Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: Nguyên Tạng   

Quyển Thứ 508: Phẩm Đà La Ni: thứ 13-1

24/04/201320:19(Xem: 15776)
Quyển Thứ 508: Phẩm Đà La Ni: thứ 13-1

Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa - Tập 21

Quyển Thứ 508: Phẩm Đà La Ni: thứ 13-1

Hòa Thượng Thích Trí Nghiêm

Nguồn: Hòa Thượng Thích Trí Nghiêm

Bấy giờ, Thiên Đế Thích khởi nghĩ thầm này: Nếu các thiện nam tử, thiện nữ nhân được nghe danh tự pháp môn Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm như thế, phải biết quá khứ đã từng gần gũi Vô lượng Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác, phát thệ nguyện rộng, trồng các căn lành, được vị thiện tri thức thu nhận; huống hồ năng thơ tả, thọ trì đọc tụng, suy nghĩ đúng lý, vì người diễn nói, hoặc năng theo sức như giáo tu hành. Phải biết người này đã ở chỗ vô lượng đức Phật quá khứ gần gũi vâng thờ, cúng dường cung kính, trồng nhiều cội đức, từng nghe Bát nhã Ba la mật đa. Nghe rồi thọ trì suy nghĩ đọc tụng, vì người diễn nói, như giáo tu hành. Hoặc đối kinh này hỏi được đáp được, nhờ phước lực đời trước nay làm nên việc này. Nếu các thiện nam tử, thiện nữ nhân đã từng cúng dường vô lượng Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác công đức thuần tịnh, nghe Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm nơi tâm chẳng kinh chẳng sợ chẳng hãi, nghe rồi tin muốn như thuyết tu hành. Phải biết người này từng ở chỗ vô lượng trăm ngàn trăm ức Phật quá khứ phát thệ nguyện rộng lớn, tu hành bố thí cho đến bát nhã Ba la mật đa, nên với đời nay năng thành việc này.

Khi ấy, Xá Lợi Tử cũng thưa Phật rằng: Nếu các thiện nam tử, thiện nữ nhân nghe Bát nhã Ba la mật đa đây nghĩa thú sâu thẳm, nơi tâm chẳng kinh chẳng sợ chẳng hãi, nghe rồi thơ tả thọ trì đọc tụng, suy nghĩ đúng lý, vì người diễn nói, khiến rộng lưu khắp, như giáo tu hành. Phải biết người này như các Đại Bồ tát ngôi Bất thối. Sở dĩ vì sao? Vì Bát nhã Ba la mật đa như thế nghĩa thú sâu thẳm rất khó tin hiểu. Nếu ở đời trước chẳng lâu tu hành bố thí thảy sáu Ba la mật đa, đâu tạm được nghe tức năng tin hiểu?

Bạch Thế Tôn! Nếu các thiện nam tử, thiện nữ nhân nghe thuyết Bát nhã Ba la mật đa nghĩa thú sâu thẳm hủy chê phỉ báng, phải biết người này đời trước đối Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm đây cũng từng hủy báng. Vì cớ sao? Người ngu như thế nghe thuyết Bát nhã Ba la mật đa nghĩa thú sâu thẳm, bởi sức chẳng tin chẳng ưa thói quen đời trước, tâm chẳng thanh tịnh. Sở dĩ vì sao? Người ngu như thế ở đời quá khứ chưa từng gần gũi chư Phật, Bồ tát và các Hiền Thánh. Chưa từng thỉnh hỏi làm sao nên hành bố thí thảy sáu Ba la mật đa, nói rộng cho đến làm sao nên học mười tám pháp Phật bất cộng. Nên nay nghe thuyết Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm hủy chê phỉ báng, chẳng tin chẳng muốn, tâm chẳng thanh tịnh.

Bấy giờ, Thiên Đế Thích bảo Xá Lợi Tử rằng: Bát nhã Ba la mật đa như thế nghĩa thú sâu thẳm rất khó tin hiểu. Các kẻ chưa lâu tin muốn tu hành bố thí thảy sáu Ba la mật đa, nói rộng cho đến mười tám pháp Phật bất cộng và vô lượng vô biên các Phật pháp, nghe Bát nhã Ba la mật đa đây nghĩa thú sâu thẳm chẳng hay tin hiểu hoặc sanh hủy báng, chưa là hiếm có. Thưa Đại đức! Tôi nay kính lễ Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm. Nếu tôi kính lễ Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm tức là kính lễ Nhất thiết trí trí.

Bấy giờ, Phật bảo Thiên Đế Thích rằng: Như vậy, như vậy. Như ngươi đã nói, kính lễ Bát nhã Ba la mật đa tức là kính lễ Nhất thiết trí trí. Vì cớ sao? Kiều Thi Ca! Chư Phật đà được Nhất thiết trí trí và vô lượng vô biên công đức khác đều nương Bát nhã Ba la mật đa mà thành xong vậy.

Kiều Thi Ca! Nếu Bồ tát Ma ha tát muốn trụ Như Lai Nhất thiết trí trí, phải trụ Bát nhã Ba la mật đa. Muốn khởi chư Phật nhất thiết trí, đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí, nên học Bát nhã Ba la mật đa. Muốn dứt phiền não tập khí nối nhau, chứng được Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, quay xe diệu pháp độ chúng hữu tình, nên học Bát nhã Ba la mật đa.

Kiều Thi Ca! Nếu các thiện nam tử, thiện nữ nhân muốn được quả Dự lưu, Nhất lai, Bất hoàn, A la hán, Độc giác Bồ đề, nên học Bát nhã Ba la mật đa.

Kiều Thi Ca! Nếu Bồ tát Ma ha tát muốn an lập kẻ chủng tánh Thanh văn trụ Thanh văn thừa, kẻ chủng tánh Độc giác trụ Độc giác thừa, kẻ chủng tánh Bồ tát trụ Vô thượng thừa, nên học Bát nhã Ba la mật đa.

Kiều Thi Ca! Nếu Bồ tát Ma ha tát muốn hàng phục chúng ma, xô ngã bè lũ các ngoại đạo đen tối, nên học Bát nhã Ba la mật đa.

Kiều Thi Ca! Nếu Bồ tát Ma ha tát muốn tổng nhiếp thọ các chúng Bí sô khiến dễ điều phục, nên học Bát nhã Ba la mật đa.

Bấy giờ, Thiên Đế Thích thưa Phật rằng: Bạch Thế Tôn! Nếu Bồ tát Ma ha Tát khi hành Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm làm sao trụ sắc, làm sao trụ thọ tưởng hành thức? Làm sao tập học sắc, làm sao tập học thọ tưởng hành thức? Nói rộng cho đến làm sao trụ mười tám pháp Phật bất cộng, làm sao tập học mười tám pháp Phật bất cộng?

Bấy giờ, Phật bảo Thiên Đế Thích rằng: Hay thay, hay thay. Ngươi nay nhờ thần lực Phật hỏi được Như Lai nghĩa sâu như thế. Ngươi nên lóng nghe, sẽ vì ngươi thuyết.

Kiều Thi Ca! Các Bồ tát Ma ha tát khi hành Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm, nếu đối sắc chẳng trụ chẳng tập, đấy là trụ tập sắc; nếu đối thọ tưởng hành thức chẳng trụ chẳng tập, đấy là trụ tập thọ tưởng hành thức. Nói rộng cho đến nếu đối mười tám pháp Phật bất cộng chẳng trụ chẳng tập, đấy là trụ tập mười tám pháp Phật bất cộng. Vì cớ sao? Kiều Thi Ca! Các Bồ tát Ma ha tát khi hành Bát nhà Ba la mật đa sâu thẳm, đối sắc chẳng đắc khá trụ khá tập, đối thọ tưởng hành thức chẳng đắc khá trụ khá tập. Nói rộng cho đến đối mười tám pháp Phật bất cộng chẳng đắc khá trụ khá tập.

Lại nữa, Kiều Thi Ca! Các Bồ tát Ma ha tát khi hành Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm, nếu đối sắc chẳng trụ chẳng phải chẳng trụ, chẳng tập chẳng phải chẳng tập, đấy là trụ tập sắc. Nếu đối thọ tưởng hành thức chẳng trụ chẳng phải chẳng trụ, chẳng tập chẳng phải chẳng tập, đấy là trụ tập thọ tưởng hành thức. Nói rộng cho đến nếu đối mười tám pháp Phật bất cộng chẳng trụ chẳng phải chẳng trụ, chẳng tập chẳng phải chẳng tập, đấy là trụ tập mười tám pháp Phật bất cộng. Vì cớ sao? Kiều Thi Ca! Các Bồ tát Ma ha tát khi hành Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm, quán sắc cho đến cho đến mười tám pháp Phật bất cộng ngằn mé trước sau giữa bất khả đắc vậy.

Bấy giờ, Xá Lợi Tử thưa Phật rằng: Bạch Thế Tôn! Bát nhã Ba la mật đa như thế rất là sâu thẳm?

Phật nói: Như vậy, sắc chơn như sâu thẳm nên Bát nhã Ba la mật đa rất là sâu thẳm. Cho đến mười tám pháp Phật bất cộng chơn như sâu thẳm nên Bát nhã Ba la mật đa rất là sâu thẳm.

Bạch Thế Tôn! Bát nhã Ba la mật đa như thế khó thể so lường.

Phật nói: Như vậy, sắc chơn như khó so lường nên Bát nhã Ba la mật đa khó thể so lường. Cho đến mười tám pháp Phật bất cộng chơn như khó so lường nên Bát nhã Ba la mật đa khó thể so lường .

Bạch Thế Tôn! Bát nhã Ba la mật đa như thế rất là vô lượng?

Phật nói: Như vậy, sắc chơn như vô lượng nên Bát nhã Ba la mật đa cũng vô lượng. Cho đến mười tám pháp Phật bất cộng chơn như vô lượng cho nên Bát nhã Ba la mật đa cũng vô lượng.

Lại nữa, Xá Lợi Tử! Các Bồ tát Ma ha tát khi hành Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm, nếu hành sắc tánh sâu thẳm chẳng phải hành Bát nhã Ba la mật đa. Cho đến nếu hành mười tám pháp Phật bất cộng tánh sâu thẳm, chẳng phải hành Bát nhã Ba la mật đa. Vì cớ sao? Xá Lợi Tử! Sắc tánh sâu thẳm tức chẳng phải sắc. Cho đến mười tám pháp Phật bất cộng tánh sâu thẳm tức chẳng phải mười tám pháp Phật bất cộng vậy.

Lại nữa, Xá Lợi Tử! Các Bồ tát Ma ha tát khi hành Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm, nếu hành sắc tánh khó so lường, chẳng phải hành Bát nhã Ba la mật đa. Cho đến nếu hành mười tám pháp Phật bất cộng tánh khó so lường, chẳng phải hành Bát nhã Ba la mật đa. Vì cớ sao? Xá Lợi Tử! Sắc tánh khó so lường tức chẳng phải sắc. Cho đến mười tám pháp Phật bất cộng tánh khó so lường tức chẳng phải mười tám pháp Phật bất cộng vậy.

Lại nữa, Xá Lợi Tử! Các Bồ tát Ma ha tát khi hành Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm, nếu hành sắc tánh vô lượng, chẳng phải hành Bát nhà Ba la mật đa. Cho đến nếu hành mười tám pháp Phật bất cộng tánh vô lượng, chẳng phải hành Bát nhã Ba la mật đa. Vì cớ sao ? Xá Lợi Tử! Sắc tánh vô lượng tức chẳng phải sắc. Cho đến mười tám pháp Phật bất cộng tánh vô lượng tức chẳng phải mười tám pháp Phật bất cộng vậy.

Khi ấy, Xá Lợi Tử! Lại thưa Phật rằng: Bát nhã Ba la mật đa như thế đã rất sâu thẳm khó so không lường được thời khó tin hiểu, chẳng nên vội thuyết ở trước Bồ tát mới học Đại thừa. Sở dĩ vì sao? Vì e kia nghe Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm đây nơi tâm kinh hoàng, hoảng sợ nghi mê hoặc sanh hủy báng, chẳng thể tin hiểu được. Chỉ nên thuyết ở trước Bồ tát ngôi bất thối chuyển kia. Sở dĩ vì sao? Vì kia nghe Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm như thế tâm chẳng kinh hoàng hoảng sợ nghi mê, chẳng sanh hủy báng, thân tâm tin hiểu.

Bấy giờ, Thiên Đế Thích hỏi Xá Lợi Tử rằng: Nếu có vội thuyết ở trước Bồ tát mới học Đại thừa Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm có những lỗi chi?

Xá Lợi Tử đáp: Nếu có vội thuyết Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm ở trước Bồ tát mới học Đại thừa, kia nghe kinh hoàng hoảng sợ nghi mê, chẳng thể tin hiểu được, hoặc sanh hủy báng. Do đấy gây tạo tăng trưởng năng cảm nghiệp đọa ác thú. Chìm ba ác thú lâu chịu khổ lớn lao, khó chứng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Vậy nên, chẳng nên thuyết Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm ở trước hạng kia.

Khi ấy, Thiên Đế Thích lại hỏi cụ thọ Xá Lợi Tử rằng: Vả có Bồ tát chưa nhận ký Vô thượng Đại Bồ đề, nghe Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm tâm chẳng kinh hoàng hoảng sợ nghi mê, chẳng sanh hủy báng,thâm tâm tin hiểu chăng?

Xá Lợi Tử đáp: Có. Kiều Thi Ca! Bồ tát Ma ha tát này chẳng lâu sẽ nhận ký đại Bồ đề. Kiều Thi Ca! Nếu Bồ tát Ma ha tát nghe Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm tâm chẳng kinh hoàng hoảng sợ nghi mê, chẳng sanh hủy báng, thâm tâm tin hiểu. Phải biết Bồ tát Ma ha tát này đã nhận ký Vô thượng Đại Bồ đề. Giả sử kẻ chưa nhận, bất quá chỗ một Phật hoặc hai Phật quyết định sẽ được nhận ký Đại Bồ đề.

Bấy giờ, Phật bảo Xá Lợi Tử rằng: Như vậy, như vậy. Như ngươi đã nói. Xá Lợi Tử! Nếu Bồ tát Ma ha tát đã lâu học Đại thừa, lâu phát đại nguyện, lâu hành sáu thứ Ba la mật đa và vô lượng vô biên các Phật pháp khác, cúng dường nhiều Phật, thờ nhiều bạn lành, nghe Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm tâm chẳng kinh hoàng hoảng sợ nghi mê, thâm tâm tin hiểu, thọ trì đọc tụng, suy nghĩ đúng lý, vì người diễn nói, hoặc lại thơ tả như nói tu hành.

Bấy giờ, Xá Lợi Tử thưa Phật rằng: Bạch Thế Tôn! Tôi nay muốn thuyết một ít thí dụ, cúi xin Thế Tôn thương xót hứa cho! Phật bảo Xá Lợi Tử rằng: Tùy ý ngươi muốn thuyết.

Xá Lợi Tử thưa: Như các thiện nam tử, thiện nữ nhân trụ Đại thừa, trong mộng tu hành bát nhã, tĩnh lự, tinh tiến, an nhẫn, tịnh giới, bố thí Ba la mật đa, cho đến ngồi yên tòa diệu Bồ đề, phải biết người này vẫn gần Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Huống có Bồ tát vì cầu Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề khi giác tu hành bát nhã, tĩnh lự, tinh tiến, an nhẫn, tịnh giới, bố thí Ba la mật đa mà chẳng mau chứng sở cầu Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Bạch Thế Tôn! Bồ tát Ma ha tát này chẳng lâu sẽ ngồi tòa diệu Bồ đề, chứng được Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, quay xe diệu pháp độ chúng hữu tình.

Bạch Thế Tôn! Nếu các thiện nam tử, thiện nữ nhân được nghe Bát nhà Ba la mật đa sâu thẳm như thế thọ trì đọc tụng, tinh siêng tu học, suy nghĩ đúng lý. Phải biết người này lâu học Đại thừa, căn lành thành chín, cúng dường nhiều Phật, thờ nhiều bạn lành, trồng nhiều cội đức nên được việc này. Bạch Thế Tôn! Nếu các thiện nam tử, thiện nữ nhân được nghe Bát nhã Ba la mật

Đa sâu thẳm như thế tin hiểu thọ trì , đọc tụng tu tập, vì người diễn nói, suy nghĩ đúng lý. Phải biết người này hoặc đã được nhận ký Đại Bồ đề, hoặc gần sẽ nhận ký Đại Bồ đề.

Bạch Thế Tôn! Các thiện nam tử, thiện nữ nhân này như Bồ tát Ma ha tát trụ ngôi Bất thối, mau chứng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Do đây được nghe Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm năng thâm tín hiểu thọ trì đọc tụng, suy nghĩ đúng lý, y giáo tu hành, vì người diễn nói.

Bạch Thế Tôn! Ví như có người dạo đi đồng nội, trải qua đường hiểm trăm do tuần, hoặc hai hoặc ba hoặc bốn năm trăm, thấy trước các tướng thành ấp vương đó, nghĩa là người thả trâu, vườn, rừng, ruộng thảy. Thấy các tướng rồi, bèn khởi nghĩ này: Thành ấp vương đô cách đây chẳng xa. Khởi nghĩ này rồi, thân ý thư thới, chẳng sợ ác thú ác tặc đói khát. Bạch Thế Tôn! Các Bồ tát ma ha tát cũng lại như thế, nếu được nghe Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm đây, thọ trì đọc tụng, suy nghĩ đúng lý, thâm sanh tin hiểu, nên biết chẳng lâu sẽ được nhận ký, hoặc đã nhận được, mau chứng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề. Bồ tát Ma ha tát này không sợ rơi bậc Thanh văn, Độc giác. Sở dĩ vì sao? Bồ tát Ma ha tát này đã được thấy nghe cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen tướng trước Vô thượng Bồ đề Bát nhà Ba la mật đa sâu thẳm vậy.

Bấy giờ, Phật bảo Xá Lợi Tử rằng: Như vậy, như vậy. Như ngươi đã nói. Ngươi thừa Phật lực nên nói nữa đi.

Khi ấy, Xá Lợi Tử lại thưa Phật rằng: Ví như có người muốn xem biển cả, lần hồi đi tới trải qua nhiều thời chẳng thấy núi rừng bèn khởi nghĩ này: Nay thấy tướng đây biển cả chẳng xa. Sở dì vì sao? Gần bờ biển cả đất ắt thấp dần, không các núi rừng. Bấy giờ người kia dù chưa thấy biển mà thấy tướng gần, vui mừng nhảy nhót: Ta mau định sẽ được thấy biển cả, mãn bản sở nguyện, đâu chẳng khoái thay! Bạch Thế Tôn! Các Bồ tát Ma ha tát cũng lại như thế, nếu được nghe Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm đây thọ trì đọc tụng, suy nghĩ đúng lý, rất sanh tin hiểu. Bồ tát Ma ha tát này tuy chưa được Phật hiện tiền trao ký rằng: Ngươi ở đời sau trải bấy nhiêu kiếp sẽ được Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, mà nên tự biết nhận ký chẳng xa. Sở dĩ vì sao? Bồ tát Ma ha tát này đã được thấy nghe tướng trước Vô thượng Bồ đề, cung kính cúng dường, thọ trì đọc tụng suy nghĩ đúng lý Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm vậy.

Bạch Thế Tôn! Ví như mùa xuân hoa quả cây thảy, lá cũ rụng rồi nhánh nhóc tươi nhuận. Chúng nhân thấy đó đều khởi nghĩ này: Hoa quả lá mới sẽ sanh ra chẳng lâu. Sở dĩ vì sao? Các cây đây thảy hoa quả lá mới hiện tướng trước vậy. Người châu Thiệm bộ nam nữ lớn nhỏ xem tướng đây rồi vui mừng nhảy nhót, đều khởi nghĩ này: Chẳng lâu chúng ta sẽ được thấy hoa quả đây thịnh mậu. Bạch Thế Tôn! Các Bồ tát Ma ha tát cũng lại như thế, nếu được nghe Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm đây thọ trì đọc tụng, suy nghĩ đúng lý, rất sanh tín hiểu. Phải biết, căn lành đời trước thành thục, cúng dường nhiều Phật, thờ nhiều bạn lành, chẳng lâu sẽ nhận ký Đại Bồ đề.

Bạch Thế Tôn! Bồ tát Ma ha tát này nên khởi nghĩ đây: Ta trước định có sức căn lành tốt năng dẫn Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, nên nay thấy nghe, cúng dường cung kính Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm, thọ trì đọc tụng rất sanh tin hiểu, suy nghĩ đúng lý, tùy sức tu tập.

Bạch Thế Tôn! Nay trong hội đây có các Thiên tử đã thấy Phật quá khứ thuyết pháp đây vui mừng nhảy nhót, đều cùng bàn rằng: Xưa các Bồ tát nghe thuyết Bát nhã Ba la mật đa nên được nhận ký, nay các Bồ tát đã nghe Bát nhã Ba la mật đa chẳng lâu định sẽ lãnh ký Bồ đề.

Bạch Thế Tôn! Ví như người nữ mang thai đã lâu, nơi thân nặng nề, cử động chẳng yên, uống ăn ngủ nghỉ thảy đều giảm ít, chẳng ưa nhiều lời, chán việc thường làm, vì chịu khổ đau vậy, nên các việc thôi nghỉ. Có người mẹ chồng thấy tướng đây rồi liền biết nàng này sinh đẻ chẳng lâu. Bạch Thế Tôn! Các Bồ tát cũng lại như thế. Trước trồng căn lành, cúng dường nhiều Phật, thờ lâu bạn lành, căn lành đã chín, nay nghe Bát nhã Ba la mật đa thọ trì đọc tụng, suy nghĩ đúng lý, rất sanh tin hiểu, tùy sức tu học. Bạch Thế Tôn! Bồ tát Ma ha tát này do nhân duyên đây, phải biết chẳng lâu được lãnh ký Vô thượng Đại Bồ đề.

Bấy giờ, Phật khen Xá Lợi Tử rằng: Hay thay, hay thay! Ngươi năng giỏi thuyết thí dụ Bồ tát, phải biết đều là sức Phật oai thần khiến ngươi dẫn phát biện tài như thế.

Bấy giờ, Thiện Hiện bèn thưa Phật rằng: Rất lạ! Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác khéo hay phó chúc các Bồ tát Ma ha tát, khéo hay nhiếp thọ các Bồ tát Ma ha tát.

Phật bảo: Thiện Hiện! Như vậy, như vậy. Như ngươi đã nói. Sở dĩ vì sao? Các Bồ tát Ma Ha tát cầu với Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề vì nhiều hữu tình được lợi vui vậy, thương xót nhiêu ích các trời người vậy. Vậy nên các chúng Bồ tát Ma ha tát khi tinh siêng tu học đạo Bồ tát, vì muốn nhiêu ích vô lượng trăm ngàn các hữu tình nên dùng bốn nhiếp sự mà nhiếp thọ đó: một là bố thí, hai là ái ngữ, ba là lợi hành, bốn là đồng sự.

Bồ tát Ma ha tát này tự chính an trụ mười thiện nghiệp đạo, cũng an lập kia khiến tinh siêng tu học mười thiện nghiệp đạo. Tự hành bốn tĩnh lự, bốn vô lượng, bốn vô sắc định; cũng khuyên kia hành bốn tĩnh lự, bốn vô lượng, bốn vô sắc định. Tự hành bố thí cho đến Bát nhã Ba la mật đa, cũng khuyên kia hành bố thí cho đến Bát nhã Ba la mật đa.

Bồ tát Ma ha tát này nương dựa Bát nhã Ba la mật đa phương tiện khéo léo tuy dạy hữu tình chứng quả Dự lưu cho đến chứng được Độc giác Bồ đề mà tự chẳng chứng. Bồ tát Ma ha tát này tự siêng tinh tiến tu hạnh Bồ tát, cũng khuyên người tu các hạnh Bồ tát. Tự trụ Bồ tát Bất thối chuyển, cũng khuyên người trụ bậc Bất thối chuyển. Tự siêng tinh tiến nghiêm tịnh cõi Phật, thành thục hữu tình, cũng lại khuyên người nghiêm tịnh cõi Phật, thành thục hữu tình. Tự siêng phát khởi Bồ tát thần thông, cũng khuyên người khởi Bồ tát thần thông. Tự siêng nghiêm tịnh đà la ni môn, tam ma địa môn, cũng lại khuyên người khiến siêng nghiêm tịnh đà la ni môn, tam ma địa môn. Tự năng chứng được biện tài viên mãn, cũng khuyên người được biện tài viên mãn. Tự năng nhiếp thọ sắc thân viên mãn đủ các tướng tốt, cũng lại khuyên người khiến năng nhiếp thọ sắc thân viên mãn đủ các tướng tốt. Tự năng nhiếp thọ hạnh đồng chơn viên mãn, cũng khuyên người nhiếp thọ hạnh đồng chơn viên mãn. Tự tu hành bốn niệm trụ, nói rộng cho đến nhất thiết tướng trí, cũng lại khuyên người tu hành bốn niệm trụ, nói rộng cho đến nhất thiết tướng trí. Tự dứt phiền não tập khí nối nhau, cũng lại khuyên người dứt các phiền não tập khí nối nhau. Tự chứng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, quay xe diệu pháp độ chúng hữu tình, cũng lại khuyên người chứng được Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, quay xe diệu pháp độ chúng hữu tình.

Bấy giờ, Thiện Hiện lại thưa Phật rằng: Thế Tôn! Hiếm có. Thiện Thệ! Rất lạ. Các Bồ tát Ma ha tát trọn nên nhóm đại công đức như thế, vì muốn lợi vui tất cả hữu tình, hành Bát nhã Ba la mật đa cầu chứng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, muốn độ chúng hữu tình tận đời vị lai. Bạch Thế Tôn! Bồ tát Ma ha tát làm sao hành Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm mau được viên mãn?

Phật bảo: Thiện Hiện! Nếu Bồ tát Ma ha tát khi hành Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm chẳng thấy sắc hoặc tăng hoặc giảm, chẳng thấy thọ tưởng hành thức hoặc tăng hoặc giảm. Nói rộng cho đến chẳng thấy nhất thiết trí hoặc tăng hoặc giảm; chẳng thấy đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí hoặc tăng hoặc giảm. Bồ tát Ma ha tát này hành Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm mau được viên mãn.

Lại nữa, Thiện Hiện! Nếu Bồ tát Ma ha tát khi hành Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm chẳng thấy đây pháp đây phi pháp. Chẳng thấy đây quá khứ đây vị lai đây hiện tại. Chẳng thấy đây thiện đây bất thiện đây vô ký. Chẳng thấy đây hữu vi đây vô vi. Chẳng thấy đây Dục giới đây Sắc giới đây Vô sắc giới. Chẳng thấy đây bố thí Ba la mật đa cho đến đây bát nhã Ba la mật đa. Nói rộng cho đến chẳng thấy đây nhất thiết trí, đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí. Bồ tát Ma ha tát này hành Bát nhã Ba la mật đa mau được viên mãn. Sở dĩ vì sao? Vì tất cả pháp không tánh tướng vậy, không tác dụng vậy, chẳng thể chuyển vậy, hư dối lừa gạt, tánh chẳng bèn chắc, chẳng tự tại vậy, không giác thọ vậy, lìa ngã cho đến lìa kiến giả.

Cụ thọ Thiện Hiện lại thưa Phật rằng: Như Lai đã nói chẳng thể nghĩ bàn?

Phật bảo: Thiện Hiện! Như vậy, như vậy. Như Lai đã nói chẳng thể nghĩ bàn. Thiện Hiện! Phải biết sắc chẳng thể nghĩ bàn nên Như Lai đã nói chẳng thể nghĩ bàn, thọ tưởng hành thức chẳng thể nghĩ bàn nên Như Lai đã nói chẳng thể nghĩ bàn. Nói rộng cho đến nhất thiết tướng trí chẳng thể nghĩ bàn nên Như Lai đã nói chẳng thể nghĩ bàn; đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí chẳng thể nghĩ bàn nên Như Lai đã nói chẳng thể nghĩ bàn.

Nếu Bồ tát Ma ha tát khi hành Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm, dù như thật biết sắc chẳng thể nghĩ bàn mà chẳng khởi tưởng chẳng thể nghĩ bàn. Nói rộng cho đến dù như thật biết nhất thiết tướng trí chẳng thể nghĩ bàn mà chẳng khởi tưởng chẳng thể nghĩ bàn. Bồ tát Ma ha tát này hành Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm mau được viên mãn.

Lại nữa, Thiện Hiện! Nếu Bồ tát Ma ha tát khi hành Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm, đối sắc cho đến nhất thiết tướng trí chẳng khởi tưởng hoặc thể nghĩ bàn, hoặc chẳng thể nghĩ bàn. Bồ tát Ma ha tát này hành Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm mau được viên mãn.

Bấy giờ, Thiện Hiện! Lại thưa Phật rằng: Bát nhã Ba la mật đa như thế nghĩa thú sâu thẳm ai năng tin hiểu nổi?

Phật bảo: Thiện Hiện! Nếu Bồ tát Ma ha tát lâu tu sáu thứ Ba la mật đa, lâu trồng căn lành, cúng dường nhiều Phật, thờ nhiều bạn lành, Bồ tát Ma ha tát này đối Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm năng sanh tin hiểu được.

Cụ thọ Thiện Hiện lại thưa Phật rằng: Làm sao biết được Bồ tát Ma ha tát ấy lâu tu sáu thứ Ba la mật đa, lâu trồng căn lành,cúng dường nhiều Phật, thờ nhiều bạn lành?

Phật bảo: Thiện Hiện! Nếu Bồ tát Ma ha tát khi hành Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm, đối sắc chẳng khởi phân biệt, không phân biệt khác, đối thọ tưởng hành thức chẳng khởi phân biệt, không phân biệt khác. Đối tướng sắc chẳng khởi phân biệt, không phân biệt khác; đối tướng thọ tưởng hành thức chẳng khởi phân biệt, không phân biệt khác. Đối tánh sắc chẳng khởi phân biệt, không phân biệt khác; đối tánh thọ tưởng hành thức chẳng khởi phân biệt, không phân biệt khác. Nói rộng cho đến đối nhất thiết trí chẳng khởi phân biệt, không phân biệt khác; đối đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí chẳng khởi phân biệt, không phân biệt khác. Đối tướng nhất thiết trí chẳng khởi phân biệt, không phân biệt khác; đối tướng đạo trí, nhất thiết tướng trí chẳng khởi phân biệt, không phân biệt khác. Đối tánh nhất thiết trí chẳng khởi phân biệt, không phân biệt khác; đối tánh đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí chẳng khởi phân biệt, không phân biệt khác. Sở dĩ vì sao? Vì sắc cho đến nhất thiết tướng trí đều chẳng thể nghĩ bàn vậy. Thiện Hiện! Ngang đây nên biết Bồ tát Ma ha tát này lâu tu sáu thứ Ba la mật đa, lâu trồng căn lành, cúng dường nhiều Phật, thờ nhiều bạn lành.

Bấy giờ, Thiện Hiện lại thưa Phật rằng: Bát nhã Ba la mật đa như thế rất là sâu thẳm?

Phật nói: Như vậy. Sắc sâu thẳm nên Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm, thọ tưởng hành thức sâu thẳm nên Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm. Nói rộng cho đến nhất thiết trí sâu thẳm nên Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm, đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí sâu thẳm nên Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm.Cụ thọ Thiện Hiện lại thưa Phật rằng: Bát nhã Ba la mật đa như thế là khối báu lớn?

Phật nói: Như vậy, hay cho hữu tình báu công đức vậy. Bát nhã Ba la mật đa như thế là khối đại trân bảo, hay cho hữu tình báu mười thiện nghiệp đạo, bốn tĩnh lự, bốn vô lượng, bốn vô sắc định, năm thần thông. Hay cho hữu tình báu bố thí thảy sáu Ba la mật đa, nói rộng cho đến nhất thiết tướng trí. Hay cho hữu tình báu quả Dự lưu cho đến Độc giác Bồ đề. Hay cho hữu tình báu tất cả hạnh Bồ tát Ma ha tát, chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề quay xe diệu pháp. Vậy nên, Bát nhã Ba la mật đa tên là Đại bảo tụ.

Cụ thọ Thiện Hiện lại thưa Phật rằng: Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm là nhóm thanh tịnh?

Phật nói: Như vậy, là nhóm thanh tịnh của tất cả pháp vậy. Thiện Hiện! Phải biết sắc thanh tịnh nên Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm là nhóm thanh tịnh. Nói rộng cho đến nhất thiết tướng trí thanh tịnh nên bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm là nhóm thanh tịnh.

Bấy giờ, Thiện Hiện lại thưa Phật rằng: Thế Tôn! Hiếm có. Thiện Thệ! Rất lạ. Bát nhã Ba la mật đa như thế vì rất sâu thẳm, nhiều các lưu nạn, mà nay rộng nói lưu nạn chẳng sanh.

Phật bảo: Thiện Hiện! Như vậy, như vậy. Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm nhiều các lưu nạn, vì thần lực Phật nên nay tuy rộng nói lưu nạn chẳng sanh. Vậy nên, các thiện nam tử, thiện nữ nhân Đại thừa đối kinh điển Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm, nếu muốn thơ tả, thọ trì đọc tụng, tu tập suy nghĩ, vì người diễn nói, nên lẹ thơ tả cho đến diễn nói. Sở dĩ vì sao? Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm nhiều các lưu nạn, chớ cho khởi việc lưu nạn thơ tả cho đến diễn nói chẳng được rốt ráo.

Thiện Hiện! Phải biết các thiện nam tử, thiện nữ nhân này nếu muốn một tháng, hoặc hai hoặc ba cho đến một năm, thơ tả Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm như thế năng được rốt ráo ấy, nên siêng tinh tiến buộc niệm thơ tả qua thời gian chừng nấy cho được rốt ráo. Nếu muốn một tháng, hoặc hai hoặc ba cho đến một năm thọ trì đọc tụng, tu tập suy nghĩ, vì người diễn nói kinh điển Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm như thế năng được rốt ráo ấy, nên siêng tinh tiến buộc niệm thọ trì cho đến diễn nói qua thời gian chừng nấy cho được rốt ráo. Vì cớ sao? Vì Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm là ngọc Đại bảo thần châu nhiều lưu nạn vậy.

Bấy giờ, Thiện Hiện lại thưa Phật rằng: Thế Tôn! Hiếm có. Thiện Thệ! Rất lạ. Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm Đại bảo thần châu nhiều các lưu nạn, mà có kẻ thơ tả thọ trì, đọc tụng suy nghĩ, vì người diễn nói, ác ma đối kia chẳng làm lưu nạn khiến chẳng thơ tả cho đến diễn nói?

Phật bảo: Thiện Hiện! Ác ma đối Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm đây tuy muốn lưu nạn khiến chẳng thơ tả cho đến diễn nói, mà nó vô lực khá khiến lưu nạn khiến Bồ tát kia sở tác chẳng thành.

Khi ấy, Xá Lợi Tử liền thưa Phật rằng: Là thần lực ai khiến ác ma kia chẳng thành lưu nạn các Bồ tát việc thơ tả thảy kia?

Phật bảo: Xá Lợi Tử! Là thần lực Phật khiến ác ma kia chẳng năng lưu nạn các Bồ tát việc thơ tả thảy kia.

Lại, Xá Lợi Tử! Cũng là thần lực chư Phật mười phương tất cả thế giới khiến ác ma kia chẳng năng lưu nạn các Bồ tát việc thơ tả thảy kia.

Lại, Xá Lợi Tử! Tất cả Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác đều chung hộ niệm các Bồ tát hành Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm, nên khiến ác ma kia chẳng năng lưu nạn các thiện nam tử trụ Bồ tát thừa, khiến chẳng thơ tả cho đến diễn nói Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm. Vì cớ sao? Xá Lợi Tử! Chư Phật Phật Thế Tôn đều chung hộ niệm các chúng Bồ tát hành Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm là sở tác nghiệp lành, khiến ác ma kia chẳng năng làm lưu nạn được.

Lại, Xá Lợi Tử! Nếu các Bồ tát năng đối kinh điển Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm thơ tả thọ trì, đọc tụng tu tập, suy nghĩ diễn nói, lẽ vậy phải được tất cả Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác hiện đang thuyết pháp mười phương thế giới hộ niệm. Nếu được nhờ chư Phật hộ niệm, lẽ vậy ác ma chẳng năng làm lưu nạn được.

Lại, Xá Lợi Tử! Nếu các thiện nam tử tịnh tin năng đối kinh điển Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm thơ tả thọ trì, đọc tụng tu tập, suy nghĩ diễn nói, nên khởi nghĩ này: Nay ta thơ tả cho đến diễn nói Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm, đều là thần lực chư Phật Thế Tôn tát cả thế giới mười phương hiện đang thuyết pháp gia trì hộ niệm.

Khi ấy, Xá Lợi Tử lại thưa Phật rằng: Nếu các thiện nam tử, thiện nữ nhân năng đối kinh điển Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm thơ tả thọ trì, đọc tụng tu tập, suy nghĩ diễn nói đều là thần lực chư Phật mười phương từ bi gia hộ niệm, khiến kia ra làm nghiệp lành thù thắng, các ác ma quân chẳng năng lưu nạn được?

Bấy giờ, Phật bảo Xá Lợi Tử rằng: Như vậy, như vậy. Như ngươi đã nói. Nếu các thiện nam tử, thiện nữ nhân năng đối kinh điển Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm thơ tả thọ trì, đọc tụng tu tập, suy nghĩ diễn nói, phải biết đều là thần lực chư Phật hộ niệm.

Khi ấy, Xá Lợi Tử lại thưa Phật rằng: Nếu các thiện nam tử, thiện nữ nhân năng đối kinh điển Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm thơ tả thọ trì, đọc tụng tu tập, suy nghĩ diễn nói, tất cả Như Lai mười phương thế giới hiện đang thuyết pháp đều chung chứng biết, do nhân duyên đây vui mừng hộ niệm. Nếu các thiện nam tử, thiện nữ nhân năng đối kinh điển Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm thơ tả thọ trì, đọc tụng tu tập, suy nghĩ diễn nói, hằng được chư Phật Thế Tôn tất cả thế giới mười phương hiện đang thuyết pháp Phật nhãn xem thấy, do nhân duyên đây từ bi hộ niệm, ra làm thiện nghiệp không chẳng đều thành tựu.

Bấy giờ, Phật bảo Xá Lợi Tử rằng: Như vậy, như vậy. Như ngươi đã nói. Nếu các thiện nam tử, thiện nữ nhân thơ tả thọ trì, đọc tụng tu tập, suy nghĩ diễn nói Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm, hằng được chư Phật Thế Tôn tất cả thế giới mười phương hiện đang thuyết pháp Phật nhãn xem thấy chứng biết hộ niệm, khiến các ác ma chẳng thể rối hại, ra làm nghiệp lành đều mong thành xong.

Lại, Xá Lợi Tử! Các thiện nam tử, thiện nữ nhân trụ Bồ tát thừa, nếu năng đối Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm đây thơ tả thọ trì, đọc tụng tu tập, suy nghĩ diễn nói, phải biết đã gần Nhất thiết trí trí, các ác ma oán chẳng thể lưu nạn.

Lại, Xá Lợi Tử! Các thiện nam tử, thiện nữ nhân an trụ Đại thừa, nếu năng đối Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm, các thứ trang nghiêm, thọ trì đọc tụng, phải biết đối Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm đây rất sanh tin hiểu, năng đem các thứ tràng hoa thượng diệu cho đến đèn sáng cúng dường cung kính Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm. Các thiện nam tử, thiện nữ nhân này thường được Như Lai Phật nhãn xem thấy chứng biết hộ niệm, do nhân duyên đây định sẽ đắc được của lợi lớn quả lớn báo lớn.

Lại, Xá Lợi Tử! Các thiện nam tử, thiện nữ nhân trụ Bồ tát thừa, nếu năng thơ tả thọ trì, đọc tụng cúng dường cung kính Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm, do căn lành đây cho đến đắc được bậc Bất thối chuyển, thường chẳng xa lìa chư Phật Bồ tát, hằng nghe chánh pháp, chẳng đọa ác thú, sanh trong trời người yên ổn vui sướng. Các thiện nam tử, thiện nữ nhân này do căn lành đây, cho đến Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề thường chẳng xa lìa bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã Ba la mật đa, nói rộng cho đến nhất thiết tướng trí và vô lượng vô biên các Phật pháp khác, do đây mau chứng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề.

Do nhân duyên đây các thiện nam tử, thiện nữ nhân muốn được Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề, nên đối kinh điển Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm đây nên siêng thơ tả thọ trì đọc tụng, tu tập suy nghĩ, vì người diễn nói, cung kính cúng dường chớ được chút nới.

Bấy giờ, Xá Lợi Tử thưa Phật rằng: Bạch Thế Tôn! Kinh điển Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm như thế, sau Phật Niết bàn hưng thịnh phương nào?

Phật bảo: Xá Lợi Tử! Kinh điển Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm như thế, sau Ta Niết bàn đến phương Đông nam sẽ lần hưng thịnh. Phương kia có nhiều kẻ an trụ Đại thừa là các Bí sô, Bí sô ni, tại gia nam, tại gia nữ năng đối Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm như thế thâm tâm tin muốn thơ tả thọ trì, đọc tụng tu tập, suy nghĩ diễn nói. Lại đem các thứ tràng hoa thượng diệu cho đến đèn sáng cúng dường cung kính Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm. Do căn lành đây chẳng đọa ác thú, hoặc sanh trên trờị hoặc sanh trong người hưởng vui giàu sanh. Nhờ thế lực đây tăng thêm sáu thứ Ba la mật đa khiến mau viên mãn. Nhân đây lại năng được cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen chư Phật Thế Tôn. Về sau tùy sở ưng nương pháp Tam thừa, lần hồi tu tập mà đến xuất ly.

Lại, Xá Lợi Tử! Kinh điển Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm như thế sau Ta Niết bàn, từ phương Đông nam chuyển đến phương Nam sẽ lần hưng thịnh. Phương kia có nhiều kẻ an trụ Đại thừa là các Bí sô, Bí sô ni, tại gia nam, tại gia nữ năng đối Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm như thế, thâm tâm tin muốn thơ tả thọ trì, đọc tụng tu tập, suy nghĩ diễn nói. Lại đem các thứ tràng hoa thượng diệu cho đến đèn sáng cúng dường cung kính Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm. Do căn lành đây chẳng đọa ác thú, hoặc sanh trên trời, hoặc sanh trong người hưởng vui giàu sang. Nhờ thế lực đây tăng thêm sáu thứ Ba la mật đa khiến mau viên mãn. Nhân đây lại năng được cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen chư Phật Thế Tôn. Về sau tùy sở ưng nương pháp Tam thừa lần hồi tu tập mà đến xuất ly.

Lại, Xá Lợi Tử! Kinh điển Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm như thế sau Ta Niết bàn, lại từ phương Nam đến phương Tây nam sẽ lần hưng thịnh. Phương kia có nhiều kẻ an trụ Đại thừa là các Bí sô, Bí sô ni, tại gia nam, tại gia nữ năng đối Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm như thế thâm sanh tin muốn thơ tả, thọ trì đọc tụng, tu tập suy nghĩ diễn nói. Lại đem các thứ tràng hoa thượng diệu cho đến đèn sáng cúng dường cung kính Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm. Do căn lành đây chẳng đọa ác thú, hoặc sanh trên trời, hoặc sanh trong người hưởng vui giàu sang. Nhờ thế lực đây tăng thêm sáu thứ Ba la mật đa, khiến mau viên mãn. Nhân đây lại năng được cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen chư Phật Thế Tôn. Về sau tùy sở ưng nương pháp Tam thừa lần hồi tu tập mà đến xuất ly.

Lại, Xá Lợi Tử! Kinh điển Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm như thế sau Ta Niết bàn, từ phương Tây nam đến phương Tây bắc sẽ lần hưng thịnh. Phương kia có nhiều kẻ an trụ Đại thừa là các Bí sô, Bí sô ni, tại gia nam, tại gia nữ năng đối Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm như thế thâm tâm tin muốn thơ tả, thọ trì đọc tụng, tu tập suy nghĩ diễn nói. Lại đem các thứ tràng hoa thượng diệu cho đến đèn sáng cúng dường cung kính Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm. Do căn lành đây chẳng đọa ác thú, hoặc sanh trên trời, hoặc sanh trong người hưởng vui giàu sang. Nhờ thế lực đây tăng thêm sáu thứ Ba la mật đa khiến mau viên mãn. Nhân đây lại năng được cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen chư Phật Thế Tôn. Về sau tùy sở ưng nương pháp Tam thừa lần hồi tu tập mà đến xuất ly.

Lại nữa, Xá Lợi Tử! Kinh điển Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm như thế sau Ta Niết bàn, từ phương Tây bắc chuyển đến phương Bắc sẽ lần hưng thịnh. Phương kia có nhiều kẻ an trụ Đại thừa là các Bí sô, Bí sô ni, tại gia nam, tại gia nữ năng đối Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm như thế thâm tâm tin muốn thơ tả, thọ trì đọc tụng, tu tập suy nghĩ diễn nói. Lại đem các thứ tràng hoa thượng diệu cho đến đèn sáng cúng dường cung kính Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm. Do căn lành đây chẳng đọa ác thú, hoặc sanh trên trời, hoặc sanh trong người hưởng vui giàu sang. Nhờ thế lực đây tăng thêm sáu thứ Ba la mật đa khiến mau viên mãn. Nhân đây lại năng được cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen chư Phật Thế Tôn. Về sau tùy sở ưng nương pháp Tam thừa lần hồi tu tập mà đến xuất ly.

Lại, Xá Lợi Tử! Kinh điển Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm như thế sau Ta Niết bàn, lại từ phương Bắc đến phương Đông bắc sẽ lần hưng thịnh. Phương kia có nhiều kẻ an trụ Đại thừa là các Bí sô, Bí sô ni, tại gia nam, tại gia nữ năng đối Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm như thế, thâm tâm tin muốn thơ tả, thọ trì đọc tụng, tu tập suy nghĩ diễn nói. Lại đem các thứ tràng hoa thượng diệu cho đến đèn sáng cúng dường cung kính Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm. Do căn lành đây chẳng đọa ác thú, hoặc sanh trên trời, hoặc sanh trong người hưởng vui giàu sang. Nhờ thế lực đây tăng thêm sáu thứ Ba la mật đa khiến mau viên mãn. Nhân đây lại năng được cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen chư Phật Thế Tôn. Về sau tùy sở ưng nương pháp Tam thừa lần hồi tu tập mà đến xuất ly.

Lại, Xá Lợi Tử! Ta Niết bàn rồi, phần sau thời sau năm trăm năm sau, Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm ở phương Đông bắc làm đại Phật sự. Vì cớ sao? Xá Lợi Tử! Pháp đã được tất cả Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác tôn trọng tức là kinh điển Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm. Kinh điển Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm như thế, tất cả Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác cộng đồng hộ niệm. Xá Lợi Tử! Chẳng phải Phật sở đắc tánh Tỳ nại da Vô thượng chánh pháp có tướng diệt mất. Chư Phật sở đắc pháp Tỳ nại da Vô thượng chánh pháp tức là Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm.

Xá Lợi Tử! Phương Đông bắc kia các thiện nam tử, thiện nữ nhân an trụ Đại thừa, có khả năng đối Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm đây thâm tâm tin muốn thơ tả, thọ trì đọc tụng, tu tập suy nghĩ diễn nói, Ta thường hộ niệm khiến không tổn não. Xá Lợi Tử! Phương Đông bắc kia các thiện am tử, thiện nữ nhân an trụ Đại thừa, có khả năng thơ tả kinh điển Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm như thế, lại đem các thứ tràng hoa thượng diệu cho đến đèn sáng cúng dường cung kính, Ta quyết định nơi kia do căn lành kia chẳng đọa ác thú, sanh trong trời người thường hưởng giàu vui. Nhờ thế lực đây tăng thêm sáu thứ Ba la mật đa khiến mau viên mãn. Nhân đây lại năng được cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen chư Phật Thế Tôn. Về sau tùy sở ưng, nương pháp Tam thừa lần hồi tu học được vào Niết bàn. Vì cớ sao? Xá Lợi Tử! Ta dùng Phật nhãn xem thấy chứng biết, xưng khen ca ngợi các thiện nam tử, thiện nữ nhân này chỗ được nhóm phước. Tất cả Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác đông tây nam bắc bốn phía trên dưới cũng dùng Phật nhãn xem thấy chứng biết, xưng khen ca ngợi các thiện nam tử, thiện nữ nhân này chỗ được nhóm phước.

Khi ấy, Xá Lợi Tử lại thưa Phật rằng: Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm, Phật Niết bàn rồi phần sau thời sau, năn trăm năm sau rộng lưu khắp ở phương Đông bắc ư?

Phật bảo: Xá Lợi Tử! Như vậy, như vậy. Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm. Ta Niết bàn rồi phần sau thời sau năm trăm năm sau sẽ rộng lưu khắp ở phương Đông bắc.

Lại, Xá Lợi Tử! Ta Niết bàn rồi phần sau thời sau năm trăm năm sau, phương Đông bắc kia, các thiện nam tử, thiện nữ nhân an trụ Đại thừa nếu được nghe Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm đây, thâm tâm tin muốn thơ tả, thọ trì đọc tụng, tu tập suy nghĩ diễn nói, phải biết loại kia đã lâu phát tâm Vô thượng Chánh Đẳng Giác, lâu tu các hạnh Bồ tát Ma ha tát, cúng dường nhiều Phật, thờ nhiều bạn lành, lâu nhiều tu tập thân giới tâm huệ, chỗ trồng căn lành đều đã thuần thục. Do phước lực đây được nghe Bát nhã Ba la mật đa sâu thẳm như thế thâm tâm tin muốn, lại năng thơ tả, thọ trì đọc tụng, tinh siêng tu học, suy nghĩ đúng lý, rộng vì hữu tình tuyên nói khai chỉ.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
100,290,785