Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: Nguyên Tạng   

Quyển Thứ 345: Hội thứ nhất Phẩm Khen Bền Chắc Thảy thứ 57-4

18/04/201311:58(Xem: 16557)
Quyển Thứ 345: Hội thứ nhất Phẩm Khen Bền Chắc Thảy thứ 57-4

Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa - Tập 14

Quyển Thứ 345: Hội thứ nhất Phẩm Khen Bền Chắc Thảy thứ 57-4

Hòa Thượng Thích Trí Nghiêm

Nguồn: Hòa Thượng Thích Trí Nghiêm

Lại nữa, các Thiên tử! Cực hỷ địa lìa nên bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, Bát Nhã Ba la mật đa lìa. Ly cấu địa, Phát quang địa, Diệm huệ địa, Cực nan thắng địa, Hiện tiền địa, Viễn hành địa, Bất động địa, Thiện huệ địa, Pháp vân địa lìa nên bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, Bát Nhã Ba la mật đa lìa. Các Thiên tử! Cực hỷ địa lìa nên nội không, ngoại không, nội ngoại không, không không, đại không, thắng nghĩa không, hữu vi không, vô vi không, tất cánh không, vô tế không, tán không, vô biến dị không, bổn tánh không, tự tướng không, cộng tướng không, nhất thiết pháp không, bất khả đắc không, vô tánh không, tự tánh không, vô tánh tự tánh không lìa. Ly cấu địa cho đến Pháp vân địa lìa nên nội không cho đến vô tánh tự tánh không lìa.

Các Thiên tử! Cực hỷ địa lìa nên chơn như, pháp giới, pháp tánh, bất hư vọng tánh, bất biến dị tánh, bình đẳng tánh, ly sanh tánh, pháp định, pháp trụ, thật tế, hư không giới, bất tư nghì giới lìa. Ly cấu địa cho đến Pháp vân địa lìa nên chơn như cho đến bất tư nghì giới lìa. Các Thiên tử! Cực hỷ địa lìa nên khổ tập diệt đạo thánh đế lìa. Ly cấu địa cho đến Pháp vân địa lìa nên khổ tập diệt đạo thánh đế lìa.

Các Thiên tử! Cực hỷ địa lìa nên bốn tĩnh lự, bốn vô lượng, bốn vô sắc định lìa. Ly cấu địa cho đến Pháp vân địa lìa nên bốn tĩnh lự, bốn vô lượng, bốn vô sắc định lìa. Các Thiên tử! Cực hỷ địa lìa nên tám giải thoát, tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ lìa. Ly cấu địa cho đến Pháp vân địa lìa nên tám giải thoát, tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ lìa. Các Thiên tử! Cực hỷ địa lìa nên bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi lìa. Ly cấu địa cho đến Pháp vân địa lìa nên bốn niệm trụ cho đến tám thánh đạo chi lìa.

Các Thiên tử! Cực hỷ địa lìa nên không, vô tướng, vô nguyện giải thoát môn lìa. Ly cấu địa cho đến Pháp vân địa lìa nên không, vô tướng, vô nguyện giải thoát môn lìa. Các Thiên tử! Cực hỷ địa lìa nên năm nhãn, sáu thần thông lìa. Ly cấu địa cho đến Pháp vân địa lìa nên năm nhãn, sáu thần thông lìa.

Các Thiên tử! Cực hỷ địa lìa nên Phật mười lực, bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng lìa. Ly cấu địa cho đến Pháp vân địa lìa nên Phật mười lực cho đến mười tám pháp Phật bất cộng lìa. Các Thiên tử! Cực hỷ địa lìa nên pháp vô vong thất, tánh hằng trụ xả lìa. Ly cấu địa cho đến Pháp vân địa lìa nên pháp vô vong thất, tánh hằng trụ xả lìa. Các Thiên tử! Cực hỷ địa lìa nhất thiết trí, đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí lìa. Ly cấu địa cho đến Pháp vân địa lìa nên nhất thiết trí, đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí lìa. Các Thiên tử! Cực hỷ địa lìa nên tất cả đà la ni môn, tam ma địa môn lìa. Ly cấu địa cho đến Pháp vân địa lìa nên tất cả đà la ni môn, tam ma địa môn lìa.

Các Thiên tử! Cực hỷ địa lìa quả Dự lưu, Nhất lai, Bất hoàn, A La Hán lìa. Thọ tưởng hành thức lìa nên quả Dự lưu, Nhất lai, Bất hoàn, A La Hán lìa. Các Thiên tử! Cực hỷ địa lìa nên Độc giác Bồ đề lìa. Ly cấu địa cho đến Pháp vân địa lìa nên Độc giác Bồ đề lìa.

Các Thiên tử! Cực hỷ địa lìa tất cả hạnh Bồ Tát ma ha tát lìa. Ly cấu địa cho đến Pháp vân địa lìa nên tất cả hạnh Bồ Tát Ma Ha Tát lìa. Các Thiên tử! Cực hỷ địa lìa nên chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề lìa. Ly cấu địa cho đến Pháp vân địa lìa nên chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề lìa. Các Thiên tử! Cực hỷ địa lìa nên Nhất thiết trí trí lìa. Thọ tưởng hành thức lìa nên Nhất thiết trí trí lìa.

Lại nữa, các Thiên tử! Năm nhãn lìa nên bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, Bát Nhã Ba la mật đa lìa. Sáu thần thông lìa nên bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, Bát Nhã Ba la mật đa lìa. Các Thiên tử! Năm nhãn lìa nên nội không, ngoại không, nội ngoại không, không không, đại không, thắng nghĩa không, hữu vi không, vô vi không, tất cánh không, vô tế không, tán không, vô biến dị không, bổn tánh không, tự tướng không, cộng tướng không, nhất thiết pháp không, bất khả đắc không, vô tánh không, tự tánh không, vô tánh tự tánh không lìa. Sáu thần thông lìa nên nội không cho đến vô tánh tự tánh không lìa.

Các Thiên tử! Năm nhãn lìa nên chơn như, pháp giới, pháp tánh, bất hư vọng tánh, bất biến dị tánh, bình đẳng tánh, ly sanh tánh, pháp định, pháp trụ, thật tế, hư không giới, bất tư nghì giới lìa. Sáu thần thông lìa nên chơn như cho đến bất tư nghì giới lìa. Các Thiên tử! Năm nhãn lìa nên khổ tập diệt đạo thánh đế lìa. Sáu thần thông lìa nên khổ tập diệt đạo thánh đế lìa.

Các Thiên tử! Năm nhãn lìa nên bốn tĩnh lự, bốn vô lượng, bốn vô sắc định lìa. Sáu thần thông lìa nên bốn tĩnh lự, bốn vô lượng, bốn vô sắc định lìa. Các Thiên tử! Năm nhãn lìa nên tám giải thoát, tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ lìa. Sáu thần thông lìa nên tám giải thoát, tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ lìa. Các Thiên tử! Năm nhãn lìa nên bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi lìa. Sáu thần thông lìa nên bốn niệm trụ cho đến tám thánh đạo chi lìa.

Các Thiên tử! Năm nhãn lìa nên không, vô tướng, vô nguyện giải thoát môn lìa. Sáu thần thông lìa nên không, vô tướng, vô nguyện giải thoát môn lìa. Các Thiên tử! Năm nhãn lìa nên Cực hỷ địa, Ly cấu địa, Phát quang địa, Diệm huệ địa, Cực nan thắng địa, Hiện tiền địa, Viễn hành địa, Bất động địa, Thiện huệ địa, Pháp vân địa lìa. Sáu thần thông lìa nên Cực hỷ địa cho đến Pháp vân địa lìa.

Các Thiên tử! Năm nhãn lìa nên Phật mười lực, bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng lìa. Sáu thần thông lìa nên Phật mười lực cho đến mười tám pháp Phật bất cộng lìa. Các Thiên tử! Năm nhãn lìa nên pháp vô vong thất, tánh hằng trụ xả lìa. Sáu thần thông lìa nên pháp vô vong thất, tánh hằng trụ xả lìa. Các Thiên tử! Năm nhãn lìa nhất thiết trí, đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí lìa. Sáu thần thông lìa nên nhất thiết trí, đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí lìa. Các Thiên tử! Năm nhãn lìa nên tất cả đà la ni môn, tam ma địa môn lìa. Sáu thần thông lìa nên tất cả đà la ni môn, tam ma địa môn lìa.

Các Thiên tử! Năm nhãn lìa quả Dự lưu, Nhất lai, Bất hoàn, A La Hán lìa. Sáu thần thông lìa nên quả Dự lưu, Nhất lai, Bất hoàn, A La Hán lìa. Các Thiên tử! Năm nhãn lìa nên Độc giác Bồ đề lìa. Sáu thần thông lìa nên Độc giác Bồ đề lìa.

Các Thiên tử! Năm nhãn lìa tất cả hạnh Bồ Tát ma ha tát lìa. Sáu thần thông lìa nên tất cả hạnh Bồ Tát Ma Ha Tát lìa. Các Thiên tử! Năm nhãn lìa nên chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề lìa. Sáu thần thông lìa nên chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề lìa. Các Thiên tử! Năm nhãn lìa nên Nhất thiết trí trí lìa. Sáu thần thông lìa nên Nhất thiết trí trí lìa.

Lại nữa, các Thiên tử! Phật mười lực lìa nên bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, Bát Nhã Ba la mật đa lìa. Bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng lìa nên bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, Bát Nhã Ba la mật đa lìa.

Các Thiên tử! Phật mười lực lìa nên nội không, ngoại không, nội ngoại không, không không, đại không, thắng nghĩa không, hữu vi không, vô vi không, tất cánh không, vô tế không, tán không, vô biến dị không, bổn tánh không, tự tướng không, cộng tướng không, nhất thiết pháp không, bất khả đắc không, vô tánh không, tự tánh không, vô tánh tự tánh không lìa. Bốn vô sở úy cho đến mười tám pháp Phật bất cộng lìa nên nội không cho đến vô tánh tự tánh không lìa.

Các Thiên tử! Phật mười lực lìa nên chơn như, pháp giới, pháp tánh, bất hư vọng tánh, bất biến dị tánh, bình đẳng tánh, ly sanh tánh, pháp định, pháp trụ, thật tế, hư không giới, bất tư nghì giới lìa. Bốn vô sở úy cho đến mười tám pháp Phật bất cộng lìa nên chơn như cho đến bất tư nghì giới lìa. Các Thiên tử! Phật mười lực lìa nên khổ tập diệt đạo thánh đế lìa. Bốn vô sở úy cho đến mười tám pháp Phật bất cộng lìa nên khổ tập diệt đạo thánh đế lìa.

Các Thiên tử! Phật mười lực lìa nên bốn tĩnh lự, bốn vô lượng, bốn vô sắc định lìa. Bốn vô sở úy cho đến mười tám pháp Phật bất cộng lìa nên bốn tĩnh lự, bốn vô lượng, bốn vô sắc định lìa. Các Thiên tử! Phật mười lực lìa nên tám giải thoát, tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ lìa. Bốn vô sở úy cho đến mười tám pháp Phật bất cộng lìa nên tám giải thoát, tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ lìa. Các Thiên tử! Phật mười lực lìa nên bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi lìa. Bốn vô sở úy cho đến mười tám pháp Phật bất cộng lìa nên bốn niệm trụ cho đến tám thánh đạo chi lìa.

Các Thiên tử! Phật mười lực lìa nên không, vô tướng, vô nguyện giải thoát môn lìa. Bốn vô sở úy cho đến mười tám pháp Phật bất cộng lìa nên không, vô tướng, vô nguyện giải thoát môn lìa. Các Thiên tử! Phật mười lực lìa nên Cực hỷ địa, Ly cấu địa, Phát quang địa, Diệm huệ địa, Cực nan thắng địa, Hiện tiền địa, Viễn hành địa, Bất động địa, Thiện huệ địa, Pháp vân địa lìa. Bốn vô sở úy cho đến mười tám pháp Phật bất cộng lìa nên Cực hỷ địa cho đến Pháp vân địa lìa. Các Thiên tử! Phật mười lực lìa nên năm nhãn, sáu thần thông lìa. Bốn vô sở úy cho đến mười tám pháp Phật bất cộng lìa nên năm nhãn, sáu thần thông lìa.

Các Thiên tử! Phật mười lực lìa nên pháp vô vong thất, tánh hằng trụ xả lìa. Bốn vô sở úy cho đến mười tám pháp Phật bất cộng lìa nên pháp vô vong thất, tánh hằng trụ xả lìa. Các Thiên tử! Phật mười lực lìa nhất thiết trí, đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí lìa. Bốn vô sở úy cho đến mười tám pháp Phật bất cộng lìa nên nhất thiết trí, đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí lìa. Các Thiên tử! Phật mười lực lìa nên tất cả đà la ni môn, tam ma địa môn lìa. Bốn vô sở úy cho đến mười tám pháp Phật bất cộng lìa nên tất cả đà la ni môn, tam ma địa môn lìa.

Các Thiên tử! Phật mười lực lìa quả Dự lưu, Nhất lai, Bất hoàn, A La Hán lìa. Bốn vô sở úy cho đến mười tám pháp Phật bất cộng lìa nên quả Dự lưu, Nhất lai, Bất hoàn, A La Hán lìa. Các Thiên tử! Phật mười lực lìa nên Độc giác Bồ đề lìa. Bốn vô sở úy cho đến mười tám pháp Phật bất cộng lìa nên Độc giác Bồ đề lìa.

Các Thiên tử! Phật mười lực lìa tất cả hạnh Bồ Tát ma ha tát lìa. Bốn vô sở úy cho đến mười tám pháp Phật bất cộng lìa nên tất cả hạnh Bồ Tát Ma Ha Tát lìa. Các Thiên tử! Phật mười lực lìa nên chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề lìa. Bốn vô sở úy cho đến mười tám pháp Phật bất cộng lìa nên chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề lìa. Các Thiên tử! Phật mười lực lìa nên Nhất thiết trí trí lìa. Bốn vô sở úy cho đến mười tám pháp Phật bất cộng lìa nên Nhất thiết trí trí lìa.

Lại nữa, các Thiên tử! Pháp vô vong thất lìa nên bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, Bát Nhã Ba la mật đa lìa. Tánh hằng trụ xả lìa nên bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, Bát Nhã Ba la mật đa lìa. Các Thiên tử! Pháp vô vong thất lìa nên nội không, ngoại không, nội ngoại không, không không, đại không, thắng nghĩa không, hữu vi không, vô vi không, tất cánh không, vô tế không, tán không, vô biến dị không, bổn tánh không, tự tướng không, cộng tướng không, nhất thiết pháp không, bất khả đắc không, vô tánh không, tự tánh không, vô tánh tự tánh không lìa. Tánh hằng trụ xả lìa nên nội không cho đến vô tánh tự tánh không lìa.

Các Thiên tử! Pháp vô vong thất lìa nên chơn như, pháp giới, pháp tánh, bất hư vọng tánh, bất biến dị tánh, bình đẳng tánh, ly sanh tánh, pháp định, pháp trụ, thật tế, hư không giới, bất tư nghì giới lìa. Tánh hằng trụ xả lìa nên chơn như cho đến bất tư nghì giới lìa. Các Thiên tử! Pháp vô vong thất lìa nên khổ tập diệt đạo thánh đế lìa. Tánh hằng trụ xả lìa nên khổ tập diệt đạo thánh đế lìa.

Các Thiên tử! Pháp vô vong thất lìa nên bốn tĩnh lự, bốn vô lượng, bốn vô sắc định lìa. Tánh hằng trụ xả lìa nên bốn tĩnh lự, bốn vô lượng, bốn vô sắc định lìa. Các Thiên tử! Pháp vô vong thất lìa nên tám giải thoát, tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ lìa. Tánh hằng trụ xả lìa nên tám giải thoát, tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ lìa. Các Thiên tử! Pháp vô vong thất lìa nên bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi lìa. Tánh hằng trụ xả lìa nên bốn niệm trụ cho đến tám thánh đạo chi lìa.

Các Thiên tử! Pháp vô vong thất lìa nên không, vô tướng, vô nguyện giải thoát môn lìa. Tánh hằng trụ xả lìa nên không, vô tướng, vô nguyện giải thoát môn lìa. Các Thiên tử! Pháp vô vong thất lìa nên Cực hỷ địa, Ly cấu địa, Phát quang địa, Diệm huệ địa, Cực nan thắng địa, Hiện tiền địa, Viễn hành địa, Bất động địa, Thiện huệ địa, Pháp vân địa lìa. Tánh hằng trụ xả lìa nên Cực hỷ địa cho đến Pháp vân địa lìa. Các Thiên tử! Pháp vô vong thất lìa nên năm nhãn, sáu thần thông lìa. Tánh hằng trụ xả lìa nên năm nhãn, sáu thần thông lìa.

Các Thiên tử! Pháp vô vong thất lìa nên Phật mười lực, bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng lìa. Tánh hằng trụ xả lìa nên Phật mười lực cho đến mười tám pháp Phật bất cộng lìa. Các Thiên tử! Pháp vô vong thất lìa nhất thiết trí, đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí lìa. Nhĩ tỷ thiệt thân ý giới lìa nên nhất thiết trí, đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí lìa. Các Thiên tử! Pháp vô vong thất lìa nên tất cả đà la ni môn, tam ma địa môn lìa. Tánh hằng trụ xả lìa nên tất cả đà la ni môn, tam ma địa môn lìa.

Các Thiên tử! Pháp vô vong thất lìa quả Dự lưu, Nhất lai, Bất hoàn, A La Hán lìa. Tánh hằng trụ xả lìa nên quả Dự lưu, Nhất lai, Bất hoàn, A La Hán lìa. Các thiên tử! Pháp vô vong thất lìa nên Độc giác Bồ đề lìa. Tánh hằng trụ xả lìa nên Độc giác Bồ đề lìa. Các Thiên tử! Pháp vô vong thất lìa tất cả hạnh Bồ Tát ma ha tát lìa. Tánh hằng trụ xả lìa nên tất cả hạnh Bồ Tát Ma Ha Tát lìa. Các Thiên tử! Pháp vô vong thất lìa nên chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề lìa. Tánh hằng trụ xả lìa nên chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề lìa. Các Thiên tử! Pháp vô vong thất lìa nên Nhất thiết trí trí lìa. Tánh hằng trụ xả lìa nên Nhất thiết trí trí lìa.

Lại nữa, các Thiên tử! Nhất thiết trí lìa nên bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, Bát Nhã Ba la mật đa lìa. Đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí lìa nên bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, Bát Nhã Ba la mật đa lìa. Các Thiên tử! Nhất thiết trí lìa nên nội không, ngoại không, nội ngoại không, không không, đại không, thắng nghĩa không, hữu vi không, vô vi không, tất cánh không, vô tế không, tán không, vô biến dị không, bổn tánh không, tự tướng không, cộng tướng không, nhất thiết pháp không, bất khả đắc không, vô tánh không, tự tánh không, vô tánh tự tánh không lìa. Đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí lìa nên nội không cho đến vô tánh tự tánh không lìa.

Các Thiên tử! Nhất thiết trí lìa nên chơn như, pháp giới, pháp tánh, bất hư vọng tánh, bất biến dị tánh, bình đẳng tánh, ly sanh tánh, pháp định, pháp trụ, thật tế, hư không giới, bất tư nghì giới lìa. Đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí lìa nên chơn như cho đến bất tư nghì giới lìa. Các Thiên tử! Nhất thiết trí lìa nên khổ tập diệt đạo thánh đế lìa. Đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí lìa nên khổ tập diệt đạo thánh đế lìa.

Các Thiên tử! Nhất thiết trí lìa nên bốn tĩnh lự, bốn vô lượng, bốn vô sắc định lìa. Đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí lìa nên bốn tĩnh lự, bốn vô lượng, bốn vô sắc định lìa. Các Thiên tử! Nhất thiết trí lìa nên tám giải thoát, tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ lìa. Đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí lìa nên tám giải thoát, tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ lìa. Các Thiên tử! Nhất thiết trí lìa nên bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi lìa. Đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí lìa nên bốn niệm trụ cho đến tám thánh đạo chi lìa.

Các Thiên tử! Nhất thiết trí lìa nên không, vô tướng, vô nguyện giải thoát môn lìa. Đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí lìa nên không, vô tướng, vô nguyện giải thoát môn lìa. Các Thiên tử! Nhất thiết trí lìa nên Cực hỷ địa, Ly cấu địa, Phát quang địa, Diệm huệ địa, Cực nan thắng địa, Hiện tiền địa, Viễn hành địa, Bất động địa, Thiện huệ địa, Pháp vân địa lìa. Đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí lìa nên Cực hỷ địa cho đến Pháp vân địa lìa. Các Thiên tử! Nhất thiết trí lìa nên năm nhãn, sáu thần thông lìa. Đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí lìa nên năm nhãn, sáu thần thông lìa.

Các Thiên tử! Nhất thiết trí lìa nên Phật mười lực, bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng lìa. Đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí lìa nên Phật mười lực cho đến mười tám pháp Phật bất cộng lìa. Các Thiên tử! Nhất thiết trí lìa nên pháp vô vong thất, tánh hằng trụ xả lìa. Đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí vlìa nên pháp vô vong thất, tánh hằng trụ xả lìa. Các Thiên tử! Nhất thiết trí lìa nên tất cả đà la ni môn, tam ma địa môn lìa. Đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí lìa nên tất cả đà la ni môn, tam ma địa môn lìa.

Các Thiên tử! Nhất thiết trí lìa quả Dự lưu, Nhất lai, Bất hoàn, A La Hán lìa. Đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí lìa nên quả Dự lưu, Nhất lai, Bất hoàn, A La Hán lìa. Các Thiên tử! Nhất thiết trí lìa nên Độc giác Bồ đề lìa. Đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí lìa nên Độc giác Bồ đề lìa. Các Thiên tử! Nhất thiết trí lìa tất cả hạnh Bồ Tát ma ha tát lìa. Đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí lìa nên tất cả hạnh Bồ Tát Ma Ha Tát lìa. Các Thiên tử! Nhất thiết trí lìa nên chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề lìa. Đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí lìa nên chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề lìa. Các Thiên tử! Nhất thiết trí lìa nên Nhất thiết trí trí lìa. Đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí lìa nên Nhất thiết trí trí lìa.

Lại nữa, các Thiên tử! Tất cả đà la ni môn lìa nên bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, Bát Nhã Ba la mật đa lìa. Tất cả tam ma địa môn lìa nên bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, Bát Nhã Ba la mật đa lìa. Các Thiên tử! Tất cả đà la ni môn lìa nên nội không, ngoại không, nội ngoại không, không không, đại không, thắng nghĩa không, hữu vi không, vô vi không, tất cánh không, vô tế không, tán không, vô biến dị không, bổn tánh không, tự tướng không, cộng tướng không, nhất thiết pháp không, bất khả đắc không, vô tánh không, tự tánh không, vô tánh tự tánh không lìa. Tất cả tam ma địa môn lìa nên nội không cho đến vô tánh tự tánh không lìa.

Các Thiên tử! Tất cả đà la ni môn lìa nên chơn như, pháp giới, pháp tánh, bất hư vọng tánh, bất biến dị tánh, bình đẳng tánh, ly sanh tánh, pháp định, pháp trụ, thật tế, hư không giới, bất tư nghì giới lìa. Tất cả tam ma địa môn lìa nên chơn như cho đến bất tư nghì giới lìa. Các Thiên tử! Tất cả đà la ni môn lìa nên khổ tập diệt đạo thánh đế lìa. Tất cả tam ma địa môn lìa nên khổ tập diệt đạo thánh đế lìa.

Các Thiên tử! Tất cả đà la ni môn lìa nên bốn tĩnh lự, bốn vô lượng, bốn vô sắc định lìa. Tất cả tam ma địa môn lìa nên bốn tĩnh lự, bốn vô lượng, bốn vô sắc định lìa. Các Thiên tử! Tất cả đà la ni môn lìa nên tám giải thoát, tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ lìa. Tất cả tam ma địa môn lìa nên tám giải thoát, tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ lìa. Các Thiên tử! Tất cả đà la ni môn lìa nên bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi lìa. Tất cả tam ma địa môn lìa nên bốn niệm trụ cho đến tám thánh đạo chi lìa.

Các Thiên tử! Tất cả đà la ni môn lìa nên không, vô tướng, vô nguyện giải thoát môn lìa. Tất cả tam ma địa môn lìa nên không, vô tướng, vô nguyện giải thoát môn lìa. Các Thiên tử! Tất cả đà la ni môn lìa nên Cực hỷ địa, Ly cấu địa, Phát quang địa, Diệm huệ địa, Cực nan thắng địa, Hiện tiền địa, Viễn hành địa, Bất động địa, Thiện huệ địa, Pháp vân địa lìa. Nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới lìa nên Cực hỷ địa cho đến Pháp vân địa lìa. Các Thiên tử! Tất cả đà la ni môn lìa nên năm nhãn, sáu thần thông lìa. Tất cả tam ma địa môn lìa nên năm nhãn, sáu thần thông lìa.

Các Thiên tử! Tất cả đà la ni môn lìa nên Phật mười lực, bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng lìa. Tất cả tam ma địa môn lìa nên Phật mười lực cho đến mười tám pháp Phật bất cộng lìa. Các Thiên tử! Tất cả đà la ni môn lìa nên pháp vô vong thất, tánh hằng trụ xả lìa. Tất cả tam ma địa môn lìa nên pháp vô vong thất, tánh hằng trụ xả lìa. Các Thiên tử! Tất cả đà la ni môn lìa nhất thiết trí, đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí lìa. Tất cả tam ma địa môn lìa nên nhất thiết trí, đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí lìa.

Các Thiên tử! Tất cả đà la ni môn lìa quả Dự lưu, Nhất lai, Bất hoàn, A La Hán lìa. Tất cả tam ma địa môn lìa nên quả Dự lưu, Nhất lai, Bất hoàn, A La Hán lìa. Các Thiên tử! Tất cả đà la ni môn lìa nên Độc giác Bồ đề lìa. Tất cả tam ma địa môn lìa nên Độc giác Bồ đề lìa. Các Thiên tử! Tất cả đà la ni môn lìa tất cả hạnh Bồ Tát ma ha tát lìa. Tất cả tam ma địa môn lìa nên tất cả hạnh Bồ Tát Ma Ha Tát lìa. Các Thiên tử! Tất cả đà la ni môn lìa nên chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề lìa. Tất cả tam ma địa môn lìa nên chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề lìa. Các Thiên tử! Tất cả đà la ni môn lìa nên Nhất thiết trí trí lìa. Tất cả tam ma địa môn lìa nên Nhất thiết trí trí lìa.

Lại nữa, các Thiên tử! Quả Dự lưu lìa nên bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, Bát Nhã Ba la mật đa lìa. Quả Nhất lai, Bất hoàn, A la hán lìa nên bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, Bát Nhã Ba la mật đa lìa. Các Thiên tử! Quả Dự lưu lìa nên nội không, ngoại không, nội ngoại không, không không, đại không, thắng nghĩa không, hữu vi không, vô vi không, tất cánh không, vô tế không, tán không, vô biến dị không, bổn tánh không, tự tướng không, cộng tướng không, nhất thiết pháp không, bất khả đắc không, vô tánh không, tự tánh không, vô tánh tự tánh không lìa. Quả Nhất lai, Bất hoàn, A la hán lìa nên nội không cho đến vô tánh tự tánh không lìa.

Các Thiên tử! Quả Dự lưu lìa nên chơn như, pháp giới, pháp tánh, bất hư vọng tánh, bất biến dị tánh, bình đẳng tánh, ly sanh tánh, pháp định, pháp trụ, thật tế, hư không giới, bất tư nghì giới lìa. Quả Nhất lai, Bất hoàn, A la hán lìa nên chơn như cho đến bất tư nghì giới lìa. Các Thiên tử! Quả Dự lưu lìa nên khổ tập diệt đạo thánh đế lìa. Quả Nhất lai, Bất hoàn, A la hán lìa nên khổ tập diệt đạo thánh đế lìa.

Các Thiên tử! Quả Dự lưu lìa nên bốn tĩnh lự, bốn vô lượng, bốn vô sắc định lìa. Quả Nhất lai, Bất hoàn, A la hán lìa nên bốn tĩnh lự, bốn vô lượng, bốn vô sắc định lìa. Các Thiên tử! Quả Dự lưu lìa nên tám giải thoát, tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ lìa. Quả Nhất lai, Bất hoàn, A la hán lìa nên tám giải thoát, tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ lìa. Các Thiên tử! Quả Dự lưu lìa nên bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi lìa. Quả Nhất lai, Bất hoàn, A la hán lìa nên bốn niệm trụ cho đến tám thánh đạo chi lìa.

Các Thiên tử! Quả Dự lưu lìa nên không, vô tướng, vô nguyện giải thoát môn lìa. Quả Nhất lai, Bất hoàn, A la hán lìa nên không, vô tướng, vô nguyện giải thoát môn lìa. Các Thiên tử! Quả Dự lưu lìa nên Cực hỷ địa, Ly cấu địa, Phát quang địa, Diệm huệ địa, Cực nan thắng địa, Hiện tiền địa, Viễn hành địa, Bất động địa, Thiện huệ địa, Pháp vân địa lìa. Quả Nhất lai, Bất hoàn, A la hán lìa nên Cực hỷ địa cho đến Pháp vân địa lìa. Các Thiên tử! Quả Dự lưu lìa nên năm nhãn, sáu thần thông lìa. Quả Nhất lai, Bất hoàn, A la hán lìa nên năm nhãn, sáu thần thông lìa.

Các Thiên tử! Quả Dự lưu lìa nên Phật mười lực, bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng lìa. Quả Nhất lai, Bất hoàn, A la hán lìa nên Phật mười lực cho đến mười tám pháp Phật bất cộng lìa. Các Thiên tử! Quả Dự lưu lìa nên pháp vô vong thất, tánh hằng trụ xả lìa. Quả Nhất lai, Bất hoàn, A la hán lìa nên pháp vô vong thất, tánh hằng trụ xả lìa. Các Thiên tử! Quả Dự lưu lìa nhất thiết trí, đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí lìa. Quả Nhất lai, Bất hoàn, A la hán lìa nên nhất thiết trí, đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí lìa. Các Thiên tử! Quả Dự lưu lìa nên tất cả đà la ni môn, tam ma địa môn lìa. Quả Nhất lai, Bất hoàn, A la hán lìa nên tất cả đà la ni môn, tam ma địa môn lìa.

Các Thiên tử! Quả Dự lưu lìa nên Độc giác Bồ đề lìa. Quả Nhất lai, Bất hoàn, A la hán lìa nên Độc giác Bồ đề lìa. Các Thiên tử! Nhãn xúc lìa tất cả hạnh Bồ Tát ma ha tát lìa. Quả Nhất lai, Bất hoàn, A la hán lìa nên tất cả hạnh Bồ Tát Ma Ha Tát lìa. Các Thiên tử! Quả Dự lưu lìa nên chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề lìa. Quả Nhất lai, Bất hoàn, A la hán lìa nên chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề lìa. Các Thiên tử! Quả Dự lưu lìa nên Nhất thiết trí trí lìa. Quả Nhất lai, Bất hoàn, A la hán lìa nên Nhất thiết trí trí lìa.

Lại nữa, các Thiên tử! Độc giác Bồ đề lìa nên bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, Bát Nhã Ba la mật đa lìa. Các Thiên tử! Độc giác Bồ đề lìa nên nội không, ngoại không, nội ngoại không, không không, đại không, thắng nghĩa không, hữu vi không, vô vi không, tất cánh không, vô tế không, tán không, vô biến dị không, bổn tánh không, tự tướng không, cộng tướng không, nhất thiết pháp không, bất khả đắc không, vô tánh không, tự tánh không, vô tánh tự tánh không lìa.

Các Thiên tử! Độc giác Bồ đề lìa nên chơn như, pháp giới, pháp tánh, bất hư vọng tánh, bất biến dị tánh, bình đẳng tánh, ly sanh tánh, pháp định, pháp trụ, thật tế, hư không giới, bất tư nghì giới lìa. Các Thiên tử! Độc giác Bồ đề lìa nên khổ tập diệt đạo thánh đế lìa.

Các Thiên tử! Độc giác Bồ đề lìa nên bốn tĩnh lự, bốn vô lượng, bốn vô sắc định lìa. Các Thiên tử! Độc giác Bồ đề lìa nên tám giải thoát, tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ lìa. Các Thiên tử! Độc giác Bồ đề lìa nên bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi lìa.

Các Thiên tử! Độc giác Bồ đề lìa nên không, vô tướng, vô nguyện giải thoát môn lìa. Các Thiên tử! Độc giác Bồ đề lìa nên Cực hỷ địa, Ly cấu địa, Phát quang địa, Diệm huệ địa, Cực nan thắng địa, Hiện tiền địa, Viễn hành địa, Bất động địa, Thiện huệ địa, Pháp vân địa lìa. Các Thiên tử! Độc giác Bồ đề lìa nên năm nhãn, sáu thần thông lìa.

Các Thiên tử! Độc giác Bồ đề lìa nên Phật mười lực, bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng lìa. Các Thiên tử! Độc giác Bồ đề lìa nên pháp vô vong thất, tánh hằng trụ xả lìa. Các Thiên tử! Độc giác Bồ đề lìa nên nhất thiết trí, đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí lìa. Các Thiên tử! Độc giác Bồ đề lìa nên tất cả đà la ni môn, tam ma địa môn lìa.

Các Thiên tử! Độc giác Bồ đề lìa quả Dự lưu, Nhất lai, Bất hoàn, A La Hán lìa. Các Thiên tử! Nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ lìa nên tất cả hạnh Bồ Tát ma ha tát lìa. Các Thiên tử! Độc giác Bồ đề lìa nên chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề lìa. Các Thiên tử! Độc giác Bồ đề lìa nên Nhất thiết trí trí lìa.

Lại nữa, các Thiên tử! Tất cả hạnh Bồ Tát ma ha tát lìa nên bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, Bát Nhã Ba la mật đa lìa. Các Thiên tử! Tất cả hạnh Bồ Tát ma ha tát lìa nên nội không, ngoại không, nội ngoại không, không không, đại không, thắng nghĩa không, hữu vi không, vô vi không, tất cánh không, vô tế không, tán không, vô biến dị không, bổn tánh không, tự tướng không, cộng tướng không, nhất thiết pháp không, bất khả đắc không, vô tánh không, tự tánh không, vô tánh tự tánh không lìa.

Các Thiên tử! Tất cả hạnh Bồ Tát ma ha tát lìa nên chơn như, pháp giới, pháp tánh, bất hư vọng tánh, bất biến dị tánh, bình đẳng tánh, ly sanh tánh, pháp định, pháp trụ, thật tế, hư không giới, bất tư nghì giới lìa. Các Thiên tử! Tất cả hạnh Bồ Tát ma ha tát lìa nên khổ tập diệt đạo thánh đế lìa.

Các Thiên tử! Tất cả hạnh Bồ Tát ma ha tát lìa nên bốn tĩnh lự, bốn vô lượng, bốn vô sắc định lìa. Các Thiên tử! Tất cả hạnh Bồ Tát ma ha tát lìa nên tám giải thoát, tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ lìa. Các Thiên tử! Tất cả hạnh Bồ Tát ma ha tát lìa nên bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi lìa.

Các Thiên tử! Tất cả hạnh Bồ Tát ma ha tát lìa nên không, vô tướng, vô nguyện giải thoát môn lìa. Các Thiên tử! Tất cả hạnh Bồ Tát ma ha tát lìa nên Cực hỷ địa, Ly cấu địa, Phát quang địa, Diệm huệ địa, Cực nan thắng địa, Hiện tiền địa, Viễn hành địa, Bất động địa, Thiện huệ địa, Pháp vân địa lìa. Các Thiên tử! Tất cả hạnh Bồ Tát ma ha tát lìa nên năm nhãn, sáu thần thông lìa.

Các Thiên tử! Tất cả hạnh Bồ Tát ma ha tát lìa nên Phật mười lực, bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng lìa. Các Thiên tử! Tất cả hạnh Bồ Tát ma ha tát lìa nên pháp vô vong thất, tánh hằng trụ xả lìa. Các Thiên tử! Tất cả hạnh Bồ Tát ma ha tát lìa nên nhất thiết trí, đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí lìa. Các Thiên tử! Tất cả hạnh Bồ Tát ma ha tát lìa nên tất cả đà la ni môn, tam ma địa môn lìa.

Các Thiên tử! Tất cả hạnh Bồ Tát ma ha tát lìa nên quả Dự lưu, Nhất lai, Bất hoàn, A La Hán lìa. Các Thiên tử! Tất cả hạnh Bồ Tát ma ha tát lìa nên Độc giác Bồ đề lìa. Các Thiên tử! Tất cả hạnh Bồ Tát ma ha tát lìa nên chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề lìa. Các Thiên tử! Tất cả hạnh Bồ Tát ma ha tát lìa nên Nhất thiết trí trí lìa.

Lại nữa, các Thiên tử! Chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề lìa nên bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, Bát Nhã Ba la mật đa lìa. Các Thiên tử! Chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề lìa nên nội không, ngoại không, nội ngoại không, không không, đại không, thắng nghĩa không, hữu vi không, vô vi không, tất cánh không, vô tế không, tán không, vô biến dị không, bổn tánh không, tự tướng không, cộng tướng không, nhất thiết pháp không, bất khả đắc không, vô tánh không, tự tánh không, vô tánh tự tánh không lìa.

Các Thiên tử! Chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề lìa nên chơn như, pháp giới, pháp tánh, bất hư vọng tánh, bất biến dị tánh, bình đẳng tánh, ly sanh tánh, pháp định, pháp trụ, thật tế, hư không giới, bất tư nghì giới lìa. Các Thiên tử! Chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề lìa nên khổ tập diệt đạo thánh đế lìa.

Các Thiên tử! Chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề lìa nên bốn tĩnh lự, bốn vô lượng, bốn vô sắc định lìa. Các Thiên tử! Chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề lìa nên tám giải thoát, tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ lìa. Các Thiên tử! Chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề lìa nên bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi lìa.

Các Thiên tử! Chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề lìa nên không, vô tướng, vô nguyện giải thoát môn lìa. Các Thiên tử! Chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề lìa nên Cực hỷ địa, Ly cấu địa, Phát quang địa, Diệm huệ địa, Cực nan thắng địa, Hiện tiền địa, Viễn hành địa, Bất động địa, Thiện huệ địa, Pháp vân địa lìa. Các Thiên tử! Chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề lìa nên năm nhãn, sáu thần thông lìa.

Các Thiên tử! Chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề lìa nên Phật mười lực, bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng lìa. Các Thiên tử! Chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề lìa nên pháp vô vong thất, tánh hằng trụ xả lìa. Các Thiên tử! Chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề lìa nên nhất thiết trí, đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí lìa. Các Thiên tử! Chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề lìa nên tất cả đà la ni môn, tam ma địa môn lìa.

Các Thiên tử! Chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề lìa nên quả Dự lưu, Nhất lai, Bất hoàn, A La Hán lìa. Các Thiên tử! Chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề lìa nên Độc giác Bồ đề lìa. Các Thiên tử! Chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề lìa nên tất cả hạnh Bồ Tát ma ha tát lìa. Các Thiên tử! Chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề lìa nên Nhất thiết trí trí lìa.

Lại nữa, các Thiên tử! Nhất thiết trí trí lìa nên bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, Bát Nhã Ba la mật đa lìa. Các Thiên tử! Nhất thiết trí trí lìa nên nội không, ngoại không, nội ngoại không, không không, đại không, thắng nghĩa không, hữu vi không, vô vi không, tất cánh không, vô tế không, tán không, vô biến dị không, bổn tánh không, tự tướng không, cộng tướng không, nhất thiết pháp không, bất khả đắc không, vô tánh không, tự tánh không, vô tánh tự tánh không lìa.

Các Thiên tử! Nhất thiết trí trí lìa nên chơn như, pháp giới, pháp tánh, bất hư vọng tánh, bất biến dị tánh, bình đẳng tánh, ly sanh tánh, pháp định, pháp trụ, thật tế, hư không giới, bất tư nghì giới lìa. Các Thiên tử! Nhất thiết trí trí lìa nên khổ tập diệt đạo thánh đế lìa.

Các Thiên tử! Nhất thiết trí trí lìa nên bốn tĩnh lự, bốn vô lượng, bốn vô sắc định lìa. Các Thiên tử! Nhất thiết trí trí lìa nên tám giải thoát, tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ lìa. Các Thiên tử! Nhất thiết trí trí lìa nên bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi lìa.

Các Thiên tử! Nhất thiết trí trí lìa nên không, vô tướng, vô nguyện giải thoát môn lìa. Các Thiên tử! Nhất thiết trí trí lìa nên Cực hỷ địa, Ly cấu địa, Phát quang địa, Diệm huệ địa, Cực nan thắng địa, Hiện tiền địa, Viễn hành địa, Bất động địa, Thiện huệ địa, Pháp vân địa lìa. Các Thiên tử! Nhất thiết trí trí lìa nên năm nhãn, sáu thần thông lìa.

Các Thiên tử! Nhất thiết trí trí lìa nên Phật mười lực, bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng lìa. Các Thiên tử! Nhất thiết trí trí lìa nên pháp vô vong thất, tánh hằng trụ xả lìa. Các Thiên tử! Nhất thiết trí trí lìa nên nhất thiết trí, đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí lìa. Các Thiên tử! Nhất thiết trí trí lìa nên tất cả đà la ni môn, tam ma địa môn lìa.

Các Thiên tử! Nhất thiết trí trí lìa nên quả Dự lưu, Nhất lai, Bất hoàn, A La Hán lìa. Các Thiên tử! Nhất thiết trí trí lìa nên Độc giác Bồ đề lìa. Các Thiên tử! Nhất thiết trí trí lìa nên tất cả hạnh Bồ Tát ma ha tát lìa. Các Thiên tử! Nhất thiết trí trí lìa nên Chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề lìa.

Các Thiên tử! Nếu Bồ Tát Ma ha tát nghe thuyết các pháp, không pháp nào chẳng xa lìa, tâm chẳng chìm đắm, chẳng kinh chẳng sợ, cũng chẳng lo hối. Phải biết Bồ Tát Ma Ha Tát này hành Bát Nhã Ba la mật đa thẳm sâu.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
100,290,842