Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: Nguyên Tạng   

Quyển Thứ 541. Hội thứ tư Phẩm Cúng Dường Bảo Tháp thứ 3-3. Hội thứ tư Phẩm Khen Nêu Công Đức thứ 4. Hội thứ tư Phẩm Cửa Phước thứ 5-1

25/04/201312:57(Xem: 16417)
Quyển Thứ 541. Hội thứ tư Phẩm Cúng Dường Bảo Tháp thứ 3-3. Hội thứ tư Phẩm Khen Nêu Công Đức thứ 4. Hội thứ tư Phẩm Cửa Phước thứ 5-1

Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa - Tập 22

Quyển Thứ 541
Hội thứ tư Phẩm Cúng Dường Bảo Tháp thứ 3-3
Hội thứ tư Phẩm Khen Nêu Công Đức thứ 4
Hội thứ tư Phẩm Cửa Phước thứ 5-1

Hòa Thượng Thích Trí Nghiêm

Nguồn: Hòa Thượng Thích Trí Nghiêm

Khi ấy, Thiên Đế Thích bèn thưa Phật rằng: Ngày nay Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác đối công đức thắng lợi Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm nói cũng chưa hết. Vì cớ sao? Tôi theo Thế Tôn đã thọ công đức thắng lợi Bát nhã Ba la mật đa rất sâu rất rộng, lượng không ngằn mé. Các thiện nam tử, thiện nữ nhân thảy đối Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm chăm lòng lóng nghe, thọ trì đọc tụng, tinh siêng tu học, suy nghĩ đúng lý, biên chép giải nói, rộng cho lưu khắp. Lại đem các thứ tràng hoa thượng diệu, cho đến đèn sáng mà vì cúng dường, chỗ được công đức cũng không ngằn mé.

Bấy giờ, Phật bảo Thiên Đế Thích rằng: Hay thay, hay thay! Như ngươi đã nói. Kiều Thi Ca! Ta chẳng nói Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm đây chỉ có công đức thắng lợi như trước đã nói. Vì cớ sao? Kiều Thi Ca! Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm công đức thắng lợi đầy đủ vô biên, phân biệt diễn nói chẳng thể hết vậy.

Kiều Thi Ca! Ta cũng chẳng nói đối Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm chăm lòng lóng nghe, thọ trì đọc tụng, tinh siêng tu học, suy nghĩ đúng lý, biên chép giải nói rộng cho lưu khắp. Lại đem các thứ tràng hoa thượng diệu cho đến đèn sáng mà vì cúng dường. Các thiện nam tử, thiện nữ nhân này được công đức thắng lợi chỉ có như trước đã nói. Vì cớ sao?

Kiều Thi Ca! Nếu các thiện nam tử, thiện nữ nhân, đối Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm đem tâm thanh tịnh cung kính tín thọ, vì cầu Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề chăm lòng lóng nghe, thọ trì đọc tụng, tinh siêng tu học, suy nghĩ đúng lý, rộng vì hữu tình tuyên nói khai chỉ. Dùng huệ tăng thượng xem xét kỹ chắc, muốn khiến Chánh pháp trụ đời lâu vậy, muốn khiến mắt Phật không dứt hoại vậy, muốn khiến Chánh pháp chẳng ẩn mất vậy, vì nhiếp thọ Bồ tát khiến tăng trưởng vậy, muốn khiến mắt pháp thanh tịnh thế gian không khuyết giảm vậy, nên biên chép Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm như thế, nghiêm đồi bằng các báu. Lại đem các thứ tràng hoa thượng diệu cho đến đèn sáng cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen. Ta nói được công đức thắng lợi hiện tại vị lai vô lượng vô biên.

Khi ấy, Thiên Đế Thích liền thưa Phật rằng: Chư Thiên chúng tôi thường theo giữ hộ các thiện nam tử thiện nữ nhân này, chẳng cho tất cả người phi người thảy các thứ ác duyên làm tổn hại.

Bấy giờ, Phật bảo Thiên Đế Thích rằng: Nếu các thiện nam tử, thiện nữ nhân thọ trì đọc tụng Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm và rộng vì người tuyên nói khai chỉ, chính khi đó vô lượng trăm ngàn Thiên tử vì nghe pháp nên đều đến nhóm hội vui mừng nhảy nhót, kính thọ Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm như thế. Các Thiên tử này dùng oai lực trời khiến Sư thuyết pháp biện tài tăng thêm, tuyên dương vô tận. Kẻ chẳng vui thuyết khiến kia vui thuyết, thân tâm mỏi mệt khiến được khương cường.

Kiều Thi Ca! Các thiện nam tử thiện nữ nhân này thọ trì đọc tụng Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm và rộng vì người tuyên nói khai chỉ được lợi ích hiện tại như thế thảy.

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Nếu các thiện nam tử thiện nữ nhân ở giữa bốn chúng tuyên nói Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm như thế, tâm không nhiếp nhược, chẳng sợ tất cả luận nạn làm đè dẹp. Sở dĩ vì sao? Kia nhờ Đại thần chú vương Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm như thế được hộ trì vậy, trong tạng bí mật Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm đủ rộng phân biệt tất cả pháp vậy. Các thiện nam tử, thiện nữ nhân này khéo trụ pháp không, trọn chẳng thấy có năng nạn sở nạn và lời nói ra vậy, cũng chẳng thấy có kẻ đối Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm năng tìm dở vậy, cũng lại chẳng thấy Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm có sai lầm vậy. Vậy nên chẳng bị tất cả dị học luận nạn làm khuất.

Kiều Thi Ca! Các thiện nam tử thiện nữ nhân này vì chúng tuyên nói Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm, được lợi ích đời hiện như thế thảy.

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Nếu các thiện nam tử thiện nữ nhân, đối Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm chăm lòng lóng nghe, thọ trì đọc tụng, tinh siêng tu học, suy nghĩ đúng lý, biên chép giải nói rộng cho lưu khắp. Các thiện nam tử thiện nữ nhân này tâm chẳng chìm đắm cũng chẳng ưu hối, chẳng sợ chẳng hãi. Sở dĩ vì sao? Các thiện nam tử thiện nữ nhân này chẳng thấy có pháp đáng cho ta chìm đắm ưu hối sợ hãi, vì đối trong các pháp không chỗ chấp trước vậy.

Kiều Thi Ca! Các thiện nam tử thiện nữ nhân này nhờ đối Bát nhã Ba la mật đa chăm lòng lóng nghe cho đến lưu khắp, được lợi ích đời hiện như thế thảy.

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Nếu các thiện nam tử thiện nữ nhân năng đối Bát nhã Ba la mật đa chăm lòng lóng nghe, thọ trì đọc tụng, tinh siêng tu học, suy nghĩ đúng lý, biên chép giải nói rộng cho lưu khắp, lại đem các thứ tràng hoa thượng diệu cho đến đèn sáng mà vì cúng dường. Các thiện nam tử thiện nữ nhân này hằng được cha mẹ, thầy giáo, bà con, bạn bè, quốc vương, đại thần và các Sa môn, Bà la môn thảy kính mến; cũng được mười phương chư Phật, Bồ tát, Thanh văn, Độc giác hộ niệm. Lại được thế gian các trời, ma, phạm, người phi người giữ gìn hộ vệ, tất cả tai hoạnh đều tự tiêu diệt, ngoại đạo dị luận đều chẳng thể phục được.

Kiều Thi Ca! Các thiện nam tử, thiện nữ nhân này nhờ đối Bát nhã Ba la mật đa chăm lòng lóng nghe cho đến cúng dường được lợi ích đời hiện như thế thảy.

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Nếu các thiện nam tử thiện nữ nhân biên chép Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm như thế, trang nghiêm các thứ báu an để chỗ thanh tịnh, cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen. Khi đó cõi nước Tam thiên đại thiên đây và mười phương vô biên cõi nước khác, có bao trời Bốn đại vương chúng cho đến trời Quảng quả, kẻ đã phát tâm Vô thượng Bồ đề thường đến chỗ ấy xem lễ đọc tụng Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm, cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen, quanh hữu lễ bái, chấp tay mà lui. Các trời Tịnh cư cũng thường đến đấy xem lễ đọc tụng Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm, cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen quanh hữu lễ bái, chấp tay mà lui. Có các rồng, dược xoa đại oai đức nói rộng cho đến người, phi người thảy cũng thường đến đấy xem lễ đọc tụng Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm, cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen quanh hữu lễ bái, chấp tay mà lui.

Kiều Thi Ca! Các thiện nam tử thiện nữ nhân này nên khởi nghĩ đây: Nay cõi nước Tam thiên đại thiên đây và mười phương vô biên cõi nước khác, tất cả trời rồng nói rộng cho đến người phi người thảy thường đến chỗ đây xem lễ đọc tụng Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm do ta biên chép, cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen, quanh hữu lễ bái chấp tay mà lui; đấy thời là ta đã lập pháp thí. Khởi nghĩ này rồi, vui mừng nhảy nhót khiến chỗ được phước càng bội tăng trưởng.

Kiều Thi Ca! Các thiện nam tử thiện nữ nhân này do vô biên cõi trời, rồng, dược xoa, a tố lạc thảy thường theo ủng hộ, đến ở chỗ nào người phi người thảy chẳng thể làm tổn hại được; chỉ trừ đời trước định nhân ác nghiệp đời hiện này đã chín, hoặc chuyển trọng ác đời hiện chịu nhẹ.

Kiều Thi Ca! Các thiện nam tử thiện nữ nhân này, do sức đại oai thần Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm được nhiều thứ công đức thắng lợi hiện tại như thế thảy.

Khi ấy, Thiên Đế Thích bèn thưa Phật rằng: Các thiện nam tử thiện nữ nhân này do đây nghiệm biết có trời, rồng, dược xoa, a tố lạc thảy ở cõi nước Tam thiên đại thiên đây và mười phương vô biên thế giới khác đến nơi chỗ ấy xem lễ đọc tụng Bát nhã Ba la mật đa do kia đã chép giữ, cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen, chấp tay quanh hữu vui mừng hộ niệm?

Bấy giờ, Phật bảo Thiên Đế Thích rằng: Các thiện nam tử thiện nữ nhân này, nếu thấy chỗ an để Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm như thế có ánh sáng diệu, hoặc nghe chỗ ấy mùi thơm bát ngát khác thường, hoặc nghe có tiếng nhạc nhiệm mầu rỉ rả, phải biết đấy có các trời rồng thảy đại thần lực oai đức xí thịnh đi đến chỗ ấy xem lễ đọc tụng Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm, do kia đã chép giữ, cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen, chấp tay quanh hữu vui mừng hộ niệm.

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Nếu các thiện nam tử thiện nữ nhân này sửa sang chỗ ấy trang nghiêm sạch đẹp lộng lẫy, chí tâm thành kính cúng dường Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm. Phải biết bấy giờ các trời rồng thảy đại thần lực oai đức xí thịnh, đi đến chỗ ấy xem lễ đọc tụng Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm do kia đã chép giữ, cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen, chấp tay quanh hữu, vui mừng hộ niệm.

Kiều Thi Ca! Tùy có các trời rồng thảy đủ đại thần lực oai đức xí thịnh như thế đi đến chỗ kia, trong ấy có bao ác quỷ tà thần kinh sợ lui tan, không dám ở lại. Do nhân duyên đây, các thiện nam tử thiện nữ nhân này tâm bèn rộng lớn, khởi tịnh thắng giải, sở tu thiện nghiệp càng sáng suốt thêm bội, ra làm các việc đều không chướng ngại.

Vì vậy nên, Kiều Thi Ca! Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm tùy để ở chỗ nào, chung quanh nên phải trừ bỏ phân uế, quét lau xoa trị, nước hương rải rảy, trải bày bảo tòa mà an để lên. Đốt hương rải hoa, treo giăng màn lọng bảo tràng phan, chuông gió treo lẫn lộn nơi trong. Các ngọc diệu trân kỳ quí lạ, vàng bạc đồ báu, áo mặc anh lạc, kỹ nhạc đèn sáng, các thứ tạp màu trang nghiêm cực đẹp nơi ấy. Nếu cúng dường Bát nhã Ba la mật đa được như thế, bèn có vô lượng các trời rồng thảy đủ đại thần lực oai đức xí thịnh đi đến chỗ ấy xem lễ đọc tụng Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm do kia đã chép giữ, cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen, chấp tay quanh hữu, vui mừng hộ niệm.

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Nếu các thiện nam tử thiện nữ nhân này nếu cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm được như thế, quyết định sẽ được thân tâm không mỏi, thân tâm an vui, thân tâm điều hòa mềm mại, thân tâm nhẹ nhàng lanh lợi.

Buộc tâm Bát nhã Ba la mật đa khi đêm ngủ nghĩ không các ác mộng, chỉ được thiện mộng. Nghĩa là thấy Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác thân sắc chơn kim, tướng hảo trang nghiêm, phóng quang minh lớn, soi khắp tất cả. Thanh văn, Bồ tát vây quanh trước sau. Thân ta ở giữa chúng, nghe Phật vì nói bố thí thảy sáu Ba la mật đa, và các pháp nghĩ tương ưng căn lành. Hoặc ở trong mộng thấy cội Bồ đề, lượng nó cao rộng, các báu trang nghiêm. Thấy có Bồ tát Ma ha tát đi tới gốc cây, ngồi xếp bằng tréo chân, chứng được Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, quay xe diệu pháp, độ chúng hữu tình. Hoặc ở trong mộng thấy có chúng Đại Bồ tát số vô lượng trăm ngàn trăm ức muôn ức đang bàn luận quyết chọn các thứ pháp nghĩa.

Hoặc ở trong mộng thấy mười phương cõi đều có vô lượng trăm ngàn trăm ức muôn ức Đức Phật. Cũng nghe tiếng kia là thế giới nào đó có Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác nào đó, hàng bao nhiêu trăm ngàn trăm ức muôn ức Bồ tát Ma ha tát, Thanh văn đệ tử cung kính vây quanh, thuyết pháp như vậy.

Hoặc lại trong mộng thấy mười phương cõi đều có vô lượng trăm ngàn trăm ức muôn ức Đức Phật sắp vào Niết bàn. Mỗi mỗi Phật kia sau vào Niết bàn đều có thí chủ vì cúng dường Phật Thiết lợi la nên dùng bảy báu thượng diệu đều khởi xây vô lượng trăm ngàn trăm ức muôn ức số đại Bảo tháp. Lại ở chỗ mỗi mỗi đại Bảo tháp đều đem vô lượng tràng hoa thượng diệu cho đến đèn sáng mà vì cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen trải lâu vô lượng kiếp.

Kiều Thi Ca! Nếu các thiện nam tử thiện nữ nhân này thấy loại tướng các thiện mộng như thế, hoặc ngủ hoặc thức thân tâm an vui. Các thiên thần thảy thêm ích tinh khí cho kia, khiến kia tự giác thân thể nhẹ nhàng. Do nhân duyên đây chẳng nhiều tham đắm uống ăn, chữa thuốc, áo mặc, đồ nằm, đối bốn cúng dường nơi tâm nhẹ ít. Như thầy Du Già vào định thắng diệu, do sức định kia thấm nhuần thân tâm, từ định ra rồi dù gặp thức ngon mà tâm nhẹ ít. Đây cũng như thế. Vì cớ sao?

Kiều Thi Ca! Nếu các thiện nam tử thiện nữ nhân này, vì được cõi nước Tam thiên đại thiên đây và mười phương vô biên cõi nước khác tất cả Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác, Thanh văn, Độc giác, Bồ tát, trời, rồng, dược xoa, a tố lạc thảy kẻ đủ đại thần lực thắng oai đức từ bi hộ niệm, đem diệu tinh khí thầm rót thân tâm, khiến kia chí dũng, thể sung thịnh vậy.

Kiều Thi Ca! Nếu các thiện nam tử thiện nữ nhân mặc dù chăm năng lóng nghe, thọ trì đọc tụng, tinh siêng tu học, suy nghĩ đúng lý, rộng vì hữu tình tuyên nói lưu khắp, mà vì Chánh pháp trụ đời lâu vậy, vì khiến mắt Phật không dứt hoại vậy, vì khiến Chánh pháp chẳng ẩn mất vậy, vì nhiếp thọ Bồ tát khiến tăng trưởng vậy, vì khiến mắt pháp thanh tịnh thế gian chẳng diệt mất vậy, nên biên chép giữ gìn Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm, nghiêm dồi bằng các báu, lại đem vô lượng tràng hoa thượng diệu cho đến đèn sáng cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen, cũng được các thứ công đức thắng lợi đã nói như trước. Vì cớ sao? Kiều Thi Ca! Các thiện nam tử thiện nữ nhân này năng làm rộng lợi vui vô lượng vô biên hữu tình vậy.

Vì vậy nên, Kiều Thi Ca! Nếu các thiện nam tử thiện nữ nhân muốn được các thứ công đức thắng lợi hiện tại vị lai, nên đối Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm đem tâm thanh tịnh cung kính tin hiểu. Vì cầu Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề chăm lòng lóng nghe, thọ trì đọc tụng, tinh siêng tu học, suy nghĩ đúng lý, rộng vì hữu tình tuyên nói khai chỉ. Đem huệ tăng thượng xem xét kỹ chắc, muốn khiến Chánh pháp trụ đời lâu vậy, muốn khiến mắt Phật không dứt hoại vậy, muốn khiến Chánh pháp chẳng ẩn mất vậy, vì nhiếp thọ Bồ tát khiến tăng trưởng vậy, muốn đem pháp nghĩa phân thí hữu tình khiến đầy đủ vậy, muốn khéo điều phục các loại hữu tình, rộng lớn mắt Phật không khuyết giảm vậy, nên biên chép giữ gìn Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm như thế, nghiêm đồi bằng các báu, lại đem các thứ tràng hoa thượng diệu cho đến đèn sáng cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen. Nếu năng làm được như thế, quyết định được vô biên công đức thắng lợi đời hiện tại và vị lai.

Hội Thứ Tư

Phẩm Khen Nêu Công Đức Thứ 4

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Giả sử Phật Thiết lợi la đầy rẫy châu Thiệm bộ đây đem làm một phần, có chép pháp môn Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm lại làm một phần. Đối hai phần đây, ngươi lấy phần nào?

Thiên Đế Thích thưa: Ý tôi thà lấy Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm. Sở dĩ vì sao? Tôi đối chỗ Thiết lợi la chư Phật chẳng phải chẳng tin muốn cúng dường cung kính. Nhưng thân và Thiết lợi la chư Phật đều nhân pháp môn Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm mà sanh ra vậy, đều do pháp môn Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm công đức oai lực đã huân tu vậy, nên mới được tất cả thế gian, trời, người, a tố lạc thảy cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen.

Tất cả chúng Bồ tát Ma ha tát đều đối pháp môn Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm tinh siêng tu học chứng được Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Tất cả Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác đều do Bát nhã Ba la mật đa thông suốt chơn như, pháp giới, pháp tánh và thật tế thảy trọn nên Pháp Thân. Do Pháp Thân nên nói gọi là Phật. Phật Thiết lợi la nương Pháp Thân nên mới được thế gian cung kính cúng dường.

Bạch Thế Tôn! Như tôi ngồi ở trên tòa Thiên Đế trong điện Thiện Pháp trời Ba mươi ba, vì các Thiên chúng tuyên nói Chánh pháp, khi có vô lượng các Thiên tử thảy đi đến chỗ tôi lóng nghe nói pháp, cúng dường cung kính quanh hữu mà lui. Nếu khi tôi chẳng có ở pháp tòa kia, các Thiên tử thảy cũng đến chỗ ấy, dù chẳng thấy tôi, như khi có tôi cung kính cúng dường, mà vẫn đều nói: Chỗ đây là tòa Thiên Đế Thích ngự vì chư thiên thảy thuyết pháp, chúng ta đều nên như Thiên chủ hiện có, cúng dường quanh hữu lễ bái mà lui. Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm cũng lại như thế. Nếu có biên chép thọ trì đọc tụng, rộng vì hữu tình tuyên nói lưu khắp, phải biết chỗ ấy hằng ở cõi đây và mười phương vô biên thế giới khác vô lượng vô số trời, rồng, dược xoa, a tố lạc thảy đều đến nhóm hội. Nếu không kẻ thuyết, vì kính trọng pháp nên cũng đối chỗ ấy cúng dường cung kính quanh hữu mà lui.

Bạch Thế Tôn! Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm cùng các hạnh Bồ tát Ma ha tát và Nhất thiết trí trí Phật đã đắc làm nhân làm duyên, làm sở nương dựa, làm năng dẫn phát. Vậy nên, tôi nói giả sử Thiết lợi la Phật đầy rẫy châu Thiệm bộ đây đem làm một phần, có chép pháp môn Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm lại làm một phần. Với hai phần đây, ý tôi thà lấy Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm.

Lại nữa, bạch Thế Tôn! Vả thôi Thiết lợi la Phật đầy rẫy châu Thiệm bộ đây đem làm một phần, giả sử Thiết lợi la Phật đầy rẫy cõi bốn đại châu đem làm một phần. Hoặc lại Thiết lợi la Phật đầy rẫy thế giới Tiểu thiên đem làm một phần. Hoặc lại Thiết lợi la Phật đầy rẫy thế giới Trung thiên đem làm một phần. Hoặc lại Thiết lợi la Phật đầy rẫy thế giới Đại thiên đem làm một phần. Có chép pháp môn Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm lại làm một phần. Với hai phần đây, ý tôi thà lấy Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm.

Sở dĩ vì sao? Tôi đối chỗ Thiết lợi la chư Phật chẳng phải chẳng tin muốn cúng dường cung kính, nhưng thân chư Phật và Thiết lợi la chư Phật đều nhân pháp môn Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm mà sanh ra vậy, đều do pháp môn Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm công đức oai lực đã huân tu vậy, nên mới được tất cả thế gian, trời, người, a tố lạc thảy cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen.

Lại nữa, bạch Thế Tôn! Nếu các thiện nam tử thiện nữ nhân đối Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm chăm lòng lóng nghe, thọ trì đọc tụng, tinh siêng tu học, suy nghĩ đúng lý, biên chép giải nói rộng cho lưu khắp. Kia ở đời sau chẳng đọa ác thú, xa lìa Thanh văn và bậc Độc giác, chẳng sợ tất cả tai hoạnh tật dịch làm xâm hại. Như người mắc nợ run sợ chủ nợ, liền đến gần kề phụng thờ quốc vương, nương thế lực quốc vương được khỏi run sợ. Vương dụ Bát nhã Ba la mật đa, người mắc nợ kia dụ các thiện nam tử thiện nữ nhân nương dựa nhờ cậy Bát nhã Ba la mật đa được lìa ác thú và các sợ hãi.

Bạch Thế Tôn! Ví như có người nương cậy vua nên được vua thu nhận, mới được người đời cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen. Thiết lợi la Phật cũng lại như thế, do Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm đã huân tu, nên được các trời, người, a tố lạc thảy cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen. Vua dụ Bát nhã Ba la mật đa. Thiết lợi la Phật dụ kẻ nương vua.

Bạch Thế Tôn! Chư Phật đã được Nhất thiết trí trí cũng nương Bát nhã Ba la mật đa mà được trọn nên, nên tôi thà lấy Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm.

Lại nữa, bạch Thế Tôn! Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm ở cõi ba ngàn làm nhiêu ích lớn, đủ đại thần lực, tùy ở chỗ nào thời là có Phật làm các Phật sự, chỗ gọi lợi vui tất cả hữu tình.

Bạch Thế Tôn! Ví như ngọc đại bảo thần châu vô giá đủ vô lượng các oai đức thắng diệu, tùy ở chỗ nào có thần châu đây người và phi người trọn không não hại. Nếu có nam tử hoặc có nữ nhân bị quỷ ám bắt thân tâm khổ não, nếu có cầm thần châu đây đưa cho xem, do oai lực của châu quỉ liền bỏ chạy.

Nếu bị bệnh nóng, hoặc phong, hoặc đàm, hoặc nóng phong đàm hòa hợp làm bệnh, nếu đem thần châu này buộc đeo nơi thân, các bệnh như thế không bệnh nào chẳng trừ lành. Châu đây ở tối năng làm soi sáng, khi nóng năng mát, khi lạnh năng ấm, tùy ở địa phương nào có thần châu đây, thời tiết điều hòa chẳng lạnh chẳng nóng. Nếu địa phương nào có Thần châu đây, rắn, bò cạp độc thảy không dám nương ở.

Nếu có nam tử hoặc là nữ nhân bị trúng phải độc đau đớn khó chịu, nếu có cầm thần châu đây đưa cho thấy, oai thế của châu khiến độc liền tiêu diệt.

Nếu các hữu tình thân bị tật hủi, ghẻ dữ, đầy thủng, ghẻ chùm bao, mắt mù lòa thảy, bệnh mắt, bệnh tai, bệnh mũi, bệnh lưỡi, bệnh hầu, bệnh thân, bệnh các lóng đốt, đeo thần châu đây các bệnh đều lành.

Nếu trong các trì ao suối giếng thảy nước bị đục bẩn, hoặc sắp khô cạn, đem châu thả vào nước liền đầy rẫy, lóng trong thơm sạch, đủ tám công đức.

Nếu đem bức vải xanh vàng đỏ trắng hồng tía bích lục tạp dệt các thứ màu sắc gói thần châu đây cho vào xuống nước, nước theo màu vải thành các thứ sắc màu.

Đại bảo thần châu vô giá như thế oai đức vô biên, nói chẳng thể hết được. Nếu để trong rương tráp cũng khiến đồ kia đầy đủ trọn nên vô biên oai đức. Nếu rương tráp khi trống không, do từng đựng để châu, đồ kia vẫn được nhiều người yêu chuộng.

Khi ấy, Khánh Hỷ hỏi Thiên Đế Thích rằng: Thần châu như thế vì trời độc có, hay người cũng có ư?

Thiên Đế Thích thưa: Trong người trên trời đều có châu này. Nếu ở trong người hình nhỏ mà nặng, nếu ở trên trời hình lớn mà nhẹ. Lại châu trong người tướng chẳng đầy đủ, mà ở trên trời tướng nó tròn đầy. Thần châu trên trời oai đức thù thắng vô lượng bội số hơn có ở cõi người.

Khi ấy, Thiên Đế Thích quay lại thưa Phật rằng: Bạch Thế Tôn! Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm cũng lại như thế, làm gốc các đức, năng diệt vô lượng pháp ác bất thiện, tùy ở chỗ nào khiến các hữu tình thân tâm khổ não thảy đều tiêu diệt, người phi người thảy chẳng thể làm hại được.

Bạch Thế Tôn! Như Lai đã được Nhất thiết trí trí và vô lượng vô biên công đức khác đều do Đại thần chú vương Bát nhã Ba la mật đa được hiển ra oai đức sâu rộng vô lượng vô biên. Phật Thiết lợi la do các công đức đã huân tu, nên các công đức này làm chỗ đồ nương vậy. Sau Phật Niết bàn kham thọ tất cả thế gian, trời, người, a tố lạc thảy cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen.

Lại nữa, bạch Thế Tôn! Thôi cõi ba ngàn Phật Thiết lợi la, giả sử Phật Thiết lợi la đầy rẫy mười phương cõi đều như cát sông Căng già đem làm một phần, có chép pháp môn Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm lại làm một phần. Với hai phần này, ý tôi thà lấy Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm.

Sở dĩ vì sao? Tôi đối chỗ Thiết lợi la chư Phật chẳng phải chẳng tin muốn cúng dường cung kính, nhưng thân chư Phật và Thiết lợi la đều nhân pháp môn Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm mà sanh ra vậy, đều do pháp môn Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm công đức oai lực đã huân tu vậy, mới được tất cả thế gian, trời, người, a tố lạc thảy cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen.

Lại nữa, bạch Thế Tôn! Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm năng sanh Như Lai Nhất thiết trí trí. Như Lai đã được Nhất thiết trí trí năng sanh thân Phật và Thiết lợi la. Vậy nên, cúng dường Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm, thời là cúng dường chư Phật Nhất thiết trí trí và Thiết lợi la quá khứ vị lai hiện tại.

Lại nữa, bạch Thế Tôn! Nếu các thiện nam tử thiện nữ nhân muốn được thường thấy mười phương vô lượng vô số Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác, phải hành Bát nhã Ba la mật đa, phải tu Bát nhã Ba la mật đa.

Bấy giờ, Phật bảo Thiên Đế Thích rằng: Như vậy, như vậy. Như ngươi đã nói. Kiều Thi Ca! Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác quá khứ đều nương Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm như thế đã chứng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác vị lai đều nương Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm như thế sẽ chứng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Tất cả Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác hiện tại mười phương vô biên thế giới, đều nương Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm như thế hiện chứng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Nay Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác ta cũng nương Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm như thế mà chứng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề.

Thiên Đế Thích thưa: Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm như thế là Đại Ba la mật đa, là Vô thượng Ba la mật đa, là Vô đẳng đẳng Ba la mật đa. Tất cả Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác và chúng các Bồ tát Ma ha tát đều nương Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm như thế biết các hữu tình tâm hành sai khác?

Bấy giờ, Phật bảo Thiên Đế Thích rằng: Như vậy, như vậy. Như ngươi đã nói. Kiều Thi Ca! Các Bồ tát Ma ha tát đêm dài tu hành Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm, năng như thật thấy tất cả hữu tình tâm hành sai khác.

Khi ấy, Thiên Đế Thích bèn thưa Phật rằng: Các Bồ tát Ma ha tát vì chỉ nên hành Bát nhã Ba la mật đa, hay cũng nên hành năm Ba la mật đa kia ư?

Bấy giờ, Phật bảo Thiên Đế Thích rằng: Kiều Thi Ca! Các Bồ tát Ma ha tát nên hành đủ sáu Ba la mật đa. Nhưng khi hành bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, quán các pháp đều dùng Bát nhã Ba la mật đa mà làm đứng đầu.

Kiều Thi Ca! Như châu Thiệm bộ có bao các cây nhánh nhóc cọng thân hoa lá quả trái, dù có nhiều thứ hình loại chẳng đồng mà nó che bóng mát đều không sai khác, đủ công đức lớn được chúng về nương. Như vậy, sáu thứ Ba la mật đa tuy đều có khác, mà do Bát nhã Ba la mật đa phương tiện khéo léo nhiếp thọ hồi hướng Nhất thiết trí trí, các tướng sai khác kia trọn bất khả đắc, đủ công đức lớn, được chúng về nương.

Khi ấy, Thiên Đế Thích lại thưa Phật rằng: Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm trọn nên công đức rộng lớn thù thắng, trọn nên công đức tất cả thù thắng, trọn nên công đức viên mãn thù thắng, trọn nên công đức vô lượng thù thắng, trọn nên công đức vô biên thù thắng, trọn nên công đức vô số thù thắng, trọn nên công đức vô đẳng thù thắng, trọn nên công đức vô tận thù thắng.

Bấy giờ, Phật bảo Thiên Đế Thích rằng: Như vậy, như vậy. Như ngươi đã nói.

Hội Thứ Tư
Phẩm Cửa Phước Thứ 5 - 1

Bấy giờ, Thiên Đế Thích thưa Phật rằng: Bạch Thế Tôn! Nếu các thiện nam tử thiện nữ nhân đối Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm, đem tâm thanh tịnh cung kính tin hiểu, vì cầu Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, chăm lòng lóng nghe, thọ trì đọc tụng, tinh siêng tu học, suy nghĩ đúng lý, rộng vì hữu tình tuyên nói khai chỉ. Dùng huệ tăng thượng xem xét kỹ chắc, muốn khiến Chánh pháp trụ đời lâu vậy, muốn khiến mắt Phật không dứt hoại vậy, muốn khiến Chánh pháp chẳng ẩn mất vậy, vì nhiếp thọ Bồ tát khiến tăng trưởng vậy, muốn khiến mắt pháp thanh tịnh thế gian không khuyết giảm vậy, nên biên chép Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm, nghiêm dồi bằng các báu. Lại đem các thứ tràng hoa thượng diệu cho đến đèn sáng cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen, khởi nghĩ này rằng: “Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm trọn nên công đức rộng lớn thù thắng rất là khó được, chẳng nên nới bỏ, phải tự giữ hộ, cúng dường cung kính, đọc tụng suy nghĩ”. Có các thiện nam tử thiện nữ nhân biên chép Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm như thế, trang nghiêm bằng các báu, cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen, thí cho người thọ trì, rộng khiến lưu khắp. Hai nhóm phước đây nhóm nào nhiều hơn?

Bấy giờ, Phật bảo Thiên Đế Thích rằng: Ta hỏi lại ngươi, tùy ý mà đáp. Nếu các thiện nam tử thiện nữ nhân theo người thỉnh được Phật Thiết lợi la, đem hòm báu đựng để nơi sạch tinh thanh tịnh, lại đem các thứ tràng hoa thượng diệu cho đến đèn sáng cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen. Có các thiện nam tử thiện nữ nhân theo người thỉnh được Phật Thiết lợi la chia cho người khác chừng như hột cải, khiến kia kính thọ an để đúng pháp, lại đem các thứ tràng hoa thượng diệu cho đến đèn sáng cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen. Nơi ý hiểu sao? Hai nhóm phước đây, phước nào là hơn?

Thiên Đế Thích thưa: Như tôi hiểu nghĩa Phật đã nói đó, hai nhóm phước ấy kẻ sau là hơn.

Bấy giờ, Phật khen Thiên Đế Thích rằng: Hay thay, hay thay! Như ngươi đã nói. Kiều Thi Ca! Đối Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm, hoặc tự thọ trì cúng dường cung kính, hoặc chuyển thí người rộng cho lưu khắp; hai nhóm phước ấy kẻ sau là hơn. Vì cớ sao? Bởi kẻ thí người năng khiến vô lượng vô số hữu tình được lợi vui vậy.

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Nếu có đối Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm đây đã nói nghĩa thú, như thật vì người phân biệt giải nói khiến được chính hiểu, chỗ được nhóm phước lại hơn công đức thí người lưu khắp nhiều trăm ngàn bội. Kinh Pháp sư này phải như kính Phật.

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Nếu các thiện nam tử thiện nữ nhân biên chép thọ trì Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm như thế, nghiêm dồi các báu, cúng dường cung kính, biết đấy là pháp khí, tự qua chỗ kia phân thí ban cho, khiến siêng đọc tụng. Các thiện nam tử thiện nữ nhân này chỗ được nhóm phước vô lượng vô biên.

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Nếu các thiện nam tử thiện nữ nhân giáo hóa các loại hữu tình châu Thiệm bộ đều khiến an trụ mười thiện nghiệp đạo. Nơi ý hiểu sao? Các thiện nam tử thiện nữ nhân này do nhân duyên đây được phước nhiều chăng?

Thiên Đế Thích thưa: Bạch Thế Tôn! Rất nhiều. Bạch Thiện Thệ! Rất nhiều.

Bấy giờ, Phật bảo Thiên Đế Thích rằng: Có các thiện nam tử thiện nữ nhân đối Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm đem tâm thanh tịnh cung kính tín thọ, vì cầu Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề biên chép thí cho người. Lại vì giải nói nơi nghĩa thú thẳm sâu khiến không nghi ngờ. Dạy trao dạy răn các hữu tình kia rằng: “Các ngươi nên siêng tu chơn đạo Bồ tát, chỗ gọi Bát nhã Ba la mật đa. Nếu năng tinh siêng tu học được đạo đây mau chứng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, cứu vớt vô biên các loại hữu tình, khiến chứng thật tế, hết hẳn các lậu, vào cõi Vô dư y bát Niết bàn”. Các thiện nam tử thiện nữ nhân này chỗ được nhóm phước rất nhiều hơn trước.

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Thôi các loại hữu tình châu Thiệm bộ, nếu các thiện nam tử thiện nữ nhân giáo hóa các loại hữu tình bốn đại châu đều khiến an trụ mười thiện nghiệp đạo. Nơi ý hiểu sao?

Cho đến nói rộng, lại nữa Kiều Thi Ca! Thôi các loại hữu tình bốn đại châu, nếu các thiện nam tử thiện nữ nhân giáo hóa các loại hữu tình cõi Tiểu thiên đều khiến an trụ mười thiện nghiệp đạo. Nơi ý hiểu sao?

Cho đến nói rộng, lại nữa Kiều Thi Ca! Thôi các loại hữu tình cõi Tiểu thiên, nếu các thiện nam tử thiện nữ nhân giáo hóa các loại hữu tình cõi Trung thiên đều khiến an trụ mười thiện nghiệp đạo. Nơi ý hiểu sao?

Cho đến nói rộng, lại nữa Kiều Thi Ca! Thôi các loại hữu tình cõi Trung thiên, nếu các thiện nam tử thiện nữ nhân giáo hóa các loại hữu tình cõi Đại thiên đều khiến an trụ mười thiện nghiệp đạo. Nơi ý hiểu sao?

Cho đến nói rộng, lại nữa Kiều Thi Ca! Thôi các loại hữu tình cõi Đại thiên, nếu các thiện nam tử thiện nữ nhân giáo hóa các loại hữu tình khắp mười phương thế giới đều như Căng già sa thảy, đều khiến an trụ mười thiện nghiệp đạo. Nơi ý hiểu sao? Các thiện nam tử thiện nữ nhân này do nhân duyên đây được phước nhiều chăng?

Thiên Đế Thích thưa: Bạch Thế Tôn! Rất nhiều. Bạch Thiện Thệ! Rất nhiều.

Bấy giờ, Phật bảo Thiên Đế Thích rằng: Có các thiện nam tử thiện nữ nhân đối Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm đem tâm thanh tịnh cung kính tín thọ, vì cầu Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, biên chép thí cho người, lại vì giải nói nơi nghĩa thú sâu thẳm khiến không nghi ngờ, dạy trao dạy răn các hữu tình kia rằng: “Các ngươi nên siêng tu chơn đạo Bồ tát, chỗ gọi Bát nhã Ba la mật đa. Nếu năng tinh siêng tu học được đạo đây, mau chứng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, cứu vớt vô biên các loại hữu tình, khiến chứng thật tế, dứt hẳn các lậu vào cõi Vô dư y bát Niết bàn”. Các thiện nam tử thiện nữ nhân này chỗ được nhóm phước rất nhiều hơn trước.

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Nếu các thiện nam tử thiện nữ nhân giáo hóa các loại hữu tình châu Thiệm bộ đều khiến an trụ bốn tĩnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, năm thần thông. Nơi ý hiểu sao? Các thiện nam tử thiện nữ nhân này do nhân duyên đây được phước nhiều chăng?

Thiên Đế Thích thưa: Bạch Thế Tôn! Rất nhiều. Bạch Thiện Thệ! Rất nhiều.

Bấy giờ, Phật bảo Thiên Đế Thích rằng: Có các thiện nam tử thiện nữ nhân đối Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm đem tâm thanh tịnh cung kính tín thọ, vì cầu Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề biên chép thí cho người, lại vì giải nói nơi nghĩa thú sâu thẳm khiến không nghi ngờ, dạy trao dạy răn các hữu tình kia rằng: “Các ngươi nên siêng tu chơn đạo Bồ tát, chỗ gọi Bát nhã Ba la mật đa. Nếu năng tinh siêng tu học đạo đây mau chứng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, cứu vớt vô biên các loại hữu tình, khiến chứng thật tế, hết hẳn các lậu, vào cõi Vô dư y bát Niết bàn”. Các thiện nam tử thiện nữ nhân này chỗ được nhóm phước rất nhiều hơn trước.

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Thôi các loại hữu tình châu Thiệm bộ, nếu các thiện nam tử thiện nữ nhân giáo hóa các loại hữu tình bốn đại châu đều khiến an trụ bốn tĩnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, năm thần thông. Nơi ý hiểu sao?

Cho đến nói rộng, lại nữa Kiều Thi Ca! Thôi các loại hữu tình bốn đại châu, nếu các thiện nam tử thiện nữ nhân giáo hóa các loại hữu tình cõi Tiểu thiên đều khiến an trụ bốn tĩnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, năm thần thông. Nơi ý hiểu sao?

Cho đến nói rộng, lại nữa Kiều Thi Ca! Thôi các loại hữu tình cõi Tiểu thiên, nếu các thiện nam tử thiện nữ nhân giáo hóa các loại hữu tình cõi Trung thiên khiến an trụ bốn tĩnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, năm thần thông. Nơi ý hiểu sao?

Cho đến nói rộng, lại nữa Kiều Thi Ca! Thôi các loại hữu tình cõi Trung thiên, nếu các thiện nam tử thiện nữ nhân giáo hóa các loại hữu tình cõi Đại thiên đều khiến an trụ bốn tĩnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, năm thần thông. Nơi ý hiểu sao?

Cho đến nói rộng, lại nữa Kiều Thi Ca! Thôi các loại hữu tình cõi Đại thiên, nếu các thiện nam tử thiện nữ nhân giáo hóa khắp các loại hữu tình mười phương thế giới đều như cát Căng già thảy, đều khiến an trụ bốn tĩnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, năm thần thông. Nơi ý hiểu sao? Các thiện nam tử thiện nữ nhân này do nhân duyên đây được phước nhiều chăng?

Thiên Đế Thích thưa: Bạch Thế Tôn! Rất nhiều. Bạch Thiện Thệ! Rất nhiều.

Bấy giờ, Phật bảo Thiên Đế Thích rằng: Có các thiện nam tử thiện nữ nhân đối Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm đem tâm thanh tịnh cung kính tín thọ, vì cầu Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, biên chép thí cho người, lại vì giải nói nơi nghĩa thẳm sâu, khiến không nghi ngờ, dạy trao dạy răn các hữu tình rằng: “Các ngươi nên siêng tu chơn đạo Bồ tát, chỗ gọi Bát nhã Ba la mật đa. Nếu năng tinh siêng tu học được đạo đây mau chứng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, cứu vớt vô biên các loại hữu tình, khiến chứng thật tế, hết hẳn các lậu, vào cõi Vô dư y bát Niết bàn”. Các thiện nam tử thiện nữ nhân này chỗ được nhóm phước rất nhiều hơn trước.

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Nếu các thiện nam tử thiện nữ nhân đối Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm chăm lòng lóng nghe, thọ trì đọc tụng, tinh siêng tu học, suy nghĩ đúng lý, chỗ được nhóm phước hơn khắp dạy dẫn các loại hữu tình một châu Thiệm bộ, đều cho an trụ mười thiện nghiệp đạo, bốn tĩnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, năm thần thông.

Cũng hơn dạy dẫn các loại hữu tình một bốn đại châu đều cho an trụ mười thiện nghiệp đạo, bốn tĩnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, năm thần thông.

Cũng hơn dạy dẫn các loại hữu tình một cõi Tiểu thiên đều cho an trụ mười thiện nghiệp đạo, bốn tĩnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, năm thần thông.

Cũng hơn dạy dẫn các loại hữu tình một cõi Trung thiên đều cho an trụ mười thiện nghiệp đạo, bốn tĩnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, năm thần thông.

Cũng hơn dạy dẫn các loại hữu tình một cõi Đại thiên đều cho an trụ mười thiện nghiệp đạo, bốn tĩnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, năm thần thông.

Cũng hơn dạy dẫn các loại hữu tình thế giới mười phương đều như cát Căng già thảy đều cho an trụ mười thiện nghiệp đạo, bốn tĩnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, năm thần thông.

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Nếu các thiện nam tử thiện nữ nhân đối Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm đem vô lượng pháp môn vì người diễn thuyết, tuyên nói khai chỉ giải thích rõ ràng, phân biệt nghĩa thú khiến kia dễ hiểu; chỗ được nhóm phước hơn tự lóng nghe, thọ trì đọc tụng, tinh siêng tu học, suy nghĩ đúng lý Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm chỗ được công đức vô lượng số bội.

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Nếu các thiện nam tử thiện nữ nhân đối Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm chăm lòng lóng nghe, thọ trì đọc tụng, tinh siêng tu học, suy nghĩ đúng lý, đem vô lượng pháp môn vì người rộng diễn tuyên nói khai chỉ giải thích rõ ràng, phân biệt nghĩa thú khiến kia dễ hiểu; chỗ được nhóm phước hơn nhóm phước trước vô lượng vô biên.

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Nếu các thiện nam tử thiện nữ nhân đối Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm, biên chép, trang nghiêm, thọ trì đọc tụng. Lại có các thiện nam tử thiện nữ nhân đối Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm, biên chép trang nghiêm, thí cho kẻ khác; chỗ được nhóm phước nhiều hơn nhóm phước trước vô lượng vô biên.

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Nếu các thiện nam tử thiện nữ nhân đối Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm biên chép, trang nghiêm, thí cho loại hữu tình. Lại có các thiện nam tử thiện nữ nhân đối Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm khéo biết nghĩa thú, năng dùng các thứ văn nghĩa khéo đẹp vì người giải nói; chỗ được nhóm phước hơn nhóm phước trước vô lượng vô biên.

Khi ấy, Kiều Thi Ca bèn thưa Phật rằng: Các thiện nam tử thiện nữ nhân thảy nên dùng các thứ văn nghĩa khéo đẹp vì người diễn nói Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm ư?

Phật bảo: Kiều Thi Ca! Như vậy, như vậy. Nếu các thiện nam tử thiện nữ nhân, năng dùng các thứ văn nghĩa khéo đẹp vì người diễn nói Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm, bèn được vô biên nhóm đại công đức.

Khi ấy, Thiên Đế Thích lại thưa Phật rằng: Nên vì các loại hữu tình bậc nào tuyên nói nghĩa thú Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm?

Bấy giờ, Phật bảo Thiên Đế Thích rằng: Nếu các thiện nam tử thiện nữ nhân chẳng biết nghĩa thú Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm, nên vì các thiện nam tử thiện nữ nhân như thế tuyên nói nghĩa thú Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm. Vì cớ sao?

Kiều Thi Ca! Ở đời sau có các thiện nam tử thiện nữ nhân cầu tới Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, nghe người tuyên nói tương tự Bát nhã Ba la mật đa, tâm bèn mê lầm, lui mất trung đạo.

Khi ấy, Thiên Đế Thích thưa Phật rằng: Vì sao gọi là tương tự Bát nhã Ba la mật đa mà gọi tuyên nói tương tự Bát nhã Ba la mật đa?

Bấy giờ, Phật bảo Thiên Đế Thích rằng: Ở đời đương lai sau, có các Bí sô chẳng năng khéo tu thân giới, tâm huệ, trí huệ hẹp kém giống như trâu dê, vì các hữu tình dù muốn tuyên nói chơn thật Bát nhã Ba la mật đa mà điên đảo nói tương tự Bát nhã Ba la mật đa.

Sao là Bí sô điên đảo tuyên nói tương tự Bát nhã Ba la mật đa? Nghĩa là Bí sô kia vì kẻ phát tâm Vô thượng Bồ đề nói vì sắc hoại nên gọi là vô thường, nói vì thọ tưởng hành thức hoại nên gọi là vô thường. Lại tác nói này: Nếu cầu như thế là hành Bát nhã Ba la mật đa. Kiều Thi Ca! Như vậy gọi là điên đảo tuyên nói tương tự Bát nhã Ba la mật đa.

Kiều Thi Ca! Chẳng nên vì sắc hoại mà quán sắc vô thường, chẳng nên vì thọ tưởng hành thức hoại mà quán thọ tưởng hành thức vô thường. Nếu quán sắc cho đến thức là vô thường như thế ấy, phải biết kia hành tương tự Bát nhã Ba la mật đa.

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Nếu các thiện nam tử thiện nữ nhân vì kẻ phát tâm Vô thượng Bồ đề tuyên nói bố thí cho đến bát nhã Ba la mật đa, khởi lời như vầy: Thiện nam tử, đến đây! Ta sẽ dạy ngươi tu học bố thí cho đến bát nhã Ba la mật đa. Nếu y lời ta dạy mà tu học được sẽ mau an trụ sơ địa cho đến thập địa Bồ tát, sẽ được vô lượng các Phật pháp khác, chóng vào Bồ tát Chánh tánh ly sanh, vượt các bậc Thanh văn, Độc giác thảy.

Kiều Thi Ca! Kia đem hữu tướng và hữu sở đắc mà làm phương tiện, nương tưởng thời phận dạy tu bố thí cho đến bát nhã Ba la mật đa. Như vậy gọi là điên đảo tuyên nói tương tự Bát nhã Ba la mật đa.

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Nếu các thiện nam tử thiện nữ nhân bảo kẻ chủng tánh Bồ tát thừa rằng: Nếu đối Bát nhã Ba la mật đa chăm lòng lóng nghe, thọ trì đọc tụng, tinh siêng tu học, suy nghĩ đúng lý, sẽ được vô biên công đức thù thắng. Kiều Thi Ca! Kia đem hữu tướng và hữu sở đắc mà làm phương tiện tác nói như thế, gọi điên đảo nói tương tự Bát nhã Ba la mật đa.

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Nếu các thiện nam tử thiện nữ nhân bảo kẻ chủng tánh Bồ tát thừa rằng: Ngươi đối chư Phật Thế Tôn quá khứ vị lai hiện tại, từ sơ phát tâm cho đến rốt ráo có bao nhiêu căn lành đều nên tùy hỷ nhóm hợp tất cả, vì các hữu tình hồi hướng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Kiều Thi Ca! Kia đem hữu tướng và hữu sở đắc mà làm phương tiện tác nói như thế, gọi điên đảo nói tương tự Bát nhã Ba la mật đa.

Vì vậy nên, Kiều Thi Ca! Nếu các thiện nam tử thiện nữ nhân đem vô sở đắc mà làm phương tiện, vì các hữu tình tuyên nói Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm nghĩa thú chơn thật không điên đảo, chỗ được nhóm phước vô lượng vô biên, năng làm lợi ích an vui hữu tình.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
100,210,318