơn như hoặc tinh hoặc bất tịnh đấy là hý luận; quán pháp giới cho đến bất tư nghì giới hoặc tịnh hoặc bất tịnh đấy là hý luận. Quán chơn như hoặc vắng lặng hoặc chẳng vắng lặng đấy là hý luận; quán pháp giới cho đến bất tư nghì giới hoặc vắng lặng hoặc chẳng vắng lặng đấy là hý luận. Quán chơn như hoặc xa lìa hoặc chẳng xa lìa đấy là hý luận; quán pháp giới cho đến bất tư nghì giới hoặc xa lìa hoặc chẳng xa lìa đấy là hý luận. Quán chơn như hoặc đây bị biết khắp hoặc chẳng bị biết khắp đấy là hý luận; quán pháp giới cho đến bất tư nghì giới hoặc đây bị biết khắp hoặc chẳng bị biết khắp đấy là hý luận.

Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát quán bốn niệm trụ hoặc thường hoặc vô thường đấy là hý luận; quán bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi hoặc thường hoặc vô thường đấy là hý luận. Quán bốn niệm trụ hoặc vui hoặc khổ đấy là hý luận; quán bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chi hoặc vui hoặc khổ đấy là hý luận. Quán bốn niệm trụ hoặc ngã hoặc vô ngã đấy là hý luận; quán bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chi hoặc ngã hoặc vô ngã đấy là hý luận. Quán bốn niệm trụ hoặc tịnh hoặc bất tịnh đấy là hý luận; quán bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chi hoặc tịnh hoặc bất tịnh đấy là hý luận. Quán bốn niệm vụ hoặc vắng lặng hoặc chẳng vắng lặng đấy là hý luận; quán bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chi hoặc vắng lặng hoặc chẳng vắng lặng đấy là hý luận. Quán bốn niệm trụ hoặc xa lìa hoặc chẳng xa lìa đấy là hý luận; quán bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chi hoặc xa lìa hoặc chẳng xa lìa đấy là hý luận. Quán bốn niệm trụ hoặc đây bị biết khắp hoặc chẳng bị biết khắp đấy là hý luận: quán bốn chánh đoạn cho đến tám thành đạo chi hoặc đây bị biết khắp hoặc chẳng bị biết khắp đấy là hý luận.

Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát quán khổ thánh đế hoặc thường hoặc vô thường đấy là hý luận, quán tập diệt đạo thánh đế hoặc thường hoặc vô thường đấy là hý luận. Quán khổ thánh đế hoặc vui hoặc khổ đấy là hý luận, quán tập diệt đạo thánh đế hoặc vui hoặc khổ đấy là hý luận, quán khổ thánh đế hoặc ngã hoặc vô ngã đấy là hý luận, quán tập diệt đạo thánh đế hoặc ngã hoặc vô ngã đấy là hý luận. Quán khổ thánh đế hoặc tịnh hoặc bất tịnh đấy là hý luận, quán tập diệt đạo thánh đế hoặc tịnh hoặc bất tịnh đấy là hý luận, quán khổ thánh đế hoặc vắng lặng hoặc chẳng vắng lặng dãy là hý luận, quán tập diệt đạo thánh đế hoặc vắng lặng hoặc chẳng vắng lặng đấy là hý luận. Quán khổ thánh đế hoặc xa lìa hoặc chẳng xa lìa đấy là hý luận, quán tập diệt đạo thánh đế hoặc xa lìa hoặc chẳng xa lìa đấy là hý luận. Quán khổ thánh đế hoặc đây bị biết khắp hoặc chẳng bị biết khắp đấy là hý luận, quán tập diệt đạo thánh đế hoặc đây bị biết khắp hoặc chẳng bị biết khắp đấy là hý luận.

Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát quán bốn tĩnh tự hoặc thường hoặc vô thường đấy là hý luận; quán bốn vô lượng, bốn vô sắc định hoặc thường hoặc vô thường đấy là hý luận. Quán bốn tĩnh lự hoặc vui hoặc khổ đấy là hý luận; quán bốn vô lượng, bốn vô sắc định hoặc vui hoặc khổ đấy là hý luận. Quán bốn tĩnh lự hoặc ngã hoặc vô ngã đấy là hý luận; quán bốn vô lượng, bốn vô sắc định hoặc ngã hoặc vô ngã đấy là hý luận. Quán bốn tĩnh lự hoặc tịnh hoặc bất tịnh đấy là hý luận, quán bốn vô lượng, bốn vô sắc định hoặc tịnh hoặc bất tịnh đấy là hý luận. Quán bốn tĩnh lự hoặc vắng lặng hoặc chẳng vắng lặng đấy là hý luận; quán bốn vô lượng, bốn vô sắc định hoặc vắng lặng hoặc chẳng vắng lặng đấy là hý luận. Quán bốn tĩnh lự hoặc xa lìa hoặc chẳng xa lìa đấy là hý luận; quán bốn vô lượng, bốn vô sắc định hoặc xa lìa hoặc chẳng xa lìa đấy là hý luận. Quán bốn tĩnh lự hoặc đây bị biết khắp hoặc chẳng bị biết khắp đấy là hý luận; quán bốn vô lượng, bốn vô sắc định hoặc đây bị biết khắp hoặc chẳng bị biết khắp đấy là hý luận.

Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát quán tám giải thoát hoặc thường hoặc vô thường đấy là hý luận; quán tám thắng xứ. chín thứ đệ định, mười biến xứ hoặc thường hoặc vô thường đấy là hý luận. Quán tám giải thoát hoặc vui hoặc khổ đấy là hý luận; quán tám thắng xứ, chín thứ đệ đinh. mười biến xứ hoặc vui hoặc khổ đấy là hý luận. Quán tám giải thoát hoặc ngã hoặc vô ngã đấy là hý luận; quán tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ hoặc ngã hoặc vô ngã đấy là hý luận. Quán tám giải thoát hoặc tịnh hoặc bất tịnh đấy là hý luận; quán tám thắng xứ, chín thứ đệ đinh, mười biến xứ hoặc tịnh hoặc bất tịnh đấy là hý luận. Quán tám giải thoát hoặc vắng lặng hoặc chẳng vắng lặng đấy là hý luận; quán tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ hoặc vắng lặng hoặc chẳng vắng lặng đấy là hý luận. Quán tám giải thoát hoặc xa lìa hoặc chẳng xa lìa dấy là hý luận; quán tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ hoặc xa lìa hoặc chẳng xa lìa đấy là hý luận, quán tám giải thoát hoặc đây bị biết khắp hoặc chẳng bị biết khắp đấy là hý luận; quán tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ hoặc đây bị biết khắp hoặc chẳng bị biết khắp đấy là hý luận.

Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát quán tam ma địa môn hoặc thường hoặc vô thường đấy là hý luận, quán đà la ni môn hoặc thường hoặc vô thường đấy là hý luận. Quán tam ma địa môn hoặc vui hoặc khổ đấy là hý luận, quán đà la ni môn hoặc vui hoặc khổ đấy là hý luận. Quán tam ma địa môn hoặc ngã hoặc vô ngã đấy là hý luận, quán đà la ni môn hoặc ngã hoặc vô ngã đấy là hý luận. Quán tam ma địa môn hoặc tịnh hoặc bất tịnh đấy là hý luận, quán đà la ni môn hoặc tịnh hoặc bất tịnh đấy là hý luận. Quán tam ma địa môn hoặc vắng lặng hoặc chẳng vắng lặng đấy là hý luận, quán đà la ni môn hoặc vắng lặng hoặc chẳng vắng lặng dấy là hý luận. Quán tam ma địa môn hoặc xa lìa hoặc chẳng xa lìa đấy là hý luận, quán đà la ni môn hoặc xa lìa hoặc chẳng xa lìa đấy là hý luận. Quán tam ma địa môn hoặc đây bị biết khắp hoặc chẳng bị biết khắp đấy là hý luận, quán đà la ni môn hoặc đây bị biết khắp hoặc chẳng bị biết khắp đấy là hý luận.

Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát quán không giải thoát môn hoặc thường hoặc vô thường đấy là hý luận; quán vô tướng, vô nguyện giải thoát môn hoặc thường hoặc vô thường đấy là hý luận, quán không giải thoát môn hoặc vui hoặc khổ đấy là hý luận; quán vô tướng, vô nguyện giải thoát môn hoặc vui hoặc khổ đấy là hý luận. Quán không giải thoát môn hoặc ngã hoặc võ ngã đấy là hý luận; quán vô tướng, vô nguyện giải thoát môn hoặc ngã hoặc vô ngã đấy là hý luận. Quán không giải thoát môn hoặc tịnh hoặc bất tịnh đấy là hý luận; quán vô tướng, vô nguyện giải thoát môn hoặc tịnh hoặc bất tịnh đấy là hý luận. Quán không giải thoát môn hoặc vắng lặng hoặc chẳng vắng lặng đấy là hý luận; quán vô tướng, vô nguyện giải thoát môn hoặc vắng lặng hoặc chẳng vắng lặng đấy là hý luận. Quán không giải thoát môn hoặc xa lìa hoặc chẳng xa lìa đấy là hý luận; quán vô tướng, vô nguyện giải thoát môn hoặc xa lìa hoặc chẳng xa lìa đấy là hý luận. Quán không giải thoát môn hoặc đây bị biết khắp hoặc chẳng bị biết khắp đấy là hý luận; quán vô tướng, vô nguyện giải thoát môn hoặc đây bị biết khắp hoặc chẳng bị biết khắp đấy là hý luận.

Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát quán Cực hỷ địa hoặc thường hoặc vô thường đấy là hý luận; quán Ly cấu địa, Phát quang địa, Diệm huệ địa, Cực nan thắng địa, Hiện tiền địa, Viễn hành địa. Bất động địa, Thiện huệ địa, Pháp vân địa hoặc thường hoặc vô thường đấy là hý luận. Quán Cực hỷ địa hoặc vui hoặc khổ đấy là hý luận; quán Ly cấu địa cho đến Pháp vân địa hoặc vui hoặc khổ đấy là hý luận. Quán Cực hỷ địa hoặc ngã hoặc vô ngã đấy là hý luận; quán Ly cấu địa cho đến Pháp vân địa hoặc ngã hoặc vô ngã đấy là hý luận. Quán Cực hỷ địa hoặc tịnh hoặc bất tịnh đấy là hý luận; quán Ly cấu địa cho đến Pháp vân địa hoặc tịnh hoặc bất tịnh đấy là hý luận. Quán Cực hỷ địa hoặc vắng lặng hoặc chẳng vắng lặng đấy là hý luận; quán Ly cấu địa cho đến Pháp vân địa hoặc vắng lặng hoặc chẳng vắng lặng đấy là hý luận. Quán Cực hỷ địa hoặc xa lìa hoặc chẳng xa lìa đấy là hý luận; quán Ly cấu địa cho đến Pháp vân địa hoặc xa lìa hoặc chẳng xa lìa đấy là hý luận. Quán Cực hỷ địa hoặc đây bị biết khắp hoặc chẳng bị biết khắp đấy là hý luận; quán Ly cấu địa cho đến Pháp vân địa hoặc đây bị biết khắp hoặc chẳng bị biết khắp đấy là hý luận.

Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát quán năm nhãn hoặc thường hoặc vô thường đấy là hý luận, quán sáu thần thông hoặc thường hoặc vô thường đấy là hý luận. Quán năm nhãn hoặc vui hoặc khổ đấy là hý luận, quán sáu thần thông hoặc vui hoặc khổ đấy là hý luận. Quán năm nhãn hoặc ngã hoặc vô ngã đấy là hý luận, quán sáu thần thông hoặc ngã hoặc vô ngã đấy là hý luận. Quán năm nhãn hoặc tịnh hoặc bất tịnh đấy là hý luận, quán sáu thân thông hoặc tịnh hoặc bất tịnh đấy là hý luận. Quán năm nhãn hoặc vắng lặng hoặc chẳng vắng lặng đấy là hý luận, quán sáu thần thông hoặc vắng lặng hoặc chẳng vắng lặng đấy là hý luận. Quán năm nhãn hoặc xa lìa hoặc chẳng xa lìa đấy là hý luận, quán sáu thần thông hoặc xa lìa hoặc chẳng xa lìa đấy là hý luận. Quán năm nhãn hoặc đây bị biết khắp hoặc chẳng bị biết khắp đấy là hý luận, quán sáu thần thông hoặc đây bị biết khắp hoặc chẳng bị biết khắp đấy là hý luận.

Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát quán Phật mười lực hoặc thường hoặc vô thường đấy là hý luận; quán bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, mười tám pháp Phật bất cộng hoặc thường hoặc vô thường đấy là hý luận. Quán Phật mười lực hoặc vui hoặc khổ đấy là hý luận; quán bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, mười tám pháp Phật bất cộng hoặc vui hoặc khổ đấy là hý luận. Quán Phật mười lực hoặc ngã hoặc vô ngã đấy là hý luận; quán bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, mười tám pháp Phật bất cộng hoặc ngã hoặc vô ngã đấy là hý luận. Quán Phật mười lực hoặc tịnh hoặc bất tịnh đấy là hý luận; quán bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, mười tám pháp Phật bất cộng hoặc tịnh hoặc bất tịnh đấy là hý luận. Quán Phật mười lực hoặc vắng lặng hoặc chẳng vắng lặng đấy là hý luận; quán bốn vô sở úy bốn vô ngại giải, mười tám pháp Phật bất cộng hoặc vắng lặng hoặc chẳng vắng lặng đấy là hý luận. Quán Phật mười lực hoặc xa lìa hoặc chẳng xa lìa đấy là hý luận; quán bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, mười tám pháp Phật bất cộng hoặc xa lìa hoặc chẳng xa lìa đấy là hý luận. Quán Phật mười lực hoặc đây bị biết khắp hoặc chẳng bị biết khắp đấy là hý luận; quán bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, mười tám pháp Phật bất cộng hoặc đây bị biết khắp hoặc chẳng bị biết khắp đấy là hý luận.

Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát quán đại từ hoặc thường hoặc vô thường đấy là hý luận; quán đại bi, đại hỷ, đại xả hoặc thường hoặc vô thường đấy là hý luận, quán đại từ hoặc vui hoặc khổ đấy là hý luận; quán đại bi, đại hỷ, đại xả hoặc vui hoặc khổ đấy là hý luận. Quán đại từ hoặc ngã hoặc vô ngã đấy là hý luận; quán đại bi, đại hỷ, đại xả hoặc ngã hoặc vô ngã đấy là hý luận. Quán đại từ hoặc tịnh hoặc bất tịnh đấy là hý luận; quán đại bi, đại hỷ, đại xả hoặc tịnh hoặc bất tịnh đấy là hý luận. Quán đại từ hoặc vắng lặng hoặc chẳng vắng lặng đấy là hý luận; quán đại bi, đại hỷ, đại xả hoặc vắng lặng hoặc chẳng vắng lặng đấy là hý luận. Quán đại từ hoặc xa lìa hoặc chẳng xa lìa đấy là hý luận; quán đại bi, đại hỷ, đại xả hoặc xa lìa hoặc chẳng xa lìa đấy là hý luận. Quán đại từ hoặc đây bị biết khắp hoặc chẳng bị biết khắp đấy là hý luận; quán đại bi, đại hỷ, đại xả hoặc đây bị biết khắp hoặc chẳng bị biết khắp đấy là hý luận.

Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát quán pháp vô vong thất hoặc thường hoặc vô thường đấy là hý luận, quán tánh hằng trụ xả hoặc thường hoặc vô thường đấy là hý luận. Quan pháp vô vong thất hoặc vui hoặc khổ đấy là hý luận, quán tánh hằng trụ xả hoặc vui hoặc khổ đấy là hý luận. Quán pháp vô vong thất hoặc ngã hoặc vô ngã đấy là hý luận, quán tánh hằng trụ xả hoặc ngã hoặc vô ngã đấy là hý luận. Quán pháp vô vong thất hoặc tịnh hoặc bất tịnh đấy là hý luận, quán tánh hằng trụ xả hoặc tịnh hoặc bất tinh đấy là hý luận. Quán pháp vô vong thất hoặc vắng lặng hoặc chẳng vắng lặng đấy là hý luận, quán tánh hằng trụ xả hoặc vắng lặng hoặc chẳng vắng lặng đấy là hý hiện. Quán pháp vô vong thất hoặc xa lìa hoặc chẳng xa lìa đấy là hý luận, quán tánh hằng trụ xả hoặc xa lìa hoặc chẳng xa lìa đấy là hý luận. Quán pháp vô vong thất hoặc đây bị biết khắp hoặc chẳng bị biết khắp đấy là hý luận, quán tánh hằng trụ xả hoặc đây bị biết khắp hoặc chẳng bị biết khắp đấy là hý luận.

Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát quán nhất thiết trí hoặc thường hoặc vô thường đấy là hý luận; quán đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí hoặc thường hoặc vô thường đấy là hý luận. Quán nhất thiết trí hoặc vui hoặc khổ đấy là hý luận; quán đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí hoặc vui hoặc khổ đấy là hý luận. Quán nhất thiết trí hoặc ngã hoặc vô ngã đấy là hý luận, quán đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí hoặc ngã hoặc vô ngã đấy là hý luận. Quán nhất thiết trí hoặc tịnh hoặc bất tịnh đấy là hý luận; quán đạo tướng trí. nhất thiết tướng trí hoặc tịnh hoặc bất tịnh đấy là hý luận. Quán nhất thiết trí hoặc vắng lặng hoặc chẳng vắng lặng đấy là hý luận; quán đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí hoặc vắng lặng hoặc chẳng vắng lặng đấy là hý luận. Quán nhất thiết trí hoặc xa lìa hoặc chẳng xa lìa đấy là hý luận, quán đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí hoặc xa lìa hoặc chẳng xa lìa đấy là hý luận. Quán nhất thiết trí hoặc đây bị biết khắp hoặc chẳng bị biết khắp đấy là hý luận; quán đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí hoặc đây bị biết khắp hoặc chẳng bị biết khắp đấy là hý luận.

Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát quán quả Dự lưu hoặc thường hoặc vô thường đấy là hý luận; quán quả nhất lai, Bất hoàn, A la hán, Độc giác Bồ đề hoặc thường hoặc vô thường đấy là hý luận. Quán quả Dự lưu hoặc vui hoặc khổ đấy là hý luận; quán quả Nhất lai, Bất hoàn, A la hán, Độc giác Bồ đề hoặc vui hoặc khổ đấy là hý luận. Quán quả Dự lưu hoặc ngã hoặc vô ngã đấy là hý luận; quán quả Nhất lai, Bất hoàn, A la hán, Độc giác Bồ đề hoặc ngã hoặc vô ngã đấy là hý luận. Quán quả Dự lưu hoặc tịnh hoặc bất tịnh đấy là hý luận; quán quả Nhất lai, Bất hoàn, A la hán, Độc giác Bồ đề hoặc tịnh hoặc bất tịnh đấy là hý luận. Quán quả Dự lưu hoặc vắng lặng hoặc chẳng vắng lặng đấy là hý luận; quán quả Nhất lai, Bất hoàn, A la hán, Độc giác Bồ đề hoặc vắng lặng hoặc chẳng vắng lặng đấy là hý luận, quán quả Dự lưu hoặc xa lìa hoặc chẳng xa lìa đấy là hý luận; quán quả Nhất lai, Bất hoàn, A la hán, Độc giác Bồ đề hoặc xa lìa hoặc chẳng xa lìa đấy là hý luận. Quán quả Dự lưu hoặc đây bị biết khắp hoặc chẳng bị biết khắp đấy là hý luận; quán quả Nhất lai, Bất hoàn, A la hán, Độc giác Bồ đề hoặc đây bị biết khắp hoặc chẳng bị biết khắp đấy là hý luận.

Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát quán tất cả hạnh Bồ tát Ma ha tát hoặc thường hoặc vô thường đấy là hý luận, quán chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề hoặc thường hoặc vô thường đấy là hý luận. Quán tất cả hạnh Bồ tát Ma ha tát hoặc vui hoặc khổ đấy là hý luận, quán chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề hoặc vui hoặc khổ đấy là hý luận. Quán tất cả hạnh Bồ tát Ma ha tát hoặc ngã hoặc vô ngã đấy là hý luận, quán chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề hoặc ngã hoặc vô ngã đấy là hý luận. Quán tất cả hạnh Bồ tát Ma ha tát hoặc tịnh hoặc bất tịnh đấy là hý luận, quán chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề hoặc tịnh hoặc bất tịnh đấy là hý luận. Quán tất cả hạnh Bồ tát Ma ha tát hoặc vắng lặng hoặc chẳng vắng lặng đấy là hý luận, quán chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề hoặc vắng lặng hoặc chẳng vắng lặng đấy là hý luận. Quán tất cả hạnh Bồ tát Ma ha tát hoặc xa lìa hoặc chẳng xa lìa đấy là hý luận, quán chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề hoặc xa lìa hoặc chẳng xa lìa đấy là hý luận. Quán tất cả hạnh Bồ tát Ma ha tát hoặc đây bị biết khắp hoặc chẳng bị biết khắp đấy là hý luận, quán chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề hoặc đây bị biết khắp hoặc chẳng bị biết khắp đấy là hý luận.

Lại nữa, Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát nếu khởi nghĩ này: Khổ thánh đế nên biết khắp đấy là hý luận, tập thánh đế nên dứt hẳn đấy là hý luận, diệt thánh đế nên tác chứng đấy là hý luận, đạo thánh đế nên tu tập đấy là hý luận.

Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát nếu khởi nghĩ này: Nên tu bốn tĩnh lự đấy là hý luận; nên tu bốn vô lượng, bốn vô sắc định đấy là hý luận.

Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát nếu khởi nghĩ này: Nên tu bốn niệm trụ đấy là hý luận; nên tu bốn chánh đoạn. bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi đấy là hý luận. Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát nếu khởi nghĩ này: Nên tu không giải thoát môn đấy là hý luận; nên tu vô tướng, vô nguyện giải thoát môn đấy là hý luận.

Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát nếu khởi nghĩ này: Nên tu tám giải thoát đấy là hý luận; nên tu tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ đấy là hý luận. Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát nếu khởi nghĩ này: Nên tu năm nhãn đấy là hý luận, nên tu sáu thần thông đấy là hý luận.

Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát nếu khởi năm này: Nên vượt quả Dự Lưu đấy là hý luận; nên vượt quả Nhất lai, Bất hoàn, A la hán, Độc Giác Bồ đề đấy là hý luận.

Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát nếu khởi nghĩ này: Nên hành bố thí Ba la mật đa đấy là hý luận; nên hành tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã Ba la mật đa đấy là hý luận.

Thiện hiện! Bồ tát Ma ha tát nếu khởi nghĩ này: Nên trụ nội không đấy là hý luận; nên trụ ngoại không, nội ngoại không, không không, đại không, thắng nghĩa không, hữu vi không, vô vi không, tất cánh không, vô tế không. tán không, vô biến dị không, bổn tánh không, tự tướng không, cộng tướng không, nhất thiết pháp không, bất khả đắc không, vô tánh không, tự tánh không. vô tánh tự tánh không đấy là hý luận.

Thiện Hiện! Bồ tát Na ha tát nếu khởi nghĩ này: Nên trụ chơn như đấy là hý luận; nên trụ pháp giới, pháp tánh, bất hư vọng tánh, bất biến dị tánh, bình đẳng tánh, ly sanh tánh, pháp định, pháp trụ, thật tế, hư không giới, bất tư nghĩ giới đấy là hý luận.

Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát nếu khởi nghĩ này: Nên tới vào Bồ tát Chánh tánh ly sanh đấy là hý luận, nên viên mãn chánh hạnh Bồ tát thập địa đấy là hý luận.

Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát nếu khởi nghĩ này: Nên thành thục hữu tình đấy là hý luận,nên nghiêm tịnh cõi Phật đấy là hý luận.

Thiện Hiện! Bồ tát Na ha tát nếu khởi nghĩ này: Nên khởi Phật mười lực đấy là hý luận; nên khởi bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, mười tám pháp Phật bất cộng đấy là hý luận.

Thiện Hiện! Bồ Tát Ma ha tát nếu khởi nghĩ này: Nên khởi đại từ đấy là hý luận; nên khởi đại bi, đại hỷ, đại xả đấy là hý luận.

Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát nếu khởi nghĩ này: Nên khởi pháp vô vong thất đấy là hý luận, nên khởi tánh hằng trụ xả đấy là hý luận. Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát nếu khởi nghĩ này: Nên khởi nhất thiết trí đấy là hý luận; nên khởi đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí đấy là hý luận. Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát nếu khởi nghĩ này: Nên khởi tất cả tam ma địa môn đấy là hý luận, nên khởi tất cả đà la ni môn đấy là hý luận.

Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát nếu khởi nghĩ này: Nên dứt tập khí nối nhau tất cả phiền não đấy là hý luận. Nên chứng chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề đấy là hý luận.

Thiện Hiện! Những loại như thế tất cả hý luận, đấy là bao nhiêu hý luận của Bồ tát Ma ha tát.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
100,293,572