Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: Nguyên Tạng   

Quyển thứ 49: Hội thứ nhất Phẩm Ma Ha Tát thứ 13-3. Hội thứ nhất Phẩm Áo giáp Ðại Thừa thứ 14-1

16/04/201312:04(Xem: 14363)
Quyển thứ 49: Hội thứ nhất Phẩm Ma Ha Tát thứ 13-3. Hội thứ nhất Phẩm Áo giáp Ðại Thừa thứ 14-1

Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa - Tập 2

Quyển thứ 49: Hội thứ nhất Phẩm Ma Ha Tát thứ 13-3.
Hội thứ nhất Phẩm Áo giáp Đại Thừa thứ 14-1

Hòa Thượng Thích Trí Nghiêm

Nguồn: Hòa Thượng Thích Trí Nghiêm

Bấy giờ, cụ thọ Xá Lợi Tử hỏi Mãn Từ Tử rằng: Vì sao gọi là Bồ tát Ma ha tát vì muốn lợi vui các hữu tình nên cười nơi Đại thừa?

Mãn Từ Tử nói: Xá Lợi Tử! Nếu Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, đem tâm tương ưng Nhất thiết trí trí, đại bi làm thượng thủ, dùng vô sở đắc mà làm phương tiện cười bố thí Ba la mật đa, bất đắc bố thí, bất đắc bố thí Ba la mật đa, bất đắc kẻ thí, bất đắc kẻ thọ, bất đắc của đem thí, bất đắc pháp ngăn trở. Xá Lợi Tử! Đấy là Bồ tát Ma ha tát cười bố thí Ba la mật đa.

Nếu Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, đem tâm tương ưng Nhất thiết trí trí, đại bi làm thượng thủ, dùng vô sở đắc mà làm phương tiện cười tịnh giới Ba la mật đa, bất đắc tịnh giới, bất đắc tịnh giới Ba la mật đa, bất đắc kẻ trì giới, bất đắc kẻ phạm giới, bất đắc pháp ngăn trở. Xá Lợi Tử! Đấy là Bồ tát Ma ha tát cười tịnh giới Ba la mật đa.

Nếu Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, đem tâm tương ưng Nhất thiết trí trí, đại bi làm thượng thủ, dùng vô sở đắc mà làm phương tiện cười an nhẫn Ba la mật đa, bất đắc an nhẫn, bất đắc an nhẫn Ba la mật đa, bất đắc kẻ năng nhẫn, bất đắc kẻ cảnh sở nhẫn, bất đắc pháp bị ngăn trở. Xá Lợi Tử! Đấy là Bồ tát Ma ha tát cười an nhẫn Ba la mật đa.

Nếu Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, đem tâm tương ưng Nhất thiết trí trí, đại bi làm thượng thủ, dùng vô sở đắc mà làm phương tiện cười tinh tiến Ba la mật đa, bất đắc tinh tiến, bất đắc tinh tiến Ba la mật đa, bất đắc kẻ tinh tiến, bất đắc kẻ biếng lười, bất đắc pháp bị ngăn trở. Xá Lợi Tử! Đấy là Bồ tát Ma ha tát cười tinh tiến Ba la mật đa.

Nếu Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, đem tâm tương ưng Nhất thiết trí trí, đại bi làm thượng thủ, dùng vô sở đắc mà làm phương tiện cười tĩnh lự Ba la mật đa, bất đắc tĩnh lự, bất đắc tĩnh lự Ba la mật đa, bất đắc kẻ tu định, bất đắc kẻ tán loạn, bất đắc cảnh giới định, bất đắc pháp bị ngăn trở. Xá Lợi Tử! Đấy là Bồ tát Ma ha tát cười tĩnh lự Ba la mật đa.

Nếu Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, đem tâm tương ưng Nhất thiết trí trí, đại bi làm thượng thủ, dùng vô sở đắc mà làm phương tiện cười bát nhã Ba la mật đa, bất đắc bát nhã, bất đắc bát nhã Ba la mật đa, bất đắc kẻ tu huệ, bất đắc kẻ ngu si; bất đắc pháp quá khứ, vị lai, hiện tại; bất đắc pháp thiện, bất thiện, vô ký; bất đắc cõi Dục, cõi Sắc, cõi Vô sắc; bất đắc pháp học, vô học; bất đắc pháp thấy bị dứt, tu bị dứt, phi bị dứt; bất đắc pháp thế gian, xuất thế gian; bất đắc pháp sắc, vô sắc; bất đắc pháp hữu kiến, vô kiến; bất đắc pháp hữu đối, vô đối; bất đắc pháp hữu lậu, vô lậu; bất đắc pháp hữu vi, vô vi, bất đắc pháp bị ngăn trở. Xá Lợi Tử! Đấy là Bồ tát Ma ha tát cười bát nhã Ba la mật đa.

Xá Lợi Tử! Phải biết đấy là Bồ tát Ma ha tát vì muốn lợi vui các hữu tình vậy, nên cười Đại thừa?

Lại nữa, Xá Lợi tử! Nếu Bồ tát Ma ha tát đem tâm tương ưng Nhất thiết trí trí, đại bi làm thượng thủ, dùng vô sở đắc mà làm phương tiện. Vì khiển tu nên tu bốn niệm trụ; vì khiển tu nên tu bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi. Xá Lợi Tử! Đấy là Bồ tát Ma ha tát vì muốn lợi vui các hữu tình vậy, nên cười nơi Đại thừa.

Nếu Bồ tát Ma ha tát đem tâm tương ưng Nhất thiết trí trí, đại bi làm thượng thủ, dùng vô sở đắc mà làm phương tiện. Vì khiển tu nên tu không giải thoát môn; vì khiển tu nên tu vô tướng, vô nguyện giải thoát môn. Xá Lợi Tử! Đấy là Bồ tát Ma ha tát vì muốn lợi vui các hữu tình vậy, nên cười nơi Đại thừa.

Nếu Bồ tát Ma ha tát đem tâm tương ưng Nhất thiết trí trí, đại bi làm thượng thủ, dùng vô sở đắc mà làm phương tiện. Vì khiển tu nên tu bốn tĩnh lự; vì khiển tu nên tu bốn vô lượng, bốn vô sắc định. Xá Lợi Tử! Đấy là Bồ tát Ma ha tát vì muốn lợi vui các hữu tình vậy, nên cười nơi Đại thừa.

Nếu Bồ tát Ma ha tát đem tâm tương ưng Nhất thiết trí trí, đại bi làm thượng thủ, dùng vô sở đắc mà làm phương tiện. Vì khiển tu nên tu bố thí Ba la mật đa; vì khiển tu nên tu tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã Ba la mật đa. Xá Lợi Tử! Đấy là Bồ tát Ma ha tát vì muốn lợi vui các hữu tình vậy, nên cười nơi Đại thừa.

Nếu Bồ tát Ma ha tát đem tâm tương ưng Nhất thiết trí trí, đại bi làm thượng thủ, dùng vô sở đắc mà làm phương tiện. Vì khiển tu nên tu năm nhãn; vì khiển tu nên tu sáu thần thông. Xá Lợi Tử! Đấy là Bồ tát Ma ha tát vì muốn lợi vui các hữu tình vậy, nên cười nơi Đại thừa.

Nếu Bồ tát Ma ha tát đem tâm tương ưng Nhất thiết trí trí, đại bi làm thượng thủ, dùng vô sở đắc mà làm phương tiện. Vì khiển tu nên tu Phật mười lực; vì khiển tu nên tu bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng, nhất thiết trí, đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí. Xá Lợi Tử! Đấy là Bồ tát Ma ha tát vì muốn lợi vui các hữu tình vậy, nên cười nơi Đại thừa.

Nếu Bồ tát Ma ha tát đem tâm tương ưng Nhất thiết trí trí, đại bi làm thượng thủ, dùng vô sở đắc mà làm phương tiện. Vì khiển tu nên tu trí nội không, trí ngoại không, trí nội ngoại không, trí không không, trí đại không, trí thắng nghĩa không, trí hữu vi không, trí vô vi không, trí tất cảnh không, trí vô tế không, trí tán không, trí vô biến dị không, trí bổn tánh không, trí tự tướng không, trí cộng tướng không, trí nhất thiết pháp không, trí bất khả đắc không, trí vô tánh không, trí tự tánh không, trí vô tánh tự tánh không. Xá Lợi Tử! Đấy là Bồ tát Ma ha tát vì muốn lợi vui các hữu tình vậy, nên cười nơi Đại thừa.

Lại nữa, Xá Lợi Tử! Nếu Bồ tát Ma ha tát đem tâm tương ưng Nhất thiết trí trí, đại bi làm thượng thủ, dùng vô sở đắc mà làm phương tiện. Như thật quán sát Bồ tát Ma ha tát chỉ có giả danh thi thiết lời nói, vì Bồ đề và Tát đỏa đều bất khả đắc vậy. Xá Lợi Tử! Đấy là Bồ tát Ma ha tát vì muốn lợi vui các hữu tình vậy, nên cười nơi Đại thừa.

Nếu Bồ tát Ma ha tát đem tâm tương ưng Nhất thiết trí trí, đại bi làm thượng thủ, dùng vô sở đắc mà làm phương tiện. Như thật quán sát sắc chỉ có giả danh thi thiết lời nói, vì sắc bất khả đắc vậy. Thọ tưởng hành thức chỉ có giả danh thi thiết lời nói, vì thọ tưởng hành thức bất khả đắc vậy. Xá Lợi Tử! Đấy là Bồ tát Ma ha tát vì muốn lợi vui các hữu tình vậy, nên cười nơi Đại thừa.

Nếu Bồ tát Ma ha tát đem tâm tương ưng Nhất thiết trí trí, đại bi làm thượng thủ, dùng vô sở đắc mà làm phương tiện. Như thật quán sát nhãn xứ chỉ có giả danh thi thiết lời nói, vì nhãn xứ bất khả đắc vậy. Nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ chỉ có giả danh thi thiết lời nói, vì nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ bất khả đắc vậy. Xá Lợi Tử! Đấy là Bồ tát Ma ha tát vì muốn lợi vui các hữu tình vậy, nên cười nơi Đại thừa.

Nếu Bồ tát Ma ha tát đem tâm tương ưng Nhất thiết trí trí, đại bi làm thượng thủ, dùng vô sở đắc mà làm phương tiện. Như thật quán sát sắc xứ chỉ có giả danh thi thiết lời nói, vì sắc xứ bất khả đắc vậy. Thanh hương vị xúc pháp xứ chỉ có giả danh thi thiết lời nói, vì thanh hương vị xúc pháp xứ bất khả đắc vậy. Xá Lợi Tử! Đấy là Bồ tát Ma ha tát vì muốn lợi vui các hữu tình vậy, nên cười nơi Đại thừa.

Nếu Bồ tát Ma ha tát đem tâm tương ưng Nhất thiết trí trí, đại bi làm thượng thủ, dùng vô sở đắc mà làm phương tiện. Như thật quán sát nhãn giới chỉ có giả danh thi thiết lời nói, vì nhãn giới bất khả đắc vậy. Sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ chỉ có giả danh thi thiết lời nói, vì sắc giới cho đến nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ bất khả đắc vậy. Xá Lợi Tử! Đấy là Bồ tát Ma ha tát vì muốn lợi vui các hữu tình vậy, nên cười nơi Đại thừa.

Nếu Bồ tát Ma ha tát đem tâm tương ưng Nhất thiết trí trí, đại bi làm thượng thủ, dùng vô sở đắc mà làm phương tiện. Như thật quán sát nhĩ giới chỉ có giả danh thi thiết lời nói, vì nhĩ giới bất khả đắc vậy. Thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ chỉ có giả danh thi thiết lời nói, vì thanh giới cho đến nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ bất khả đắc vậy. Xá Lợi Tử! Đấy là Bồ tát Ma ha tát vì muốn lợi vui các hữu tình vậy, nên cười nơi Đại thừa.

Nếu Bồ tát Ma ha tát đem tâm tương ưng Nhất thiết trí trí, đại bi làm thượng thủ, dùng vô sở đắc mà làm phương tiện. Như thật quán sát tỷ giới chỉ có giả danh thi thiết lời nói, vì tỷ giới bất khả đắc vậy. Hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ chỉ có giả danh thi thiết lời nói, vì hương giới cho đến tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ bất khả đắc vậy. Xá Lợi Tử! Đấy là Bồ tát Ma ha tát vì muốn lợi vui các hữu tình vậy, nên cười nơi Đại thừa.

Nếu Bồ tát Ma ha tát đem tâm tương ưng Nhất thiết trí trí, đại bi làm thượng thủ, dùng vô sở đắc mà làm phương tiện. Như thật quán sát thiệt giới chỉ có giả danh thi thiết lời nói, vì thiệt giới bất khả đắc vậy. Vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ chỉ có giả danh thi thiết lời nói, vì vị giới cho đến thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ bất khả đắc vậy. Xá Lợi Tử! Đấy là Bồ tát Ma ha tát vì muốn lợi vui các hữu tình vậy, nên cười nơi Đại thừa.

Nếu Bồ tát Ma ha tát đem tâm tương ưng Nhất thiết trí trí, đại bi làm thượng thủ, dùng vô sở đắc mà làm phương tiện. Như thật quán sát thân giới chỉ có giả danh thi thiết lời nói, vì thân giới bất khả đắc vậy. Xúc giới, thân thức giới và thân xúc, thân xúc làm duyên sanh ra các thọ chỉ có giả danh thi thiết lời nói, vì xúc giới cho đến thân xúc làm duyên sanh ra các thọ bất khả đắc vậy. Xá Lợi Tử! Đấy là Bồ tát Ma ha tát vì muốn lợi vui các hữu tình vậy, nên cười nơi Đại thừa.

Nếu Bồ tát Ma ha tát đem tâm tương ưng Nhất thiết trí trí, đại bi làm thượng thủ, dùng vô sở đắc mà làm phương tiện. Như thật quán sát ý giới chỉ có giả danh thi thiết lời nói, vì ý giới bất khả đắc vậy. Pháp giới, ý thức giới và ý xúc, ý xúc làm duyên sanh ra các thọ chỉ có giả danh thi thiết lời nói, vì pháp giới cho đến ý xúc làm duyên sanh ra các thọ bất khả đắc vậy. Xá Lợi Tử! Đấy là Bồ tát Ma ha tát vì muốn lợi vui các hữu tình vậy, nên cười nơi Đại thừa.

Nếu Bồ tát Ma ha tát đem tâm tương ưng Nhất thiết trí trí, đại bi làm thượng thủ, dùng vô sở đắc mà làm phương tiện. Như thật quán sát địa giới chỉ có giả danh thi thiết lời nói, vì địa giới bất khả đắc vậy. Thủy hỏa phong không thức giới chỉ có giả danh thi thiết lời nói, vì thủy hỏa phong không thức giới bất khả đắc vậy. Xá Lợi Tử! Đấy là Bồ tát Ma ha tát vì muốn lợi vui các hữu tình vậy, nên cười nơi Đại thừa.

Nếu Bồ tát Ma ha tát đem tâm tương ưng Nhất thiết trí trí, đại bi làm thượng thủ, dùng vô sở đắc mà làm phương tiện. Như thật quán sát khổ thánhd đế chỉ có giả danh thi thiết lời nói, vì khổ thánh đế bất khả đắc vậy. Tập diệt đạo thánh đế chỉ có giả danh thi thiết lời nói, vì tập diệt đạo thánh đế bất khả đắc vậy. Xá Lợi Tử! Đấy là Bồ tát Ma ha tát vì muốn lợi vui các hữu tình vậy, nên cười nơi Đại thừa.

Nếu Bồ tát Ma ha tát đem tâm tương ưng Nhất thiết trí trí, đại bi làm thượng thủ, dùng vô sở đắc mà làm phương tiện. Như thật quán sát vô minh chỉ có giả danh thi thiết lời nói, vì vô minh bất khả đắc vậy. Hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử sầu thán khổ ưu não chỉ có giả danh thi thiết lời nói, vì hành cho đến lão tử sầu thán khổ ưu não bất khả đắc vậy. Xá Lợi Tử! Đấy là Bồ tát Ma ha tát vì muốn lợi vui các hữu tình vậy, nên cười nơi Đại thừa.

Nếu Bồ tát Ma ha tát đem tâm tương ưng Nhất thiết trí trí, đại bi làm thượng thủ, dùng vô sở đắc mà làm phương tiện. Như thật quán sát nội không chỉ có giả danh thi thiết lời nói, vì nội không bất khả đắc vậy. Ngoại không, nội ngoại không, không không, đại không, thắng nghĩa không, hữu vi không, vô vi không, tất cảnh không, vô tế không, tán không, vô biến dị không, bổn tánh không, tự tướng không, cộng tướng không, nhất thiết pháp không, bất khả đắc không, vô tánh không, tự tánh không, vô tánh tự tánh không chỉ có giả danh thi thiết lời nói, vì ngoại không cho đến vô tánh tự tánh không bất khả đắc vậy. Xá Lợi Tử! Đấy là Bồ tát Ma ha tát vì muốn lợi vui các hữu tình vậy, nên cười nơi Đại thừa.

Nếu Bồ tát Ma ha tát đem tâm tương ưng Nhất thiết trí trí, đại bi làm thượng thủ, dùng vô sở đắc mà làm phương tiện. Như thật quán sát chơn như chỉ có giả danh thi thiết lời nói, vì chơn như bất khả đắc vậy. Pháp giới, pháp tánh, pháp định, pháp trụ, ly sanh tánh, bình đẳng táng, thật tế chỉ có giả danh thi thiết lời nói, vì pháp giới cho đến thât tế bất khả đắc vậy. Xá Lợi Tử! Đấy là Bồ tát Ma ha tát vì muốn lợi vui các hữu tình vậy, nên cười nơi Đại thừa.

Nếu Bồ tát Ma ha tát đem tâm tương ưng Nhất thiết trí trí, đại bi làm thượng thủ, dùng vô sở đắc mà làm phương tiện. Như thật quán sát bốn tĩnh lự chỉ có giả danh thi thiết lời nói, vì bốn tĩnh lự bất khả đắc vậy. Bốn vô lượng, bốn vô sắc định chỉ có giả danh thi thiết lời nói, vì bốn vô lượng, bốn vô sắc định bất khả đắc vậy. Xá Lợi Tử! Đấy là Bồ tát Ma ha tát vì muốn lợi vui các hữu tình vậy, nên cười nơi Đại thừa.

Nếu Bồ tát Ma ha tát đem tâm tương ưng Nhất thiết trí trí, đại bi làm thượng thủ, dùng vô sở đắc mà làm phương tiện. Như thật quán sát bốn niệm trụ chỉ có giả danh thi thiết lời nói, vì bốn niệm trụ bất khả đắc vậy. Bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi chỉ có giả danh thi thiết lời nói, vì bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chi bất khả đắc vậy. Xá Lợi Tử! Đấy là Bồ tát Ma ha tát vì muốn lợi vui các hữu tình vậy, nên cười nơi Đại thừa.

Nếu Bồ tát Ma ha tát đem tâm tương ưng Nhất thiết trí trí, đại bi làm thượng thủ, dùng vô sở đắc mà làm phương tiện. Như thật quán sát không giải thoát môn chỉ có giả danh thi thiết lời nói, vì không giải thoát môn bất khả đắc vậy. Vô tướng, vô nguyện giải thoát môn chỉ có giả danh thi thiết lời nói, vì vô tướng, vô nguyện giải thoát môn bất khả đắc vậy. Xá Lợi Tử! Đấy là Bồ tát Ma ha tát vì muốn lợi vui các hữu tình vậy, nên cười nơi Đại thừa.

Nếu Bồ tát Ma ha tát đem tâm tương ưng Nhất thiết trí trí, đại bi làm thượng thủ, dùng vô sở đắc mà làm phương tiện. Như thật quán sát bố thí Ba la mật đa chỉ có giả danh thi thiết lời nói, vì bố thí Ba la mật đa bất khả đắc vậy. Tịnh giới an nhẫn tinh tiến tĩnh lự bát nhã Ba la mật đa chỉ có giả danh thi thiết lời nói, vì tịnh giới cho đến bát nhã Ba la mật đa bất khả đắc vậy. Xá Lợi Tử! Đấy là Bồ tát Ma ha tát vì muốn lợi vui các hữu tình vậy, nên cười nơi Đại thừa.

Nếu Bồ tát Ma ha tát đem tâm tương ưng Nhất thiết trí trí, đại bi làm thượng thủ, dùng vô sở đắc mà làm phương tiện. Như thật quán sát năm nhãn chỉ có giả danh thi thiết lời nói, vì năm nhãn bất khả đắc vậy. Sáu thần thông chỉ có giả danh thi thiết lời nói, vì sáu thần thông bất khả đắc vậy. Xá Lợi Tử! Đấy là Bồ tát Ma ha tát vì muốn lợi vui các hữu tình vậy, nên cười nơi Đại thừa.

Nếu Bồ tát Ma ha tát đem tâm tương ưng Nhất thiết trí trí, đại bi làm thượng thủ, dùng vô sở đắc mà làm phương tiện. Như thật quán sát Phật mười lực chỉ có giả danh thi thiết lời nói, vì Phật mười lực bất khả đắc vậy. Bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng, nhất thiết trí, đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí chỉ có giả danh thi thiết lời nói, vì bốn vô sở úy cho đến nhất thiết tướng trí bất khả đắc vậy. Xá Lợi Tử! Đấy là Bồ tát Ma ha tát vì muốn lợi vui các hữu tình vậy, nên cười nơi Đại thừa.

Nếu Bồ tát Ma ha tát đem tâm tương ưng Nhất thiết trí trí, đại bi làm thượng thủ, dùng vô sở đắc mà làm phương tiện. Như thật quán sát Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề chỉ có giả danh thi thiết lời nói, vì Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề bất khả đắc vậy. Kẻ giác giả Vô thượng Chánh đẳng chỉ có giả danh thi thiết lời nói, vì kẻ giác giả Vô thượng Chánh đẳng bất khả đắc vậy. Xá Lợi Tử! Đấy là Bồ tát Ma ha tát vì muốn lợi vui các hữu tình vậy, nên cười nơi Đại thừa.

Lại nữa, Xá Lợi tử! Nếu Bồ tát Ma ha tát đem tâm tương ưng Nhất thiết trí trí, đại bi làm thượng thủ, dùng vô sở đắc mà làm phương tiện. Từ sơ phát tâm cho đến chứng được Vô thượng Bồ đề, hằng tu viên mãn bất thối thần thông, thành thục hữu tình, nghiêm tịnh cõi Phật. Từ một nước Phật đến một nước Phật cúng dường cung kính tôn trọng tán thán các Phật Thế Tôn. Ở chỗ các Phật nghe thọ pháp tương ưng Đại thừa. Đã nghe thọ rồi, đúng như lý suy nghĩ tinh tiến tu học. Xá Lợi Tử! Đấy là Bồ tát Ma ha tát vì muốn lợi vui các hữu tình vậy, nên cười nơi Đại thừa.

Xá Lợi Tử! Bồ tát Ma ha tát như vậy, tuy cười Đại thừa từ một nước Phật đến một nước Phật, cúng dường cung kính tôn trọng tán thán các Phật Thế Tôn, ở chỗ các Phật nghe thọ Chánh pháp, thành thục hữu tình, nghiêm tịnh cõi Phật, mà tâm không có chút tưởng nước Phật thảy.

Xá Lợi Tử! Bồ tát Ma ha tát như vậy, trụ bực Bất nhị, quán các hữu tình, nên dùng thân nào cho được nghĩa lợi, tức thì hiện thọ khiến kia được ích. Xá Lợi Tử! Bồ tát Ma ha tát như vậy, cho đến chứng được Nhất thiết trí trí, tùy chỗ thọ sanh chẳng rời Đại thừa. Xá Lợi Tử! Bồ tát Ma ha tát như vậy, chẳng bao lâu sẽ được Nhất thiết trí trí, vì chúng người trời quay xe Chánh pháp. Xe pháp như thế, tất cả Thanh văn, Độc giác, Sa môn, Bà la môn, Ma vương, Phạm vương, Thiên, Long, Dược xoa, Kiện đạt phược, A tố lạc, Yết lộ trà, Khẩn nại lạc, Mạc hô lạc già, nhân, phi nhân thảy, tất cả thế gian chẳng thể quay được. Xá Lợi Tử! Bởi các Bồ tát do phương tiện khéo léo như vậy thảy, vì muốn lợi vui tất cả hữu tình cười Đại thừa vậy, nên lại gọi tên Ma ha tát.

Xá Lợi Tử! Như vậy vì muốn lợi vui các hữu tình vậy, nên cười nơi Đại thừa. Bồ tát Ma ha tát khắp vì thế giới các Phật Thế Tôn mười phương đều như hằng hà sa thảy, ở trong đại chúng vui mừng khen ngợi, tác lên lời như vầy: "Trong thế giới nào đó, phương nào đó, có Bồ tát Ma ha tát tên đó, vì muốn lợi vui các hữu tình vậy, nên cười nơi Đại thừa, chẳng bao lâu sẽ được Nhất thiết trí trí, vì chúng trời người thảy quay xe Chánh pháp. Xe ấy, thế gian chúng trời, người, Ma, Phạm, Thanh văn thảy đều chẳng thể quay được". Như vậy lần lữa tiếng khắp mười phương, chúng trời người thảy nghe đều vui mừng, đều tác lên lời như vầy: "Bồ tát như thế chẳng bao lâu phải được Nhất thiết trí trí, để quay xe Chánh pháp, lợi lạc an vui cho tất cả hàm linh".

HỘI THỨ NHẤT
Phẩm
ÁO GIÁP ĐẠI THỪA
Thứ 14 - 1

Bấy giờ, cụ thọ Thiện Hiện thưa Phật: Bạch Thế Tôn! Như nói Bồ tát Ma ha tát là kẻ mặc áo giáp Đại thừa. Vì sao gọi là Bồ tát Ma ha tát mặc áo giáp Đại thừa? Phật bảo: Thiện Hiện! Nếu Bồ tát Ma ha tát mặc giáp bố thí Ba la mật đa, mặc giáp tịnh giới an nhẫn tinh tiến tĩnh lự bát nhã Ba la mật đa. Thiện Hiện! Như vậy gọi là Bồ tát Ma ha tát mặc giáp Đại thừa.

Nếu Bồ tát Ma ha tát mặc giáp bố thí Ba la mật đa, mặc giáp bốn tĩnh lự, mặc giáp bốn vô lượng, bốn vô sắc định. Thiện Hiện! Như vậy gọi là Bồ tát Ma ha tát mặc giáp Đại thừa.

Nếu Bồ tát Ma ha tát mặc giáp bố thí Ba la mật đa, mặc giáp bốn niệm trụ; mặc giáp bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi. Thiện Hiện! Như vậy gọi là Bồ tát Ma ha tát mặc giáp Đại thừa.

Nếu Bồ tát Ma ha tát mặc giáp bố thí Ba la mật đa, mặc giáp nội không, mặc giáp ngoại không, nội ngoại không, không không, đại không, thắng nghĩa không, hữu vi không, vô vi không, tất cảnh không, vô tế không, tán không, vô biến dị không, bổn tánh không, tự tướng không, cộng tướng không, nhất thiết pháp không, bất khả đắc không, vô tánh không, tự tánh không, vô tánh tự tánh không. Thiện Hiện! Như vậy gọi là Bồ tát Ma ha tát mặc giáp Đại thừa.

Nếu Bồ tát Ma ha tát mặc giáp bố thí Ba la mật đa, mặc giáp năm nhãn, mặc giáp sáu thần thông. Thiện Hiện! Như vậy gọi là Bồ tát Ma ha tát mặc giáp Đại thừa.

Nếu Bồ tát Ma ha tát mặc giáp bố thí Ba la mật đa, mặc giáp Phật mười lực, mặc giáp bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng, nhất thiết trí, đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí . Thiện Hiện! Như vậy gọi là Bồ tát Ma ha tát mặc giáp Đại thừa.

Nếu Bồ tát Ma ha tát mặc giáp bố thí Ba la mật đa, mặc giáp các công đức thân tướng Phật. Thiện Hiện! Như vậy gọi là Bồ tát Ma ha tát mặc giáp Đại thừa.

Lại nữa, Xá Lợi Tử! Nếu Bồ tát Ma ha tát mặc giáp các công đức như vậy thảy, phóng đại quang minh khắp soi Tam thiên đại thiên thế giới, khiến cho thế giới này sáu thứ ba phen biến động. Trong ấy khổ cụ địa ngục lửa thảy và thân tâm hữu tình kia đau nhức đều được tiêu trừ, Bồ tát biết kia đã lìa các khổ, bèn vì ngợi khen công đức ngôi Tam Bảo, kia được nghe rồi thân tâm an vui. Từ loại mình chết, sanh trong trời người, liền được gần gũi phụng sự các Phật Bồ tát, thân thừa cúng dường, lãnh tiếng Chánh pháp. Loại bàng sanh trong ấy, tàn hại lẫn nhau, roi đánh đuổi ngặt, các khổ nhiều vô lượng, đều được diệt trừ. Bồ tát biết kia đã lìa các khổ, cũng vì ngợi khen công đức Tam Bảo, kia được nghe rồi, thân tâm an vui. Từ loại mình chết, sanh trong trời người, liền được gần gụi phụng sự các Phật Bồ tát, thân thừa cúng dường, lãnh tiếng Chánh pháp. Quỷ giới trong ấy khủng bố đói khát, thân tâm tiều tụy, khổ não nhiều vô lượng, đều được trừ diệt. Bồ tát biết kia đã lìa các khổ, cũng vì ngợi khen công đức Tam Bảo, kia được nghe rồi thân tâm an vui. Từ loại mình chết, sanh trong trời người, liền được gần gũi phụng sự các Phật Bồ tát, thân thừa cúng dường, lãnh tiếng Chánh pháp. Thiện Hiện! Như vậy gọi là Bồ tát Ma ha tát mặc giáp Đại thừa.

Nếu Bồ tát Ma ha tát mặc các giáp công đức như vậy thảy, phóng đại quang minh soi khắp thế giới các Phật mười phương đều như hằng hà sa thảy, cũng khiến cho cõi kia sáu thứ ba phen biến động, địa ngục, bàng sanh, quỷ giới, trong ấy bao nhiêu các khổ đều được trừ diệt. Bồ tát biết kia đã lìa các khổ, cũng vì ngợi khen công đức Tam Bảo, kia được nghe rồi thân tâm an vui. Từ loại mình chết, sanh trong trời người, liền được gần gũi phụng sự các Phật Bồ tát, thân thừa cúng dường, lãnh tiếng Chánh pháp. Thiện Hiện! Như vậy gọi là Bồ tát Ma ha tát mặc giáp Đại thừa. Thiện Hiện! Như huyễn sư giỏi hoặc đệ tử y, ở trước đại chúng nơi ngã tư đường, huyễn làm địa ngục, bàng sanh, quỷ giới và vô lượng hữu tình đều chịu các khổ, cũng lại làm phóng quang biến động đại địa khiến cho các khổ của hữu tình kia đều dứt. Rồi lại ngợi khen Phật Pháp Tăng Bảo khiến kia nghe rồi thân tâm an vui. Từ loại mình chết, sanh trong trời người, liền được gần gũi phụng sự các Phật Bồ tát, thân thừa cúng dường, lãnh tiếng Chánh pháp. Thiện Hiện! Nơi ý Ngươi hiểu sao? Huyễn sự như thế là có thật hay chăng? Phật bảo: Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát mặc các giáp công đức như vậy thảy, phóng đại quang minh, biến động đại địa, cứu vớt vô lượng thế giới hữu tình ba ác thú khổ khiến sanh trời người, thấy Phật nghe Pháp, cũng lại như vậy. Tuy có ra làm mà không một thật. Vì sao thế? Thiện Hiện! Vì các pháp tánh không, đều như huyễn vậy.

Lại nữa, Thiện Hiện! Nếu Bồ tát Ma ha tát an trụ bố thí Ba la mật đa khắp hóa Tam thiên đại thiên thế giới như ngọc lưu ly xanh, cũng hóa tự thân làm vua Chuyển luân, bảy báu quyến thuộc, dõi theo đoanh vây. Chúng hữu tình trong ấy cần ăn cho ăn, cần uống cho uống, cần áo cho áo, cần xe cấp xe, hương hoa, hương bột, hương đốt, hương hoa, phòng nhà, đồ nằm, đèn nến, thuốc men, vàng bạc ngọc báu, san hô ngọc bích và những bao các thứ đồ cần dùng tư sanh, tùy kia cần dùng thí cho tất cả. Làm thí này rồi, lại vì tuyên nói pháp tương ưng với sáu Ba la mật đa, khiến kia nghe rồi cho đến chứng được Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, mà đối với pháp tương ưng sáu Ba la mật đa, thường chẳng bỏ lìa. Thiện Hiện! Như vậy gọi là Bồ tát Ma ha tát mặc giáp Đại thừa. Thiện Hiện! Như huyễn sư giỏi hoặc đệ tử y, ở trước đại chúng, nơi ngã tư đường, huyễn làm các hạng hữu tình: Bần cùng cô lộ, căn chi tàn khuyết, tật bệnh ốm đau; tùy kia cần gì, đều huyễn cấp cho. Thiện Hiện! Nơi ý Ngươi hiểu sao? Huyễn sự như thế là có thật hay chăng? Thiện Hiện thưa: Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Phật bảo: Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát an trụ bố thí Ba la mật đa hoặc hóa thế giới như ngọc lưu ly xanh, hoặc hóa tự thân làm Luân vương thảy, tùy loài hữu tình cần gì cho nấy và vì tuyên nói pháp tương ưng sáu Ba la mật đa, cũng lại như vậy. Tuy có ra làm mà không một thật. Vì sao thế? Vì vác pháp tánh không, đều như huyễn vậy.

Lại nữa, Thiện Hiện! Nếu Bồ tát Ma ha tát tự an trụ tịnh giới Ba la mật đa, vì muốn lợi vui các hữu tình vậy, nên sanh vào nhà Chuyển luân vương, nối ngôi vua Chuyển luân, an lập vô lượng trăm ngàn trăm ức muôn ức hữu tình nơi mười thiện nghiệp đạo. Hoặc lại an lập vô lượng trăm ngàn trăm ức muôn ức hữu tình nơi bốn tĩnh lự, hoặc bốn vô lượng, bốn vô sắc định. Hoặc lại an lập vô lượng trăm ngàn trăm ức muôn ức hữu tình nơi bốn niệm trụ, hoặc bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi. Hoặc lại an lập vô lượng trăm ngàn trăm ức muôn ức hữu tình nơi không giải thoát môn, hoặc vô tướng, vô nguyện giải thoát môn. Hoặc lại an lập vô lượng trăm ngàn trăm ức muôn ức hữu tình nơi bố thí Ba la mật đa; hoặc tịnh giới an nhẫn tinh tiến tĩnh lự bát nhã Ba la mật đa. Hoặc lại an lập vô lượng trăm ngàn trăm ức muôn ức hữu tình nơi năm nhãn, hoặc sáu thần thông. Hoặc lại an lập vô lượng trăm ngàn trăm ức muôn ức hữu tình nơi Phật mười lực, hoặc bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng, nhất thiết trí, đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí. Khiến cho an lập xong, cho đến chứng được Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, với pháp như thế thường chẳng bỏ rời. Thiện Hiện! Như vậy gọi là Bồ tát Ma ha tát mặc giáp Đại thừa. Thiện Hiện! Như huyễn sư giỏi hoặc đệ tử y, ở trước đại chúng, nơi ngã tư đường, huyễn làm vô tướng hữu tình khiến trụ trong mười thiện nghiệp đạo; hoặc lại cho trụ bốn tĩnh lự, cho đến nhất thiết tướng trí. Thiện Hiện! Nơi ý Ngươi hiểu sao? Huyễn sự như thế là có thật hay chăng? Thiện Hiện thưa: Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Phật bảo: Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát vì hữu tình vậy, nên sanh vào nhà Chuyển luân vương, nối ngôi vua Chuyển luân, an lập vô lượng trăm ngàn trăm ức muôn ức chúng hữu tình nơi mười thiện nghiệp đạo. Hoặc lại an lập vô lượng trăm ngàn trăm ức muôn ức hữu tình nơi bốn tĩnh lự cho đến Nhất thiết trí trí, cũng lại như vậy. Tuy có ra làm mà không một thật. Vì sao thế? Thiện Hiện! Vì các pháp tánh không, đều như huyễn vậy.

Lại nữa, Thiện Hiện! Nếu Bồ tát Ma ha tát tự an trụ an nhẫn Ba la mật đa, cũng khuyên vô lượng trăm ngàn trăm ức muôn ức hữu tình khiến trụ an nhẫn Ba la mật đa. Thiện Hiện! Vì sao Bồ tát Ma ha tát tự trụ an nhẫn Ba la mật đa, cũng khuyên vô lượng trăm ngàn trăm ức muôn ức hữu tình khiến trụ an nhẫn Ba la mật đa? Thiện Hiện! Nếu Bồ tát Ma ha tát từ sơ phát tâm cho đến chứng được Nhất thiết trí trí, mặc giáp an nhẫn, thường tự nghĩ rằng: "Giả sử tất cả hữu tình cầm dao, gậy, hòn thảy đến làm tổn hại ta, ta trọn chẳng khởi một niệm giận lòng và khuyên các hữu tình khác cũng nhẫn như vậy". Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát này như tâm đã nghĩ, cảnh đến không chống trái, khuyên các hữu tình an nhẫn như vậy cho đến chứng được Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, với nhẫn như vậy thường chẳng bỏ lìa. Thiện Hiện! Như vậy gọi là Bồ tát Ma ha tát mặc giáp Đại thừa. Thiện Hiện! Như huyễn sư giỏi hoặc đệ tử y, đối trước đại chúng, nơi ngã tư đường, huyễn làm các thứ các loại hữu tình, mỗi mỗi cầm nắm dao gậy hòn thảy, gia hại huyễn sư hoặc đệ tử y. Lúc ấy thầy trò huyễn sư, đối huyễn hữu tình đều chẳng khởi lòng muốn làm trả thù, mà lại khuyên kia an trụ an nhẫn như vậy. Thiện Hiện! Nơi ý Ngươi hiểu sao? Huyễn sự như thế là có thật hay chăng? Thiện Hiện thưa: Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Phật bảo: Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát mặc giáp an nhẫn tự trụ an nhẫn Ba la mật đa, cũng khuyên vô lượng trăm ngàn trăm ức muôn ức hữu tình khiến trụ an nhẫn Ba la mật đa thường chẳng bỏ lìa, cũng lại như vậy. Tuy có ra làm mà không một thật. Vì sao thế? Vì các pháp tánh không, đều như huyễn vậy.

Lại nữa, Thiện Hiện! Nếu Bồ tát Ma ha tát tự trụ tinh tiến Ba la mật đa, cũng khuyên vô lượng trăm ngàn trăm ức muôn ức hữu tình khiến trụ tinh tiến Ba la mật đa. Thiện Hiện! Vì sao Bồ tát Ma ha tát tự trụ tinh tiến Ba la mật đa, cũng khuyên vô lượng trăm ngàn trăm ức muôn ức hữu tình khiến trụ tinh tiến Ba la mật đa? Thiện Hiện! Nếu Bồ tát Ma ha tát đem tâm tương ưng Nhất thiết trí trí, thân tâm tinh tiến, dứt các ác pháp, tu các thiện pháp, cũng khuyên vô lượng trăm ngàn trăm ức muôn ức hữu tình tu tập thân tâm tinh tiến như vậy, cho đến chứng được Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, với tinh tiến như vậy thường chẳng bỏ lìa. Thiện Hiện! Như vậy gọi là Bồ tát Ma ha tát mặc giáp Đại thừa. Thiện Hiện! Như huyễn sư giỏi hoặc đệ tử y, đối trước đại chúng, nơi ngã tư đường, huyễn làm các thứ các loại hữu tình, mà kẻ huyễn giỏi kia tự hiện rõ ràng, thân tâm tinh tiến, cũng khuyên thứ huyễn sở hiện khiến tu tinh tiến rõ ràng như vậy. Thiện Hiện! Nơi ý Ngươi hiểu sao? Huyễn sự như thế là có thật hay chăng? Thiện Hiện thưa: Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Phật bảo: Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát đem tâm tương ưng Nhất thiết trí trí, thân tâm tinh tiến, dứt các ác pháp, tu các thiện pháp, cũng khuyên hữu tình tu tập thân tâm tinh tiến như vậy, cũng lại như vậy. Tuy có ra làm mà không một thật. Vì sao thế? Vì các pháp tánh không, đều như huyễn vậy.

Lại nữa, Thiện Hiện! Nếu Bồ tát Ma ha tát tự trụ tĩnh lự Ba la mật đa, cũng khuyên vô lượng trăm ngàn trăm ức muôn ức hữu tình khiến trụ tĩnh lự Ba la mật đa. Thiện Hiện! Vì sao Bồ tát Ma ha tát tự trụ tĩnh lự Ba la mật đa, cũng khuyên vô lượng trăm ngàn trăm ức muôn ức hữu tình khiến trụ tĩnh lự Ba la mật đa? Thiện Hiện! Nếu Bồ tát Ma ha tát đối tất cả pháp trụ bình đẳng định, chẳng thấy các pháp có định có loạn, mà thường tu tập tĩnh lự Ba la mật đa như vậy. Cũng khuyên vô lượng trăm ngàn trăm ức muôn ức hữu tình tu tập thân tâm bình đẳng tĩnh lự như thế, cho đến chứng được Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, đối định như vậy thường chẳng bỏ lìa. Thiện Hiện! Như vậy gọi là Bồ tát Ma ha tát mặc giáp Đại thừa. Thiện Hiện! Như huyễn sư giỏi hoặc đệ tử y, đối trước đại chúng, nơi ngã tư đường, huyễn làm các thứ các loại hữu tình, mà kẻ huyễn giỏi kia tự hiện nơi pháp trụ bình đẳng định, cũng khuyên huyễn sở hiện khiến tu tĩnh lự bình đẳng như vậy. Thiện Hiện! Nơi ý Ngươi hiểu sao? Huyễn sự như thế là có thật hay chăng? Thiện Hiện thưa: Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Phật bảo: Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát đối tất cả pháp trụ bình đẳng định, cũng khuyên hữu tình tu tập tĩnh lự bình đẳng như vậy thường chẳng bỏ lìa, cũng lại như vậy. Tuy có ra làm mà không một thật. Vì sao thế? Vì các pháp tánh không, đều như huyễn vậy.

Lại nữa, Thiện Hiện! Nếu Bồ tát Ma ha tát tự trụ bát nhã Ba la mật đa, cũng khuyên vô lượng trăm ngàn trăm ức muôn ức hữu tình khiến trụ bát nhã Ba la mật đa. Thiện Hiện! Vì sao Bồ tát Ma ha tát tự trụ bát nhã Ba la mật đa, cũng khuyên vô lượng trăm ngàn trăm ức muôn ức hữu tình khiến trụ bát nhã Ba la mật đa? Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát tự trụ vô hý luận bát nhã Ba la mật đa, chẳng thấy các pháp có sanh có diệt, có nhiễm có tịnh và bất đắc bờ đây bờ kia sai khác. Cũng khuyên vô lượng trăm ngàn trăm ức muôn ức hữu tình an trụ vô hý luận huệ như vậy, cho đến chứng được Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, với huệ như vậy thường chẳng bỏ lìa. Thiện Hiện! Như vậy gọi là Bồ tát Ma ha tát mặc giáp Đại thừa. Thiện Hiện! Như huyễn sư giỏi hoặc đệ tử y, đối trước đại chúng, nơi ngã tư đường, huyễn làm các thứ các loại hữu tình, mà kẻ huyễn giỏi kia tự hiện an trụ vô hý luận huệ, cũng khuyên huyễn sở hiện khiến tu bát nhã như thế. Thiện Hiện! Nơi ý Ngươi hiểu sao? Huyễn sự như thế là có thật hay chăng? Thiện Hiện thưa: Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Phật bảo: Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát tự trụ vô hý luận huệ như vậy thường chẳng bỏ lìa, cũng lại như vậy. Tuy có ra làm mà không một thật. Vì sao thế? Vì các pháp tánh không, đều như huyễn vậy.

Lại nữa, Thiện Hiện! Nếu Bồ tát Ma ha tát mặc giáp công đức như trên vừa nói, khắp ở thế giới các Phật mười phương, đều như hằng hà sa thảy, dùng sức thần thông tự biến thân mình khắp đầy thế giới các Phật như thế, tùy các hữu tình ưu muớn mà thị hiện. Rồi tự trụ bố thí Ba la mật đa, khuyên kẻ xan tham khiến trụ bố thí. Tự trụ tịnh giới Ba la mật đa, khuyên kẻ phạm giới khiến trụ tịnh giới. Tự trụ an nhẫn Ba la mật đa, khuyên kẻ bạo ác khiến trụ an nhẫn. Tự trụ tinh tiến Ba la mật đa, khuyên kẻ biếng lười khiến trụ tinh tiến. Tự trụ tĩnh lự Ba la mật đa, khuyên kẻ loạn tâm khiến trụ tĩnh lự. Tự trụ bát nhã Ba la mật đa, khuyên kẻ ngu si khiến trụ diệu huệ. Như vậy Bồ tát Ma ha tát an lập hữu tình nơi sáu Ba la mật đa rồi, lại theo tiếng tăm loại kia vì thuyết phát tương ưng với sáu Ba la mật đa, khiến kia nghe rồi cho đến chứng được Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, với pháp tương ưng sáu Ba la mật đa thường chẳng bỏ lìa. Thiện Hiện! Như vậy gọi là Bồ tát Ma ha tát mặc giáp Đại thừa. Thiện Hiện! Như huyễn sư giỏi hoặc đệ tử y, đối trước đại chúng, nơi ngã tư đường, huyễn làm các thứ các loại hữu tình, mà kẻ huyễn giỏi kia tự hiện an trụ sáu Ba la mật đa, cũng khuyên huyễn sở hiện huyễn hữu tình khiến nó an trụ. Thiện Hiện! Nơi ý Ngươi hiểu sao? Huyễn sự như thế là có thật hay chăng? Thiện Hiện thưa: Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Phật bảo: Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát ở khắp thế giới các Phật mười phương đều như hằng hà sa thảy, tự hiện ra thân tùy loại an trụ sáu Ba la mật đa, cũng khuyên hữu tình khiến nó an trụ, cho đến chứng được Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề thường chẳng bỏ lìa, cũng lại như vậy. Tuy có ra làm mà không một thật. Vì sao thế? Vì các pháp tánh không, đều như huyễn vậy.

Lại nữa, Thiện Hiện! Nếu Bồ tát Ma ha tát mặc giáp công đức như trên vừa nói, đem tâm tương ưng Nhất thiết trí trí, đại bi làm thượng thủ, dùng vô sở đắc mà làm phương tiện, lợi ích an vui tất cả hữu tình, chẳng xen tác ý Thanh văn, Độc giác, nghĩa là chẳng tác lên nghĩ vầy: "Ta nên an lập ngần ấy hữu tình nơi bố thí Ba la mật đa, ngần ấy hữu tình chẳng nên an lập". Chỉ nên tác lên nghĩ này: "Ta phải an lập vô lượng vô số vô biên hữu tình nơi bố thí Ba la mật đa". Chẳng nên tác lên nghĩ này: "Ta nên an lập ngần ấy hữu tình nơi tịnh giới an nhẫn tinh tiến tĩnh lự bát nhã Ba la mật đa, ngần ấy hữu tình chẳng nên an lập". Chỉ nên tác lên nghĩ này: "Ta phải an lập vô lượng vô số vô biên hữu tình nơi tịnh giới cho đến bát nhã Ba la mật đa". Chẳng nên tác lên nghĩ này: "Ta nên an lập ngần ấy hữu tình nơi nội không, ngần ấy hữu tình chẳng nên an lập". Chỉ nên tác lên nghĩ này: "Ta phải an lập vô lượng vô số vô biên hữu tình nơi nội không". Chẳng nên tác lên nghĩ này: "Ta phải an lập ngần ấy hữu tình nơi ngoại không, nội ngoại không, không không, đại không, thắng nghĩa không, hữu vi không, vô vi không, tất cảnh không, vô tế không, tán không, vô biến dị không, bổn tánh không, tự tướng không, cộng tướng không, nhất thiết pháp không, bất khả đắc không, vô tánh không, tự tánh không, vô tánh tự tánh không, ngần ấy hữu tình chẳng nên an lập". Chỉ nên tác lên nghĩ này: "Ta phải an lập vô lượng vô số vô biên hữu tình nơi ngoại không cho đến vô tánh tự tánh không". Chẳng nên tác lên nghĩ này: "Ta nên an lập ngần ấy hữu tình nơi bốn tĩnh lự, ngần ấy hữu tình chẳng nên an lập". Chỉ nên tác lên nghĩ này: "Ta phải an lập vô lượng vô số vô biên hữu tình nơi bốn tĩnh lự". Chẳng nên tác lên nghĩ này: "Ta nên an lập ngần ấy hữu tình nơi bốn vô lượng, bốn vô sắc định, ngần ấy hữu tình chẳng nên an lập". Chỉ nên tác lên nghĩ này: "Ta phải an lập vô lượng vô số vô biên hữu tình nơi bốn vô lượng, bốn vô sắc định". Chẳng nên tác lên nghĩ này: "Ta nên an lập ngần ấy hữu tình nơi bốn niệm trụ, ngần ấy hữu tình chẳng nên an lập". Chỉ nên tác lên nghĩ này: "Ta phải an lập vô lượng vô số vô biên hữu tình nơi bốn niệm trụ". Chẳng nên tác lên nghĩ này: "Ta nên an lập ngần ấy hữu tình nơi bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi, ngần ấy hữu tình chẳng nên an lập". Chỉ nên tác lên nghĩ này: "Ta phải an lập vô lượng vô số vô biên hữu tình nơi bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chi". Chẳng nên tác lên nghĩ này: "Ta nên an lập ngần ấy hữu tình nơi không giải thoát môn, ngần ấy hữu tình chẳng nên an lập". Chỉ nên tác lên nghĩ này: "Ta phải an lập vô lượng vô số vô biên hữu tình nơi không giải thoát môn". Chẳng nên tác lên nghĩ này: "Ta nên an lập ngần ấy hữu tình nơi vô tướng, vô nguyện giải thoát môn, ngần ấy hữu tình chẳng nên an lập". Chỉ nên tác lên nghĩ này: "Ta phải an lập vô lượng vô số vô biên hữu tình nơi vô tướng, vô nguyện giải thoát môn". Chẳng nên tác lên nghĩ này: "Ta nên an lập ngần ấy hữu tình nơi năm nhãn, ngần ấy hữu tình chẳng nên an lập". Chỉ nên tác lên nghĩ này: "Ta phải an lập vô lượng vô số vô biên hữu tình nơi năm nhãn". Chẳng nên tác lên nghĩ này: "Ta nên an lập ngần ấy hữu tình nơi sáu thần thông, ngần ấy hữu tình chẳng nên an lập". Chỉ nên tác lên nghĩ này: "Ta phải an lập vô lượng vô số vô biên hữu tình nơi sáu thần thông". Chẳng nên tác lên nghĩ này: "Ta nên an lập ngần ấy hữu tình nơi Phật mười lực, ngần ấy hữu tình chẳng nên an lập". Chỉ nên tác lên nghĩ này: "Ta phải an lập vô lượng vô số vô biên hữu tình nơi Phật mười lực". Chẳng nên tác lên nghĩ này: "Ta nên an lập ngần ấy hữu tình nơi bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng, nhất thiết trí, đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí, ngần ấy hữu tình chẳng nên an lập". Chỉ nên tác lên nghĩ này: "Ta phải an lập vô lượng vô số vô biên hữu tình nơi bốn vô sở úy cho đến nhất thiết tướng trí". Chẳng nên tác lên nghĩ này: "Ta nên an lập ngần ấy hữu tình nơi quả Dự lưu, ngần ấy hữu tình chẳng nên an lập". Chỉ nên tác lên nghĩ này: "Ta phải an lập vô lượng vô số vô biên hữu tình nơi quả Dự lưu". Chẳng nên tác lên nghĩ này: "Ta nên an lập ngần ấy hữu tình nơi quả Nhất lai, Bất hoàn, A la hán, Độc giác Bồ đề, ngần ấy hữu tình chẳng nên an lập". Chỉ nên tác lên nghĩ này: "Ta phải an lập vô lượng vô số vô biên hữu tình nơi quả Nhất lai, Bất hoàn, A la hán, Độc giác Bồ đề". Chẳng nên tác lên nghĩ này: "Ta nên an lập ngần ấy hữu tình nơi Bồ tát đạo, Vô thượng Bồ đề, ngần ấy hữu tình chẳng nên an lập". Chỉ nên tác lên nghĩ này: "Ta phải an lập vô lượng vô số vô biên hữu tình nơi Bồ tát đạo, Vô thượng Bồ đề". Thiện Hiện! Như vậy gọi là Bồ tát Ma ha tát mặc giáp Đại thừa.

Thiện Hiện! Như huyễn sư giỏi hoặc đệ tử y, đối trước đại chúng, nơi ngã tư đường, huyễn làm vô lượng vô số vô biên hữu tình an lập nơi sáu Ba la mật đa, cho đến an lập nơi Vô thượng Bồ đề. Thiện Hiện! Nơi ý Ngươi hiểu sao? Huyễn sự như vậy là có thật hay chăng? Thiện Hiện thưa: Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Phật bảo: Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát đem tâm tương ưng Nhất thiết trí trí, đại bi làm thượng thủ, dùng vô sở đắc mà làm phương tiện. An lập vô lượng vô số vô biên hữu tình nơi sáu Ba la mật đa, cho đến an lập vô lượng vô số vô biên hữu tình nơi Vô thượng Bồ đề, cũng lại như vậy. Tuy có ra làm mà không một thật. Vì sao thế? Vì các pháp tánh không, đều như huyễn vậy.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
100,247,298