Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: Nguyên Tạng   

Quyển thứ 130: Hội thứ nhất Phẩm So lường công đức thứ 30-28

16/04/201318:52(Xem: 17478)
Quyển thứ 130: Hội thứ nhất Phẩm So lường công đức thứ 30-28

Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa - Tập 6

Quyển thứ 130: Hội thứ nhất Phẩm So lường công đức thứ 30-28

Hòa Thượng Thích Trí Nghiêm

Nguồn: Hòa Thượng Thích Trí Nghiêm

Bấy giờ, Phật khen Thiên Đế Thích rằng: Hay thay, hay thay, như lời ngươi đã nói. Kiều Thi Ca! Nếu các thiện nam tử, thiện nữ nhân thơ tả Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu như thế, các báu trau dồi, đem vô lượng thú thượng diệu tràng hoa, hương xoa, hương bột thảy, y phục, anh lạc, bảo tràng, phan lọng, các ngọc diệu trân kỳ quý lạ, kỹ nhạc, đèn sáng, hết các sẵn có cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen, y theo kinh này đã thuyết như lý suy nghĩ. Lại có các thiện nam tử, thiện nữ nhân thơ tả Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu như thế, thí cho người thọ trì, rộng khiến lưu khắp. Hai nhóm phước này, nhóm sau là nhiều hơn. Vì cớ sao? Vì thí cho người, năng khiến vô lượng vô biên hữu tình được vui khắp hỷ vậy.

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Nếu các thiện nam tử, thiện nữ nhân năng được nghĩa thú như Bát Nhã Ba la mật đa đã nói, rộng vì hữu tình phân biệt giải nói, khiến được hiểu biết chân chính. Các thiện nam tử, thiện nữ nhân này chỗ được nhóm phước lại hơn công đức thí kinh này cho người khác nhiều gấp trăm ngàn. Kiều Thi Ca! Kính trọng Pháp Sư này như kính Phật, cũng như phụng sự kẻ phạm hạnh cao cả. Vì cớ sao? Kiều Thi Ca! Phải biết Bát nhã Ba la mật đa tức là biết Như Lai Ứng Chánh Đẳng Chánh Giác, phải biết Như Lai Ứng Chánh Đẳng Chánh tức là Bát nhã Ba la mật đa. Phải biết Bát nhã Ba la mật đa chẳng khác Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác, phải biết Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác chẳng khác Bát nhã Ba la mật đa. Vì cớ sao? Kiều Thi Ca! Các Phật quá khứ vị lai hiện tại đều y theo Bát nhã Ba la mật đa tinh siêng tu học, chứng được Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Kiều Thi Ca! Kẻ phạm hạnh cao cả, phải biết tức là Bồ Tát Ma ha tát trụ bậc Bất thối chuyển. Bồ tát Ma ha tát này cũng y theo Bát nhã Ba la mật đa tinh siêng tu học, chứng được Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Kiều Thi Ca! Thanh văn chủng tánh bổ đặc già la cũng y theo Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu như thế, tinh siêng tu học chứng được quả Dự lưu, Nhất lai, Bất hoàn, A la hán. Độc giác chủng tánh bổ đặc già la cũng y theo Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu như thế tinh siêng tu học, lần lữa chứng được Độc giác Bồ đề. Bồ tát chủng tánh bổ đặc già la cũng y theo Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu như thế tinh siêng tu học, vượt khỏi các bậc Thanh văn và Độc giác chứng vào Bồ tát Chánh tánh ly sanh, lần hồi tu hành chứng được Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề.

Vì đây, nên Kiều Thi Ca! Nếu các thiện nam tử, thiện nữ nhân muốn đem vô lượng thượng diệu tràng hoa, hương xoa, hương bột thảy, y phục, anh lạc, bảo tràng, phan lọng, các ngọc diệu trân kỳ quý lạ, kỹ nhạc, đèn sáng, hết các sẵn có cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác hiện tại là nên phải thơ tả Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu như thế; mới đem vô lượng thượng diệu tràng hoa, hương xoa, hương bột thảy, y phục, anh lạc, bảo tràng, phan lọng, các ngọc diệu trân kỳ quý lạ, kỹ nhạc, đèn sáng, hết các sẵn có cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen. Kiều Thi Ca! Ta quán nghĩa này khi ban đầu chứng được Vô thượng Chánh đẳng giác, tác lên nghĩ này: Ta nương theo pháp nào mà an trụ? Ai kham thọ ta cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen? Khi tác lên nghĩ này, đều chẳng thấy tất cả thế gian, hoặc trời, hoặc a tố lạc, hoặc Sa môn, hoặc Bà la môn, người, phi người thảy, kẻ ngang hàng ta, huống là có hơn. Lại tự suy nghĩ rằng: Ta nương theo pháp đây, đã chứng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, pháp mầu nhiệm thẳm sâu vắng lặng. Ta nên nương lại pháp này mà an trụ, cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen. Pháp này là pháp nào? Chỗ gọi Bát nhã Ba la mật đa.

Kiều Thi Ca! Ta đã thành Phật, hãy còn tuân theo Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu như thế để nương dựa mà an trụ, cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen. Huống là các thiện nam tử, thiện nữ nhân muốn cầu Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, mà chẳng đối Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu này chăm lòng quy y tinh siêng tu học, đem vô lượng thứ thượng diệu tràng hoa, hương xoa, hương bột thảy, y phục, anh lạc, bảo tràng, phan lọng, các ngọc diệu trân kỳ quý lạ, kỹ nhạc, đèn sáng, hết các sẵn có cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen. Kiều Thi Ca! Nếu các thiện nam tử, thiện nữ nhân cầu Thanh văn thừa hoặc Độc giác thừa, cũng nên đối Bát nhã Ba la mật đa này chăm lòng quy y tinh siêng tu học, đem vô lượng thứ thượng diệu tràng hoa, hương xoa, hương bột thảy, y phục, anh lạc, bảo tràng, phan lọng, các ngọc diệu trân kỳ quý lạ, kỹ nhạc, đèn sáng, hết các sẵn có cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen. Vì cớ sao? Kiều Thi Ca! Vì Bát nhã Ba la mật đa như thế, năng sanh chúng Bồ tát Ma ha tát. Từ chúng Bồ tát Ma ha tát này sanh các Đức Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác, nương các Đức Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác mà sanh được Thanh văn, Độc giác vậy. Vì đấy, nên Kiều Thi Ca! Nếu cầu Đại thừa, cầu Thanh văn thừa, cầu Độc giác thừa, các thiện nam tử, thiện nữ nhân thảy đều nên đối Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu đây, chăm lòng quy y, tinh siêng tu học, đem vô lượng thứ thượng diệu tràng hoa, hương xoa, hương bột thảy, y phục, anh lạc, bảo tràng, phan lọng, các ngọc diệu trân kỳ quý lạ, kỹ nhạc, đèn sáng, hết các sẵn có cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen. Sở vì sao? Vì kẻ cầu Thanh văn, đối Bát nhã Ba la mật đa đây tinh siêng tu học, rốt ráo chứng được quả A la hán. Kẻ cầu Độc giác, đối Bát nhã Ba la mật đa đây tinh siêng tu học, rốt ráo chúng được Độc giác Bồ đề. Kẻ cầu Đại thừa, đối Bát nhã Ba la mật đa đây tinh siêng tu học, rốt ráo chứng được Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề.

Bấy giờ, Phật bảo Thiên Đế Thích rằng: Kiều Thi Ca! Nếu các thiện nam tử thiện nữ nhân, giáo hóa các loại hữu tình ở châu Nam thiệm bộ đều khiến tu học mười thiện nghiệp đạo. Nơi ý ngươi hiểu sao? Các thiện nam tử thiện nữ nhân này, do nhân duyên này được phước nhiều chăng? Thiên Đế Thích thưa: Bạch Thế Tôn! Nhiều lắm. Bạch Thế Tôn! Nhiều lắm. Phật nói: Kiều Thi Ca! Nếu các thiện nam tử, thiện nữ nhân thơ tả Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu như thế, thí cho người đọc tụng hoặc chuyển thơ tả rộng khiến lưu khắp. Các thiện nam tử thiện nữ nhân này, chỗ được nhóm phước rất nhiều hơn trước. Vì cớ sao? Kiều Thi Ca! Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu như thế, trong tạng bí mật rộng thuyết tất cả pháp vô lậu. Thanh văn chủng tánh bổ đặc già la tu học pháp này, mau vào Thanh văn Chánh tánh ly sanh được quả Dự lưu, được quả Nhất lai, được quả Bất hoàn, được quả A la hán. Độc giác chủng tánh bổ đặc già la tu học pháp này, mau vào Độc giác Chánh tánh ly sanh, lần lữa chứng được Độc giác Bồ đề. Bồ tát chủng tánh bổ đặc già la tu học pháp này, mau vào Bồ tát Chánh tánh ly sanh, lần lữa tu hành các hạnh Bồ tát chứng được Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề.

Kiều Thi Ca! Nói là Bát nhã Ba la mật đa như thế, trong tạng bí mật rộng thuyết tất cả pháp vô lậu, chỗ gọi bố thí Ba la mật đa, tịnh giới Ba la mật đa, an nhẫn Ba la mật đa, tinh tiến Ba la mật đa, tĩnh lự Ba la mật đa, bát nhã Ba la mật đa. Nội không, ngoại không, nội ngoại không, không không, đại không, thắng nghĩa không, hữu vi không, vô vi không, tất cảnh không, vô tế không, tán không, vô biến dị không, bổn tánh không, tự tướng không, cộng tướng không, nhất thiết pháp không, bất khả đắc không, vô tánh không, tự tánh không, vô tánh tự tánh không. Chơn như, pháp giới, pháp tánh, bất hư vọng tánh, bất biến dị tánh, bình đẳng tánh, ly sanh tánh, pháp định, pháp trụ, thật tế, hư không giới, bất tư nghì giới. Khổ đế thánh trí, tập đế thánh trí, diệt đế thánh trí, đạo đế thánh trí. Vô lậu bốn tĩnh lự, bốn vô lượng, bốn vô sắc định. Tám giải thoát, tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ. Bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi. Không giải thoát môn, vô tướng giải thoát môn, vô nguyện giải thoát môn. Năm nhãn, sáu thần thông. Phật mười lực, bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng. Pháp vô vong thất, tánh hằng trụ xả. Nhất thiết trí, đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí. Tất cả đà la ni môn, tất cả tam ma địa môn và bao nhiêu vô lượng vô biên Phật pháp, đều là trong đây đã thuyết tất cả pháp vô lậu.

Kiều Thi Ca! Nếu các thiện nam tử, thiện nữ nhân giáo hóa một hữu tình an trụ quả Dự lưu, chỗ được nhóm phước cũng hơn giáo hóa nhiều hữu tình một Thiệm Bộ Châu đều khiến tu học mười thiện nghiệp đạo. Vì cớ sao? Kiều Thi Ca! Vì các hữu tình tu hành mười thiện nghiệp đạo chẳng khỏi địa ngục, bàng sanh, quỷ thú. Nếu các hữu tình trụ quả Dự lưu là được thoát khỏi ba ác thú vậy, huống là giáo hóa khiến trụ quả Nhất lai, Bất hoàn, A la hán, chỗ được nhóm phước mà chẳng hơn chỗ kia?

Kiều Thi Ca! Nếu các thiện nam tử, thiện nữ nhân giáo hóa các loại hữu tình ở châu Nam thiệm bộ đều trụ quả Dự lưu, Nhất lai, Bất hoàn, A la hán, chỗ được nhóm phước chẳng bằng có người giáo hóa một hữu tình khiến cho an trụ Độc giác Bồ đề. Vì cớ sao? Kiều Thi Ca! Vì bao nhiêu công đức Độc giác Bồ đề hơn Dự lưu thảy gấp trăm ngàn vậy. Kiều Thi Ca! Nếu các thiện nam tử, thiện nữ nhân giáo hóa các loại hữu tình ở châu Nam thiệm bộ, đều khiến an trụ Độc giác Bồ đề, chỗ được nhóm phước chẳng bằng có người giáo hóa một hữu tình khiến đến Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Vì cớ sao? Kiều Thi Ca! Vì nếu giáo hóa hữu tình khiến đến Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, thì khiến Phật nhãn ở thế gian chẳng dứt. Sở vì sao? Vì do các Bồ tát Ma ha tát nên mới có quả Dự Lưu, Nhất lai, Bất hoàn, A la hán, Độc giác Bồ đề, do có Bồ tát Ma ha tát nên mới có Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác, chứng được Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, do có Bồ tát Ma ha tát nên mới có Phật bảo, Pháp bảo, Tăng bảo, tất cả thế gian quy y cúng dường. Vì đấy nên Kiều Thi Ca! Tất cả thế gian hoặc trời hoặc ma, hoặc phạm, hoặc Sa môn, hoặc Bà la môn và a tố lạc, người, phi người thảy, nên đem vô lượng thượng diệu tràng hoa, hương xoa, hương bột thảy, y phục, anh lạc, bảo tràng, phan lọng, các ngọc diệu trân kỳ quý lạ, kỹ nhạc, đèn sáng, hết các sẵn có cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen Bồ tát Ma ha tát.

Kiều Thi Ca! Do đấy phải biết, nếu các thiện nam tử, thiện nữ nhân thơ tả Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu như thế, thí người đọc tụng, hoặc chuyển thơ tả rộng khiến lưu khắp, chỗ được nhóm phước hơn nhóm phước trước vô lượng vô biên. Vì cớ sao? Vì Bát nhã Ba la mật đa như thế, trong tạng bí mật rộng thuyết tất cả thắng thiện pháp thế gian và xuất thế gian vậy. Do Bát nhã Ba la mật đa đây, trong tạng bí mật đã thuyết pháp, nên thế gian mới có đại tộc Sát đế lợi, đại tộc Bà la môn, đại tộc Trưởng giả, đại tộc Cư sĩ thi thiết khá được. Do Bát nhã Ba la mật đa đây, trong tạng bí mật đã thuyết pháp, nên thế gian mới có trời Bốn đại vương chúng, trời Ba mươi ba, trời Dạ ma, trời Đổ sử đa, trời Lạc biến hóa, trời Tha hóa tự tại thi thiết khá được. Do Bát nhã Ba la mật đa đây, trong tạng bí mật đã thuyết pháp, nên thế gian mới có trời Phạm chúng, trời Phạm phụ, trời Phạm hội, trời Đại phạm thi thiết khá được. Do Bát nhã Ba la mật đa đây, trong tạng bí mật đã thuyết pháp, nên thế gian mói có trời Quang, trời Thiểu quang, trời Vô lượng quang, trời Cực quang tịnh thi thiết khá được. Do Bát nhã Ba la mật đa đây, trong tạng bí mật đã thuyết pháp, nên thế gian mới có trời Tịnh, trời Thiểu tịnh, trời Vô lượng tịnh, trời Biến tịnh thi thiết khá được. Do Bát nhã Ba la mật đa đây, trong tạng bí mật đã thuyết pháp, nên thế gian mới có trời Quảng, trời Thiểu quảng, trời Vô lượng quảng, trời Quảng quả thi thiết khá được. Do Bát nhã Ba la mật đa đây, trong tạng bí mật đã thuyết pháp, nên thế gian mới có trời Vô phiền, trời Vô nhiệt, trời Thiện hiện, trời Thiện kiến, trời Sắc cứu cánh thi thiết khá được. Do Bát nhã Ba la mật đa đây, trong tạng bí mật đã thuyết pháp, nên thế gian mới có trời Không vô biên xứ, trời Thức vô biên xứ, trời Vô sở hữu xứ, trời Phi tưởng phi phi tưởng xứ thi thiết khá được.

Do Bát nhã Ba la mật đa đây, trong tạng bí mật đã thuyết pháp, nên thế gian mới có bố thí Ba la mật đa, tịnh giới Ba la mật đa, an nhẫn Ba la mật đa, tinh tiến Ba la mật đa, tĩnh lự Ba la mật đa, bát nhã Ba la mật đa thi thiết khá được. Do Bát nhã Ba la mật đa đây, trong tạng bí mật đã thuyết pháp, nên thế gian mới có nội không, ngoại không, nội ngoại không, không không, đại không, thắng nghĩa không, hữu vi không, vô vi không, tất cảnh không, vô tế không, tán không, vô biến dị không, bổn tánh không, tự tướng không, cộng tướng không, nhất thiết pháp không, bất khả đắc không, vô tánh không, tự tánh không, vô tánh tự tánh không thi thiết khá được. Do Bát nhã Ba la mật đa đây, trong tạng bí mật đã thuyết pháp, nên thế gian mới có chơn như, pháp giới, pháp tánh, bất hư vọng tánh, bất biến dị tánh, bình đẳng tánh, ly sanh tánh, pháp định, pháp trụ, thật tế, hư không giới, bất tư nghì giới thì thiết khá được. Do Bát nhã Ba la mật đa đây, trong tạng bí mật đã thuyết pháp, nên thế gian mới có khổ thánh đế, tập thánh đế, diệt thánh đế, đạo thánh đế thi thiết khá được. Do Bát nhã ba la mật đa đây, trong tạng bí mật đã thuyết pháp, nên thế gian mới có bốn tĩnh lự, bốn vô lượng, bốn vô sắc định thi thiết khá được. Do Bát nhã Ba la mật đa đây, trong tạng bí mật đã thuyết pháp, nên thế gian mới có tám giải thoát, tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ thi thiết khá được. Do Bát nhã Ba la mật đa đây, trong tạng bí mật đã thuyết pháp, nên thế gian mới có bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi thi thiết khá được. Do Bát nhã Ba la mật đa đây, trong tạng bí mật đã thuyết pháp, nên thế gian mới có không giải thoát môn, vô tướng giải thoát môn, vô nguyện giải thoát môn thi thiết khá được. Do Bát nhã Ba la mật đa đây, trong tạng bí mật đã thuyết pháp, nên thế gian mới có năm nhãn, sáu thần thông thi thiết khá được. Do Bát nhã Ba la mật đa đây, trong tạng bí mật đã thuyết pháp, nên thế gian mới có Phật mười lực, bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng thi thiết khá được. Do Bát nhã Ba la mật đa đây, trong tạng bí mật đã thuyết pháp, nên thế gian mới có pháp vô vong thất, tánh hằng trụ xả thi thiết khá được. Do Bát nhã Ba la mật đa đây, trong tạng bí mật đã thuyết pháp, nên thế gian mới có nhất thiết trí, đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí thi thiết khá được. Do Bát nhã Ba la mật đa đây, trong tạng bí mật đã thuyết pháp, nên thế gian mới có tất cả đà la ni môn, tất cả tam ma địa môn thi thiết khá được.

Do Bát nhã Ba la mật đa đây, trong tạng bí mật đã thuyết pháp, nên thế gian mới có Dự lưu, Nhất lai, Bất hoàn, A la hán, và Dự lưu hướng Dự lưu quả, Nhất lai hướng Nhất lai quả, Bất hoàn hướng Bất hoàn quả, A la hán hướng A la hán quả thi thiết khá được. Do Bát nhã Ba la mật đa đây, trong tạng bí mật đã thuyết pháp, nên thế gian mới có Độc giác và Độc giác Bồ đề thi thiết khá được. Do Bát nhã Ba la mật đa đây, trong tạng bí mật đã thuyết pháp, nên thế gian mới có tất cả Bồ Tát Ma ha tát và hạnh Bồ tát Ma ha tát thi thiết khá được. Do Bát nhã Ba la mật đa đây, trong tạng bí mật đã thuyết pháp, nên thế gian mới có tất cả Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác và chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề thi thiết khá được.

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Để riêng các loại hữu tình châu Nam thiệm bộ, nếu các thiện nam tử, thiện nữ nhân giáo hóa các loại hữu tình châu Nam thiệm bộ, châu Đông thắng thần đều khiến tu học mười thiện nghiệp đạo. Nơi ý ngươi hiểu sao? Các thiện nam tử thiện nữ nhân này, do nhân duyên này được phước nhiều chăng? Thiên Đế Thích thưa: Bạch Thế Tôn! Nhiều lắm. Bạch Thiện Thệ! Nhiều lắm. Phật nói: Kiều Thi Ca! Nếu các thiện nam tử, thiện nữ nhân thơ tả Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu như thế cho người đọc tụng, hoặc chuyển thơ tả, rộng khiến lưu khắp. Các thiện nam tử, thiện nữ nhân thơ tả Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu như thế cho người đọc tụng, hoặc chuyển thơ tả, rộng khiến lưu khắp. Các thiện nam tử, thiện nữ nhân này, chỗ được nhóm phước rất nhiều hơn trước. Vì cớ sao? Kiều Thi Ca! Bát nhã Ba la mật đa như thế, trong tạng bí mật rộng thuyết tất cả pháp vô lậu. Thanh văn chủng tánh bổ đặc già la, tu học pháp này mau vào Thanh văn Chánh tánh ly sanh được quả Dự lưu, được quả Nhất lai, được quả Bát hoàn, được quả A la hán. Độc giác chủng tánh bổ đặc già la, tu học pháp này mau vào Độc giác Chánh tánh ly sanh, lần lữa chứng được Độc giác Bồ đề, Bồ tát chủng tánh bổ đặc già la tu học pháp này, mau vào Bồ tát Chánh tánh ly sanh, lần lữa tu hành các hạnh Bồ tát, chứng được Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề.

Kiều Thi Ca! Bát nhã Ba la mật đa như thế, trong tạng bí mật đã rộng thuyết tất cả pháp vô lậu ấy, chỗ gọi là bố thí Ba la mật đa, tịnh giới Ba la mật đa, an nhẫn Ba la mật đa, tinh tiến Ba la mật đa, tĩnh lự Ba la mật đa, bát nhã Ba la mật đa. Nội không, ngoại không, nội ngoại không, không không, đại không, thắng nghĩa không, hữu vi không, vô vi không, tất cảnh không, vô tế không, tán không, vô biến dị không, bổn tánh không, tự tướng không, cộng tướng không, nhất thiết pháp không, bất khả đắc không, vô tánh không, tự tánh không, vô tánh tự tánh không. Chơn như, pháp giới, pháp tánh, bất hư vọng tánh, bất biến dị tánh, bình đẳng tánh, ly sanh tánh, pháp định, pháp trụ, thật tế, hư không giới, bất tư nghì giới. Vô lậu bốn tĩnh lự, bốn vô lượng, bốn vô sắc định. Tám giải thoát, tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ. Bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi. Không giải thoát môn, vô tướng giải thoát môn, vô nguyện giải thoát môn. Năm nhãn, sáu thần thông. Phật mười lực, bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng. Pháp vô vong thất, tánh hằng trụ xả. Nhất thiết trí, đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí. Tất cả đà la ni môn, tất cả tam ma địa môn và bao nhiêu vô lượng vô biên Phật pháp, đều là trong đây đã thuyết tất cả pháp vô lậu.

Kiều Thi Ca! Nếu các thiện nam tử, thiện nữ nhân giáo hóa một hữu tình an trụ quả Dự lưu, chỗ được nhóm phước cũng nhiều hơn giáo hóa các loại hữu tình châu Nam thiệm bộ, châu Đông thắng thần đều khiến tu học mười thiện nghiệp đạo. Vì cớ sao? Kiều Thi Ca! Vì các hữu tình tu hành mười thiện nghiệp đạo, chẳng khỏi địa ngục, bàng sanh, quỷ thú. Nếu các hữu tình trụ quả Dự lưu, bèn được thoát khỏi ba ác thú vậy; huống là giáo hóa khiến trụ quả Nhất lai, Bất hoàn, A la hán, chỗ được nhóm phước mà chẳng hơn kia ư?

Kiều Thi Ca! Nếu các thiện nam tử, thiện nữ nhân giáo hóa các hữu tình châu Nam thiệm bộ, châu Đông thắng thần đều trụ quả Dự Lưu, Nhất Lai, Bất hoàn, A la hán, chỗ được nhóm phước chẳng bằng có người giáo hóa một hữu tình khiến nó an trụ Độc giác Bồ đề. Vì cớ sao? Kiều Thi ca! Vì bao nhiêu công đức Độc Giác Bồ đề hơn Dự lưu thảy gấp trăm ngàn vậy.

Kiều Thi Ca! Nếu các thiện nam tử, thiện nữ nhân giáo hóa các hữu tình châu Nam thiệm bộ, châu Đông thắng thần đều khiến an trụ Độc giác Bồ đề, chỗ được nhóm phước chẳng bằng có người giáo hóa một hữu tình khiến đến Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Vì cớ sao? Kiều Thi Ca! Vì nếu giáo hóa hữu tình khiến đến Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, thời làm cho Phật nhãn giữa thế gian chẳng dứt. Sở vì sao? Vì do có Bồ tát Ma ha tát, nên mới có quả Dự lưu, Nhất lai, Bất hoàn, A la hán, Độc giác Bồ đề. Do có Bồ tát Ma ha tát, nên mới có Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác chứng được Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Do có Bồ tát Ma ha tát, nên mới có Phật bảo, Pháp bảo, Tăng bảo, tất cả thế gian quy y cúng dường. Vì đấy nên, Kiều Thi Ca! Tất cả thế gian, hoặc trời, hoặc ma, hoặc phạm, hoặc Sa môn, hoặc Bà la môn và a tố lạc, người, phi người thảy, nên đem vô lượng thượng diệu tràng hoa, hương xoa, hương bột thảy, y phục, anh lạc, bảo tràng, phan lọng, các ngọc diệu trân kỳ quý lạ, kỹ nhạc, đèn sáng, hết các sẵn có cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen Bồ tát Ma ha tát.

Kiều Thi Ca! Do đây nên biết, nếu các thiện nam tử, thiện nữ nhân thơ tả Bát nhã Ba la mật đa thẳm sâu như thế, cho người đọc tụng hoặc chuyển thơ tả rộng khiến lưu khắp, chỗ được nhóm phước hơn nhóm phước trước vô lượng vô biên. Vì cớ sao? Vì Bát nhã Ba la mật đa như thế, trong tạng bí mật rộng thuyết tất cả thắng thiện pháp thế gian và xuất thế gian. Do Bát nhã Ba la mật đa đây, trong tạng bí mật đã thuyết pháp, nên thế gian mới có đại tộc Sát đế lợi, đại tộc Bà la môn, đại tộc Trưởng giả, đại tộc Cư sĩ thi thiết khá được. Do Bát nhã Ba la mật đa đây, trong tạng bí mật đã thuyết pháp, nên thế gian mới có trời Bốn đại vương chúng, trời Ba mươi ba, trời Dạ ma, trời Đổ sử đa, trời Lạc biến hóa, trời Tha hóa tự tại thi thiết khá được. Do Bát nhã Ba la mật đa đây, trong tạng bí mật đã thuyết pháp, nên thế gian mới có trời Phạm chúng, trời Phạm phụ, trời Phạm hội, trời Đại phạm thi thiết khá được. Do Bát nhã Ba la mật đa đây, trong tạng bí mật đã thuyết pháp, nên thế gian mới có trời Quang, trời Thiểu quang, trời Vô lượng quang, trời Cực quang tịnh thi thiết khá được. Do Bát nhã Ba la mật đa đây, trong tạng bí mật đã thuyết pháp, nên thế gian mới có trời Tịnh, trời Thiểu tịnh, trời Vô lượng tịnh, trời Biến tịnh thi thiết khá được. Do Bát nhã Ba la mật đa đây, trong tạng bí mật đã thuyết pháp, nên thế gian mới có trời Quảng, trời Thiểu Quảng, trời Vô lượng quảng, trời Quảng quả thi thiết khá được. Do Bát nhã Ba la mật đa đây, trong tạng bí mật đã thuyết pháp, nên thế gian mới có trời Vô phiền, trời Vô nhiệt, trời Thiện hiện, trời Thiện kiến, trời Sắc cứu cánh thi thiết khá được. Do Bát nhã Ba la mật đa đây, trong tạng bí mật đã thuyết pháp, nên thế gian mới có trời Không vô biên xứ, trời Thức vô biên xứ, trời Vô sở hữu xứ, trời Phi tưởng phi phi tưởng xứ thi thiết khá được.

Do Bát nhã Ba la mật đa đây, trong tạng bí mật đã thuyết pháp, nên thế gian mới có bố thí Ba la mật đa, tịnh giới Ba la mật đa, an nhẫn Ba la mật đa, tinh tiến Ba la mật đa, tĩnh lự Ba la mật đa, bát nhã Ba la mật đa thi thiết khá được. Do Bát nhã Ba la mật đa đây, trong tạng bí mật đã thuyết pháp, nên thế gian mới có nội không, ngoại không, nội ngoại không, không không, đại không, thắng nghĩa không, hữu vi không, vô vi không, tất cảnh không, vô tế không, tán không, vô biến dị không, bổn tánh không, tự tướng không, cộng tướng không, nhất thiết pháp không, bất khả đắc không, vô tánh không, tự tánh không, vô tánh tự tánh không thi thiết khá được.

Do Bát nhã Ba la mật đa đây, trong tạng bí mật đã thuyết pháp, nên thế gian mới có chơn như, pháp giới, pháp tánh, bất hư vọng tánh, bất biến dị tánh, bình đẳng tánh, ly sanh tánh, pháp định, pháp trụ, thật tế, hư không giới, bất tư nghì giới thi thiết khá được. Do Bát nhã Ba la mật đa đây, trong tạng bí mật đã thuyết pháp, nên thế gian mới có khổ thánh đế, tập thánh đế, diệt thánh đế, đạo thánh đế thi thiết khá được. Do Bát nhã Ba la mật đa đây, trong tạng bí mật đã thuyết pháp, nên thế gian mới có bốn tĩnh lự, bốn vô lượng, bốn vô sắc định thi thiết khá được. Do Bát nhã Ba la mật đa đây, trong tạng bí mật đã thuyết pháp, nên thế gian mới có tám giải thoát, tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ thi thiết khá được. Do Bát nhã Ba la mật đa đây, trong tạng bí mật đã thuyết pháp, nên thế gian mới có bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căm, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi thi thiết khá được.

Do Bát nhã Ba la mật đa đây, trong tạng bí mật đã thuyết pháp, nên thế gian mới có không giải thoát môn, vô tướng giải thoát môn, vô nguyện giải thoát môn thi thiết khá được. Do Bát nhã Ba la mật đa đây, trong tạng bí mật đã thuyết pháp, nên thế gian mới có năm nhãn, sáu thần thông thi thiết khá được. Do Bát nhã Ba la mật đa đây, trong tạng bí mật đã thuyết pháp, nên thế gian mới có Phật mười lực, bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng thi thiết khá được. Do Bát nhã Ba la mật đa đây, trong tạng bí mật đã thuyết pháp, nên thế gian mới có pháp vô vong thất, tánh hằng trụ xả thi thiết khá được. Do Bát nhã Ba la mật đa đây, trong tạng bí mật đã thuyết pháp, nên thế gian mới có nhất thiết trí, đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí thi thiết há được. Do Bát nhã Ba la mật đa đây, trong tạng bí mật đã thuyết pháp, nên thế gian mới có tất cả đà la ni môn, tất cả tam ma địa môn thi thiết khá được.

Do Bát nhã Ba la mật đa đây, trong tạng bí mật đã thuyết pháp, nên thế gian mới có Dự lưu, Nhất lai, Bất hoàn, A la hán, và Dự lưu hướng Dự lưu quả, Nhất lai hướng Nhất lai quả, Bất hoàn hướng Bất hoàn quả, A la hán hướng A la hán quả thi thiết khá được. Do Bát nhã Ba la mật đa đây, trong tạng bí mật đã thuyết pháp, nên thế gian mới có Độc giác và Độc giác Bồ đề thi thiết khá được. Do Bát nhã Ba la mật đa đây, trong tạng bí mật đã thuyết pháp, nên thế gian mới có tất cả Bồ tát Ma ha tát và các hạnh Bồ tát Ma ha tát thi thiết khá được. Do Bát nhã Ba la mật đa đây, trong tạng bí mật đã thuyết pháp, nên thế gian mới có tất cả Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác và chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề thi thiết khá được.

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Để riêng các loại hữu tình châu Nam thiệm bộ, châu Đông thắng thần, nếu các thiện nam tử

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
100,210,387