Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Quyển thứ 375: Hội thứ nhất Phẩm Vô Tướng Vô Ðắc thứ 66 - 3

18/04/201313:06(Xem: 13533)
Quyển thứ 375: Hội thứ nhất Phẩm Vô Tướng Vô Ðắc thứ 66 - 3

Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa

Quyển thứ 375: Hội thứ nhất Phẩm Vô Tướng Vô Đắc thứ 66 - 3

Hòa Thượng Thích Trí Nghiêm

Nguồn: Hòa Thượng Thích Trí Nghiêm

Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Sa la mật đa, vì muốn viên mãn tất cả đà la ni môn, nên tức nơi trong tất cả đà la ni môn nhiếp thọ tất cả bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự bát nhã Ba la mật đa mà tu tất cả đà la ni môn. Nhiếp thọ tất cả bốn tĩnh lự, bốn vô lượng, bốn vô sắc định mà tu tất cả đà la ni môn. Nhiếp thọ tất cả bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi mà tu tất cả đà la ni môn. Nhiếp thọ tất cả không, vô tướng, vô nguyện giải thoát môn mà tu tất cả đà la ni môn. Nhiếp thọ tất cả khổ tập diệt đạo thánh đế mà tu tất cả đà la ni môn. Nhiếp thọ tất cả tám giải thoát, tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ mà tu tất cả đà la ni môn. Nhiếp thọ tất cả tam ma địa môn, đà la ni môn mà tu tất cả đà la ni môn. Nhiếp thọ tất cả nội không, ngoại không, nội ngoại không, không không, đại không, thắng nghĩa không, hữu vi không, vô vi không, tất cánh không, vô tế không, tán không, vô biến dị không, bổn tướng không, tự tướng không, cộng tướng không, nhất thiết pháp không, bất khả đắc không, vô tánh không, tự tánh không, vô tánh tự tánh không mà tu tất cả đà la ni môn. Nhiếp thọ tất cả chơn như, pháp giới, pháp tánh, bất hư vọng tánh, bất biến dị tánh, bình đẳng tánh, ly sanh tánh, pháp định, pháp trụ, thật tế, hư không giới, bất tư nghì giới mà tu tất cả đà la ni môn. Nhiếp thọ tất cả năm nhãn, sáu thần thông mà tu tất cả đà la ni môn. Nhiếp thọ tất cả Phật mười lực, bốn vô sở úy bốn vô ngại giải, mười tám pháp Phật bất cộng mà tu tất cả đà la ni môn. Nhiếp thọ tất cả đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả mà tu tất cả đà la ni môn, nhiếp thọ tất cả pháp vô vong thất, tánh hằng trụ xả mà tu tất cả đà la ni môn. Nhiếp thọ tất cả nhất thiết trí, đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí mà tu tất cả đà la ni môn. Nhiếp thọ tất cả ba mươi hai tướng Đại sĩ, tám mươi tùy hảo mà tu tất cả đà la ni môn. Do nhân duyên này mà không hai tưởng.

Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, vì muốn viên mãn nội không, nên tức nơi trong nội không nhiếp thọ tất cả bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã Ba la mật đa mà trụ nội không, Nhiếp thọ tất cả bốn tĩnh lự, bốn vô lượng, bốn vô sắc định mà tự nội không. Nhiếp thọ tất cả bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi mà trụ nội không, nhiếp thọ tất cả không, vô tướng, vô nguyện giải thoát môn mà tự nội không. Nhiếp thọ tất cả khổ tập diệt đạo thánh đế mà trụ nội không. Nhiếp thọ tất cả tám giải thoát, tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ mà trụ nội không. Nhiếp thọ tất cả tam ma địa môn, đà la ni môn mà trụ nội không. Nhiếp thọ tất cả nội không, ngoại không, nội ngoại không, không không, đại không, thắng nghĩa không, hữu vi không, vô vi không, tất cánh không, vô tế không, tán không, vô biến dị không, bổn tánh không, tự tướng không, cộng tướng không, nhất thiết pháp không, bất khả đắc không, vô tánh không, tự tánh không, vô tánh tự tánh không mà trụ nội không. Nhiếp thọ tất cả chơn như, pháp giới, pháp tánh, bất hư vọng tánh, bất biến dị tánh, bình đẳng tánh, ly sanh tánh, pháp định, pháp trụ, thật tế, hư không giới, bất tư nghì giới mà trụ nội không. Nhiếp thọ tất cả năm nhãn, sáu thần thông mà trụ nội không. Nhiếp thọ tất cả Phật mười lực, bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, mười tám pháp Phật bất cộng mà trụ nội không. Nhiếp thọ tất cả đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả mà trụ nội không. Nhiếp thọ tất cả pháp vô vong thất, tánh hằng trụ xả mà trụ nội không. Nhiếp thọ tất cả nhất thiết trí, đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí mà trụ nội không. Nhiếp thọ tất cả ba mươi hai tướng Đại sĩ, tám mươi tùy hảo mà trụ nội không. Do nhân duyên này mà không hai tưởng.

Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, vì muốn viên mãn ngoại không, nội ngoại không, không không, đại không, thắng nghĩa không, hữu vi không, vô vi không, tất cánh không, vô tế không, tán không, vô biến dị không, bổn tánh không, tự tướng không, cộng tướng không, nhất thiết pháp không, bất khả đắc không, vô tánh không, tự tánh không, vô tánh tự tánh không, nên tức nơi trong ngoại không cho đến vô tánh tự tánh không, nhiếp thọ tất cả bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, Bát nhã Ba la mật đa mà trụ ngoại không cho đến vô tánh tự tánh không, Nhiếp thọ tất cả bốn tĩnh lự, bốn vô lượng, bốn vô sắc định mà trụ ngoại không cho đến vô tánh tự tánh không. Nhiếp thọ tất cả bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi mà trụ ngoại không cho đến vô tánh tự tánh không, Nhiếp thọ tất cả không, vô tướng, vô nguyện giải thoát môn mà trụ ngoại không cho đến vô tánh tự tánh không, nhiếp thọ tất cả khổ tập diệt đạo thánh đế mà trụ ngoại không cho đến vô tánh tự tánh không. Nhiếp thọ tất cả tám giải thoát, tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ mà trụ ngoại không cho đến vô tánh tự tánh không. Nhiếp thọ tất cả tam ma địa môn, đà la ni môn mà trụ ngoại không cho đến vô tánh tự tánh không. Nhiếp thọ tất cả nội không, ngoại không, nội ngoại không, không không, đại không, thắng nghĩa không, hữu vi không, vô vi không, tất cánh không, vô tế không, tán không, vô biến dị không, bổn tánh không, tự tướng không, cộng tướng không, nhất thiết pháp không, bất khả đắc không, vô tánh không, tự tánh không, vô tánh tự tánh không mà trụ ngoại không cho đến vô tánh tự tánh không. Nhiếp thọ tất cả chơn như, pháp giới, pháp tánh, bất hư vọng tánh, bất biến dị tánh, bình đẳng tánh, ly sanh tánh, pháp định, pháp trụ, thật tế, hư không giới, bất tư nghì giới mà trụ ngoại không cho đến vô tánh tự tánh không. Nhiếp thọ tất cả năm nhãn, sáu thần thông mà trụ ngoại không cho đến vô tánh tự tánh không. Nhiếp thọ tất cả Phật mười lực, bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, mười tám pháp Phật bất cộng mà từ ngoại không cho đến vô tánh tự tánh không. Nhiếp thọ tất cả đại từ đại bi, đại hỷ, đại xả mà trụ ngoại không cho đến vô tánh tự tánh không, Nhiếp thọ tất cả pháp vô vong thất, tánh hằng trụ xả mà trụ ngoại không cho đến vô tánh tự tánh không. Nhiếp thọ tất cả nhất thiết trí, đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí mà trụ ngoại không cho đến vô tánh tự tánh không. Nhiếp thọ tất cả ba mươi hai tướng Đại sĩ, tám mươi tùy hảo mà trụ ngoại không cho đến vô tánh tự tánh không. Do nhân duyên này mà không hư tưởng.

Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tại khi tu hành Bát nhả Ba la mật đa, vì muốn viên mãn chơn như, nên tức nơi trong chơn như nhiếp thọ tất cả bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã Ba la mật đa mà trụ chơn như. Nhiếp thọ tất cả bốn tĩnh lự, bốn vô lượng, bốn vô sắc định mà trụ chơn như. Nhiếp thọ tất cả bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi mà trụ chơn như. Nhiếp thọ tất cả không, vô tướng, vô nguyện giải thoát môn mà trụ chơn như. Nhiếp thọ tất cả khổ tập diệt đạo thánh đế mà trụ chơn như. Nhiếp thọ tất cả tám giải thoát, tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ mà trụ chơn như. Nhiếp thọ tất cả tam ma địa môn, đà la ni môn mà trụ chơn như. Nhiếp thọ tất cả nội không, ngoại không, nội ngoại không, không không, đại không, thắng nghĩa không, hữu vi không, vô vi không, tất cánh không, vô tế không, tán không, vô biến dị không, bổn tánh không, tự tướng không, cộng tướng không, nhất thiết pháp không, bất khả đắc không, vô tánh không, tự tánh không, vô tánh tự tánh không mà trụ chơn như. Nhiếp thọ tất cả chơn như, pháp giới, pháp tánh, bất hư vọng tánh, bất biến dị tánh, bình đẳng tánh, ly sanh tánh, pháp định, pháp trụ, thật tế, hư không giới, bất tư nghì giới mà trụ chơn như. Nhiếp thọ tất cả năm nhãn, sáu thần thông mà tự chơn như. Nhiếp thọ tất cả Phật mười lực, bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, mười tám pháp Phật bất cộng mà trụ chơn như. Nhiếp thọ tất cả đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả mà trụ chơn như. Nhiếp thọ tất cả pháp vô vong thất, tánh hằng trụ xả mà trụ chơn như. Nhiếp thọ tất cả nhất thiết trí, đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí mà trụ chơn như. Nhiếp thọ tất cả ba mươi hai tướng Đại sĩ, tám mươi tùy hảo mà trụ chơn như. Do nhân duyên này mà không hai tưởng.

Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, vì muốn viên mãn pháp giới, pháp tánh, bất hư vọng tánh, bất biến dị tánh, bình đẳng tánh, ly sanh tánh, pháp định, pháp trụ, thật tế, hư không giới, bất tư nghì giới, nên tức nơi trong pháp giới cho đến bất tư nghì giới nhiếp thọ tất cả bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, Bát nhã Ba la mật đa mà trụ pháp giới cho đến bất tư nghì giới. Nhiếp thọ tất cả bốn tĩnh lự, bốn vô lượng, bốn vô sắc định mà trụ pháp giới cho đến bất tư nghì giới. Nhiếp thọ tất cả bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi mà trụ pháp giới cho đến bất tư nghì giới. Nhiếp thọ tất cả không, vô tướng, vô nguyện giải thoát môn mà trụ pháp giới cho đến bất tư nghì giới. Nhiếp thọ tất cả khổ tập diệt đạo thánh đế mà trụ pháp giới cho đến bất tư nghì giới. Nhiếp thọ tất cả tám giải thoát, tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ mà trụ pháp giới cho đến bất tư nghì giới. Nhiếp thọ tất cả tam ma địa môn, đà la ni môn mà trụ pháp giới cho đến bất tư nghì giới. Nhiếp thọ tất cả nội không, ngoại không, nội ngoại không, không không, đại không, thắng nghĩa không, hữu vi không, vô vi không, tất cánh không, vô tế không, tán không, vô biến dị không, bổn tánh không, tự tướng không, cộng tướng không, nhất thiết pháp không, bất khả đắc không, vô tánh không, tự tánh không, vô tánh tự tánh không mà trụ pháp giới cho đến bất tư nghì giới. Nhiếp thọ tất cả chơn như, pháp giới, pháp tánh, bất hư vọng tánh, bất biến dị tánh, bình đẳng tánh, ly sanh tánh, pháp định, pháp trụ, thật tế, hư không giới, bất tư nghì giới mà trụ pháp giới cho đến bất tư nghì giới. Nhiếp thọ tất cả năm nhãn, sáu thần thông mà trụ pháp giới cho đến bất tư nghì giới. Nhiếp thọ tất cả Phật mười lực, bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, mười tám pháp Phật bất cộng mà trụ pháp giới cho đến bất tư nghì giới. Nhiếp thọ tất cả đại từ đại bi, đại hỷ, đại xả mà trụ pháp giới cho đến bất tư nghì giới. Nhiếp thọ tất cả pháp vô vong thất, tánh hằng trụ xả mà trụ pháp giới cho đến bất tư nghì giới. Nhiếp thọ tất cả nhất thiết trí, đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí mà trụ pháp giới cho đến bất tư nghì giới. Nhiếp thọ tất cả ba mươi hai tướng Đại sĩ, tám mươi tùy hảo mà trụ pháp giới cho đến bất tư nghì giới. Do nhân duyên này mà không hai tưởng.

Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, vì muốn viên mãn năm nhãn, nên tức nơi trong năm nhãn nhiếp thọ tất cả bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã Ba la mật đa mà tu năm nhãn. Nhiếp thọ tất cả bốn tĩnh lự, bốn vô lượng, bốn vô sắc định mà tu năm nhãn. Nhiếp thọ tất cả bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi mà tu năm nhãn. Nhiếp thọ tất cả không, vô tướng, vô nguyện giải thoát môn mà tu năm nhãn. Nhiếp thọ tất cả khổ tập diệt đạo thánh đế mà tu năm nhãn. Nhiếp thọ tất cả tám giải thoát, tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ mà tu năm nhãn. Nhiếp thọ tất cả tam ma địa môn, đà la ni môn mà tu năm nhãn. Nhiếp thọ tất cả nội không, ngoại không, nội ngoại không, không không, đại không, thắng nghĩa không, hữu vi không, vô vi không, tất cánh không, vô tế không, tán không, vô biến dị không, bổn tánh không, tự tướng không, cộng tướng không, nhất thiết pháp không, bất khả đắc không, vô tánh không, tự tánh không, vô tánh tự tánh không mà tu năm nhãn. Nhiếp thọ tất cả chơn như, pháp giới, pháp tánh, bất hư vọng tánh, bất biến dị tánh, bình đẳng tánh, ly sanh tánh, pháp định, pháp trụ, thật tế, hư không giới, bất tư nghì giới mà tu năm nhãn. Nhiếp thọ tất cả năm nhãn, sáu thần thông mà tu năm nhãn. Nhiếp thọ tất cả Phật mười lực, bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải mười tám pháp Phật bất cộng mà tu năm nhãn. Nhiếp thọ tất cả đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả mà tu năm nhãn. Nhiếp thọ tất cả pháp vô vong thất, tánh hằng trụ xả mà tu năm nhãn. Nhiếp thọ tất cả nhất thiết trí, đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí mà tu năm nhãn. Nhiếp thọ tất cả ba mươi hai tướng Đại sĩ, tám mươi tùy hảo mà tu năm nhãn. Do nhân duyên này mà không hai tưởng.

Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, vì muốn viên mãn sáu thần thông, nên tức nơi trong sáu thần thông nhiếp thọ tất cả bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã Ba la mật đa mà tu sáu thần thông. Nhiếp thọ tất cả bốn tĩnh lự, bốn vô lượng, bốn vô sắc định mà tu sáu thần thông. Nhiếp thọ tất cả bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi mà tu sáu thần thông. Nhiếp thọ tất cả không, vô tướng, vô nguyện giải thoát môn mà tu sáu thần thông. Nhiếp thọ tất cả khổ tập diệt đạo thánh đế mà tu sáu thần thông. Nhiếp thọ tất cả tám giải thoát, tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ mà tu sáu thần thông. Nhiếp thọ tất cả tam ma địa môn, đà la ni môn mà tu sáu thần thông. Nhiếp thọ tất cả nội không, ngoại không, nội ngoại không, không không, đại không, thắng nghĩa không, hữu vi không, vô vi không, tất cánh không, vô tế không, tán không, vô biến dị không, bổn tánh không, tự tướng không, cộng tướng không, nhất thiết pháp không, bất khả đắc không, vô tánh không, tự tánh không, vô tánh tự tánh không mà tu sáu thần thông. Nhiếp thọ tất cả chơn như, pháp giới, pháp tánh, bất hư vọng tánh, bất biến dị tánh, bình đẳng tánh, ly sanh tánh, pháp định, pháp tự, thật tế, hư không giới, bất tư nghì giới mà tu sáu thần thông. Nhiếp thọ tất cả năm nhãn, sáu thần thông mà tu sáu thần thông. Nhiếp thọ tất cả Phật mười lực, bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, mười tám pháp Phật bất cộng mà tu sáu thần thông. Nhiếp thọ tất cả đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả mà tu sáu thần thông. Nhiếp thọ tất cả pháp vô vong thất, tánh hằng trụ xả mà tu sáu thần thông. Nhiếp thọ tất cả nhất thiết trí, đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí mà tu sáu thần thông. Nhiếp thọ tất cả ba mươi hai tướng Đại sĩ, tám mươi tùy hảo mà tu sáu thần thông. Do nhân duyên này mà không hai tưởng.

Thiện Hiện! Bồ tát Ma ba tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, vì muốn viên mãn Phật mười lực, nên tức nơi trong Phật mười lực nhiếp thọ tất cả bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự bát nhã Ba la mật đa mà tu Phật mười lực. Nhiếp thọ tất cả bốn tĩnh lự, bốn vô lượng, bốn vô sắc định mà tu Phật mười lực. Nhiếp thọ tất cả bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi mà tu Phật mười lực. Nhiếp thọ tất cả không, vô tướng, vô nguyện giải thoát môn mà tu Phật mười lực. Nhiếp thọ tất cả khổ tập diệt đạo thánh đế mà tu Phật mười lực. Nhiếp thọ tất cả tám giải thoát, tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ mà tu Phật mười lực. Nhiếp thọ tất cả tam ma địa môn, đà la ni môn mà tu Phật mười lực. Nhiếp thọ tất cả nội không, ngoại không, nội ngoại không, không không, đại không, thắng nghĩa không, hữu vi không, vô vi không, tất cánh không, vô tế không, tán không, vô biến dị không, bổn tánh không, tự tướng không, cộng tướng không, nhất thiết pháp không, bất khả đắc không, vô tánh không, tự tánh không, vô tánh tự tánh không mà tu Phật mười lực. Nhiếp thọ tất cả chơn như, pháp giới, pháp tánh, bất hư vọng tánh, bất biến dị tánh, bình đẳng tánh, ly sanh tánh, pháp định, pháp trụ, thật tế, hư không giới, bất tư nghì giới mà tu Phật mười lực. Nhiếp thọ tất cả năm nhãn, sáu thần thông mà tu Phật mười lực. Nhiếp thọ tất cả Phật mười lực, bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, mười tám pháp Phật bất cộng mà tu Phật mười lực. Nhiếp thọ tất cả đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả mà tu Phật mười lực. Nhiếp thọ tất cả pháp vô vong thất, tánh hằng trụ xả mà tu Phật mười lực. Nhiếp thọ tất cả nhất thiết trí, đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí mà tu Phật mười lực. Nhiếp thọ tất cả ba mươi hai tướng Đại sĩ, tám mươi tùy hảo mà tu Phật mười lực. Do nhân duyên này mà không hai tưởng.

Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, vì muốn viên mãn bốn vô sở úy bốn vô ngại giải, mười tám pháp Phật bất cộng, nên tức nơi trong bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, mười tám pháp Phật bất cộng nhiếp thọ tất cả bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự bát nhã Ba la mật đa mà tu bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, mười tám pháp Phật bất cộng. Nhiếp thọ tất cả bốn tĩnh lự bốn vô lượng, bốn vô sắc định mà tu bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, mười tám pháp Phật bất cộng. Nhiếp thọ tất cả bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi mà tu bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, mười tám pháp Phật bất cộng. Nhiếp thọ tất cả không, vô tướng, vô nguyện giải thoát môn mà tu bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, mười tám pháp Phật bất cộng. Nhiếp thọ tất cả khổ tập diệt đạo thánh đế mà tu bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, mười tám pháp Phật bất cộng. Nhiếp thọ tất cả tám giải thoát, tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ mà tu bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, mười tám pháp Phật bất cộng. Nhiếp thọ tất cả tam ma địa môn, đà la ni môn mà tu bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, mười tám pháp Phật bất cộng. Nhiếp thọ tất cả nội không, ngoại không, nội ngoại không, không không, đại không, thắng nghĩa không, hữu vi không, vô vi không, tất cánh không, vô tế không, tán không, vô biến dị không, bổn tánh không, tự tướng không, cộng tướng không, nhất thiết pháp không, bất khả đắc không, vô tánh không, tự tánh không, vô tánh tự tánh không mà tu bốn vô sở úy bốn vô ngại giải, mười tám pháp Phật bất cộng. Nhiếp thọ tất cả chơn như, pháp giới, pháp tánh, bất hư vọng tánh, bất biến dị tánh, bình đẳng tánh, ly sanh tánh, pháp định pháp trụ, thật tế, hư không giới, bất tư nghì giới mà tu bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, mười tám pháp Phật bất cộng. Nhiếp thọ tất cả năm nhãn, sáu thần thông mà tu bốn vô sở úy bốn vô ngại giải, mười tám pháp Phật bất cộng. Nhiếp thọ tất cả Phật mười lực, bốn vô sở úy bốn vô ngại giải, mười tám pháp Phật bất cộng mà tu bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, mười tám pháp Phật bất cộng. Nhiếp thọ tất cả đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả mà tu bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, mười tám pháp Phật bất cộng. Nhiếp thọ tất cả pháp vô vong thất, tánh hằng trụ xả mà tu bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, mười tám pháp Phật bất cộng. Nhiếp thọ tất cả nhất thiết trí, đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí mà tu bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, mười tám pháp Phật bất cộng. Nhiếp thọ tất cả ba mươi hai tướng Đại sĩ, tám mươi tùy hảo mà tu bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, mười tám pháp Phật bất cộng. Do nhân duyên này mà không hai tưởng.

Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tại khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, vì muốn viên mãn đại từ, nên tức nơi trong đại từ nhiếp thọ tất cả bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, Bát nhã Ba la mật đa mà tu đại từ. Nhiếp thọ tất cả bốn tĩnh lự, bốn vô lượng, bốn vô sắc định mà tu đại từ, Nhiếp thọ tất cả bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi mà tu đại từ. Nhiếp thọ tất cả không, vô tướng, vô nguyên giải thoát môn mà tu đại từ. Nhiếp thọ tất cả khổ tập diệt đạo thánh đế mà tu đại từ. Nhiếp thọ tất cả tám giải thoát, tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ mà tu đại từ. Nhiếp thọ tất cả tam ma địa môn, đà la ni môn mà tu đại từ. Nhiếp thọ tất cả nội không, ngoại không, nội ngoại không, không không, đại không, thắng nghĩa không, hữu vi không, vô vi không, tất cánh không, vô tế không, tán không, vô biến dị không, bổn tánh không, tự tướng không, cộng tướng không, nhất thiết pháp không, bất khả đắc không, vô tánh không, tự tánh không, vô tánh tự tánh không mà tu đại từ. Nhiếp thọ tất cả chơn như, pháp giới, pháp tánh, bất hư vọng tánh, bất biến dị tánh, bình đẳng tánh, ly sanh tánh, pháp định, pháp trụ, thật tế, hư không giới, bất tư nghì giới mà tu đại từ. Nhiếp thọ tất cả năm nhãn, sáu thần thông mà tu đại từ. Nhiếp thọ tất cả Phật mười lực, bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, mười tám pháp Phật bất cộng mà tu đại từ. Nhiếp thọ tất cả đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả mà tu đại từ. Nhiếp thọ tất cả pháp vô vong thất, tánh hằng trụ xả mà tu đại từ. Nhiếp thọ tất cả nhất thiết trí, đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí mà tu đại từ. Nhiếp thọ tất cả ba mươi hai tướng Đại sĩ, tám mươi tùy hảo mà tu đại từ. Do nhân duyên này mà không hai tưởng.

Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, vì muốn viên mãn đại bi, đại hỷ, đại xả, nên tức nơi trong đại bi, đại hỷ, đại xả nhiếp thọ tất cả bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự Bát nhã Ba la mật đa mà tu đại bi, đại hỷ, đại xả. Nhiếp thọ tất cả bốn tĩnh lự bốn vô lượng, bốn vô sắc định mà tu đại bi, đại hỷ, đại xả. Nhiếp thọ tất cả bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi mà tu đại bi, đại hỷ, đại xả. Nhiếp thọ tất cả không, vô tướng, vô nguyện giải thoát môn mà tu đại bi, đại hỷ, đại xả. Nhiếp thọ tất cả khổ tập diệt đạo thánh đế mà tu đại bi, đại hỷ, đại xả. Nhiếp thọ tất cả tám giải thoát, tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ mà tu đại bi, đại hỷ, đại xả. Nhiếp thọ tất cả tam ma địa môn, đà la ni môn mà tu đại bi, đại hỷ, đại xả. Nhiếp thọ tất cả nội không, ngoại không, nội ngoại không, không không, đại không, thắng nghĩa không, hữu vi không, vô vi không, tất cánh không, vô tế không, tán không, vô biến dị không, bổn tướng không, tự tướng không, cộng tướng không, nhất thiết pháp không, bất khả đắc không, vô tánh không, tự tánh không, vô tánh tự tánh không mà tu đại bi, đại hỷ, đại xả. Nhiếp thọ tất cả chơn như, pháp giới, pháp tánh, bất hư vọng tánh, bất biến dị tánh, bình đẳng tánh, ly sanh tánh, pháp định, pháp trụ, thật tế, hư không giới, bất tư nghì giới mà tu đại bi, đại hỷ, đại xả. Nhiếp thọ tất cả năm nhãn, sáu thần thông mà tu đại bi, đại hỷ, đại xả. Nhiếp thọ tất cả Phật mười lực, bốn vô sở úy bốn vô ngại giải, mười tám pháp Phật bất cộng mà tu đại bi, đại hỷ, đại xả. Nhiếp thọ tất cả đại từ đại bi, đại hỷ, đại xả mà tu đại bi, đại hỷ, đại xả. Nhiếp thọ tất cả pháp vô vong thất, tánh hằng trụ xả mà tu đại bi, đại hỷ, đại xả. Nhiếp thọ tất cả nhất thiết trí, đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí mà tu đại bi, đại hỷ, đại xả. Nhiếp thọ tất cả ba mươi hai tướng Đại sĩ, tám mươi tùy hảo mà tu đại bi, đại hỷ, đại xả. Do nhân duyên này mà không hai tưởng.

Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, vì muốn viên mãn pháp vô vong thất, nên tức nơi trong pháp vô vong thất nhiếp thọ tất cả bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã Ba la mật đa mà tu pháp vô vong thất. Nhiếp thọ tất cả bốn tĩnh lự, bốn vô lượng, bốn vô sắc định mà tu pháp vô vong thất. Nhiếp thọ tất cả bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi mà tu pháp vô vong thất. Nhiếp thọ tất cả không, vô tướng, vô nguyện giải thoát môn mà tu pháp vô vong thất. Nhiếp thọ tất cả khổ tập diệt đạo thánh đế mà tu pháp vô vong thất. Nhiếp thọ tất cả tám giải thoát, tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ mà tu pháp vô vong thất. Nhiếp thọ tất cả tam ma địa môn, đà la ni môn mà tu pháp vô vong thất. Nhiếp thọ tất cả nội không, ngoại không, nội ngoại không, không không, đại không, thắng nghĩa không, hữu vi không, vô vi không, tất cánh không, vô tế không, tán không, vô biến dị không, bổn tánh không, tự tướng không, cộng tướng không, nhất thiết pháp không, bất khả đắc không, vô tánh không, tự tánh không, vô tánh tự tánh không mà tu pháp vô vong thất. Nhiếp thọ tất cả chơn như, pháp giới, pháp tánh, bất hư vọng tánh, bất biến dị tánh. bình đẳng tánh, ly sanh tánh, pháp định, pháp trụ, thật tế, hư không giới, bất tư nghì giới mà tu pháp vô vong thất. Nhiếp thọ tất cả năm nhãn, sáu thần thông mà tu pháp vô vong thất. Nhiếp thọ tất cả Phật mười lực, bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, mười tám pháp Phật bất cộng mà tu pháp vô vong thất. Nhiếp thọ tất cả đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả mà tu pháp vô vong thất. Nhiếp thọ tất cả pháp vô vong thất, tánh hằng trụ xả mà tu pháp vô vong thất. Nhiếp thọ tất cả nhất thiết trí, đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí mà tu pháp vô vong thất. Nhiếp thọ tất cả ba mươi hai tướng Đại sĩ, tám mươi tùy hảo mà tu pháp vô vong thất. Do nhân duyên này mà không hai tưởng.

Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa. vì muốn viên mãn tánh hằng trụ xả, nên tức nơi trong tánh hằng trụ xả nhiếp thọ tất cả bố thí, tịnh giới, an nhẫn,. tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã Ba la mật đa mà tu tánh hằng trụ xả. Nhiếp thọ tất cả bốn tĩnh lự, bốn vô lượng, bốn vô sắc định mà tu tánh hằng trụ xả. Nhiếp thọ tất cả bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi mà tu tánh hằng trụ xả. Nhiếp thọ tất cả không, vô tướng, vô nguyện giải thoát môn mà tu tánh hằng trụ xả. Nhiếp thọ tất cả khổ tập diệt đạo thánh đế mà tu tánh hằng trụ xả. Nhiếp thọ tất cả tám giải thoát, tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ mà tu tánh hằng trụ xả. Nhiếp thọ tất cả tam ma địa môn, đà la ni môn mà tu tánh hằng trụ xả. Nhiếp thọ tất cả nội không, ngoại không, nội ngoại không, không không, đại không, thắng nghĩa không, hữu vi không, vô vi không, tất cánh không, vô tế không, tán không, vô biến dị không, bổn tánh không, tự tướng không, cộng tướng không, nhất thiết pháp không, bất khả đắc không, vô tánh không, tự tánh không, vô tánh tự tánh không mà tu tánh hằng trụ xả. Nhiếp thọ tất cả chơn như, pháp giới, pháp tánh, bất hư vọng tánh, bất biến dị tánh, bình đẳng tánh, ly sanh tánh, pháp định, pháp trụ, thật tế, hư không giới, bất tư nghì giới mà tu tánh hằng trụ xả. Nhiếp thọ tất cả năm nhãn, sáu thần thông mà tu tánh hằng trụ xả. Nhiếp thọ tất cả Phật mười lực, bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, mười tám pháp Phật bất cộng mà tu tánh hằng trụ xả. Nhiếp thọ tất cả đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả mà tu tánh hằng trụ xả. Nhiếp thọ tất cả pháp vô vong thất, tánh hằng trụ xả mà tu tánh hằng trụ xả. Nhiếp thọ tất cả nhất thiết trí, đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí mà tu tánh hằng trụ xả. Nhiếp thọ tất cả ba mươi hai tướng Đại sĩ, tám mươi tùy hảo mà tu tánh hằng trụ xả. Do nhân duyên này mà không hai tưởng.

Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, vì muốn viên mãn nhất thiết trí, nên tức nơi trong nhất thiết trí nhiếp thọ tất cả bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã Ba la mật đa mà tu nhất thiết trí. Nhiếp thọ tất cả bốn tĩnh lự, bốn vô lượng, bốn vô sắc định mà tu nhất thiết trí. Nhiếp thọ tất cả bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi mà tu nhất thiết trí. Nhiếp thọ tất cả không, vô tướng, vô nguyện giải thoát môn mà tu nhất thiết trí. Nhiếp thọ tất cả khổ tập diệt đạo thánh đế mà tu nhất thiết trí. Nhiếp thọ tất cả tám giải thoát, tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ mà tu nhất thiết trí. Nhiếp thọ tất cả tam ma địa môn, đà la ni môn mà tu nhất thiết trí. Nhiếp thọ tất cả nội không, ngoại không, nội ngoại không, không không, đại không, thắng nghĩa không, hữu vi không, vô vi không, tất cánh không, vô tế không, tán không, vô biến dị không, bổn tánh không, tự tướng không, cộng tướng không, nhất thiết pháp không, bất khả đắc không, vô tánh không, tự tánh không, vô tánh tự tánh không mà tu nhất thiết trí. Nhiếp thọ tất cả chơn như, pháp giới, pháp tánh, bất hư vọng tánh, bất biến dị tánh, bình đẳng tánh, ly sanh tánh, pháp định, pháp trụ, thật tế, hư không giới, bất tư nghì giới mà tu nhất thiết trí. Nhiếp thọ tất cả năm nhãn, sáu thần thông mà tu nhất thiết trí. Nhiếp thọ tất cả Phật mười lực, bốn vô sở úy bốn vô ngại giải, mười tám pháp Phật bất cộng mà tu nhất thiết trí. Nhiếp thọ tất cả đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả mà tu nhất thiết trí. Nhiếp thọ tất cả pháp vô vong thất, tánh hằng trụ xả mà tu nhất thiết trí. Nhiếp thọ tất cả nhất thiết trí, đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí mà tu nhất thiết trí. Nhiếp thọ tất cả ba mươi hai tướng Đại sĩ, tám mươi tùy hảo mà tu nhất thiết trí. Do nhân duyên này mà không hai tưởng.

Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa. vì muốn viên mãn đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí, nên tức nơi trong đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí nhiếp thọ tất cả bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự bát nhã Ba la mật đa mà tu đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí. Nhiếp thọ tất cả bốn tĩnh lự, bốn vô lượng, bốn vô sắc định mà tu đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí. Nhiếp thọ tất cả bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi mà tu đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí. Nhiếp thọ tất cả không, vô tướng, vô nguyện giải thoát môn mà tu đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí. Nhiếp thọ tất cả khổ tập diệt đạo thánh đế mà tu đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí. Nhiếp thọ tất cả tám giải thoát, tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ mà tu đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí. Nhiếp thọ tất cả tam ma địa môn, đà la ni môn mà tu đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí. Nhiếp thọ tất cả nội không, ngoại không, nội ngoại không, không không, đại không, thắng nghĩa không, hữu vi không, vô vi không, tất cánh không, vô tế không, tán không, vô biến dị không, bổn tánh không, tự tướng không, cộng tướng không, nhất thiết pháp không, bất khả đắc không, vô tánh không, tự tánh không, vô tánh tự tánh không mà tu đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí. Nhiếp thọ tất cả chơn như, pháp giới, pháp tánh, bất hư vọng tánh, bất biến dị tánh, bình đẳng tánh, ly sanh tánh, pháp định, pháp trụ, thật tế, hư không giới, bất tư nghì giới mà tu đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí. Nhiếp thọ tất cả năm nhãn, sáu thần thông mà tu đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí. Nhiếp thọ tất cả Phật mười lực, bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, mười tám pháp Phật bất cộng mà tu đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí. Nhiếp thọ tất cả đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả mà tu đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí. Nhiếp thọ tất cả pháp vô vong thất, tánh hằng trụ xả mà tu đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí. Nhiếp thọ tất cả nhất thiết trí, đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí mà tu đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí. Nhiếp thọ tất cả ba mươi hai tướng Đại sĩ, tám mươi tùy hảo mà tu đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí. Do nhân duyên này mà không hai tưởng.

Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, vì muốn viên mãn ba mươi hai tướng Đại sĩ, nên tức nơi trong ba mươi hai tướng Đại sĩ nhiếp thọ tất cả bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã Ba la mật đa mà dẫn ba mươi hai tướng Đại sĩ. Nhiếp thọ tất cả bốn tĩnh lự, bốn vô lượng, bốn vô sắc định mà dẫn ba mươi hai tướng Đại sĩ. Nhiếp thọ tất cả bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi mà dẫn ba mươi hai tướng Đại sĩ. Nhiếp thọ tất cả không, vô tướng, vô nguyện giải thoát môn mà dẫn ba mươi hai tướng Đại sĩ. Nhiếp thọ tất cả khổ tập diệt đạo thánh đế mà dẫn ba mươi hai tướng Đại sĩ. Nhiếp thọ tất cả tám giải thoát, tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ mà dẫn ba mươi hai tướng Đại sĩ. Nhiếp thọ tất cả tam ma địa môn, đà la ni môn mà dẫn ba mươi hai tướng Đại sĩ. Nhiếp thọ tất cả nội không, ngoại không, nội ngoại không, không không, đại không, thắng nghĩa không, hữu vi không, vô vi không, tất cánh không, vô tế không, tán không, vô biến dị không, bổn tánh không, tự tướng không, cộng tướng không, nhất thiết pháp không, bất khả đắc không, vô tánh không, tự tánh không, vô tánh tự tánh không mà dẫn ba mươi hai tướng Đại sĩ. Nhiếp thọ tất cả chơn như, pháp giới, pháp tánh, bất hư vọng tánh, bất biến dị tánh, bình đẳng tánh, ly sanh tánh, pháp định, pháp trụ, thật tế, hư không giới, bất tư nghì giới mà dẫn ba mươi hai tướng Đại sĩ. Nhiếp thọ tất cả năm nhãn, sáu thần thông mà dẫn ba mươi hai tướng Đại sĩ. Nhiếp thọ tất cả Phật mười lực, bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, mười tám pháp Phật bất cộng mà dẫn ba mươi hai tướng Đại sĩ. Nhiếp thọ tất cả đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả mà dẫn ba mươi hai tướng Đại sĩ. Nhiếp thọ tất cả pháp vô vong thất, tánh hằng trụ xả mà dẫn ba mươi hai tướng Đại sĩ. Nhiếp thọ tất cả nhất thiết trí, đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí mà dẫn ba mươi hai tướng Đại sĩ. Nhiếp thọ tất cả ba mươi hai tướng Đại sĩ, tám mươi tùy hảo mà dẫn ba mươi hai tướng Đại sĩ. Do nhân duyên này mà không hai tưởng.

Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát khi tu hành Bát nhã Ba la mật đa, vì muốn viên mãn tám mươi tùy hảo, nên tức nữ trong tám mươi tùy hảo nhiếp thọ tất cả bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự bát nhã Ba la mật đa mà dẫn tám mươi tùy hảo. Nhiếp thọ tất cả bốn tĩnh lự, bốn vô lượng, bốn vô sắc định mà dẫn tám mươi tùy hảo. Nhiếp thọ tất cả bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi mà dẫn tám mươi tùy hảo. Nhiếp thọ tất cả không, vô tướng, vô nguyện giải thoát môn mà dẫn tám mươi tùy hảo. Nhiếp thọ tất cả khổ tập diệt đạo thánh đế mà dẫn tám mươi tùy hảo. Nhiếp thọ tất cả tám giải thoát, tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ mà dẫn tám mươi tùy hảo. Nhiếp thọ tất cả tam ma địa môn, đà la ni môn mà dẫn tám mươi tùy hảo. Nhiếp thọ tất cả nội không, ngoại không, nội ngoại không, không không, đại không, thắng nghĩa không, hữu vi không, vô vi không, tất cánh không, vô tế không, làn không, vô biến dị không, bổn tánh không, tự tướng không, cộng tướng không, nhất thiết pháp không, bất khả đắc không, vô tánh không, tự tánh không, vô tánh tự tánh không mà dẫn tám mươi tùy hảo. Nhiếp thọ tất cả chơn như, pháp giới, pháp tánh, bất hư vọng tánh, bất biến dị tánh, bình đẳng tánh, ly sanh tánh, pháp định, pháp trụ, thật tế, hư không giới, bất tư nghì giới mà dẫn tám mươi tùy hảo. Nhiếp thọ tất cả năm nhãn, sáu thần thông mà dẫn tám mươi tùy hảo. Nhiếp thọ tất cả Phật mười lực, bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, mười tám pháp Phật bất cộng mà dẫn tám mươi tùy hảo. Nhiếp thọ tất cả đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả mà dẫn tám mươi tùy hảo. Nhiếp thọ tất cả pháp vô vong thất, tánh hằng trụ xả mà dẫn tám mươi tùy hảo. Nhiếp thọ tất cả nhất thiết trí, đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí mà dẫn tám mươi tùy hảo. Nhiếp thọ tất cả ba mươi hai tướng Đại sĩ tám mươi tùy hảo mà dẫn tám mươi tùy hảo. Do nhân duyên này mà không hai tưởng.

Lại nữa. Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát này vì tu hành Bát nhã Ba la mật đa, nếu khi hành bố thí Ba la mật đa, trụ tâm vô lậu mà hành bố thí Ba la mật đa. Nếu khi hành tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã Ba la mật đa, trụ tâm vô lậu mà hành tịnh giới cho đến Bát nhã Ba la mật đa. Vậy nên, tuy hành bố thí cho đến Bát nhã Ba la mật đa nà không hai tưởng.

Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát này vì tu hành Bát nhã Ba la mật đa, nếu khi tu bốn tĩnh lự trụ tâm vô lậu mà tu bốn tĩnh lự. Nếu khi tu bốn vô lượng, bốn vô sắc định, trụ tâm vô lậu mà tu bốn vô lượng, bốn vô sắc định. Vậy nên, tuy tu bốn tĩnh lự, bốn vô lượng, bốn vô sắc định mà không hai tưởng.

Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát này vì tu hành Bát nhã Ba la mật đa, nếu khi tu bốn niệm trụ, trụ tâm vô lậu mà tu bốn niệm trụ. Nếu khi tu bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi, trụ tâm vô lậu mà tu bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chi. Vậy nên, tuy tu bốn niệm trụ cho đến tám thánh đạo chi mà không hai tưởng.

Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát này vì tu hành Bát nhã Ba la mật đa, nếu khi tu không giải thoát môn, trụ tâm vô lậu mà tu không giải thoát môn. Nếu khi tu vô tướng, vô nguyện giải thoát môn, trụ tâm vô lậu mà tu vô tướng, vô nguyện giải thoát môn. Vậy nên, tuy tu không, vô tưởng. vô nguyện giải thoát môn mà không hai tưởng.

Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát này vì tu hành Bát nhã Ba la mật đa, nếu khi trụ khổ thánh đế, trụ tâm vô lậu mà trụ khổ thánh đế. Nếu khi trụ tập diệt đạo thánh đế, trụ tâm vô lậu mà trụ tập diệt đạo thánh đế. Vậy nên, tuy trụ khổ tập diệt đạo thánh đế mà không hai tưởng.

Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát này vì tu hành Bát nhã Ba la mật đa, nếu khi tu tám giải thoát, trụ tâm vô lậu mà tu tám giải thoát. Nếu khi tu tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ, trụ tâm vô lậu mà tu tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ. Vậy nên, tuy tu tám giải thoát, tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ mà không hai tưởng.

Thiện Hiện! Bồ tát Ma ha tát này vì tu hành Bát nhã Ba la mật đa, nếu khi tu tất cả tam ma địa môn, trụ tâm vô lậu mà tu tất cả tam ma địa môn. Nếu khi tu tất cả đà la ni môn, trụ tâm vô lậu mà tu tất cả đà la ni môn. Vậy nên, tuy tu tất cả tam ma địa môn, đà la ni môn mà không hai tưởng.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn