Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: Nguyên Tạng   

Quyển Thứ 65: Hội thứ nhất Phẩm Vô sở đắc thứ 18-5

16/04/201313:08(Xem: 13475)
Quyển Thứ 65: Hội thứ nhất Phẩm Vô sở đắc thứ 18-5

Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa - Tập 3

Quyển Thứ 65: Hội thứ nhất Phẩm Vô sở đắc thứ 18-5

Hòa Thượng Thích Trí Nghiêm

Nguồn: Hòa Thượng Thích Trí Nghiêm

Xá Lợi Tử! Vì tánh nhãn giới không, nên nhãn giới đối nhãn giới vô sở hữu chẳng khá được, nhãn giới đối sắc giới vô sở hữu chẳng khá được. Vì tánh sắc giới không, nên sắc giới đối sắc giới vô sở hữu chẳng khá được, sắc giới đối nhãn giới vô sở hữu chẳng khá được; nhãn giới, sắc giới đối nhãn thức giới vô sở hữu chẳng khá được. Vì tánh nhãn thức giới không, nên nhãn thức giới đối nhãn thức giới vô sở hữu chẳng khá được; nhãn thức giới đối nhãn giới, sắc giới vô sở hữu chẳng khá được; nhãn giới, sắc giới, nhãn thức giới đối nhãn xúc vô sở hữu chẳng khá được. Vì tánh nhãn xúc không, nên nhãn xúc đối nhãn xúc vô sở hữu chẳng khá được; nhãn xúc đối nhãn giới, sắc giới, nhãn thức giới vô sở hữu chẳng khá được; nhãn giới, sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc đối nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ vô sở hữu chẳng khá được. Vì tánh nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ không, nên nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ đối nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ vô sở hữu chẳng khá được; nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ đối nhãn giới, sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc vô sở hữu chẳng khá được. Xá Lợi Tử! Tôi đối với các pháp như thế, đem tất cả chủng tánh, tất cả nơi chỗ, tất cả thời gian, tìm Bồ tát Ma ha tát cũng vô sở hữu chẳng khá được. Vì cớ sao? Vì tự tánh không vậy.

Xá Lợi Tử! Vì tánh nhĩ giới không, nên nhĩ giới đối nhĩ giới vô sở hữu chẳng khá được, nhĩ giới đối thanh giới vô sở hữu chẳng khá được. Vì tánh thanh giới không, nên thanh giới đối thanh giới vô sở hữu chẳng khá được, thanh giới đối nhĩ giới vô sở hữu chẳng khá được; nhĩ giới, thanh giới đối nhĩ thức giới vô sở hữu chẳng khá được. Vì tánh nhĩ thức giới không, nên nhĩ thức giới đối nhĩ thức giới vô sở hữu chẳng khá được; nhĩ thức giới đối nhĩ giới, thanh giới vô sở hữu chẳng khá được; nhĩ giới, thanh giới, nhĩ thức giới đối nhĩ xúc vô sở hữu chẳng khá được. Vì tánh nhĩ xúc không, nên nhĩ xúc đối nhĩ xúc vô sở hữu chẳng khá được, nhĩ xúc đối nhĩ giới, thanh giới, nhĩ thức giới vô sở hữu chẳng khá được; nhĩ giới, thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc đối nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ vô sở hữu chẳng khá được. Vì tánh nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ không, nên nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ đối nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ vô sở hữu chẳng khá được; nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ đối nhĩ giới, thanh giới, nhĩ thức giới, và nhĩ xúc vô sở hữu chẳng khá được. Xá Lợi Tử! Tôi đối với các pháp như thế, đem tất cả chủng tánh, tất cả nơi chỗ, tất cả thời gian, tìm Bồ tát Ma ha tát cũng vô sở hữu chẳng khá được. Vì cớ sao? Vì tự tánh không vậy.

Xá Lợi Tử! Vì tánh tỷ giới không, nên tỷ giới đối tỷ giới vô sở hữu chẳng khá được, tỷ giới đối hương giới vô sở hữu chẳng khá được. Vì tánh hương giới không, nên hương giới đối hương giới vô sở hữu chẳng khá được, hương giới đối tỷ giới vô sở hữu chẳng khá được; tỷ giới, hương giới đối tỷ thức giới vô sở hữu chẳng khá được. Vì tánh tỷ thức giới không, nên tỷ thức giới đối tỷ thức giới vô sở hữu chẳng khá được, tỷ thức giới đối tỷ giới, hương giới vô sở hữu chẳng khá được; tỷ giới, hương giới, tỷ thức giới đối tỷ xúc vô sở hữu chẳng khá được. Vì tánh tỷ xúc không, nên tỷ xúc đối tỷ xúc vô sở hữu chẳng khá được, tỷ xúc đối tỷ giới, hương giới, tỷ thức giới vô sở hữu chẳng khá được; tỷ giới, hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc đối tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ vô sở hữu chẳng khá được. Vì tánh tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ không, nên tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ đối tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ vô sở hữu chẳng khá được; tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ đối tỷ giới, hương giới, tỷ thức giới, và tỷ xúc vô sở hữu chẳng khá được. Xá Lợi Tử! Tôi đối với các pháp như thế, đem tất cả chủng tánh, tất cả nơi chỗ, tất cả thời gian, tìm Bồ tát Ma ha tát cũng vô sở hữu chẳng khá được. Vì cớ sao? Vì tự tánh không vậy.

Xá Lợi Tử! Vì tánh thiệt giới không, nên thiệt giới đối thiệt giới vô sở hữu chẳng khá được, thiệt giới đối vị giới vô sở hữu chẳng khá được. Vì tánh vị giới không, nên vị giới đối vị giới vô sở hữu chẳng khá được, vị giới đối thiệt giới vô sở hữu chẳng khá được; thiệt giới, vị giới đối thiệt thức giới vô sở hữu chẳng khá được. Vì tánh thiệt thức giới không, nên thiệt thức giới đối thiệt thức giới vô sở hữu chẳng khá được, thiệt thức giới đối thiệt giới, vị giới vô sở hữu chẳng khá được; thiệt giới, vị giới, thiệt thức giới đối thiệt xúc vô sở hữu chẳng khá được. Vì tánh thiệt xúc không, nên thiệt xúc đối thiệt xúc vô sở hữu chẳng khá được; thiệt xúc đối thiệt giới, vị giới, thiệt thức giới vô sở hữu chẳng khá được; thiệt giới, vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc đối thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ vô sở hữu chẳng khá được. Vì tánh thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ không, nên thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ đối thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ vô sở hữu chẳng khá được; thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ đối thiệt giới, vị giới, thiệt thức giới, và thiệt xúc vô sở hữu chẳng khá được. Xá Lợi Tử! Tôi đối với các pháp như thế, đem tất cả chủng tánh, tất cả nơi chỗ, tất cả thời gian, tìm Bồ tát Ma ha tát cũng vô sở hữu chẳng khá được. Vì cớ sao? Vì tự tánh không vậy.

Xá Lợi Tử! Vì tánh thân giới không, nên thân giới đối thân giới vô sở hữu chẳng khá được, thân giới đối xúc giới vô sở hữu chẳng khá được. Vì tánh xúc giới không, nên xúc giới đối xúc giới vô sở hữu chẳng khá được, xúc giới đối thân giới vô sở hữu chẳng khá được; thân giới, xúc giới đối thân thức giới vô sở hữu chẳng khá được. Vì tánh thân thức giới không, nên thân thức giới đối thân thức giới vô sở hữu chẳng khá được; thân thức giới đối thân giới, xúc giới vô sở hữu chẳng khá được; thân giới, xúc giới, thân thức giới đối thân xúc vô sở hữu chẳng khá được. Vì tánh thân xúc không, nên thân xúc đối thân xúc vô sở hữu chẳng khá được; thân xúc đối thân giới, xúc giới, thân thức giới vô sở hữu chẳng khá được; thân giới, xúc giới, thân thức giới và thân xúc đối thân xúc làm duyên sanh ra các thọ vô sở hữu chẳng khá được. Vì tánh thân xúc làm duyên sanh ra các thọ không, nên thân xúc làm duyên sanh ra các thọ đối thân xúc làm duyên sanh ra các thọ vô sở hữu chẳng khá được; thân xúc làm duyên sanh ra các thọ đối thân giới, xúc giới, thân thức giới, và thân xúc vô sở hữu chẳng khá được. Xá Lợi Tử! Tôi đối với các pháp như thế, đem tất cả chủng tánh, tất cả nơi chỗ, tất cả thời gian, tìm Bồ tát Ma ha tát cũng vô sở hữu chẳng khá được. Vì cớ sao? Vì tự tánh không vậy.

Xá Lợi Tử! Vì tánh ý giới không, nên ý giới đối ý giới vô sở hữu chẳng khá được, ý giới đối pháp giới vô sở hữu chẳng khá được. Vì tánh pháp giới không, nên pháp giới đối pháp giới vô sở hữu chẳng khá được, pháp giới đối ý giới vô sở hữu chẳng khá được; ý giới, pháp giới đối ý thức giới vô sở hữu chẳng khá được. Vì tánh ý thức giới không, nên ý thức giới đối ý thức giới vô sở hữu chẳng khá được; ý thức giới đối ý giới, pháp giới vô sở hữu chẳng khá được; ý giới, pháp giới, ý thức giới đối ý xúc vô sở hữu chẳng khá được. Vì tánh ý xúc không, nên ý xúc đối ý xúc vô sở hữu chẳng khá được; ý xúc đối ý giới, pháp giới, ý thức giới vô sở hữu chẳng khá được; ý giới, pháp giới, ý thức giới và ý xúc đối ý xúc làm duyên sanh ra các thọ vô sở hữu chẳng khá được. Vì tánh ý xúc làm duyên sanh ra các thọ không, nên ý xúc làm duyên sanh ra các thọ đối ý xúc làm duyên sanh ra các thọ vô sở hữu chẳng khá được; ý xúc làm duyên sanh ra các thọ đối ý giới, pháp giới, ý thức giới, và ý xúc vô sở hữu chẳng khá được. Xá Lợi Tử! Tôi đối với các pháp như thế, đem tất cả chủng tánh, tất cả nơi chỗ, tất cả thời gian, tìm Bồ tát Ma ha tát cũng vô sở hữu chẳng khá được. Vì cớ sao? Vì tự tánh không vậy.

Xá Lợi Tử! Vì tánh địa giới không, nên địa giới đối địa giới vô sở hữu chẳng khá được, địa giới đối thủy giới vô sở hữu chẳng khá được. Vì tánh thủy giới không, nên thủy giới đối thủy giới vô sở hữu chẳng khá được, thủy giới đối địa giới vô sở hữu chẳng khá được, địa thủy giới đối hỏa giới vô sở hữu chẳng khá được. Vì tánh hỏa giới không, nên hỏa giới đối hỏa giới vô sở hữu chẳng khá được, hỏa giới đối địa thủy giới vô sở hữu chẳng khá được, địa thủy hỏa giới đối phong giới vô sở hữu chẳng khá được. Vì tánh phong giới không, nên phong giới đối phong giới vô sở hữu chẳng khá được, phong giới đối địa thủy hỏa giới vô sở hữu chẳng khá được, địa thủy hỏa phong giới đối không giới vô sở hữu chẳng khá được. Vì tánh không giới không, nên không giới đối không giới vô sở hữu chẳng khá được, không giới đối địa thủy hỏa phong giới vô sở hữu chẳng khá được, địa thủy hỏa phong không giới đối thức giới vô sở hữu chẳng khá được. Vì tánh thức giới không nên thức giới đối thức giới vô sở hữu chẳng khá được, thức giới đối địa thủy hỏa phong không giới vô sở hữu chẳng khá được. Xá Lợi Tử! Tôi đối với các pháp như thế, đem tất cả chủng tánh, tất cả nơi chỗ, tất cả thời gian, tìm Bồ tát Ma ha tát cũng vô sở hữu chẳng khá được. Vì cớ sao? Vì tự tánh không vậy.

Xá Lợi Tử! Vì tánh khổ thánh đế không, nên khổ thánh đế đối khổ thánh đế vô sở hữu chẳng khá được, khổ thánh đế đối tập thánh đế vô sở hữu chẳng khá được. Vì tánh tập thánh đế không, nên tập thánh đế đối tập thánh đế vô sở hữu chẳng khá được, tập thánh đế đối khổ thánh đế vô sở hữu chẳng khá được, khổ tập thánh đế đối diệt thánh đế vô sở hữu chẳng khá được. Vì tánh diệt thánh đế không, nên diệt thánh đế đối diệt thánh đế vô sở hữu chẳng khá được, diệt thánh đế đối khổ tập thánh đế vô sở hữu chẳng khá được, khổ tập diệt thánh đế đối đạo thánh đế vô sở hữu chẳng khá được. Vì tánh đạo thánh đế không, nên đạo thánh đế đối đạo thánh đế vô sở hữu chẳng khá được, đạo thánh đế đối khổ tập diệt thánh đế vô sở hữu chẳng khá được. Xá Lợi Tử! Tôi đối với các pháp như thế, đem tất cả chủng tánh, tất cả nơi chỗ, tất cả thời gian, tìm Bồ tát Ma ha tát cũng vô sở hữu chẳng khá được. Vì cớ sao? Vì tự tánh không vậy.

Xá Lợi Tử! Vì tánh vô minh không, nên vô minh đối vô minh vô sở hữu chẳng khá được, vô minh đối hành vô sở hữu chẳng khá được. Vì tánh hành không, nên hành đối hành vô sở hữu chẳng khá được, hành đối vô minh vô sở hữu chẳng khá được; vô minh, hành đối thức vô sở hữu chẳng khá được. Vì tánh thức không, nên thức đối thức vô sở hữu chẳng khá được; thức đối vô minh, hành vô sở hữu chẳng khá được; vô minh, hành, thức đối danh sắc vô sở hữu chẳng khá được. Vì tánh danh sắc không, nên danh sắc đối danh sắc vô sở hữu chẳng khá được; danh sắc đối vô minh, hành, thức vô sở hữu chẳng khá được; vô minh, hành, thức, danh sắc đối lục xứ vô sở hữu chẳng khá được. Vì tánh lục xứ không, nên lục xứ đối lục xứ vô sở hữu chẳng khá được; lục xứ đối vô minh, hành, thức, danh sắc vô sở hữu chẳng khá được; vô minh, hành, thức, danh sắc, lục xứ đối xúc vô sở hữu chẳng khá được. Vì tánh xúc không, nên xúc đối xúc vô sở hữu chẳng khá được. Xúc đối vô minh, hành, thức, danh sắc, lục xứ vô sở hữu chẳng khá được; vô minh, hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc đối thọ vô sở hữu chẳng khá được. Vì tánh thọ không, nên thọ đối thọ vô sở hữu chẳng khá được; thọ đối vô minh, hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc vô sở hữu chẳng khá được; vô minh, hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ đối ái vô sở hữu chẳng khá được. Vì tánh ái không, nên ái đối ái vô sở hữu chẳng khá được; ái đối vô minh, hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ vô sở hữu chẳng khá được; vô minh, hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái đối thủ vô sở hữu chẳng khá được. Vì tánh thủ không, nên thủ đối thủ vô sở hữu chẳng khá được; thủ đối vô minh, hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái vô sở hữu chẳng khá được; vô minh, hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ đối hữu vô sở hữu chẳng khá được. Vì tánh hữu không, nên hữu đối hữu vô sở hữu chẳng khá được; hữu đối vô minh, hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ vô sở hữu chẳng khá được; vô minh, hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu đối sanh vô sở hữu chẳng khá được. Vì tánh sanh không, nên sanh đối sanh vô sở hữu chẳng khá được; sanh đối vô minh, hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu vô sở hữu chẳng khá được; vô minh, hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh đối lão tử sầu thán khổ ưu não vô sở hữu chẳng khá được. Vì tánh lão tử sầu thán khổ ưu não không, nên lão tử sầu thán khổ ưu não đối lão tử sầu thán khổ ưu não vô sở hữu chẳng khá được; lão tử sầu thán khổ ưu não đối vô minh, hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh vô sở hữu chẳng khá được. Xá Lợi Tử! Tôi đối với các pháp như thế, đem tất cả chủng tánh, tất cả nơi chỗ, tất cả thời gian, tìm Bồ tát Ma ha tát cũng vô sở hữu chẳng khá được. Vì cớ sao? Vì tự tánh không vậy.

Xá Lợi Tử! Vì tánh bố thí Ba la mật đa không, nên bố thí Ba la mật đa đối bố thí Ba la mật đa vô sở hữu chẳng khá được; bố thí Ba la mật đa đối tịnh giới Ba la mật đa vô sở hữu chẳng khá được. Vì tánh tịnh giới Ba la mật đa không, nên tịnh giới Ba la mật đa đối tịnh giới Ba la mật đa vô sở hữu chẳng khá được; tịnh giới Ba la mật đa đối bố thí Ba la mật đa vô sở hữu chẳng khá được; bố thí, tịnh giới Ba la mật đa đối an nhẫn Ba la mật đa vô sở hữu chẳng khá được. Vì tánh an nhẫn Ba la mật đa không, nên an nhẫn Ba la mật đa đối an nhẫn Ba la mật đa vô sở hữu chẳng khá được; an nhẫn Ba la mật đa đối bố thí, tịnh giới Ba la mật đa vô sở hữu chẳng khá được, bố thí, tịnh giới, an nhẫn Ba la mật đa đối tinh tiến Ba la mật đa vô sở hữu chẳng khá được. Vì tánh tinh tiến Ba la mật đa không, nên tinh tiến Ba la mật đa đối tinh tiến Ba la mật đa vô sở hữu chẳng khá được; tinh tiến Ba la mật đa đối bố thí, tịnh giới, an nhẫn Ba la mật đa vô sở hữu chẳng khá được; bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến Ba la mật đa đối tĩnh lự Ba la mật đa vô sở hữu chẳng khá được. Vì tánh tĩnh lự Ba la mật đa không, nên tĩnh lự Ba la mật đa đối tĩnh lự Ba la mật đa vô sở hữu chẳng khá được; tĩnh lự Ba la mật đa đối bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến Ba la mật đa vô sở hữu chẳng khá được; bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự Ba la mật đa đối bát nhã Ba la mật đa vô sở hữu chẳng khá được. Vì tánh bát nhã Ba la mật đa không, nên bát nhã Ba la mật đa đối bát nhã Ba la mật đa vô sở hữu chẳng khá được; bát nhã Ba la mật đa đối bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự Ba la mật đa vô sở hữu chẳng khá được. Xá Lợi Tử! Tôi đối với các pháp như thế, đem tất cả chủng tánh, tất cả nơi chỗ, tất cả thời gian, tìm Bồ tát Ma ha tát cũng vô sở hữu chẳng khá được. Vì cớ sao? Vì tự tánh không vậy.

Xá Lợi Tử! Vì tánh bốn tĩnh lự không, nên bốn tĩnh lự đối bốn tĩnh lự vô sở hữu chẳng khá được; bốn tĩnh lự đối bốn vô lượng vô sở hữu chẳng khá được. Vì tánh bốn vô lượng không, nên bốn vô lượng đối bốn vô lượng vô sở hữu chẳng khá được; bốn vô lượng đối bốn tĩnh lự vô sở hữu chẳng khá được; bốn tĩnh lự, bốn vô lượng đối bốn vô sắc định vô sở hữu chẳng khá được. Vì tánh bốn vô sắc định không, nên bốn vô sắc định đối bốn vô sắc định vô sở hữu chẳng khá được; bốn vô sắc định đối bốn tĩnh lự, bốn vô lượng vô sở hữu chẳng khá được. Xá Lợi Tử! Tôi đối với các pháp như thế, đem tất cả chủng tánh, tất cả nơi chỗ, tất cả thời gian, tìm Bồ tát Ma ha tát cũng vô sở hữu chẳng khá được. Vì cớ sao? Vì tự tánh không vậy.

Xá Lợi Tử! Vì tánh tám giải thoát không, nên tám giải thoát đối tám giải thoát vô sở hữu chẳng khá được, tám giải thoát đối tám thắng xứ vô sở hữu chẳng khá được. Vì tánh tám thắng xứ không, nên tám thắng xứ đối tám thắng xứ vô sở hữu chẳng khá được; tám thắng xứ đối tám giải thoát vô sở hữu chẳng khá được; tám giải thoát, tám thắng xứ đối chín thứ đệ định vô sở hữu chẳng khá được. Vì tánh chín thứ đệ định không, nên chín thứ đệ định đối chín thứ đệ định vô sở hữu chẳng khá được; chín thứ đệ định đối tám giải thoát, tám thắng xứ vô sở hữu chẳng khá được; tám giải thoát, tám thắng xứ, chín thứ đệ định đối mười biến xứ vô sở hữu chẳng khá được. Vì tánh mười biến xứ không, nên mười biến xứ đối mười biến xứ vô sở hữu chẳng khá được; mười biến xứ đối tám giải thoát, tám thắng xứ, chín thứ đệ định vô sở hữu chẳng khá được. Xá Lợi Tử! Tôi đối với các pháp như thế, đem tất cả chủng tánh, tất cả nơi chỗ, tất cả thời gian, tìm Bồ tát Ma ha tát cũng vô sở hữu chẳng khá được. Vì cớ sao? Vì tự tánh không vậy.

Xá Lợi Tử! Vì tánh bốn niệm trụ không, nên bốn niệm trụ đối bốn niệm trụ vô sở hữu chẳng khá được; bốn niệm trụ đối bốn chánh đoạn vô sở hữu chẳng khá được. Vì tánh bốn chánh đoạn không, nên bốn chánh đoạn đối bốn chánh đoạn vô sở hữu chẳng khá được; bốn chánh đoạn đối bốn niệm trụï vô sở hữu chẳng khá được; bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn đối bốn thần túc vô sở hữu chẳng khá được. Vì tánh bốn thần túc không, nên bốn thần túc đối bốn thần túc vô sở hữu chẳng khá được; bốn thần túc đối bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn vô sở hữu chẳng khá được; bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc đối năm căn vô sở hữu chẳng khá được. Vì tánh năm căn không, nên năm căn đối năm căn vô sở hữu chẳng khá được; năm căn đối bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc vô sở hữu chẳng khá được; bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn đối năm lực vô sở hữu chẳng khá được. Vì tánh năm lực không, nên năm lực đối năm lực vô sở hữu chẳng khá được; năm lực đối bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn vô sở hữu chẳng khá được; bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực đối bảy đẳng giác chi vô sở hữu chẳng khá được. Vì tánh bảy đẳng giác chi không, nên bảy đẳng giác chi đối bảy đẳng giác chi vô sở hữu chẳng khá được; bảy đẳng giác chi đối bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực vô sở hữu chẳng khá được; bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi đối tám thánh đạo chi vô sở hữu chẳng khá được. Vì tánh tám thánh đạo chi không, nên tám thánh đạo chi đối tám thánh đạo chi vô sở hữu chẳng khá được; tám thánh đạo chi đối bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi vô sở hữu chẳng khá được. Xá Lợi Tử! Tôi đối với các pháp như thế, đem tất cả chủng tánh, tất cả nơi chỗ, tất cả thời gian, tìm Bồ tát Ma ha tát cũng vô sở hữu chẳng khá được. Vì cớ sao? Vì tự tánh không vậy.

Xá Lợi Tử! Vì tánh không giải thoát môn không, nên không giải thoát môn đối không giải thoát môn vô sở hữu chẳng khá được, không giải thoát môn đối vô tướng giải thoát môn vô sở hữu chẳng khá được. Vì tánh vô tướng giải thoát môn không, nên vô tướng giải thoát môn đối vô tướng giải thoát môn vô sở hữu chẳng khá được, vô tướng giải thoát môn đối không giải thoát môn vô sở hữu chẳng khá được; không, vô tướng giải thoát môn đối vô nguyện giải thoát môn vô sở hữu chẳng khá được. Vì tánh vô nguyện giải thoát môn không, nên vô nguyện giải thoát môn đối vô nguyện giải thoát môn vô sở hữu chẳng khá được; vô nguyện giải thoát môn đối không, vô tướng giải thoát môn vô sở hữu chẳng khá được. Xá Lợi Tử! Tôi đối với các pháp như thế, đem tất cả chủng tánh, tất cả nơi chỗ, tất cả thời gian, tìm Bồ tát Ma ha tát cũng vô sở hữu chẳng khá được. Vì cớ sao? Vì tự tánh không vậy.

Xá Lợi Tử! Vì tánh năm nhãn không, nên năm nhãn đối năm nhãn vô sở hữu chẳng khá được, năm nhãn đối sáu thần thông vô sở hữu chẳng khá được. Vì tánh sáu thần thông không, nên sáu thần thông đối sáu thần thông vô sở hữu chẳng khá được, sáu thần thông đối năm nhãn vô sở hữu chẳng khá được. Xá Lợi Tử! Tôi đối với các pháp như thế, đem tất cả chủng tánh, tất cả nơi chỗ, tất cả thời gian, tìm Bồ tát Ma ha tát cũng vô sở hữu chẳng khá được. Vì cớ sao? Vì tự tánh không vậy.

Xá Lợi Tử! Vì tánh Phật mười lực không, nên Phật mười lực đối Phật mười lực vô sở hữu chẳng khá được, Phật mười lực đối bốn vô sở úy vô sở hữu chẳng khá được. Vì tánh bốn vô sở úy không, nên bốn vô sở úy đối bốn vô sở úy vô sở hữu chẳng khá được, bốn vô sở úy đối Phật mười lực vô sở hữu chẳng khá được; Phật mười lực, bốn vô sở úy đối bốn vô ngại giải vô sở hữu chẳng khá được. Vì tánh bốn vô ngại giải không, nên bốn vô ngại giải đối bốn vô ngại giải vô sở hữu chẳng khá được; bốn vô ngại giải đối Phật mười lực, bốn vô sở úy vô sở hữu chẳng khá được; Phật mười lực, bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải đối đại từ vô sở hữu chẳng khá được. Vì tánh đại từ không, nên đại từ đối đại từ vô sở hữu chẳng khá được; đại từ đối Phật mười lực, bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải vô sở hữu chẳng khá được; Phật mười lực, bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ đối đại bi vô sở hữu chẳng khá được. Vì tánh đại bi không, nên đại bi đối đại bi vô sở hữu chẳng khá được; đại bi đối Phật mười lực, bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ vô sở hữu chẳng khá được; Phật mười lực, bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi đối đại hỷ vô sở hữu chẳng khá được. Vì tánh đại hỷ không, nên đại hỷ đối đại hỷ vô sở hữu chẳng khá được; đại hỷ đối Phật mười lực, bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi vô sở hữu chẳng khá được; Phật mười lực, bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ đối đại xả vô sở hữu chẳng khá được. Vì tánh đại xả không, nên đại xả đối đại xả vô sở hữu chẳng khá được; đại xả đối Phật mười lực, bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ vô sở hữu chẳng khá được; Phật mười lực, bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả đối mười tám pháp Phật bất cộng vô sở hữu chẳng khá được. Vì tánh mười tám pháp Phật bất cộng không, nên mười tám pháp Phật bất cộng đối mười tám pháp Phật bất cộng vô sở hữu chẳng khá được; mười tám pháp Phật bất cộng đối Phật mười lực, bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả vô sở hữu chẳng khá được. Xá Lợi Tử! Tôi đối với các pháp như thế, đem tất cả chủng tánh, tất cả nơi chỗ, tất cả thời gian, tìm Bồ tát Ma ha tát cũng vô sở hữu chẳng khá được. Vì cớ sao? Vì tự tánh không vậy.

Xá Lợi Tử! Vì tánh nhất thiết trí không, nên nhất thiết trí đối nhất thiết trí vô sở hữu chẳng khá được, nhất thiết trí đối đạo tướng trí vô sở hữu chẳng khá được. Vì tánh đạo tướng trí không, nên đạo tướng trí đối đạo tướng trí vô sở hữu chẳng khá được, đạo tướng trí đối nhất thiết trí vô sở hữu chẳng khá được; nhất thiết trí, đạo tướng trí đối nhất thiết tướng trí vô sở hữu chẳng khá được. Vì tánh nhất thiết tướng trí không, nên nhất thiết tướng trí đối nhất thiết tướng trí vô sở hữu chẳng khá được; nhất thiết tướng trí đối nhất thiết trí, đạo tướng trí vô sở hữu chẳng khá được. Xá Lợi Tử! Tôi đối với các pháp như thế, đem tất cả chủng tánh, tất cả nơi chỗ, tất cả thời gian, tìm Bồ tát Ma ha tát cũng vô sở hữu chẳng khá được. Vì cớ sao? Vì tự tánh không vậy.

Xá Lợi Tử! Vì tánh pháp vô vong thất không, nên pháp vô vong thất đối pháp vô vong thất vô sở hữu chẳng khá được, pháp vô vong thất đối tánh hằng trụ xả vô sở hữu chẳng khá được. Vì tánh tánh hằng trụ xả không, nên tánh hằng trụ xả đối tánh hằng trụ xả vô sở hữu chẳng khá được, tánh hằng trụ xả đối pháp vô vong thất vô sở hữu chẳng khá được. Xá Lợi Tử! Tôi đối với các pháp như thế, đem tất cả chủng tánh, tất cả nơi chỗ, tất cả thời gian, tìm Bồ tát Ma ha tát cũng vô sở hữu chẳng khá được. Vì cớ sao? Vì tự tánh không vậy.

Xá Lợi Tử! Vì tánh tất cả đà la ni môn không, nên tất cả đà la ni môn đối tất cả đà la ni môn vô sở hữu chẳng khá được, tất cả đà la ni môn đối tất cả tam ma địa môn vô sở hữu chẳng khá được. Vì tánh tất cả tam ma địa môn không, nên tất cả tam ma địa môn đối tất cả tam ma địa môn vô sở hữu chẳng khá được, tất cả tam ma địa môn đối tất cả đà la ni môn vô sở hữu chẳng khá được. Xá Lợi Tử! Tôi đối với các pháp như thế, đem tất cả chủng tánh, tất cả nơi chỗ, tất cả thời gian, tìm Bồ tát Ma ha tát cũng vô sở hữu chẳng khá được. Vì cớ sao? Vì tự tánh không vậy.

Xá Lợi Tử! Vì tánh nội không không, nên nội không đối nội không vô sở hữu chẳng khá được, nội không đối ngoại không vô sở hữu chẳng khá được. Vì tánh ngoại không không, nên ngoại không đối ngoại không vô sở hữu chẳng khá được, ngoại không đối nội không vô sở hữu chẳng khá được; nội không, ngoại không đối nội ngoại không vô sở hữu chẳng khá được. Vì tánh nội ngoại không không, nên nội ngoại không đối nội ngoại không vô sở hữu chẳng khá được; nội ngoại không đối nội không, ngoại không vô sở hữu chẳng khá được; nội không, ngoại không, nội ngoại không đối không không vô sở hữu chẳng khá được. Vì tánh không không không, nên không không đối không không vô sở hữu chẳng khá được; không không đối nội không, ngoại không, nội ngoại không vô sở hữu chẳng khá được; nội không cho đến không không đối đại không vô sở hữu chẳng khá được. Vì tánh đại không không, nên đại không đối đại không vô sở hữu chẳng khá được; đại không đối nội không cho đến không không vô sở hữu chẳng khá được; nội không cho đến đại không đối thắng nghĩa không vô sở hữu chẳng khá được. Vì tánh thắng nghĩa không không, nên thắng nghĩa không đối thắng nghĩa không vô sở hữu chẳng khá được; thắng nghĩa không đối nội không cho đến đại không vô sở hữu chẳng khá được; nội không cho đến thắng nghĩa không đối hữu vi không vô sở hữu chẳng khá được. Vì tánh hữu vi không không, nên hữu vi không đối hữu vi không vô sở hữu chẳng khá được; hữu vi không đối nội không cho đến thắng nghĩa không vô sở hữu chẳng khá được; nội không cho đến hữu vi không đối vô vi không vô sở hữu chẳng khá được. Vì tánh vô vi không không, nên vô vi không đối vô vi không vô sở hữu chẳng khá được; vô vi không đối nội không cho đến hữu vi không vô sở hữu chẳng khá được; nội không cho đến vô vi không đối tất cảnh không vô sở hữu chẳng khá được. Vì tánh tất cảnh không không, nên tất cảnh không đối tất cảnh không vô sở hữu chẳng khá được; tất cảnh không đối nội không cho đến vô vi không vô sở hữu chẳng khá được; nội không cho đến tất cảnh không đối vô tế không vô sở hữu chẳng khá được. Vì tánh vô tế không không, nên vô tế không đối vô tế không vô sở hữu chẳng khá được; vô tế không đối nội không cho đến tất cảnh không vô sở hữu chẳng khá được; nội không cho đến vô tế không đối tán không vô sở hữu chẳng khá được. Vì tánh tán không không, nên tán không đối tán không vô sở hữu chẳng khá được; tán không đối nội không cho đến vô tế không vô sở hữu chẳng khá được; nội không cho đến tán không đối vô biến dị không vô sở hữu chẳng khá được. Vì tánh vô biến dị không không, nên vô biến dị không đối vô biến dị không vô sở hữu chẳng khá được; vô biến dị không đối nội không cho đến tán không vô sở hữu chẳng khá được; nội không cho đến vô biến dị không đối bổn tánh không vô sở hữu chẳng khá được. Vì tánh bổn tánh không không, nên bổn tánh không đối bổn tánh không vô sở hữu chẳng khá được; bổn tánh không đối nội không cho đến vô biến dị không vô sở hữu chẳng khá được; nội không cho đến bổn tánh không đối tự tướng không vô sở hữu chẳng khá được. Vì tánh tự tướng không không, nên tự tướng không đối tự tướng không vô sở hữu chẳng khá được; tự tướng không đối nội không cho đến bổn tánh không vô sở hữu chẳng khá được; nội không cho đến tự tướng không đối cộng tướng không vô sở hữu chẳng khá được. Vì tánh cộngï tướng không không, nên cộngï tướng không đối cộngï tướng không vô sở hữu chẳng khá được; cộngï tướng không đối nội không cho đến tự tướng không vô sở hữu chẳng khá được; nội không cho đến cộngï tướng không đối nhất thiết pháp không vô sở hữu chẳng khá được. Vì tánh nhất thiết pháp không không, nên nhất thiết pháp không đối nhất thiết pháp không vô sở hữu chẳng khá được; nhất thiết pháp không đối nội không cho đến cộng tướng không vô sở hữu chẳng khá được; nội không cho đến nhất thiết pháp không đối bất khả đắc không vô sở hữu chẳng khá được. Vì tánh bất khả đắc không không, nên bất khả đắc không đối bất khả đắc không vô sở hữu chẳng khá được; bất khả đắc không đối nội không cho đến nhất thiết pháp không vô sở hữu chẳng khá được; nội không cho đến bất khả đắc không đối vô tánh không vô sở hữu chẳng khá được. Vì tánh vô tánh không không, nên vô tánh không đối vô tánh không vô sở hữu chẳng khá được; vô tánh không đối nội không cho đến bất khả đắc không vô sở hữu chẳng khá được; nội không cho đến vô tánh không đối tự tánh không vô sở hữu chẳng khá được. Vì tánh tự tánh không không, nên tự tánh không đối tự tánh không vô sở hữu chẳng khá được; tự tánh không đối nội không cho đến vô tánh không vô sở hữu chẳng khá được; nội không cho đến tự tánh không đối vô tánh tự tánh không vô sở hữu chẳng khá được. Vì tánh vô tánh tự tánh không không, nên vô tánh tự tánh không đối vô tánh tự tánh không vô sở hữu chẳng khá được; vô tánh tự tánh không đối nội không cho đến tự tánh không vô sở hữu chẳng khá được. Xá Lợi Tử! Tôi đối với các pháp như thế, đem tất cả chủng tánh, tất cả nơi chỗ, tất cả thời gian, tìm Bồ tát Ma ha tát cũng vô sở hữu chẳng khá được. Vì cớ sao? Vì tự tánh không vậy.

Xá Lợi Tử! Vì tánh chơn như không, nên chơn như đối chơn như vô sở hữu chẳng khá được, chơn như đối pháp giới vô sở hữu chẳng khá được. Vì tánh pháp giới không, nên pháp giới đối pháp giới vô sở hữu chẳng khá được, pháp giới đối chơn như vô sở hữu chẳng khá được; chơn như, pháp giới đối pháp tánh vô sở hữu chẳng khá được. Vì tánh pháp tánh không, nên pháp tánh đối pháp tánh vô sở hữu chẳng khá được; pháp tánh đối chơn như, pháp giới vô sở hữu chẳng khá được; chơn như, pháp giới, pháp tánh đối bất hư vọng tánh vô sở hữu chẳng khá được. Vì tánh bất hư vọng tánh không, nên bất hư vọng tánh đối bất hư vọng tánh vô sở hữu chẳng khá được; bất hư vọng tánh đối chơn như, pháp giới, pháp tánh vô sở hữu chẳng khá được; chơn như cho đến bất hư vọng tánh đối bất biến dị tánh vô sở hữu chẳng khá được. Vì tánh bất biến dị tánh không, nên bất biến dị tánh đối bất biến dị tánh vô sở hữu chẳng khá được; bất biến dị tánh đối chơn như cho đến bất hư vọng tánh vô sở hữu chẳng khá được; chơn như cho đến bất biến dị tánh đối bất tư nghì giới vô sở hữu chẳng khá được. Vì tánh bất tư nghì giới không, nên bất tư nghì giới đối bất tư nghì giới vô sở hữu chẳng khá được; bất tư nghì giới đối chơn như cho đến bất biến dị tánh vô sở hữu chẳng khá được; chơn như cho đến bất tư nghì giới đối hư không giới vô sở hữu chẳng khá được. Vì tánh hư không giới không, nên hư không giới đối hư không giới vô sở hữu chẳng khá được; hư không giới đối chơn như cho đến bất tư nghì giới vô sở hữu chẳng khá được; chơn như cho đến hư không giới đối đoạn giới vô sở hữu chẳng khá được. Vì tánh đoạn giới không, nên đoạn giới đối đoạn giới vô sở hữu chẳng khá được; đoạn giới đối chơn như cho đến hư không giới vô sở hữu chẳng khá được; chơn như cho đến đoạn giới đối ly giới vô sở hữu chẳng khá được. Vì tánh ly giới không, nên ly giới đối ly giới vô sở hữu chẳng khá được; ly giới đối chơn như cho đến đoạn giới vô sở hữu chẳng khá được; chơn như cho đến ly giới đối diệt giới vô sở hữu chẳng khá được. Vì tánh diệt giới không, nên diệt giới đối diệt giới vô sở hữu chẳng khá được; diệt giới đối chơn như cho đến ly giới vô sở hữu chẳng khá được; chơn như cho đến diệt giới đối bình đẳng tánh vô sở hữu chẳng khá được. Vì tánh bình đẳng tánh không, nên bình đẳng tánh đối bình đẳng tánh vô sở hữu chẳng khá được; bình đẳng tánh đối chơn như cho đến diệt giới vô sở hữu chẳng khá được; chơn như cho đến bình đẳng tánh đối ly sanh tánh vô sở hữu chẳng khá được. Vì tánh ly sanh tánh không, nên ly sanh tánh đối ly sanh tánh vô sở hữu chẳng khá được; ly sanh tánh đối chơn như cho đến bình đẳng tánh vô sở hữu chẳng khá được; chơn như cho đến Ly sanh tánh đối pháp định vô sở hữu chẳng khá được. Vì tánh pháp định không, nên pháp định đối pháp định vô sở hữu chẳng khá được; pháp định đối chơn như cho đến ly sanh tánh vô sở hữu chẳng khá được; chơn như cho đến pháp định đối pháp trụ vô sở hữu chẳng khá được. Vì tánh pháp trụ không, nên pháp trụ đối pháp trụ vô sở hữu chẳng khá được; pháp trụ đối chơn như cho đến pháp định vô sở hữu chẳng khá được; chơn như cho đến pháp trụ đối vô tánh giới vô sở hữu chẳng khá được. Vì tánh vô tánh giới không, nên vô tánh giới đối vô tánh giới vô sở hữu chẳng khá được; vô tánh giới đối chơn như cho đến pháp trụ vô sở hữu chẳng khá được; chơn như cho đến vô tánh giới đối vô tướng giới vô sở hữu chẳng khá được. Vì tánh vô tướng giới không, nên vô tướng giới đối vô tướng giới vô sở hữu chẳng khá được; vô tướng giới đối chơn như cho đến vô tánh giới vô sở hữu chẳng khá được; chơn như cho đến vô tướng giới đối vô tác giới vô sở hữu chẳng khá được. Vì tánh vô tác giới không, nên vô tác giới đối vô tác giới vô sở hữu chẳng khá được; vô tác giới đối chơn như cho đến vô tướng giới vô sở hữu chẳng khá được; chơn như cho đến vô tác giới đối vô vi giới vô sở hữu chẳng khá được. Vì tánh vô vi giới không, nên vô vi giới đối vô vi giới vô sở hữu chẳng khá được; vô vi giới đối chơn như cho đến vô tác giới vô sở hữu chẳng khá được; chơn như cho đến vô vi giới đối an ẩn giới vô sở hữu chẳng khá được. Vì tánh an ẩn giới không, nên an ẩn giới đối an ẩn giới vô sở hữu chẳng khá được; an ẩn giới đối chơn như cho đến vô vi giới vô sở hữu chẳng khá được; chơn như cho đến an ẩn giới đối tịch tĩnh giới vô sở hữu chẳng khá được. Vì tánh tịch tĩnh giới không, nên tịch tĩnh giới đối tịch tĩnh giới vô sở hữu chẳng khá được; tịch tĩnh giới đối chơn như cho đến an ẩn giới vô sở hữu chẳng khá được; chơn như cho đến tịch tĩnh giới đối bổn vô vô sở hữu chẳng khá được. Vì tánh bổn vô không, nên bổn vô đối bổn vô vô sở hữu chẳng khá được; bổn vô đối chơn như cho đến tịch tĩnh giới vô sở hữu chẳng khá được; chơn như cho đến bổn vô đối thật tế vô sở hữu chẳng khá được. Vì tánh thật tế không, nên thật tế đối thật tế vô sở hữu chẳng khá được; thật tế đối chơn như cho đến bổn vô vô sở hữu chẳng khá được; chơn như cho đến thật tế đối cứu cánh Niết bàn vô sở hữu chẳng khá được. Vì tánh cứu cánh Niết bàn không, nên cứu cánh Niết bàn đối cứu cánh Niết bàn vô sở hữu chẳng khá được; cứu cánh Niết bàn đối chơn như cho đến thật tế vô sở hữu chẳng khá được. Xá Lợi Tử!

Tôi đối với các pháp như thế, đem tất cả chủng tánh, tất cả nơi chỗ, tất cả thời gian, tìm Bồ tát Ma ha tát cũng vô sở hữu chẳng khá được. Vì cớ sao? Vì tự tánh không vậy.

Xá Lợi Tử! Vì tánh Cực hỷ địa pháp không, nên Cực hỷ địa pháp đối Cực hỷ địa pháp vô sở hữu chẳng khá được, Cực hỷ địa pháp đối Ly cấu địa pháp vô sở hữu chẳng khá được. Vì tánh Ly cấu địa pháp không, nên Ly cấu địa pháp đối Ly cấu địa pháp vô sở hữu chẳng khá được, Ly cấu địa pháp đối Cực hỷ địa pháp vô sở hữu chẳng khá được; Cực hỷ, Ly cấu địa pháp đối Phát quang địa pháp vô sở hữu chẳng khá được. Vì tánh Phát quang địa pháp không, nên Phát quang địa pháp đối Phát quang địa pháp vô sở hữu chẳng khá được; Phát quang địa pháp đối Cực hỷ, Ly cấu địa pháp vô sở hữu chẳng khá được; Cực hỷ, Ly cấu, Phát quang địa pháp đối Diệm huệ địa pháp vô sở hữu chẳng khá được. Vì tánh Diệm huệ địa pháp không, nên Diệm huệ địa pháp đối Diệm huệ địa pháp vô sở hữu chẳng khá được; Diệm huệ địa pháp đối Cực hỷ, Ly cấu, Phát quang địa pháp vô sở hữu chẳng khá được; Cực hỷ, Ly cấu, Phát quang, Diệm huệ địa pháp đối Cực nan thắng địa pháp vô sở hữu chẳng khá được. Vì tánh Cực nan thắng địa pháp không, nên Cực nan thắng địa pháp đối Cực nan thắng địa pháp vô sở hữu chẳng khá được; Cực nan thắng địa pháp đối Cực hỷ, Ly cấu, Phát quang, Diệm huệ địa pháp vô sở hữu chẳng khá được; Cực hỷ, Ly cấu, Phát quang, Diệm huệ, Cực nan thắng địa pháp đối Hiện tiền địa pháp vô sở hữu chẳng khá được. Vì tánh Hiện tiền địa pháp không, nên Hiện tiền địa pháp đối Hiện tiền địa pháp vô sở hữu chẳng khá được; Hiện tiền địa pháp đối Cực hỷ, Ly cấu, Phát quang, Diệm huệ, Cực nan thắng địa pháp vô sở hữu chẳng khá được; Cực hỷ, Ly cấu, Phát quang, Diệm huệ, Cực nan thắng, Hiện tiền địa pháp đối Viễn hành địa pháp vô sở hữu chẳng khá được. Vì tánh Viễn hành địa pháp không, nên Viễn hành địa pháp đối Viễn hành địa pháp vô sở hữu chẳng khá được; Viễn hành địa pháp đối Cực hỷ, Ly cấu, Phát quang, Diệm huệ, Cực nan thắng, Hiện tiền địa pháp vô sở hữu chẳng khá được; Cực hỷ, Ly cấu, Phát quang, Diệm huệ, Cực nan thắng, Hiện tiền, Viễn hành địa pháp đối Bất động địa pháp vô sở hữu chẳng khá được. Vì tánh Bất động địa pháp không, nên Bất động địa pháp đối Bất động địa pháp vô sở hữu chẳng khá được; Bất động địa pháp đối Cực hỷ, Ly cấu, Phát quang, Diệm huệ, Cực nan thắng, Hiện tiền, Viễn hành địa pháp vô sở hữu chẳng khá được; Cực hỷ, Ly cấu, Phát quang, Diệm huệ, Cực nan thắng, Hiện tiền, Viễn hành, Bất động địa pháp đối Thiện huệ địa pháp vô sở hữu chẳng khá được. Vì tánh Thiện huệ địa pháp không, nên Thiện huệ địa pháp đối Thiện huệ địa pháp vô sở hữu chẳng khá được; Thiện huệ địa pháp đối Cực hỷ, Ly cấu, Phát quang, Diệm huệ, Cực nan thắng, Hiện tiền, Viễn hành, Bất động địa pháp vô sở hữu chẳng khá được; Cực hỷ, Ly cấu, Phát quang, Diệm huệ, Cực nan thắng, Hiện tiền, Viễn hành, Bất động, Thiện huệ địa pháp đối Pháp vân địa pháp vô sở hữu chẳng khá được. Vì tánh Pháp vân địa pháp không, nên Pháp vân địa pháp đối Pháp vân địa pháp vô sở hữu chẳng khá được; Pháp vân địa pháp đối Cực hỷ, Ly cấu, Phát quang, Diệm huệ, Cực nan thắng, Hiện tiền, Viễn hành, Bất động, Thiện huệ địa pháp vô sở hữu chẳng khá được. Xá Lợi Tử! Tôi đối với các pháp như thế, đem tất cả chủng tánh, tất cả nơi chỗ, tất cả thời gian, tìm Bồ tát Ma ha tát cũng vô sở hữu chẳng khá được. Vì cớ sao? Vì tự tánh không vậy.

Xá Lợi Tử! Vì tánh Cực hỷ địa không, nên Cực hỷ địa đối Cực hỷ địa vô sở hữu chẳng khá được, Cực hỷ địa đối Ly cấu địa vô sở hữu chẳng khá được. Vì tánh Ly cấu địa không, nên Ly cấu địa đối Ly cấu địa vô sở hữu chẳng khá được; Ly cấu địa đối Cực hỷ địa vô sở hữu chẳng khá được; Cực hỷ, Ly cấu địa đối Phát quang địa vô sở hữu chẳng khá được. Vì tánh Phát quang địa không, nên Phát quang địa đối Phát quang địa vô sở hữu chẳng khá được; Phát quang địa đối Cực hỷ, Ly cấu địa vô sở hữu chẳng khá được; Cực hỷ, Ly cấu, Phát quang địa đối Diệm huệ địa vô sở hữu chẳng khá được. Vì tánh Diệm huệ địa không, nên Diệm huệ địa đối Diệm huệ địa vô sở hữu chẳng khá được; Diệm huệ địa đối Cực hỷ, Ly cấu, Phát quang địa vô sở hữu chẳng khá được; Cực hỷ, Ly cấu, Phát quang, Diệm huệ địa đối Cực nan thắng địa vô sở hữu chẳng khá được. Vì tánh Cực nan thắng địa không, nên Cực nan thắng địa đối Cực nan thắng địa vô sở hữu chẳng khá được; Cực nan thắng địa đối Cực hỷ, Ly cấu, Phát quang, Diệm huệ địa vô sở hữu chẳng khá được; Cực hỷ, Ly cấu, Phát quang, Diệm huệ, Cực nan thắng địa đối Hiện tiền địa vô sở hữu chẳng khá được. Vì tánh Hiện tiền địa không, nên Hiện tiền địa đối Hiện tiền địa vô sở hữu chẳng khá được; Hiện tiền địa đối Cực hỷ, Ly cấu, Phát quang, Diệm huệ, Cực nan thắng địa vô sở hữu chẳng khá được; Cực hỷ, Ly cấu, Phát quang, Diệm huệ, Cực nan thắng, Hiện tiền địa đối Viễn hành địa vô sở hữu chẳng khá được. Vì tánh Viễn hành địa không, nên Viễn hành địa đối Viễn hành địa vô sở hữu chẳng khá được; Viễn hành địa đối Cực hỷ, Ly cấu, Phát quang, Diệm huệ, Cực nan thắng, Hiện tiền địa vô sở hữu chẳng khá được; Cực hỷ, Ly cấu, Phát quang, Diệm huệ, Cực nan thắng, Hiện tiền, Viễn hành địa đối Bất động địa vô sở hữu chẳng khá được. Vì tánh Bất động địa không, nên Bất động địa đối Bất động địa vô sở hữu chẳng khá được; Bất động địa đối Cực hỷ, Ly cấu, Phát quang, Diệm huệ, Cực nan thắng, Hiện tiền, Viễn hành địa vô sở hữu chẳng khá được; Cực hỷ, Ly cấu, Phát quang, Diệm huệ, Cực nan thắng, Hiện tiền, Viễn hành, Bất động địa đối Thiện huệ địa vô sở hữu chẳng khá được. Vì tánh Thiện huệ địa không, nên Thiện huệ địa đối Thiện huệ địa vô sở hữu chẳng khá được; Thiện huệ địa đối Cực hỷ, Ly cấu, Phát quang, Diệm huệ, Cực nan thắng, Hiện tiền, Viễn hành, Bất động địa vô sở hữu chẳng khá được; Cực hỷ, Ly cấu, Phát quang, Diệm huệ, Cực nan thắng, Hiện tiền, Viễn hành, Bất động, Thiện huệ địa đối Pháp vân địa vô sở hữu chẳng khá được. Vì tánh Pháp vân địa không, nên Pháp vân địa đối Pháp vân địa vô sở hữu chẳng khá được; Pháp vân địa đối Cực hỷ, Ly cấu, Phát quang, Diệm huệ, Cực nan thắng, Hiện tiền, Viễn hành, Bất động, Thiện huệ địa vô sở hữu chẳng khá được. Xá Lợi Tử! Tôi đối với các pháp như thế, đem tất cả chủng tánh, tất cả nơi chỗ, tất cả thời gian, tìm Bồ tát Ma ha tát cũng vô sở hữu chẳng khá được. Vì cớ sao? Vì tự tánh không vậy.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
100,291,047