Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: Nguyên Tạng   

Quyển Thứ 59: Hội thứ nhất Phẩm Khen Đại thừa thứ 16-4

16/04/201312:41(Xem: 14766)
Quyển Thứ 59: Hội thứ nhất Phẩm Khen Đại thừa thứ 16-4

Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa - Tập 3

Quyển Thứ 59: Hội thứ nhất Phẩm Khen Đại thừa thứ 16-4

Hòa Thượng Thích Trí Nghiêm

Nguồn: Hòa Thượng Thích Trí Nghiêm

Lại nữa, Thiện Hiện! Không giải thoát môn không đến không đi, cũng lại chẳng đứng. Vô tướng, vô nguyện giải thoát môn không đến không đi, cũng lại chẳng đứng. Bản tánh không giải thoát môn không đến không đi, cũng lại chẳng đứng. Bản tánh vô tướng, vô nguyện giải thoát môn không đến không đi, cũng lại chẳng đứng. Chơn như không giải thoát môn không đến không đi, cũng lại chẳng đứng. Chơn như vô tướng, vô nguyện giải thoát môn không đến không đi, cũng lại chẳng đứng. Tự tánh không giải thoát môn không đến không đi, cũng lại chẳng đứng. Tự tánh vô tướng, vô nguyện giải thoát môn không đến không đi, cũng lại chẳng đứng. Tự tướng không giải thoát môn không đến không đi, cũng lại chẳng đứng. Tự tướng vô tướng, vô nguyện giải thoát môn không đến không đi, cũng lại chẳng đứng. Vì cớ sao? Thiện Hiện! Vì không, vô tướng, vô nguyện giải thoát môn và bản tánh, chơn như, tự tánh, tự tướng của nó hoặc động hoặc trụ bất khả đắc vậy.

Lại nữa, Thiện Hiện! Năm nhãn không đến không đi, cũng lại chẳng đứng. Sáu thần thông không đến không đi, cũng lại chẳng đứng. Bản tánh năm nhãn không đến không đi, cũng lại chẳng đứng. Bản tánh sáu thần thông không đến không đi, cũng lại chẳng đứng. Chơn như năm nhãn không đến không đi, cũng lại chẳng đứng. Chơn như sáu thần thông không đến không đi, cũng lại chẳng đứng. Tự tánh năm nhãn không đến không đi, cũng lại chẳng đứng. Tự tánh sáu thần thông không đến không đi, cũng lại chẳng đứng. Tự tướng năm nhãn không đến không đi, cũng lại chẳng đứng. Tự tướng sáu thần thông không đến không đi, cũng lại chẳng đứng. Vì cớ sao? Thiện Hiện! Vì năm nhãn sáu thần thông và bản tánh, chơn như, tự tánh, tự tướng của nó hoặc động hoặc trụ bất khả đắc vậy.

Lại nữa, Thiện Hiện! Phật mười lực không đến không đi, cũng lại chẳng đứng. Bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng, nhất thiết trí, đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí không đến không đi, cũng lại chẳng đứng. Bản tánh Phật mười lực không đến không đi, cũng lại chẳng đứng. Bản tánh bốn vô sở úy cho đến nhất thiết tướng trí không đến không đi, cũng lại chẳng đứng. Chơn như Phật mười lực không đến không đi, cũng lại chẳng đứng. Chơn như bốn vô sở úy cho đến nhất thiết tướng trí không đến không đi, cũng lại chẳng đứng. Tự tánh Phật mười lực không đến không đi, cũng lại chẳng đứng. Tự tánh bốn vô sở úy cho đến nhất thiết tướng trí không đến không đi, cũng lại chẳng đứng. Tự tướng Phật mười lực không đến không đi, cũng lại chẳng đứng. Tự tướng bốn vô sở úy cho đến nhất thiết tướng trí không đến không đi, cũng lại chẳng đứng. Vì cớ sao? Thiện Hiện! Vì Phật mười lực, bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng, nhất thiết trí, đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí và bản tánh, chơn như, tự tánh, tự tướng của nó hoặc động hoặc trụ bất khả đắc vậy.

Lại nữa, Thiện Hiện! Bồ tát không đến không đi, cũng lại chẳng đứng. Bồ đề Phật đà không đến không đi, cũng lại chẳng đứng. Bản tánh Bồ tát không đến không đi, cũng lại chẳng đứng. Bản tánh Bồ đề Phật đà không đến không đi, cũng lại chẳng đứng. Chơn như Bồ tát không đến không đi, cũng lại chẳng đứng. Chơn như Bồ đề Phật đà không đến không đi, cũng lại chẳng đứng. Tự tánh Bồ tát không đến không đi, cũng lại chẳng đứng. Tự tánh Bồ đề Phật đà không đến không đi, cũng lại chẳng đứng. Tự tướng Bồ tát không đến không đi, cũng lại chẳng đứng. Tự tướng Bồ đề Phật đà không đến không đi, cũng lại chẳng đứng. Vì cớ sao? Thiện Hiện! Vì Bồ tát, Bồ đề Phật đà và bản tánh, chơn như, tự tánh, tự tướng của nó hoặc động hoặc trụ bất khả đắc vậy.

Lại nữa, Thiện Hiện! Hữu vi không đến không đi, cũng lại chẳng đứng. Vô vi không đến không đi, cũng lại chẳng đứng. Bản tánh hữu vi không đến không đi, cũng lại chẳng đứng. Bản tánh vô vi không đến không đi, cũng lại chẳng đứng. Chơn như hữu vi không đến không đi, cũng lại chẳng đứng. Chơn như vô vi không đến không đi, cũng lại chẳng đứng. Tự tánh hữu vi không đến không đi, cũng lại chẳng đứng. Tự tánh vô vi không đến không đi, cũng lại chẳng đứng. Tự tướng hữu vi không đến không đi, cũng lại chẳng đứng. Tự tướng vô vi không đến không đi, cũng lại chẳng đứng. Vì cớ sao? Thiện Hiện! Vì hữu vi, vô vi và bản tánh, chơn như, tự tánh, tự tướng của nó hoặc động hoặc trụ bất khả đắc vậy.

Thiện Hiện! Vậy nên nói Đại thừa không đến không đi không đứng khá thấy, ví như hư không.

Lại nữa, Thiện Hiện! Ngươi nói lại như hư không, ngằn mé trước sau giữa đều bất khả đắc. Đại thừa cũng vậy, ngằn mé trước sau giữa đều bất khả đắc, vì ba đời bình đẳng, nên gọi Đại thừa ấy. Như vậy, như vậy. Như lời Ngươi vừa nói. Sở vì sao? Thiện Hiện! Đời quá khứ, đời quá khứ không. Đời vị lai, đời vị lai không. Đời hiện tại, đời hiện tại không. Tánh ba đời bình đẳng, tánh ba đời bình đẳng không. Tánh Đại thừa, tánh Đại thừa không. Tánh Bồ tát Ma ha tát, tánh Bồ tát Ma ha tát không. Vì cớ sao? Thiện Hiện! Không không có tướng một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín mười riêng khác. Vậy nên Đại thừa ba đời bình đẳng.

Thiện Hiện! Trong Đại thừa như vậy, tướng bình đẳng, bất bình đẳng đều bất khả đắc. Tướng tham, bất tham đều bất khả đắc. Tướng sân, bất sân đều bất khả đắc. Tướng si, bất si đều bất khả đắc. Tướng mạn, bất mạn đều bất khả đắc. Như vậy cho đến tướng thiện, phi thiện đều bất khả đắc. Tướng hữu ký, vô ký đều bất khả đắc. Tướng hữu lậu, vô lậu đều bất khả đắc. Tướng hữu tội, vô tội đều bất khả đắc. Tướng hữu nhiễm, ly nhiễm đều bất khả đắc. Tướng thế gian, xuất thế gian đều bất khả đắc. Tướng tạp nhiễm, thanh tịnh đều bất khả đắc. Tướng sanh tử, Niết bàn đều bất khả đắc. Tướng thường, vô thường đều bất khả đắc. Tướng vui và khổ đều bất khả đắc. Tướng ngã, vô ngã đều bất khả đắc. Tướng tịnh, bất tịnh đều bất khả đắc. Tướng tịch tĩnh, bất tịch tĩnh đều bất khả đắc. Tướng viễn ly, bất viễn ly đều bất khả đắc. Tướng cõi Dục, ra cõi Dục đều bất khả đắc. Tướng cõi Sắc, ra cõi Sắc đều bất khả đắc. Tướng cõi Vô sắc, ra cõi Vô sắc đều bất khả đắc. Vì cớ sao? Thiện Hiện! Vì trong Đại thừa tự tánh các pháp bất khả đắc vậy.

Thiện Hiện! Sắc quá khứ, sắc quá khứ không. Sắc vị lai, sắc vị lai không. Sắc hiện tại, sắc hiện tại không. Thọ tưởng hành thức quá khứ, thọ tưởng hành thức quá khứ không. Thọ tưởng hành thức vị lai, thọ tưởng hành thức vị lai không. Thọ tưởng hành thức hiện tại, thọ tưởng hành thức hiện tại không. Sở vì sao? Thiện Hiện! Sắc quá khứ trong không chẳng khá được. Vì cớ sao? Vì sắc quá khứ tức là không. Tánh của không cũng không. Không trong không hãy chẳng khá được, huống chi trong không có sắc quá khứ khá được. Thiện Hiện! Sắc vị lai trong không chẳng khá được. Vì cớ sao? Vì sắc vị lai tức là không. Tánh của không cũng không. Không trong không hãy chẳng khá được, huống chi trong không có sắc vị lai khá được. Thiện Hiện! Sắc hiện tại trong không chẳng khá được. Vì cớ sao? Vì sắc hiện tại tức là không. Tánh của không cũng không. Không trong không hãy chẳng khá được, huống chi trong không có sắc hiện tại khá được. Thiện Hiện! Sắc quá khứ vị lai hiện tại trong không chẳng khá được. Vì cớ sao? Vì sắc quá khứ vị lai hiện tại tức là không. Tánh của không cũng không. Không trong không hãy chẳng khá được, huống chi trong không có sắc quá khứ vị lai hiện tại khá được. Thiện Hiện! Thọ tưởng hành thức quá khứ trong không chẳng khá được. Vì cớ sao? Vì thọ tưởng hành thức quá khứ tức là không. Tánh của không cũng không. Không trong không hãy chẳng khá được, huống chi trong không có thọ tưởng hành thức quá khứ khá được. Thiện Hiện! Thọ tưởng hành thức vị lai trong không chẳng khá được. Vì cớ sao? Vì thọ tưởng hành thức vị lai tức là không. Tánh của không cũng không. Không trong không hãy chẳng khá được, huống chi trong không có thọ tưởng hành thức vị lai khá được. Thiện Hiện! Thọ tưởng hành thức hiện tại trong không chẳng khá được. Vì cớ sao? Vì thọ tưởng hành thức hiện tại tức là không. Tánh của không cũng không. Không trong không hãy chẳng khá được, huống chi trong không có thọ tưởng hành thức hiện tại khá được. Thiện Hiện! Thọ tưởng hành thức quá khứ vị lai hiện tại trong không chẳng khá được. Vì cớ sao? Vì thọ tưởng hành thức quá khứ vị lai hiện tại tức là không. Tánh của không cũng không. Không trong không hãy chẳng khá được, huống chi trong không có thọ tưởng hành thức quá khứ vị lai hiện tại khá được.

Thiện Hiện! Nhãn xứ quá khứ, nhãn xứ quá khứ không. Nhãn xứ vị lai, nhãn xứ vị lai không. Nhãn xứ hiện tại, nhãn xứ hiện tại không. Nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ quá khứ, nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ quá khứ không. Nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ vị lai, nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ vị lai không. Nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ hiện tại, nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ hiện tại không. Sở vì sao? Thiện Hiện! Nhãn xứ quá khứ trong không chẳng khá được. Vì cớ sao? Vì nhãn xứ quá khứ tức là không. Tánh của không cũng không. Không trong không hãy chẳng khá được, huống chi trong không có nhãn xứ quá khứ khá được. Thiện Hiện! Nhãn xứ vị lai trong không chẳng khá được. Vì cớ sao? Vì nhãn xứ vị lai tức là không. Tánh của không cũng không. Không trong không hãy chẳng khá được, huống chi trong không có nhãn xứ vị lai khá được. Thiện Hiện! Nhãn xứ hiện tại trong không chẳng khá được. Vì cớ sao? Vì nhãn xứ hiện tại tức là không. Tánh của không cũng không. Không trong không hãy chẳng khá được, huống chi trong không có nhãn xứ hiện tại khá được. Thiện Hiện! Nhãn xứ quá khứ vị lai hiện tại trong không chẳng khá được. Vì cớ sao? Vì nhãn xứ quá khứ vị lai hiện tại tức là không. Tánh của không cũng không. Không trong không hãy chẳng khá được, huống chi trong không có nhãn xứ quá khứ vị lai hiện tại khá được. Thiện Hiện! Nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ quá khứ trong không chẳng khá được. Vì cớ sao? Vì nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ quá khứ tức là không. Tánh của không cũng không. Không trong không hãy chẳng khá được, huống chi trong không có nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ quá khứ khá được. Thiện Hiện! Nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ vị lai trong không chẳng khá được. Vì cớ sao? Vì nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ vị lai tức là không. Tánh của không cũng không. Không trong không hãy chẳng khá được, huống chi trong không có nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ vị lai khá được. Thiện Hiện! Nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ hiện tại trong không chẳng khá được. Vì cớ sao? Vì nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ hiện tại tức là không. Tánh của không cũng không. Không trong không hãy chẳng khá được, huống chi trong không có nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ hiện tại khá được. Thiện Hiện! Nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ quá khứ vị lai hiện tại trong không chẳng khá được. Vì cớ sao? Vì nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ quá khứ vị lai hiện tại tức là không. Tánh của không cũng không. Không trong không hãy chẳng khá được, huống chi trong không có nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ quá khứ vị lai hiện tại khá được.

Thiện Hiện! Sắc xứ quá khứ, sắc xứ quá khứ không. Sắc xứ vị lai, sắc xứ vị lai không. Sắc xứ hiện tại, sắc xứ hiện tại không. Thanh hương vị xúc pháp xứ quá khứ, thanh hương vị xúc pháp xứ quá khứ không. Thanh hương vị xúc pháp xứ vị lai, thanh hương vị xúc pháp xứ vị lai không. Thanh hương vị xúc pháp xứ hiện tại, thanh hương vị xúc pháp xứ hiện tại không. Sở vì sao? Thiện Hiện! Sắc xứ quá khứ trong không chẳng khá được. Vì cớ sao? Vì sắc xứ quá khứ tức là không. Tánh của không cũng không. Không trong không hãy chẳng khá được, huống chi trong không có sắc xứ quá khứ khá được. Thiện Hiện! Sắc xứ vị lai trong không chẳng khá được. Vì cớ sao? Vì sắc xứ vị lai tức là không. Tánh của không cũng không. Không trong không hãy chẳng khá được, huống chi trong không có sắc xứ vị lai khá được. Thiện Hiện! Sắc xứ hiện tại trong không chẳng khá được. Vì cớ sao? Vì sắc xứ hiện tại tức là không. Tánh của không cũng không. Không trong không hãy chẳng khá được, huống chi trong không có sắc xứ hiện tại khá được. Thiện Hiện! Sắc xứ quá khứ vị lai hiện tại trong không chẳng khá được. Vì cớ sao? Vì sắc xứ quá khứ vị lai hiện tại tức là không. Tánh của không cũng không. Không trong không hãy chẳng khá được, huống chi trong không có sắc xứ quá khứ vị lai hiện tại khá được. Thiện Hiện! Thanh hương vị xúc pháp xứ quá khứ trong không chẳng khá được. Vì cớ sao? Vì thanh hương vị xúc pháp xứ quá khứ tức là không. Tánh của không cũng không. Không trong không hãy chẳng khá được, huống chi trong không có thanh hương vị xúc pháp xứ quá khứ khá được. Thiện Hiện! Thanh hương vị xúc pháp xứ vị lai trong không chẳng khá được. Vì cớ sao? Vì thanh hương vị xúc pháp xứ vị lai tức là không. Tánh của không cũng không. Không trong không hãy chẳng khá được, huống chi trong không có thanh hương vị xúc pháp xứ vị lai khá được. Thiện Hiện! Thanh hương vị xúc pháp xứ hiện tại trong không chẳng khá được. Vì cớ sao? Vì thanh hương vị xúc pháp xứ hiện tại tức là không. Tánh của không cũng không. Không trong không hãy chẳng khá được, huống chi trong không có thanh hương vị xúc pháp xứ hiện tại khá được. Thiện Hiện! Thanh hương vị xúc pháp xứ quá khứ vị lai hiện tại trong không chẳng khá được. Vì cớ sao? Vì thanh hương vị xúc pháp xứ quá khứ vị lai hiện tại tức là không. Tánh của không cũng không. Không trong không hãy chẳng khá được, huống chi trong không có thanh hương vị xúc pháp xứ quá khứ vị lai hiện tại khá được.

Thiện Hiện! Nhãn giới quá khứ, nhãn giới quá khứ không. Nhãn giới vị lai, nhãn giới vị lai không. Nhãn giới hiện tại, nhãn giới hiện tại không. Sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ quá khứ, sắc giới cho đến nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ quá khứ không. Sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ vị lai, sắc giới cho đến nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ vị lai không. Sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ hiện tại, sắc giới cho đến nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ hiện tại không. Sở vì sao? Thiện Hiện! Nhãn giới quá khứ trong không chẳng khá được. Vì cớ sao? Vì nhãn giới quá khứ tức là không. Tánh của không cũng không. Không trong không hãy chẳng khá được, huống chi trong không có nhãn giới quá khứ khá được. Thiện Hiện! Nhãn giới vị lai trong không chẳng khá được. Vì cớ sao? Vì nhãn giới vị lai tức là không. Tánh của không cũng không. Không trong không hãy chẳng khá được, huống chi trong không có nhãn giới vị lai khá được. Thiện Hiện! Nhãn giới hiện tại trong không chẳng khá được. Vì cớ sao? Vì nhãn giới hiện tại tức là không. Tánh của không cũng không. Không trong không hãy chẳng khá được, huống chi trong không có nhãn giới hiện tại khá được. Thiện Hiện! Nhãn giới quá khứ vị lai hiện tại trong không chẳng khá được. Vì cớ sao? Vì nhãn giới quá khứ vị lai hiện tại tức là không. Tánh của không cũng không. Không trong không hãy chẳng khá được, huống chi trong không có nhãn giới quá khứ vị lai hiện tại khá được. Thiện Hiện! Sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ quá khứ trong không chẳng khá được. Vì cớ sao? Vì sắc giới cho đến nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ quá khứ tức là không. Tánh của không cũng không. Không trong không hãy chẳng khá được, huống chi trong không có sắc giới cho đến nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ quá khứ khá được. Thiện Hiện! Sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ vị lai trong không chẳng khá được. Vì cớ sao? Vì sắc giới cho đến nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ vị lai tức là không. Tánh của không cũng không. Không trong không hãy chẳng khá được, huống chi trong không có sắc giới cho đến nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ vị lai khá được. Thiện Hiện! Sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ hiện tại trong không chẳng khá được. Vì cớ sao? Vì sắc giới cho đến nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ hiện tại tức là không. Tánh của không cũng không. Không trong không hãy chẳng khá được, huống chi trong không có sắc giới cho đến nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ hiện tại khá được. Thiện Hiện! Sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ quá khứ vị lai hiện tại trong không chẳng khá được. Vì cớ sao? Vì sắc giới cho đến nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ quá khứ vị lai hiện tại tức là không. Tánh của không cũng không. Không trong không hãy chẳng khá được, huống chi trong không có sắc giới cho đến nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ quá khứ vị lai hiện tại khá được.

Thiện Hiện! Nhĩ giới quá khứ, nhĩ giới quá khứ không. Nhĩ giới vị lai, nhĩ giới vị lai không. Nhĩ giới hiện tại, nhĩ giới hiện tại không. Thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ quá khứ, thanh giới cho đến nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ quá khứ không. Thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ vị lai, thanh giới cho đến nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ vị lai không. Thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ hiện tại, thanh giới cho đến nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ hiện tại không. Sở vì sao? Thiện Hiện! Nhĩ giới quá khứ trong không chẳng khá được. Vì cớ sao? Vì nhĩ giới quá khứ tức là không. Tánh của không cũng không. Không trong không hãy chẳng khá được, huống chi trong không có nhĩ giới quá khứ khá được. Thiện Hiện! Nhĩ giới vị lai trong không chẳng khá được. Vì cớ sao? Vì nhĩ giới vị lai tức là không. Tánh của không cũng không. Không trong không hãy chẳng khá được, huống chi trong không có nhĩ giới vị lai khá được. Thiện Hiện! Nhĩ giới hiện tại trong không chẳng khá được. Vì cớ sao? Vì nhĩ giới hiện tại tức là không. Tánh của không cũng không. Không trong không hãy chẳng khá được, huống chi trong không có nhĩ giới hiện tại khá được. Thiện Hiện! Nhĩ giới quá khứ vị lai hiện tại trong không chẳng khá được. Vì cớ sao? Vì nhĩ giới quá khứ vị lai hiện tại tức là không. Tánh của không cũng không. Không trong không hãy chẳng khá được, huống chi trong không có nhĩ giới quá khứ vị lai hiện tại khá được. Thiện Hiện! Thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ quá khứ trong không chẳng khá được. Vì cớ sao? Vì thanh giới cho đến nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ quá khứ tức là không. Tánh của không cũng không. Không trong không hãy chẳng khá được, huống chi trong không có thanh giới cho đến nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ quá khứ khá được. Thiện Hiện! Thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ vị lai trong không chẳng khá được. Vì cớ sao? Vì thanh giới cho đến nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ vị lai tức là không. Tánh của không cũng không. Không trong không hãy chẳng khá được, huống chi trong không có thanh giới cho đến nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ vị lai khá được. Thiện Hiện! Thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ hiện tại trong không chẳng khá được. Vì cớ sao? Vì thanh giới cho đến nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ hiện tại tức là không. Tánh của không cũng không. Không trong không hãy chẳng khá được, huống chi trong không có thanh giới cho đến nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ hiện tại khá được. Thiện Hiện! Thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ quá khứ vị lai hiện tại trong không chẳng khá được. Vì cớ sao? Vì thanh giới cho đến nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ quá khứ vị lai hiện tại tức là không. Tánh của không cũng không. Không trong không hãy chẳng khá được, huống chi trong không có thanh giới cho đến nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ quá khứ vị lai hiện tại khá được.

Thiện Hiện! Tỷ giới quá khứ, tỷ giới quá khứ không. Tỷ giới vị lai, tỷ giới vị lai không. Tỷ giới hiện tại, tỷ giới hiện tại không. Hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ quá khứ, hương giới cho đến tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ quá khứ không. Hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ vị lai, hương giới cho đến tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ vị lai không. Hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ hiện tại, hương giới cho đến tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ hiện tại không. Sở vì sao? Thiện Hiện! Tỷ giới quá khứ trong không chẳng khá được. Vì cớ sao? Vì tỷ giới quá khứ tức là không. Tánh của không cũng không. Không trong không hãy chẳng khá được, huống chi trong không có tỷ giới quá khứ khá được. Thiện Hiện! Tỷ giới vị lai trong không chẳng khá được. Vì cớ sao? Vì tỷ giới vị lai tức là không. Tánh của không cũng không. Không trong không hãy chẳng khá được, huống chi trong không có tỷ giới vị lai khá được. Thiện Hiện! Tỷ giới hiện tại trong không chẳng khá được. Vì cớ sao? Vì tỷ giới hiện tại tức là không. Tánh của không cũng không. Không trong không hãy chẳng khá được, huống chi trong không có tỷ giới hiện tại khá được. Thiện Hiện! Tỷ giới quá khứ vị lai hiện tại trong không chẳng khá được. Vì cớ sao? Vì tỷ giới quá khứ vị lai hiện tại tức là không. Tánh của không cũng không. Không trong không hãy chẳng khá được, huống chi trong không có tỷ giới quá khứ vị lai hiện tại khá được. Thiện Hiện! Hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ quá khứ trong không chẳng khá được. Vì cớ sao? Vì hương giới cho đến tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ quá khứ tức là không. Tánh của không cũng không. Không trong không hãy chẳng khá được, huống chi trong không có hương giới cho đến tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ quá khứ khá được. Thiện Hiện! Hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ vị lai trong không chẳng khá được. Vì cớ sao? Vì hương giới cho đến tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ vị lai tức là không. Tánh của không cũng không. Không trong không hãy chẳng khá được, huống chi trong không có hương giới cho đến tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ vị lai khá được. Thiện Hiện! Hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ hiện tại trong không chẳng khá được. Vì cớ sao? Vì hương giới cho đến tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ hiện tại tức là không. Tánh của không cũng không. Không trong không hãy chẳng khá được, huống chi trong không có hương giới cho đến tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ hiện tại khá được. Thiện Hiện! Hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ quá khứ vị lai hiện tại trong không chẳng khá được. Vì cớ sao? Vì hương giới cho đến tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ quá khứ vị lai hiện tại tức là không. Tánh của không cũng không. Không trong không hãy chẳng khá được, huống chi trong không có hương giới cho đến tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ quá khứ vị lai hiện tại khá được.

Thiện Hiện! Thiệt giới quá khứ, thiệt giới quá khứ không. Thiệt giới vị lai, thiệt giới vị lai không. Thiệt giới hiện tại, thiệt giới hiện tại không. Vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ quá khứ, vị giới cho đến thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ quá khứ không. Vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ vị lai, vị giới cho đến thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ vị lai không. Vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ hiện tại, vị giới cho đến thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ hiện tại không. Sở vì sao? Thiện Hiện! Thiệt giới quá khứ trong không chẳng khá được. Vì cớ sao? Vì thiệt giới quá khứ tức là không. Tánh của không cũng không. Không trong không hãy chẳng khá được, huống chi trong không có thiệt giới quá khứ khá được. Thiện Hiện! Thiệt giới vị lai trong không chẳng khá được. Vì cớ sao? Vì thiệt giới vị lai tức là không. Tánh của không cũng không. Không trong không hãy chẳng khá được, huống chi trong không có thiệt giới vị lai khá được. Thiện Hiện! Thiệt giới hiện tại trong không chẳng khá được. Vì cớ sao? Vì thiệt giới hiện tại tức là không. Tánh của không cũng không. Không trong không hãy chẳng khá được, huống chi trong không có thiệt giới hiện tại khá được. Thiện Hiện! Thiệt giới quá khứ vị lai hiện tại trong không chẳng khá được. Vì cớ sao? Vì thiệt giới quá khứ vị lai hiện tại tức là không. Tánh của không cũng không. Không trong không hãy chẳng khá được, huống chi trong không có thiệt giới quá khứ vị lai hiện tại khá được. Thiện Hiện! Vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ quá khứ trong không chẳng khá được. Vì cớ sao? Vì vị giới cho đến thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ quá khứ tức là không. Tánh của không cũng không. Không trong không hãy chẳng khá được, huống chi trong không có vị giới cho đến thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ quá khứ khá được. Thiện Hiện! Vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ vị lai trong không chẳng khá được. Vì cớ sao? Vì vị giới cho đến thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ vị lai tức là không. Tánh của không cũng không. Không trong không hãy chẳng khá được, huống chi trong không có vị giới cho đến thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ vị lai khá được. Thiện Hiện! Vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ hiện tại trong không chẳng khá được. Vì cớ sao? Vì vị giới cho đến thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ hiện tại tức là không. Tánh của không cũng không. Không trong không hãy chẳng khá được, huống chi trong không có vị giới cho đến thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ hiện tại khá được. Thiện Hiện! Vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ quá khứ vị lai hiện tại trong không chẳng khá được. Vì cớ sao? Vì vị giới cho đến thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ quá khứ vị lai hiện tại tức là không. Tánh của không cũng không. Không trong không hãy chẳng khá được, huống chi trong không có vị giới cho đến thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ quá khứ vị lai hiện tại khá được.

Thiện Hiện! Thân giới quá khứ, thân giới quá khứ không. Thân giới vị lai, thân giới vị lai không. Thân giới hiện tại, thân giới hiện tại không. Xúc giới, thân thức giới và thân xúc, thân xúc làm duyên sanh ra các thọ quá khứ, xúc giới cho đến thân xúc làm duyên sanh ra các thọ quá khứ không. Xúc giới, thân thức giới và thân xúc, thân xúc làm duyên sanh ra các thọ vị lai, xúc giới cho đến thân xúc làm duyên sanh ra các thọ vị lai không. Xúc giới, thân thức giới và thân xúc, thân xúc làm duyên sanh ra các thọ hiện tại, xúc giới cho đến thân xúc làm duyên sanh ra các thọ hiện tại không. Sở vì sao? Thiện Hiện! Thân giới quá khứ trong không chẳng khá được. Vì cớ sao? Vì thân giới quá khứ tức là không. Tánh của không cũng không. Không trong không hãy chẳng khá được, huống chi trong không có thân giới quá khứ khá được. Thiện Hiện! Thân giới vị lai trong không chẳng khá được. Vì cớ sao? Vì thân giới vị lai tức là không. Tánh của không cũng không. Không trong không hãy chẳng khá được, huống chi trong không có thân giới vị lai khá được. Thiện Hiện! Thân giới hiện tại trong không chẳng khá được. Vì cớ sao? Vì thân giới hiện tại tức là không. Tánh của không cũng không. Không trong không hãy chẳng khá được, huống chi trong không có thân giới hiện tại khá được. Thiện Hiện! Thân giới quá khứ vị lai hiện tại trong không chẳng khá được. Vì cớ sao? Vì thân giới quá khứ vị lai hiện tại tức là không. Tánh của không cũng không. Không trong không hãy chẳng khá được, huống chi trong không có thân giới quá khứ vị lai hiện tại khá được. Thiện Hiện! Xúc giới, thân thức giới và thân xúc, thân xúc làm duyên sanh ra các thọ quá khứ trong không chẳng khá được. Vì cớ sao? Vì xúc giới cho đến thân xúc làm duyên sanh ra các thọ quá khứ tức là không. Tánh của không cũng không. Không trong không hãy chẳng khá được, huống chi trong không có xúc giới cho đến thân xúc làm duyên sanh ra các thọ quá khứ khá được. Thiện Hiện! Xúc giới, thân thức giới và thân xúc, thân xúc làm duyên sanh ra các thọ vị lai trong không chẳng khá được. Vì cớ sao? Vì xúc giới cho đến thân xúc làm duyên sanh ra các thọ vị lai tức là không. Tánh của không cũng không. Không trong không hãy chẳng khá được, huống chi trong không có xúc giới cho đến thân xúc làm duyên sanh ra các thọ vị lai khá được. Thiện Hiện! Xúc giới, thân thức giới và thân xúc, thân xúc làm duyên sanh ra các thọ hiện tại trong không chẳng khá được. Vì cớ sao? Vì xúc giới cho đến thân xúc làm duyên sanh ra các thọ hiện tại tức là không. Tánh của không cũng không. Không trong không hãy chẳng khá được, huống chi trong không có xúc giới cho đến thân xúc làm duyên sanh ra các thọ hiện tại khá được. Thiện Hiện! Xúc giới, thân thức giới và thân xúc, thân xúc làm duyên sanh ra các thọ quá khứ vị lai hiện tại trong không chẳng khá được. Vì cớ sao? Vì xúc giới cho đến thân xúc làm duyên sanh ra các thọ quá khứ vị lai hiện tại tức là không. Tánh của không cũng không. Không trong không hãy chẳng khá được, huống chi trong không có xúc giới cho đến thân xúc làm duyên sanh ra các thọ quá khứ vị lai hiện tại khá được.

Thiện Hiện! Ý giới quá khứ, ý giới quá khứ không. Ý giới vị lai, ý giới vị lai không. Ý giới hiện tại, ý giới hiện tại không. Pháp giới, ý thức giới và ý xúc, ý xúc làm duyên sanh ra các thọ quá khứ, pháp giới cho đến ý xúc làm duyên sanh ra các thọ quá khứ không. Pháp giới, ý thức giới và ý xúc, ý xúc làm duyên sanh ra các thọ vị lai, pháp giới cho đến ý xúc làm duyên sanh ra các thọ vị lai không. Pháp giới, ý thức giới và ý xúc, ý xúc làm duyên sanh ra các thọ hiện tại, pháp giới cho đến ý xúc làm duyên sanh ra các thọ hiện tại không. Sở vì sao? Thiện Hiện! Ý giới quá khứ trong không chẳng khá được. Vì cớ sao? Vì ý giới quá khứ tức là không. Tánh của không cũng không. Không trong không hãy chẳng khá được, huống chi trong không có ý giới quá khứ khá được. Thiện Hiện! Ý giới vị lai trong không chẳng khá được. Vì cớ sao? Vì ý giới vị lai tức là không. Tánh của không cũng không. Không trong không hãy chẳng khá được, huống chi trong không có ý giới vị lai khá được. Thiện Hiện! Ý giới hiện tại trong không chẳng khá được. Vì cớ sao? Vì ý giới hiện tại tức là không. Tánh của không cũng không. Không trong không hãy chẳng khá được, huống chi trong không có ý giới hiện tại khá được. Thiện Hiện! Ý giới quá khứ vị lai hiện tại trong không chẳng khá được. Vì cớ sao? Vì ý giới quá khứ vị lai hiện tại tức là không. Tánh của không cũng không. Không trong không hãy chẳng khá được, huống chi trong không có ý giới quá khứ vị lai hiện tại khá được. Thiện Hiện! Pháp giới, ý thức giới và ý xúc, ý xúc làm duyên sanh ra các thọ quá khứ trong không chẳng khá được. Vì cớ sao? Vì pháp giới cho đến ý xúc làm duyên sanh ra các thọ quá khứ tức là không. Tánh của không cũng không. Không trong không hãy chẳng khá được, huống chi trong không có pháp giới cho đến ý xúc làm duyên sanh ra các thọ quá khứ khá được. Thiện Hiện! Pháp giới, ý thức giới và ý xúc, ý xúc làm duyên sanh ra các thọ vị lai trong không chẳng khá được. Vì cớ sao? Vì pháp giới cho đến ý xúc làm duyên sanh ra các thọ vị lai tức là không. Tánh của không cũng không. Không trong không hãy chẳng khá được, huống chi trong không có pháp giới cho đến ý xúc làm duyên sanh ra các thọ vị lai khá được. Thiện Hiện! Pháp giới, ý thức giới và ý xúc, ý xúc làm duyên sanh ra các thọ hiện tại trong không chẳng khá được. Vì cớ sao? Vì pháp giới cho đến ý xúc làm duyên sanh ra các thọ hiện tại tức là không. Tánh của không cũng không. Không trong không hãy chẳng khá được, huống chi trong không có pháp giới cho đến ý xúc làm duyên sanh ra các thọ hiện tại khá được. Thiện Hiện! Pháp giới, ý thức giới và ý xúc, ý xúc làm duyên sanh ra các thọ quá khứ vị lai hiện tại trong không chẳng khá được. Vì cớ sao? Vì pháp giới cho đến ý xúc làm duyên sanh ra các thọ quá khứ vị lai hiện tại tức là không. Tánh của không cũng không. Không trong không hãy chẳng khá được, huống chi trong không có pháp giới cho đến ý xúc làm duyên sanh ra các thọ quá khứ vị lai hiện tại khá được.

Thiện Hiện! Địa giới quá khứ, địa giới quá khứ không. Địa giới vị lai, địa giới vị lai không. Địa giới hiện tại, địa giới hiện tại không. Thủy hỏa phong không thức giới quá khứ, thủy hỏa phong không thức giới quá khứ không. Thủy hỏa phong không thức giới vị lai, thủy hỏa phong không thức giới vị lai không. Thủy hỏa phong không thức giới hiện tại, thủy hỏa phong không thức giới hiện tại không. Sở vì sao? Thiện Hiện! Địa giới quá khứ trong không chẳng khá được. Vì cớ sao? Vì địa giới quá khứ tức là không. Tánh của không cũng không. Không trong không hãy chẳng khá được, huống chi trong không có địa giới quá khứ khá được. Thiện Hiện! Địa giới vị lai trong không chẳng khá được. Vì cớ sao? Vì địa giới vị lai tức là không. Tánh của không cũng không. Không trong không hãy chẳng khá được, huống chi trong không có địa giới vị lai khá được. Thiện Hiện! Địa giới hiện tại trong không chẳng khá được. Vì cớ sao? Vì địa giới hiện tại tức là không. Tánh của không cũng không. Không trong không hãy chẳng khá được, huống chi trong không có địa giới hiện tại khá được. Thiện Hiện! Địa giới quá khứ vị lai hiện tại trong không chẳng khá được. Vì cớ sao? Vì địa giới quá khứ vị lai hiện tại tức là không. Tánh của không cũng không. Không trong không hãy chẳng khá được, huống chi trong không có địa giới quá khứ vị lai hiện tại khá được. Thiện Hiện! Thủy hỏa phong không thức giới quá khứ trong không chẳng khá được. Vì cớ sao? Vì thủy hỏa phong không thức giới quá khứ tức là không. Tánh của không cũng không. Không trong không hãy chẳng khá được, huống chi trong không có thủy hỏa phong không thức giới quá khứ khá được. Thiện Hiện! Thủy hỏa phong không thức giới vị lai trong không chẳng khá được. Vì cớ sao? Vì thủy hỏa phong không thức giới vị lai tức là không. Tánh của không cũng không. Không trong không hãy chẳng khá được, huống chi trong không có thủy hỏa phong không thức giới vị lai khá được. Thiện Hiện! Thủy hỏa phong không thức giới hiện tại trong không chẳng khá được. Vì cớ sao? Vì thủy hỏa phong không thức giới hiện tại tức là không. Tánh của không cũng không. Không trong không hãy chẳng khá được, huống chi trong không có thủy hỏa phong không thức giới hiện tại khá được. Thiện Hiện! Thủy hỏa phong không thức giới quá khứ vị lai hiện tại trong không chẳng khá được. Vì cớ sao? Vì thủy hỏa phong không thức giới quá khứ vị lai hiện tại tức là không. Tánh của không cũng không. Không trong không hãy chẳng khá được, huống chi trong không có thủy hỏa phong không thức giới quá khứ vị lai hiện tại khá được.

Thiện Hiện! Vô minh quá khứ, vô minh quá khứ không. Vô minh vị lai, vô minh vị lai không. Vô minh hiện tại, vô minh hiện tại không. Hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử sầu thán khổ ưu não quá khứ, hành cho đến lão tử sầu thán khổ ưu não quá khứ không. Hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử sầu thán khổ ưu não vị lai, hành cho đến lão tử sầu thán khổ ưu não vị lai không. Hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử sầu thán khổ ưu não hiện tại, hành cho đến lão tử sầu thán khổ ưu não hiện tại không. Sở vì sao? Thiện Hiện! Vô minh quá khứ trong không chẳng khá được. Vì cớ sao? Vì vô minh quá khứ tức là không. Tánh của không cũng không. Không trong không hãy chẳng khá được, huống chi trong không có vô minh quá khứ khá được. Thiện Hiện! Vô minh vị lai trong không chẳng khá được. Vì cớ sao? Vì vô minh vị lai tức là không. Tánh của không cũng không. Không trong không hãy chẳng khá được, huống chi trong không có vô minh vị lai khá được. Thiện Hiện! Vô minh hiện tại trong không chẳng khá được. Vì cớ sao? Vì vô minh hiện tại tức là không. Tánh của không cũng không. Không trong không hãy chẳng khá được, huống chi trong không có vô minh hiện tại khá được. Thiện Hiện! Vô minh quá khứ vị lai hiện tại trong không chẳng khá được. Vì cớ sao? Vì vô minh quá khứ vị lai hiện tại tức là không. Tánh của không cũng không. Không trong không hãy chẳng khá được, huống chi trong không có vô minh quá khứ vị lai hiện tại khá được. Thiện Hiện! Hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử sầu thán khổ ưu não quá khứ trong không chẳng khá được. Vì cớ sao? Vì hành cho đến lão tử sầu thán khổ ưu não quá khứ tức là không. Tánh của không cũng không. Không trong không hãy chẳng khá được, huống chi trong không có hành cho đến lão tử sầu thán khổ ưu não quáù khứ khá được. Thiện Hiện! Hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử sầu thán khổ ưu não vị lai trong không chẳng khá được. Vì cớ sao? Vì hành cho đến lão tử sầu thán khổ ưu não vị lai tức là không. Tánh của không cũng không. Không trong không hãy chẳng khá được, huống chi trong không có hành cho đến lão tử sầu thán khổ ưu não vị lai khá được. Thiện Hiện! Hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử sầu thán khổ ưu não hiện tại trong không chẳng khá được. Vì cớ sao? Vì hành cho đến lão tử sầu thán khổ ưu não hiện tại tức là không. Tánh của không cũng không. Không trong không hãy chẳng khá được, huống chi trong không có hành cho đến lão tử sầu thán khổ ưu não hiện tại khá được. Thiện Hiện! Hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử sầu thán khổ ưu não quá khứ vị lai hiện tại trong không chẳng khá được. Vì cớ sao? Vì hành cho đến lão tử sầu thán khổ ưu não quá khứ vị lai hiện tại tức là không. Tánh của không cũng không. Không trong không hãy chẳng khá được, huống chi trong không có hành cho đến lão tử sầu thán khổ ưu não quá khứ vị lai hiện tại khá được.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
100,293,462